MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1036/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 1036         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 28 decembrie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

271. - Lege pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii

 

1.303. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii

 

275. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA

 

1.309. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

176. - Decizie a preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară privind aprobarea Contractului de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017- 2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale „Astra Trans Carpatic” - S.R.L.

 

7.299. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 7.166/2017 privind stabilirea obligaţiilor fiscale locale care se plătesc în contul unic

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

1.251. - Ordin pentru modificarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

15. - Regulament pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 806/2017;

 - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.097/2017

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 30 august 2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 210/2013, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta lege.

Art. II. - Ministerul Transporturilor notifică Comisiei Europene reglementările cuprinse în prezenta lege.

*

Prezenta lege transpune Directiva (UE) 2015/2.087 a Comisiei din 18 noiembrie 2015 de modificare a anexei II la Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor provenite din exploatarea navelor şi a reziduurilor de încărcătură, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 302 din 19 noiembrie 2015.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 22 decembrie 2017.

Nr. 271.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012)

 

Informaţii ce trebuie comunicate înainte de intrarea în portul ..................................

 

(Portul de destinaţie, în conformitate cu art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012)

Informations to be notified before entry into the port of  ...........................................

(Port of destinations as referred to in Article 6 of Government Ordinance no. 20/2012)

a) Numele, indicativul de apel, după caz, numărul de identificare IMO al navei:

Name, call sign and, where appropriate. IMO Identification number of the ship:

b) Statul de pavilion:

Flag State:

c) Timpul estimat de sosire (ETA)

Estimated time of arrival:

d) Timpul estimat de plecare (ETD):

Estimated time of departure:

6) Portul anterior de escală:

Previous port of call:

f) Următorul port de escală:

Next port of call:

g) Ultimul port şi data la care s-au predat deşeurile generate de navă, inclusiv cantităţile (în m3) şi tipurile de deşeuri predate:

Last port and date when ship-generated waste was delivered, including the quantities (in m3) and the types of waste that were delivered:

h) Predaţi*)

Are you delivering

 

tot

o parte

nimic

all

some

none

[ ]

[ ]

[ ]*)

 

din deşeurile dumneavoastră instalaţiilor portuare de preluare?

of your waste into port reception facilities?

i) Tipul şi cantitatea de deşeuri şi reziduuri ce trebuie predate şi/sau care vor rămâne la bord, precum şi capacitatea maximă de stocare a acestora, în procente:

Type and amount of waste and residues to be delivered and/or remaining on board, and percentage of maximum storage capacity:

 

*) Bifaţi căsuţa corespunzătoare.

Tick the appropriate box.

 

Dacă predaţi toate deşeurile, completaţi coloana a două şi ultima coloană, după caz, din tabelul de mai jos.

If delivering all waste, complete second and fast columns as appropriate.

Dacă predaţi numai o parte sau nu predaţi deşeuri, completaţi toate coloanele.

If delivering some or no waste, complete all columns.

 

Tip

Type

Deşeul ce va fi predat (m3)

Waste to be delivered (m3)

Capacitatea maximă specializată de stocare (m3)

Maximum dedicated storage capacity (m3)

Cantitatea deşeurilor păstrate la bord (m3)

Amount of waste retained on board

(m3)

Portul în care deşeurile rămase la bord vor fi predate

Port at which. remaining waste will be delivered

Cantitatea estimată de deşeuri ce va fi generată între portul de notificare şi următorul port de escală (m3)

Estimated amount of waste to be generated between notification and next port of call (m3)

Deşeuri care au fost predate în ultimul port de predare identificat la lit. g) de mai sus (m3)

Waste that has been delivered at the last port of delivery identified under point g) above (m3)

1

2

3

4

5

6

7

Uleiuri uzate

Waste oil

Ape de santină uleioase

Oily bilge water

 

 

 

 

 

 

Reziduuri uleioase (slam)

Oily residues (sludge)

 

 

 

 

 

 

Altele (specificaţi)

Other (specify)

 

 

 

 

 

 

Ape uzate (1)

Sewage (1)

 

 

 

 

 

 

Gunoi

Garbage

Materiale din plastic

Plastics

 

 

 

 

 

 

Resturi alimentare

Food Wastes

 

 

 

 

 

 

Deşeuri menajere (de exemplu, produse din hârtie, textile, sticlă, metal, recipiente de sticlă, veselă)

Domestic wastes (e.g. paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery)

 

 

 

 

 

 

Ulei de gătit

Cooking oil

 

 

 

 

 

 

Cenuşă din incineratoare

Incinerator ashes

 

 

 

 

 

 

Deşeuri provenite din exploatare

Operational wastes

 

 

 

 

 

 

Carcasă(e) de animale

Animal carcass(es)

 

 

 

 

 

 

Reziduurile mărfii (2)

(specificaţi) (3)

Cargo residues(2)

(specify)(3)

 

 

 

 

 

 

(1) Apele uzate pot fi deversate în mare în conformitate cu Regula 11 din anexa IV la MARPOL 73/78. Căsuţele corespunzătoare nu se completează în cazul în care se intenţionează efectuarea unei deversări autorizate lin mare.

(1) Sewage may be discharged at sea in accordance with Regulation 11 of Marpol Annex IV. The corresponding boxes do not need to be completed if it is the intention to make an authorised discharge at sea.

(2) Pot fi estimate.

(2) May be estimates.

(3) Reziduurile mărfii trebuie specificate şi clasificate în conformitate cu anexele relevante ale MARPOL 73/78, în special anexele 1, II şi V din MARPOL 73/78.

(3) Cargo residues shall be specified and categorised according to the relevant Annexes of Marpol, in particular Marpol Annexes 1, II and V.

 

NOTA:

NOTES:

1. Aceste informaţii pot fi utilizate pentru controlul statului portului, precum şi pentru alte activităţi de inspecţie.

This information may be used for port State Control and other inspection purposes.

2. Această notificare trebuie transmisă administraţiei portului de escală şi Autorităţii Navale Române.

This notification shall be communicated to the port administration of the port of call and to the Romanian Naval Authority.

3. Completarea prezentului formular este obligatorie pentru toate navele, cu excepţia celor care beneficiază de o derogare în temeiul art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 210/2013.

This form is to be completed unless the ship is covered by an exemption in accordance with Article 9 of Government Ordinance no.20/2012, approved with amendments by Law no. 210/2013.

Confirm că:

I confirm that:

- detaliile de mai sus sunt conforme cu realitatea şi corecte; şi

the above details are accurate and correct; and

- există la bord spaţiu suficient alocat pentru depozitarea tuturor deşeurilor generate între momentul notificării şi momentul intrării în următorul port în care deşeurile vor fi predate.

there is sufficient dedicated onboard capacity to store all waste generated between notification and the next port at which. waste will be delivered.

 

Data ....................................................

Date

Ora ....................................................

Time

Semnătura

Signature”

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1)şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

 

Bucureşti, 22 decembrie 2017.

Nr. 1.303.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 23 din 30 august 2017 privind plata defalcată a TVA, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) cont de TVA - contul dedicat încasării şi plăţii TVA, prevăzut la art. 2 alin. (1) şi (2).”

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, pentru încasarea şi plata TVA, şi instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal pentru încasarea TVA, care se află în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

a) la 31 decembrie 2017 înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligaţii nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018;

b) începând cu data de 1 ianuarie 2018 înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Codul de procedură fiscală, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15,000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor;

c) se află sub incidenţa legislaţiei naţionale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

(2) Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pot opta pentru plata defalcată a TVA. Persoanele care optează pentru aplicarea plăţii defalcate a TVA notifică organul fiscal competent în acest sens.

(3) Plata defalcată a TVA se aplică pentru toate livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile din punct de vedere al TVA conform prevederilor Codului fiscal, pentru care locul, conform prevederilor art. 275 sau 278 din Codul fiscal, se consideră a fi în România, efectuate de persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2). Nu se aplică plata defalcată a TVA pentru următoarele operaţiuni:

a) operaţiunile pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei conform art. 307 alin. (2)-(6) sau art. 331 din Codul fiscal;

b) operaţiunile supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 310-315 şi art. 3151 din Codul fiscal.

(4) Conturile de TVA se deschid în lei şi, după caz, în valută.

(5) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA prevăzute la alin. (1) şi (2) aplică mecanismul plăţii defalcate a TVA începând cu ziua următoare celei în care sunt publicate în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, pentru facturi/documente emise conform art. 319 din Codul fiscal şi avansurile încasate începând cu această dată.

(6) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA prevăzute la alin. (1) lit. c) care intră sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, după 31 decembrie 2017, au obligaţia să notifice organului fiscal competent aplicarea plăţii defalcate a TVA, până la data de 1 a lunii următoare celei în care au intrat sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

(7) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) organizează Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA. În registru se înscriu următoarele informaţii: denumirea/ numele şi prenumele persoanei impozabile/instituţiei publice, codul de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, data înscrierii în registru, modul de aplicare a mecanismului plăţii defalcate a TVA, respectiv obligatoriu sau opţional. Registrul este public şi se afişează pe site-ul ANAF.

(8) înscrierea persoanelor prevăzute la alin. (2) şi (6) în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii notificării. Înscrierea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, astfel:

a) persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a), începând cu 1 martie 2018;

b) persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b), începând cu data de 1 a celei de a două luni următoare celei în care s-a împlinit termenul prevăzut la alin. (1) lit. b).

(9) Organul fiscal competent înscrie din oficiu în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA persoanele care se află în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) la data de 31 decembrie 2017, precum şi persoanele care nu au depus notificarea prevăzută la alin. (6). Înscrierea în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se efectuează astfel:

a) cu data de 1 martie 2018 pentru persoanele care se află în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) la data de 31 decembrie 2017;

b) cu data de 1 a lunii următoare celei în care organul fiscal constată că persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA se află în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) şi nu a depus notificarea menţionată la alin. (6).

(10) Persoanele prevăzute la alin. (2) pot renunţa la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA la sfârşitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data la care au fost înscrişi în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, dacă nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), prin depunerea unei notificări în acest scop la organul fiscal competent. Radierea din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării.

(11) Persoanele prevăzute la alin. (1) fit. a) şi b) pot renunţa la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA după o perioadă de minimum 6 luni de la data în care nu se mai află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), prin depunerea unei notificări în acest scop la organul fiscal competent. Radierea din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării.

(12) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) pot renunţa la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA după ieşirea de sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dacă nu se mai află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), prin depunerea unei notificări în acest scop la organul fiscal competent. Radierea din Registrul persoanelor care aplică obligatoriu plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării.

(13) Persoanele prevăzute la alin. (10)-(12) nu mai aplică mecanismul plăţii defalcate a TVA începând cu data radierii din registru.”

3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Persoanele impozabile, cu excepţia instituţiilor publice, înregistrate în scopuri de TVA, au obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii într-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului care aplică mecanismul plăţii defalcate a TVA.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice impozabile şi persoanele nestabilite în România din punctul de vedere al TVA şi care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal nu au obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate în contul distinct deschis de furnizor/prestator, conform art. 2 alin. (1) şi (2).

(3) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal care aplică mecanismul plăţii defalcate a TVA au obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii din contul de TVA, cu excepţia operaţiunilor prevăzute la art. 14 alin. (1).

(4) Pentru determinarea TVA care se plăteşte în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, în cazul plăţii parţiale a contravalorii livrării de bunuri ori a prestării de servicii, precum şi în cazul plăţii unui avans, fiecare plată se consideră că include şi TVA aferentă care se determină prin aplicarea procedeului sutei mărite, respectiv 19 x 100/119, în cazul cotei standard, şi9x 100/109 sau 5 x 100/105, în cazul cotelor reduse. Beneficiarii care plătesc parţial o factură în care sunt înscrise operaţiuni supuse mai multor cote de TVA şi/sau mai multor regimuri de impozitare sunt obligaţi să aloce sumele plătite cu prioritate pentru operaţiunile supuse regimului normal de taxare, în ordinea descrescătoare a cotelor.

Prin excepţie, în cazul în care contractul/clientul menţionează că suma va fi alocată unei anumite părţi din factură, beneficiarul va aloca în acest sens suma plătită.

(5) Prevederile alin. (1) şi (3) nu se aplică:

a) în situaţia în care plata nu se efectuează direct de beneficiar către furnizor/prestator;

b) în situaţia în care plata se efectuează în natură;

c) în situaţia în care plata se efectuează prin compensare;

d) în situaţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) şi art. 15 alin. (5);

e) în cazul finanţării acordate de instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare prin preluarea creanţelor.”

4. La articolul 5, alineatele (2), (3) şi (4) se abrogă.

5. La articolul 5, alineatele (5)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Conturile de TVA pot fi deschise, în condiţiile prevăzute de prezentul articol, automat de către instituţiile de credit pentru clienţii acestora care sunt înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, fără a fi necesară o cerere din partea acestora, cu obligativitatea comunicării imediate a contului, a condiţiilor de utilizare şi a costurilor aferente. Clienţii au dreptul ca, ulterior primirii comunicării de la instituţia de credit, să opteze pentru păstrarea contului sau renunţarea unilaterală la acesta în termen de cel mult 90 de zile lucrătoare de la comunicare. Deschiderea conturilor se realizează cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul articol.

(6) Instituţiile de credit care optează pentru deschiderea automată a conturilor de TVA potrivit alin. (5) nu pot percepe niciun cost clienţilor care nu îşi exprimă opţiunea în perioada de 90 de zile lucrătoare de la comunicare sau celor care au denunţat unilateral deschiderea contului, cu condiţia ca aceştia să nu fi efectuat operaţiuni de încasări şi plăţi prin contul respectiv.

(7) Pentru clienţii prevăzuţi la alin. (6), instituţiile de credit închid automat conturile de TVA care au fost deschise potrivit alin. (5), la expirarea celor 90 de zile lucrătoare de la comunicare.”

6. La articolul 6, alineatele (2) şi (3) se abrogă.

7. La articolul 7, alineatul (1) se abrogă.

8. La articolul 8, litera h) se abrogă.

9. La articolul 9 alineatul (1), literale a), b), j) şi l) sa modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) TVA achitată furnizorului/prestatorului, aferentă achiziţiilor de bunuri/servicii, inclusiv taxa aferentă avansurilor;

b) TVA achitată la bugetul de stat;

...............................................................................................

j) sume transferate în contul curent, în cazul persoanelor care nu mai au obligaţia de a avea un cont conform art. 2 alin. (1) şi (2) şi nu mai au obligaţii de plată privind TVA;

...............................................................................................

l) alte sume rezultate din operaţiuni care dau dreptul la debitarea contului, stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF;”.

10. La articolul 9 alineatul (1), litera m) se abrogă.

11. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Instituţiile publice au obligaţia să efectueze plata TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii, direct din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi, după caz. Instituţiile publice prevăzute la art. 2 alin, (1) şi (2) au obligaţia de a transfera integral sumele încasate în contul de TVA, aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv TVA aferentă avansurilor, în conturile de venituri bugetare la care se evidenţiază sumele aferente bunurilor/serviciilor facturate.”

12. Articolul 12 se abrogă.

13. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. (2) alin. (1) şi (2) au obligaţia să comunice contul de TVA beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 alin. (1).

14. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă.

15. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), au obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de 30 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii:

a) TVA aferentă încasărilor prin utilizarea cârdurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar;

b) TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către alte persoane decât cele prevăzute la art. 3 alin. (1). Opţional poate fi virată în contul de TVA şi TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1);

c) TVA aferentă instrumentelor de plată emise anterior datei de la care furnizorul/prestatorul aplică plata defalcată a TVA şi încasate după această dată.

(2) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), au obligaţia să depună în numerar/să vireze în contul de TVA propriu, în termen de 30 de zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, diferenţa între TVA aferentă încasărilor în numerar şi TVA aferentă plăţilor în numerar efectuate într-o zi. În cazul instituţiilor publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), TVA aferentă contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii încasate în numerar se transferă integral în contul de TVA propriu, în termen de 30 zile lucrătoare de la încasare.

(3) Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), au obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de 30 de zile lucrătoare de la încasare, TVA aferentă facturilor emise înainte de data la care aplică plata defalcată a TVA şi achitate după această dată, care nu au fost încasate în contul de TVA.

(4) în cazul în care creanţele rezultate din livrări de bunuri/prestări de servicii sunt cesionate altor persoane, de furnizorul/prestatorul care aplică plata defalcată a TVA, cesionarul are obligaţia să plătească în contul de TVA al furnizorului/prestatorului cedent contravaloarea TVA din factura care face obiectul cesiunii. În situaţia în care suma încasată de la cesionar este inferioară taxei pe valoarea adăugată din factura care face obiectul cesiunii, la data încasării acestei sume, furnizorul/prestatorul virează diferenţa în contul de TVA propriu. Nu intră sub incidenţa acestor prevederi operaţiunile de la art. 3 alin. (5) lit. e).

(5) în cazul sumelor puse într-un cont de garanţii la dispoziţia furnizorului/prestatorului care aplică plata defalcată a TVA, cont escrow sau alt cont similar la care furnizorul/prestatorul nu are acces decât după îndeplinirea anumitor condiţii, la momentul eliberării sumelor din aceste conturi furnizorul/prestatorul are obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de 30 de zile lucrătoare de la eliberarea sumelor, TVA aferentă.

(6) Dispoziţiile alin. (1)-(3) nu se aplică persoanelor impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2) care au înfiinţate popriri asupra conturilor,”

16. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Contul de TVA poate fi executat silit numai pentru plata TVA datorate bugetului de stat precum şi în baza unor titluri executorii, potrivit legii, pentru TVA aferentă unor achiziţii de bunuri şi/sau servicii.”

17. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - După încetarea existenţei persoanei impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), sumele existente în contul/conturile de TVA pentru care statul are calitatea de creditor se fac venit la bugetul de stat.”

18. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii ca, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

a) plata TVA de către persoanele impozabile şi instituţiile publice prevăzute la art. 3 alin. (1), în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului prevăzut la art. 2 alin. (1) şi (2), dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA în contul de TVA al furnizorului/prestatorului în termen de 7 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii eronate, fără a depăşi 30 de zile lucrătoare de la data plăţii eronate;

b) plata TVA de către persoanele impozabile şi instituţiile publice prevăzute la art. 3 alin. (1), în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului prevăzut la art. 2 alin. (1) şi (2), dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA în contul de TVA al furnizorului/prestatorului în termen de 30 de zile lucrătoare de la data efectuării plăţii eronate;

c) nerespectarea de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (3), dacă nu se corectează plata eronată prin piaţa TVA din contul de TVA propriu în termen de 7 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii eronate, fără a depăşi 30 de zile lucrătoare de la data plăţii eronate;

d) nerespectarea de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (3), dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA din contul de TVA propriu în termen de 30 de zile lucrătoare de la data efectuării plăţii eronate;

e) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), a obligaţiilor prevăzute la art. 2 alin. (6) şi la art. 13;

f) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), a obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1)-(3) şi art. 22 alin. (5), dacă corecţia se efectuează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit obligaţia de virare/depunere a sumelor;

g) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), a obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1)-(3) şi art. 22 alin. (5), dacă nu se efectuează corecţia în termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit obligaţia de virare/depunere a sumelor;

h) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), a obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (4) şi (5), dacă nu se efectuează virarea/depunerea în contul de TVA în termen de 7 zile lucrătoare de la data la care a intervenit această obligaţie, fără a depăşi 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit obligaţia de virare a sumelor;

i) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), a obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (4) şi (5), dacă nu se efectuează virarea/depunerea în contul de TVA în termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit această obligaţie;

j) debitarea contului de TVA de către titular cu alte sume decât cele prevăzute la art. 9 alin. (1), dacă nu se reîntregeşte suma debitată eronat în termen de 7 zile lucrătoare de la data debitării eronate, fără a depăşi 30 de zile lucrătoare de la data debitării eronate;

k) debitarea contului de TVA de către titular cu alte sume decât cele prevăzute la art. 9 alin. (1), dacă nu se reîntregeşte suma debitată eronat în termen de 30 zile lucrătoare de la data debitării eronate.”

19. La articolul 19 alineatul (1), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele contravenţii se sancţionează după cum urmează:

a) contravenţiile prevăzute la art. 18 lit. a) şi b), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma plătită eronat începând cu ziua efectuării plăţii eronate până la data corectării acesteia prin plata în contul de TVA al furnizorului/prestatorului sau prin prezentarea dovezii efectuate de către furnizor a transferului sumei în contul de TVA în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. b);”.

20. La articolul 19 alineatul (1), litera b) se abrogă.

21. La articolul 19 alineatul (1), literele c)-j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. c), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma plătită eronat, începând cu ziua efectuării plăţii până la data plăţii din contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data efectuării plăţii eronate;

d) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. d), cu o amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA plătită eronat din alt cont decât contul de TVA propriu;

e) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. f), cu o penalitate de 0,06% pe zi începând cu ziua în care trebuie virată/depusă suma până la data virării/depunerii acesteia în contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit obligaţia de virare/depunere a sumelor;

f) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. g), cu o amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA nevirată/nedepusă în contul de TVA;

g) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. h), cu o penalitate de 0,06% pe zi începând cu ziua în care trebuie virată suma până la data virării acesteia în contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit obligaţia de virare a sumelor;

h) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. i), cu o amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA nevirată/nedepusă în contul de TVA;

i) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. j), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma debitată eronat, începând cu ziua debitării eronate până la data corectării prin reîntregirea sumei debitate eronat, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data debitării eronate;

j) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. k), cu o amendă egală cu 50% din suma reprezentând TVA debitată eronat.”

22. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - În cazul furnizorilor/prestatorilor care aplică plata defalcată a TVA şi care nu au comunicat contul de TVA beneficiarilor, beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) au obligaţia să plătească suma reprezentând TVA aferentă achiziţiilor în contul de TVA al furnizorului/prestatorului deschis la Trezoreria Statului.”

23. La articolul 22, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Prevederile art. 1-11 şi ale art. 13-15 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru facturi/alte documente emise conform art. 319 din Codul fiscal şi avansuri încasate începând cu 1 ianuarie 2018.

(2) în perioada 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, prevederile art. 1-11 şi ale art. 13-15 se aplică opţional. Persoanele impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2) care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 notifică organul fiscal competent şi aplică mecanismul începând cu ziua următoare celei în care sunt publicate în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, pentru facturi/alte documente emise conform art. 319 din Codul fiscal şi avansurile încasate, începând cu această dată.”

24. La articolul 22, alineatele (3) şi (4) se abrogă.

25. La articolul 22, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017, persoanele prevăzute la alin. (2) au obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), care nu au optat pentru aplicarea mecanismului privind plata defalcată a TVA.”

26. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017, beneficiază de următoarele facilităţi:

a) o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017. În cazul plătitorilor de impozit pe profit care au obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit, 5% se aplică la o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul fiscal 2017. Pentru plătitorii de impozit pe profit reducerea se înscrie în mod distinct în declaraţia anuală de impozit pe profit;

b) anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv.”

27. La articolul 24 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) toate obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la data de 30 septembrie 2017, inclusiv, precum şi cele stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 30 septembrie 2017, cu termen de plată după această dată, se sting prin orice modalitate prevăzută de Codul de procedură fiscală, până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv;”.

28. La articolul 24, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(13) Contribuabilii care, la data de 31 decembrie 2017, inclusiv, au cereri de rambursare în curs de soluţionare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal central respinge total sau parţial rambursarea beneficiază de anularea penalităţilor de întârziere potrivit prezentului articol, dacă achită obligaţiile de plată de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în 30 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea.”

29. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 25, cu următorul cuprins:

„Art. 25. - Persoanele impozabile care optează pentru aplicarea mecanismului privind plata defalcată a TVA după 1 ianuarie 2018 beneficiază de o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent perioadei în care aplică sistemul. De aceeaşi facilitate beneficiază, începând cu 1 ianuarie 2018, şi persoanele care au optat pentru aplicarea mecanismului plăţilor defalcate a TVA în anul 2017.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 27 decembrie 2017.

Mr. 275.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

 

Bucureşti, 27 decembrie 2017.

Nr. 1.309.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea Contractului de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale „Astra Trans Carpatic” - S.R.L.

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, şi în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 98/2017 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Reformă Feroviară şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

având în vedere prevederile:

- art. 2 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017;

- art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016- 2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători;

- art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă Contractul de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale „Astra Trans Carpatic” - S.R.L., operator de transport de călători cu capital privat, prevăzut în anexă.

Art. 2. - Pentru crearea unei baze de date comune, Societatea Comercială „Astra Trans Carpatic” - S.R.L. va asigura, începând cu data de 1 ianuarie 2018, interoperabilitatea sistemelor de ticketing pe care le deţine, având în vedere prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016.

Art. 3. - Compensaţia de serviciu public se acordă pentru efectuarea pachetului minim social, potrivit legii, în baza indicatorilor tren-km şi călător-km, pentru serviciul de transport public feroviar de călători efectuat.

Art. 4. - Autoritatea pentru Reformă Feroviară şt Societatea Comercială „Astra Trans Carpatic” - S.R.L. vor actualiza anual prin act adiţional, în condiţiile legii, contractul de servicii publice prevăzut la art. 1, după adoptarea legii bugetului de stat, respectiv după rectificările anuale bugetare.

Art. 5. - Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 6.- Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară,

Marian Păun

 

 

Bucureşti, 22 decembrie 2017.

Nr. 176.

 

ANEXĂ

 

Contractul de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019 al Societăţii Comerciale „Astra Trans Carpatic” - S.R.L.

În vigoare de la 21 decembrie 2017

 

ARTICOLUL 1

Părţile contractante

 

Prezentul contract de servicii publice pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019 se încheie între Autoritatea pentru Reformă Feroviară, în numele statului, şi Societatea Comercială „Astra Trans Carpatic” - S.R.L., operator de transport feroviar de călători, licenţiat în condiţiile legii, denumită în continuare „Astm Trans Carpatic”- S.R.L., în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, avându-se în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 noiembrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători.

 

ARTICOLUL 2

Obiectul şi durata contractului de servicii publice

 

(1) Prezentul contract de servicii publice stabileşte obligaţiile reciproce ale „Astra Trans Carpatic” - S.R.L. şi ale Autorităţii pentru Reformă Feroviară, în vederea realizării serviciului public social de transport feroviar de călători de către „Astra Trans Carpatic” - S.R.L. În condiţiile legii.

(2) Prezentul contract de servicii publice se încheie pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019.

 

ARTICOLUL 3

Obligaţii specifice ale „Astra Trans Carpatic” - S.R.L. pe perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019

 

(1) Pe durata de valabilitate a prezentului contract de servicii publice, „Astra Trans Carpatic” - S.R.L. se obligă să pregătească şi să pună în circulaţie numărul şi categoriile de trenuri necesare pentru asigurarea caracterului de serviciu public social pentru transportul feroviar public de călători.

(2) Numărul minim şi categoriile de trenuri care vor circula pe secţiile de circulaţie, care reprezintă pachetul minim social, se pot modifica pentru adaptarea la condiţiile concrete de piaţă, sau la eventualele modificări intervenite la starea tehnică a infrastructurii feroviare, cu respectarea instrucţiunilor feroviare referitoare la introducerea sau scoaterea unui tren în/din circulaţie şi fără a depăşi volumul total de tren-km din lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social, care face obiectul contractelor de servicii publice, cu redistribuirea corespunzătoare a compensaţiei acordate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(3) Pe durata de valabilitate a prezentului contract de servicii publice Astra Trans Carpatic” - S.R.L. se obligă să pună la dispoziţia publicului călător capacităţile de transport, în funcţie de evoluţia şi de cerinţele pieţei.

(4) Oferta de servicii se structurează pe următoarele categorii de trenuri:

a) InterRegio IR:

b) Regio R.

- Oferta de servicii va corespunde în totalitate cerinţelor minimale prevăzute în Regulamentul pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare - nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători, în condiţiile legii.

(5) Astra Trans Carpatic” - S.R.L. va asigura, în conformitate cu reglementările în vigoare, publicului călător următoarele tipuri de servicii:

a) transportul de călători în trafic intern cu trenuri prevăzute în planul de mers al trenurilor;

b) capacităţi de transport diferenţiate pe criterii de confort şi de servicii;

c) vânzarea legitimaţiilor de călătorie cu anticipaţie de până la 30 de zile în trafic intern;

d) informarea călătorilor referitor la condiţiile de călătorie, tarife, oferte comerciale şi alte informaţii utile, în principalele staţii şi trenuri, prin birourile proprii de informaţii, mass-media. web-site şi prin personalul de tren, după caz;

e) alte tipuri de servicii care să conducă la o bună deservire a publicului călător, potrivit legii

(6) Facilităţile de călătorie pentru serviciile prestate anumitor categorii de persoane sunt acordate de „Astra Trans Carpatic” - S.R.L., conform prevederilor legale.

(7) „Astra Trans Carpatic” - S.R.L. va asigura pe toată durata contractului de servicii publice condiţiile minime obligatorii privind viteza comercială, confortul şi serviciile la bord, în funcţie de categoria trenului, în condiţii normale de circulaţie. Condiţiile minime de confort în trafic intern valabile pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019 sunt prevăzute în Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători. În situaţiile în care restricţiile de viteză impuse de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. sau posibilităţile de încadrare în grafic vor conduce la scăderea vitezelor comerciale pe anumite sectoare din parcursul trenurilor, categoria trenurilor va fi stabilită de „Astra Trans Carpatic” - S.R.L. În funcţie de calitatea confortului şi a serviciilor oferite la bord.

(8) Strategia de dezvoltare şi modernizare a „Astra Trans Carpatic” - S.R.L. va fi în concordanţă cu legislaţia europeană în domeniul transportului feroviar de călători şi va asigura condiţiile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene.

(9) .Astra Trans Carpatic” - S.R.L. se obligă să promoveze o politică tarifară în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători, aprobată prin Legea nr. 21/2012, în condiţiile legii.

(10) „Astra Trans Carpatic” - S.R.L. se obligă să acţioneze permanent pentru utilizarea eficientă a resurselor materiale şi umane, asigurând astfel reducerea costurilor reale de transport.

(11) Pentru utilizarea infrastructurii feroviare publice, .Astra Trans Carpatic” - S.R.L. va plăti Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. şi/sau gestionarului de infrastructură feroviară neinteroperabilă tarifele de utilizare ale infrastructurii, care se stabilesc conform prevederilor legale.

(12) .Astra Trans Carpatic” - S.R.L. va raporta până cel mai târziu în data de 28 a lunii curente gradul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contract, pentru luna anterioară, la Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Raportările se vor fac» strict pentru total rute de transport conform pachetului minim social asumat şi aprobat cu evidenţierea dară a tipurilor de venituri şi cheltuieli.

(13) La data depunerii situaţiilor financiare conform prevederilor legale în vigoare, „Astra Trans Carpatic” - S.R.L. este obligată la corelarea datelor financiare cu declaraţia pe propria răspundere privind realizările anului anterior şi încadrarea în cota de profit de maximum 3% pentru activitatea de transport feroviar de călători. Sumele aferente depăşirii pragului de rentabilitate vor fi restituite bugetului de stat.

(14) „Astra Trans Carpatic” - S.R.L. se obligă, în cazul în care secţia neinteroperabilă neînchiriată pe care operează cu trenuri ce fac obiectul pachetului minim social, respectiv obligaţia de serviciu public, este închiriată de un gestionar de infrastructură şi acesta nu doreşte să delege către „Astra Trans Carpatic” - S.R.L. obligaţia de a realiza traficul de călători ce compune pachetul minim social al secţiei respective, să renunţe la subvenţia alocată în acest scop, prin predarea pachetului de servicii către operatorul în drept conform legislaţiei în vigoare.

 

ARTICOLUL 4

Obligaţiile specifice ale Autorităţii pentru Reformă Feroviară

 

(1) Autoritatea pentru Reformă Feroviară va aloca lunar sumele compensatorii cuvenite „Astra Trans Carpatic” - S.R.L. În condiţiile legii, în limita alocărilor bugetare, urmând ca până la data de 31 ianuarie a anului următor societatea să prezinte Autorităţii pentru Reformă Feroviară dovada confirmată de Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R “ - S.A. a efectuării pachetului minim social contractat, precum şi declaraţia pe propria răspundere privind realizarea volumului de călători-km prevăzut în contractele de servicii publice aprobate.

(2) După aprobarea Legii bugetului de stat şi a trimestrializării bugetului, Autoritatea pentru Reformă Feroviară va aduce la cunoştinţa „Astra Trans Carpatic” - S.R.L. repartizarea pe trimestre a compensaţiei de serviciu public printr-un document aprobat de ordonatorul principal de credite. Documentul va fi depus la Trezorerie împreună cu bugetul de venituri şi cheltuieli în vederea asigurării finanţării activităţii curente.

(3) Pentru facilităţile de călătorie acordate, potrivit legii, .Astra Trans Carpatic” - S.R.L. va primi de la direcţia de specialitate economică din cadrul Autorităţii pentru Reformă Feroviară contravaloarea acestora conform documentelor justificative prezentate de operator.

 

ARTICOLUL 5

Parametrii de performanţă al „Astra Trans Carpatic” - S.R.L. pe perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019

 

Indicatorii de cantitate şi calitate ai activităţii de transport feroviar de călători privind funcţionarea Astra Trans Carpatic” - S.R.L. estimaţi pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019 sunt prevăzuţi în anexa nr. 1.

 

ARTICOLUL 6

Lista trenurilor de călători Incluse în pachetul minim social

 

(1) Numărul trenurilor de călători pe fiecare categorie, care vor fi operate pe reţeaua feroviară de către „Astra Trans Carpatic” - S.R.L., care reprezintă pachetul minim social pentru anul 2017, este aprobat prin contractul de activitate al „C.F.R.” - S.A. conform legii şi este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) în scopul adaptării la cerinţele concrete de piaţă ale pachetul minim social de transport feroviar de călători, „Astra Trans Carpatic” - S.R.L. poate face modificări în lista prevăzută în anexa nr. 2, în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor din legislaţia în vigoare şi a instrucţiunilor feroviare referitoare la introducerea sau scoaterea unui tren în/din circulaţie, fără a depăşi volumul total de tren-km din listă, cu respectarea condiţionalităţilor prevăzute în actul normativ de aprobare a contractului, şi a categoriilor de tren în funcţie de care se acordă compensaţia pentru călători-km.

 

ARTICOLUL 7

Lista programelor prioritare

 

(1) Principalele programe prioritare de dezvoltare, modernizare şi investiţii pe care „Astra Trans Carpatic” - S.R.L. le prognozează pentru perioada de valabilitate a prezentului contractele servicii publice sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Pentru crearea unei baze de date comune, „Astra Trans Carpatic” - S.R.L. va asigura începând cu data de 10 ianuarie 2018 interoperabilitatea sistemelor de ticketing pe care le deţine, în conformitate cu reglementările în vigoare.

 

ARTICOLUL 8

Principalele elemente de cheltuieli necesare pentru asigurarea pachetului minim social

 

Principalele elemente de cheltuieli utilizate pentru determinarea costurilor transportului public feroviar de călători sunt: cheltuieli cu utilizarea infrastructurii feroviare, cheltuieli cu combustibil şi lubrifianţi, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu amortizarea, alte cheltuieli de exploatare, asigurarea călătorilor. Acestea se dimensionează de „Astra Trans Carpatic” - S.R.L., corelat cu programul de transport, şi se aprobă prin bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii, potrivit prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 9

Costul prestaţiilor

 

Costurile de transport minime estimate pentru realizarea serviciilor publice în perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019 sunt prezentate în anexa nr. 4.

 

ARTICOLUL 10

Stabilirea nivelului de venituri proprii prognozat pentru pachetul minim social şi politica tarifară

 

(1) „Astra Trans Carpatic” - S.R.L. poate, după caz, să stabilească În condiţiile legii şi să adapteze la condiţiile pieţei tarifele pentru transportul feroviar public de călători şi alte prestaţii şi servicii din domeniul său de activitate, în scop comercial, în vederea menţinerii, sporirii sau creării unui anumit trafic în transportul de călători.

(2) Veniturile estimate pentru perioada 21 decembrie 2017- 2 decembrie 2019 au fost stabilite plecând de la nivelul indicatorului „călători-km” prognozat pentru această perioadă la art. 5. Veniturile proprii estimate sunt prezentate în anexa nr. 5 lit. A.

(3) Veniturile minime obligatorii de realizat au fost stabilite plecând de la veniturile estimate a fi realizate plus compensaţia asigurată prin prezentul contract. Venitul minim obligatoriu de realizat este prevăzut în anexa nr. 5 lit. B.

 

ARTICOLUL 11

Nivelul compensaţiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

 

(1) Compensaţia cuvenită „Astra Trans Carpatic” - S.R.L. pentru realizarea angajamentelor asumate prin prezentul contract de servicii publice se stabileşte şi se acordă potrivit legii.

(2) Nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate sunt prevăzute în anexa nr. 6. Compensaţia acordată nu se cuprinde în baza de impozitare a TVA, potrivit pct. 30 alin. (2) din normele metodologice de aplicare a titlului VII - capitolul VII din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 12

Obiective cu efect cuantificat în nivelul veniturilor şi cheltuielilor

 

În vederea realizării programului de transport public feroviar în condiţiile legii şi conform celor stabilite prin prezentul contract şi a asigurării echilibrului economico-financiar, „Astra Trans Carpatic” - S.R.L. va analiza permanent, va adopta şi va aproba, în condiţii concrete raportate la evoluţia preţurilor şi tarifelor, obiective cu efect cuantificat în nivelul veniturilor şi cheltuielilor.

 

ARTICOLUL 13

Programul de modernizare, achiziţii de material rulant

 

Programul de modernizare, achiziţii de material rulant se asigură din fonduri proprii, din finanţări externe şi alte surse de finanţare, potrivit legislaţiei în vigoare, corelat cu starea tehnică a parcului, normele tehnice date de constructori, reglementările specifice emise de Autoritatea Feroviară Română.

 

ARTICOLUL 14

Regulile privind amendamentele şi modificările la contract

 

(1) Modificările la prezentul contract de servicii publice se fac prin act adiţional ori de câte ori situaţia o impune sau atunci când se efectuează un transfer de activitate între „CFR Călători” - S.A. şi operatorii de transport feroviar de călători privaţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin preluarea traficului de călători ca urmare a predării unor noi secţii de circulaţie, respectiv prin actualizarea tuturor valorilor prevăzute în anexele la contract.

(2) Modificările la prezentul contract de servicii publice se fac, în condiţiile legii, în scopul asigurării permanente a îmbunătăţirii standardului de calitate a serviciilor publice cel puţin până la nivelul impus de legislaţia comunitară.

(3) Obligatoriu părţile vor încheia act adiţional, prin efectul legii, după aprobarea bugetului de stat şi ca urmare a rectificărilor bugetare, având în vedere şi respectând prevederile art. 2 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2106 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017.

(4) Anual contractul se actualizează, în perioada de valabilitate, prin act adiţional aprobat prin decizie a preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară.

 

ARTICOLUL 15

Răspunderea contractuală

 

(1) Părţile se obligă să execute prezentul contract, în condiţiile legii, întocmai şi cu bună-credinţă.

(2) în cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute în derularea contractului, părţile se vor întâlni pentru analiză şi soluţionare pe cale amiabilă.

 

ARTICOLUL 16

Forţa majoră

 

(1) Forţa majoră, conform prezentului contract, reprezintă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care apare în legătură cu prezentul contract şi care împiedică executarea acestuia, exonerând de responsabilitate partea care invocă o astfel de cauză, pe toată durata existenţei cazului de forţă majoră.

(2) Partea care invocă forţa majoră va notifica imediat în scris celeilalte părţi producerea sau terminarea evenimentului de forţă majoră. Autoritatea competentă va confirma orice eveniment de forţă majoră, menţionând circumstanţele producerii acestuia.

 

ARTICOLUL 17

Încetarea contractului

 

(1) Prezentul contract de servicii publice încetează, în condiţiile legii, prin:

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;

b) acordul de voinţă al părţilor semnatare

(2) Prezentul contract de servicii publice încetează de drept, fără nicio notificare, la data la care operatorul de transport feroviar de călători nu mai are îndeplinită oricare dintre prevederile art. 18 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 18

Litigii

 

(1) Părţile vor încerca să soluţioneze pe cale amiabilă orice pretenţie sau dispută apărută între ele în legătură cu prezentul contract.

(2) în cazul în care divergenţele nu se soluţionează pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.

 

ARTICOLUL 19

 

(1) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul contract de servicii publice.

(2) Prezentul contract de servicii publice a fost încheiat şi semnat astăzi, 21 decembrie 2017, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară, ambele având aceeaşi valoare juridică.

 

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ,

ASTRA TRANS CARPATIC - S.R.L.

..........................................................

administrator,

 

..........................................................

 

ANEXA Nr. 1

la Contractul de servicii publice al Astra Trans Carpatic - S.R.L. pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019

 

Principalii indicatori cantitativi şi calitativi ai activităţii de transport feroviar de călători

 

Indicatori

Estimare 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019

 

2017

2018

2.12.2019

Tren-km total (mii)

7,8386

1.075,860

1.500,000

Tren-km trenuri IR (mii)

7,8386

1.075,860

1.500,000

Tren-km trenuri R (mii)

0,00

200,00

400,00

Călători-km total (mii)

313,544

59.172,30

82.500,00

Călători-km trenuri IR (mii)

313,544

59.172,30

82.500,00

Călători-km trenuri R (mii)

0,00

0,00

0,00

 

ANEXA Nr. 2

la Contractul de servicii publice al Astra Trans Carpatic - S.R.L. pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019

 

Lista completă a trenurilor de călătorie ce reprezintă pachetul minim social pe anul 2017, care face obiectul contractelor de servicii publice

Trenuri cu circulaţie regulată

 

a) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţii interoperabile

 

Nr. poz. PMS

Ruta de circulaţie

Distanţa

(km)

Rang tren

Nr. mediu statistic trenuri/Zi

Nr. trenuri/an 2017

Tren km/an

(col. 3 x col. 6)

Călători-km/an

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Craiova-Bucureşti

209,00

IR

2,00

20

4.180,00

167.200,00

2

Bucureşti-Braşov

166,30

IR

2,00

22

3.658,60

146.344,00

TOTAL tren-km INTERREGIO (pe infrastructura interoperabilă)

 

7.838,60

313.544,00

 

ANEXA Nr. 3

la Contractul da servicii publice al Astm Trans Carpatic - S.R.L. pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019

 

Lista programelor prioritare

 

Nr. crt.

Denumirea programului prioritar

1

Program de dotare cu material rulant

2

Program de dezvoltare a sistemului electronic de emitere şi gestionare a legitimaţiilor de călătorie

3

Achiziţie de sisteme modeme de vânzare bilete

 

ANEXA Nr. 4

la Contractul de servicii publice al Astra Trans Carpatic - S.R.L. pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019

 

Costul prestaţiilor

 

 

Costuri de transport estimate

21.12.2017-31.12.2017

2018

1.01.2019-2.02.2019

Suma (mii lei) pentru trenuri Interregio-IR

172,00

26.239,98

37.773,49

Suma (mii lei) pentru trenuri Regio-R

0,00

0,00

0,00

Total - Sumă (mii lei)

172,00

26.239,98

37.773,49

 

ANEXA Nr. 5

la Contractul de servicii publice al Astra Trans Carpatic - S.R.L. pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019

 

A. Stabilirea nivelului de venituri proprii prognozat pentru pachetul minim social şi politica tarifară

 

 

Venituri din transportul de călători estimative

 

21.12,2017-31.12.2017

2018

1,01,2019-2.02.2019

Suma (mii lei) pentru trenuri Interregio-IR

62,00

9.436,30

13.583,93

Suma (mii lei) pentru trenuri Regio-R

0,00

0,00

0,00

Total - Sumă (mii lei)

62,00

9.436,30

13.583,9

 

B. Stabilirea nivelului de venituri minime obligatorii de realizat pentru pachetul minim social şi politica tarifară pentru anul 2017

 

 

Venituri minime obligatorii de realizat*)

 

21.12.2017-31.12.2017

2018

1.01.2019-2.02.2019

Suma (mii lei) pentru trenuri Interregio-IR

61,97

 

 

Suma (mii lei) pentru trenuri Regio-R

0,00

 

 

Total - Sumă (mii lei)

61,97

 

 

 

ANEXA Nr. 6

la Contractul de servicii publice al Astra Trans Carpatic - S.R.L. pentru perioada 21 decembrie 2017-2 decembrie 2019

 

Nivelul compensaţiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

 

Nivelul compensaţiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice

 

21.12.2017-31.12.2017

2018

1.01.2019- 2.02.2019

Compensaţia necesară anuală totală, din care:

115,82

17.520,86

25.221,00

Compensaţia asigurată prin Legea bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 6/2017, din care:

 

 

 

Suma (mii lei)pentru trenuri Interregio-IR

 

 

 

Suma (mii lei)pentru trenuri Regio-R

 

 

 

 

*) Venituri minime obligatorii de realizat reprezintă cota de 15% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Regio şi 35% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Interregio.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 7.166/2017 privind stabilirea obligaţiilor fiscale locale care se plătesc în contul unic

 

În temeiul prevederilor art. 163 alin. (2) şi al art. 342 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 7.166/2017 privind stabilirea obligaţiilor fiscale locale care se plătesc în contul unic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1023 din 22 decembrie 2017, se modifică după cum urmează:

- La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Amenzile contravenţionale datorate la bugetele locale se plătesc în contul unic de venituri «Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire», deschis pe codul de identificare fiscală al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, la unităţile Trezoreriei Statului unde are deschis cont organul fiscal local.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2018.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

 

 

Bucureşti, 27 decembrie 2017.

Nr. 7.299.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

 

ORDIN

pentru modificarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 268/2013

 

Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 2.796 din 8.12.2017 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere art. 51 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, precum şi Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - La punctul 1 din Lista materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 266/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 5 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, partea introductivă a literei h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,h) proceduri de cardiologie intervenţională pentru tratamentul pacienţilor cu malformaţii congenitale pentru:”.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Laurenţiu-Teodor Mihai

 

 

Bucureşti, 8 decembrie 2017.

Nr. 1.251.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) şi art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 25 şi 26 din Regulamentul nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare,

potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 13.12.2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:

Art. I. - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 11 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25, - (1) Cota aplicată veniturilor din exploatare prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 3 se aplică societăţilor de administrare a investiţiilor autorizate de A.S.F./administratorilor fondurilor de investiţii alternative din România înregistrate/autorizate de A.S.F., menţionaţi la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare, societăţilor de administrare a vehiculelor investiţionale, traderilor, operatorilor de piaţă/operatorilor de sistem autorizaţi de A.S.F., depozitarilor centrali, caselor de compensare/contrapărţilor centrale, consultanţilor de investiţii şi depozitarilor avizaţi de A.S.F. pentru activitatea de depozitare.”

2. La articolul 26, alineatul (3) se abrogă.

Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 14 decembrie 2017.

Nr. 15.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 806/2017 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Slatina, judeţul Olt, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 539 aflat în domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 13 noiembrie 2017, se face următoarea rectificare:

- În anexa nr. 2 la nr. crt. 3, în coloana nr. 7, în loc de: „9.552.167,05****” se va citi: „9.388.620,92****”.

 

În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.097/2017 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în cadrul programului „Prima casă”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 6 decembrie 2017, se face următoarea rectificare:

- la art. 5 alin. (2) penultima coloană din tabel, în loc de: se va citi:

 

„Raportul dintre numărul garanţiilor/promisiunilor acordate de FNGCIMM după ce solicitările de acordare au fost invalidate cel puţin o dată, înregistrate de un finanţator participant în program în anul precedent raportării, şi numărul total al solicitărilor de garantare aprobate de FNGCIMM în anul precedent***)

 

„Raportul dintre numărul garanţiilor/promisiunilor acordate de FNGCIMM după ce solicitările de acordare au fost invalidate cel puţin o dată, înregistrate de un finanţator participant în program în anul precedent raportării, şi numărul total al solicitărilor de garantare aprobate de FNGCIMM în anul precedent***)

>75%

 

<40,01%

60,01-75%

 

40,01-50%

50,01-60%

 

50,01-60%

40,01-50%

 

60,01-75%

<40,01%*

 

>75%*

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.