MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1039/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 1039         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 29 decembrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

917. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie” din administraţia publică centrală

 

924. - Hotărâre pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.321. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2018

 

5.644/3.322/2.016. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare

„Administraţie” din administraţia publică centrală

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare .Administraţie” din administraţia publică centrală, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie” din administraţia publică centrală reglementează modalitatea de stabilire a locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete, precum şi a condiţiilor de acordare a sporurilor pentru condiţii de muncă prevăzute în cap. II din anexa nr. VII, precum şi în cap. I şi cap. II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţionarii publici şi personalul contractual, cu excepţia personalului încadrat în administraţia publică locală.

Art. 3. - Acordarea sporului pentru condiţii de muncă, în limitele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, este în responsabilitatea ordonatorului de credite, cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.

Art. 4. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

p. Ministrul sănătăţii,

Corina Silvia Pop,

secretar de stat

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării şi inovării,

Puiu-Lucian Georgescu

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 917.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT-CADRU

privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie” din administraţia publică centrală

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament-cadru se aplică structurilor administraţiei publice centrale prevăzute în anexa nr. VII şi în cap. I şi cap. II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

a) autorităţile publice, inclusiv cele autonome şi agenţiile, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate şi instituţiile prefectului, unităţile bugetare de subordonare centrală, precum şi compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii;

b) autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum şi din cele aflate sub controlul Parlamentului.

(2) în înţelesul prezentului regulament-cadru, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) spor pentru condiţii de muncă - compensaţie financiară a riscurilor, acordată personalului care îşi desfăşoară activitatea în condiţii de muncă vătămătoare, periculoase, deosebit de periculoase, condiţii grele de muncă sau condiţii deosebite de muncă reprezentate de izolare;

b) condiţii de muncă vătămătoare-totalitatea situaţiilor care implică risc de îmbolnăvire şi/sau contagiune directă sau indirectă, respectiv riscuri asociate datorate condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţii:

c) condiţii de muncă periculoase - totalitatea situaţiilor în care personalul îşi desfăşoară activitatea în mediul de muncă unde există factori cu grad de pericol ridicat ce pot afecta sănătatea şi integritatea fizică şi psihică;

d) condiţii deosebit de periculoase - totalitatea situaţiilor în care personalul din instituţiile publice sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor îşi desfăşoară activitatea, în condiţii de TBC, bruceloză, gripă aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pestă, febră aftoasă, leucoze şi alte boli asemenea, anatomie patologică, necropsii şi medicină legală, precum şi corespunzător activităţii specifice din laboratoarele sanitare şi pentru siguranţa alimentelor;

e) condiţii deosebite de muncă reprezentate de izolare - totalitatea situaţiilor în care angajatul îşi desfăşoară activitatea în localităţi amplasate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu dificultate.

Art. 2. - (1) Beneficiază de sporul pentru condiţii de muncă următoarele categorii de personal, angajate în administraţia publică centrală:

a) funcţionari publici;

b) personal contractual.

(2) Prezentul regulament-cadru se aplică şi personalului prevăzut la pct. B de la cap. II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, angajat în unităţile sanitare subordonate autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 3. - (1) Categoriile de personal prevăzute la cap. I şi cap. II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia de spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, a cărui mărime concretă este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament-cadru.

(2) Personalul încadrat în autorităţile şi instituţiile publice prevăzute în anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, poate beneficia de spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, a cărui mărime concretă este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament-cadru.

(3) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare sunt acelea care întrunesc cel puţin doi factori de risc din cei prevăzuţi la art. 5, astfel cum se prevede în:

a) buletinele de determinare, eliberate în condiţiile legii;

b) buletinele de expertizare, eliberate în condiţiile legii de către direcţiile de sănătate publică sau Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” - Bucureşti.

Art. 4. - (1) Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă prevăzut la art. 3 alin. (1) şi (2) se acordă în condiţiile în care, la eliberarea buletinelor de determinare şi/sau de expertizare a locurilor de muncă, s-a avut în vedere cel puţin unul dintre următoarele criterii:

a) înregistrarea de îmbolnăviri profesionale ca urmare a activităţii desfăşurate la locul de muncă;

b) existenţa unor indici de morbiditate la locurile de muncă respective;

c) înregistrarea unor cazuri de accidente de muncă produse la locul de muncă;

d) riscul de îmbolnăvire şi accidentare determinat de depăşiri ale noxelor profesionale, fizice, chimice, fizico-chimice, biologice, suprasolicitarea unor funcţii şi sisteme ale organismului.

(2) în vederea acordării sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă prevăzut la alin, (1) se solicită determinarea şi/sau expertizarea locurilor de muncă ori de câte ori intervin modificări în ceea ce priveşte tehnologia, echipamentele de muncă şi amenajarea locurilor de muncă, dar nu mai târziu de 36 de luni de la data emiterii.

(3) Buletinele de determinare şi/sau de expertizare a locurilor de muncă conţin informaţii cu privire la:

a) aplicarea tuturor măsurilor posibile de normalizare a condiţiilor de muncă şi la funcţionarea normală a tuturor instalaţiilor de protecţie a muncii;

b) numărul de factori de risc, dintre cei prevăzuţi la art. 5,

Art. 5. - La stabilirea, de la caz la caz, a cuantumului sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă se au în vedere următorii factori de risc:

a) existenţa factorilor nocivi şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului;

b) intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;

c) durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi;

d) existenţa unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care determină un risc de îmbolnăvire sau de accidentare;

e) structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă;

f) existenţa unor condiţii de muncă ce pot duce la uzura prematură a organismului;

g) existenţa factorilor cu grad de pericol ridicat ce pot afecta sănătatea şi integritatea fizică şi psihică;

h) intensitatea de acţiune a factorilor cu grad de pericol ridicat ce pot afecta sănătatea şi integritatea fizică şi psihică.

Art. 6. - Personalul din instituţiile publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor beneficiază în condiţiile prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul regulament, de sporurile prevăzute în anexa nr. VIII, la cap. II lit. A pct. II subpct. 6.2 lit. a) pct. 1-3 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Cuantumul sporurilor prevăzute la art. 6 se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. VIII, la cap. II lit. A pct. II subpct. 6.2 lit. a) pct. 8 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Personalul din cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” şi comisariatul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, care îşi desfăşoară activitatea în teritoriul rezervaţiei, beneficiază şi de un spor de izolare, potrivit notei din anexa nr. VIII, cap. I lit. H lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - (1) în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii beneficiază şi de sporuri specifice pentru condiţii de muncă, potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. VII, la cap. II art. 10 lit. b)-e) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, personalul încadrat pe bază de contract individual de muncă, în cadrul autorităţilor prevăzute la cap. II lit. F - lit. H şi J din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, poate beneficia şi de sporurile prevăzute în anexa nr. VIII, la cap. II lit. I art. 2 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă, sporul pentru condiţii deosebite de muncă vătămătoare sau periculoase, sporul pentru condiţii deosebit de periculoase şi, după caz, sporul de izolare şi pentru condiţii deosebite de muncă reprezentate de izolare se acordă, în funcţie de locul de muncă ocupat, tuturor funcţionarilor publici şi personalului contractual din instituţia respectivă sau numai unora dintre aceştia.

Art. 11. - Cuantumul sporului se stabileşte prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de bază în luna respectivă, corespunzător timpului efectiv lucrat la locurile de muncă şi în limita maximă a sporurilor, prevăzute de prezentul regulament-cadru.

Art. 12. - Drepturile de natură salarială ale personalului încadrat în autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii sunt stabilite de către ordonatorul de credite, cu încadrarea strictă în resursele financiare alocate anual şi în numărul de posturi stabilit potrivit legii, prin bugetul de venituri şi cheltuieli, cu încadrarea în prevederile art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă, sporul pentru condiţii deosebite de muncă vătămătoare sau periculoase, sporul pentru condiţii deosebit de periculoase şi, după caz, sporul de izolare şi pentru condiţii deosebite de muncă reprezentate de izolare se acordă pentru activitatea desfăşurată, conform contractului individual de muncă/raportului de serviciu.

 

ANEXA Nr. 1

la regulamentul-cadru

 

Mărimea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă pentru personalul prevăzut la cap. I şi cap. II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia personalului din administraţia publică locală

 

Articol unic. - Pentru condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare, mărimea sporului pentru personalul prevăzut la cap. I şi cap. II din anexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia personalului din administraţia publică locală, în funcţie de numărul de factori de risc întruniţi, este următoarea:

a) spor de la 10,1% până la 15% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 4 factori de risc din cei prevăzuţi la art. 5 din regulamentul-cadru;

b) spor de la 5,1% până la 10% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 3 factori de risc din cei prevăzuţi la art. 5 din regulamentul-cadru;

c) spor de până la 5% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 2 factori de risc din cei prevăzuţi la art. 5 din regulamentul-cadru.

 

ANEXA Nr. 2

la regulamentul-cadru

 

Mărimea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă pentru personalul prevăzut la anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia personalului din administraţia publică locală

 

Articol unic. - Pentru condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare, mărimea sporului pentru personalul prevăzut la anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia personalului din administraţia publică locală, în funcţie de numărul de factori de risc întruniţi, este următoarea:

a) spor de la 6,1% până la 10% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 4 factori de risc din cei prevăzuţi la art. 5 din regulamentul-cadru;

b) spor de la 3,1% până la 6% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 3 factori de risc din cei prevăzuţi la art. 5 din regulamentul-cadru;

c) spor de până la 3% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 2 factori de risc din cei prevăzuţi la art. 5 din regulamentul-cadru.

 

ANEXA Nr. 3

la regulamentul-cadru

 

Condiţiile de acordare a sporurilor personalului din Administraţia Publică Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

Art. 1. - Personalul din instituţiile publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor beneficiază şi de următoarele categorii de sporuri:

I. Sporul pentru condiţii deosebit de periculoase determinate de boli cum sunt TBC, bruceloză, gripa aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pestă, febra aftoasă, leucoze şi alte boii asemenea, de activităţi de anatomie patologică, de necropsie şi de medicină legală, corespunzător activităţii efective desfăşurate în aceste condiţii, precum şi corespunzător activităţii specifice din institutele veterinare şi laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti - de până la 75%;

A) Sporul pentru condiţii deosebit de periculoase - de la 25% până la 75%, - se acordă pentru:

1) personalul aparatului propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din subordinea acesteia care participă efectiv în campaniile de prevenire şi combatere a TBC, bruceloză, gripa aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pestă, febra aftoasă, leucoze şi alte asemenea boli, epizootii sau zoonoze, stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau decizie a directorului executiv/directorului, după caz;

2) personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din cadrul laboratoarelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, în care se desfăşoară efectiv activităţi de anatomie patologică, necropsie şi medicină legală;

3) personalul care desfăşoară nemijlocit activităţi în domeniile cu risc maxim de contagiune, respectiv: morfopatologie, serologie, virusologie, bacteriologice, biologie moleculară, parazitologie, micologie, microbiologie, histopatologie şi toxicologie, din cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti;

4) personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul incintei de biosecuritate sau lucrează nemijlocit cu agenţi zoonotici vii care produc boli grave, cum ar fi rabie, gripa aviară, bruceloză, TBC, în cadrul institutelor veterinare, respectiv din cadrul laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti;

5) personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor din aparatul propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din subordinea acesteia, altul decât personalul prevăzut la pct. 2), care desfăşoară activităţi de necropsie şi medicină legală şi/sau desfăşoară activităţi de eutanasiere a animalelor bolnave.

B) Sporul pentru condiţii deosebit de periculoase - de la 25% până la 50% - se acordă pentru:

1) personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, în domeniile cu risc maxim de contagiune, respectiv: morfopatologie, serologie, virusologie, bacteriologie, biologie moleculară, parazitologie, micologie şi microbiologie;

2) personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu atribuţii în domeniul histopatologiei şi al toxicologiei;

3) personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu atribuţii referitoare la TBC;

4) personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu atribuţii referitoare la bruceloza bovină, ovină şi porcină;

5) personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu atribuţii referitoare la gripa aviară, encefalopatii spongiforme transmisibile, salmoneloze, alte zoonoze, pestă, febră aftoasă, leucoze şi alte asemenea boli;

6) personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu atribuţii referitoare la epidemiologie, monitorizare şi monitorizare boli, sănătatea animalelor, monitorizarea şi controlul produselor farmaceutice, produselor biologice şi al altor produse de uz veterinar, respectiv cu atribuţii privind diagnosticul bolilor la animale;

7) personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu atribuţii referitoare la siguranţa alimentelor şi furajelor;

8) personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor din institutele veterinare, respectiv din laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu atribuţii referitoare la reziduuri şi contaminanţi.

C) Sporul pentru condiţii deosebit de periculoase - de la 25% până la 40% - se acordă pentru:

1) personalul din cadrul structurilor de specialitate din institutele veterinare - respectiv din cadrul laboratoarelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, altul decât cel prevăzut la lit. A) şi B);

2) personalul care îngrijeşte animalele din biobază, care participă la incinerarea cadavrelor şi a materialelor cu risc sporit de contagiune şi şoferii de pe ambulanţe veterinare, autolaboratoare, maşini de dezinfecţie, maşini de intervenţie şi alte maşini şi/sau personalul de pe şalupele utilizate în activităţi specifice, altul decât cel prevăzut la lit. A) şi B).

II. Sporul pentru condiţii deosebite de muncă vătămătoare/periculoase care implică risc de îmbolnăvire şi/sau contagiune directă sau indirectă, respectiv riscuri asociate datorate condiţiilor specifice de desfăşurare a activităţii - de până la 35%;

A) Sporul pentru condiţii deosebite de muncă vătămătoare/periculoase - de la 23% până la 35% - se acordă pentru:

1) personalul care îşi desfăşoară activitatea în structurile privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea publică veterinară, protecţia animalelor şi a mediului înconjurător, identificarea şi înregistrarea animalelor, coordonarea institutelor veterinare, monitorizarea şi controlul produselor farmaceutice, produselor biologice şi al altor produse de uz veterinar, ecarisarea teritoriului şi neutralizarea deşeurilor necomestibile provenite de la animale, siguranţa alimentelor şi furajelor din cadrul aparatului propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din subordine;

2) personalul care îşi desfăşoară activitatea în circumscripţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale;

3) personalul care îşi desfăşoară activitatea în structurile de inspecţii, respectiv control oficial din cadrul aparatului propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din subordine, cu excepţia celui prevăzut la pct. 1) şi 2);

4) personalul care îşi desfăşoară activitate în cadrul posturilor de inspecţie la frontieră prin care se importă, exportă sau tranzitează animale vii sau produse de origine animală şi nonanimală;

5) personalul de specialitate, respectiv din structurile de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în cadrul aparatului propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din subordine, altul decât personalul prevăzut la pct. I. din prezentul articol şi pct. 1)-4) din prezenta literă.

B) Sporul pentru condiţii deosebite de muncă vătămătoare/periculoase - de la 20% până la 30% - se acordă pentru:

1) personalul din cadrul aparatului propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din subordine, altul decât cel prevăzut la lit. A);

2) personalul care deserveşte ambulanţele veterinare, autolaboratoarele, maşinile de dezinfecţie, maşinile de intervenţie şi alte maşini, respectiv şalupele utilizate în cadrul aparatului propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din subordine, altul decât cel prevăzut la pct. I lit. C).

III. Sporul de izolare şi pentru condiţii deosebite de muncă reprezentate de izolare datorată activităţii desfăşurate în localităţi amplasate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde atragerea personalului se face cu dificultate, în posturile de inspecţie la frontieră amplasate în afara localităţilor sau de activitatea desfăşurată în condiţii de radiaţii şi altele asemenea stabilite de ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor - de până la 20%

A) Spor - de la 15% până la 20% - se acordă pentru:

1) personalul care, prin natura activităţii, lucrează cel puţin 50% din timpul normal de lucru în localităţi amplasate în zone de munte la peste 1.000 m altitudine sau în Delta Dunării, în zone greu accesibile, stabilit prin decizie a directorului executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, cu consultarea sindicatului;

2) personalul din cadrul aparatului propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din subordine care îşi desfăşoară activitatea în condiţii de radiaţii sau alte emisii, respectiv în condiţii de stres, care pot determina riscul de a suferi accidente sau îmbolnăviri, stabilite prin buletine de determinare, stabilit prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau decizie a directorului executiv/ directorului, după caz, cu consultarea sindicatului;

3) personalul care, prin natura activităţii, lucrează în localităţi unde numărul personalului de specialitate este sub 50% din numărul de posturi aprobat pentru structura respectivă, iar personalul de specialitate existent preia o parte din sarcinile ce revin posturilor vacante, stabilit prin decizie a directorului executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu consultarea sindicatului.

B) Spor - de la 10% până la 15% - se acordă pentru:

1) personalul care prin natura activităţii lucrează cel puţin 50% din timpul normali de lucru în localităţi amplasate în zone de munte la peste 800 m altitudine sau în Delta Dunării, stabilit prin decizie a directorului executiv al direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, cu consultarea sindicatului;

2) personalul care prin natura activităţii lucrează cel puţin 50% din timpul normal de lucru în localităţi în care aprovizionarea cu cele necesare traiului curent este greoaie şi se face la intervale mari de timp, altul decât cei prevăzut la pct. A), stabilit prin decizie a directorului executiv al direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, cu consultarea sindicatului;

3) personalul care prin natura activităţii lucrează în posturile de inspecţie la frontieră amplasate în afara localităţilor, la distanta mai mare de 10 km, stabilit prin act administrativ al conducătorului instituţiei, cu consultarea sindicatului.

C) Spor - de la 5% până la 10% - se acordă pentru personalul care prin natura activităţii lucrează în posturile de inspecţie la frontieră amplasate în afara localităţilor la distanţă mai mare de 5 km, stabilit prin act administrativ al conducătorului instituţiei, cu consultarea sindicatului.

Art. 2. - La stabilirea sporului efectiv în cadrul procentelor aprobate se vor avea în vedere următoarele criterii:

2.1. riscul de îmbolnăvire şi de accidentare;

2.2. natura factorilor nocivi: fizici, chimici sau biologici şi acţiunea acestora asupra organismului;

2.3. indicele de morbiditate specific;

2.4. intensitatea de acţiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori;

2.5. durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi;

2.6. existenţa unor condiţii de muncă ce implică un efort fizic mare, în condiţii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibraţii;

2.7. existenţa unor condiţii de muncă ce implică stresul determinat de un risc de accidentare sau îmbolnăvire;

2.8. solicitare nervoasă, în raport cu specificul locului de muncă;

2.9. mecanismul de acţiune a factorilor nocivi, cunoscuţi ca expunere specifică;

2.10. alte condiţii de muncă vătămătoare, grele sau periculoase, care pot duce la uzura prematură a organismului.

Art. 3. - (1) Următoarele categorii de personal nu pot cumula sporurile pentru condiţiile de muncă acordate potrivit prezentului regulament-cadru:

a) persoanelor care beneficiază de sporul acordat potrivit art. 1 pct. I nu li se poate acorda cumulat şi sporul prevăzut la anexa nr. VIII cap. II lit. I art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare;

b) persoanelor care beneficiază de sporul acordat potrivit art. 1 pct. II nu li se poate acorda cumulat şi sporul prevăzut la anexa nr. VIII cap. II lit. I art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare;

c) persoanelor care beneficiază de sporul acordat potrivit art. 1 pct. I, respectiv pct. II nu li se poate acorda cumulat şi sporul prevăzut la anexa nr. VIII cap. I lit. B art. 1 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare;

d) persoanelor care beneficiază de sporul acordat potrivit art. 1 pct. 111 nu li se poate acorda cumulat şi sporul prevăzut la anexa nr. VIII cap II lit. I art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1) lit. c)din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în situaţia în care unele categorii de personal, datorită specificului activităţii, îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă ce se regăsesc în una sau mai multe grupe, prevăzute la art. 1 pct. I, respectiv pct. II, vor beneficia de un singur spor, şi anume de cel mai mare.

Art. 4. - Personalul din cadrul aparatului propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din subordine care, datorită specificului activităţii desfăşurate, întruneşte mai multe criterii dintre cele prevăzute la art. 2 poate beneficia de cumularea acestor sporuri, respectiv de sporul acordat potrivit art. 1 pct. I sau pct. II cumulat cu cel acordat potrivit art. 1 pct. III.

Art. 5. - (1) în cazurile în care se menţionează personalul aparatului propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor subordonate se va înţelege întregul personal al acestor instituţii publice.

(2) în cazurile în care se menţionează personalul din structurile sau structurile de specialitate se va înţelege întregul personal cuprins în structuri/structuri de specialitate, conform statului de funcţii în vigoare.

Art. 6. - În cazul institutelor veterinare, respectiv al laboratoarelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti care au structuri de diferite profiluri se acordă spor corespunzător profilului în care personalul îşi desfăşoară activitatea efectiv.

Art. 7. - Personalul care în cadrul programului de lucru îşi desfăşoară activitatea fracţionat în mai multe structuri prevăzute în prezentul regulament, cu sporuri diferite, beneficiază de sporul prevăzut pentru fiecare loc de muncă, în funcţie de timpul lucrat efectiv care va fi certificat de către conducătorul fiecărei structuri.

Art. 8. - Cuantumul sporului se stabileşte prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de bază raportat la prevederile prezentului regulament-cadru.

Art. 9. - Nominalizarea personalului care beneficiază de sporuri în conformitate cu prezentul regulament se face de către şeful ierarhic şi se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau decizie a directorului executiv/directorului, după caz, cu consultarea sindicatelor.

Art. 10. - (1) Beneficiază de sporurile stabilite potrivit prezentului regulament-cadru personalul din cadrul aparatului propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al unităţilor din subordine:

a) funcţionari publici;

b) personal contractual, inclusiv personalul angajat pentru efectuarea prestaţiilor în cadrul campaniilor de prevenire şi combatere a unor epizootii sau a unor zoonoze deosebit de grave şi altele asemenea.

(2) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplică în mod corespunzător şi pentru personalul ce îşi desfăşoară activitatea în specialitatea sanitar-veterinară în cadrul structurilor specifice din ministerele sau celelalte instituţii publice care dispun de structuri sanitar-veterinare proprii.

Art. 11. - Aparatul propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi unităţile din subordine iau toate măsurile necesare care să conducă la îmbunătăţirea şi/sau, după caz, menţinerea condiţiilor de muncă pentru toate categoriile de personal.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică numai locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, din unităţile care au obţinut hotărâre de menţinere a avizului de încadrare în condiţii speciale în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) locurile de muncă în condiţii speciale - locurile de muncă unde gradul de expunere la factorii de risc profesional existenţi pe durata timpului normal de muncă poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecinţe grave asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor;

b) persoanele încadrate în locuri de muncă în condiţii speciale - lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea pe parcursul timpului normal de muncă din luna respectivă numai în locurile de muncă definite la lit. a);

c) reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale - procedura de verificare a factorilor de risc/pericolelor, care au stat la baza reevaluării precedente a locurilor de muncă în condiţii speciale, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2011, cu modificările ulterioare, şi a efectelor acestora asupra stării de sănătate a lucrătorilor pentru locurile de muncă prevăzute la art. 1, în vederea menţinerii sau respingerii avizului de încadrare în condiţii speciale;

d) expertiza tehnică de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale - procesul de verificare a factorilor de risc existenţi la locul de muncă şi a măsurilor stabilite în vederea gestionării riscurilor datorate acestora, conform prevederilor legale în vigoare, comparativ cu condiţiile existente la data reevaluării precedente a locurilor de muncă în condiţii speciale, precum şi constatarea rezultatelor şi eficacităţii măsurilor realizate:

e) expertiza medicală de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale - procesul de analiză şi evaluare a stării de sănătate a lucrătorilor, în relaţie cu factorii de risc existenţi la locurile de muncă în condiţii speciale, comparativ cu condiţiile existente la data reîncadrării precedente a locurilor de muncă în condiţii speciale, pe baza raportului medicului de medicina muncii care asigură supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor evidenţiată şi de morbiditatea prin boli profesionale, boli legate de profesie, luând în considerare şi măsurile de securitate şi sănătate în muncă.

Art. 3. - (1) Reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale se realizează în baza următoarelor criterii:

a) existenţa activităţilor pentru care se solicită reevaluarea, nominalizate în anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

b) existenţa hotărârii privind menţinerea avizului de încadrare în condiţii speciale de muncă, referitoare la activităţile prevăzute la lit. a) şi la locurile de muncă prevăzute la lit. c), pentru care se solicită reevaluarea;

c) existenţa locurilor de muncă pentru care au fost menţinute avizele de încadrare în condiţii speciale, la unităţile solicitante, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2011, cu modificările ulterioare;

d) existenţa, la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea, a cel puţin unuia dintre factorii de risc identificaţi în procedura precedentă de reevaluare pentru care a fost menţinut avizul de încadrare în condiţii speciale;

e) identificarea prezenţei efectelor nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor evidenţiate prin cazuri de boli profesionale declarate şi/sau boli legate de profesiune, datorate factorilor de risc prevăzuţi la lit. d), în perioada care a trecut de la ultima reevaluare efectuată în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2011, cu modificările ulterioare; această identificare trebuie să se facă prin intermediul evidenţelor existente, cum ar fi registrul operativ naţional informatizat al bolilor profesionale şi raportul medicului de medicina muncii al unităţii solicitante pentru locurile de muncă prevăzute la lit. c), cu excepţia efectelor datorate expunerii profesionale la factori de risc cancerigeni şi pneumoconiogeni.

(2) Menţinerea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale se realizează în condiţiile îndeplinirii cumulative a criteriilor prevăzute la alin. (1).

(3) în cazul în care nivelurile de expunere se încadrează în limitele prevăzute de legislaţia din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, criteriul de la alin. (1) lit. d) se consideră neîndeplinit, cu excepţia expunerii la factori de risc cancerigeni şi pneumoconiogeni.

(4) în cazul în care nu se constată efecte nocive asupra stării de sănătate a lucrătorilor identificate prin boli profesionale raportate/înregistrate sau boli legate de profesiune, ce ar putea avea legătură cu expunerea la factorii de risc prevăzuţi la alin. (1) lit. d), criteriul de la alin. (1) lit. e) se consideră neîndeplinit, cu excepţia efectelor datorate expunerii profesionale la factorii de risc cancerigeni şi pneumoconiogeni.

Art. 4. - (1) Metodologia de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale include parcurgerea, în ordinea cronologică indicată, a următoarelor etape:

a) nominalizarea locurilor de muncă pentru care se solicită reevaluarea, de către angajator împreună cu sindicatele existente potrivit legii şi/sau lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie ori cu reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prioritate având reprezentanţii lucrătorilor de la focurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea, şi medicul de medicina muncii care a asigurat supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor de la locurile de muncă vizate:

b) efectuarea expertizei tehnice definite la art. 2 lit. d), la solicitarea persoanelor nominalizate la lit. a), şi completarea tabelului prevăzut în anexa nr. 1;

c) efectuarea expertizei medicale definite la art. 2 lit. e), la solicitarea persoanelor nominalizate la lit. a), şi completarea tabelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Procedura de reevaluare presupune parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1) şi depunerea documentelor prevăzute la art. 6.

Art. 5. - (1) în vederea reevaluării locurilor de muncă în condiţii speciale, în termen de 60 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, se înfiinţează, prin ordin comun al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului sănătăţii, Comisia pentru reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale, denumită în continuare Comisie.

(2) Comisia este formată din:

a) doi reprezentanţi ai Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, din care unul consilier juridic;

b) trei reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, din care unul consilier juridic;

c) un reprezentant al Inspecţiei Muncii;

d) un reprezentant al Casei Naţionale de Pensii Publice.

(3) Comisia se constituie în cadrul Inspecţiei Muncii, instituţie care asigură şi secretariatul acesteia, şi funcţionează pe baza regulamentului aprobat prin ordinul comun prevăzut la alin. (1).

(4) în cazul reevaluării locurilor de muncă în condiţii speciale cu expunere profesională la radiaţii ionizante, din Comisie va face parte şi un reprezentant al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, desemnat prin ordin al preşedintelui instituţiei menţionate.

(5) Comisia stabileşte, prin hotărâre, menţinerea sau respingerea avizului de încadrare în condiţii speciale de muncă a locurilor de muncă, pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, de la unităţile solicitante.

(6) Modelul hotărârii prevăzute la alin. (5) se aprobă prin ordinul comun al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului sănătăţii prevăzut la alin. (1).

Art. 6. - (1) Pentru reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale, angajatorul depune la secretariatul Comisiei următoarele documente:

a) cererea scrisă de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, semnată de persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), care va cuprinde: denumirea unităţii, adresa sediului social, codul unic de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, numărul şi data avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale, secţia/atelierul/locul de muncă pentru care se solicită reevaluarea şi adresa aferentă, specificul activităţii pentru care se solicită reevaluarea, descris pe scurt, numărul de lucrători, poziţiile ocupate din anexe la nr. 2 şi, după caz, anexa nr. 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi datele de contact;

b) expertiza tehnică prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b), în copie:

c) expertiza medicală prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c), în copie;

d) copia avizului de încadrare a focurilor de muncă în condiţii speciale;

e) copia autorizaţiei de utilizare/funcţionare valabilă, eliberată de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, după caz;

f) copia hotărârii de menţinere a avizului de încadrare a locurilor de muncă vizate, în condiţii speciale;

g) tabelul cu monitorizarea măsurilor luate de unităţile ce au locuri de muncă încadrate în condiţii speciale, care trebuie să conţină cel puţin informaţiile din anexa nr. 1;

h) tabelul cu monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor de la locurile de muncă încadrate în condiţii speciale, care trebuie să conţină cel puţin informaţiile din anexa nr. 2.

(2) Copiile prevăzute la alin. (1) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul, prin semnare de către angajatorul solicitant.

(3) în scopul protecţiei lucrătorilor, angajatorul solicitant va depune la secretariatul Comisiei, suplimentar faţă de documentele care să certifice îndeplinirea criteriilor de la art. 3 alin. (1), măsurile de prevenire şi protecţie, precum şi măsurile de supraveghere a sănătăţii lucrătorilor, având la bază şi cele două expertize efectuate, măsuri evidenţiate în tabelele prevăzute la anexele nr. 1 şi 2.

Art. 7. - (1) în urma analizării cererii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, Comisia hotărăşte menţinerea/respingerea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale.

(2) Hotărârea de menţinere/respingerea a avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale se emite în 4 exemplare, din care:

a) două exemplare se transmit angajatorului;

b) un exemplar se transmite la Casa Naţională de Pensii Publice;

c) un exemplar rămâne în arhiva secretariatului Comisiei.

Art. 8. - (1) Angajatorul are obligaţia să depună la casa teritorială de pensii în raza căreia are sediul social, în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii prevăzute la art. 7 alin. (2), un exemplar al acesteia, precum şi, în cazul menţinerii avizului, lista cuprinzând persoanele prevăzute la art. 2 lit. b).

(2) începând cu data emiterii hotărârii prevăzute la art. 7 alin. (2), angajatorii care, în urma procedurii de reevaluare, nu au mai obţinut menţinerea avizului de încadrare în condiţii speciale de muncă nu mai au temei legal pentru încadrarea lucrătorilor în condiţii speciale de muncă.

(3) Angajatorii care, în urma reorganizării prin fuziune, asociere, divizare, transformare, preluare sau alte situaţii similare privind transferul locurilor de muncă, şi-au schimbat sediul social şi denumirea ori şi-au schimbat numai sediul social sau numai denumirea, fapt atestat prin documente justificative, pot declanşa procedura de reevaluare numai pentru locurile de muncă pentru care există o hotărâre de menţinere a avizului de încadrare în condiţii speciale, dacă aceste locuri de muncă îndeplinesc criteriile pentru care a fost menţinută încadrarea în condiţii speciale.

(4) Locurile de muncă pentru care au fost menţinute avizele de încadrare în condiţii speciale, la unităţile solicitante, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2011, cu modificările ulterioare, pentru care nu este declanşată procedura de reevaluare potrivit prezentei hotărâri, se consideră a fi fără aviz de încadrare în condiţii speciale de muncă, angajatorii nemaiavând temei legal pentru încadrarea lucrătorilor în condiţii speciale de muncă după data prevăzută la art. 13 alin. (1).

Art. 9. - Hotărârea emisă de Comisie poate fi contestată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - Cheltuielile ocazionate de litigiile în care Comisia are calitate procesuală se suportă din bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului Sănătăţii şi, după caz, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

Art. 11 - (1) Expertiza tehnică prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b) se efectuează în baza unei metodologii proprii care va include şi vizitarea locului de muncă, respectiv evaluarea in situ, de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. „Alexandru Darabont”, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX Petroşani şi/sau laboratoarele de igiena radiaţiilor din cadrul direcţiilor de sănătate publică, autorizate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, după caz, şi care va fi publicată pe site-ul fiecărei instituţii/autorităţi.

(2) Concluziile expertizei tehnice trebuie să confirme sau să infirme dacă:

a) la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea se desfăşoară activităţi prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

b) în mediul de muncă persistă cel puţin un factor de risc dintre acei factori de risc care au stat la baza menţinerii avizului de încadrare în condiţii speciale, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.284/2011, cu modificările ulterioare;

c) rezultatele/eficacitatea măsurilor realizate au/a condus la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.

(3) Expertiza medicală prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c) se efectuează de către direcţiile judeţene de sănătate publică - compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă în baza unei metodologii proprii care va fi publicată pe site-ul fiecărei instituţii/autorităţi. În situaţia în care direcţia judeţeană de sănătate publică nu are încadrat niciun medic de medicina muncii, expertiza medicală se efectuează de către centrul regional de sănătate publică din Institutul Naţional de Sănătate Publică la care direcţia de sănătate publică este arondată.

(4) Expertizele prevăzute la alin. (1) şi (3) cuprind concluziile expertizei şi măsurile ulterioare necesare pentru monitorizarea riscurilor şi pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor.

(5) Tabelul prevăzut în anexa nr. 1 se întocmeşte şi se completează de către angajator împreună cu cei care efectuează expertiza tehnică.

(6) Tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se întocmeşte şi se completează de către angajator împreună cu cei care efectuează expertiza medicală.

Art. 12. - Cheltuielile aferente procesului de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale se suportă de către angajatorul solicitant.

Art. 13. - (1) Angajatorii împreună cu persoanele nominalizate la art. 4 alin. (1) lit. a) vor solicita reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale până la data de 30 iunie 2018.

(2) Comisia are obligaţia analizării dosarelor depuse de angajatori şi emiterii hotărârii de menţinere/respingere a avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale de muncă, până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2018.

(3) Cererile adresate autorităţilor/instituţiilor, în vederea efectuării expertizelor necesare reevaluării locurilor de muncă prevăzute de prezenta hotărâre, se vor depune, cel mai târziu, cu 30 de zile înainte de data prevăzută la alin. (1).

Art. 14. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 29 decembrie 2011, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

p. Ministrul sănătăţii,

Corina Silvia Pop,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 decembrie 2017.

Nr. 924.

 

ANEXA Nr. 1

 

TABEL

cu monitorizarea măsurilor luate de unităţile ce au locuri de muncă în condiţii speciale de muncă

 

Nr. crt.

Loc de muncă/activitate

FR 1

FR2

VLE

(legislaţie)

VE

determinate

Măsuri de prevenire şi protecţie stabilite

Obs.

Denumirea măsurii

Termen de realizare

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea coloanelor şi semnificaţia acestora:

0 numărul curent;

1 loc de muncă în condiţii speciale, prevăzut la art. 2 lit. a)/activitate, pentru care se solicită reevaluarea;

2 FR1 - factorii de risc care au stat la baza acordării/menţinerii avizului de încadrare în condiţii speciale;

3 FR 2 - factorii de risc care stau la baza solicitării de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, potrivit prezentei hotărâri;

4 valori limită de expunere pentru factorii de risc din coloana 3, stabilite de legislaţia în vigoare;:

5 valorile de expunere determinate pentru factorii de risc din coloana 3, la data efectuării expertizei;

6-7 măsuri de prevenire şi protecţie stabilite în vederea monitorizării riscurilor;

6 denumirea măsurii;

7 termenul de realizare a măsurii respective;

8 observaţii.

 

Angajator,

Echipă experţi

.....................................................

.....................................................

 

.....................................................

 

ANEXA Nr. 2

 

TABEL

cu monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor de la locurile de muncă în condiţii speciale

 

Nr. crt.

Loc de muncă/activitate

FR 2

BP

BPL

Măsuri stabilite de prevenire şi protecţie

Obs.

Denumirea măsurii

Termen de realizare

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea coloanelor şi semnificaţia acestora:

0 numărul curent;

1 loc de muncă în condiţii speciale, prevăzut la art. 2 lit. a)/activitate, pentru care se solicită reevaluarea;

2 FR 2 - factorii de risc care stau la baza solicitării de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, potrivit prezentei hotărâri;

3 boli profesionale existente la data reevaluării actuale a locului de muncă în condiţii speciale;

4 boli legate de profesiune existente la data reevaluării actuale a locului de muncă în condiţii speciale;

5-6 măsuri stabilite în vederea reducerii efectelor FR asupra stării de sănătate;

5 denumirea măsurii;

6 termenul de realizare a măsurii respective;

7 observaţii.

 

Angajator,

Echipă experţi

.....................................................

.....................................................

 

.....................................................

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2018

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.245/2016, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiate Intre Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna ianuarie 2018 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.400 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 540 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie Publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Tiberiu Valentin Mavrodin,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 decembrie 2017.

Nr. 3.321.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna ianuarie 2018

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi Finanţelor Publice anunţă lansarea unei emisiuni de certificate refinanţării datoriei publice în luna ianuarie 2018, Ministerul de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISSN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO1819CTN019

15.01.2018

17.01.2018

16.01.2019

364

800.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

(3) Numărul de tranşe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice cu excepţia instituţiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

P = 1 - d x r / 360

Y = r/P, în care:

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = numărul de zile până la scadenţă;

r= rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y - randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, în intervalul orar 10,00-12,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8. - În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.

Art. 9. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionale.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna ianuarie 2018

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna ianuarie 2018, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea a două noi emisiuni de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă

la 3 ani şi 5 ani şi redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 2, 3, 5, 7, 15 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

 

Cod ISIN*)

Data licitaţiei

Data SSON

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate

Nr. de ani

Maturitate reziduală

Nr. de ani

Rata cuponului

%

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoarea nominală a licitaţiei de referinţă

- lei -

Valoare nominală SSON

- lei -

R01320DBN022

04.01.2018

05.01.2018

08.01.2018

29.04.2020

7

2,31

5,75

400,14

200.000.000

30.000.000

RO1227DBN011

08.012018

09,01.2018

10.01.2018

26.07.2027

15

9,55

5,80

266,96

500.000.000

75.000.000

RO1722DBNI045

11.01.2018

12.01.2018

15.01.2018

08.03.2022

5

4,15

3,40

145,78

500,000.000

75.000.000

RO1821DBN052

15.01.2018

16.01.2018

17.01.2018

27.10.2021

3

3,78

4,00

44,93

700.000.000

105.000.000

RO1823DBN025

18.01.2018

19.01.2018

22.01.2018

28.06.2023

5

5,43

4,25

121,10

500.000.000

75.000.000

RO1624DBN027

22.01.2018

23.01.2018

25.01.2018

29.04.2024

7

6,26

3,25

120,65

500.000.000

75.000.000

R01720DBN072

25.01.2018

26.01.2018

29.01.2018

26.10.2020

3

2,74

2,30

29,93

500.000.000

75.000.000

RO1619DBN035

29.01.2018

30.01.2018

31.01.2018

25.02.2019

2

1,07

1,35

62,88

200.000.000

30.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionala şi pa piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A.

 

Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

Art. 4. - (1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

 

ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale

Luna lansării

R01320DBN022

287/01.03.2013

Martie 2013

RO1227DBN011

107/30.01.2012

Februarie 2012

RO1722DBN045

356/27.02.2017

Martie 2017

RO1624DBN027

1.169/28.07.2016

August 2016

R01720DBN072

1.176/28.07.2017

August 2017

RO1619DBN035

2.336/29.09.2016

Octombrie 2016

 

(2) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark, cod ISIN RO1821DBN052 şi RO1823DBN025, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte anual începând cu data de

27 octombrie 2018 şi terminând cu 27 octombrie 2021 inclusiv, respectiv începând cu data de 28 iunie 2018 şi terminând cu 28 iunie 2023 inclusiv.

(3) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

(4) Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

(5) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.

Art. 5. - (1) La licitaţia de referinţă, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

(2) în cadrul SSON, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume şi cont propriu.

Art. 6. - La licitaţia de referinţă:

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 6.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitaţiei de referinţă aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Art. 7. - Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive,

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari care au participat la licitaţia de referinţă cu oferte de cumpărare în nume şi în cont propriu, indiferent de rezultatul adjudecării la licitaţia de referinţă, procedura de adjudecare la SSON fiind descrisă în art. 26 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind valoarea nominală totală prevăzută la art. 1 pentru respectiva SSON.

Art. 8. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10,00-11,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin, (1).

Art. 9. - În funcţie de necesităţile de finanţare şi/sau de nivelul randamentului rezultat în urma licitaţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul ca suma împrumutată aferentă unei serii să fie majorată, micşorată sau anulată.

Art. 10. - Rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul Băncii Naţionale a României, de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi vor fi date publicităţii.

Art. 11. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.

Art. 12. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 13. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 5.644 din 12 decembrie 2017

Nr. 3.322 din 27 decembrie 2017

Nr. 2.016 din 18 decembrie 2017

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici

la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul educaţiei naţionale, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Ministrul finanţelor publice,

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Liviu-Marian Pop

Ionuţ Mişa

Adrian Marius Rîndunică,

 

 

secretar de stat

 

ANEXĂ*)

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:

Ministerul Educaţiei Naţionale

Operatorul economic: Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.

Sediul/Adresa: str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: RO 1589983

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

274,7

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

272,7

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

2

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

203,98

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

203,78

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

294,72

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

0,50

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

354,56

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

251,23

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

218,83

 

 

 

C2

bonusuri

14

32,4

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

43,6

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

59,73

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

-446

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0,2

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

70,72

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

70,72

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

35,36

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

35,36

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

35,36

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

37

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

37

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

50

2758,03

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)

51

2534,71

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total

52

7,37

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

684,78

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

54

742,56

 

8

 

Plăţi restante

55

5

 

9

 

Creanţe restante

56

0

 

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.