MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 1044/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 1044         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 29 decembrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.508. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa

 

1.509. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa

 

1.854. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

1.307. - Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Feteşti - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11,20 şi 25;

b) unitatea administrativ-teritorială Gheorghe Doja - sectoarele cadastrale nr. 3, 6 şi 7;

c) unitatea administrativ-teritorială Movila - sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16 şi 20.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-3 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2017.

Nr. 1.508.


*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: IALOMIŢA

UAT: FETEŞTI

Sectoare: 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 20, 25

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Conteşti - sectoarele cadastrale nr. 26 şi 30;

b) unitatea administrativ-teritorială Gura Foii - sectoarele cadastrale nr. 26, 29, 33, 34, 35 şi 39;

c) unitatea administrativ-teritorială Măneşti - sectoarele cadastrale nr. 6, 7, 23, 26, 31. 34 şi 40;

d) unitatea administrativ-teritorială Răcari - sectoarele cadastrale nr. 26, 27 şi 28;

e) unitatea administrativ-teritorială Ulmi - sectoarele cadastrale nr. 34, 35, 38, 39 şi 40;

f) unitatea administrativ-teritorială Văcăreşti - sectoarele cadastrale nr. 6, 8, 11, 13,24,32, 35 şi 36.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-6 la prezentul ordin.

Art. 3, - Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 24 noiembrie 2017.

Nr. 1.509.


*) Anexele nr. 1-6 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: DÂMBOVIŢA

UAT: CONTEŞTI

Sectoare: 26, 30

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

 

Având în vedere Referatul Direcţiei investiţii, reglementări tehnice şi autorizaţii de construire nr. 45.608 din 6.12.2017 prin care se solicită aprobarea prezentului ordin,

ţinând seama de prevederile art. 21 alin. (1), ale art. 401, ale art. 41 alin. (21) şi (22), ale art. 411 alin. (1), ale art. 47 alin. (7), (9) şi (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (25), ale art. 6 alin. (4), (7) şi (8), şi ale art. 122 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 lit. p) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 19 lit. o) din Statutul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin:

a) se aprobă tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes naţional şi modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele rutiere a căror masă totală maximă admisă, masă maximă admisă pe axe şi/sau ale căror dimensiuni maxime admise depăşesc limitele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin;

b) se aprobă tarifele suplimentare de acces la reţeaua de drumuri de interes naţional şi modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în alte state, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin;

c) se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse şi modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România sau în alte state, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin;

d) se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni şi Vadu Oii şi modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România sau în alte state, prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul ordin;

e) se aprobă tarifele pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizaţii de amplasare şi/sau de acces în zona drumului şi pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranţă a drumului şi a zonelor limitrofe zonei de siguranţă, aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R. şi modul de aplicare a acestora, prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Tarifele prevăzute în anexele nr. 1, 3 şi 4 se aplică nediscriminatoriu, la acelaşi nivel, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România sau în alte state.

(2) Tarifele prevăzute în anexa nr. 2 se aplică pentru vehiculele rutiere înmatriculate în alte state.

(3) Tarifele prevăzute în anexa nr. 5 se aplică nediscriminatoriu, la acelaşi nivel, pentru persoanele fizice şi juridice române şi străine.

Art. 3. - (1) Tarifele prevăzute în anexa nr. 1, exprimate în euro, se vor achita:

a) de către persoanele fizice şi juridice române, în lei, la echivalentul tarifelor exprimate în euro, la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor;

b) de către persoanele fizice şi juridice străine, în euro, în lei sau în alte valute liber convertibile, cotate pe piaţa valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcţie de cursurile de schimb aferente valutelor, valabile pentru prima zi a lunii octombrie, comunicate de Banca Centrală Europeană şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cursuri aplicate începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.

(2) Tarifele prevăzute în anexa nr. 2 se vor achita de persoanele fizice şi juridice străine în euro, în lei sau în alte valute liber convertibile, cotate pe piaţa valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcţie de cursurile de schimb aferente valutelor, valabile pentru prima zi a lunii octombrie, comunicate de Banca Centrală Europeană şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cursuri aplicate începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.

(3) Tarifele prevăzute în anexa nr. 3 se vor achita de persoanele fizice şi juridice române în lei şi de către persoanele fizice şi juridice străine în lei, euro sau USD.

(4) Tarifele prevăzute în anexa nr. 4 se vor achita de persoane fizice şi juridice române sau străine numai în lei.

(5) Tarifele prevăzute în anexa nr. 5 se vor achita de persoanele fizice şi juridice române sau străine, în lei, la echivalentul tarifelor exprimate în euro, la cursul de schimb valabil la data emiterii facturii.

Art. 4. - (1) Tarifele prevăzute în anexa nr. 3, exprimate în lei sau în USD, se vor actualiza anual, în funcţie de cursul monedei europene euro, valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.

(2)Tarifele menţionate la alin. (1), exprimate în lei şi în USD, actualizate anual, se vor aplica la valoarea întreagă, fără moneda divizionară.

Art. 5. - În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile din cuprinsul prezentului ordin au următoarele semnificaţii:

a) vehicul rutier - sistem mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsare, şi care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane şi/sau de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;

b) autovehicul - orice vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepţia vehiculelor care circulă pe şine şi a autovehiculelor cu două sau 3 roţi;

c) remorcă - vehicul rutier fără motor, conceput şi construit pentru a fi tractat de un autovehicul;

d) semiremorcă - vehicul rutier tractat, conceput pentru a fi cuplat la un tractor sau la o axă de tractare, astfel încât asupra tractorului ori axei de tractare se exercită o forţă verticală semnificativă;

e) tractor-vehicul rutier care, prin concepţie şi construcţie, este destinat exclusiv sau în principal tractării de remorci/semiremorci sau utilaje;

f) vehicul rutier de transport persoane - vehiculul conceput şi construit în exclusivitate pentru transportul de pasageri;

g) vehicul rutier de transport marfă - vehicul conceput şi construit pentru transportul de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;

h) autoturism - autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane care are cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;

i) tarif de trecere - o anumită sumă care se plăteşte pentru un vehicul în funcţie de distanţa parcursă pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte, care face parte din reţeaua de drumuri naţionale din România, şi de tipul vehiculului;

j) trecere - parcurgerea, o singura dată, într-un sens, a unei distanţe de pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte, care face parte din reţeaua de drumuri naţionale din România, pe care se aplică tariful de trecere.

Art. 6. - Tarifele achitate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin nu se recalculează.

Art. 7. - Tarifele pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizaţii de amplasare şi/sau de acces în zona drumului şi pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranţă a drumului şi a zonelor limitrofe zonei de siguranţă, aflate în proprietatea sau în administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aferente contractelor aflate în derulare rămân neschimbate până la expirarea acestora, dacă nu sunt prevăzute alte clauze în contract

Art. 8. - Pentru contractele aflate în derulare, care au prevăzute clauze de modificare a tarifelor, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. va notifica şi va modifica tarifele în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 9. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 2 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

 

Ministrul transporturilor,

Felix Stroe

 

Bucureşti, 29 decembrie 2017.

Nr. 1.854.

 

ANEXA Nr. 1

 

Tarife suplimentare de utilizare a drumurilor de interes naţional

(1)

 

Nr. crt.

Denumire tarif

Unitate de calcul

Tarif unitar, cu TVA

[euro]

1.1

Emitere AST în limitele de competenţă; include traseu, condiţii de parcurs şi cost

În regim normai, la mai mult de două zile lucrătoare de la data înregistrării la unităţile/subunităţile CNAIR - S.A.

tarif/document

20% din valoarea totală a tarifelor de depăşire, dar numai puţin de 10 euro

1.2

În regim de urgenţă, în mai puţin de două zile lucrătoare de la data înregistrării la unităţile/subunităţile CNAIR - S.A.

tarif/document

tariful de la pct. 1.1 multiplicat cu 1,5

1.3

Emitere AST în ACI în limitele de competenţă; include traseu, condiţii de parcurs şi cost

tarif/document

20% din valoarea totală a tarifelor de depăşire, dar nu mai puţin de 10 euro

2.

Aviz depăşire limită de competenţă, include traseu şi condiţii de parcurs

tarif/document

50

3.

Estimare; include condiţii de parcurs, distanţă şi cost; nu include traseu

tarif/document

50

4.

Depăşirea masei totale maxime admise, indiferent de tipul suspensiilor, numărul de axe sau de roţi

tarif x distanţa

0,02*(G-mma/2)

5.

Depăşirea masei maxime admise pe axă, indiferent de numărul de roţi

 

tarif x distantă

Suspensii pneumatice sau echivalente

Alte suspensii decât cele pneumatice sau echivalente

5.1

Axa simplă

(((G-mma)^2)*((G-mma)+2,9)^2)/100

1,50*(((G-mma)^2)*((G-mma)+2,9)^2)/100

5.2

Axa dublă

(((G-mma)+0,3)^2)*(2/((G-mma)+10))

1,50*(((G-mma)+0l3) ^2)*(2/((G-mma)+10))

5.3

Axa triplă

(((G-mma)+0,2)^2)*(2/((G-mma)+10))

1,50*(((G-mma)+0,2) ^2)*(2/((G-mma)+10))

6.1

Depăşirea dimensiunilor maxime admise

Lungime

tarif x distanţă

(0,12^2*((L-Lma)+1)^2)/10

6.2

Lăţime

0,23^2*((l-lma)+1 )^2

6.3

înălţime

0,23^2*((h-hma)+1 )^2

7.

Recântărire sau remăsurare, la solicitarea utilizatorului

tarif/operaţie

50,00

 

Legendă:

G = masă reală, exprimată în tone, constatată din documente sau prin cântărire.

mma = masă maximă admisă în circulaţie pe drumurile publice, exprimată în tone.

L = lungimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare.

l = lăţimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare

h = înălţimea reală a vehiculului, exprimată în metri, constatată din documente sau prin măsurare.

Lma = lungimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri.

Lma = lăţimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri.

hma = înălţimea maximă admisă a vehiculului, exprimată în metri.

AST - autorizaţie specială de transport.

Prin semnul „^” se înţelege ridicare la putere.

CNAIR - S.A. - Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

 

(2) Modul de aplicare a tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes naţional

A) Masele şi dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

B) Sunt exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes naţional:

1. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile Ministerului Apărării Naţionale, la solicitarea unităţilor militare care le deţin;

2. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute de forţele militare ale statelor membre NATO sau ale Parteneriatului pentru Pace, la solicitarea Centrului de Coordonare a Mişcării din cadrul Comandamentului Logistic întrunit al Ministerului Apărării Naţionale;

3. transporturile efectuate cu vehicule aflate în proprietatea sau care sunt folosite de către ori pentru forţele militare ale Statelor Unite ale Americii la solicitarea Centrului de Coordonare a Mişcării din cadrul Comandamentului Logistic întrunit al Ministerului Apărării Naţionale;

4. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne, la solicitarea unităţilor care le deţin;

5. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., la solicitarea subunităţilor care le deţin;

6. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deţinute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgenţă, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă care le deţin;

7. vehiculele rutiere care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare, utilajele destinate intervenţiilor sau vehiculele care transportă astfel de utilaje, în zonele în care a fost declarată starea de urgenţă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, la solicitarea comitetelor pentru situaţii de urgenţă constituite conform prevederilor art. 6 şi ale art. 7 ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

8. vehicule rutiere şi utilajele specializate, inclusiv vehiculele rutiere care efectuează transportul acestora, care participă la acţiuni de deszăpezire a drumurilor naţionale şi autostrăzilor sau de reparare şi repunere în funcţiune a elementelor de infrastructură rutieră ale drumurilor naţionale şi autostrăzilor afectate în urma evenimentelor rutiere, calamităţilor sau dezastrelor naturale, conform procedurilor interne stabilite de CNAIR - S.A.;

9. deţinătorul sau utilizatorul vehiculului este persoana juridică menţionată în certificatul de înmatriculare al autovehiculului, în copia conformă a licenţei comunitare pentru transportul rutier contra cost de mărfuri sau în copia conformă a certificatului de transport în cont propriu pentru transportul rutier de mărfuri.

C) Autorizaţia specială de transport se eliberează şi în cazul transporturilor exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare. În acest caz nu se va percepe tariful de eliberare prevăzut la pct. 1.1-1.3 şi 2 din tabelul de mai sus.

D) Utilajele sunt considerate mărfuri indivizibile chiar dacă sunt transportate având demontate părţi componente.

E) La eliberarea autorizaţiilor speciale de transport se vor lua în considerare şi măsurătorile efectuate pe reţeaua internă de drumuri de interes naţional de organele cu atribuţii de control al transporturilor rutiere.

F) Tarifare pentru eliberarea documentelor prevăzute la pct. 1.1-3 din tabelul de mai sus:

1. Tarifarea pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport, prevăzută la pct. 1.1-1.3 din tabelul de mai sus, se

efectuează pentru fiecare document.

2. În agenţiile de control şi încasare nu se aplică tariful în regim de urgenţă, prevăzut la pct. 1.2.

3. Tarifarea pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport, prevăzute la pct. 2 şi 3 din tabelul de mai sus, se efectuează o singură dată, pentru fiecare document eliberat.

4. Tarifarea pentru eliberarea avizului depăşire limite de competenţă, prevăzută la pct. 2 din tabelul de mai sus, se realizează atunci când sunt depăşite limitele de competenţă ale subunităţii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la care s-a solicitat eliberarea autorizaţiei speciale de transport.

5. Tarifarea pentru estimare, prevăzută la pct. 3 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare document eliberat, fără a se specifica traseul ce urmează a fi parcurs; totodată se va menţiona obligativitatea întocmirii proiectului de transport sau studiului de traseu, dacă este cazul.

G) Tarifare pentru depăşirea masei maxime admise (totală sau pe axe) prevăzute la pct. 4-5.3 din tabelul de mai sus:

1. Tarifarea pentru depăşirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obţinut pentru tarifarea masei totale cu rezultatul obţinut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luându-se în considerare valoarea cea mai mare rezultată.

2. Tarifarea pentru depăşirea masei totale se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul; în agenţiile de control şi încasare masa reală se constată din documente sau prin cântărire;

3. În situaţia în care cel puţin două vehicule rutiere sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, clasificarea axelor din punctul de vedere al distanţei dintre axe se efectuează pentru fiecare vehicul separat, indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul rutier.

4. În situaţia în care două sau mai multe vehicule rutiere sunt cuplate unul după altul, clasificarea axelor din punctul de vedere al distanţei dintre axe se efectuează continuu, începând din partea din faţă a primului vehicul rutier, indiferent de numărul de axe sau de roţi ale fiecărui vehicul rutier.

5. Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul, după ce se determină valoarea depăşirii prin diferenţa dintre masa reală pe fiecare axă şi masa maxim admisă pe axă, în funcţie de categoria drumului pe care se circulă; în agenţiile de control şi încasare masa reală pe axe se constată prin cântărire.

6. Pentru axe multiple constituite din cel puţin două axe consecutive ale aceluiaşi vehicul rutier, tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru fiecare categorie de axe (simplă, dublă, triplă), în funcţie de distanţa dintre axe.

7. Tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axă dublă şi triplă se efectuează pentru ansamblul de axe, fără a se compara şi a se lua în considerare axele componente ale configuraţiei de axe.

8. În cazul vehiculelor rutiere prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, combinaţiile de axe (triplă, dublă, simplă) se stabilesc de la partea din faţă a vehiculului rutier spre spatele acestuia.

9. În cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de axe distincte ale aceluiaşi vehicul rutier, tarifarea se cumulează.

10. Nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează autorizaţie specială de transport şi nu se impun condiţii pentru însoţire dacă depăşirea masei maxime admise pe axe şi a masei totale maxime admise sau a maselor pe axe şi a masei totale înscrise în autorizaţia specială de transport, rezultată în urma cântăririi, este de până la:

(i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă;

(ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă;

(iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă;

(iv) 5% inclusiv, pentru masa totală.

11. Tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele rutiere de transport persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze).

H) Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise prevăzute la pct. 6.1-6.3 din tabelul de mai sus:

1. Tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea relaţiei de calcul, după ce se determină valoarea depăşirii prin diferenţa dintre dimensiunea reală şi dimensiunea maxim admisă; în agenţiile de control şi încasare dimensiunile reale se constată prin măsurare.

2. În situaţia în care sunt depăşite mai multe dimensiuni maxime admise, tarifarea se cumulează.

3. În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare şi se constată o depăşire a lungimii maxime admise sau a lungimii înscrise în autorizaţia specială de transport cu cel mult 0,10 m, cu cel mult 0,05 m a lăţimii maxime admise sau a lăţimii înscrise în autorizaţia specială de transport şi/sau cu cel mult 0,01 m a înălţimii maxime admise sau a înălţimii înscrise în autorizaţia specială de transport, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise.

4. În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare şi se constată o depăşire a înălţimii maxime admise sau a înălţimii înscrise în autorizaţia specială de transport mai mare de 0,01 m, dar nu mai mult de 0,05 m, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise, dar se eliberează autorizaţie specială de transport, fără plata tarifelor suplimentare pentru traseul ce urmează a fi parcurs.

I) Recântărire şi remăsurare, prevăzute la pct. 7 din tabelul de mai sus:

1. În agenţiile de control şi încasare din punctele de trecere a frontierei, recântărirea şi remăsurarea se efectuează numai pe sensul de intrare în România, la solicitarea operatorului de transport.

2. Nu se efectuează recântărire sau remăsurare pentru traseul deja parcurs pe drumurile de interes naţional.

3. Dacă se realizează o descărcare parţială de marfă, aceasta trebuie să rezulte din documentele de transport.

J) Tarifarea autorizaţiei speciale de transport:

1. Valoarea totală a tarifării în vederea eliberării autorizaţiei speciale de transport se determină prin cumularea tarifelor pentru eliberare cu cele pentru depăşirea masei totale sau pe axe şi cu cele pentru depăşirea dimensiunilor.

2. În cazul autorizaţiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 90 de zile, valoarea totală a tarifării calculată conform pct. 1 se înmulţeşte cu un coeficient de 0,50.

3. În cazul autorizaţiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 12 luni, valoarea totală a tarifării calculată conform pct. 1 se înmulţeşte cu un coeficient de 0,20.

K) Modul de efectuare a calculelor:

1. Valorile maselor se introduc în calcule exprimate în tone, cu două zecimale sau aşa cum sunt ele afişate de aparatele de măsurat.

2. Valorile dimensiunilor se introduc în calcule exprimate în metri, cu două zecimale.

3. Tariful unitar se introduce în calcule cu 4 zecimale.

4. Distanţa de parcurs se introduce în calcule exprimată în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate.

5. Rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc.

6. Tariful final rezultat care se achită în altă monedă decât în euro se calculează la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie a anului anterior, comunicat de Banca Centrală Europeană.

7. Tariful final rezultat se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.

L) După efectuarea plăţii, solicitantul poate cere anularea autorizaţiei speciale de transport şi restituirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes naţional, după cum urmează:

1. La cererea scrisă a solicitantului, dacă autorizaţia specială de transport nu a fost ridicată de la emitent sau dacă cererea, împreună cu originalul autorizaţiei speciale de transport, a fost depusă la emitent, înainte de începerea termenului de valabilitate al autorizaţiei.

2. La cererea scrisă a solicitantului însoţită de documente doveditoare, în cazuri justificate (fenomene meteo periculoase semnalizate prin codurile portocaliu sau roşu, anularea comenzii/contractului de transport etc.), dacă cererea, împreună cu originalul autorizaţiei speciale de transport, a fost depusă la emitent în termen de cel mult 3 zile de la începerea perioadei de valabilitate a autorizaţiei.

3. În toate cazurile emitentul va reţine tarifele de emitere prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2 din tabel, inclusiv tariful pentru aviz depăşire limite de competenţă, prevăzut la pct. 2 din tabel, după caz.

M) în cazul în care se constată circulaţia cu mase şi/sau dimensiuni mai mici decât cele înscrise în autorizaţia specială de transport, aceasta se consideră valabilă, pentru tot traseul autorizat. În acest caz, tarifele suplimentare de utilizare a reţelei de drumuri naţionale nu se restituie.

N) în cazul în care în agenţiile de control şi încasare din punctele de trecere a frontierei, pe sensul de intrare în România, se constată că vehiculul are mase şi/sau dimensiuni mai mari decât cele înscrise în autorizaţia specială de transport, aceasta se recalculează şi se încasează diferenţa.

 

ANEXA Nr. 2

 

Tarife suplimentare de acces la reţeaua de drumuri de interes naţional

 

PARTEA 1

 

Nr. crt.

Denumire tarif

Unitate de calcul

tarif unitar cu TVA [euro]

1.

Autorizare acces la reţeaua de drumuri de interes naţional

tarif/cursă

1.000,00

2.

Aferent autorizaţiilor „cu plată”, stabilit prin protocol de Ministerul Transporturilor

tarif x masa totală x distanţă

0,03

 

PARTEA 2: Modul de aplicare a tarifelor

A. Aplicabilitate

Tarifele prevăzute în prezenta anexă se aplică numai pentru vehiculele rutiere înmatriculate în alte state, în conformitate cu acordurile rutiere bilaterale şi multilaterale la care România este parte.

B. Tarifare pentru autorizare acces la reţeaua de drumuri de interes naţional

Tariful pentru autorizarea accesului la reţeaua rutieră se aplică în punctele de trecere a frontierei pe sensul de intrare în România şi pe sensul de ieşire din România, pentru vehiculele rutiere de transport marfă sau persoane, înmatriculate în alte state, care sunt supuse autorizării potrivit acordurilor rutiere interguvernamentale, protocoalelor comisiilor mixte rutiere sau acordurilor internaţionale la care România este parte şi nu prezintă documentul de acces la reţeaua rutieră corespunzător categoriei de transport efectuate.

Documentul de acces la reţeaua rutieră din România nu trebuie prezentat dacă transportul se încadrează în una dintre gratuităţile prevăzute prin acordurile rutiere interguvernamentale, protocoalele comisiilor mixte rutiere sau acordurile internaţionale la care România este parte.

Tariful se achită la intrarea sau ieşirea din România, acolo unde se constată lipsa documentului de acces la reţeaua rutieră din România, pentru fiecare cursă efectuată pe teritoriul României.

O cursă efectuată pe teritoriul României reprezintă traseul parcurs de la intrarea în România până la ieşirea din România sau având ca destinaţie o localitate din România ori traseul parcurs având ca origine o localitate din România până la ieşirea din România.

Tariful achitat la intrarea în România rămâne valabil şi la ieşirea din România, indiferent de tipul de trafic efectuat.

Tariful nu se aplică pentru vehiculele rutiere fără încărcătură, nou-achiziţionate din afara României şi care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului, fapt dovedit prin documente specifice, dintre care un exemplar, în copie, se reţine de către personalul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. din punctul de frontieră.

Tariful se aplică pentru vehiculele rutiere cu încărcătură, nou-achiziţionate din afara României şi care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului, fapt dovedit prin documente specifice, dintre care un exemplar, în copie, se reţine de către personalul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. din punctul de frontieră, în lipsa documentului de acces la reţeaua rutieră.

C. Tariful aferent autorizaţiilor „cu plată”

Tariful aferent autorizaţiilor „cu plată” se aplică la autorizaţiile de transport rutier internaţional de marfă „cu plată”, stabilite prin protocol de Ministerul Transporturilor cu ministerele de resort din alte state.

Tariful se aplică în lipsa autorizaţiei de transport rutier internaţional de marfă „cu scutire de plată”, stabilite prin protocol de Ministerul Transporturilor, pentru vehiculele fără încărcătură, nou-achiziţionate din afara României de către persoane fizice sau juridice străine şi care se află la prima cursă din statui vânzătorului spre statul cumpărătorului, în cazul în care statul cumpărătorului nu este un stat membru CEMT şi în lipsa unor reglementări specifice convenite bilateral cu statul respectiv.

D. Modul de efectuare a calculelor

a) Masa totală se introduce în calcul în tone, cu două zecimale, prin rotunjire în plus la unitate.

b) Distanţa se introduce în calcul în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate.

c) Rezultatele parţiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc.

d) Tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjeşte la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.

 

ANEXA Nr. 3

 

Tarife de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu – Ruse

 

PARTEA 1

 

Nr. crt.

Categorie vehicul rutier

Tarif-euro

(cu TVA inclus)

Tarif-lei

(cu TVA indus)

Tarif-USD

(cu TVA inclus)

Nr. treceri

Valabilitate

1.1.

Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) - autoturisme

3,00

14,00

4,00

1

o trecere

48,00

221,00

57,00

20

până la 31 decembrie

0,00

0,00

0,00

31/lună

6 luni

0,00

0,00

0,00

nelimitat

20 iunie

1.2.

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

6,00

28,00

7,00

1

o trecere

96,00

442,00

113,00

20

până la 31 decembrie

2.1.

Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

12,00

55,00

14,00

1

o trecere

209,00

961,00

247,00

20

până la 31 decembrie

2.2.

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi mai mică de 7,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

12,00

55,00

14,00

1

o trecere

209,00

961,00

247,00

20

până la 31 decembrie

3.

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone şi mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

18,00

83,00

21,00

1

o trecere

314,00

1.444,00

371,00

20

până la 31 decembrie

4.1.

Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

25,00

115,00

30,00

1

o trecere

435,00

2.001,00

514,00

20

până la 31 decembrie

4.2.

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

25,00

115,00

30,00

1

o trecere

435,00

2.001,00

514,00

20

până la 31 decembrie

5.

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

37,00

170,00

44,00

1

o trecere

644,00

2.962,00

760,00

20

până la 31 decembrie

 

PARTEA 2: Modul de aplicare a tarifelor:

A. Sunt exceptate de la plata tarifului de trecere vehiculele:

a) deţinute În proprietate sau, după caz, utilizate în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de:

I. unităţile Ministerului Apărării Naţionale;

II. unităţile Ministerului Afacerilor Interne;

III. unităţile Serviciului Român de Informaţii;

IV. unităţile Serviciului de Informaţii Externe;

V. unităţile Serviciului de Protecţie şi Pază;

VI. unităţile Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;

VII. Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia;

VIII. serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

IX. instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională;

X. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S A. şi subunităţile acesteia;

XI. Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;

XII. Societatea Naţională de Cruce Roşie din România;

XIII. serviciile de ambulanţă;

b) aparţinând Corpului diplomatic şi vehiculele de transport consular, identificate prin numere de înmatriculare specifice;

c) escortate de poliţie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului, în interes de stat ori securitate naţională;

d) specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la acţiuni de deszăpezire sau în situaţii de calamitate, dezastre naturale ori în situaţii de urgenţă cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administraţia Naţională de Meteorologie prin cod portocaliu ori roşu;

e) care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare, în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale;

f) care aparţin forţelor NATO/SOFA, inclusiv vehiculele aparţinând componentei civile, în temeiul Legii nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, şi la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaţionale, înfiinţate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;

g) care aparţin forţelor NATO/SOFA/PfP, inclusiv vehiculele aparţinând componentei civile, în temeiul Legii nr. 23/1996 pentru ratificarea Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor şi a protocolului adiţional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995;

h) care aparţin (aflate în proprietate), sunt folosite de către ori pentru forţele Statelor Unite ale Americii, în interesul forţei, vehiculele aparţinând componentei civile şi membrilor de familie şi vehiculele care aparţin unei terţe părţi care efectuează transporturi în interesul forţei, în temeiul Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;

i) care aparţin forţelor NATO/SOFA, NATO/SOFA/PfP inclusiv vehiculele aparţinând componentei civile, în temeiul Legii nr. 126/2016 pentru ratificarea Acordului suplimentar la Protocolul ele la Paris dintre Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015;

j) care aparţin unei forţe armate, numai pe bază de reciprocitate, în temeiul Legii nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

k) care desfăşoară activităţi pentru asigurarea pazei patrimoniului drumurilor publice, întreţinerea curentă pe timp de vară şi de iarnă, lucrări de siguranţă rutieră şi reabilitare la pod, inclusiv drumul de acces, conform tabelelor aprobate de conducerea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti;

l) autoturismele deţinute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de riverani;

m) autoturismele deţinute sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, de către persoanele cu handicap accentuat sau grav, sau deţinute de persoane îndreptăţite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap accentuat sau grav.

B. NOTE:

1. pentru vehiculele de la lit. a)-c) care nu prezintă însemne sau înscrisuri distincte specifice, aşa cum prezintă vehiculele specializate de poliţie, jandarmerie, ambulanţă, pompieri, cele ale Ministerului Apărării Naţionale (MApN), CD sau TC, dovada încadrării în excepţiile de plată se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare sau a documentelor de transport;

2. pentru vehiculele de la lit. e), dovada încadrării se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare împreună cu documentul CMR (scrisoarea de trăsură) sau avizul de însoţire a mărfii;

3. prevederile de la lit. f)-j) se aplică în baza solicitărilor prealabile transmise de:

a) MApN, prin structurile proprii, pentru vehiculele care aparţin MApN şi cele ale forţelor străine care circulă pe teritoriul României;

b) comandamentele internaţionale situate pe teritoriul României.

Structurile care comunică informaţiile privind vehiculele care urmează să fie exceptate de la plata tarifelor răspund pentru încadrarea în prevederile legii în baza căreia solicită excepţia.

4. pentru vehiculele de la lit. d) şi k), dovada încadrării în excepţiile de plată se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare şi numai în cazurile anunţate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti;

5. pentru vehiculele de la lit. l)-m) dovada încadrării se face prin prezentarea permiselor de liberă trecere;

6. În vederea justificării trecerii vehiculelor scutite, personalul Agenţiei de Control şi încasare Giurgiu are dreptul să păstreze o copie după documentele justificative;

7. tarifele se aplică pentru o singură trecere, în sensul Giurgiu-Ruse;

8. tarifele pentru 20 de treceri sunt valabile pentru acelaşi tip de vehicul rutier, în baza unor bilete matcă-cupon preplătite, cu valabilitate pană la data de 31 decembrie a fiecărui an;

9. tarifele pentru 20 de treceri sunt valabile numai pentru plata integrală anticipată;

10. biletele matcă-cupon preplătite se vor elibera în următoarele locaţii: Agenţia de Control şi încasare Giurgiu, Secţia de Drumuri Naţionale Bucureşti Sud şi Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti; alte puncte suplimentare faţă de cele menţionate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.;

11. eliberarea biletelor matcă-cupon preplătite se face în urma depunerii unei cereri din partea persoanei juridice sau persoanei fizice care solicită treceri preplătite, la una din locaţiile menţionate la pct. 10;

12. biletele matcă-cupon vor fi eliberate în maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii prin care se solicită treceri preplătite la una din locaţiile menţionate la pct. 10;

13. modelul pentru biletele matcă-cupon preplătite, modelul pentru cererea de eliberare a biletelor matcă-cupon preplătite şi procedura de emitere, gestionare şi control al acestora vor fi stabilite de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti,

14. modelul pentru cererea de eliberare a biletelor matcă-cupon preplătite va fi publicat pe pagina web a Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. şi a Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Bucureşti;

15. pentru componenta civilă prevăzută la lit. f)-j) se eliberează permise de liberă trecere pe durată nedeterminată, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. Modelul şi condiţiile de acordare se stabilesc interinstituţional.

Permisele de liberă trecere vor fi anulate sau înlocuite în cazul în care persoanele nu mai beneficiază de dreptul acordat sau se modifică modelul permisului.

16. excepţiile de la plata tarifului de trecere menţionate la lit. I) se realizează în baza unor permise de liberă trecere, eliberate pentru o perioadă de 6 (şase) luni calendaristice, personalizate cu numărul de înmatriculare al vehiculului rutier deţinut sau utilizat în baza unui drept legal de riveran şi perioada de valabilitate;

17. prin riveran se înţelege:

(i) persoana fizică de cetăţenie română care are domiciliul situat de o parte a cursului Dunării şi locul de muncă de cealaltă parte a cursului Dunării şi care utilizează podul pentru a se deplasa la/de la serviciu - de la/la domiciliu;

(ii) persoana fizică care este salariată a unei societăţi comerciale care are puncte de lucru amplasate între secţiunea de încasare a tarifului de trecere şi podul peste Dunăre şi îşi desfăşoară activitatea în aceste puncte de lucru;

18. calitatea de riveran se aplică numai pentru persoane fizice române, în baza unei adeverinţe emise de angajator care să ateste calitatea de angajat, perioada pentru care este angajat, adresa punctului de lucru unde îşi desfăşoară activitatea şi în baza adresei de domiciliu din actul de identitate;

19. documentele în baza cărora se recunoaşte calitatea de riveran vor fi prezentate în limba română; în cazul traducerilor, acestea trebuie autorizate;

20. pentru fiecare riveran se acordă exceptarea de la plata tarifului de trecere pentru un singur autoturism deţinut sau, după caz, utilizat în baza unui drept legal conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, sau deţinut de soţul/soţia solicitantului şi dobândit în timpul căsătoriei;

21. permisele de liberă trecere pentru riverani se vor elibera în următoarele locaţii: Agenţia de Control şi încasare Giurgiu, Secţia de Drumuri Naţionale Bucureşti Sud şi Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti; alte puncte suplimentare faţă de cele menţionate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.;

22. eliberarea permiselor de liberă trecere pentru riverani se face în urma depunerii unei cereri din partea persoanei fizice care solicita exceptarea de la plata tarifului de trecere, la una din locaţiile menţionate la pct. 21;

23. cererea pentru eliberarea permiselor de liberă trecere pentru riverani va fi însoţită de adeverinţa în original emisă de angajator, care să ateste calitatea de angajat, cu menţionarea clară a adresei angajatorului şi a locului de muncă, precum şi perioada angajării, copie după certificatul de înmatriculare al vehiculului/cartea de identitate a vehiculului, copie după actul de identitate si, după caz, copie după certificatul de căsătorie;

24. comunicarea răspunsului şi eliberarea permisului de liberă trecere se face în maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării la una din locaţiile menţionate la pct. 21;

25. permisele de liberă trecere neridicate în termen de 45 de zile de la data depunerii documentelor se anulează, fiind necesară depunerea unei noi documentaţii complete pentru eliberarea unui nou permis de liberă trecere;

26. data de începere a valabilităţii permiselor de liberă trecere pentru riverani va fi menţionată pe acestea, după cum urmează:

a) data menţionată în cerere - pentru prima solicitare;

b) la continuitate - pentru solicitările ulterioare, dacă cererea este înregistrată la una din locaţiile menţionate la pct. 21 în perioada în care excepţia de la plata tarifului de trecere este în vigoare;

c) la 10 zile lucrătoare de la data la care este înregistrată cererea la una din locaţiile menţionate la pct. 21, dacă data de înregistrare nu este în perioada în care excepţia de la plata tarifului de trecere este în vigoare;

27. modelul permiselor de liberă trecere pentru riverani, modelul pentru cererea de eliberare a permiselor de liberă trecere pentru riverani şi procedura de emitere, gestionare şi control al acestora vor fi stabilite de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S A. prin Direcţia Regionala de Drumuri şi Poduri Bucureşti;

28. modelul pentru cererea de eliberare a permiselor de liberă trecere pentru riverani va fi publicat pe pagina web a Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. şi a Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Bucureşti;

29. excepţiile de la plata tarifului de trecere menţionate la lit. m) se realizează în baza unor permise de liberă trecere eliberate pe o durată de 12 luni, de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti;

30. pentru fiecare persoană cu handicap accentuat sau grav se acordă exceptarea de la plata tarifului de trecere pentru un singur autoturism deţinut sau, după caz, utilizat în baza unui drept legal conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, sau deţinut de persoanele îndreptăţite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap (soţ/soţie, copil/părinte, fraţi);

31. eliberarea permiselor de liberă trecere se face în urma depunerii unei cereri din partea persoanei cu handicap accentuat sau grav, sau din partea persoanelor îndreptăţite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap, la sediul Agenţiei de Control şi încasare Giurgiu sau Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Bucureşti;

32. cererea pentru eliberarea permiselor de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav va fi însoţită de certificatul medical în copie legalizată din care să reiasă gradul de handicap accentuat sau grav, copie după certificatul de înmatriculare al vehiculului/cartea de identitate a vehiculului, copie după actul de identitate (certificat de naştere) a persoanei cu handicap accentuat sau grav, copie după actul de identitate a persoanele îndreptăţite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap (soţ/soţie, copil/părinte, fraţi), după caz;

33. permisele de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav se vor elibera cel puţin în următoarele locaţii: Agenţia de Control şi încasare Giurgiu sau Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti;

34. comunicarea răspunsului şi eliberarea permisului de liberă trecere, după caz, se face în maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării la una din locaţiile menţionate la pct. 33;

35. permisele de liberă trecere neridicate în termen de 45 de zile de la data depunerii documentelor se anulează, fiind necesară depunerea unei alte documentaţii complete pentru eliberarea unui nou permis de liberă trecere;

36. data de începere a valabilităţii permiselor de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav va fi menţionată pe acestea, după cum urmează:

a) data menţionată în cerere - pentru prima solicitare;

b) la continuitate - pentru solicitările ulterioare, dacă cererea este înregistrată la una din locaţiile menţionate la pct. 33 în perioada în care excepţia de la plata tarifului de trecere este în vigoare;

c) la 10 zile lucrătoare de la data la care este înregistrată cererea la una din locaţiile menţionate la pct. 33, dacă data de înregistrare nu este în perioada în care excepţia de la plata tarifului de trecere este în vigoare;

37. modelul permiselor de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav, modelul pentru cererea de eliberare a permiselor de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav şi procedura de emitere, gestionare şi control al acestora vor fi stabilite de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti;

38. modelul pentru cererea de eliberare a permiselor de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav va fi publicată pe pagina web a Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. şi a Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Bucureşti;

39. În cazul în care condiţiile care au dus la acordarea gratuităţii se modifică, persoanele fizice care au solicitat permisele de liberă trecere pentru riverani sau pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav, au obligaţia de a anunţa în scris Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti, în maximum 5 zile lucrătoare, despre modificările survenite sau pierderea dreptului de gratuitate;

40. dacă se constată modificarea condiţiilor care au dus la acordarea gratuităţii, neanunţate în termenul menţionat la pct. 39, se vor solicita persoanelor fizice care au beneficiat de gratuitate sumele aferente după pierderea dreptului de gratuitate, după caz;

41. exceptarea de la plata tarifului de trecere se solicită cu cel puţin 10 zile înainte de data de început a perioadei de exceptare, dar nu mai mult de 45 de zile;

42. data de 20 iunie a fiecărui an este considerată „Ziua Podului”, în care autoturismele pot trece fără achitarea tarifului.

 

ANEXA Nr. 4

 

TARIFE DE TRECERE

pentru utilizarea podului peste Dunăre intre Giurgeni şi Vadu Oii

 

PARTEA 1

 

Nr. crt.

Categorie vehicul rutier

Tarif-lei

(cu TVA indus)

Nr. treceri

Valabilitate

1.

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8 + 1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) - autoturisme

11,00

1

o trecere

176,00

20

până la 31 decembrie

0,00

nelimitat

23 decembrie

0,00

nelimitat

6 luni calendaristice pentru riverani

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

11,00

1

o trecere

176,00

20

până la 31 decembrie

2.

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

26,00

1

o trecere

453,00

20

până la 31 decembrie

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

26,00

1

o trecere

453,00

20

până la 31 decembrie

3.

a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

43,00

1

o trecere

749,00

20

până la 31 decembrie

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

43,00

1

o trecere

749,00

20

până la 31 decembrie

4.

Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane

64,00

1

o trecere

1.114,00

20

până la 31 decembrie

 

PARTEA 2: Modul de aplicare a tarifelor:

A. Sunt exceptate de la plata tarifului de trecere vehiculele:

a) deţinute în proprietate sau, după caz, utilizate în baza unui drept legal, conform datelor înscrise În certificatul de înmatriculare, de:

I. unităţile Ministerului Apărării Naţionale:

II. unităţile Ministerului Afacerilor Interne;

III. unităţile Serviciului Român de Informaţii;

IV. unităţile Serviciului de Informaţii Externe;

V. unităţile Serviciului de Protecţie şi Pază;

VI. unităţile Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;

VII. Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia;

VIII. serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

IX. instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională;

X. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. şi subunităţile acesteia;

XI. Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;

XII. Societatea Naţională de Cruce Roşie din România;

XIII. serviciile de ambulanţă;

b) aparţinând Corpului diplomatic şi vehiculele de transport consular, identificate prin numere de înmatriculare specifice;

c) escortate de poliţie sau de jandarmerie, care nu se supun controlului, în interes de stat ori securitate naţională;

d) specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la acţiuni de deszăpezire sau în situaţii de calamitate, dezastre naturale ori în situaţii de urgenţă cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administraţia Naţională de Meteorologie prin cod portocaliu ori roşu;

e) care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare, în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale;

f) care aparţin forţelor NATO/SOFA, inclusiv vehiculele aparţinând componentei civile, în temeiul Legii nr. 362/2004;

g) care aparţin forţelor NATO/SOFA/PfP, inclusiv vehiculele aparţinând componentei civile, în temeiul Legii nr. 23/1996;

h) cane aparţin (aflate în proprietate), sunt folosite de către ori pentru forţele Statelor Unite ale Americii, în interesul forţei, vehiculele aparţinând componentei civile şi membrilor de familie şi vehiculele care aparţin unei terţe părţi care efectuează transporturi în interesul forţei, în temeiul Legii nr. 260/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

i) care aparţin forţelor NATO/SOFA, NATO/SOFA/PfP, inclusiv vehiculele aparţinând componentei civile, în temeiul Legii nr. 126/2016;

j) care aparţin unei forţe armate, numai pe bază de reciprocitate, în temeiul Legii nr. 291/2007, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

k) care desfăşoară activităţi pentru asigurarea pazei patrimoniului drumurilor publice, întreţinerea curentă pe timp de vară şi de iarnă, lucrări de siguranţă rutieră şi reabilitare la pod, inclusiv drumul de acces, conform tabelelor aprobate de conducerea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa;

l) autoturismele deţinute în proprietate sau, după caz, folosite în baza unui drept legal, conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, de riverani;

m) autoturismele deţinute sau, după caz, folosite în baza unui drept legal de către persoanele cu handicap accentuat sau grav sau deţinute de persoane îndreptăţite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap accentuat sau grav;

n) vehiculele destinate transportului şcolar, licenţiate pentru activitatea de transport persoane, doar pe perioada desfăşurării cursurilor şcolare, exclusiv perioada de vacanţă şcolară, sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale.

B. NOTE:

1. pentru vehiculele de la lit. a)-c) şi lit. n) care nu prezintă însemne sau înscrisuri distincte specifice, aşa cum prezintă vehiculele specializate de poliţie, jandarmerie, ambulanţă, pompieri, cele ale Ministerului Apărării Naţionale, CD sau TC, dovada încadrării în excepţiile de plată se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare sau a documentelor de transport;

2. pentru vehiculele de la lit. e), dovada încadrării se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare împreună cu documentul CMR (scrisoarea de trăsură) sau avizul de însoţire a mărfii;

3. prevederile de la lit. f)-j) se aplică în baza solicitărilor prealabile transmise de.

a) MApN, prin structurile proprii, pentru vehiculele care aparţin MApN şi cele ale forţelor străine care circulă pe teritoriul României;

b) comandamentele internaţionale situate pe teritoriul României.

Structurile care comunică informaţiile privind vehiculele care urmează să fie exceptate de la plata tarifelor răspund pentru încadrarea în prevederile legii în baza căreia solicită excepţia;

4. pentru vehiculele de la lit. d) şi k), dovada încadrării în excepţiile de plată se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare şi numai în cazurile anunţate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa;

5. pentru vehiculele de la lit. l)-m) dovada încadrării se face prin prezentarea permiselor de liberă trecere;

6. În vederea justificării trecerii vehiculelor scutite, personalul Agenţiei de încasare Giurgeni are dreptul să păstreze o copie după documente justificative;

7. tarifele se aplică pentru fiecare trecere, indiferent de sensul de parcurs;

8. tarifele pentru 20 de treceri sunt valabile pentru acelaşi tip de vehicul rutier, în baza unor bilete matcă - cupon preplătite, cu valabilitate pană la data de 31 decembrie a fiecărui an;

9. tarifele pentru 20 de treceri sunt valabile numai pentru plata integrală anticipată;

10. biletele matcă - cupon preplătite se vor elibera în următoarele locaţii: Agenţia de încasare Giurgeni, Secţia de Drumuri Naţionale Feteşti şi Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa, alte puncte suplimentare faţă de cele menţionate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.;

11. eliberarea biletelor matcă - cupon preplătite se face în urma depunerii unei cereri din partea persoanei juridice sau persoanei fizice care solicită treceri preplătite, la una din locaţiile menţionate la pct. 10;

12. biletele matcă - cupon vor fi eliberate în maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii prin care se solicită treceri preplătite la una din locaţiile menţionate la pct. 10;

13. modelul pentru biletele matcă - cupon preplătite, modelul pentru cererea de eliberare a biletelor matcă - cupon preplătite şi procedura de emitere, gestionare şi control al acestora vor fi stabilite de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa;

14. modelul pentru cererea de eliberare a biletelor matcă - cupon preplătite va fi publicat pe pagina web a Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. şi a Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Constanţa;

15. pentru componenta civilă prevăzută la lit. f)--j) se eliberează permise de liberă trecere pe durată nedeterminată de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. Modelul şi condiţiile de acordare se stabilesc interinstituţional.

Permisele de liberă trecere vor fi anulate sau înlocuite în cazul în care persoanele nu mai beneficiază de dreptul acordat sau se modifică modelul permisului;

16. excepţiile de la plata tarifului de trecere menţionate la lit. I) se realizează în baza unor permise de liberă trecere, eliberate pentru o perioadă de 6 (şase) luni calendaristice, personalizate cu numărul de înmatriculare al vehiculului rutier deţinut sau utilizat în baza unui drept legal de riveran şi perioada de valabilitate;

17. prin riveran se înţelege persoana fizică care are domiciliul situat de o parte a cursului Dunării şi locul de muncă de cealaltă parte a cursului Dunării şi care utilizează podul pentru a se deplasa la/de la serviciu - de la/ia domiciliu;

18. calitatea de riveran se aplică în baza unei adeverinţe emise de angajator care să ateste calitatea de angajat, perioada pentru care este angajat, adresa punctului de lucru unde îşi desfăşoară activitatea şi în baza adresei de domiciliu din actul de identitate;

19. documentele în baza cărora se recunoaşte calitatea de riveran vor fi prezentate în limba română; în cazul traducerilor, acestea trebuie autorizate;

20. pentru fiecare riveran se acordă exceptarea de la plata tarifului de trecere pentru un singur autoturism deţinut sau, după caz, utilizat în baza unui drept legal conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, sau deţinut de soţul/soţia solicitantului şi dobândit în timpul căsătoriei;

21. permisele de liberă trecere pentru riverani se vor elibera în următoarele locaţii: Agenţia de încasare Giurgeni, Secţia de Drumuri Naţionale Feteşti şi Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa; alte puncte suplimentare faţă de cele menţionate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.;

22. eliberarea permiselor de liberă trecere pentru riverani se face în urma depunerii unei cereri din partea persoanei fizice care solicită exceptarea de la plata tarifului de trecere, la una din locaţiile menţionate la pct. 21;

23. cererea pentru eliberarea permiselor de liberă trecere pentru riverani va fi însoţită de adeverinţa în original emisă de angajator, care să ateste calitatea de angajat, cu menţionarea clară a adresei angajatorului şi a locului de muncă, precum şi perioada angajării, copie după certificatul de înmatriculare al vehiculului/cartea de identitate a vehiculului, copie după actul de identitate şi, după caz, copie după certificatul de căsătorie;

24. comunicarea răspunsului şi eliberarea permisului de liberă trecere, după caz, se fac în maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării la una din locaţiile menţionate la pct. 21;

25. permisele de liberă trecere neridicate în termen de 45 de zile de la data depunerii documentelor se anulează, fiind necesară depunerea unei noi documentaţii complete pentru eliberarea unui nou permis de liberă trecere;

26. data de începere a valabilităţii permiselor de liberă trecere pentru riverani va fi menţionată pe acestea, după cum urmează:

a) data menţionată în cerere - pentru prima solicitare;

b) la continuitate - pentru solicitările ulterioare, dacă cererea este înregistrată la una din locaţiile menţionate la pct. 21 în perioada în care excepţia de la plata tarifului de trecere este în vigoare;

c) la 10 zile lucrătoare de la data la care este înregistrată cererea la una din locaţiile menţionate la pct. 21, dacă data de înregistrare nu este în perioada în care excepţia de la plata tarifului de trecere este în vigoare;

27. modelul permiselor de liberă trecere pentru riverani, modelul pentru cererea de eliberare a permiselor de liberă trecere pentru riverani şi procedura de emitere, gestionare şi control al acestora vor fi stabilite de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa;

28. modelul pentru cererea de eliberare a permiselor de liberă trecere pentru riverani va fi publicat pe pagina web a Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. şi a Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Constanţa;

29. excepţiile de la plata tarifului de trecere menţionate la lit. m) se realizează în baza unor permise de liberă trecere eliberate pe o durată de 12 luni de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa;

30. pentru fiecare persoană cu handicap accentuat sau grav se acorda exceptarea de la plata tarifului de trecere pentru un singur autoturism deţinut sau, după caz, utilizat în baza unui drept legal conform datelor înscrise în certificatul de înmatriculare, sau deţinut de persoanele îndreptăţite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap (soţ/soţie, copil/părinte, fraţi);

31. eliberarea permiselor de liberă trecere se face în urma depunerii unei cereri din partea persoanei cu handicap accentuat sau grav sau din partea persoanelor îndreptăţite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap, la sediul Secţiei de Drumuri Naţionale Feteşti sau Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Constanţa;

32. cererea pentru eliberarea permiselor de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav va fi însoţită de certificatul medical în copie legalizată din care să reiasă gradul de handicap accentuat sau grav, copie după certificatul de înmatriculare al vehiculului/cartea de identitate a vehiculului, copie după actul de identitate (certificat de naştere) a persoanei cu handicap accentuat sau grav, copie după actul de identitate a persoanelor îndreptăţite să beneficieze de gratuitate în numele persoanei cu handicap (soţ/soţie, copil/părinte, fraţi), după caz;

33. permisele de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav se vor elibera cel puţin în următoarele locaţii: Secţia de Drumuri Naţionale Feteşti sau Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa;

34. comunicarea răspunsului şi eliberarea permisului de liberă trecere, după caz, se fac în maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării la una din locaţiile menţionate la pct. 33;

35. permisele de liberă trecere neridicate în termen de 45 de zile de la data depunerii documentelor se anulează, fiind necesară depunerea unei alte documentaţii complete pentru eliberarea unui nou permis de liberă trecere;

36. data de începere a valabilităţii permiselor de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav va fi menţionată pe acestea, după cum urmează:

a) data menţionată în cerere - pentru prima solicitare;

b) la continuitate - pentru solicitările ulterioare, dacă cererea este înregistrată la una din locaţiile menţionate la pct. 33 în perioada în care excepţia de la plata tarifului de trecere este în vigoare;

c) la 10 zile lucrătoare de la data la care este înregistrată cererea la una din locaţiile menţionate la pct. 33 dacă data de înregistrare nu este în perioada în care excepţia de la plata tarifului de trecere este în vigoare;

37. modelul permiselor de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav, modelul pentru cererea de eliberare a permiselor de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav şi procedura de emitere, gestionare şi control al acestora vor fi stabilite de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti;

38. modelul pentru cererea de eliberare a permiselor de liberă trecere pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav va fi publicată pe pagina web a Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. şi a Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Constanţa;

39. În cazul în care condiţiile care au dus la acordarea gratuităţii se modifică, persoanele fizice care au solicitat permisele de liberă trecere pentru riverani sau pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav au obligaţia de a anunţa în scris Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Constanţa, în maximum 5 zile lucrătoare, despre modificările survenite sau pierderea dreptului de gratuitate;

40. dacă se constată modificarea condiţiilor care au dus la acordarea gratuităţii, neanunţate în termenul menţionat la pct. 39, se vor solicita persoanelor fizice care au beneficiat de gratuitate sumele aferente după pierderea dreptului de gratuitate, după caz;

41. exceptarea de la plata tarifului de trecere se solicită cu cel puţin 10 zile înainte de data de început a perioadei de exceptare, dar nu mai mult de 45 de zile;

42. data de 23 decembrie a fiecărui an este considerată „Ziua Podului”, în care autoturismele pot trece fără achitarea tarifului.

 

ANEXA Nr. 5

 

Tarife pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizaţii de amplasare şi/sau de acces în zona drumului, aprobare Instituire restricţii de circulaţie şi tarife pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranţă a drumului şi a zonelor limitrofe zonei de siguranţă, aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R.

 

PARTEA 1*)

 

Nr. crt.

Denumire tarif

Unitate de calcul

Tarif unitar, cu TVA [EURO]

A.

TARIFE PENTRU AVIZE, ACORDURI PREALABILE, AUTORIZAŢII DE AMPLASARE ŞI/SAU ACCES ÎN ZONA DRUMULUI

1

Analiza primară la depunerea documentaţiei pentru planuri urbanistice (PUZ, PUD), obiective socio-economice, reţele edilitare şi mijloace de publicitate.

tarif/document

30

2

Acord prealabil/autorizaţie de amplasare şi/sau acces la drum pentru persoane fizice (construcţii cu destinaţia de locuinţă/casă de vacanţă exclusiv pentru uz personal, garaje, anexe gospodăreşti, acces la proprietate fără a edifica construcţie, împrejmuiri, racorduri apă, canalizare, electricitate, gaze, internet, televiziune, telefonie etc.).

tarif/document

27

3

Acord prealabil de amplasare şi/sau acces în zona dramului la toate fazele de proiectare pentru persoane fizice şi juridice pentru obiective sodo-economice, mijloace de publicitate.

 

130

Pentru suprafeţe de teren ce depăşesc 1000 mp.

+0,08 euro/mp pentru fiecare mp suplimentar

4

Autorizaţie de amplasare şi/sau acces în zona drumului, pentru persoane fizice şi juridice, pentru obiective socio-economice, reţele edilitare şi mijloace de publicitate şi alte asemenea.

tarif/document

80

5

Reanalizare documentaţie tehnică pentru obiective socio-economic, reţele edilitare, planuri urbanistice şi mijloace de publicitate.

tarif/document

75

6

Prelungire acord prealabil/aviz

tarif/document

50

7

Prelungire autorizaţie de amplasare şi/sau acces în zona drumului.

tarif/document

50

8

Acord prealabil pentru reţele edilitare noi şi existente.

8.1.

în zona de protecţie a drumului naţional.

tarif/document

400

+ 0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m

8.2.

Pentru lucrări noi prin galerii vizitabile în localităţi unde partea carosabilă este încadrată de borduri denivelate, fără afectarea amprizei şi zonei de siguranţă.

tarif/document

200

+ 0,l euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m

8.3.

Modernizarea reţelei edilitare existente. În una din situaţii;

tarif/document

 

a) cu înlocuire tubulatură eu aceleaşi caracteristici: prin săpătura deschisa sau foraj în zona do protecţie;

tarif/document

150

+ 0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m

b) eu înlocuire tubulatură cu aceleaşi caracteristici: prin galerie edilitara;

tarif/document

75

+ 0.1 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m

c) cu îmbunătăţirea parametrilor tehnici în zona de protecţie.

tarif/document

300

+ 0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m

8.4.

În situaţii speciale;

 

 

a) în ampriza drumului, inclusiv la Subtraversare

tarif/document

800

+ 0,2 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m

b) în zona de siguranţă

tarif/document

600

+ 0.2 euro/ml pentru fiecare ml ce depăşeşte 100 m

c) la supratraversare

tarif/document

400

9.1.

Avize pentru manifestări culturale, artistice şi sportive pe drumurile naţionale, excepţie tăcând autostrăzile

 

a) weckend şi sărbători legale prevăzute în Codul Muncii cu închiderea parţială a circulaţiei

tarif/document

20 euro/oră + 80 curo/km

b) weckend şi sărbători legale prevăzute în Codul Muncii cu închiderea totală a circulaţiei

tarif/document

120 euro/oră + 100 euro/km

c) în alte zile decât cele de weekend şi sărbători legale cu închidere parţială a circulaţiei

tarif/document

100 euro/oră + 80 euro/km

d) în alte zile decât cele de weekend şi sărbători legale cu închidere parţială a circulaţiei

tarif/document

150 euro/oră + 100 curo/km

9.2.

Activităţi publicitare în scop comercial

tarif/document

100 euro/oră + 400 euro/km

10

11

Avize de amplasare şi consideraţii tehnice privind amplasarea unor obiective în zona viitoarelor trasee de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi

Eliberare duplicai (copie) aviz/acord prealabil/autorizaţie de amplasare şi/sau acces în zona drumului.

tarif/document

50

10

12

Aprobare pentru instituire de restricţii de circulaţie pentru lucrări în zona drumului altele decât cele ale administratorului drumului naţional

tarif/document

50

 

B.

TARIFE PENTRU UTILIZARE PRIN OCUPAREA AM PRIZEI, A ZONEI UE SIGURANŢĂ $1 A ALTOR SUPRAFEŢE DIN ZONA DRUMULUI

13

Amplasare mijloace de publicitate

a) Amplasare mijloace de publicitate pe alte terenuri deţinute de administratorul de drum, altele decât cele din ampriza şi zona de siguranţă

dram european

dram naţional principal sau secundar

tarif/mp/lună

stabilit prin licitaţie

b) Amplasare şi mijloace de publicitate pe zonele limitrofe zonei de siguranţă aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R. de către persoanele care deţin spaţii sodo-economice (autorizate de către C.N.A.I.R.) la poziţia unde se soliciţi amplasarea mijlocului de publicitate.

dram european

tarif/mp/lună

0,75

drum naţional principal sau secundar

 

0,45

14

Obiectiv cu destinaţie comerciali (chioşc, terase, rulotă) în spaţii special amenajate.

drum european

tarif/mp/lună

0.75

drum naţional principal sau secundar

0,45

autostradă

1,89

15

Suprafeţele desemnate a deveni spaţii de servicii şi spaţii de parcare, precum şi suprafeţele sau lungimi de trasee de canalizaţii devenite disponibile, care aparţin administratorului drumului, în zone adiacente

drum european

tarif/mp/lună

sau ml/ lună

ml/lună

stabilit prin licitaţie

drum naţional principal sau secundar

autostradă

16

Locuri de parcare care deservesc obiective socio-economice

drum european

tarif/mp/lună

0.83

drum naţional principal sau secundar

0,5

17

Căi de acces la diferite obiective (staţii de distribuţie carburanţi, hoteluri, moteluri, depozite, spaţii comerciale, show-room etc.)

drum european

tarif/mp/lună

0.75

drum naţional principal sau secundar

0,45

autostradă

1,89

18

Utilizare suprafeţe de teren adiacente zonei de siguranţă aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R..

drum european

tarif/mp/lună

0,75

drum naţional principal sau secundar

0/15

autostradă

1,89

19

Echipamente speciale de telecomunicaţii

al antena şi legăturile aferente între aceasta şi shelter + tablou electric amplasate pe poduri, pasaje, podeţe, tuneluri şi alte lucrări de artă

ancorat de lucrările de artă

tarif/mp/lună

3.22

b) Echipamente amplasate la sol şi împrejmuire, după caz

drum european

tarif/mp/lună

0,75

drum naţional principal sau secundar

0.45

autostradă

1.89

 

C. TARIFE PENTRU UTILIZARE, PRIN OCUPAREA AMPRIZEI, A ZONEI DE SIGURANŢĂ ŞI A ALTOR SUPRAFEŢE DIN ZONA DRUMULUI, LA AMPLASAREA DE STÂLPI. CABLURI SI CONDUCTE ÎN ZONA DRUMULUI

20. Amplasări tic cabluri electrice, telefonice, TV, internet

20.1.

subtraversare

 

tarif ml/lună

0.43

20.2.

cablu subteran în lungul drumului

în am priză, în afara părţii .carosabile

tarif ml/lună

0,43

sub parcea carosabila

0,56

în zona de siguranţă

0,21

20.3

stâlp aliaţi în proprietate

în am priză, în afara părţii carosabile

tarif buc., lună

1.26

în zona de siguranţă

0.9.Ş

20.4

cablu aerian în lungul drumului, dispozitive sau alte instalaţii asemănătoare având alte destinaţii decât distribuirea de energie electrică, amplasate pe stâlpii de energie electrică.

în am priză, în afara părţii carosabile

tarif ml/lună

0,43

in zona de siguranţă

 

0,21

20.5.

pe poduri, podeţe, tuneluri şi alte lucrări de artă

în canale tehnice

tarif ml/lună

1,82

ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal tehnic

3,22

21. Amplasarea conductelor de apă. canalizare, aburi şi alte produse neinflamabile. de gaze, ţiţei şi alte produse inflamabile, benzi transportoare

21.1.

traversare aeriană

 

tarif ml/lună

1,22

21.2.

subtraversare

 

tarif ml/lună

0,84

21.3.

amplasare subterană în lungul drumului

în ampriză, în afara părţii carosabile

tarif ml-tună

0,84

sub partea carosabilă

1.42

în zona de siguranţă

0,66

21.4

amplasare aeriană în lungul drumului

în ampriză, în afara părţii carosabile

tarif ml/lună

3,3

în zona de siguranţă

2,35

21.5.

pe poduri, podeţe, tuneluri şi alte lucrări de artă

în canale tehnice

tarif ml/lună

8,47

ancorat de pod sau în altă soluţie decât canal tehnic

13,17

 

NOTE:

Modul de aplicare a tarifelor pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizaţii de amplasare şi/sau de acces în zona drumului şi pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranţă a drumului şi a zonelor limitrofe zonei de siguranţă, aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R.:

1) Prezentele tarife se vor aplica în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (7), (9) şi (10) prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

2) Administratorul drumului poate accepta amplasarea în zona drumului a unor construcţii, căi de acces, instalaţii, realizarea de activităţi comerciale sau mijloace de publicitate, în condiţiile impuse de administratorul drumului, astfel încât acestea să nu influenţeze negativ fluenţa şi siguranţa traficului rutier şi să nu aducă prejudicii drumului.

3) Realizarea sau amplasarea în zona drumului public a mijloacelor de publicitate, a oricăror construcţii sau activităţi comerciale, căi de acces, amenajări sau instalaţii în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei, se face pe baza autorizaţiei de construire emisă de unitatea administrativ-teritorială sau Consiliul judeţean după caz, şi doar în condiţiile existenţei acordului prealabil şi autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public şi prin încheierea, dacă este căzui, a contractului aferent utilizării suprafeţei/lungimii ocupate din ampriza şi zona de siguranţă sau din zonele limitrofe zonei de siguranţă, aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R.

Proiectarea, construcţia sau amenajarea căilor de acces la drumurile deschise circulaţiei publice se fac potrivit legislaţiei în vigoare de către cei interesaţi, în baza acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces eliberate de administratorul drumului public şi cu avizul poliţiei rutiere.

Construirea, repararea, întreţinerea şi exploatarea căilor de acces la drumurile deschise circulaţiei publice, inclusiv contravaloarea cheltuielilor aferente, sunt în sarcina părţii care a încheiat contract cu administratorul drumului.

4) Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la zona drumului se emit pentru o anumită funcţie şi/sau destinaţie a obiectivului. Schimbarea funcţiei şi/sau a destinaţiei obiectivului de către titularul autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces se realizează numai cu aprobarea administratorului drumului.

5) Acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la zona drumului se emit la faza DTAC. Pentru fazele „Aviz de oportunitate”, planuri urbanistice zonale, precum şi pentru planuri urbanistice generale se emit avize.

6) Pentru amplasarea şi accesul în zona drumului, beneficiarul are obligaţia încheierii cu administratorul drumului public a contractului pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranţă a drumului şi a zonelor limitrofe zonei de siguranţă aflate în proprietatea publică a statului şi administrate de C.N.A.I.R. şi plata tarifelor corespunzătoare.

7) Contractul se încheie odată cu eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, cu excepţia cazurilor în care utilizatorul este scutit de plata tarifelor pentru amplasarea şi accesul în zona drumului.

8) Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazurile în care lucrările la acestea au fost sistate ori nu au fost finalizate, atât timp cât s-au realizat amenajări pe ampriza şi/sau zona de siguranţă a drumului naţional sau pe zonele limitrofe zonei de siguranţă, aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R. şi atâta timp cât există sediu şi/sau punct de lucru înregistrat(e) la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, iar persoana juridică sau persoana fizică înmatriculată nu are activitatea suspendată temporar.

9) Pe perioada cât activităţile sunt suspendate temporar sau la obiectiv nu există sediu şi/sau punct de lucru înregistrat(e) la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (fundamentate cu acte de la Registrul Comerţului conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare), contractul rămâne valabil, fără obligaţia de plată a tarifului aferent.

10) Tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecţie a drumurilor publice, însă numai dacă se realizează şi cale de acces la acestea sau alte lucrări în ampriză, zona de siguranţă a drumului sau în zonele limitrofe zonei de siguranţă, aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R.

11) Explicare tarife:

A.1. - Se percepe pentru toate studiile, documentaţiile tehnice şi/sau de urbanism, la depunerea documentaţiilor la avizator, cu excepţia planurilor urbanistice generale şi a documentaţiilor întocmite de persoanele fizice pentru construcţii cu destinaţia de locuinţă sau casă de vacanţă - exclusiv pentru uz personal, garaje, anexe gospodăreşti, acces la proprietate fără a edifica construcţie, împrejmuiri, racorduri apă, canalizare, electricitate, gaze, internet, televiziune, telefonie etc.

A.2. - Se percepe persoanelor fizice care solicită avizul administratorului drumului pentru construcţii cu destinaţia de locuinţă unifamilială, case de vacanţă, garaje, împrejmuiri, racorduri la instalaţiile de apă, canal, electricitate, gaze, internet, televiziune, telefonie etc., cărora li se încasează o singură dată suma de 27 de euro, respectiv fie la eliberarea acordului, fie la eliberarea autorizaţiei.

A.3. - Se percepe pentru persoane fizice şi juridice, pentru obiective socioeconomice şi se aplică o singură dată, la faza de emitere a acordului prealabil.

Tariful suplimentar se aplică în următoarele cazuri:

a) pe suprafeţele de teren inventariate şi înregistrate cadastral, precizate în certificatul de urbanism la regimul juridic/autorizaţie de construire/acte de proprietate;

b) pentru suprafeţele de teren înregistrate cadastral la alte categorii de folosinţă cum ar fi: vii, livezi, păşuni, fâneţe, grădini legumicole, heleştee, bazine piscicole, parcuri voltaice, parcuri eoliene, parcuri de distracţii etc., pe care există construcţii specifice şi sunt declarate ferme autorizate/spaţii de producţie/spaţii de agrement, tariful se aplică doar pe suprafaţa rezultată din deschiderea la drumul public până la limita exterioară a zonei de protecţie.

Nu se calculează tarif suplimentar pentru acordurile emise în următoarele cazuri:

- planurile urbanistice, studiile de fezabilitate şi prefezabilitate sau DAU;

- locuinţe unifamiliale, case de vacanţă unifamiliale, garaje, împrejmuiri, racorduri la instalaţiile de gaze, apă, telefonie, tv, electricitate, canalizare etc., care sunt realizate de persoane fizice (nu sunt incluse ansamblurile de locuinţe unifamiliale sau de locuinţe de vacanţă cu utilităţile aferente);

- realizare şi modernizare drumuri, trotuare, piste de biciclete, parcuri, clădiri administrative, suprafeţe destinate activităţilor ocazionale (târguri, pieţe), investiţii dezvoltate de către autorităţile locale/centrale în interes public;

- obiective cu accese din drumuri laterale clasificate, care nu presupun amenajarea accesului la drumul naţional.

A.4. - Se percepe pentru persoane fizice şi juridice, pentru obiective socioeconomice, mijloace de publicitate şi reţele edilitare. Autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului se va obţine obligatoriu în termenul de valabilitate a acordului prealabil, în caz contrar se impune reluarea procedurii de emitere a unui nou acord prealabil.

A.5. - Se percepe o singură dată, pentru reanalizarea documentaţiilor tehnice întocmite pentru obiective socioeconomice sau pentru cele realizate pentru reţele edilitare, planuri urbanistice (PUZ/PUD) şi mijloace de publicitare.

A.6. - Se percepe pentru situaţiile de prelungire a acordurilor prealabile. Prelungirea acordului se face prin act scris, emis în baza cererii depuse de beneficiar înainte de expirarea acordului în cauză şi numai pentru lucrările pentru care nu s-au obţinut autorizaţiile de amplasare şi/sau de acces în zona drumului.

A.7. - Se percepe pentru situaţiile de prelungire a autorizaţiilor de amplasare şi/sau de acces în zona drumului. Prelungirea autorizaţiei se face prin act scris, emis în baza cererii depuse de beneficiar înainte de expirarea autorizaţiei în cauză.

În situaţia în care cererea este depusă după termenul de expirare a autorizaţiei, se va proceda la emiterea unei noi autorizaţii, în baza vechiului proiect tehnic şi cu actualizarea certificatelor şi a avizelor aferente.

A.8.1A.8.2. şi A.8.3. - Se percepe pentru reţelele edilitare amplasate exclusiv în zona de protecţie a drumului, fără subtraversări ale drumului naţional, supratraversările nu se iau în calcul.

Pentru proiecte complexe ale căror categorii de lucrări sunt executate atât în zona de siguranţă, cât şi în ampriza drumului se ia tariful cel mai mare (în situaţii speciale, pentru lucrările cele mai defavorabile pentru administratorul drumului).

A.8.4. a) şi b) - Se percepe pentru reţelele care presupun amplasare în ampriza şi/sau în zona de siguranţă a drumului naţional (amplasare în paralel cu drumul sau subtraversarea acestuia).

A.8.4. c) - Se percepe în cazul lucrărilor care presupun supratraversarea drumului naţional, iar amplasarea în paralel cu drumul se face în zona de protecţie, pe teren care nu se află în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R.

A.9.1. - Se percepe în cazul avizelor emise pentru manifestări culturale, artistice, sportive etc., indiferent de organizator. Tariful orar se va aplica integral şi nu fracţionat, chiar dacă există posibilitatea de deschidere a traficului în zona respectivă. Activităţile sportive vor fi incluse obligatoriu în calendarul federaţiilor de profil din ţară.

Se va aplica tarif diferenţiat pentru:

A.9.1.a) - weekend şi sărbători legale prevăzute în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii), cu închidere parţială a traficului rutier;

A.9.1.b) - weekend şi sărbători legale prevăzute în Codul muncii, cu închidere totală a traficului rutier;

A.9.1 .c) - alte zile decât cele de weekend şi sărbători legale prevăzute în Codul muncii cu închidere parţială a traficului rutier;

A.9.1 .d )- alte zile decât cele de weekend şi sărbători legale prevăzute în Codul muncii cu închidere totală a traficului rutier.

Tarifarea de la A.9.1. se va aplica astfel:

a) dacă pe sectorul de drum sunt intersecţii cu drumuri naţionale care permit devierea traficului rutier, lungimea sectorului supus tarifării se calculează de la prima intersecţie până la ultima intersecţie de acces la drumul pe care se desfăşoară competiţia respectivă;

b) dacă pe sectorul de drum nu se poate devia traficul rutier, lungimea sectorului de drum supus tarifării se calculează de la origine la destinaţie;

c) dacă desfăşurarea competiţiilor de cros, ciclism, motociclism, karting, automobilism etc. nu presupune închiderea simultană a întregului traseu, ci doar restricţionarea unei zone a suprafeţei carosabile pe o lungime de maximum un kilometru, caravana aflându-se în mişcare, tarifarea se va calcula astfel:

- tariful orar de 10 euro se va aplica la perioada zilnică de utilizare a sectorului de drum naţional;

- tariful pentru lungimea sectorului de drum naţional se va aplica pentru un kilometru, respectiv 40 de euro (distanţa minimă tarifată), reprezentând lungimea maximă a sectorului de drum ocupat de caravană în timpul deplasării, pentru fiecare zi calendaristică în care se desfăşoară competiţia, cu condiţia ca restul traseului pe care va avea loc turul competiţional să rămână deschis circulaţiei publice.

A 9.2. Se aplică în cazul în care specificul manifestării este vădit publicitar şi se desfăşoară fără afectarea traficului rutier. Tariful se aplică pentru o durată de minimum o oră, pe un sector de minimum un kilometru.

Pentru tarifele cuprinse la A.9.1. şi A.9.2. administratorul drumului îşi rezervă dreptul de a refuza justificat aprobarea manifestărilor pe drumuri unde traficul este intens sau în special categoriilor de drum destinat vehiculelor de marfă, în cazul în care nu sunt variante ocolitoare sau sunt lucrări în execuţie.

A 10. - Se percepe pentru avizele privind amplasarea unor obiective în zona viitoarelor drumuri naţionale şi autostrăzi, care respectă exigenţele administratorului drumului, prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

12) Pentru mijloacele de publicitate, prevăzute la lit. B poziţia 13 din tabel, realizate în soluţie independentă sau pe alte suprafeţe-suport, suprafaţa supusă tarifării va fi suprafaţa rezultată din încadrarea proiecţiei orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur-împrejur.

13) Pentru obiectivele prevăzute la lit. B poziţia 14, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa obiectivelor plus 1,00 ml de jur-împrejur, la care se adaugă o suprafaţă de 10,00 mp aferentă staţionării unui vehicul în afara părţii carosabile. Administratorul drumului îşi rezervă dreptul de a refuza justificat aprobarea amplasării pe drumuri unde traficul este intens.

14) Pentru locurile de parcare care deservesc diferite obiective prevăzute la lit. B poziţia 16 din tabel, suprafaţa supusă tarifării va fi determinată în baza planului de situaţie aprobat şi prezintă suprafaţa de teren ocupată din zona drumului, respectiv din ampriză, zona de siguranţă şi zonele limitrofe zonei de siguranţă aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R., prin realizarea locurilor de parcare incluzând şi penele de racordare la drum.

15) a) Pentru căile de acces la diferite obiective prevăzute la lit. B poziţia 17 din tabel, suprafaţa supusă tarifării va fi determinată în baza planului de situaţie aprobat şi reprezintă suprafaţa de teren ocupată din zona drumului, respectiv din ampriza şi zona de siguranţă, sau din zonele limitrofe zonei de siguranţă aflate în proprietatea sau administrarea C.N.A.I.R., prin realizarea accesului cu racordare simplă sau altă soluţie de amenajare, după caz (dacă amplasamentul este situat în localitate), a benzilor de accelerare şi decelerare (dacă amplasamentul este situat în afara localităţii), respectiv a benzii de stocaj pentru virare la stânga şi a buzunarului pentru inserţie în flux.

Amenajarea accesului la drumul naţional se realizează conform normativului în vigoare privind amenajarea intersecţiilor la nivel pe drumurile publice.

Amplasamentul este în localitate atunci când este situat între indicatoarele rutiere de intrare şi ieşire în/din localitate, poziţia acestor indicatoare fiind cea stabilită de administratorul drumului, conform reglementărilor în vigoare.

b) Pentru obiectivele prevăzute la lit. B poziţia 19 suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa obiectivelor şi a terenului ocupat plus 1,00 ml de jur-împrejur.

16) a) Pentru amplasarea diferitelor cabluri, conducte şi benzi transportoare în ampriză, zona de siguranţă a drumului şi în zonele limitrofe zonei de siguranţă, aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R., prevăzute la lit. C poziţiile 20 şi 21 din tabel, cu excepţia punctului 20.3, lungimea supusă tarifării reprezintă lungimea cablului, a conductei sau a benzii transportoare amplasate sub ampriză, în zona de siguranţă a drumului sau în zonele limitrofe zonei de siguranţă, aflate în proprietatea sau administrarea C.N.A.I.R.

b) în cazul lucrărilor - altele decât cele destinate utilizatorilor casnici care presupun realizarea exclusiv a unui branşament, aerian sau subteran, la reţeaua existentă, tariful de eliberare a acordului prealabil este cel menţionat la punctul A.8.1.

c) Tariful menţionat la lit. C poziţia 20.3 se percepe în cazul stâlpilor proprii amplasaţi în ampriza sau în zona de siguranţă a drumului sau în zonele limitrofe zonei de siguranţă, aflate în proprietatea sau administrarea C.N.A.I.R.

17) Scutiri de la plata tarifului pentru utilizare prin ocuparea suprafeţelor din zona drumului:

a) - Căile de acces realizate de persoanele fizice la locuinţe, case de vacanţă, anexe gospodăreşti, garaje sau terenuri libere de construcţii, precum şi reţelele care asigură total sau parţial utilităţile, inclusiv racordurile şi branşamentele necesare utilizatorilor casnici (racorduri la instalaţiile de apă, canal, electricitate, gaze, internet, televiziune, telefonie).

Această scutire nu este valabilă însă în cazul în care reţelele, racordurile, branşamentele se află în ampriză, zona de siguranţă sau în zonele limitrofe zonei de siguranţă aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R. şi deservesc exclusiv persoane juridice sau când se schimbă destinaţia locuinţei, a casei de vacanţă, a anexei gospodăreşti, a garajului sau a terenului liber de construcţie (cu transformarea parţială sau totală în spaţii lucrative/de prestări servicii/comerciale etc.), precum pentru ansamblurile de locuinţe unifamiliale sau pentru ansambluri de casa de vacanţă cu utilităţile aferente.

b) - Obiectivele şi lucrările, amplasate sau care se realizează în zona de protecţie, în afara zonelor limitrofe zonei de siguranţă aflate în proprietatea sau în administrarea C.N.A.I.R.

c) - Reţelele care asigură, total sau parţial, consumul casnic, servicii de utilităţi publice de apă, canalizare, gaze şi electricitate, inclusiv racordurile şi branşamentele, amplasate în ampriza şi în zona de siguranţă;

d) - Unităţile de asistenţă socială şi de educaţie (cămine sociale, spitale, dispensare, policlinici, creşe, aziluri de bătrâni, şcoli, licee, instituţii de învăţământ, grădiniţe) din subordinea autorităţilor locale sau centrale.

e) - Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pe perioada în care acesta asigură pentru C.N.A.I.R., cu titlu gratuit, comunicaţiile de date de arie extinsă prin infrastructura proprie de telecomunicaţii.

f) - Instituţiile din subordinea M.A.N., sediile de poliţie şi ale serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

g) - Lăcaşurile de cult ale diferitelor organizaţii religioase recunoscute de statul român (biserici, catedrale, mănăstiri etc.).

h) - Unităţile de administraţie, cultură şi sport ale autorităţilor centrale sau locale (primării, consilii locale şi judeţene, cămine culturale, săli de sport etc.), cu excepţia celor care desfăşoară activităţi economice.

18) Suprafaţa supusă tarifării pentru obiectivele prevăzute la lit. B poziţiile 14, 15, 16, 17, 18 se poate actualiza în baza situaţiei din teren atunci când soluţiile de acces autorizate au fost modificate de administratorul de drum ca urmare a lucrărilor de modernizare a drumului, de întreţinere curentă (retrasare marcaje etc.) sau în situaţiile de introducere a amplasamentului între indicatoarele rutiere de localitate - când amplasamentul a fost autorizat cu benzi suplimentare.

19) La realizarea de căi de acces, aprobate în soluţie comună pentru doi sau mai mulţi utilizatori, situaţi în aceeaşi incintă sau utilizând acelaşi drum colector sau banda colectoare, suprafaţa ocupată de amenajarea comună se împarte în mod egal la persoanele deservite de accesul sau drumul colector în cauză. Se pot stabili alte proporţii ale suprafeţei tarifate numai în situaţia în care persoanele în cauză încheie o convenţie legalizata în acest sens.

20) Tarifele de ocupare a zonei drumului, stabilite la lit. B poziţiile 16, 17,18 se percep persoanelor fizice sau juridice care deţin calitatea de proprietar al construcţiei, tariful putându-se pune şi în sarcina utilizatorului construcţiei în cauză (chiriaş) dacă există o înţelegere scrisă între cele două părţi privitor la acest aspect.

21) Nerespectarea în teren de către beneficiarii autorizaţiilor a planurilor de situaţie aprobate de administratorul drumului sau a soluţiilor de acces/refugii/parcare nu dă dreptul utilizatorului să solicite diminuarea suprafeţelor supuse tarifării conform contractelor, excepţie făcând situaţiile, menţionate la lit. B poziţiile 16, 17, 18.

22) Tariful prevăzut la lit. B poziţia 18 se aplică în cazul utilizării suprafeţelor de teren situate în zonă şi/sau în afara zonei de protecţie care se află în proprietatea publică a statului şi sunt administrate de C.N.A.I.R. (suprafeţe de teren ce au fost expropriate sau dobândite prin contract de vânzare-cumpărare în vederea realizării lucrărilor de variante ocolitoare, drumuri de legătură).

23) Tarifele pentru ocuparea zonei drumului, prevăzute la lit. C poziţiile 21.1, 21.2,21.3, 21.4 şi 21.5, nu se aplică pentru sistemele publice de alimentare cu apă şi canalizare.

24) La stabilirea soluţiilor de pozare a conductelor de apă şi canal a căror amplasare în zona drumului nu poate fi realizată potrivit prevederilor art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se pot lua în calcul următoarele modalităţi de amplasare:

a) sub trotuare;

b) zona verde;

c) şanţuri sau rigole, pe sectoare limitate ca lungime, cu soluţie justificată de distanţa minimă legală faţă de alte reţele edilitare existente, pozate cu acordul administratorului de drum;

d) acostamente, pe sectoare limitate ca lungime, cu soluţie justificată de distanţa minimă legală faţă de alte reţele edilitare existente, pozate cu acordul administratorului de drum;

e) în cazuri excepţionale, pe sectoare de drum limitate ca lungime, a căror soluţie tehnică este impusă de existenţa altor reţele pozate cu acordul administratorului de drum, justificate cu argumente tehnice, în partea carosabilă a drumurilor naţionale, şi anume cât mai aproape de marginea acesteia, realizată de preferinţă prin foraj orizontal în lungul drumului, prin canivou (casetă tehnică) sau galerie edilitară.

25) Condiţiile ce trebuie îndeplinite la întocmirea proiectelor sunt stabilite prin Normele tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 571/1997, cu modificările ulterioare, cu precizarea că soluţia tehnică este corelată cu condiţiile restrictive impuse de administratorul drumului, de regulă în afara zonei de siguranţă.

26) în situaţia în care beneficiarul nu depune la direcţiile regionale de drumuri şi poduri documentaţia tehnică completă pentru eliberarea acordului prealabil, pentru a preîntâmpina problemele legate de schimbarea soluţiilor şi a traseului de amplasare a conductelor după obţinerea finanţării, acesta va solicita obligatoriu un aviz iniţial de amplasare, pentru a fi precizate toate condiţiile restrictive de amplasare, necesare întocmirii documentaţiei pentru faza următoare de proiectare.

27) Documentaţia necesară obţinerii avizului iniţial de la direcţiile regionale de drumuri şi poduri va cuprinde:

a) Cererea pentru obţinerea avizului iniţial;

b) Procesul-verbal de constatare pe teren, redactat de către secţia de drumuri naţionale pe raza căreia se execută lucrarea, care să conţină identificarea traseului conductei, adâncimea de pozare şi condiţiile restrictive impuse de administratorul drumului;

c) Memoriu tehnic care va cuprinde descrierea lucrărilor de amplasare a conductelor, a construcţiilor aferente, respectiv cămine de vane, cămine de vizitare, staţii de pompare, cu respectarea condiţiilor restrictive impuse de administratorul drumului;

d) Plan de situaţie topografic cu pozarea conductei în lungul drumului naţional, cu retragerile impuse de administratorul drumului, atât pentru conducte, cât şi pentru construcţiile aferente, respectiv cămine de vizitare, cămine de vane, staţii de pompare, cu corelarea picheţilor şi a poziţiilor kilometrice ale drumului;

e) Soluţia tehnică propusă pentru amplasarea conductelor, corelată cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu normativele tehnice şi standardele în vigoare specifice;

f) Profite transversale caracteristice cu situaţia din teren sau cu cea în curs de aprobare, pentru faza iniţială, urmând ca la faza următoare de proiectare să se prezinte profile transversale curente care se vor corela cu cele prezentate anterior. În cazul unor diferenţe, proiectantul de specialitate apă-canal poartă întreaga responsabilitate şi soluţia tehnică rămâne cea avizată iniţial;

g) Soluţii pentru refacerea sistemului rutier şi a părţii carosabile afectate, dacă este cazul, cu respectarea soluţiei tehnice impuse de administratorul drumului.

28) Dacă documentaţia depusă pentru obţinerea avizului iniţial este completă, termenul pentru acordarea acestui aviz este de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu încă 15 zile în situaţiile în care soluţia de amplasare propusă nu este corelată cu situaţia existentă din teren.

29) Anterior realizării lucrărilor de amplasare a conductelor, este obligatoriu ca beneficiarii conductelor de apă şi canal, în conformitate cu prevederile art. 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să depună documentaţia tehnică în vederea obţinerii acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare în zona drumului naţional, necesare obţinerii autorizaţiei de construire.

30) Dacă documentaţia depusă pentru obţinerea avizului prealabil este completă, termenul pentru acordarea acestui aviz este de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu încă 15 zile în situaţiile în care soluţia de amplasare propusă nu este corelată cu situaţia existentă în teren.

31) Termenul de valabilitate a acordului prealabil este prevăzut la pct. 4.3 din Normele tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 571/1997, cu modificările ulterioare.

32) în baza acordului prealabil se va emite autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului, document necesar pentru obţinerea autorizaţiei de construire.

33) Pentru contractele privind ocuparea zonei drumurilor încheiate pentru o perioadă de minimum 5 ani, cu o valoare anuală mai mare de 5.000.000 euro, inclusiv TVA, care prevăd plata semestrială în avans a tarifelor, în luna a II-a a fiecărui semestru, pentru semestrul în curs, se aplică o reducere de 10% la tarifele pentru ocuparea zonei drumului prevăzute la lit. B şi C din tabel. Tarifele rezultate ca urmare a aplicării acestei reduceri vor fi rotunjite la a II-a zecimală.

34) Aplicarea fracţionată a tarifului de utilizare a zonei drumului:

a) Pentru perioadele mai mici de o lună, tariful aferent se calculează prin fracţionarea contravalorii tarifului lunar.

b) Contravaloarea tarifului de utilizare a zonei drumului, aferent perioadelor mai mici de o lună, se calculează având ca bază cantitatea (suprafaţă/lungime/bucăţi), la care se aplică tariful lunar, rezultatul urmând a fi împărţit la numărul de zile aferent lunii în cauză, după exemplul: X mp/ml/buc. * Y euro = Z euro/Q zile.

X = cantitatea menţionată în contract (mp/ml/buc.)

Y = cuantum tarif aplicabil

Z = valoare tarif lunar

Q = număr zile aferente lunii pentru care se realizează calculul fracţionat.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

 

Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 2.967 din 29 decembrie 2017 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere art. 51 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018,

în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 şi 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La capitolul VIII, după tabelul „Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2017” se introduce un nou tabel cu următorul cuprins:

„Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru trimestrul I an 2018

 

 

 

- mii lei -

Denumire program de sănătate

Credite de angajament trimestrul I an 2018

Credite bugetare trimestrul I an 2018

Programul naţional de oncologie, din care:

405.043,82

412.376,63

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (adulţi şi copii)*)

352.486,23

357.906,85

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT

8.878,50

7.907,51

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

128,00

73,45

Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi

546,21

635,21

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulţi şi copii)

42.975,13

45.842,99

Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi

29,75

10,62

Programul naţional de diabet zaharat

272.434,75

281.067,89

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

13.405,75

12.914,60

Programul naţional de tratament pentru boli rare*)

50.384,75

47.014,17

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

33.289,42

39.166,46

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

50.572,21

50.634,08

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

4.684,75

5.160,18

Programul naţional de boli endocrine

650,25

723,49

Programul naţional de ortopedie

20.136,18

17.758,72

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

158,25

166,43

Programul naţional de boli cardiovasculare

32.243,21

36.649,88

Programul naţional de sănătate mintală

440,25

338,64

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care:

5.887,96

4.406,88

Subprogramul de radiologie intervenţională

3.548,00

2.958,37

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

2.056,71

873,23

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

108,25

65,01

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

175,00

510,27

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

258.410,65

258.410,65

TOTAL

1.147.742,20

1.166.788,70

Cost-volum

62.038,69

60.794,04

TOTAL GENERAL

1.209.780,89

1.227.582,74”

 

2. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare” subtitlul „Indicatori de evaluare” punctul 1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) număr de bolnavi cu boala Fabry: 31;”.

3. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare” subtitlul „Unităţi care derulează programul” punctul 5, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:

,,p) Spitalul Municipal de Urgenţă «Elena Beldiman» Bârlad.”

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Laurenţiu Teodor Mihai

 

Bucureşti, 29 decembrie 2017.

Nr. 1.307.


*) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament şi bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.