MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 956/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 956         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 4 decembrie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

226. - Lege privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari

 

1.034. - Decret pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

89. - Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2018

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

843. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

 

849. - Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 247/2017 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de închideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2017

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.252/1.907. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1 378/2.287/2011 pentru aprobarea Procedurii privind investigarea şi diagnosticarea bolilor profesionale, precum şi a listei prestaţiilor medicale aferente

 

1.384/1.230. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

5. - Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local pentru demiterea primarului oraşului Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Denumirea satului Răcarii de Jos din componenţa comunei Brădeşti, judeţul Dolj, se schimbă în Răcari.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2017.

Nr. 226.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind schimbarea denumirii satului acarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari şi se dispune publicarea cestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNJS

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2017.

Nr. 1.034.

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2018

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 252 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2018, finanţat de la bugetul de stat, se stabileşte la suma de 421.300 mii lei, din care 392.800 mii lei la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” şi 28.500 mii lei la capitolul 68.01 „Asigurări Ş asistenţă socială”.

(2) La capitolul 51,01, suma de 392.800 mii lei a fost repartizată astfel:

a) cheltuieli pentru activitatea proprie a Camerei Deputaţilor, în sumă de 391.346 mii lei, din care:

- cheltuieli curente, în sumă de 361.051 mii lei;

- cheltuieli de capital, în sumă de 30.295 mii lei;

b) cheltuieli pentru funcţionarea Institutului Român pentru Drepturile Omului, în sumă de 1.454 mii lei, din care:

- cheltuieli curente, în sumă de 1.449 mii lei;

- cheltuieli de capital, în sumă de 5 mii lei.

(3) Detalierea bugetului pe anul 2018 este prevăzută în anexa nr. 1

Art. 2. - (1) Structura cheltuielilor curente, în sumă de 361.051 mii lei, necesare în vederea funcţionării Camerei Deputaţilor şi întreţinerii şi administrării Palatului Parlamentului, este următoarea:

a) cheltuieli de personal, în sumă de 306.610 mii lei;

b) cheltuieli pentru bunuri şi servicii, în sumă de 54.362 mii lei;

c) Cheltuieli pentru transferuri (contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale), în sumă de 79 mii lei.

(2) La titlul „Cheltuieli curente” sunt prevăzute şi sumele necesare pentru fondul preşedintelui Camerei Deputaţilor, pentru întreţinerea şi funcţionarea cabinetului medical din cadrul Palatului Parlamentului şi a Clubului Parlamentarilor Români, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 2/2009 privind atribuirea unui spaţiu pentru sediul Clubului Parlamentarilor Români - Ion Raţiu.

(3) Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii aferente bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaţilor, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputaţi în circumscripţiile electorale, se suportă din suma forfetară acordată conform Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Cheltuielile de capital sunt în sumă de 30.300 mii lei, din care 11.468 mii lei pentru active fixe şi 18.832 mii lei pentru reparaţii capitale aferente activelor fixe,

Art. 4. - (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii desfăşurate pe lângă Camera Deputaţilor în anul 2018 cuprinde, atât la resurse, cât şi la cheltuieli, suma de 23.293 mii lei.

(2) Veniturile realizate de Camera Deputaţilor vor fi reţinute integral de către aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente activităţilor finanţate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Disponibilităţile de la sfârşitul anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valută şi pentru alte destinaţii, în condiţiile legii.

(3) Organizarea activităţilor finanţate din venituri proprii, tarifele şi cotele de adaos comercial aferente acestora se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.

(4) Numărul de personal salarizat din venituri proprii se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, în funcţie de necesităţi şi de veniturile realizate.

(5) Cheltuielile prevăzute în bugetul activităţilor finanţate din venituri proprii pot fi depăşite numai în cazul obţinerii unor venituri suplimentare.

(6) Detalierea bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii ale Camerei Deputaţilor în anul 2018 este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 5. - Biroul permanent al Camerei Deputaţilor va lua măsuri pentru încadrarea în alocaţiile bugetare prevăzute în prezenta hotărâre.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din data de 29 noiembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2017.

Nr. 89.

 

ANEXA Nr. 1

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

BUGETUL PE ANUL 2018

- Detalierea pe alineate de cheltuieli –

 

 

 

 

 

- mii lei –

Denumirea indicatorului

Cod

Program 2018

din care pentru:

pentru Camera Deputaţilor

 

Institutul Român pentru Drepturile Omului

CHELTUIELI - BUGET DE STAT (51.01+68.01)

50.01

421.300

419.846

1.454

AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE

51.01

392.800

391.346

1.454

CHELTUIELI CURENTE

01

362.500

361.051

1.449

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL

10

307.792

306.810

1.182

Cheltuieli salariate în bani

10.01

296.471

295.334

1.137

Salarii de bază

10.01.01

195.546

194.461

1.085

Sporuri pentru condiţii de muncă

10.01.05

10.406

10.406

 

Prima de vacanţă

10.01.09

474

467

7

Indemnizaţii de delegare

10.01.13

90.045

90.000

45

Cheltuieli salariate în natură

10.02

2.848

2.806

42

Tichete de vacanţă

10.02.06

2.848

2.806

42

Contribuţii

10.03

8.473

8.470

3

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10.03.01

2.496

2.493

3

Contribuţii de asigurări de şomaj

10.03.02

78

78

 

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

820

820

 

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă

 

 

 

 

şi boli profesionale

10.03.04

25

25

 

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10.03.06

134

134

 

Contribuţii de asigurări pentru muncă 2,25%

10.03.07

4.920

4.920

 

TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII

20

54.616

54.362

254

Bunuri şi servicii

20.01

16.833

16.695

138

Furnituri de birou

20.01.01

255

250

5

Materiale pentru Curăţenie

20.01.02

555

553

2

încălzit, iluminat şi forţă motrică

20.01.03

7.622

7.582

40

Apă. canal şi salubritate

20.01.04

1.500

1,490

10

Carburanţi şi lubrifianţi

20.01.05

1.800

1.790

10

Piese de schimb

20.01.06

500

499

1

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

20.01.08

200

190

10

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

20.0109

1.500

1.450

50

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

20.01.30

2.901

2.891

10

Reparaţii curente

20.02

5.178

5,178

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

1.327

1.312

15

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1.327

1.312

15

Deplasări, detaşări, transferări

20.06

28.040

28,000

40

Deplasări interne, detaşări, transferări

20.06.01

26.020

26.000

20

Deplasări în străinătate

20.06.02

2.020

2,000

20

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

20.11

40

38

2

Pregătire profesională

20.13

100

95

5

Protecţia muncii

20.14

100

97

3

Alte cheltuieli

20.30

2.998

2.947

51

Protocol şi reprezentare

20.30.02

2.000

1.999

1

Prime de asigurare non-viaţă

20.30.03

400

398

2

Chirii

20.30.04

48

 

48

Fondul Preşedintelui

20.30.07

250

250

 

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30.30

300

300

 

TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI

55

92

79

13

Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)

55.02

92

79

13

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale

55.02.01

92

79

13

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

30.300

30,295

5

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

30.300

30.295

5

Active fixe

71.01

11.468

11.463

5

Construcţii

71.01.01

5.000

5.000

0

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.01.02

5.067

5,067

 

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

71.01.03

661

661

 

Alte active fixe

71.01.30

740

735

5

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

71.03

18.832

18.832

 

ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

68.01

28.500

28.500

 

CHELTUIELI CURENTE

01

28.500

28.500

 

TITLUL VIII - ASISTENŢA SOCIALĂ

57

28.500

28.500

 

Ajutoare sociale

57.02

200

200

 

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

200

200

 

Indemnizaţii pentru foşti demnitari al statului

57.03

28.300

28.300

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

al activităţilor finanţata integral din venituri proprii pe anul 2018

 

 

- mii lei –

Indicatori

Cod

Prevederi 2018

1. Disponibil la finele anului precedent

 

16.093

2. Venituri În anul bugetar *)

 

7.200

3. TOTAL RESURSE (1+2)

 

23.293

4. Cheltuieli în anul bugetar

 

23.293

- Detalierea cheltuielilor -

VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI (51.10+68.10)

50.10

23.293

AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE

51.10

23.093

CHELTUIELI CURENTE

01

22.734

TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL

10

13.478

Cheltuieli salariate în bani

10.01

12.683

Salarii de bază

10.01.01

11.589

Spor pentru condiţii de muncă

10.01.05

953

Prima de vacanţă

10.0109

51

Indemnizaţii de delegare

10.0113

90

Cheltuieli salariate în natură

10.02

304

Tichete de vacanta

10.02.06

304

Contribuţii

10.03

491

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10.03.01

140

Contribuţii de asigurări de şomaj

10.03.02

5

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

48

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boii profesionale

10.03.04

2

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

10.03.06

8

Contribuţii de asigurări pentru muncă 2,25%

10.03.07

288

TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII

20

9.256

Bunuri şi servicii

20.01

5.581

Furnituri de birou

20.0101

32

Materiale pentru curăţenie

20.0102

127

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

20.0103

2.350

Apă, canal şi salubritate

20.01.04

130

Carburanţi şi lubrifianţi

20.0105

85

Piese de schimb

20.01.06

27

Transport

20.0107

25

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

20.01.08

30

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

20.0109

2.500

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

20.01.30

275

Reparaţii curente

20.02

300

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

149

Uniforme şi echipament

20,05.01

29

Alte obiecte de inventar

20.05.30

120

Deplasări, detaşări, transferări

20.06

103

Deplasări interne, detaşări, transferări

20,06.01

33

Deplasări în străinătate

20.06.02

70

Pregătire profesională

20.13

33

Protecţia muncii

20.14

60

Alte cheltuieli

20.30

3.030

Protocol şi reprezentare

20.30.02

25

Prime de asigurare non-viaţă

20.30.03

5

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

20.30.30

3.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

359

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

359

Active fixe

71.01

359

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

71.0102

59

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

71.01.03

255

Alte active fixe

71.01.30

45

ASIGURĂRI ŞI ASISTENTĂ SOCIALĂ

68.01

200

CHELTUIELI CURENTE

01

200

TITLUL VIII - ASISTENTĂ SOCIALĂ

57

200

Ajutoare socialo

57.02

200

Ajutoare sociale în numerar

57.02.01

200


*) Veniturile provin din: vânzări produse, prestări servicii şi alimentaţia publică (inclusiv remiza), contravaloare bilete vizite, chirii şi altele (dobânzi, penalităţi etc.)

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 18 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei este de 211 posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor.”

2. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

3. La anexa nr. 3 punctul III, subpunctul 1 va avea următorul cuprins:

„1, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - 928 de posturi”.

Art. II. - Încadrarea în numărul de posturi şi în noile structuri organizatorice se realizează, în condiţiile legii, în termenele şi cu procedurile aplicabile fiecărei categorii de personal, în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului economiei.

Art. III. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. 6 alin. (3) şi anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 18 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în conformitate cu pct. 3 al art. I.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei,

Petre Iulian Nicolescu,

secretar de stat

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 22 noiembrie 2017.

Nr. 843.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 27/2017)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI ECONOMIEI

 

Numărul maxim de posturi = 211 exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor

 

COLEGIUL MINISTERULUI

 

 

MINISTRU

 

 

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABINET MINISTRU

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL UNITATEA DE POLITICI PUBLICE

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA CORP CONTROL MINISTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL INFORMAŢII CLASIFICATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul inspecţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul antifraudă, anticorupţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL

 

SECRETAR DE STAT

 

 

SECRETAR DE STAT

 

SECRETAR DE STAT

 

SECRETAR DE STAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet secretar de stat

 

 

Cabinet secretar de stat

 

Cabinet secretar de stat

 

Cabinet secretar de stat

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA RESURSE UMANE

 

COMPARTI-MENTUL IT

 

DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI RELAŢII INSTITU-ŢIONALE

 

DIRECŢIA BUGET, FINANCIAR – CONTA-BILITATE

 

DIRECŢIA INVESTIŢII, ACHIZIŢII PUBLICE ŞI SERVICII INTERNE

 

DIRECŢIA POLITICI INDUSTRIALE ŞI

COMPETI-TIVITATE

 

BIROUL TRANSPORT ENERGIE

 

DIRECŢIA RESURSE MINERALE

 

DIRECŢIA INDUSTRIA DE APĂRARE

 

DIRECŢIA AFACERI

EUROPENE ŞI RELAŢII

INTERNA-ŢIONALE

 

BIROUL PROGRAME COMUNITARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul reglementari în domeniul resurselor umane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul afaceri europene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul comunicare, mass-media şi transparenţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biroul relaţii Internaţionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 247/2017 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de închideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2017

 

Având în vedere art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 247/2017 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de închideri Mine Valea Jiului - S.A. pentru anul 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 26 aprilie 2017, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Ajutorul de stat în sumă totală de 74.714 mii lei pentru anul 2017r suportat integrai de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, se acordă potrivit Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/final, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C/23/2013 din 25 ianuarie 2013, şi Deciziei Comisiei Europene nr. C (2015) 8.066/final, publicată în Jurnalul Oficia! al Comisiei Europene C/9/2016 din 12 ianuarie 2016, modificată prin Adresa Comisiei Europene nr. COMP/CD/MD/jbl*2016/125983 din 20.12.2016, astfel:

a) pentru produsul huită energetică livrat de unităţile intrate în proces de închidere definitivă, ajutorul de stat, în suma de 40.895 mii lei, se va acorda sub forma unui grant direct, pentru o cantitate maximă livrată de 190.321 tone şi o putere calorifică maximă de 3.735 kcal/kg, ajutorul de stat per Gcal fiind de 57,53 lei;

b) pentru unităţile intrate în proces de închidere definitivă se acordă ajutor de stat pentru suportarea de cheltuieli excepţionale în sumă de 33,819 mii lei, cheltuieli care nu sunt legate de producţia curentă.”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Toma-Florin Petcu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2017.

Nr. 849.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 1.252 din 27 octombrie 2017

Nr. 1.907 din 9 noiembrie 2017

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.378/2.287/2011 pentru aprobarea Procedurii privind investigarea şi diagnosticarea bolilor profesionale, precum şi a listei prestaţiilor medicale aferente

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţă medicală şi sănătate publică cu nr. F.B. 9.738 din 28.09.2017, având în vedere prevederile art. 110 alin. (4), (5) şi (13) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul sănătăţii şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.378/2.287/2011 pentru aprobarea Procedurii privind investigarea şi diagnosticarea bolilor profesionale, precum şi a listei prestaţiilor medicale aferente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 25 octombrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Tarifele pentru prestaţiile medicale aferente investigării şi diagnosticării bolilor profesionale se stabilesc, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, astfel:

1. prestaţiile medicale aferente procedurii privind investigarea şi diagnosticarea bolilor profesionale se efectuează în funcţie de boala profesională suspectată, de complexitatea şi de gravitatea ei, conform tarifelor utilizate de furnizorii de servicii medicale stabilite în Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi în normele metodologice de aplicare a pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru;

2. tarifele prevăzute la alin. (1) iau în considerare toate categoriile de cheltuieli aferente îngrijirilor medicale acordate, inclusiv tratamentul necesar rezolvării cazului, cazarea şi masa;

3. tarifele aferente tuturor cazurilor spitalizate şi tratate în unităţile sanitare cu personalitate juridică în cadru! cărora funcţionează clinici/secţii de boli profesionale şi/sau cabinete de medicina muncii vor fi conforme cu tarifele utilizate de furnizorii de servicii medicale şi stabilite în Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi în normele metodologice de aprobare a pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru, după cum urmează:

a) tarif pe caz rezolvat în sistem DRG (diagnostic related group), conform metodologiei stabilite prin Contractul-cadru;

b) tarifele stabilite conform anexei nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările

şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii publice nr. 450/825/2006, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Contractului-cadru pentru unităţile sanitare cu personalitate juridică, care nu utilizează tarifele de la lit. a).

4. La decontarea prestaţiilor privind investigarea, diagnosticarea şi stabilirea caracterului profesional al cazurilor internate sau reinternate este necesară copia de pe fişa BP1/bilet de trimitere eliberat în intervalul de 30 de zile înainte de data internării/ reinternării.

5. Cazurile cu expunere la pulberi pneumoconiogene sau la agenţi cancerigeni sau mutageni pot fi reinternate cu suspiciune de pneumoconioză (silicoză, azbestoză, alte pneumoconioze) sau de afecţiuni cauzate de agenţi cancerigeni sau mutageni, ca şi cazuri noi, la fiecare prezentare, cu respectarea periodicităţii recomandate de comisia de pneumoconioze sau de medicul specialist”

2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Cheltuielile efectuate de către unităţile sanitare cu personalitate juridică şi secţiile de boli profesionale în scopul investigării şi stabilirii caracterului profesional al bolii se suportă din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat, indiferent dacă se confirmă sau se infirmă caracterul profesional al bolii, în conformitate cu prevederile art. 110 alin. (13) din Legea nr. 346/2002, republicată.

(2) Cheltuielile efectuate de către unităţile sanitare cu personalitate juridică în cadrul cărora funcţionează clinici/secţii de boli profesionale şi/sau cabinete de medicina muncii în vederea tratării cazurilor de boli la care se confirmă caracterul profesional se suportă din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat.

(3) în vederea decontării cheltuielilor prevăzute la alin. (1) şi (2), casele teritoriale de pensii încheie contracte cu unităţile sanitare cu personalitate juridică în cadrul cărora funcţionează clinici/secţii de boli profesionale şi/sau cabinete de medicina muncii cu respectarea tarifelor stabilite conform prezentului ordin şi a prevederilor art. 27 alin. (2) din Legea nr. 346/2002, republicată.

(4) Pentru posesorii documentelor portabile DA1 internaţi/trataţi în unităţile sanitare cu personalitate juridică şi secţiile de boli profesionale decontarea serviciilor medicale se va realiza în conformitate cu prevederile art. 3 pct. (3) din prezentul ordin şi nu sunt necesare fişele BP1/BP2.

(5) Pentru posesorii documentelor portabile DA1 care nu sunt asiguraţi în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, serviciile medicale vor fi tarifate pe baza costurilor reale, decontate de către casele teritoriale de pensii, urmând ca acestea să recupereze contravaloarea costurilor de la instituţiile competente asigurătoare.”

3. Anexa nr. 1 „Procedura pentru investigarea şi diagnosticarea bolilor profesionale” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

4. În anexa nr. 2 „Lista prestaţiilor medicale aferente Procedurii privind investigarea şi diagnosticarea bolilor profesionale”, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) Alte prestaţii aferente perioadei de spitalizare în vederea investigării, diagnosticării şi stabilirii caracterului profesional al cazurilor internate, respectiv cazare, masă şi tratament.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Florian-Dorel Bodog

Gheorghiţa-Daniela Barbu,

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.378/2.287/2011)

 

PROCEDURĂ

privind investigarea ăi diagnosticarea bolilor profesionale

 

Stabilirea caracterului profesional al cazurilor internate (conform tabelului cu bolile profesionale cu declarare obligatorie, potrivit anexei nr. 22 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare)

Criterii de expunere

- Datele de anamneză profesională coroborate cu documente care obiectivizează ruta profesionali (carnet de muncă, adeverinţe de salariat etc.) şi expunerea la factorul de risc profesional la locul de muncă (buletine de determinări toxicologice, fişe de identificare a factorilor de risc profesional, date de dozimetrie individuală în cazul expunerii ia radiaţi ionizante, fişa postului, alte documente ale angajatorului ce descriu condiţiile de muncă procesul tehnologic etc.) necesare stabiliri diagnosticului de boală profesională

Criterii clinice

- Consultaţia medicală de specialitate medicina muncii cuprinde: anamneza (inclusiv anamneza profesională), examenul clinic şi stabilirea protocolului de explorări, interpretarea integrativă a explorărilor, a analizelor de laborator efectuate pentru stabilirea diagnosticului de boală şi a caracterului profesional al acesteia sau reevaluarea clinico-biologică a pacienţilor declaraţi cu boli profesionale.

- Consultaţiile interdisciplinare: specialităţi medico-chirurgicale

Criterii de laborator

- Analizele de laborator necesare pentru diagnosticul bolii profesionale

Criterii paraclinice

- Investigaţiile paraclinice necesare pentru diagnosticul bolii profesionale

Criterii de spitalizare

- Cazare/hrană/tratament

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 1.384 din 29 noiembrie 2017

Nr. 1.230 din 28 noiembrie 2017

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 12.718 din 29.11.2017 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 2.709 din 28.11.2017 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere:

- art. 58 alin. (4) şi (5), art. 221 alin. (1) lit. k) şi art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficia! al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţia 331 se abrogă.

2. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţiile 374, 375 şi 377 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

“374

W53878001

J05AE10

DARUNAVIRUM **

PREZISTA 400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

BELGIA

CUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 60 COMPR. FILM.

P-RF/R

60

20,051800

22,619599

6,394567

375

W53877001

J05AE10

DARUNAVIRUM **

PREZISTA 600 mg

COMPR. FILM.

600 mg

JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

BELGIA

CUTIE X 1 FLAC. DIN PEID X 60 COMPR. FILM.

P-RF/R

60

30,022800

33,487800

9,445533

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

377

W61896001

J05AE10

DARUNAVIRUM **

PREZISTA 800 mg

COMPR. FILM.

800 mg

JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

BELGIA

FLAC. CU CAPACITATEA DE 75 ML DIN PEID X 30 COMPR. FILM.

PRF

30

40,103599

45,239200

12,789133”

 

3. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, după poziţia 466 se introduc douăzeci şi opt de noi poziţii, poziţiile 467-494 cu următorul cuprins:

 

“467

W63687002

J01DH51

IMIPENEMUM + CILASTATINUM

IMIPENEM/ CILASTATIN AUROBINDO 500 mg/500 mg

PULB. PT. SOL. PERF.

500 mg/ 500 mg

AUROBINDO PHARMA ROMANIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATE DE 30 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.

PR

10

18,581000

22,684000

0,000000

468

W63533001

J01FA02

SPIRAMYCINUM

ROVAMYCINE« 1,5 Mil. UI

COMPR. FILM.

1,5 Mil. U.I.

SANOFI ROMANIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 8 COMPR. FILM.

P-RF

16

0,472500

0,638750

0,000000

469

W63534002

J01FA02

SPIRAMYCINUM

ROVAMYCINE 3 Mil. UI

COMPR. FILM.

3 Mil U. I.

SANOFI ROMANIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR. FILM.

PRF

10

1,933000

2,613000

0,000000

470

W63534001

J01FA02

SPIRAMYCINUM

ROVAMYCINE 3 Mil. U.I.

COMPR. FILM.

3Mil U.I.

SANOFI ROMANIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 2 BLIST. AL/PVC X 5 COMPR. FILM.

PRF

10

1,933000

2,613000

0,000000

471

W63492001

J01FA09

CLARITHROMYCINUM

KLACID SR 500 mg

COMPR. ELIB. PREL.

500 mg

MYLAN PRODUCTS LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 BLIST. PVC/PVDC/AL X 5 COMPR. ELIB. PREL.

PRF

5

1,458000

1,970570

1,777430

472

W63535001

J01XD01

METRONIDAZOLUM

FLAGYL 250 mg (vezi P01AB01)

COMPR. FILM.

250 mg

SANOFI ROMANIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 2 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 COMPR. FILM.

PRF

20

0,211999

0,286399

0,081101

473

W63515001

J01XX08

LINEZOLIDUM

LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

SOL. PERF.

2mg/ml

KRKA, D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU 1 PUNGĂ CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

PRF

1

116,430000

142,140000

0,000000

474

W63515002

J01XX08

LINEZOLIDUM

LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

SOL. PERF.

2 mg/ml

KRKA, D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU 10 PUNGI CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

PRF

10

108,858000

122,470000

0,000000

475

W63505001

J02AX04

CASPOFUNGINUM **

CASPOFUNGINA ATB 50 mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

50 mg

ANTIBIOTICE S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

PR

1

820,670000

932,680000

0,000000

476

W63457001

J02AX04

CASPOFUNGINUM **

CASPOFUNGINA ZENTIVA 50 mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

50 mg

ZENTIVA, K.S.

REPUBLICA CEHĂ

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

PR

1

820,670000

932,680000

0,000000

477

W63403001

J02AX04

CASPOFUNGINUM **

CASPOFUNGINA MYLAN 50 mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

50 mg

MYLAN S.A.S.

FRANŢA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF.

PR

1

820,670000

932,680000

0,000000

478

W63506001

J02AX04

CASPOFUNGINUM **

CASPOFUNGINA ATB 70 mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

70 mg

ANTIBIOTICE S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

PR

1

1.061,930000

1.195,660000

0,000000

479

W63458001

J02AX04

CASPOFUNGINUM **

CASPOFUNGINA ZENTIVA 70 mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

70 mg

ZENTIVA, K.S.

REPUBLICA CEHĂ

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

PR

1

1.061,930000

1.195,660000

0,000000

480

W63404001

J02AX04

CASPOFUNGINUM **

CASPOFUNGINA MYLAN 70 mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

70mg

MYLAN S.A.S.

FRANŢA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF.

PR

1

1.061,930000

1.195,660000

0,000000

481

W61241001

J04AC01

ISONIAZIDUM

IZONIAZIDA ARENA 100 mg

COMPR.

100 mg

ARENA GROUP S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 2 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR.

PRF

20

0,115000

0,155500

0,000000

482

W61241002

J04AC01

ISONIAZIDUM

IZONIAZIDA ARENA 100 mg

COMPR.

100 mg

ARENA GROUP S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 5 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR.

PRF

50

0,115200

0,155600

0,000000

483

W61241003

J04AC01

ISONIAZIDUM

IZONIAZIDA ARENA 100 mg

COMPR.

100 mg

ARENA GROUP S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 150 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR., AMBALAJ UZ SPITALICESC

PRF

1.500

0,110333

0,134693

0,000000

484

W61242003

J04AC01

ISONIAZIDUM

IZONIAZIDA ARENA 300 mg

COMPR.

300 mg

ARENA GROUP S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 150 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR., AMBALAJ UZ SPITALICESC

PRF

1.500

0,272473

0,322426

0,000000

485

W61242002

J04AC01

ISONIAZIDUM

IZONIAZIDA ARENA 300 mg

COMPR.

300 mg

ARENA GROUP S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 5 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR.

PRF

50

0,287800

0,386911

0,002089

486

W61242001

J04AC01

ISONIAZIDUM

IZONIAZIDA ARENA 300 mg

COMPR.

300 mg

ARENA GROUP S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 2 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR.

PRF

20

0,288000

0,386911

0,002089

487

W63664001

J05AE10

DARUNAVIRUM **

DARUNAVIR ALVOGEN 400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

ALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.

MALTA

CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM.

PR

60

16,709833

18,849666

0,000000

488

W63423025

J05AE10

DARUNAVIRUM **

DARUNAVIR TEVA 400 mg

COMPR. FILM.

400 mg

TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU UN FLACON DIN PEÎD, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII ŞI DESICANT X 60 COMPR. FILM.

PR

60

17,097833

19,272500

0,000000

489

W63665001

J05AE10

DARUNAVIRUM **

DARUNAVIR ALVOGEN 600 mg

COMPR. FILM.

600 mg

ALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.

MALTA

CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM.

PR

60

25,019000

27,906500

0,000000

490

W63424025

J05AE10

DARUNAVIRUM **

DARUNAVIR TEVA 600 mg

COMPR. FILM.

600 mg

TEVA PHARMACEUTICALS S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU UN FLACON DIN PEÎD, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT PENTRU COPII ŞI DESICANT X 60 COMPR. FILM.

PR

60

25,398166

28,319833

0,000000

491

W63331001

J05AE10

DARUNAVIRUM**

DARUNAVIR MYLAN 600 mg

COMPR. FILM.

600 mg

MYLAN S.A.S.

FRANŢA

CUTIE CU BLISTERE PVC/PE/PVDC-AL X 60 COMPR. FILM.

PR

60

25,398166

28,319833

0,000000

492

W63332001

J05AE10

DARUNAVIRUM**

DARUNAVIR MYLAN 800 mg

COMPR. FILM.

800 mg

MYLAN S.A.S.

FRANŢA

CUTIE CU BLISTERE PVC/PE/PVDC-AL X 30 COMPR. FILM.

PR

30

34,195666

38,545000

0,000000

493

W63666001

J05AE10

DARUNAVIRUM**

DARUNAVIR ALVOGEN 800 mg

COMPR. FILM.

800 mg

ALVOGEN MALTA OPERATIONS (ROW) LTD.

MALTA

CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 30 COMPR. FILM.

PR

30

33,419666

37,699333

0,000000

494

W63292001

J05AF07

TENOFOVIRUM DISOPROXIL**1

TENOFOVIR DISOPROXIL ZENTIVA 245 mg

COMPR. FILM.

245 mg

ZENTIVA, K.S.

REPUBLICA CEHĂ

CUTIE CU 1 FLAC. X 30 COMPR. FILM.

PR

30

23,265600

26,885333

0,000000”

 

4. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză”, poziţia 85 se abrogă.

5. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză”, după poziţia 94 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile 95-101, cu următorul cuprins:

 

“95

W63492001

J01FA09

CLARITHROMYCINUM

KLACID SR 500 mg

COMPR. ELIB. PREL.

500 mg

MYLAN PRODUCTS LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 BLIST. PVC/PVDC/AL X 5 COMPR. ELIB. PREL.

PRF

5

1,458000

1,970570

1,777430

96

W61241001

J04AC01

ISONIAZIDUM

IZONIAZIDA ARENA 100 mg

COMPR.

100 mg

ARENA GROUP S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 2 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR.

PRF

20

0,115000

0,155500

0,000000

97

W61241002

J04AC01

ISONIAZIDUM

IZONIAZIDA ARENA 100 mg

COMPR.

100 mg

ARENA GROUP S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 5 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR.

PRF

50

0,115200

0,155600

0,000000

98

W61241003

J04AC01

ISONIAZIDUM

IZONIAZIDA ARENA 100 mg

COMPR.

100 mg

ARENA GROUP S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 150 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR., AMBALAJ UZ SPITALICESC

PRF

1.500

0,110333

0,134693

0,000000

99

W61242001

J04AC01

ISONIAZIDUM

IZONIAZIDA ARENA 300 mg

COMPR.

300 mg

ARENA GROUP S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 2 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR.

PRF

20

0,288000

0,386911

0,002089

100

W61242002

J04AC01

ISONIAZIDUM

IZONIAZIDA ARENA 300 mg

COMPR.

300 mg

ARENA GROUP S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 5 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR.

PRF

50

0,287800

0,386911

0,002089

101

W61242003

J04AC01

ISONIAZIDUM

IZONIAZIDA ARENA 300 mg

COMPR.

300 mg

ARENA GROUP S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 150 BLIST. DIN FILM PVC OPAC/AL X 10 COMPR., AMBALAJ UZ SPITALICESC

PRF

1.500

0,272473

0,322426

0,000000”

 

6. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, poziţiile 10, 28, 353, 354 şi 528 se abrogă.

7. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, poziţiile 228 şi 230 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

“228

W03581001

L01DB06

IDARUBICINUM

ZAVEDOS 5 mg

PULB. PT. SOL. INJ.

5 mg

PFIZER EUROPE MA EEIG

MAREA BRITANIE

CUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU LIOF. PT. SOL. INJ.

S

1

85,224000

107,760000

25,610000

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

W58249002

L01DC01

BLEOMYCINUM SULFAS

BLEOMYCIN MEDAC 15000 UI

PULB. PT. SOL. INJ.

15000 UI

MEDAC GESELLSCAFT FUR KLINISCHE SPEZIALPR├” PARATE

GERMANIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML CU PULB. PT. SOL. INJ.

PR

1

49,944000

59,017200

66,452800”

 

8. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, după poziţia 544 se introduc două noi poziţii, poziţiile 545 şi 546, cu următorul cuprins:

 

“545

W63523001

L01DB06

IDARUBICINUM

IDARUBICINA ACCORD 5 mg/5 ml

SOL. INJ.

5 mg/5 ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. INCOLOR CARE CONŢINE 5 ML SOL. INJ.

PR

1

71,020000

89,800000

0,000000

546

W63065002

L01DC01

BLEOMYCINUM SULFAS

BLEOMICINA ACCORD 15000 UI

PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

15000 UI

ACCORD HEALTHCARE LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU CAPACITATEA DE 6 ML CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF

PR

10

41,620000

49,181000

0,000000”

 

9. La secţiunea P5 „Programul naţional de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat”, poziţiile 39,87 şi 88 se abrogă.

10. La secţiunea P5 „Programul naţional de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat”, poziţia 138 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“138

W62895003

A11DBN1

COMBINAŢII **

NEUROSSEN INJEKT

SOL. INJ.

FĂRĂ CONCEN- TRAŢIE

AAA-PHARMA GMBH

GERMANIA

CUTIE X 10 FIOLE DIN STICLĂ BRUNĂ PREVĂZUTE CU PUNCT DE RUPERE X 2 ML SOL. INJ.

PRF

10

2,551000

3,337000

0,000000”

 

11. La secţiunea P5 „Programul naţional de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat”, după poziţia 141 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 142-144, cu următorul cuprins:

 

“142

W08932002

A10AB05

INSULINUM ASPART**

NOVORAPID FLEXPEN 100 U/ml

SOL. INJ.

100 U/ml

NOVO NORDISK A/S

DANEMARCA

CUTIE X 5 STILOURI INJECTOARE (PEN-URI) PREUMPLUTE X 3 ML

P-RF

5

28,243200

34,478400

1,331600

143

W08973001

A10AD05

INSULINUM ASPART**

NOVOMIX 30 FLEXPEN

SOL. INJ.

100 U/ml

NOVO NORDISK A/S

DANEMARCA

CUTIE X 5 STILOURI INJECTOARE (PEN-URI) PREUMPLUTE X 3 ML

P-RF

5

29,990000

36,612000

0,000000

144

W41731002

A10AE05

INSULINUM DETEMIR**

LEVEMIR FLEXPEN 100 U/ml

SOL. INJ.

100 U/ml

NOVO NORDISK A/S

DANEMARCA

CUTIE X 5 STILOURI INJECTOARE (PEN-URI) PREUMPLUTE X 3 ML

P-RF

5

46,926000

57,288000

0,000000”

 

12. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever” , subprogramul P6.1 „Hemofilie şi talasemie”, poziţia 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“11

W61060001

B02BD02

MOROCTOCOG ALFA **

REFACTO AF 500 UI

PULB. + SOL. PT. SOL. INJ.

500 UI

PFIZER LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE X 1 FLAC. CU PULB. + 1 SERINGĂ PREUMPL. X 4 ML SOLV + 1 ADAPTOR + 2 TAMP. CU ALCOOL + 1 SET STERIL DE PERF. + 1 PLASTURE + 1 TIFON

PR

1

1.174,420000

1.318,270000

0,000000”

 

13. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever” subprogramul P6.1 „Hemofilie şi talasemie”, după poziţia SO se introduce o nouă poziţie, poziţia 51, cu următorul cuprins:

 

“51

W62271001

B02BD02

MOROCTOCOG ALFA**

REFACTO AF 500 UI

PULB+SOLV. PT. SOL. INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

500 UI

PFIZER LIMITED

MAREA BRITANIE

1 SERINGĂ PREUMPLUTĂ + 1 TIJĂ A PISTONULUI + 1 SET DE PERFUZIE STERIL + 2 TAMPOANE CU ALCOOL MEDICINAL + 1 PLASTURE + 1 BUCATĂ DE TIFON + 1 CAPAC STERIL PT. AERISIRE

PR

1

1.174,420000

1.318,270000

0,000000”

 

14. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever” subprogramul P6.3 „Hipertensiunea pulmonară”, poziţiile 1,9 şi 11 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

“1

W43049001

C02KX01

BOSENTANUM**

TRACLEER 125 mg

COMPR. FILM.

125 mg

ACTELION REGISTRATION LTD.

MAREA BRITANIE

CUTIE X 4 BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 14 COMPR. FILM.

P-RF/R

56

59,593070

65,773928

90,325179

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

W42831001

G04BE03

SILDENAFILUM**

REVATIO 20 mg

COMPR. FILM.

20 mg

PFIZER LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE X 6 BLIST. AL/PVC X 15 COMPR. FILM.

PR

90

10,687999

12,158533

10,297022

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

W63139001

G04BE03

SILDENAFILUM **

MYSILDECARD 20 mg

COMPR. FILM.

20 mg

MYLAN S.A.S

FRANŢA

CUTIE CU BLIST. PVC-AL X 90 COMPR. FILM.

PR

90

10,687999

12,158533

2,713022”

 

15. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, subprogramul P6.3 „Hipertensiunea pulmonară”, după poziţia 11 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 12-15, cu următorul cuprins:

 

“12

W63291002

C02KX01

BOSENTANUM**

BOPAHO 125 mg

COMPR. FILM.

125 mg

ZENTIVA, K.S.

REPUBLICA CEHĂ

CUTIE CU BLIST. OPACE PVC-PE- PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.

PR

56

49,660892

54,811607

0,000000

13

W63429002

G04BE03

SILDENAFILUM**

BALCOGA 20 mg

COMPR. FILM.

20 mg

SANDOZ S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU BLIST. PVC-ACLAR/AL X 90 COMPR. FILM.

PRF

90

9,769444

11,072555

0,000000

14

W63626002

G04BE03

SILDENAFILUM**

GRANPIDAM 20 mg

COMPR. FILM.

20 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 90X1 COMPR. FILM.

PR

90

8,906666

10,132111

0,000000

15

W63626001

G04BE03

SILDENAFILUM **

GRANPIDAM 20 mg

COMPR. FILM.

20 mg

ACCORD HEALTHCARE LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU BLIST. PVC/AL X 90 COMPR. FILM.

PR

90

8,906666

10,132111

0,000000”

 

16. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever1 subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză”, poziţiile 1-3 se abrogă.

17. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever” subprogramul P6.4 „Mucoviscidoză”, după poziţia 28 se Introduc două noi poziţii, poziţiile 29 şi 30, cu următorul cuprins:

 

“29

W63526002

A09AA02

PANCREATINUM **

PANCREATINA FORTE MYLAN 40000

CAPS. GASTROREZ.

400 mg

MYLAN HEALTHCARE GMBH

GERMANIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN PEID CU 50 CAPS. GASTROREZ.

P6L

50

1,684200

2,129600

0,000000

30

W63492001

J01FA09

CLARITHROMYCINUM

KLACID SR 500 mg

COMPR. ELIB. PREL.

500 mg

MYLAN PRODUCTS LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 BLIST. PVC/PVDC/AL X 5 COMPR. ELIB. PREL.

PRF

5

1,458000

1,970570

1,777430”

 

18. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever” subprogramul P6.16 „Scleroza sistemică şi ulcere digitale evolutive”, poziţia 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“1

W43049001

C02KX01

BOSENTANUM **

TRACLEER 125 mg

COMPR. FILM.

125 mg

ACTELION REGISTRATION LTD.

MAREA BRITANIE

CUTIE X 4 BLIST. PVC/PE/PVDC/AL X 14 COMPR. FILM.

P-RF/R

56

59,593070

65,773928

90,325179”

 

19. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever” subprogramul P6.16 „Scleroza sistemică şi ulcere digitale evolutive”, după poziţia 2 se introduce o nouă poziţie, poziţia 3, cu următorul cuprins:

 

“3

W63291002

C02KX01

BOSENTANUM **

BOPAHO 125 mg

COMPR. FILM.

125 mg

ZENTIVA, K.S.

REPUBLICA CEHĂ

CUTIE CU BLIST. OPACE PVC-PE- PVDC/AL X 56 COMPR. FILM.

PR

56

49,660892

54,811607

0,000000”

 

20. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever” subprogramul P6.19 „Scleroză tuberoasă”, după poziţia 2 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 3-5, cu următorul cuprins:

 

“3

W63465001

L01XE10

EVEROLIMUS **1

VOTUBIA 2 mg

COMPR. PT. DISP. ORALĂ

2 mg

NOVARTIS EUROPHARM LTD.

MAREA BRITANIE

CUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC X 30 COMPR. PT. DISPERSIE ORALĂ

PR

30

147,923000

162,508000

0,000000

4

W63466001

L01XE10

EVEROLIMUS **1

VOTUBIA 3 mg

COMPR. PT. DISP. ORALĂ

3 mg

NOVARTIS EUROPHARM LTD.

MAREA BRITANIE

CUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC X 30 COMPR. PT. DISPERSIE ORALĂ

PR

30

218,218000

239,129666

0,000000

5

W63467001

L01XE10

EVEROLIMUS **1

VOTUBIA 5 mg

COMPR. PT. DISP. ORALĂ

5 mg

NOVARTIS EUROPHARM LTD.

MAREA BRITANIE

CUTIE CU BLIST. PA/AL/PVC X 30 COMPR. PT. DISPERSIE ORALĂ

PR

30

360,500333

394,217666

0,000000”

 

21. La secţiunea P7 „Programul naţional de boli endocrine” - „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne”, poziţiile 19, 23, 25 şi 31 se abrogă.

22. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.1 „Transplant medular”, poziţiile 5 şi 177 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

“5

W51505002

A04AA01

ONDANSETRONUM **

EMESET 8 mg/ 4 ml

SOL. INJ./PERF.

8 mg/4 ml

CIPLA (UK) LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE X 5 FIOLE STICLĂ + INEL RUPERE X 4 ML SOL. INJ. / PERF.

PRF

5

6,938000

9,074000

0,000000

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177

W03581001

L01DB06

IDARUBICINUM

ZAVEDOS 5 mg

PULB. PT. SOL. INJ.

5 mg

PFIZER EUROPE MA EEIG

MAREA BRITANIE

CUTIE X 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU LIOF. PT. SOL. INJ.

S

1

85,224000

107,760000

25,610000”

 

23. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.1 „Transplant medular”, după poziţia 291 se introduc paisprezece noi poziţii, poziţiile 292-305, cu următorul cuprins:

 

“292

W63687002

J01DH51

IMIPENEMUM + CILASTATINUM

IMIPENEM/CILA STATIN AUROBINDO 500 mg/ 500 mg

PULB. PT. SOL. PERF.

500 mg/ 500 mg

AUROBINDO PHARMA ROMÂNIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATE DE 30 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.

PR

10

18,581000

22,684000

0,000000

293

W63515002

J01XX08

LINEZOLIDUM

LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

SOL. PERF.

2 mg/ml

KRKA, D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU 10 PUNGI CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

PRF

10

108,858000

122,470000

0,000000

294

W63515001

J01XX08

LINEZOLIDUM

LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

SOL. PERF.

2 mg/ml

KRKA, D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU 1 PUNGĂ CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

PRF

1

116,430000

142,140000

0,000000

295

W63505001

J02AX04

CASPOFUNGINUM **

CASPOFUNGINA ATB 50 mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

50 mg

ANTIBIOTICE S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

PR

1

820,670000

932,680000

0,000000

296

W63457001

J02AX04

CASPOFUNGINUM **

CASPOFUNGINA ZENTIVA 50 mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

50 mg

ZENTIVA, K.S.

REPUBLICA CEHĂ

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

PR

1

820,670000

932,680000

0,000000

297

W63403001

J02AX04

CASPOFUNGINUM **

CASPOFUNGINA MYLAN 50 mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

50 mg

MYLAN S.A.S.

FRANŢA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF.

PR

1

820,670000

932,680000

0,000000

298

W63404001

J02AX04

CASPOFUNGINUM **

CASPOFUNGINA MYLAN 70 mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

70 mg

MYLAN S.A.S.

FRANŢA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF.

PR

1

1.061,930000

1.195,660000

0,000000

299

W63506001

J02AX04

CASPOFUNGINUM **

CASPOFUNGINA ATB 70 mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

70 mg

ANTIBIOTICE S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

PR

1

1.061,930000

1.195,660000

0,000000

300

W63458001

J02AX04

CASPOFUNGINUM **

CASPOFUNGINA ZENTIVA 70 mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

70 mg

ZENTIVA, K.S.

REPUBLICA CEHĂ

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

PR

1

1.061,930000

1.195,660000

0,000000

301

W63589001

L01BA01

METHOTREXATUM

METORTHRIT 10 mg/ml

SOL INJ. IN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

10 mg/ml

ROMPHARM COMPANY S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 BLIST. DIN PVC/AL CU O SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 1 ML, CARE CONŢINE 0,75 ML SOL. INJ. ŞI UN AC STERIL PENTRU INJECŢIE, PENTRU ADMINISTRARE SUBCUTANATĂ

PR

1

25,581000

32,343000

29,537000

302

W63589010

L01BA01

METHOTREXATUM

METORTHRIT 10 mg/ml

SOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

10 mg/ml

ROMPHARM COMPANY S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 BLIST. DIN PVC/AL CU O SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 2,25 ML, CARE CONŢINE 2 ML SOL. INJ. ŞI UN AC STERIL PENTRU INJECŢIE, PENTRU ADMINISTRARE SUBCUTANATĂ

PR

1

53,022000

64,731000

62,359000

303

W63589007

L01BA01

METHOTREXATUM

METORTHRIT 10 mg/ml

SOL INJ. ÎN SERINGA PREUMPLUTĂ

10 mg/ml

ROMPHARM COMPANY S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 BLIST. DIN PVC/AL CU O SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 2,25 ML, CARE CONŢINE 1,5 ML SOL. INJ. ŞI UN AC STERIL PENTRU INJECŢIE, PENTRU ADMINISTRARE SUBCUTANATĂ

PR

1

39,771000

48,552000

31,148000

304

W63589004

L01BA01

METHOTREXATUM

METORTHRIT 10 mg/ml

SOL INJ. ÎN SERINGĂ PREUMPLUTĂ

10 mg/ml

ROMPHARM COMPANY S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 BLIST. DIN PVC/AL CU O SERINGĂ PREUMPLUTĂ DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 1 ML, CARE CONŢINE 1 ML SOL. INJ. ŞI UN AC STERIL PENTRU INJECŢIE, PENTRU ADMINISTRARE SUBCUTANATĂ

PR

1

33,609000

41,031000

5,699000

305

W63523001

L01DB06

IDARUBICINUM

IDARUBICINA ACCORD 5 mg/ 5 ml

SOL. INJ.

5 mg/5ml

ACCORD HEALTHCARE LIMITED

MAREA BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. INCOLOR CARE CONŢINE 5 ML SOL. INJ.

PR

1

71,020000

89,800000

0,000000”

 

24. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.2 „Transplant de cord”, după poziţia 117 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 118-120, cu următorul cuprins:

 

“118

W63687002

J01DH51

IMIPENEMUM + CILASTATINUM

IMIPENEM/ CILASTATIN AUROBINDO 500 mg/500 mg

PULB. PT. SOL. PERF.

500 mg/ 500 mg

AUROBINDO PHARMA ROMÂNIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATE DE 30 ML CU PULB. PT. SOL. PERF.

PR

10

18,581000

22,684000

0,000000

119

W63515002

J01XX08

LINEZOLIDUM

LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

SOL. PERF.

2 mg/ml

KRKA, D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU 10 PUNGI CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

PRF

10

108,858000

122,470000

0,000000

120

W63515001

J01XX08

LINEZOLIDUM

LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

SOL. PERF.

2 mg/ml

KRKA, D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU 1 PUNGĂ CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

PRF

1

116,430000

142,140000

0,000000”

 

25. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.3 „Transplant hepatic”, poziţiile 6, 9,10,12,103 şi 104 se abrogă.

26. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană,r subprogramul P9.3 „Transplant hepatic”, după poziţia 107 se introduc douăsprezece noi poziţii, poziţiile 108-119, cu următorul cuprins:

 

“108

W63590002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 2000 UI (20 mg)/0,2 ml

SOL. INJ.

2000 UI (20 mg)/ 0,2 ml

SANOFI ROMÂNIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE (DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,2 ML SOL. INJ.

PR/PRF

10

5,083000

6,427000

0,000000

109

W63591002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 ml

SOL. INJ.

4000 UI (40 mg)/ 0,4 ml

SANOFI ROMANIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,4 ML SOL. INJ.

PR/PRF

10

9,222000

11,660000

0,000000

110

W63592002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 ml

SOL. INJ.

6000 UI (60 mg)/ 0,6 ml

SANOFI ROMANIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,6 ML SOL. INJ.

PR/PRF

10

12,277000

14,988000

0,000000

111

W63593002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 8000 UI (80 mg)/0,8 ml

SOL. INJ.

8000 UI (80 mg)/ 0,8 ml

SANOFI ROMANIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,8 ML SOL. INJ.

PR/PRF

6

15,641666

19,778333

0,000000

112

W63515002

J01XX08

LINEZOLIDUM

LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

SOL. PERF.

2 mg/ml

KRKA, D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU 10 PUNGI CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

PRF

10

108,858000

122,470000

0,000000

113

W63515001

J01XX08

LINEZOLIDUM

LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

SOL. PERF.

2 mg/ml

KRKA, D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU 1 PUNGĂ CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

PRF

1

116,430000

142,140000

0,000000

114

W63403001

J02AX04

CASPOFUNGINUM **

CASPOFUNGINA MYLAN 50 mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

50 mg

MYLAN S.A.S.

FRANŢA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF.

PR

1

820,670000

932,680000

0,000000

115

W63457001

J02AX04

CASPOFUNGINUM **

CASPOFUNGINA ZENTIVA 50 mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

50 mg

ZENTIVA, K.S.

REPUBLICA CEHĂ

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

PR

1

820,670000

932,680000

0,000000

116

W63505001

J02AX04

CASPOFUNGINUM **

CASPOFUNGINA ATB 50 mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

50 mg

ANTIBIOTICE S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

PR

1

820,670000

932,680000

0,000000

117

W63404001

J02AX04

CASPOFUNGINUM **

CASPOFUNGINA MYLAN 70 mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

70 mg

MYLAN S.A.S.

FRANŢA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF.

PR

1

1.061,930000

1.195,660000

0,000000

118

W63458001

J02AX04

CASPOFUNGINUM **

CASPOFUNGINA ZENTIVA 70 mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

70 mg

ZENTIVA, K.S.

REPUBLICA CEHĂ

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

PR

1

1.061,930000

1.195,660000

0,000000

119

W63506001

J02AX04

CASPOFUNGINUM **

CASPOFUNGINA ATB 70 mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

70 mg

ANTIBIOTICE S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

PR

1

1.061,930000

1.195,660000

0,000000”

 

27. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas”, poziţiile 13,16,17 şi 19 se abrogă.

28. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas”, după poziţia 190 se introduc douăsprezece noi poziţii, poziţiile 191-202, cu următorul cuprins:

 

“191

W63590002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 2000 UI (20 mg)/0,2 ml

SOL. INJ.

2000 UI (20 mg)/ 0,2 ml

SANOFI ROMANIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,2 ML SOL. INJ.

PR/PRF

10

5,083000

6,427000

0,000000

192

W63591002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 ml

SOL. INJ.

4000 UI (40 mg)/ 0,4 ml

SANOFI ROMANIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,4 ML SOL. INJ.

PR/PRF

10

9,222000

11,660000

0,000000

193

W63592002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 ml

SOL. INJ.

6000 UI (60 mg)/ 0,6 ml

SANOFI ROMANIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,6 ML SOL. INJ.

PR/PRF

10

12,277000

14,988000

0,000000

194

W63593002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 8000 UI (80 mg)/0,8 ml

SOL. INJ.

8000 UI (80 mg)/ 0,8 ml

SANOFI ROMANIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,8 ML SOL. INJ.

PR/PRF

6

15,641666

19,778333

0,000000

195

W63515001

J01XX08

LINEZOLIDUM

LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

SOL. PERF.

2 mg/ml

KRKA, D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU 1 PUNGĂ CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

PRF

1

116,430000

142,140000

0,000000

196

W63515002

J01XX08

LINEZOLIDUM

LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

SOL. PERF.

2 mg/ml

KRKA, D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU 10 PUNGI CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

PRF

10

108,858000

122,470000

0,000000

197

W63403001

J02AX04

CASPOFUNGINUM **

CASPOFUNGINA MYLAN 50 mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

50 mg

MYLAN S.A.S.

FRANŢA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF.

PR

1

820,670000

932,680000

0,000000

198

W63457001

J02AX04

CASPOFUNGINUM **

CASPOFUNGINA ZENTIVA 50 mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

50 mg

ZENTIVA, K.S.

REPUBLICA CEHĂ

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

PR

1

820,670000

932,680000

0,000000

199

W63505001

J02AX04

CASPOFUNGINUM **

CASPOFUNGINA ATB 50 mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

50 mg

ANTIBIOTICE S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

PR

1

820,670000

932,680000

0,000000

200

W63458001

J02AX04

CASPOFUNGINUM **

CASPOFUNGINA ZENTIVA 70 mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

70 mg

ZENTIVA, K.S.

REPUBLICA CEHĂ

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ DE TIP I, CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

PR

1

1.061,930000

1.195,660000

0,000000

201

W63404001

J02AX04

CASPOFUNGINUM **

CASPOFUNGINA MYLAN 70 mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

70 mg

MYLAN S.A.S.

FRANŢA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TRANSPARENTĂ CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONCENTRAT PT. SOL. PERF.

PR

1

1.061,930000

1.195,660000

0,000000

202

W63506001

J02AX04

CASPOFUNGINUM **

CASPOFUNGINA ATB 70 mg

PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

70 mg

ANTIBIOTICE S.A.

ROMÂNIA

CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ TIP I CU CAPACITATEA DE 10 ML, CARE CONŢINE PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF.

PR

1

1.061,930000

1.195,660000

0,000000”

 

29. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice”, după poziţia 30 se introduc două noi poziţii, poziţiile 31-32, cu următorul cuprins:

 

“31

W63515001

J01XX08

LINEZOLIDUM

LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

SOL. PERF.

2 mg/ml

KRKA, D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU 1 PUNGĂ CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

PRF

1

116,430000

142,140000

0,000000

32

W63515002

J01XX08

LINEZOLIDUM

LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

SOL. PERF.

2 mg/ml

KRKA, D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU 10 PUNGI CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

PRF

10

108,858000

122,470000

0,000000”

 

30. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar”, poziţiile 1,4, 5 şi 7 se abrogă.

31. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar”, după poziţia 149 se introduc şase noi poziţii, poziţiile 150-155, cu următorul cuprins:

 

“150

W63590002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 2000 UI (20 mg)/0,2 ml

SOL. INJ.

2000 UI (20 mg)/ 0,2 ml

SANOFI ROMANIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,2 ML SOL. INJ.

PR/PRF

10

5,083000

6,427000

0,000000

151

W63591002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 4000 UI (40 mg)/0,4 ml

SOL. INJ.

4000 UI (40 mg)/ 0,4 ml

SANOFI ROMANIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 0,5 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,4 ML SOL. INJ.

PR/PRF

10

9,222000

11,660000

0,000000

152

W63592002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 6000 UI (60 mg)/0,6 ml

SOL. INJ.

6000 UI (60 mg)/ 0,6 ml

SANOFI ROMANIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 10 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,6 ML SOL. INJ.

PR/PRF

10

12,277000

14,988000

0,000000

153

W63593002

B01AB05

ENOXAPARINUM

CLEXANE 8000 UI (80 mg)/0,8 ml

SOL. INJ.

8000 UI (80 mg)/ 0,8 ml

SANOFI ROMANIA S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU 6 SERINGI PREUMPLUTE DIN STICLĂ INCOLORĂ DE TIP I, CU O CAPACITATE DE 1 ML, PREVĂZUTĂ CU AC CU UN CAP RIGID DIN PLASTIC FĂRĂ FILET ŞI PISTON X 0,8 ML SOL. INJ.

PR/PRF

6

15,641666

19,778333

0,000000

154

W63515001

J01XX08

LINEZOLIDUM

LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

SOL. PERF.

2 mg/ml

KRKA, D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU 1 PUNGĂ CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

PRF

1

116,430000

142,140000

0,000000

155

W63515002

J01XX08

LINEZOLIDUM

LINEZOLID KRKA 2 mg/ml

SOL. PERF.

2 mg/ml

KRKA, D.D., NOVO MESTO

SLOVENIA

CUTIE CU 10 PUNGI CU CAPACITATEA DE 300 ML DIN POLIOLEFINĂ MULTISTRAT

PRF

10

108,858000

122,470000

0,000000”

 

32. La secţiunea F10 „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică”, poziţiile 10,13,14 şi 16 se abrogă.

33. La secţiunea P10 „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică”, după poziţia 90 se introduc şase noi poziţii, poziţiile 91-96, cu următorul cuprins:

 

“91

W62870001

B01AB01

HEPARINUM **

HEPARINA GALENIKA 5000 UI/ml

SOL. INJ.

5000 UI/ml

MESFARMA SRL