MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 1038         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 29 decembrie 2017

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

112. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei ide urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

 

113. - Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unui termen

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.726. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice

 

3.780. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere principiul supremaţiei dreptului Uniunii Europene şi, în virtutea acestuia, consecinţele neîndeplinirii obligaţiilor ce rezultă din dreptul Uniunii Europene, respectiv art. 4 şi art. 13 alin. (2) din Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a Directivei 2004/35/CE, şi, în special, riscul declanşării unei acţiuni în constatarea neexecutării unor hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi al aplicării sancţiunilor pecuniare,

având în vedere că pericolul existent de poluare în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de mediu, precum şi faptul că protecţia sănătăţii umane este un interes general primordial pe care statul român trebuie să îl protejeze, se impune modificarea cadrului legal existent, astfel încât acesta să permită luarea unor măsuri de conformare în situaţia în care operatorii economici sunt în imposibilitate de a respecta obligaţiile de mediu, pentru a se pune capăt poluării şi pentru a se evita expunerea statului român la prejudicii de natură pecuniară,

luând în considerare riscul iminent al pronunţării de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, la propunerea Comisiei Europene, a unei hotărâri sancţionatoare având în vedere neîndeplinirea obligaţiilor de mediu, prevăzute de art. 4 şi art. 13 alin. (2) din Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006, cu consecinţe pecuniare care s-ar concretiza într-o sumă forfetară minimă de 1.849.000 euro şi penalităţi cominatorii cuprinse între 2.230-133.824 euro/zi de întârziere de la data pronunţării,

în considerarea faptului că aplicarea cadrului legal existent a condus la înregistrarea de dificultăţi în implementarea proiectelor demarate, fapt ce ar putea conduce la nerespectarea angajamentelor luate de Romania faţă de Comisia Europeană conform Memorandumului nr. 3.670 din 13.10.2017 aprobat de prim-ministrul Guvernului României,

pentru evitarea oricăror riscuri de natură a conduce ia imposibilitatea punerii în aplicare a măsurilor de conformare a statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului fa unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 20 septembrie 2016, aprobată cu modificări prin Legea nr. 239/2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Prin măsuri necesare în vederea asigurării conformării Statului român la unele obligaţii de mediu se înţelege investiţii şi orice alte activităţi necesare îndeplinirii obligaţiilor de mediu ce îi revin statului conform alin. (1) până la momentul transferării concesiunii miniere către un nou titular, în condiţiile legii, sau lucrări de închidere şi ecologizare a sitului.”

2. La articolul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,a) operatorul economic se află în faliment;”.

3. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în cazul în care măsurile prevăzute la art. 1 se execută pe durata mai multor ani, Ministerul Economiei întreprinde demersurile necesare pentru alocarea sumelor anuale în legea bugetului de stat.”

4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Sumele utilizate pentru finanţarea măsurilor prevăzute la art. 1 sunt considerate cheltuieli pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, în cadrul procedurii falimentului, în înţelesul legislaţiei insolvenţei aplicabile, şi se plătesc cu prioritate din valorificarea acestor bunuri.”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Gheorghe Şimon

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Eugen Constantin Uricec,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 28 decembrie 2017.

Nr. 112.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru prorogarea unui termen

 

Luând în considerare modificările legislative în domeniul fiscal adoptate recent care implică din partea contribuabililor conformarea la noile cerinţe de raportare şi îndeplinire a obligaţiilor declarative şi de plată,

în scopul de a evita riscul efectuării plăţii obligaţiilor fiscale datorate organului fiscal central, după 1 ianuarie 2018, prin utilizarea celor două conturi unice valabile până la 31 decembrie 2017, cu consecinţa depunerii de cereri pentru corectarea erorilor din documentele de plată sau de calculare a obligaţiilor fiscale accesorii în cazul nevalabilităţii plăţii, precum şi în vederea protejării interesului contribuabililor, raportat la buna lor credinţă,

ţinând cont de situaţia obiectivă creată de reglementarea la nivel de lege a termenului de intrare în vigoare a normei juridice care prevede plata obligaţiilor fiscale într-un singur cont unic, termen care nu poate fi modificat decât printr-un act normativ de nivelul legii, fiind necesar ca măsura prorogării să fie adoptată anterior intrării în vigoare a normei juridice,

având în vedere faptul că aceste situaţii aduc atingere interesului public generai şi constituie un motiv de urgenţă deosebită şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

este necesară prorogarea intrării în vigoare a normei privind efectuarea plăţii obligaţiilor fiscale administrate de organul fiscal central într-un singur cont unic.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. II alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 31 august 2017, referitor la art. 163 alin. (2) privind plata în contul unic a creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, se prorogă până la 1 iulie 2018.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 28 decembrie 2017.

Nr. 113.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice

 

Având în vedere dispoziţiile art. 125 alin. (81), art. 130 şi art. 132 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 90 alin. (4) şi ale art. 107 alin. (1), alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 715.766 din data de 19.12.2017,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) şi alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3,695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.068 din 30 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), după litera c) se introduc cinci noi litere, literele d)-h), cu următorul cuprins:

„d) Notificare privind nedepunerea la termen a declaraţiei de impunere, cod 14.13.07.13/v, prevăzut în anexa nr. 82;

e) Notificare privind nedepunerea la termen a declaraţiei informative, cod 14.13.07.13/i, prevăzut în anexa nr. 83;

f) Notificare privind completarea eronată a declaraţiei informative, cod 14.13.07.13/i.e, prevăzut în anexa nr. 84;

g) Notificare privind neconcordanţele între veniturile declarate şi cele existente în evidenţa fiscală, cod 14.13.08.13/n, prevăzut în anexa nr. 85;

h) Notificare privind nedepunerea la termen a declaraţiei de impunere conform art. 107 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cod 14.13.07.13/t, prevăzut în anexa nr. 86.”

2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4 - Anexele nr. 1-8, 81 - 86 şi 9 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

3. La anexa nr. 2, formularul 201 „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”, cod 14.13.01.13/7, se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 1.

4. La anexa nr. 2, la Instrucţiunile privind completarea formularului 201 „Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate”, cod 14.13.01.13/7, la capitolul II „Completarea declaraţiei”, punctul 4, litera A, subpunctul 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2,1. Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din străinătate, supuse impunerii în România, din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii evidenţiază distinct, în declaraţie, tranzacţiile încheiate în perioada 1.01.-31.01.2017, respectiv tranzacţiile încheiate începând cu data de 1.02.2017. Pentru tranzacţiile încheiate în perioada 1.01.-31.01.2017, persoanele fizice menţionează şi perioada de deţinere a proprietăţii imobiliare care a fost înstrăinată, bifând, după caz, căsuţa «dobândite într-un termen de până ia 3 ani inclusiv» sau căsuţa «dobândite într-un termen mai mare de 3 ani» de la secţiunea II «Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit», litera A «Date privind activitatea desfăşurată», pct. 2 «Categoria de venit» din formular”.

5. La anexa nr. 4, formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/1, se modifică şi se înlocuieşte CU formularul prevăzut în anexa nr. 2.

6. La anexa nr. 4, instrucţiunile privind completarea formularului 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/1, se modifică şi se completează după cum urmează:

a) La capitolul I „Depunerea declaraţiei”, la punctul 1, după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins:

„g) venituri din pensii;

h) venituri realizate de persoanele fizice dintr-o asociere fără personalitate juridică constituită cu o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unei activităţi.”

b) La capitolul II „Completarea declaraţiei”, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. Căsuţa «Declaraţie rectificativă» se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative.

În situaţia îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităţilor care şi-au încetat existenţa a obligaţiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifează rubrica «Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală» şi se completează codul de identificare fiscală a succesorului. De asemenea, la secţiunea I «Date de identificare a plătitorului de venit», la rubrica «Cod de identificare fiscală» se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii care şi-a încetat existenţa.”

7. La anexa nr. 5, formularul 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”, cod 14.13.01.13/v.n., se modifică şi se înlocuieşte cu formularul prevăzut în anexa nr. 3.

8. La anexa nr. 5, la instrucţiunile privind completarea formularului 207 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi”, cod 14.13.01.13/v.n., la capitolul II „Completarea declaraţiei”, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. Căsuţa «Declaraţie rectificativă» se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative.

În situaţia îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităţilor care şi-au încetat existenţa a obligaţiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal se bifează rubrica «Declaraţie depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală» şi se completează codul de identificare fiscală a succesorului. De asemenea, la secţiunea I «Date de identificare a plătitorului de venit», la rubricile «Cod de identificare fiscală din România» şi «Cod de identificare fiscală din străinătate» se înscrie codul de identificare fiscală al entităţii care şi-a încetat existenţa.”

9. După anexa nr. 81 se introduc cinci noi anexe, anexele nr. 82-8®, având conţinutul prevăzut în anexele nr. 4-8 la prezentul ordin.

10. La anexa nr. 9 „Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor”, după litera k) se introduce o nouă literă, litera I), cu următorul cuprins:

„I. Denumire:

1.1. «Notificare privind nedepunerea la termen a declaraţiei de impunere», cod 14.13.07.13/v;

1.2. «Notificare privind nedepunerea la termen a declaraţiei informative», cod 14.13.07.13/i;

1.3. «Notificare privind completarea eronată a declaraţiei informative», cod 14.13.07.13/i.e;

1.4. «Notificare privind neconcordanţele între veniturile declarate şi cele existente în evidenţa fiscală», cod 14.13.08.13/n;

1.5. «Notificare privind nedepunerea la termen a declaraţiei de impunere conform art. 107 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală», cod 14.13.07.13/t.

1. Format: A4/I1

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă;

- se poate utiliza şi echipament informatic pentru completare şi editare.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează în scopul înştiinţării contribuabililor cu privire la:

- neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare, prevăzute de lege;

- erori identificate în completarea declaraţiilor fiscale;

- nedepunerea declaraţiei de impunere la termenul prevăzut la art. 107 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul fiscal central competent.

6. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal central competent;

- un exemplar la contribuabil.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.”

Art. II. - Formularele prevăzute la art. 1 punctele 3, 5 şi 7 se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu anul 2017 şi definitivarea impozitului anual.

Art. III. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce Ja îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mirela Călugăreanu

 

Bucureşti, 19 decembrie 2017.

Nr. 3.726.

 

ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.895/2018)

 

DECLARAŢIE

privind veniturile realizate din străinătate

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2*)

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 3.695/2018)

 

 

DECLARAŢIE INFORMATIVĂ

privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc si câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit

 

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3*)

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 3.695/2018)

 

 

DECLARAŢIE INFORMATIVĂ

privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi

 

 


*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 82 la Ordinul nr. 3.695/2016)

 

Sigla*)

Ministerul Finanțelor Publice
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ...............
Unitatea fiscală ...................
Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............

Nr. de înregistrare ...............
Data ...............

 

 

Către**) ...............

 

 

Cod de identificare fiscală ...............

Str................. nr................., bl................., sc...................,

et................., ap................., județul/sectorul ...............,

localitatea ..............., cod poștal ...............

 

Notificare privind nedepunerea la termen a declarației de impunere

 

Stimată/e doamnă/domn, vă aducem la cunoștință că, potrivit evidențelor noastre, ați realizat venituri din ............... și aveți obligația depunerii declarației ..............., pentru perioada ...............

Neîndeplinirea la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege se sancționează cu amendă contravențională, prevăzută la art. 336 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Nedepunerea declarației, în termen de 15 zile de la primirea prezentei, atrage după sine stabilirea din oficiu a obligației de plată, potrivit art. 107 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, vă rugăm să vă prezentați, în termen de 15 zile de la data primirii prezentei, în vederea audierii, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru informații suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este doamna/domnul ..............., la sediul nostru sau la numărul de telefon ..............., între orele ............... - ...............

 

În speranța că veți da curs solicitării noastre, vă mulțumim.

În situația în care ați îndeplinit obligațiile declarative, vă rugăm să nu dați curs prezentei.

 

Conducătorul unității fiscale,
Numele și prenumele ...........

 

Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură și ștampilă, conform prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale, cu modificările și completările ulterioare.

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ...............

 

Cod 14.13.07.13/v.


*) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.

**) Se vor trece numele, prenumele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală și domiciliul fiscal ale contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 83 la Ordinul nr. 3.695/2016)

 

 

Sigla*)

Ministerul Finanțelor Publice
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ...............
Unitatea fiscală ...................
Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............

Nr. de înregistrare ...............
Data ...............Către **) ...............

 

Cod de identificare fiscală ...............

Str................. nr................., bloc ..............., sc.................,

et................., ap................., județul/ sectorul ...............,

localitatea ..............., cod poștal ...............

 

Notificare privind nedepunerea la termen a declarației informative

 

Stimată/e doamnă/domn, vă aducem la cunoștință că, potrivit evidenței noastre, aveați obligația depunerii declarației ............... pentru perioada .................

 

Natura obligației fiscale/venitului

Tip formular

Termen de depunere

 

 

Neîndeplinirea la termen a obligațiilor de declarare prevăzute de lege se sancționează cu amendă contravențională, prevăzută la art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru informații suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este doamna/domnul ..............., la sediul nostru sau la numărul de telefon ..............., între orele ............... - ...............

În speranța că veți da curs solicitării noastre, vă mulțumim.

În situația în care ați îndeplinit obligațiile declarative, vă rugăm să nu dați curs prezentei.

 

Conducătorul unității fiscale,
Numele și prenumele ...........

 

Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură și ștampilă, conform prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale, cu modificările și completările ulterioare.

           

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ...............

 

Cod 14.13.07.13/i.


*) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.

**) Se vor trece numele, prenumele/denumirea, codul de identificare fiscală și domiciliul fiscal ale contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 84 la Ordinul nr. 3.695/2016)

 

 

Sigla*)

Ministerul Finanțelor Publice
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ...............
Unitatea fiscală ...................
Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............

Nr. de înregistrare ...............
Data ...............

 

Către **) ...............

 

 

Cod de identificare fiscală ...............

Str................. nr................., bloc ..............., sc.................,

et................., ap................., județul/sectorul ...............,

localitatea ..............., cod poștal ...............

 

Notificare privind completarea eronată a declarației informative

 

Stimată/e doamnă/domn, vă aducem la cunoștință că, în urma verificării modului de completare a declarației ..............., înregistrată cu nr................., pentru perioada de raportare ..............., au fost identificate erorile din lista anexată.

În vederea efectuării corecturilor vă rugăm să depuneți o declarație rectificativă sau să vă prezentați, în termen de 15 zile de la primirea prezentei, la sediul unității fiscale pentru clarificarea situației dumneavoastră fiscale.

 

Pentru informații suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este doamna/domnul ..............., la sediul nostru sau la numărul de telefon ............... între orele ............... - ...............

În speranța că veți da curs solicitării noastre, vă mulțumim.

 

Conducătorul unității fiscale,
Numele și prenumele ...........

 

Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură și ștampilă, conform prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale, cu modificările și completările ulterioare.

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal

 

Cod 14.13.07.13/i.e.


*) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.

**) Se vor trece numele, prenumele/denumirea, codul de identificare fiscală și domiciliul fiscal ale contribuabilului.

 

ANEXA nr. 7

(Anexa nr. 85 la Ordinul nr. 3.695/2016)

 

 

 

Sigla*)

Ministerul Finanțelor Publice
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ...............
Unitatea fiscală ...................
Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............

Nr. de înregistrare ...............
Data ...............

 

Către **) ...............

 

 

Cod de identificare fiscală ...............

Str................. nr................., bloc ..............., sc.................,

et................., ap................., județul/ sectorul ...............,

localitatea ..............., cod poștal ...............

 

Notificare privind neconcordanțele între veniturile declarate și cele existente în evidența fiscală

 

Stimată/e doamnă/domn, vă aducem la cunoștință că, în urma verificării modului de completare a declarației ..............., înregistrată sub nr................. pentru perioada de raportare ..............., au rezultat neconcordanțe între sumele declarate de dvs. și cele existente în evidența fiscală, după cum urmează:

 

Categoria de venit

Valoarea declarată (lei)

Valoarea din evidența fiscală (lei)

 

În vederea clarificării situației dumneavoastră fiscale vă rugăm să vă prezentați la sediul unității fiscale sau să depuneți o declarație rectificativă, în termen de 15 zile de la primirea prezentei.

Pentru informații suplimentare în legătură cu această notificare, persoana care poate fi contactată este doamna/domnul ..............., la sediul nostru sau la numărul de telefon ..............., între orele .................

În speranța că veți da curs solicitării noastre, vă mulțumim.

 

Conducătorul unității fiscale,
Numele și prenumele ...........

 

Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură și ștampilă, conform prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale, cu modificările și completările ulterioare.

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ...............

 

Cod 14.13.08.13/n.


*) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.

**) Se vor trece numele, prenumele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală și domiciliul fiscal ale contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 8

(Anexa nr. 86 la Ordinul nr. 3.695/2016)

 

 

Sigla*)

Ministerul Finanțelor Publice
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice ...............
Unitatea fiscală ...................
Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............

Nr. de înregistrare ...............
Data ...............

 

Către **) ...............

 

Cod de identificare fiscală ...............

Str................. nr................., bloc ..............., sc.................,

et................., ap................., județul/ sectorul ...............,

localitatea ..............., cod poștal ...............

 

Notificare privind nedepunerea la termen a declarației de impunere conform art. 107 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

 

Stimată/e doamnă/domn, vă aducem la cunoștință că, întrucât declarația de impunere ............... pentru perioada de raportare ..............., pentru veniturile ..............., înregistrată cu nr................., a fost depusă după termenul de 60 de zile de la data comunicării Deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice nr................/..............., se mențin sumele stabilite prin decizie.

Potrivit art. 107 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, anularea deciziei de impunere din oficiu se face în condițiile în care declarația privind obligațiile fiscale stabilite din oficiu se depune în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere din oficiu.

Vă mulțumim.

 

Conducătorul unității fiscale,
Numele și prenumele ...........

 

Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură și ștampilă, conform prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale, cu modificările și completările ulterioare.

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal

 

Cod 14.13.07.13/t.


*) Se va folosi sigla organului fiscal emitent.

**) Se vor trece numele, prenumele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală și domiciliul fiscal ale contribuabilului.

 

INISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

 

Având în vedere dispoziţiile art. 82,85, 86,87,107,120 şi 121 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 42.735 din data de 22.12.2017,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare ale următoarelor formulare:

a) 220 „Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”, cod 14.13.01.13/3p şi „Fişa capacităţii de cazare”, cod 14.13.01.13/3p, prevăzut în anexa nr. 1;

b) 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”, cod 14.13.01.13/9 şi .Anexa nr..... la Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”, cod 14.13,01,13/9, prevăzute în anexa nr. 2;

c) 222 „Declaraţie informativă privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate”, cod 14.13.01.13/5i, prevăzut în anexa nr. 3;

d) 223 „Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi pentru entităţile supuse regimului transparenţei fiscale”, cod 14.13.01.13/1 i, prevăzut în anexa nr. 4;

e) 224 „Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România”, cod 14,13.01.13/5, prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) 256 „Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”, cod 14.13.02.13/o şi „Anexă la Decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”, prevăzut în anexa nr. 6;

b) 257 „Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”, cod 14.13.02.13/d.d.o, prevăzut în anexa nr. 7;

c) 260 „Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit/impozitul anual datorat”, cod 14.13.02.13./3a şi anexa „Situaţie privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit”, prevăzute în anexa nr. 8.

Art. 2. - (1) Formularele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2018 şi pentru stabilirea plăţilor anticipate cu titlu de impozit/impozitului anual datorat.

(2) Formularele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) se utilizează pentru impunerile din oficiu efectuate de organul fiscal central competent începând cu anul 2018.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor menţionate la art. 1 alin. (1) şi alin. (2) sunt prevăzute în anexa nr. 9.

Art. 4. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mirela Călugăreanu

 

Bucureşti, 22 decembrie 2017.

Nr. 3.780.

 

ANEXA Nr. 1*)

DECLARAŢIE

privind venitul estimat/norma de venit

 

 


*) Formularul 220 este reprodus în facsimil.

 

ANEXĂ 1)

la formularul 220 „Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”

 


1) Anexa la formularul 220 este reprodusă în facsimil.

 

INSTRUCŢIUNI

do completare a formularului 220 „Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit” Cod 14.13.01.13/3p

 

CAPITOLUL I

Depunerea declaraţiei

 

1. Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, supuse impozitului pe venit, provenind din:

a) activităţi independente;

b) cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă;

c) activităţi agricole impuse în sistem real;

d) silvicultură şi piscicultura.

NOTĂ:

Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultura, scutite de la plata impozitului pe venit, au obligaţia declarării veniturilor, prin completarea şi depunerea declaraţiei

2. Formularul se utilizează pentru:

a) declararea veniturilor şi cheltuielilor estimate a se realiza în anul de impunere;

În cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi pentru care venitul net se stabileşte pe baza normelor de venit se vor avea învedera dispoziţiile pct. 5 subpct. 5.2 din cap. II „Completarea declaraţiei”;

b) exercitarea opţiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net;

c) recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit/ impozitului anual datorat, potrivit legii.

3. Activităţi independente

3.1. Declaraţia se completează de către contribuabilii care realizează venituri în bani şi/sau în natură, provenind din activităţi independente, inclusiv din activităţi adiacente, desfăşurate în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice şi/sau în cadrul unei societăţi civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale.

3.2. În categoria veniturilor din activităţi independente, pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei, se cuprind:

a) venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii;

b) venituri din profesii liberale;

c) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în situaţia în care plătitorii de venituri nu au obligaţia calculării şi reţinerii impozitului.

3.3. Persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente din mai multe surse depun câte o declaraţie pentru fiecare sursă.

3.4. În cazul societăţii civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente.

Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice sau în cadrul unei societăţi civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, completează declaraţia având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere, cu excepţia persoanelor fizice pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

4. Cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă

4.1. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât cele de la subpct. 4.2. şi 4.3

4.1.1. Declaraţia se completează de către persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute în calitate

de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi independente.

4.1.2. Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere inclusiv bifează căsuţa „Cedarea folosinţei bunurilor” şi căsuţa „sub 5 contracte, inclusiv” de la secţiunea II „Date privind activitatea desfăşurată” pct. 1 „Categoria de venit”.

4.1.3. Persoanele fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, depun câte o declaraţie estimativă pentru fiecare sursă.

4.1.4. În situaţia închirierii bunurilor deţinute în comun, fiecare coproprietar completează şi depune câte o declaraţie, corespunzător cotei care îi revine din proprietate.

4.2. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente

4.2.1. Declaraţia se depune de către contribuabilii care la sfârşitul anului precedent celui de impunere realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere.

4.2.2. Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere la sfârşitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor, califică aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente şi le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie. Veniturile şi cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net estimat sunt cele de la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere, aflate în derulare în anul de impunere.

La stabilirea numărului de contracte se iau în calcul contractele de închiriere sau subînchiriere aflate în derulare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, cu excepţia contractelor de arendare a bunurilor agricole.

4.2.3. Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente bifează căsuţa „Cedarea folosinţei bunurilor” şi căsuţa „peste 5 contracte” de la secţiunea II „Date privind activitatea desfăşurată” pct. 1 „Categoria de venit”.

4.3. Venituri din închirierea în scop turistic

4.3.1. Declaraţia se completează pentru fiecare an fiscal de către contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislaţiei specifice.

Declaraţia se depune împreună cu anexa „Fişa capacităţii de cazare”, completată corespunzător situaţiei contribuabilului, în vederea stabilirii de către organul fiscal competent a impozitului anual datorat.

4.3.2. Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personala, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv, precum şi contribuabilii care depăşesc, în cursul anului, numărul de 5 camere de închiriat bifează căsuţa „Cedarea folosinţei bunurilor” şi căsuţa „în scop turistic” de ia secţiunea II „Date privind activitatea desfăşurată” pct. 1 „Categoria de venit” şi menţionează numărul de camere de închiriat în scop turistic, pentru anul în curs, situate în locuinţe proprietate personală.

4.3.3. În situaţia în care în cursul anului se depăşeşte numărul camerelor închiriate (peste 5) se va depune uri nou formular, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, bifându-se căsuţa „Sistem real” de la secţiunea II „Date privind activitatea desfăşurată” pct. 2 „Determinarea venitului net”. De la data depăşirii numărului de camere închiriate (peste 5) şi până la sfârşitul anului fiscal, determinarea venitului net se face în sistem real, potrivit regulilor de stabilire prevăzute pentru categoria venituri din activităţi independente.

Veniturile din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activităţi independente” de la titlul IV „Impozitul pe venit” din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente, pentru care venitul net anual se determină pe bază de normă de venit sau în sistem real, după caz.

4.3.4. În situaţia închirierii bunurilor deţinute în comun, fiecare coproprietar completează şi depune câte o declaraţie, corespunzător cotei care îi revine din proprietate.

5. Activităţi agricole impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

5.1. Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole pentru care nu există obligaţia stabilirii normelor de venit, provenind din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală, realizate în mod individual sau într-o formă de asociere.

5.2. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită Intre persoane fizice, completează declaraţia având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.

6. Silvicultură şi piscicultura

6.1. Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiva produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole.

6.2. Veniturile din silvicultură şi piscicultura se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activităţi independente” de la titlul IV „Impozitul pe venit” din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

6.3. Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaraţia având în vedere venitul net estimat distribuit, care le revine din asociere.

7. Termenul de depunere a declaraţiei

Declaraţia se depune la organul fiscal competent, astfel:

a) în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole impuse în sistem real, venituri din silvicultură şi piscicultură şi care încep o activitate în cursul anului fiscal:

b) în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului între părţi, odată cu înregistrarea acestuia la organul fiscal competent, în cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere, inclusiv;

c) pentru fiecare an fiscal, până la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru anul în curs, sau în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului dacă persoanele fizice încep să realizeze venituri în cursul anului după data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv;

d) în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere inclusiv, impuşi pe baza normelor de venit, şi care, în cursul anului fiscal, depăşesc numărul de 5 camere de închiriat;

e) până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit şi care, în anul fiscal anterior, au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro şi au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real, începând cu anul fiscal următor;

f) până la data de 25 mai a anului de impunere, odată cu declaraţia privind venitul realizat, în cazul contribuabililor care, în anul anterior, au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior.

8. Organul fiscal competent

Declaraţia se completează în două exemplare:

- originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

- copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.

9. Modul de depunere a declaraţiei

9.1. Declaraţia se completează pe surse şi categorii devenit de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute de formular.

9.2. Declaraţia se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

9.3. Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.

9.4. Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

9.5. Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

 

CAPITOLUL II

Completarea declaraţiei

 

1. Perioada de raportare

 În rubrica „Anul” se înscrie anul pentru care se completează declaraţia, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2018).

2. Căsuţa „Recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit/impozitului anual datorat” se bifează în următoarele situaţii:

a) în situaţia contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură şi care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea, precum şi a celor care intră în suspendare temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie.

În vederea recalculării plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuabilii vor depune declaraţia, însoţită de documente justificative, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

b) în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor de închiriere, în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă.

Contribuabilii care reziliază contractele de închiriere în cursul anului vor depune declaraţia însoţită de documente justificative, în termen de 5 zile, la organul fiscal competent.

c) în cazul în care, în cursul anului fiscal, are loc depăşirea numărului de 5 camere de închiriat, pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere inclusiv, potrivit art. 87 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Contribuabilii care, în cursul anului fiscal, depăşesc numărul de 5 camere de închiriat vor depune declaraţia în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

d) în cazul corecţiei normelor de venit ca urmare a încetării/întreruperii temporare a activităţii în cursul anului fiscal.

În vederea recalculării plăţilor anticipate cu titlu de impozit, contribuabilii vor depune declaraţia, însoţită de documente justificative, în termen de 5 zile de la data apariţiei uneia din situaţiile pentru care se poate solicita corecţia venitului net stabilit pe baza normelor de venit.

e) în cazul completării obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, cu una sau mai multe activităţi impuse pe baza normelor de venit de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit;

f) în cazul completării obiectului de activitate, în cursul anului fiscal, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente impuse pe baza normelor de venit, cu una său mai multe activităţi care nu sunt incluse în Nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit;

g) în cazul încetării sau suspendării temporare a activităţii în cursul anului, pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, potrivit art. 85 alin. (81) şi art. 86 alin. (41) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

În vederea recalculării plăţilor anticipate cu titlu de impozit/impozitul anual datorat, contribuabilii vor notifica evenimentul organului fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii acestuia.

3. Căsuţa „Modificarea modului de determinare a venitului net” se bifează de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi din cedarea folosinţei bunurilor care optează pentru modificarea modului de determinare a venitului net: sistem real, cote forfetare de cheltuieli sau normă de venit, după caz.

Contribuabilii care optează, în condiţiile legii, pentru modificarea modului de determinare a venitului net bifează căsuţa „Modificarea modului de determinare a venitului net” şi indică sistemul de impunere pentru care au optat, prin bifarea căsuţei corespunzătoare situaţiei contribuabilului de la secţiunea II „Date privind activitatea desfăşurată” pct. 2 „Determinarea venitului net”: „sistem real”, „cote forfetare de cheltuieli” sau „normă de venit”, după caz.

În această situaţie, declaraţia se depune, după caz, în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului, sau până la data de 31 ianuarie a anului fiscal, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate şi în anul precedent.

4. Secţiunea I „Date de identificare a contribuabilului”

În caseta „Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală” se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În rubricile „Nume” şi „Prenume” se înscriu numele şi prenumele contribuabilului.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

5. Secţiunea II „Date privind activitatea desfăşurată”

5.1. „Categoria de venit” - se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit, după caz: activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, silvicultură sau piscicultură.

5.2. „Determinarea venitului net” - se bifează căsuţa corespunzătoare, în funcţie de modul de determinare a venitului net, după caz: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe normă de venit.

5.3. „Forma de organizare” - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii: individual, asociere fără personalitate juridica, entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii.

5.3.1. Căsuţa „Individual” se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în mod individual.

5.3.2. Căsuţa „Asociere fără personalitate juridică” se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

5.3.3. Căsuţa „Entităţi supuse regimului transparenţei fiscale” se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii.

5.3.4. Căsuţa „Modificarea modalităţii/formei de exercitare a activităţii” se bifează de contribuabili în cazul schimbării modalităţii de exercitare a unei activităţi independente şi/sau transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislaţiei în materie, în timpul anului, în condiţiile continuării activităţii.

5.4. „Obiectul principal de activitate” - se înscriu denumirea activităţii principale generatoare de venituri, desfăşurată de contribuabil, precum şi codul CAEN al activităţii desfăşurate.

5.5. „Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa”

5.5.1. „Sediul”- se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz.

În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz.

Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole vor înscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraş, comună sau sector al municipiului Bucureşti, după caz.

5.5.2. „Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosinţa” - se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosinţă este cedată. De exemplu:

a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (stradă, număr, bloc, etaj, apartament), suprafaţa totală, din care închiriată:

b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricaţie, numărul de înmatriculare, seria motorului, seria şasiului;

c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.

Rubrica se completează numai de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor.

5.6. Punctul 6 „Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere” - se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăşura activitate independentă, potrivit legii, şi data emiterii acestuia.

Contribuabilii care desfăşoară activităţi în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice şi entităţile supuse regimului transparenţei fiscale, completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.

Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor completează numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părţi şi data înregistrării acestuia.

Punctul 6 nu se completează de către contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere inclusiv.

5.7. Punctele 7, 8 „Data începerii/încetării activităţii” - se completează de către contribuabilii care îşi încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal.

Rubricile de ia pct. 7 şi 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaraţia.

Persoanele fizice autorizate care încetează activitatea în cursul anului înscriu data depunerii autorizaţiei de funcţionare la organul emitent.

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părţi, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părţi.

Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere inclusiv, precum şi contribuabilii care depăşesc, în cursul anului, numărul de 5 camere de închiriat înscriu data privind începerea, respectiv data privind încetarea activităţii.

5.8. Punctul 9 „Data suspendării activităţii” - se completează data suspendării activităţii de către contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole impuse în sistem real, închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, silvicultură şi piscicultură şi care în cursul anului fiscal intră în suspendare temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie.

Punctul 9 se completează numai dacă evenimentul respectiv se produce în cursul anului pentru care se depune declaraţia.

5.9. Punctul 10 „Număr zile de scutire” - se completează numărul de zile scutite de la plata impozitului pe venit, în cazul persoanelor fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activităţi independente, din activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură.

6. Secţiunea III „Date privind venitul estimat”

6.1. Venit net determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate

6.1.1. Se completează în cazul categoriilor de venit pentru care venitul net se determină în sistem real potrivit legii sau potrivit opţiunii contribuabilului de a determina venitul net în sistem real:

a) venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii;

b) venituri din exercitarea unei profesii liberale;

c) venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere;

d) venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real sau au depăşit în cursul anului numărul de 5 camere de închiriat;

e) venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere, calificate în categoria venituri din activităţi independente;

f) venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere inclusiv;

g) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

h) venituri din activităţi agricole;

i) venituri din silvicultură şi piscicultură.

6.1.2. Activitate desfăşurată în mod individual

Contribuabilii care realizează venituri în mod individual şi determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, completează declaraţia după cum urmează:

Rd. 1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, estimate a se realiza în anul fiscal în curs de către contribuabili, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente.

Rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs, în vederea realizării venitului brut estimat, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente, specifice fiecărei activităţi.

Rd. 3. Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile deductibile aferente, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.

6.1.3. Activitate desfăşurată într-o formă de asociere

Contribuabilii care realizează venituri în cadrul unei asocieri şi determină venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, completează numai rd. 3 „Venit net estimat” din declaraţie, după cum urmează:

Rd. 3. Venit net estimat - se înscrie venitul care îi revine contribuabilului din distribuirea venitului net estimat al asocierii, preluat din col. 5 a tabelului „Distribuţia venitului net estimat pe asociaţi” din „Declaraţia privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale” (formular 223), de la rândul corespunzător contribuabilului.

6.2. Venit net determinat pe baza normelor de venit

6.2.1. Contribuabilii care desfăşoară următoarele activităţi în mod individual sau într-o formă de asociere şi determină venitul net pe bază de norme de venit nu completează rândurile de la secţiunea III „Date privind venitul estimat”:

a) activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii;

b) închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere.

6.2.2. În această situaţie se bifează căsuţa „Normă de venit” de la secţiunea II „Date privind activitatea desfăşurată” pct. 2 „Determinarea venitului net”.

6.3. Venit net determinat pe baza unor cote forfetare de cheltuieli

6.3.1. Se completează în cazul activităţilor desfăşurate în mod individual şi într-o formă de asociere, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli:

a) venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr de până la 5 contracte de închiriere inclusiv;

b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

6.3.2. Contribuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli completează declaraţia după cum urmează:

Rd. 1. Venit brut estimat - se înscrie, după caz:

- chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plăţii acesteia, majorată cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă;

- venitul brut din drepturi de proprietate intelectuală.

Rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma rezultată prin aplicarea cotei de 40% la venitul brut estimat (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului, în cazul contribuabililor care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi din drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

Rd. 3. Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut estimat şi cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele înscrise la rd. 1 şi datele înscrise la rd. 2.

6.4. În cazul exploatării de către moştenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi în cazul remuneraţiei reprezentând dreptul de suită şi al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, venitul net se determină prin scăderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de asemenea venituri, potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare de cheltuieli.

6.5. În cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfăşoară activitate individual sau contribuabili care desfăşoară activitate individual şi o asociere fără personalitate juridică şi pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea desfăşurată se efectuează pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli, veniturile realizate în cadrul asocierii respective nu sunt considerate distribuite, în vederea impunerii, contribuabililor care datorează impozit potrivit prezentului titlu, fiind aplicabile numai regulile stabilite pentru impunerea venitului determinat pe baza normelor de venit sau stabilit pe baza cotelor forfetare.

7. Secţiunea IV „Date de identificare a împuternicitului/ curatorului fiscal

Se completează numai în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit/curator fiscal, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

În caseta „Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului/curatorului fiscal, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În rubrica „Nume, prenume/Denumire” se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului/curatorului fiscal.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului/curatorului fiscal.

 

ANEXA Nr. 21)

 

DECLARAŢIE

privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit

 


1) Formularul 221 este reprodus în facsimil.

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit” cod 14.13.01.13/9

 

I. Depunerea declaraţiei

1. Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri impozabile din România, din activităţi agricole pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, provenind din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale;

b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;

c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

2. În cazul în care activitatea agricolă pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit se desfăşoară în cadru! unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţiile declarative revin asocierii şi se îndeplinesc de către asociatul care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.

3. Contribuabilii/Asocierile fără personalitate juridică care deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în localităţi/judeţe diferite vor completa la secţiunea III „Date pentru stabilirea venitului impozabil” câte un tabel pentru fiecare localitate/judeţ cu datele referitoare la activitatea desfăşurată, în situaţia în care tabelele de la secţiunea III „Date pentru stabilirea venitului impozabil” din formular nu sunt suficiente pentru declararea datelor referitoare la toate localităţile pe raza cărora se desfăşoară o activitate agricolă (contribuabilul/ asocierea fără personalitate juridică deţine suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în mai mult de 4 localităţi), contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică completează şi formularul „Anexa nr. la Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”, care se ataşează la declaraţie.

4. Veniturile din activităţi agricole, impuse pe baza normelor devenit, sunt neimpozabile în limitele prevăzute la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:

 

Nr. crt.

Categoria

Plafon neimpozabil (suprafeţele şi numărul de animale/familii de albine, pentru care nu există obligaţia depunerii declaraţiei)

0

1

2

I.

Produse vegetale

Suprafaţă

1

Cereale

până la 2 ha, inclusiv

2

Plante oleaginoase

până la 2 ha, inclusiv

3

Cartof

până la 2 ha, inclusiv

4

Sfeclă de zahăr

până la 2 ha, inclusiv

5

Tutun

până la 1 ha, inclusiv

6

Hamei pe rod

până la 2 ha, inclusiv

7

Legume în câmp

până la 0,5 ha, inclusiv

8

Legume în spaţii protejate

până la 0,2 ha, inclusiv

9

Leguminoase pentru boabe

până la 1,5 ha, inclusiv

10

Pomi pe rod

până la 1,5 ha, inclusiv

11

Vie pe rod

până la 1 ha, inclusiv

12

Arbuşti fructiferi

până la 1 ha, inclusiv

13

Flori şi plante ornamentale

până la 0,3 ha, inclusiv

 

0

1

2

ii.

Animale

Număr capete/ Număr de familii de albine

1

Vaci

până la 2, inclusiv

2

Bivoliţe

până la 2, inclusiv

3

Oi

până la 50, inclusiv

4

Capre

până la 25, inclusiv

5

Porci pentru îngrăşat

până la 6, inclusiv

6

Albine

până la 75 de familii, inclusiv

7

Păsări de curte

până la 100, inclusiv

 

5. În vederea stabilirii regimului fiscal aplicabil veniturilor din activităţi agricole, la încadrarea în limitele stabilite pentru fiecare grupă de produse vegetale şi fiecare grupă de animale vor fi avute în vedere suprafeţele/capetele de animale/familiile de albine însumate în cadrul grupei respective.

ATENŢIE:

În cazul contribuabililor care obţin venituri din activităţi agricole şi îşi desfăşoară activitatea sub forma unei asocieri fără personalitate juridică, plafonul neimpozabil se acordă la nivelul asocierii.

6. Veniturile din activităţi agricole pentru care nu există obligaţia stabilirii normelor de venit se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II „Venituri din activităţi independente” de la titlul IV „impozitul pe venit” din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Veniturile obţinute din valorificarea produselor provenind din activităţi agricole în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.

8. Veniturile din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit, realizate din exploatarea bunurilor (suprafeţe destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine) deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari, uzufructuari sau de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole, în situaţia în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole.

9 Termenul de depunere a declaraţiei

9.1. Declaraţia se depune la organul fiscal central competent, la următoarele termene:

a) până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs, privind suprafeţele cultivate/capete de animale/familii de albine deţinute la data declarării. În cazul contribuabililor/ asocierilor fără personalitate juridică care depun cu întârziere declaraţia pentru anul în curs, după data de 25 mai, informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţele cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai;

b) ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia depusă anterior, acesta completează şi depune o declaraţie rectificativă, situaţie în care se va înscrie „X” în căsuţa prevăzută în acest scop.

9.2. În cazul în care intervin modificări privind structura suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale sau numărul de capete de animale/familii de albine, declaraţia rectificativă se depune până la data de 25 mai a anului fiscal de raportare, iar informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţele cultivate/capetele de animal/familiile de albine deţinute la data depunerii declaraţiei rectificative.

9.3. În cazul în care declaraţia depusă nu reflectă suprafeţele cultivate/numărul capetelor de animale/familiilor de albine sau structura acestora la data de 25 mai a anului de impunere, contribuabilul poate depune o declaraţie rectificativă în care va declara elementele de impunere existente la data de 25 mai.

9.4. Modificarea structurii suprafeţelor destinate producţiei agricole vegetale sau numărului de capete de animale/familii de albine, intervenite după data de 25 mai, nu conduce la ajustarea normelor de venit, respectiv a venitului anual impozabil.

10. Organul fiscal central competent

10.1. În situaţia în care activitatea se desfăşoară în mod individual

Declaraţia se completează în două exemplare:

- originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România;

- copia se păstrează de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul acestuia.

10.2. În situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică

Declaraţia se completează în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este luată în evidenţă fiscală;

- copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.

11. Modul de depunere a declaraţiei

11.1. Declaraţia se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii/curatorii fiscali ai acestora, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular.

11.2. Declaraţia cuprinde datele pentru stabilirea venitului impozabil pentru fiecare localitate/judeţ pe raza căreia/căruia contribuabilul îşi desfăşoară activitatea.

11.3. Contribuabilii/Asocierile fără personalitate juridică care deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în localităţi/judeţe diferite vor completa la secţiunea III „Date pentru stabilirea venitului impozabil” câte un tabel pentru fiecare localitate/judeţ cu datele referitoare la activitatea desfăşurată, în situaţia în care tabelele de la secţiunea III „Date pentru stabilirea venitului impozabil” din formular nu sunt suficiente pentru declararea datelor referitoare la toate localităţile/judeţele pe raza cărora se desfăşoară o activitate agricolă (contribuabilul/asocierea fără personalitate juridică deţine suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în mai mult de 4 localităţi/judeţe), contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică completează şi formularul „Anexa nr...... la Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit, care se ataşează la declaraţie.

11.4. Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

11.5. Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.

11.6. Data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

11.7. Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

11.8. Nu se va depune formularul anexă la declaraţie, ulterior depunerii unei declaraţii privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit. Datele necuprinse în declaraţia iniţială se declară prin depunerea unei declaraţii rectificative.

II. Completarea declaraţiei

1. Perioada de raportare

În rubrica Anul se înscrie anul pentru care se completează declaraţia, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2018).

2. Căsuţa „Declaraţie rectificativă” se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative.

3. Secţiunea I „Date de identificare a contribuabilului/asocierii fără personalitate juridică”

3.1. În caseta „Cod de identificare fiscală” - se completează, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta:

- codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, în situaţia în care activitatea se desfăşoară în mod individual;

- codul de identificare fiscală atribuit asocierii fără personalitate juridică, în situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.

3.2. În rubricile Nume, prenume/Denumire se înscriu, după caz, numele şi prenumele contribuabilului sau denumirea asocierii fără personalitate juridică.

3.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului sau adresa sediului asocierii fără personalitate juridică.

4. Secţiunea II „Date privind activitatea desfăşurată”

4.1. Punctul 1 „Forma de organizare”- se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii: individual sau asociere fără personalitate juridică.

4.1.1. Căsuţa „individual” se bifează de persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată în mod individual.

4.1.2. Căsuţa Asociere fără personalitate juridică” se bifează în cazul în care veniturile sunt realizate dintr-0 activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

4.2. Punctul 2 „Număr asociaţi” - se înscrie numărul de persoane care fac parte din asociere.

Rubrica se completează numai în situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

4.3. Punctul 3 „Contractul de asociere”- se înscrie numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.

Rubrica se completează numai în situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

4.4. Punctul 4 „Număr zile de scutire” - se completează numărul de zile scutite de la plata impozitului pe venit de către persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activităţi agricole, în mod individual.

5. Secţiunea III „Date pentru stabilirea venitului impozabil”

5.1. Se completează câte un tabel pentru fiecare localitate/judeţ.

5.2. Activitatea desfăşurată pe raza localităţii din judeţul - se înscrie denumirea localităţii pe raza căreia se află terenul (terenurile)/animalele/familiile de albine, precum şi judeţul pe raza căruia se află localitatea.

5.3. Opţiune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile - contribuabilii, persoane fizice/asocieri fără personalitate juridică, care deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în localităţi/judeţe diferite vor opta pentru stabilirea localităţii/judeţului sau localităţilor/judeţelor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale de la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Opţiunea se exercită prin bifarea căsuţei „Opţiune privind încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile” corespunzătoare localităţii în raza căreia se desfăşoară activitatea agricolă pentru care contribuabilul va beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile. Stabilirea plafonului neimpozabil se va face de organul fiscal, având în vedere limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale şi suprafeţele/numărul de animale/familii de albine declarate de contribuabil, pe fiecare localitate, în ordinea enumerată de acesta în declaraţie.

De exemplu, un contribuabil care realizează venituri din cultivarea cerealelor pe o suprafaţă totală de 7 ha situată în raza a 3 localităţi - 0,75 ha în localitatea A, 2,9 ha în localitatea B şi 3,35 ha în localitatea C - a optat pentru încadrarea în limita veniturilor neimpozabile (2 ha pentru cultura cerealelor) pentru localitatea A şi localitatea C. Stabilirea plafonului neimpozabil se va face de către organul fiscal, potrivit opţiunii contribuabilului, astfel: 0,75 ha localitatea A + 1,25 ha localitatea C. Venitul impozabil va fi stabilit pentru suprafaţa de 5 ha, astfel: 2,9 ha * norma de venit corespunzătoare localităţii B + 2,1 ha * norma de venit corespunzătoare localităţii C.

5.4. Terminologia folosită pentru definirea grupelor de produse vegetale şi animale prevăzute fa art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015. cu modificările şi completările ulterioare, pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit este cea stabilită potrivit legii.

5.5. Tabelul „Produse vegetale”

Col. 2 „Total suprafaţă”- se înscrie, la rândul corespunzător grupei de produse vegetale, suprafaţa totală (ha) destinată producţiei vegetale aferentă fiecărei grupe, pe fiecare localitate.

5.6. Tabelul Animale”

Col. 2 „Număr total capete animale/familii de albine”- se înscrie, distinct, pentru fiecare grupă de animale, numărul total de capete de animale sau de familii de albine deţinute, pe fiecare localitate.

5.7. Suprafeţele destinate producţiei vegetale/capete de animale/familiile de albine, deţinute în comun sau în devălmăşie de proprietari, uzufructuari ori de alţi deţinători legali, înscrişi într-un document oficial, se atribuie proporţional cu cotele-părţi pe care aceştia le deţin în acea proprietate sau contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole, în situaţia în care acestea nu se cunosc. În cazul persoanelor fizice pentru care nu a fost finalizată procedura succesorală, veniturile corespunzătoare suprafeţelor destinate producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine se atribuie contribuabilului care realizează venituri din activităţi agricole.

6. Secţiunea IV „Date privind asociaţii şi cota de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii”

6.1. Secţiunea se completează numai în situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

6.2. col. 1 „Nume şi prenume asociat”- se înscriu numele şi prenumele asociaţilor, conform contractului de asociere.

6.3. col. 2 „Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală” - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui asociat sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

6.4. col. 3 „Domiciliul”- se completează adresa domiciliului fiscal.

6.5. col. 4 „Cota de distribuire din venitul impozabil al asocierii” - se înscrie cota procentuală de participare, corespunzătoare fiecărui asociat, la veniturile impozabile ale asocierii, conform contractului de asociere.

6.6. col. 5 „Număr zile de scutire”- se completează numărul de zile scutite de la plata impozitului pe venit pentru fiecare asociat, persoană fizică cu handicap grav ori accentuat care realizează venituri din activităţi agricole, într-o asociere fără personalitate juridică.

7, Secţiunea V „Date de identificare a împuternicitului/curatorului fiscal/responsabilului asocierii

7.1. Se completează în cazul în care obligaţiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit/curator fiscal, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

7.2. În situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, secţiunea se completează cu datele de identificare ale asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice desemnat conform contractului de asociere.

7.3. În caseta Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului/curatorului fiscal sau asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice desemnat conform contractului de asociere, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

7.4. În rubrica Nume, prenume/Denumire se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului/curatorului fiscal ori numele şi prenumele asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice desemnat conform contractului de asociere.

7.5. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului/curatorului fiscal sau asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice, desemnat conform contractului de asociere.

 

ANEXA Nr. 31)

 

DECLARAŢIE INFORMATIVĂ

privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în

România şi care obţin venituri sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate


1) Formularul 222 este reprodus în facsimil.

 

 

INSTRUCȚIUNI 
de completare a formularului 222 “Declarație informativă privind începerea/încetarea activității persoanelor fizice care desfășoară activitate în România și care obțin venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate”

Cod 14.13.01.13/5i

 

I. Depunerea declarației

1. Declarația se completează și se depune de către persoanele juridice, fizice sau orice altă entitate la care își desfășoară activitatea persoanele fizice potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activitate în România și obțin venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate.

2. În categoria persoanelor care au obligația să depună declarația informativă sunt cuprinse: reprezentanțele din România ale unor firme, asociații, fundații sau organizații cu sediul în străinătate, organizații și organisme internaționale care funcționează în România etc.

3. Pentru fiecare contribuabil care obține venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate pentru activitatea desfășurată în România se completează și se depune câte o declarație.

4. Misiunile diplomatice și posturile consulare acreditate în România, precum și reprezentanțele organismelor internaționale ori reprezentanțele societăților comerciale și ale organizațiilor economice străine, autorizate potrivit legii să desfășoare activitate în România, care optează ca, pentru angajații acestora care realizează venituri din salarii impozabile în România, să îndeplinească obligațiile privind calculul, reținerea și plata impozitului pe veniturile din salarii, comunică acest fapt organului fiscal prin completarea și depunerea declarației.

5. Termenul de depunere a declarației

Declarația se depune ori de câte ori apar modificări de natura începerii/încetării activității în documentele care reglementează raporturile de muncă, în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului.

6. Organul fiscal central competent

Declarația se completează și se depune în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrată persoana fizică, juridică sau orice altă entitate la care își desfășoară activitatea contribuabilul;

- copia se păstrează de către persoana fizică, juridică sau orice altă entitate la care își desfășoară activitatea contribuabilul.

7. Modul de depunere a declarației

7.1. Declarația se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

7.2. Declarația se pune gratuit la dispoziția persoanelor fizice, juridice sau orice altă entitate la care își desfășoară activitatea contribuabilul.

7.3. Data depunerii declarației este și data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

7.4. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

II. Completarea declarației

1. Secțiunea I “Date referitoare la locul desfășurării activității în România”

1.1. Caseta “Cod de identificare fiscală” - se completează, după caz, dacă persoana fizică, juridică sau orice altă entitate la care își desfășoară activitatea contribuabilul este înregistrată fiscal și are atribuit cod de identificare fiscală, conform legislației române.

1.2. În rubrica “Nume, Prenume/Denumire” - se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele persoanelor fizice, juridice sau orice altă entitate la care își desfășoară activitatea contribuabilul.

1.3. Rubricile privind adresa se completează cu adresa domiciliului fiscal al persoanei fizice, juridice sau orice altă entitate la care contribuabilul își desfășoară activitatea.

2. Secțiunea II “Date de identificare a persoanei fizice”

2.1. În caseta “Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală” - se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

2.2. În rubricile “Nume” și “Prenume” se înscriu numele și prenumele contribuabilului.

2.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

3. Secțiunea III “Date privind situația persoanei fizice”

rd. 1. Documentul care reglementează raportul de muncă - se înscrie numărul și data documentului în baza căruia contribuabilul își desfășoară activitatea.

rd. 2. Data începerii activității - se completează în cazul unui raport de muncă nou, înscriindu-se data începerii activității prevăzute în documentul care reglementează raportul de muncă.

rd. 3. Data încetării activității - se completează în cazul încetării raportului de muncă, înscriindu-se data încetării activității prevăzute în documentul care reglementează raportul de muncă.

rd. 4. Căsuța prevăzută în formular se bifează de către misiunile diplomatice și posturile consulare acreditate în România, precum și reprezentanțele organismelor internaționale ori reprezentanțele societăților comerciale și ale organizațiilor economice străine, autorizate potrivit legii să desfășoare activitate în România, în situația în care optează pentru angajații acestora care realizează venituri din salarii impozabile în România să îndeplinească obligațiile privind calculul, reținerea și plata impozitului pe veniturile din salarii.

 

ANEXA Nr. 41)

 

DECLARAȚIE

privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și pentru entitățile supuse regimului transparenței fiscale

 


1) Formularul 223 este reprodus în facsimil.

 

INSTRUCȚIUNI 
de completare a formularului 223 “Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și pentru entitățile supuse regimului transparenței fiscale” cod 14.13.01.13/1i

 

I. Depunerea declarației

1. Declarația se completează în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activități independente - activități de producție, comerț, prestări de servicii și profesii liberale, inclusiv din activități adiacente, venituri din activități agricole pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, precum și venituri din silvicultură și piscicultură.

2. Declarația se depune și în cazul persoanelor fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică, constituită potrivit legii speciale, societate profesională cu răspundere limitată și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii.

3. În cazul societății civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activități independente.

4. Persoanele fizice care obțin venituri dintr-o activitate desfășurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, au obligația să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activități independente. Asocierile în cadrul cărora se obțin venituri de natura celor mai sus menționate, din mai multe surse, depun câte o declarație estimativă pentru fiecare sursă, respectiv pentru fiecare categorie de venit.

5. Declarația nu se depune pentru:

- asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice în cadrul cărora se realizează venituri din activități independente pentru care impozitul se percepe prin reținere la sursă de către plătitorii de venituri;

- asocierile constituite între persoane fizice și persoane juridice, care nu dau naștere unei persoane juridice, care realizează venituri din activități independente, pentru care impozitul se percepe prin reținere la sursă de către plătitorii de venituri;

- asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice în cadrul cărora se realizează venituri din activități agricole impuse pe baza normelor de venit, potrivit legii.

6. Termenul de depunere a declarației

Declarația se depune la organul fiscal central competent, astfel:

- în termen de 30 de zile de la data începerii activității, în cazul asocierilor care încep o activitate în cursul anului fiscal;

- odată cu declarația privind venitul realizat, în cazul asocierilor care, în anul anterior, au realizat pierderi și al celor care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum și al celor care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior.

7. Organul fiscal central competent

Declarația se depune în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidența fiscală;

- copia se păstrează la domiciliul fiscal al asocierii, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.

8. Modul de depunere a declarației

8.1. Declarația se completează și se depune de către asociatul desemnat prin contractul de asociere să răspundă de îndeplinirea obligațiilor asocierii față de autoritățile publice, înscriind cu majuscule, citeț și corect toate datele prevăzute în formular.

8.2. Declarația se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

8.3. Data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

8.4. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

II. Completarea declarației

1. Perioada de raportare

În rubrica “Anul” se înscrie anul pentru care se completează declarația, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2018).

2. Secțiunea I “Date de identificare a asocierii”

2.1. În caseta “Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală atribuit asocierii fără personalitate juridică, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

2.2. În cazul în care asocierea fără personalitate juridică are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul “RO”.

2.3. În rubrica “Denumire” se înscrie denumirea asocierii.

2.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal a asocierii.

3. Secțiunea II “Date privind activitatea desfășurată”

3.1. Punctul 1 “Categoria de venit” - se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venituri care urmează a se realiza în anul fiscal de impunere, după caz: activități de producție, prestări servicii, comerț, profesii liberale, activități agricole impuse în sistem real, silvicultură, piscicultură sau alte venituri pentru care există obligația depunerii declarației, potrivit legii.

3.2. Punctul 2 “Forma de organizare” - se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfășurare a activității: asociere fără personalitate juridică, entități supuse regimului transparenței fiscale, modificarea modalității/formei de exercitare a activității.

3.2.1. Căsuța “Asociere fără personalitate juridică” - se bifează în cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

3.2.2. Căsuța “Entități supuse regimului transparenței fiscale” - se bifează în cazul în care activitatea se desfășoară într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale și care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii.

3.2.3. Căsuța “Modificarea modalității/formei de exercitare a activității” - se bifează de contribuabili în cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități independente și/sau al transformării formei de exercitare a acesteia într-o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului, în condițiile continuării activității.

3.3. Punctul 3 “Determinarea venitului net” - se bifează căsuța corespunzătoare în funcție de modul de determinare a venitului net, după caz: în sistem real sau pe normă de venit.

3.4. Punctul 4 “Număr asociați” - se înscrie numărul de persoane care fac parte din asociere.

3.5. Punctul 5 “Obiectul principal de activitate” - se înscrie obiectul principal de activitate prevăzut în autorizație sau în contractul de asociere, precum și codul CAEN al activității desfășurate.

3.6. Punctul 6 “Sediul” - se completează adresa sediului acesteia sau locul unde se desfășoară efectiv activitatea principală, după caz. În cazul în care activitatea se desfășoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfășurare a activității, după caz.

3.7. Punctul 7 “Contract de asociere” - se înscrie numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum și data înregistrării acestuia.

3.8. Punctul 8 “Documentul de autorizare” - se înscriu numărul și data eliberării documentului de autorizare care atestă dreptul asocierii de a desfășura activități economice pe teritoriul României.

3.9. Punctele 9, 10 “Data începerii/încetării activității” - se înscrie data începerii/încetării activității, conform contractului de asociere.

3.10. Punctul 11 “Data suspendării activității” - se completează data suspendării activității de către contribuabilii care realizează venituri din activități independente și/sau din activități agricole impuse în sistem real, silvicultură și piscicultură și care în cursul anului fiscal intră în suspendare temporară a activității, potrivit legislației în materie.

4. Secțiunea III “Date privind venitul estimat”

rd. 1. Venit brut estimat - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură estimate a se realiza de către asociere în anul fiscal în curs.

rd. 2. Cheltuieli deductibile estimate - se înscrie suma reprezentând cheltuielile estimate a se efectua în anul fiscal în curs în vederea realizării venitului brut estimat.

rd. 3. Venit net estimat - se înscrie suma reprezentând venitul net estimat a se realiza în anul fiscal în curs, determinată ca diferență între venitul brut estimat și cheltuielile deductibile estimate, respectiv diferența dintre suma înscrisă la rd. 1 și suma înscrisă la rd. 2.

5. Secțiunea IV “Date de identificare a responsabilului asocierii”

5.1. Se completează datele de identificare a responsabilului asocierii desemnat prin contractul de asociere pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice.

5.2. În caseta “Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală al responsabilului asocierii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

5.3. În cazul în care responsabilul asocierii are calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul „RO”.

5.4. În rubrica “Nume, prenume/Denumire” se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele responsabilului asocierii.

5.5. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al responsabilului asocierii.

6. Secțiunea V “Distribuția venitului net estimat pe asociați”

col. 1. “Nume și prenume/denumire asociat” - se înscriu numele și prenumele/denumirea asociaților, conform contractului de asociere.

col. 2. “Cod de identificare fiscală” - se înscrie pentru fiecare asociat, după caz:

- codul numeric personal;

- numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale;

- codul de înregistrare fiscală al asociatului, entitate transparentă fiscal, cu/fără personalitate juridică.

col. 3. “Domiciliu” - se completează adresa domiciliului fiscal.

col. 4 “Cota de distribuire a venitului net estimat la nivelul asocierii” - se înscrie cota procentuală de participare, corespunzătoare fiecărui asociat, la veniturile și pierderile asocierii, conform contractului de asociere.

col. 5. “Venit net estimat distribuit” - se înscrie, pentru fiecare asociat, suma venitului net estimat a se realiza în anul fiscal în curs, distribuit conform cotelor de distribuire prevăzute în contractul de asociere.

rd. “Total” - se înscrie suma obținută prin cumularea venitului net estimat, distribuit pe asociați. Suma astfel calculată va fi egală cu cea înscrisă la rd. 3 “Venit net estimat” de la secțiunea III “Date privind venitul estimat”.

NOTĂ:

În cazul asocierilor pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit se completează numai datele de identificare a asociaților (col. 1-3) și cota de distribuire a venitului net estimat la nivelul asocierii, corespunzătoare fiecărui asociat (col. 4).

 

ANEXA Nr. 51)

 

DECLARAȚIE

privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România

 


1) Formularul 224 este reprodus în facsimil.

 

INSTRUCȚIUNI 
de completare a formularului 224 “Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România” Cod 14.13.01.13/5

 

I. Depunerea declarației

1. Declarația se depune de către persoanele fizice care își desfășoară activitatea în România, obțin venituri sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, și care nu au încheiat cu angajatorul un acord referitor la obligația declarării și plății contribuțiilor sociale obligatorii.

2. Termen de depunere a declarației

Declarația se depune la organul fiscal central competent, astfel:

- lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care s-a realizat venitul;

Contribuabilii care își prelungesc perioada de ședere în România, peste perioada menționată în convenția de evitare a dublei impuneri, au obligația să declare și să plătească impozit pentru întreaga perioadă de desfășurare a activității în România, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare împlinirii termenului prevăzut de respectiva convenție.

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația anterioară, prin completarea unei declarații rectificative, situație în care se înscrie “X” în căsuța special prevăzută în acest scop.

3. Organul fiscal central competent

Declarația se completează în două exemplare:

- originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

- copia se păstrează de către contribuabil.

4. Modul de depunere a declarației

4.1. Declarația se completează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia/curatorul fiscal, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute de formular.

4.2. Declarația se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

4.3. Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.

4.4. Data depunerii declarației este și data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

4.5. Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.

II. Completarea declarației

1. Perioada de raportare

În rubrica “Luna” se înscrie luna pentru care se completează declarația, cu cifre arabe cu 2 caractere (de exemplu: 01).

În rubrica “Anul” se înscrie anul pentru care se completează declarația, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2018).

2. Secțiunea I “Date de identificare a contribuabilului”

2.1. În caseta “Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală” - se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

2.2. În rubricile “Nume” și “Prenume” se înscriu numele și prenumele contribuabilului.

2.3. Rubricile privind adresa se completează, după caz, adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

2.4. În caseta “Documentul care reglementează raportul de muncă” - se înscriu numărul și data documentului încheiat cu angajatorul, în baza căruia contribuabilul își desfășoară activitatea.

2.5. În caseta “Perioada de activitate” - se înscrie perioada de activitate prevăzută în documentul care reglementează raportul de muncă.

3. Secțiunea II “Date referitoare la persoana fizică sau juridică la care își desfășoară activitatea contribuabilul”

3.1. Caseta “Cod de identificare fiscală” - se completează, după caz, dacă persoana fizică, juridică sau orice altă entitate la care își desfășoară activitatea contribuabilul este înregistrată fiscal și are atribuit cod de identificare fiscală, conform legislației române.

3.2. În rubrica “Nume, Prenume/Denumire” - se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele persoanelor fizice, juridice sau orice altă entitate la care își desfășoară activitatea contribuabilul.

3.3. Rubricile privind adresa se completează cu adresa domiciliului fiscal al persoanei fizice, juridice sau orice altă entitate la care contribuabilul își desfășoară activitatea.

4. Secțiunea III “Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate”

rd. 1. Venit brut - se înscrie suma veniturilor în bani și/sau în natură realizate de contribuabil în luna de raportare.

rd. 2. Contribuții sociale datorate potrivit legii - se înscrie suma totală a contribuțiilor obligatorii, datorate de contribuabil în luna de raportare potrivit legii și plătite.

rd. 3. Venit net - se calculează ca diferența între venitul brut și suma totală a contribuțiilor sociale datorate, potrivit legii (rd. 1 - rd. 2).

rd. 4. Deduceri personale - se înscrie suma deducerilor personale cuvenite contribuabilului în luna de raportare, potrivit legii, stabilite pe baza documentelor justificative care atestă dreptul de deducere. Se completează numai de către persoanele rezidente care au dreptul la deduceri personale.

rd. 5. Cotizația sindicală plătită - se înscrie suma reprezentând cotizația sindicală plătită în luna de raportare.

rd. 6. Contribuțiile la fondurile de pensii facultative - se înscrie suma reprezentând contribuțiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, și cele la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, suportate de angajați, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro.

rd. 7. Primele de asigurare voluntară de sănătate și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament - se înscrie suma reprezentând primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, suportate de angajați, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro.

Contractul de asigurare, respectiv abonamentul vizează servicii medicale furnizate angajatului și/sau oricărei persoane aflate în întreținerea sa, așa cum este definită la art. 77 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

rd. 8. Venit bază de calcul:

- pentru funcția de bază: se înscrie suma calculată prin scăderea deducerilor personale (rd. 4), a cotizației sindicale plătite (rd. 5), a contribuțiilor la fondurile de pensii facultative (rd. 6) și a primelor de asigurare voluntară de sănătate și serviciilor medicale furnizate sub formă de abonament (rd. 7) din venitul net (rd. 3);

- în celelalte cazuri: se preia suma înscrisă la rd. 3.

rd. 9. Impozit lunar datorat - se înscrie suma impozitului calculat prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului bază de calcul (rd. 8).

rd. 10. Impozit anual datorat - se înscrie suma impozitului anual calculată prin însumarea impozitului lunar datorat de contribuabil în luna de raportare, potrivit legii.

Acest rând se va completa în declarația depusă pentru luna decembrie, respectiv luna în care contribuabilul și-a încetat raportul contractual de muncă, după caz.

Rubricile de la rd. 4, rd. 5, rd. 6 și rd. 7 se completează numai la funcția de bază.

5. Secțiunea IV “Date de identificare a împuternicitului/curatorului fiscal”

5.1. Se completează numai în cazul în care obligațiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către un împuternicit/curator fiscal, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

5.2. În caseta “Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului/curatorului fiscal, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

5.3. În rubrica “Nume, prenume/Denumire” se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele împuternicitului/curatorului fiscal.

5.4. Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului/curatorului fiscal.

 

ANEXA Nr. 61)

 

DECIZIE

de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice

 


1) Formularul 256 este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 71)

 

DECIZIE

de anulare a deciziei de impunere a veniturilor persoanelor fizice

 

 


1) Formularul 257 este reprodus în facsimil.

 

ANEXA Nr. 81)

 

 

DECIZIE

privind platile anticipate cu titlul de impozit/impozitul anual datorat

 


1) Formularul 260 este reprodus în facsimil.

 

ANEXĂ

la formularul 260 “Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit/impozitul anual datorat”

 

ANEXA Nr. 9

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelor

 

a) Denumire: “Declarație privind venitul estimat/norma de venit (formularul 220)”

1. Cod: 14.13.01.13/3p

2. Format: A4/t2

3. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe ambele fețe (seturi);

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la:

- declararea veniturilor și cheltuielilor estimate din activități independente, activități agricole determinate în sistem real, silvicultură și piscicultură, precum și cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă;

- exercitarea opțiunii privind modificarea modului de determinare a venitului net;

- recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit/impozitului anual datorat, potrivit legii;

- declararea veniturilor din activități independente, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, scutite de la plata impozitului pe venit.

6. Se întocmește în două exemplare de contribuabil sau împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia.

7. Circulă:

- originalul, la organul fiscal definit prin ordin;

- copia, la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

b) Denumire: “Fișa capacității de cazare (anexă la formularul 220 “Declarație privind venitul estimat/norma de venit)”

1. Cod: 14.13.01.13/3p

2. Format: A4/t1

3. U/M: seturi

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează de către contribuabilii care realizează venituri din închiriere în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv.

7. Se întocmește în două exemplare de contribuabil.

8. Circulă:

- originalul, împreună cu “Declarație privind venitul estimat/norma de venit” (formularul 220), la organul fiscal definit prin ordin;

- copia, la contribuabil.

9. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

c) Denumire: “Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit (formularul 221)”

1. Cod: 14.13.01.13/9

2. Format: A4/t3

3. U/M: seturi

4. Caracteristici de tipărire: se tipărește pe ambele fețe.

5. Se difuzează gratuit.

6. Se utilizează la declararea suprafețelor destinate producției vegetale și/sau animalelor/familiilor de albine deținute, pentru fiecare localitate pe raza căreia se desfășoară activitatea agricolă impusă pe bază de norme de venit.

7. Se întocmește în două exemplare de către:

- persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole în mod individual sau de împuternicitul/curatorul fiscal al acestora;

- responsabilul asocierii, în cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice.

8. Circulă:

- originalul, la organul fiscal definit prin ordin;

- copia, la contribuabil.

9. Se arhivează la dosarul contribuabilului/asocierii.

d) Denumire: “Anexa nr. . . . . . . . . . . la Declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit”

1. Cod: 14.13.01.13/9

2. Format: A4/t1

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează, dacă este cazul, de către persoanele fizice care au realizat venituri din activități agricole și dețin suprafețe destinate producției agricole vegetale/animale în mai mult de patru localități, în completarea formularului 221 “Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit”.

5. Se întocmește în două exemplare de contribuabil sau de împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, după caz.

6. Circulă:

- originalul, la organul fiscal definit prin ordin, împreună cu formularul 221 “Declarație privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit”;

- copia, la contribuabil.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

e) Denumire: “Declarație informativă privind începerea/încetarea activității persoanelor fizice care desfășoară activitate în România și care obțin venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate (formularul 222)”

1. Cod: 14.13.01.13/5i

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față (seturi);

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la furnizarea informațiilor referitoare la data începerii și încetării activității contribuabilului persoană fizică care desfășoară activitate în România și obține venituri sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate.

6. Se întocmește în două exemplare de persoana fizică sau juridică la care își desfășoară activitatea contribuabilul.

7. Circulă:

- originalul, la organul fiscal definit prin ordin;

- copia, la persoana fizică sau juridică la care își desfășoară activitatea contribuabilul.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

f) Denumire: “Declarație privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică și pentru entitățile supuse regimului transparenței fiscale (formularul 223)”

1. Cod: 14.13.01.13/1i

2. Format: A4/t2

3. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe ambele fețe (seturi);

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la declararea veniturilor și a cheltuielilor estimate a se realiza de către asocierile între persoane fizice care nu dau naștere unei persoane juridice sau entitățile supuse regimului transparenței fiscale.

6. Se întocmește în două exemplare de responsabilul desemnat al asocierii.

7. Circulă:

- originalul, la organul fiscal definit prin ordin;

- copia, la asociere.

8. Se arhivează la dosarul asocierii.

g) Denumire: “Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România (formularul 224)”

1. Cod: 14.13.01.13/5

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față (seturi);

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la declararea lunară a veniturilor sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate, obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România.

6. Se întocmește în două exemplare de contribuabil sau împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia.

7. Circulă:

- originalul, la organul fiscal definit prin ordin;

- copia, la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului.

h) Denumire: “Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit/impozitul anual datorat (formularul 260)”

1. Cod: 14.13.02.13/3a

2. Format: A4/t2

3. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe ambele fețe (seturi);

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează, după caz, la stabilirea plăților anticipate cu titlu de impozit sau a impozitului anual datorat în cazul activităților pentru care venitul net se determină pe bază de normă de venit, potrivit legii.

6. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent, după cum urmează:

6.1. organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

6.2. organul fiscal central competent potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

7. Circulă:

- un exemplar, la contribuabil;

- un exemplar, la organul fiscal central competent.

8. Se arhivează copia la dosarul contribuabilului.

i) Denumire: “Situație privind modul de stabilire a venitului net pe baza normelor de venit”, anexa la formularul 260

1. Format: A4/t1

2. Caracteristici de tipărire:

- se tipărește pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează la stabilirea venitului net în cazul contribuabililor care desfășoară două sau mai multe activități impuse pe bază de norme de venit sau la stabilirea venitului anual în cazul contribuabililor care desfășoară activități agricole impuse pe baza normelor de venit și care dețin suprafețe destinate producției agricole vegetale/animale în localități diferite.

5. Se întocmește ca anexă la formularul 260.

6. Circulă și se arhivează împreună cu formularul 260.

j) Denumire: “Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice (formular 256)”

1. Codul: 14.13.02.13/o

2. Formatul: A4/t2

3. Caracteristicile de tipărire:

- pe ambele fețe;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la stabilirea din oficiu a impozitului pe venitul/câștigul net anual impozabil realizat de persoanele fizice.

6. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent.

7. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal central competent;

- un exemplar, la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului, împreună cu referatul privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice și “Anexă la Decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”, după caz.

k) Denumire “Anexă la Decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”

1. Formatul: A4/t1

2. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

3. Se difuzează gratuit.

4. Se utilizează pentru evidențierea impozitului anual datorat stabilit din oficiu, repartizat pe termenele de scadență prevăzute de lege, pe veniturile din activități impuse pe baza normelor de venit și/sau din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria din contractul încheiat între părți este exprimată în lei, pentru care nu există obligația depunerii declarației anuale de venit.

5. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent.

6. Circulă împreună cu formularul 256 “Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”:

- un exemplar, la organul fiscal central competent;

- un exemplar, la contribuabil.

7. Se arhivează la dosarul contribuabilului, împreună cu referatul privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice și formularul 256 “Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”.

l) Denumire: “Decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice (formular 257)”

1. Codul: 14.13.02.13/d.d.o

2. Formatul: A4/t1

3. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură față;

- se poate utiliza și echipament informatic pentru editare și completare.

4. Se difuzează gratuit.

5. Se utilizează la anularea deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice, potrivit legii.

6. Se întocmește în două exemplare de către organul fiscal central competent.

7. Circulă:

- un exemplar, la organul fiscal central competent;

- un exemplar, la contribuabil.

8. Se arhivează la dosarul contribuabilului împreună cu referatul privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice, formularul 256 “Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice” și “Anexă la Decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”, după caz.