MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1042/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 1042         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 29 decembrie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 604 din 28 septembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

162. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

 

1.447/M.150/157/3.961/C/15.771/703/264/1.249. - Ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, al directorului Serviciului de Informaţii Externe şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 

1.537. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

 

1.541. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Ograda, judeţul Ialomiţa

 

1.814. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX” - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 604

din 28 septembrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia-Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, excepţie ridicată de Robert Mihail în Dosarul nr. 17.574/3/2016 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.120D/2016.

2. La apelul nominal se prezintă, personal, autorul excepţiei.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul autorului excepţiei, care solicită admiterea acesteia, pentru argumentele invocate în faţa Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală, şi depune înscrisuri. Astfel, susţine că dispoziţiile art. 11 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 255/2013 încalcă principiul aplicării legii penale mai favorabile, consacrat de prevederile art. 15 alin. (2) din Constituţie, care vizează atât legea penală substanţială, cât şi legea procesual penală. De asemenea, consideră că dispoziţiile de lege criticate creează discriminare între inculpaţii ale căror cauze au fost judecate în fond şi în apel anterior datei de 1 februarie 2014, întrucât unii au beneficiat de toate cele trei grade de jurisdicţie prevăzute de Codul de procedură penală din 1968 - fond, apel şi recurs -, iar alţii numai de două, dată fiind desfiinţarea căii ordinare de ataca recursului cu privire la deciziile pronunţate în apel pentru care termenul de declarare a recursului nu expirase la momentul intrării în vigoare a noului Cod de procedură penală.

4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând în acest sens jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

5. Prin încheierea din 24 mai 2016, pronunţată în Dosarul nr. 17.574/3/2016, Tribunalul Bucureşti - Secţia I penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale. Excepţia a fost ridicată de Robert Mihail, cu ocazia soluţionării unei contestaţii la executare, prin care contestatorul invocă faptul că mandatul de executare a pedepsei închisorii a fost emis în baza unei hotărâri penale nedefinitive.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. 11 alin. (1)şi (3) din Legea nr. 255/2013 încalcă principiul legalităţii, neretroactivitatea legii, egalitatea cetăţenilor în faţa legii, dreptul la apărare, dreptul la un proces echitabil, precum şi dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, întrucât împiedică exercitarea căii ordinare de atac a recursului - reglementată de Codul de procedură penală din 1968 - împotriva deciziilor pronunţate în apel înainte de intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală cu privire la care termenul de declarare a căii ordinare de atac prevăzute de legea anterioară nu expirase la data intrării în vigoare a legii noi. Arată că dispoziţiile criticate nu îndeplinesc cerinţele privind accesibilitatea şi previzibilitatea legii Consideră că, în materia cailor de atac, trebuie să producă efecte legea în vigoare la data soluţionării apelului, deoarece, altfel, legea procesual penală retroactivează.

7. Tribunalul Bucureşti - Secţia I penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, invocând, în acest sens considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 453 din 16 iunie 2015.

8. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 255/2013 este neîntemeiată. În acest sens invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, şi anume Decizia nr. 745 din 16 decembrie 2014.

10. Avocatul Poporului precizează că îşi menţine punctul de vedere reţinut în Decizia Curţii Constituţionale nr. 745 din 16 decembrie 2014, în sensul că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, înscrisurile depuse la dosar, susţinerile autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 11 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, care au următorul cuprins:

„(1) Deciziile pronunţate în apel înainte de intrarea în vigoare a Codului de proceduri penală cu privire la care termenul de declarare a căii ordinare de atac prevăzute de legea anterioară nu expirase la data intrării în vigoare a legii noi sunt supuse recursului în casaţie.

[...] (3) Cererile de recurs împotriva deciziilor prevăzute la alin. (1), depuse anterior intrării în vigoare a legii noi, se vor considera cereri de recurs în casaţie

14. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii de lege, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) referitor la principiul legalităţii, ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii, ale art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea cetăţenilor în faţa legii, ale art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare, precum şi prevederile art. 6 referitor la dreptul la un proces echitabil şi ale art. 8 privind dreptul la respectarea vieţii private şi de familie din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 255/2013 au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, prin raportare la prevederile art. 15 alin. (2) şi ale art. 16 din Constituţie, precum şi ale art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale - invocate şi în prezenta cauză - şi faţă de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 453 din 16 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 13 august 2015, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 255/2013, reţinând că prevederile de lege criticate constituie norme de drept procesual penal, supuse regulii aplicării imediate a legii noi, care guvernează aplicarea în timp a normelor de procedură. Situaţia reglementată de dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 255/2013 este una tranzitorie şi priveşte cauzele penale aflate la 1 februarie 2014 - data intrării în vigoare a noului Cod de procedură penală - în termenul de declarare a recursului, drept cale ordinară de atac reglementată de Codul de procedură penală din 1968. Deciziile pronunţate în apel în aceste cauze devin definitive la data intrării în vigoare a noului Cod de procedură penală, legiuitorul instituind posibilitatea exercitării căii extraordinare de atac a recursului în casaţie, motiv pentru care cererile de recurs împotriva acestor decizii, depuse anterior intrării în vigoare a legii noi, se consideră a fi cereri de recurs în casaţie. Între aceste dispoziţii de lege şi dreptul la un proces echitabil, reglementat de art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, nu poate fi reţinută nicio contradicţie, întrucât nu înlătură posibilitatea inculpaţilor de a beneficia de toate drepturile şi garanţiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces public, judecat de către o instanţă independentă, imparţială şi stabilită prin lege, într-un termen rezonabil. Totodată, dispoziţiile de lege criticate asigură dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală - judecata în primă instanţă şi judecata în apel -, drept consacrat de art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Instituirea regulilor de desfăşurare a procesului, deci şi reglementarea căilor de atac împotriva hotărârilor pronunţate în materie penală, constituie atributul exclusiv al legiuitorului. Curtea a reţinut, cu mai multe prilejuri, de exemplu, prin Decizia nr. 460 din 28 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.153 din 7 decembrie 2004, că acesta este sensul art. 129 din Constituţie, text care face referire la „condiţiile legii”atunci când reglementează exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii), ca, de altfel, şi al art. 126 alin. (2) din Constituţie, care, referindu-se la competenţa instanţelor judecătoreşti şi la procedura de judecată, stabileşte că acestea „sunt prevăzute numai de lege” (paragraful 12).

16. Referitor la presupusa încălcare a principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituţie, prin decizia citată anterior (paragraful 13), Curtea a reţinut că nu este contrară principiului egalităţii instituirea unor reguli speciale, inclusiv în ceea ce priveşte căile de atac împotriva hotărârilor pronunţate în materie penală, atât timp cât ele asigură egalitatea juridică a cetăţenilor în utilizarea lor, astfel cum a statuat Curtea în repetate rânduri, de exemplu, prin Decizia nr. 460 din 28 octombrie 2004, mai sus menţionată.

17. Tot prin Decizia nr. 453 din 16 iunie 2015 (paragraful 14), citată anterior, Curtea a mai observat că în acelaşi sens este şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, şi anume Decizia din 12 aprilie 2007 cu privire la cererea nr. 20.402/03 - Martelli împotriva Italiei, prin care Curtea de la Strasbourg a reţinut că tratamentul diferit rezultat din aplicarea dispoziţiilor în cauză are o justificare obiectivă şi rezonabilă şi răspunde unui criteriu de proporţionalitate, diferenţa de tratament bazându-se pe cerinţa reglementării punerii în aplicare a unei noi legi procedurale în scopul de a asigura o bună administrare a justiţiei.

18. În fine, prin decizia mai sus menţionată (paragraful 16), Curtea a statuat că nu poate fi reţinută nici critica referitoare la presupusa încălcare a prevederilor constituţionale ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea legii, având în vedere că dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 255/2013 constituie norme de procedură penală, care sunt supuse principiului aplicării imediate a legii noi, ce guvernează aplicarea în timp a normelor procedurale.

19. În acelaşi sens este şi Decizia nr. 745 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 20 februarie 2015. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, pronunţată de Curte prin deciziile mai sus menţionate, precum şi considerentele care au fundamentat această soluţie îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

20. Pentru motivele mai sus arătate, dispoziţiile art. 11 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 255/2013 nu aduc atingere nici prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) referitor la principiul legalităţii şi nici celor ale art. 24 alin. (1) referitor la dreptul la apărare.

21. Prevederile art. 8 privind dreptul la respectarea vieţii private şi de familie din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nu sunt aplicabile în cauza de faţă.

22. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Robert Mihail în Dosarul nr. 17.574/3/2016 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală şi constată că dispoziţiile art. 11 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 28 septembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

 

În vederea asigurării condiţiilor pentru îndeplinirea de către serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă a Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016, precum şi a condiţiilor legale de funcţionare a celor înfiinţate până la data intrării în vigoare a ordinului menţionat anterior,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Termenul pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă prevăzut la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 23 iunie 2016, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 30 iunie 2018.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 29 decembrie 2017.

Nr. 162.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Nr. 1.447 din 19.12.2017

Nr. M.150 din 22.11.2017

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL JUSTIŢIEI

Nr. 157 din 18.12.2017

Nr. 3.961/C din 22.12.2017

 

 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE

Nr. 15.771 din 26.09.2017

Nr. 703 din 5.10.2017

 

 

SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE

SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ

Nr. 264 din 2.10.2017

Nr. 1.249 din 5.10.2017

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 

Pentru aplicarea art. 51 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 458/2001, şi a art. 180 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 23 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (3) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii, ministrul apărării naţionale, ministrul afacerilor interne, ministrul justiţiei, directorul Serviciului Român de Informaţii, directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, directorul Serviciului de Informaţii Externa şi directorul Serviciului de Protecţie şi Pază emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele proprii de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale se vor derula în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin sunt valabile pe toată perioada de valabilitate a Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Ministrul apărării naţionale,

Florian-Dorel Bodog

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul afacerilor interne,

Ministrul justiţiei,

Carmen Daniela Dan

Tudorel Toader

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Eduard Hellvig

Ionel-Sorinel Vasilca

p. Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

Silviu Predoiu

Lucian-Silvan Pahonţu

 

 

ANEXĂ

 

NORME PROPRII

de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară proprie a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

(2) Prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Furnizorii de servicii medicale din reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti sunt cei prevăzuţi la art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 458/2001.

Art. 3. - Atribuţiile ce revin, potrivit normelor legale în vigoare, direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate sunt exercitate de către direcţiile medicale sau structurile similare organizate conform titlului I „Sănătatea publică” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie.

Art. 4. -. (1) în vederea încheierii contractului, furnizorii de servicii medicale din reţeaua apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti vor prezenta documentele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 161/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi în anexele la modelele de contract pe tipuri de asistenţă din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Certificatului de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale îi este asimilat actul de înfiinţare a furnizorilor de servicii medicale.

(2) La încheierea contractului de furnizare de medicamente, furnizorii din reţeaua apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti vor prezenta documentele prevăzute la capitolul X din anexa nr. 2 la Contractul-cadru referitor la acordarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi în anexa nr. 36 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia certificatului de înmatriculare la registrul comerţului.

(3) Prin act de înfiinţare a furnizorului se înţelege inclusiv ordinele legale de înfiinţare emise de ministerele şi instituţiile din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

Art. 5. - (1) Toate documentele care stau la baza încheierii contractelor şi decontării serviciilor medicale şi medicamentelor şi care conţin informaţii clasificate potrivit legii, datorită specificului instituţiei respective, se certifică prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor, care vor răspunde de exactitatea şi realitatea datelor transmise şi/sau raportate.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă spre verificare de către reprezentanţii legali ai furnizorilor, la sediul acestora, numai persoanelor nominalizate, potrivit specialităţilor şi competenţelor, de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti (CASAOPSNAJ), agreate de instituţiile cu legi specifice de organizare şi funcţionare din a căror structură fac parte respectivii furnizori. Fac excepţie de la activitatea de agreare persoanele din cadrul compartimentului de control al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti pe timpul misiunii.

(3) Persoanele cu drept de control aparţinând Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, prevăzute la alin. (2), vor avea acces la informaţiile clasificate potrivit legii, în condiţiile şi prin respectarea procedurilor prevăzute de lege.

(4) Aceste documente sunt acte justificative care susţin plăţile efectuate, se arhivează şi se păstrează la sediul furnizorului pe toată durata prevăzută de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Asiguraţii care plătesc contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate, indiferent de casa de asigurări de sănătate unde aceştia sunt luaţi în evidenţă, precum şi cei din categoriile de persoane prevăzute la art. 224 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită servicii medicale furnizate în sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, vor face dovada calităţii lor potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(2) Pentru categoriile de asiguraţi care execută o pedeapsă privativă de libertate (arestaţi, reţinuţi şi deţinuţi), în scopul evitării dublei plăţi, instituţiile în evidenţa cărora se află acestea vor informa casele judeţene de asigurări de sănătate şi/sau a municipiului Bucureşti în raza cărora aveau domiciliul aceste persoane despre starea de fapt a acestora, pentru a fi scoase din listele de capitaţie ale medicilor de familie de la data reţinerii/detenţiei.

(3) în toată perioada în care persoanele sunt private de libertate, acestea devin asigurate ale Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, pe listele de capitaţie ale medicilor de familie care sunt în relaţie contractuală cu aceasta.

(4) După eliberarea din instituţia de detenţie persoanele prevăzute la alin. (3) pot reveni la casa de asigurări la care au fost anterior înscrise şi se pot înscrie pe lista oricărui medic de familie.

Art. 7. - (1) Furnizorii de servicii medicale şi medicamente din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti care, potrivit reglementărilor specifice şi restricţiilor interne din domeniul securităţii datelor, nu pot fi conectaţi la internet realizează evidenţa serviciilor efectuate şi prescrierea reţetelor electronice în regim off-line.

(2) Furnizorii de servicii medicale şi medicamente prevăzuţi la alin. (1) vor respecta modalitatea de raportare off-line utilizată în prezent şi de la data punerii în funcţiune a sistemului de raportare în timp real, respectiv raportarea activităţii zilnice realizată conform contractelor de furnizare de servicii medicale şi medicamente, cu respectarea normelor de securitate impuse de lege.

 

CAPITOLUL II

Asistenţa medicală primară

 

SECŢIUNEA 1

Modalităţi de contractare

 

Art. 8. - Pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară se încheie între spitalul militar, spitalul penitenciar sau alte unităţi sanitare care coordonează activităţile medicale din aceste cabinete şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării,

Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, conform reglementărilor specifice.

Art. 9. - Pentru cabinetele medicale aflate în structura centrelor medicale judeţene şi ale municipiului Bucureşti, contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară se încheie de reprezentantul legal al centrului medical şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.

Art. 10. - Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru cabinetele medicale aflate în structura/coordonarea centrelor medicale de diagnostic şi tratament din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, a unităţilor sanitare similare sau în ambulatoriul integrat al unităţilor sanitare cu paturi se încheie de reprezentantul legal al acestora şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.

Art. 11. - Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru cabinetele medicale aflate în structura spitalelor din reţelele sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti se încheie de reprezentantul legal al spitalelor şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.

Art. 12. - Numărul minim de persoane înscrise pe listele medicilor de familie care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele medicale ce funcţionează în structura sau în coordonarea unor unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie se stabileşte de către direcţiile medicale sau structurile similare din ministerele şi instituţiile din sistemul naţional de apărare în funcţie de organizarea, funcţionarea şi necesarul de servicii medicale.

Art. 13. -- (1) Listele ce cuprind persoanele aflate în evidenţa Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, pe baza cărora se încheie contractele de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, se întocmesc cu respectarea specificului ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

(2) Pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii se vor întocmi liste nominale cu elevi şi studenţi militari, care se certifică de către comandantul unităţii şi de către reprezentantul legal al unităţii sanitare în coordonarea căreia se află cabinetul medical.

(3) Medicii din cabinetele medicale de unitate/infirmerii pot înscrie pe listele nominale cadre militare în activitate, funcţionari publici cu statut special, personal civil, membri de familie ai acestora, pensionari militari şi membri de familie ai acestora, care au optat pentru medicii de familie respectivi, precum şi alte categorii de persoane, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) Medicul din cabinetul medical de unitate/infirmerie are obligaţia să anunţe în scris, în termen de 15 zile, casa de asigurări de sănătate judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz, în a cărei evidenţă se află asiguratul, includerea acestuia pe lista sa.

Art. 14. - Medicii de familie din ministerele şi instituţiile apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti care au legi specifice de funcţionare şi reglementări stricte de protecţie a datelor personalului şi angajatorului raportează numeric în vederea decontării serviciile medicale (per capita, per serviciu, liste de cronici). Evidenţa nominală a asiguraţilor acestora va fi realizată şi actualizată permanent la nivelul fiecărui medic şi va fi verificată periodic de către personalul din structura Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti cu acreditările de securitate prevăzute de lege, la sediul acestora.

Art. 15. - Listele nominale cuprinzând persoanele înscrise pe listele medicilor de familie, precum şi formularele de raportare vor fi întocmite conform modelelor comunicate de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, atât pe hârtie, cât şi pe suport magnetic şi vor fi semnate şi parafate de medic, precum şi de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Modalităţi de plată

 

Art. 16. - (1) Contribuţia la asigurările sociale de sănătate pentru persoanele private de libertate se virează lunar de către ordonatorul de credite la organele fiscale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, iar declaraţia nominală pentru contribuţia la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS) se raportează în formatul electronic stabilit în baza Memorandumului de implementare a Sistemului informatic unic integrat la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti însoţit de o informare privind sumele totale virate pentru asiguraţii CASAOPSNAJ la FNUASS.

(2) Pentru cabinetele medicale în care se acordă asistenţă medicală persoanelor private de libertate, decontarea activităţii de asistenţă medicală primară se face în urma raportării şi validării lunare a serviciilor efectuate, transmise electronic şi pe hârtie, în formatul solicitat de CASAOPSNAJ, pe baza facturilor care se vor transmite de furnizorii de servicii medicale după publicarea prezentelor norme. Formularele şi documentele justificative necesare raportărilor lunare sunt implementate în cadrul aplicaţiilor informatice destinate acestor categorii de contracte.

Art. 17. - (1) Plata furnizorilor de servicii medicale pentru asistenţa medicală acordată pentru persoanele private de libertate se efectuează pe baza raportărilor, după următoarele formule, adaptate formularelor de raportare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate:

Modalităţile de plată sunt:

a) Plata per capita se calculează după formula:

Total număr de persoane private de libertate în fiecare zi a lunii

= Număr mediu de persoane private de libertate din luna respectivă

Număr de zile calendaristice ale lunii respective

 

Număr mediu de persoane private de libertate pe lună x 7,56

= Număr de puncte neajustate pe lună pentru grupa de vârstă 4-59 ani

12

 

Număr mediu de persoane private de libertate pe lună x 11,76

= Număr de puncte neajustate pe lună pentru grupa de vârstă 60 de ani şi peste

12

 

b) plata pe serviciu medical exprimată în puncte, pentru fiecare medic de familie în funcţie de numărul de servicii efectuate şi validate conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017, cu modificările şi completările ulterioare

(2) Prin persoane private de libertate se înţelege reţinuţi şi arestaţi preventiv şi persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate.

Art. 18. - Pentru personalul angajat în instituţiile şi ministerele din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti şi persoanele private de libertate, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti validează şi decontează serviciile medicale raportate de medicii de familie care, ca urmare a ordinelor generate de specificul activităţii şi dispoziţiilor organelor judiciare, asigură, pe perioada limitată de timp, asistenţa medicală primară a acestora. În cazul categoriilor enunţate mai sus, la terminarea valabilităţii ordinelor/dispoziţiilor organelor judiciare, asiguraţii pot reveni la medicii de familie iniţiali

Art. 19. - (1) Pentru perioada de absenţă motivată a medicului care acordă asistenţă medicală primară ministerele şi instituţiile în a căror subordine se află acesta organizează preluarea activităţii medicale de către un alt medic cu licenţă de înlocuire/medic de familie din cadrul furnizorului de servicii medicale din asistenţa medicală primară şi comunică despre aceasta Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. Se consideră absenţă motivată următoarele situaţii: concedii de odihnă, incapacitate temporară de muncă, concediu de sarcină/lehuzie, concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la 2 ani, respectiv a copilului cu handicap pană la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, concedii fără plată, permisii pentru cadrele militare în activitate, citaţii de la organele judecătoreşti sau de la alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenţa la instituţiile respective şi misiunile ordonate.

(2) Pentru perioadele în care medicul din instituţiile şi ministerele cu reţele sanitare proprii, care acordă asistenţă medicală primară, absentează din motive prevăzute de legislaţia în vigoare şi/sau în situaţiile generate de specificul activităţii acestora (misiuni în teatrele de operaţii, misiuni şi detaşări pe perioade neprecizate în alte localităţi, participarea la activităţi de lungă durată) care presupun imposibilitatea asigurării asistenţei medicale pacienţilor de pe lista proprie se organizează, pe toată perioada derulării acestora, preluarea activităţii medicale de către alţi medici din cadrul unităţii proprii sau a unei unităţi subordonate, prin ordin de zi pe unitate sau prin dispoziţia comandantului instituţiei.

(3) Preluarea activităţii medicale menţionate la alin, (1) şi (2) se realizează în baza Convenţiei de înlocuire, conform anexei nr. 4 (convenţie de înlocuire sau convenţie de reciprocitate) sau anexei nr. 5, după caz, din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017, care se adaptează în mod corespunzător.

Art. 20. - Direcţiile medicale sau alte structuri similare acestora din cadrul ministerelor şi instituţiilor din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti vor pune la dispoziţie Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti liste cuprinzând medicii cu licenţă de înlocuire, fără obligaţii contractuale, cum este şi cazul medicilor militari pensionari sau disponibilizaţi, care pot prelua activitatea în condiţiile legii.

Art. 21. - (1) Pentru perioadele de absenţă motivate sub 30 de zile a medicului care acordă asistenţă medicală primară din instituţiile şi ministerele cu reţele sanitare proprii se organizează preluarea activităţii medicale de către un alt medic prin ordin de zi pe unitate sau prin dispoziţie a comandantului instituţiei.

(2) Obligaţiile medicului înlocuitor sunt cele prevăzute în contractul încheiat de reprezentantul legal al furnizorului de

servicii medicale cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.

(3) în desfăşurarea activităţii medicul înlocuitor va păstra evidenţele primare în registrul de consultaţii al medicului înlocuit şi va folosi parafa proprie.

(4) Raportarea activităţii medicale se va face de către medicul înlocuit, conform evidenţelor primare din registrul de consultaţii.

(5) Decontarea serviciilor medicale efectuate de medicii încadraţi în instituţiile şi ministerele cu reţele sanitare proprii se face potrivit reglementărilor legale specifice.

(6) Preluarea activităţii medicale menţionate la alin. (1) se realizează în baza Convenţiei de înlocuire, conform anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. *196/139/2017, cu modificările şi completările ulterioare, care se adaptează în mod corespunzător.

Art. 22. - Schimbarea medicilor de familie din cabinetele medicale de unitate/infirmerii din centrele medicale judeţene şi ale municipiului Bucureşti şi cele aflate în structura/coordonarea centrelor medicale de diagnostic şi tratament, respectiv spitalelor din reţelele sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, se face, în condiţiile legii, numai cu informarea reprezentantului legal al furnizorului şi al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.

Art. 23. - (1) Lista cuprinzând cabinetele medicale şi condiţiile specifice sistemului în care se acordă asistenţă medicală primară la care se aplică majorări se stabileşte anual de direcţiile medicale sau de alte structuri similare din ministerele şi instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti în cadrul reţelelor sanitare proprii împreună cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, cu referate justificative bine întemeiate şi în limita fondului aprobat (cabinete aresturi, cabinete penitenciare, zone izolate etc.).

(2) Criteriile de stabilire a cabinetelor medicale la care se pot aplica majorări vor fi înaintate de direcţiile medicale sau de alte structuri similare din ministerele şi instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti spre avizare Ministerului Sănătăţii.

 

CAPITOLUL III

Modul de prescriere, eliberare şi decontare a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

 

Art. 24. - Asistenţa cu medicamente în tratamentul ambulatoriu se asigură de farmaciile autorizate şi evaluate conform prevederilor legale în vigoare, inclusiv de farmaciile care funcţionează în structura unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească.

Art. 25. - Decontarea contravalorii medicamentelor eliberate de farmaciile din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti se efectuează în ordine cronologică, în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data verificării prescripţiilor medicale eliberate asiguraţilor şi acordării vizei „bun de plată” facturilor care le însoţesc. Durata maximă de verificare a prescripţiilor medicale nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data depunerii acestora de către farmacie la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.

Art. 26. - Modalitatea de decontare a părţii necompensate de care beneficiază asiguraţii în baza unor legi speciale se stabileşte prin ordin al miniştrilor şi al conducătorilor instituţiilor din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

Art. 27. - Documentele necesare decontării medicamentelor sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Modalităţi de contractare în asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, paraclinice, de medicină dentară şi de recuperare, medicină fizică şi balneologie

 

Art. 28. - Sumele care urmează a fi contractate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate cu furnizorii de servicii medicale paraclinice (investigaţii paraclinice - analize de laborator şi radiologie-imagistică medicală) şi cu furnizorii de servicii medicale de recuperare, medicină fizică şi balneologie din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti vor fi stabilite în funcţie de execuţia şi numărul de servicii medicale efectuate în anul precedent.

Art. 29. - Modalitatea de decontare a părţii necompensate - încasată de furnizorii de servicii medicale pentru unele servicii medicale, de care beneficiază asiguraţii în baza unor legi speciale, se stabileşte prin ordin al miniştrilor şi conducătorilor instituţiilor din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

 

CAPITOLUL V

Obligaţiile unităţilor sanitare cu paturi

 

Art. 30. - Unităţile sanitare cu paturi din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti au obligaţia să transmită la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, până la data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, situaţia privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu respectarea legislaţiei privind organizarea şi funcţionarea ministerelor şi instituţiilor din sistemul naţional de apărare.

Art. 31. - Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti încheie contracte cu spitalele din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti pentru secţiile care au personal medical de specialitate încadrat sau îşi desfăşoară activitatea în temeiul unor convenţii/contracte de colaborare/ contracte de prestare servicii în condiţiile respectării prevederilor legale.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 32. - Medicii din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti care sunt mutaţi în interes de serviciu în alte unităţi sanitare similare celei în care şi-au desfăşurat activitatea pot continua relaţiile contractuale cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti prin încheierea unui nou contract, în condiţiile legii.

Art. 33. - Crearea bazei de date la nivelul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti pentru funcţionarea sistemului informatic se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind informaţiile clasificate, conform protocolului încheiat între Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi ministerele şi instituţiile din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

 

Văzând Referatul nr. F.B. 14.258 din 29 decembrie 2017 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 3 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 29 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) La intrarea în vigoare a prezentului ordin, preţurile maximale ale medicamentelor autorizate de punere pe piaţă şi preţurile de referinţă generice/biosimilare aprobate în Canamed rămân valabile până la publicarea ordinului de aprobare a preţurilor calculate în urma corecţiei anuale, dar nu mai târziu de 1 aprilie 2018, cu excepţia cazului când preţul se modifică ca urmare a actualizării.”

Art. II. - Prin excepţie de la prevederile art. 15 alin. (2) pct. 2a) şi alin. (22) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2018 actualizarea preţurilor de referinţă generice/biosimilare/inovative şi a preţului de producător se realizează odată cu corecţia preţurilor, până la data de 1 aprilie 2018.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 29 decembrie 2017.

Nr. 1.537.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Ograda, judeţul Ialomiţa

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin,

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Ograda, judeţul Ialomiţa, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Ograda, judeţul Ialomiţa, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Ograda, judeţul Ialomiţa îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 6 decembrie 2017.

Nr. 1.541.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX” - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016

 

Având în vedere:

- Referatul Direcţiei transport feroviar nr. 461.116 din data de 11.12.2017,

- Hotărârea Consiliului de administraţie al Metrorex - S.A. nr. 2 din data de 22.11.2017,

ţinând cont de prevederile:

- art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 241 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, aprobată prin Legea nr. 27/2017;

- cap. 5 pct. 5.1 subpct. (3) din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016 privind aprobarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Se aprobă actualizarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX” - SA, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 şi 340 bis din 4 mai 2016, cu modificările ulterioare, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2017 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2017, prin încheierea Actului adiţional nr. 2 pe anul 2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Felix Stroe

 

Bucureşti, 19 decembrie 2017.

Nr. 1.814.

 

ANEXĂ

 

ACT ADIŢIONAL Nr.2

pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX” - SA., aprobat prin Ordinul ministrului transportului nr. 350/2016

 

Încheiat între:

Ministerul Transporturilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, reprezentat legal prin domnul Felix Stroe, ministrul transporturilor, în calitate de autoritate contractantă,

şi

Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti „METROREX” - S.A., denumită în continuare METROREX - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin domnul Ion Constantinescu, având atribuţii de director general, în calitate de Operator,

în continuare denumite în mod individual „partea” şi în mod colectiv „părţile”,

părţile convin, cu respectarea prevederilor cap. 5 pct. 5.1 subpct. (3) din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016 privind aprobarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018, cu modificările ulterioare, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2017 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2017:

A. să actualizeze contractul, după cum urmează:

1. se completează pct. 5.1 cu un nou alineat astfel:

„(4) Până la emiterea ordinului ministrului transporturilor de aprobare a actelor adiţionale de actualizare a contractului de servicii publice, compensaţia se va acorda în conformitate cu sumele aprobate de ordonatorul principal de credite şi comunicate de direcţiile de specialitate din Ministerul Transporturilor pe baza documentelor justificative prevăzute la pct. 7.2.1

B. să actualizeze elementele prevăzute în anexele nr. 1.1, 2, 4, 7 şi 8 la contract după cum urmează:

1. anexa nr. 1.1 se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul act adiţional;

2. anexa nr. 2 „Programul de investiţii” se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul act adiţional;

3. anexa nr. 4 „Tarifele practicate” se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul act adiţional;

4. anexa nr. 7 „Modul de determinare a compensaţiei şi a costului unitar per km - lei” se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul act adiţional;

5. anexa nr. 8 „Valoarea estimativă a compensaţiei cuvenite operatorului pe durata contractului” se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul act adiţional.

 

Ministrul transporturilor,

METROREX - S.A.

Felix Stroe

Pentru director general,

 

Ion Constantinescu

 

ANEXA Nr.1 la Actul adiţional nr. 2

(Anexa nr. 11 la contract)

 

Programul de transport al operatorului

Programul anual de transport al operatorului

 

Magistrala

Km efectuaţi

Km estimaţi

 

2016

2017

(realizat 10 luni + estimat nov + dec.)

2018

Pantelimon - Dristor 2

2.932.290

3.196.990

2.869.335

Berceni - Pipera

2.699.983

2.545.715

2.657.016

Anghel Saligny - Preciziei

2.086.506

2.153.493

2.028.487

Gara de Nord - Străuleşti

531.379

589.316

662.456

Râul Doamnei - Eroilor

0

0

5.000**

Km planificaţi

-

-

8.222.294

Total km* = pentru 2017: km planificaţi* 1,02151 Pentru 2018: km planificaţi* 1,02052

8.250.158

8.485.514

8.391.015


* 1,025 reprezintă valoarea maximă a coeficientului care ţine seama de parcursul estimativ al parcului de material rulant pentru transportul tehnologic 1h vederea efectuării mentenanţei, trenuri suplimentare pentru preluarea fluxurilor mari de călători, asigurarea programului de circulaţie de noapte, evenimente speciale.

** S-a ţinut cont de faptul că punerea în funcţiune a Magistralei 5, secţiunea Râul Doamnei - Eroilor (PS Operă), inclusiv staţia Valea Ialomiţei, este estimată pentru trim. 12019; s-a estimat nr. de km necesar a fi parcurşi de TEM la probele tehnologice din luna decembrie 2018, probe necesare pentru testarea instalaţiilor aferente staţiilor şi tunelului, precum şi pentru efectuarea tonajului de stabilizare a căii de rulare.

 

ANEXA Nr. 2

la Actul adiţional nr. 2

(Anexa nr. 2 la contract)

 

Programul de investiţii

 

 

 

 

 

 

milioane lei cu TVA

 

Denumire proiect

Descriere proiect

Durata

până la finalizare/

Valoarea respectivă

Termen

 

 

Realizat

2016

2017

2019

estimat

 

Început

Finalizare

Alocat

cf. BVC

Necesar

Diferenţa

Sursa de finanţare

0

1

2

3

4

S

6

7

6

9

10

11

1.

Magistrala 4, Tronson Parc Bazilescu - Străuleşti

2,24 km linte dublă cu 2 staţii şi 1 depou

1 an/355

2014

31.03.2017 -

staţiile Laminorului

şi Străuleşti 2018 - Depou şi Terminal Străuleşti

178

173

173

0

125

POIM

Buget de stat

2.

Magistrala 5, Drumul Taberei - Pantelimon

16,2 km linie dublă cu 22 staţii şi 2 depouri

 

 

 

367

526

526

0

652

POIM

Credite externe Buget de stat

- secţiunea 1 Râul Doamnei - Eroilor, inclusiv staţia şi depoul Valea Ialomiţei

- 7 km, 10 staţii, 1 depou

1 an/1.1l6+ 1 an/263

2013

2019

367

509

509

0

641

 

- secţiunea 2 Eroilor-Iancului

- 5,4 km, 6 staţii

8 ani/2.908

2017

orizont 2023

 

17

17

0

6

 

- secţiunea Iancului - Pantelimon

- 3,8 km, 6 staţii, 1 depou

13 ani/2.989

2023

orizont 2030

 

0

0

0

5

 

3.

Magistrala 6, Legătura cu Aeroportul Henri Coandă

Hotărârea Guvernului nr. 930/2016

14,2 km linie dublă cu 12 staţii

4 ani/5.899

2018

2022

27

138

138

0

209

POIM

JICA

Buget de stat

4.

Îmbunătăţirea condiţiilor de transport pe

18 km linie dublă cu 14 staţii şi 1 depou

5 ani/544

2014

2022

24

3

3

0

17

POIM

Magistrala 2-faza II - cale de rulare pe Magistrala 2

18 km linie dublă

5 ani/523

2017

2022

 

0

0

0

0

Buget de stat

- acces nou la staţia Tineretului

1 acces

1 an/21

2016

2018

 

3

3

0

17

 

- achiziţie material rulant M2

16 + 8 trenuri

-

2014

Finalizat 2016

 

0

0

0

0

- finalizat

5.

Modernizarea instalaţiilor pe M 1, 2, 3 şi TL.

6 staţii

1 an/1

2015

Finalizat 2017

19

1

1

0

0

POIM

Buget de stat

Proiect finalizat

Instalaţii de ventilaţie. Tr. Petrache Poenaru - Timpuri Noi

6.

Modernizarea instalaţiilor pe M 1, 2,3 şi TL.

Instalaţii de ventilaţie. Rest de implementat

35 de staţii

5 ani/216

2017

2023

-

0

0

0

0

POIM

 

 

 

 

 

 

 

Buget de stat

7.

Modernizarea instalaţiilor pe M 1,2,3 şi TL.

Instalaţii de control acces

41 de staţii

1 an/153

2016

2017

27

135

135

0

18

POIM

Buget de stat

8.

Magistrala 4, Tronson Gara de Nord - Gara Progresu

SPF, SF

2 ani/51

2017

2019

-

0

0

0

3

Grant Elveţia POST

9.

Achiziţie material rulant M5. S1

13 trenuri

2 ani/487

2017

2019

-

1

1

0

0

POIM

Buget de stat

10.

Facilităţi pentru accesul persoanelor cu handicap în reţeaua de metrou

Montaj lift la Staţia Tineretului

1 an/2

2017

2017

-

2

2

0

0

Buget de stat

 

NOTĂ

Prin „îmbunătăţirea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2 de metrou, Berceni - Pipera” se finanţează din fonduri externe nerambursabile următoarele:

- modernizarea instalaţiilor pe magistralele 1, 2, 3 şi TL de metrou - Cale de rulare pe Magistrala 2;

- Magistrala 2 - acces nou la Staţia Tineretului; şi

- achiziţia a 8 trenuri noi de metrou - componentă finalizată în anul 2016.

 

ANEXA Nr. 3

la Actul adiţional nr. 2

(Anexa nr. 4 la contract)

 

Tarife practicate de Metrorex în momentul încheierii contractului

 

Modalitate cumpărare

Tip legitimaţie de călătorie

Preţ

(inclusiv TVA)

Casierii, casierii speciale şi cabine acces

Cartelă cu 1 călătorie

2,5 lei

Cartelă cu 2 călătorii

5 lei

Cartelă cu 10 călătorii

20 lei

Cartelă grup 3 persoane

5 lei

Cartelă grup 4 persoane

6,5 lei

Cartelă grup 5 persoane

8 lei

Abonament de o zi

8 lei

Abonament săptămânal cu număr nelimitat de călătorii

25 lei

Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii

70 lei

Abonament anual

720 lei

Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii pentru elevi-studenţi

35 lei

Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii pentru elevi-studenţi, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 42/2017

gratuit

Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii pentru donator sânge

35 lei

Automate de vândut cartele

Cartelă cu 2 călătorii

5 lei

Cartelă cu 10 călătorii

20 lei

Abonament de o zi

8 lei

Abonament săptămânal cu număr nelimitat de călătorii

25 lei

Abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii

70 lei

Plata cu cârdul bancar la turnichet

1 călătorie

2,5 lei

 

Tarife comune METROREX - R.A.T.B.

Tabel 1

 

Titlu de călătorie

Preţ (lei) inclusiv T.V.A.

Bilet unic 60 de minute (valabil pe liniile urbane R.A.T.B. şi Metrorex)

5,00

Bilet cu 10 călătorii de câte 60 de minute pentru fiecare călătorie (valabil pe liniile urbane R.A.T.B. şi Metrorex)

34,00

Abonament de o zi (valabil pe liniile urbane R.A.T.B. şi Metrorex)

17,00

 

Modul de decontare între cei doi operatori de transport va fi următorul:

Tabel 2

 

Titlu de călătorie

RATB

(lei)

METROREX

(lei)

Bilet unic 60 de minute (valabil pe liniile urbane R.A.T.B. şi Metrorex)

1,30

2,50

Bilet cu 10 călătorii de câte 60 de minute pentru fiecare călătorie (valabil pe liniile urbane R.A.T.B. şi Metrorex)

13,00

20,00

Abonament de o zi (valabil pe liniile urbane R.A.T.B. şi Metrorex)

8,00

8,00

 

NOTE:

1. Decontarea se va face la vânzare, iar valoarea suportului contactless se va încasa de către emitentul cârdului comercializat (Metnorex/R.AT.B.).

2. Valoarea suportului contactless reprezintă diferenţa dintre tariful titlului de călătorie (tabel 1) şi suma tarifelor titlurilor de călătorie aferente, decontate de către R.A.T.B. şi Metrorex (tabel 2).

3. Titlurile prevăzute mai sus acceptă ultima validare cu un minut înainte de expirarea perioadei stabilite (60 de minute) şi permit călătoria până la capătul liniei la R.A.T.B. sau până la ieşirea din staţie de la Metrorex - S.A.

4. Abonamentul de o zi valabil pe liniile R.A.T.B. şi Metrorex - S.A. permite un număr nelimitat de validări, atât la R.A.T.B., cât şi la Metrorex – S.A., are valabilitate 24 de ore începând cu ora şi minutul la care se face prima validare şi permite călătoria până la capătul liniei la R.A.T.B. sau până la ieşirea din staţie de la Metrorex – S.A.

 

ANEXA Nr.4

la Actul adiţional nr. 2

(Anexa nr. 7 la contract)

 

Modul de determinare a compensaţiei şi a costului unitar per km - lei

- mii lei -

 

INDICATORI

BVC 2017

aprobat

BVC 2017

rectificat cf. O.U.G. nr. 63/2017 şi O.U.G. nr.83/2017

Estimări BVC 2018

0

1

2

3

4

I

A. VENITURI TOTALE (Ml)

14120.147,53

1.003.123,06

812.439,61

1.Venituri din exploatare (1+2+3)

1.319.302,78

1.002.035,39

811.239,81

1.Venituri proprii, din care:

286.840,00

288.423,53

298.007,73

- Venituri din activitatea de transport (a.1 x a.2)

258.440,00

262.948,18

269.350,00

a.1. Tarif mediu practicat - lei -

1.42

1,48

148

a.2. Număr de calatori transportaţi

182.000.000

177.210.S84

182.000.000

- Venituri din alte activităţi

28.400,00

25.475,35

26.647,73

2.Venituri aferente costului producţiei În curs de execuţie

 

12,94

 

3 Al te venituri din exploatare, din care:

1.032.482,78

713.598,91

515.232,08

- alte venituri din exploatare (venituri din subvenţii pentru investiţii)

107.447,47

107.648,43

107 828,68

- din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital

884,683.15

569.373,67

366.853.40

II. Venituri financiare:

844,74

1.087,67

1.200,00

II

B. CHELTUIELI TOTALE (I+II)

1.733.888,18

1.376.623,06

1.268.337,10

I. Cheltuieli de exploatare (A+B+C+D+E)

1.732.866.18

1,375.811,40

1.267.465.10

A. CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII, din care:

282,781,77

250.339,56

284,412,18

1.Cheltuieli privind stocurile

79 543,62

69.738,21

77.414,46

2.Cheltuieli privind serviciile executate de terii, din care:

15B 296,53

148.362,53

155558,61

.repar. REM cf. contract ALSTOM

151.980,00

146.461,72

150.000,00

3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terii

44.941,62

32.238.82

51.439,11

B, CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE SI VĂRSĂMINTE ASIMILATE

2,265,50

2.096,68

3.310,39

C. CHELTUIELI CU PERSONALUL

418.577,75

412.367,11

477,719,10

D ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE, din care:

1,029.241,15

711.008,04

502.023,43

- cheltuieli privind activele imobilizate

884.683,15

569.373,67

366.853.40

- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporala şi necorporale

136.359,01

137.581,69

134.461.03

II. Cheltuieli financiare

1.022.00

811.66

872,00

III

Profit 1 Pierdere

1,259,35

0

-55.543,29

IV

Compensaţia (Costuri eligibile (2)+Profit/Pierdere (III)-(venituri proprii+venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie+alte venituri din exploatare-venituri din subvenţii pentru investiţii-venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital))

415,000,00

373.500,00

400.354,00

 

 

INDICATORI

BVC 2017

aprobat

BVC 2017

rectificat cf. O.U.G. nr. 63/2017 O.U.G. nr. 83/2017

Estimări BVC 2018

0

1

2

3

4

1.

Număr total de tren km - mii tren km

8.739.00

8.485,51

8.391,02

2.

Costuri eligibile: cost total - costurile cu amortizarea mijloacelor fixe puse în funcţiune ce au ca sursă de finanţare alocaţii de la bugetul de stat şi/sau credite externe garantate de stat (valoarea se regăseşte la poziţia “venituri din subvenţii pentru investiţii” conform OMFP nr. 1802(2014) - mii lei - venituri financiare

740.912,81

698.513,29

792.455,02

3.

Cost unitar per kilometru - lei

84.78

82,32

94,44

 

Certificăm pe proprie răspundere pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.

 

 

ANEXA Nr. 5

la Actul adiţional nr. 2

(Anexa nr. 8 la contract)

 

Valoarea estimativă a compensaţiei cuvenite operatorului pe durata contractului

 

Calculul compensaţiei pentru prestarea serviciilor de transport public în perioada 2016-2018

 

Concept

Aprobat

Realizat

Aprobat

Rectificat

Planificat

Anul

2016

2016

2017

2017

2018

Număr total de tren km - mii km

8.324,75

8.250,16

8.739,00

8.485,51

8.391,02

(C unitar) Cost unitar per tren km - lei

79,24

74,62

84,78

82,32

94,44

(I) Cheltuieli eligibile totale (tren km efectuaţi x C unitar) - mii lei

659.621,36

615.592,47

740.912,81

698.513,29

792,455,02

(II) (Pr) Profit rezonabil/pierdere

0

0

1.259,35

0

-55.543,29

Venituri din servicii de transport public din: - mii lei

 

 

 

 

 

- Venituri din vânzări de titluri de călătorie - mii lei

235.266,36

254.080,50

258.440,00

262.948,18

269.360,00

- Diferenţe de tarif cuvenite operatorului - mii lei

35.000,00

36.742,42

38.000,00

35.347,29

38.000,00

- Alte venituri în cadrul reţelei unde se prestează OSP - mii lei

29.290,00

27.238,64

30.732,16

26.717,81

29.197,73

(III) TOTAL VENITURI PLANIFICATE - mii lei

299.556,36

318.061,57

327.172,16

325.013,29

336.557,73

(C) TOTAL COMPENSAŢIE ANUALĂ PLANIFICATĂ (I+II-III) - mii lei

360.065,00

297.530,91

415.000,00

373.500,00

400.354,00

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.