MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 971/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 971         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 7 decembrie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

240. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială Europeană”, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

 

1.142. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană”, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

 

1.148. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

1.149. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

1.150. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

1.151. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

1.152. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 580 din 21 septembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 pct. 29 din Hotărârea Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor

 

Decizia nr. 581 din 21 septembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

856. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 45 la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad

 

857. - Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Caransebeş şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană”, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49 din 30 iunie 2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană”, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 30 iunie 2017, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I, după punctul 1 se Introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

„11. La articolul 6, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

«(71) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), în bugetele beneficiarilor finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind Creditele de angajament şi creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii aprobate la finanţare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, în cazul în care pentru implementarea acestor proiecte nu se primesc sume în avans de la Comisia Europeană/INEAV

2. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

„21. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 13. - (1) Sumele prevăzute la art. 10 lit. a) utilizate temporar din bugetul de stat se regularizează de către Autoritatea de certificare, din fonduri europene primite de la Uniunea Europeană, şi se virează la bugetul de stat, la poziţii distincte de venituri pe codul de identificare fiscală al Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la solicitarea Ministerului Finanţelor Publice sau până la închiderea programului.»“

3. La articolul I, după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 7 şi 8, cu următorul cuprins:

„7. La articolul 22, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(3) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale care implementează proiecte în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei au obligaţia de a vira, în lei, sumele primite în euro reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cheltuite iniţial din bugetele proprii, în conturile distincte de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile.»

8. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 35, cu următorul cuprins:

«Art. 35. - (1) Pentru programele operaţionale aferente perioadei de programare 2014-2020, valoarea cofinanţării private pentru beneficiarii/partenerii persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, înfiinţate conform legislaţiei în vigoare, inclusiv universităţi, sindicate şi patronate, este de maximum 2%.

(2) Rata de cofinanţare privată este stabilită de fiecare autoritate de management, cu respectarea cuantumului maxim prevăzut la alin. (1), şi se aprobă prin ghidul solicitantului.»“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 5 decembrie 2017.

Nr. 240.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană”, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare Teritorială Europeană”, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 decembrie 2017.

Nr. 1.142.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.068/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Mariana Coralia Ghiţ se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare şi se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Baia Mare.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 decembrie 2017.

Nr. 1.148.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.065/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Laura Andreea Timişan, în prezent delegată prim-procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara, se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara şi se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Deva, cu păstrarea gradului profesional de tribunal.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 decembrie 2017.

Nr. 1.149.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.094/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Iuliana Mihaela Bucur se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău şi se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Pătârlagele.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 decembrie 2017.

Nr. 1.150.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.071/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Mihaela Juravle, în prezent delegată în funcţia de prim-procuror, se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani şi se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Dorohoi.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 decembrie 2017.

Nr. 1.151.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.070/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Nicolae Cristian Sâvu se eliberează din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti şi se numeşte în funcţia de judecător la Judecătoria Curtea de Argeş.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 decembrie 2017.

Nr. 1.152.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 580

din 21 septembrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 pct. 29 din Hotărârea Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Irina-Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 pct. 29 din Hotărârea Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor, excepţie ridicată de Societatea Dianthus Company - S.R.L. din comuna Bradu, sat Geamăna, judeţul Argeş, în Dosarul nr. 11.662/94/2015** al Judecătoriei Buftea - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.398D/2017.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere faptul că, în temeiul art. 146 lit. d) teza întâi din Constituţie coroborat cu art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, hotărârile de Guvern nu pot constitui obiect al controlului de constituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 4 aprilie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 11.662/94/2015**, Judecătoria Buftea - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia do neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 pct. 29 din Hotărârea Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor. Excepţia a fost ridicată de Societatea Dianthus Company - S.R.L. Într-o cauză având ca obiect soluţionarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii, emis de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că textul de lege criticat este lipsit de claritate, precizie şi previzibilitate, întrucât nu prescrie conduita pe care trebuie să o adopte destinatarul legii, în vederea preîntâmpinării încălcării dispoziţiilor legale. În concret, în opinia autoarei excepţiei, prevederea legală criticată nu specifică în ce mod trebuie realizat sistemul de fixare a încărcăturii în cazul transportului rutier de mărfuri.

6. Judecătoria Buftea - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

8. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, în raport cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, şi cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Guvernului, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, republicată, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 4 pct. 29 din Hotărârea Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de Stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 14 februarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, în forma textului de lege existentă înainte de modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 69/2012 prin art. I pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 40/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 17 februarie 2016.

12. Prevederile legale criticate au următorul cuprins: „Următoarele fapte reprezintă încălcări grave ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor de aplicare a acesteia şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni: (...) 29. nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a efectua transportul rutier de mărfuri asigurând un sistem de fixare a încărcăturii conform reglementărilor în vigoare;”

13. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 21 alin. (1) - (3) privind accesul liber la justiţie. De asemenea sunt invocate dispoziţiile art. 6 - Dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, potrivit prevederilor art. 146 lit. d) teza întâi din Constituţie, Curtea Constituţională „d) hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele, ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial; (...).” în aplicarea acestei prevederi constituţionale, art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, prevede că instanţa de contencios constituţional „(...) decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia.”

15. Aşadar, Curtea reţine că hotărârile Guvernului nu pot constitui obiect al controlului de constituţionalitate, astfel că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 pct. 29 din Hotărârea Guvernului nr. 69/2012 este inadmisibilă. Instanţa de judecată a analizat admisibilitatea excepţiei, reţinând că aceasta este inadmisibilă, însă a sesizat Curtea Constituţională cu soluţionarea acestei excepţii, contrar prevederilor art. 29 alin. (5) teza întâi din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit cărora „(5) Dacă excepţia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanţa respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curţii Constituţionale.” întrucât instanţa de judecată nu a aplicat aceste dispoziţii legale, Curtea urmează să respingă excepţia de neconstituţionalitate ca fiind inadmisibilă.

16. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 pct. 29 din Hotărârea Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor, excepţie ridicată de Societatea Dianthus Company - S.R.L. din comuna Bradu, sat Geamăna, judeţul Argeş, în Dosarul nr. 11.662/94/2015** al Judecătoriei Buftea - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Buftea - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 21 septembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Irina-Loredana Gulie

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 581

din 21 septembrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariate

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Irina-Loredana Gulie - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, excepţie ridicată de Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne, în numele şi pentru membrii de sindicat Vasile Ciobanu, Cătălin Caragea, Cristian Ionuţ Matea, Florin Călin Caba, Laura Andreea Toader, Daniel Călin, Marian Radu Pleava, Ioana Păunescu, Claudiu Cirstei, Costinel Marian Ivanet, Mihaela Roxana Luncaşu, Ionel Popa, Gheorghe Chenea, Marian Ciocideasa, Gabriel Negut, Cristian Enache, Adrian Manole, Ionuţ Bogdan Coman, Mădălin Gheorghe, Constantin Tudor, Mădălin Marian Dinu, Marcel Antonescu, Ionuţ Ciprian Ilici, Ionuţ Constantin, Ioana Dumitru, Maria Anca Paseariu, Andrei Munteanu, Mihai Vasile Gafu, Octavian Mihăilă, Ion Tudor, Marcelo Dulgheru, Aurica Bogdan, Octavian Teodorescu, Ionel Ionascu, Alexandru Popa, Ion Dragoş Tuca, Gabriel Stroe, Alin Ionuţ Bicu, Marian Falcusan, Valentin Drăgan, Alexandru Ionel Stoica, Eugen Marius Iconaru, Maria Constantin, Emanuel Iacobescu, Diana Dida Giurgiu, Marius Bodeanu, Mihăiţă Crîngus, Constantin Coman, Dan Ciocoiu, Mihai Popister, Adriana Vasile, Nicuşor Raveanu, Elena Zamfirescu, Simona Oana Dulgheru, Adrian Crăciun, Mihaela Lefter şi Adam Tiberiu în Dosarul nr. 148/3/2016 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.512D/2017.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, respectiv Decizia nr. 708 din 29 noiembrie 2016.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 15 februarie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 148/3/2016, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţi a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale. Excepţia a fost ridicată de Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne, în numele şi pentru membrii de sindicat Vasile Ciobanu, Cătălin Caragea, Cristian Ionuţ Matea, Florin Călin Caba, Laura Andreea Toader, Daniel Călin, Marian Radu Pleava, Ioana Păunescu, Claudiu Cirstei, Costinel Marian Ivanet, Mihaela Roxana Luncaşu, Ionel Popa, Gheorghe Chenea, Marian Ciocideasa, Gabriel Negut, Cristian Enache, Adrian Manole, Ionuţ Bogdan Coman, Mădălin Gheorghe, Constantin Tudor, Mădălin Marian Dinu, Marcel Antonescu, Ionuţ Ciprian Ilici, Ionuţ Constantin, Ioana Dumitru, Maria Ancă Paseariu, Andrei Munteanu, Mihai Vasile Gafu, Octavian Mihăilă, Ion Tudor, Marcelo Dulgheru, Aurica Bogdan, Octavian Teodorescu, Ionel Ionascu, Alexandru Popa, Ion Dragoş Tuca, Gabriel Stroe, Alin Ionuţ Bicu, Marian Falcusan, Valentin Drăgan, Alexandru Ionel Stoica, Eugen Marius Iconaru, Maria Constantin, Emanuel Iacobescu, Diana Dida Giurgiu, Marius Bodeanu, Mihăiţă Crîngus, Constantin Coman, Dan Ciocoiu, Mihai Popister, Adriana Vasile, Nicuşor Raveanu, Elena Zamfirescu, Simona Oana Dulgheru, Adrian Crăciun, Mihaela Lefter şi Adam Tiberiu, într-o cauză având ca obiect soluţionarea acţiunii privind obligarea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră la calcularea, alocarea şi plata unor diferenţe băneşti reprezentând actualizarea normei de hrană.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că dreptul la alocaţia pentru hrană a fost restrâns în perioada 2013-2015, perioadă pentru care se pretinde acest drept de natură salarială, prin plafonarea cuantumului valoric ul alocaţiei pentru hrană la nivelul în vigoare în luna iunie 2010. În acest sens se arată că, potrivit dispoziţiilor art. 28 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, ale anexei la Hotărârea Guvernului nr. 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparţinând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică Statutul poliţistului, dar şi ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. S/310/2009*) privind hrănirea efectivelor Ministerului Administraţiei şi Internelor în timp de pace, pentru personalul căruia i se aplică Statutul poliţistului şi care îndeplineşte misiuni cu pericol deosebit, care execută, conduce sau coordonează misiuni operative ori contribuie la realizarea acestora se acordă un drept de hrană care să asigure 5.010 calorii zilnic fiecărui individ. Prin art. 6 din acest din urmă act normativ s-a prevăzut că, atunci când dreptul la hrană nu se acordă gratuit sub formă de alimente sau hrană preparată, va fi acordată în schimb valoarea financiară neimpozabilă a normei de hrană. Se mai arată că prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, dreptul la hrană a fost redus temporar, cu 25%, revenindu-se apoi, prin acte normative succesive, la nivelul în vigoare în luna iunie 2010, dar fără ca suma să fie actualizată, astfel că rezultă O diminuare a normei de hrană, valoarea acordată neasigurând cele 5.010 calorii necesare. Deşi prin ordine succesive ale ministrului apărării naţionale a fost actualizată valoarea normelor de hrană în funcţie de indicii preţurilor de consum, rezultând o sumă de 27 lei/zi, instituţiile bugetare nu au aplicat această actualizare, valoarea normei de hrană fiind plafonată, în temeiul textului de lege criticat, la valoarea de 24 lei/zi. Se susţine că în acest mod este încălcat caracterul temporar al restrângerii exerciţiului unor drepturi sau libertăţi, prevăzut de art. 53 din Constituţie.

 

*) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. S/310/2009 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

6. Se mai arată că prin neacordarea normei de hrană la valoarea actualizată cu indicii preţurilor de consum se ajunge la o discriminare între personalul instituţiilor publice, care primeşte hrană în natură, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, şi care beneficiază în acest fel de respectarea plafonului caloric zilnic, pe de o parte, şi personalul care beneficiază pentru hrănire de o alocaţie financiară neimpozabilă, pe de altă parte, întrucât cuantumul alocaţiei pentru hrană nu mai acoperă necesarul zilnic de 5.010 calorii prevăzut în norma de hrană nr. 6, cuprinsă în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 65/2003.

7. Se mai susţine că prin neacordarea unui drept prevăzut de lege la un nivel actualizat cu indicii preţurilor de consum se ajunge la situaţia în care un drept patrimonial recunoscut de lege este vidat de o parte de substanţa sa. Or, un asemenea drept nu poate înceta decât prin abrogarea temeiului legal care l-a instituit, abrogare care nu s-a produs.

8. Pe de altă parte, cu privire la măsurile de reducere a salariilor şi a altor drepturi de natură salarială, se arată că în jurisprudenţa Curţii Constituţionale (Decizia nr. 872 din 25 iunie 2010) s-a statuat că asemenea măsuri nu pot avea decât un caracter temporar.

9. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal nu şi-a exprimat opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate, contrar dispoziţiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

11. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, arătând că măsura legislativă a plafonării drepturilor de hrană la nivelul din luna iunie 2010 nu trebuie Să respecte condiţiile stabilite de art. 53 din Legea fundamentală, având în vedere că astfel de drepturi nu fac parte din categoria drepturilor fundamentale, legiuitorul fiind liber să dispună cu privire la conţinutul, limitele şi condiţiile de acordare a acestora, precum şi să dispună diminuarea ori chiar încetarea acordării acestora. În acest context apreciază că nu poate fi reţinută nici critica privind încălcarea art. 41 alin. (2) din Legea fundamentală, dat fiind că nu există o obligaţie constituţională a legiuitorului de a reglementa acordarea unor astfel de drepturi, fiind doar un beneficiu pe care acesta apreciază să îl acorde la un moment dat, în funcţie de situaţia economică, anumitor categorii de persoane.

12 Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Guvernului, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, republicată, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 18 mai 2012, care au următoarea redactare: „Cuantumul drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 118/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează potrivit ari. 1 alin. (1), fără a depăşi nivelul în vigoare în luna iunie 2010.” Potrivit art. 1 alin. (1) din acelaşi act normativ, „(1) Cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează în două etape, astfel:

a) cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012;

b) cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012. “

15. De asemenea, textul de lege criticat face referire la prevederile art. 2 alin, (1) lit. d) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, potrivit cărora: „(1) Se reduc cu 25% următoarele drepturi de natură salariată de care beneficiază personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare al acestora: (...) d) cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare. precum şi valoarea financiară a drepturilor de echipament;”.

16. În ceea ce priveşte obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea reţine că legiuitorul a prevăzut în mod expres acordarea dreptului de hrană la valoarea actualizată, prin dispoziţiile art. 12 alin. (1*) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015T precum şi alte măsuri în domeniul Cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, astfel cum au fost completate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2015 pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul Cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015.

17. Astfel, având în vedere că sesizarea Curţii Constituţionale în prezenta cauză, prin încheierea din 15 februarie 2017, a fost dispusă la o dată ulterioară datei la care dispoziţiile de lege criticate şi-au încetat aplicarea, Curtea reţine Că sunt incidente cele statuate de Curte prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, în sensul că „sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare”. Ca atare, Curtea urmează să analizeze constituţionalitatea dispoziţiilor de lege criticate, care continuă să îşi producă efectele în cauza în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate.

18. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 41 alin. (2) referitor la dreptul salariaţilor la măsuri de protecţie socială şi în art. 53 - Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

19. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile legale criticate au mai făcut obiectul controlului de constituţionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 708 din 29 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 20 martie 2017, Curtea s-a pronunţat asupra unor critici de neconstituţionalitate similare şi a statuat că alocaţia pentru hrană reprezintă unul dintre drepturile acordate poliţiştilor în virtutea specificului activităţii pe care o desfăşoară, în temeiul art. 28 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, care consacră dreptul poliţiştilor la alocaţie de hrană zilnică, alături de alte drepturi precum dreptul la uniformă, echipament specific, asistenţă medicală şi psihologică, proteze, precum şi medicamente gratuite. În temeiul dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, acordarea dreptului de hrană se face, de regulă, în natură, în limita unor plafoane calorice diferenţiate pe categorii, care constituie norme de hrană zilnice, dar se poate face şi pe bază de alocaţie valorică.

20. Potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 65/2003 şi Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. S/310/2009, pentru personalul căruia i se aplică Statutul poliţistului şi care îndeplineşte misiuni cu pericol deosebit, care execută, conduce sau coordonează misiuni operative ori contribuie la realizarea acestora, se acordă un drept de hrană care să asigure 5.010 calorii zilnic fiecărui individ, iar atunci când dreptul de hrană nu se acordă gratuit sub formă de alimente sau hrană preparată, va fi acordată în schimb valoarea financiară neimpozabilă a normei de hrană. Prin dispoziţiile art. 2 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, dreptul de hrană a fost redus temporar cu 25% din cuantumul aflat în plată la data intrării în vigoare a legii.

21. În prezenta cauză, autorii excepţiei de neconstituţionalitate critică, în esenţă, faptul că revenirea alocaţiei pentru hrană la cuantumul avut anterior reducerii cu 25% a acestui drept, prin dispoziţiile Legii nr. 118/2010, s-a realizat fără actualizarea acestei sume, astfel încât diminuarea, în acest mod, a cuantumului alocaţiei pentru hrană este contrară dispoziţiilor art. 16 alin. (1), art. 41 alin. (2) şi ale art. 53 din Constituţie.

22. În legătură cu invocarea încălcării dreptului constituţional la măsuri de protecţie socială, cuprins în art. 41 alin. (2) din Constituţie, prin Decizia nr. 708 din 29 noiembrie 2016, anterior citată, Curtea, invocând jurisprudenţa sa anterioară cu privire la conţinutul acestui drept constituţional (Decizia nr. 64 din 24 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 28 aprilie 2015), a statuat că dreptul la alocaţia de hrană acordat poliţiştilor este o măsură de protecţie socială a acestei categorii profesionale, care face parte dintre acele măsuri cu caracter preventiv ori de remediu prin care se urmăreşte păstrarea integrităţii fizice şi psihice a poliţiştilor. Curtea a observat că alocaţia de hrană nu face obiectul unei consacrări exprese prin documentele internaţionale pe care legiuitorul le-a avut în vedere atunci când a reglementat Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, între care se numără Recomandarea Rec(2001)1Q a Comitetului Miniştrilor Statelor Membre privind Codul european de etică al poliţiei, Declaraţia asupra poliţiei, adoptată prin Rezoluţia nr. 690 din 1979 de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, sau Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale.

23. Analizând dacă dreptul la alocaţie pentru hrană are un impact economico-social deosebit, care să permită constituţionalizarea sa, Curtea a reţinut că, pentru a avea un caracter de drept fundamental, o măsură de protecţie socială trebuie să asigure în mod esenţial exercitarea dreptului la muncă în condiţii de legalitate şi echitate, respectarea drepturilor salariaţilor şi, totodată, să intervină cu acele reglementări care sunt de natură să garanteze posibilitatea reală, concretă de a desfăşura munca, astfel încât acest drept să nu dobândească un caracter iluzoriu. Or, în ceea ce priveşte alocaţia de hrană, Curtea a apreciat că, în pofida contribuţiei sale la crearea unor condiţii cât mai adecvate desfăşurării activităţii poliţiştilor, nu se poate susţine că impactul acestui drept asupra raportului de serviciu este de natură să influenţeze legalitatea, caracterul judicios şi echitabil al acestuia şi nu poate fi văzut ca o măsură în lipsa căreia exercitarea drepturilor şi îndatoririlor ce decurg din raportul de serviciu ar fi supusă îndoielii sau ar da loc abuzului uneia dintre părţile raportului de serviciu. Prin urmare, Curtea a reţinut că dreptul la alocaţia de hrană nu reprezintă un element esenţial pentru existenţa raportului de serviciu al poliţiştilor şi exercitarea drepturilor şi îndatoririlor ce decurg din acesta, ci doar o modalitate prin care legiuitorul, în funcţie de resursele financiare disponibile, a înţeles să creeze condiţii adecvate desfăşurării acestei profesii.

24. Astfel, prin decizia precitată. Curtea a statuat că, având în vedere faptul că, nefiind determinantă pentru existenţa şi desfăşurarea raporturilor de muncă, alocaţia pentru hrană nu reprezintă un drept fundamental, legiuitorul poate să dispună modificarea sau chiar încetarea acestei măsuri de protecţie socială, fără a fi necesar să se supună condiţiilor art. 53 din Constituţie, întrucât acest text constituţional priveşte numai drepturile fundamentale, stabilite prin Constituţie, iar nu şi cele stabilite prin legi. Or, dreptul la alocaţia de hrană nefiind un drept fundamental, Curtea a constatat că prevederile art. 53 din Constituţie nu sunt incidente în cauză.

25. În ceea ce priveşte invocarea încălcării dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie privind egalitatea în drepturi, cu privire la diferenţele care apar între beneficiarii dreptului la alocaţie de hrană ca urmare a modalităţii diferite de acordare a acestui drept, respectiv fie în natură, fie sub forma unei alocaţii valorice, prin decizia precitată Curtea a statuat că situaţia personalului aparţinând structurilor Ministerului de Interne căruia i se aplică Statutul poliţistului şi care beneficiază pentru perioada în care se află în activitate de o alocaţie de hrană zilnică este distinctă, sub aspectul condiţiilor care justifică acordarea normei de hrană, de cea a altor categorii de persoane menţionate în Hotărârea Guvernului nr. 65/2003, anterior citată, act normativ care prevede normele de hrană zilnice, plafoanele calorice şi categoriile de personal pentru care se acordă acest drept. Or, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale în care s-a reţinut că principiul egalităţii în drepturi nu înseamnă uniformitate, încălcarea principiului egalităţii şi nediscriminării existând doar atunci când se aplică un tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără o motivare obiectivă şi rezonabilă, sau dacă există o disproporţie între scopul urmărit prin tratamentul inegal şi mijloacele folosite (a se vedea în acest sens Decizia nr. 20 din 24 ianuarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 10 aprilie 2003, Decizia nr. 156 din 15 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 26 iunie 2001), Curtea a apreciat că dispoziţiile de lege criticate nu au efecte de natură a contraveni prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie.

26. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a schimba jurisprudenţa Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în decizia menţionată îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

27, Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne, în numele şi pentru membrii de sindicat Vasile Ciobanu, Cătălin Caragea, Cristian Ionuţ Matea, Florin Călin Caba, Laura Andreea Toader, Daniel Călin. Marian Radu Pleava, Ioana Păunescu, Claudiu Cirstei, Costinel Marian Ivanet, Mihaela Roxana Luncaşu, Ionel Popa, Gheorghe Chenea, Marian Ciocideasa, Gabriel Negut, Cristian Enache, Adrian Manole, Ionuţ Bogdan Coman, Mădălin Gheorghe, Constantin Tudor, Mădălin Marian Dinu, Marcel Antonescu, Ionuţ Ciprian Nici, Ionuţ Constantin, Ioana Dumitru, Maria Anca Paseariu, Andrei Munteanu, Mihai Vasile Gafu, Octavian Mihăilă, Ion Tudor, Marcelo Dulgheru, Aurica Bogdan, Octavian Teodorescu, Ionel Ionascu, Alexandru Popa, Ion Dragoş Tuca, Gabriel Stroe, Alin Ionuţ Bicu, Marian Falcusan, Valentin Drăgan, Alexandru Ionel Stoica, Eugen Marius Iconaru, Maria Constantin, Emanuel Iacobescu, Diana Dida Giurgiu, Marius Bodeanu, Mihăiţă Crîngus, Constantin Coman, Dan Ciocoiu, Mihai Popister, Adriana Vasile, Nicuşor Raveanu, Elena Zamfirescu, Simona Oana Dulgheru, Adrian Crăciun, Mihaela Lefter şi Adam Tiberiu în Dosarul nr. 148/3/2016 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 21 septembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Irina-Loredana Gulie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 45 la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Pecica” la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 şi 690 bis din 19 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia nr. 157 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 158, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2017.

Nr. 856.

 

ANEXĂ

 

Completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al oraşului Pecica

 

SECŢIUNEA 1

BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- mii lei -

Denumire aci de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

158

-

Teren intravilan

Situat în intravilanul oraşului Pecica, judeţul Arad, str. 334/1 nr. 2.

Teren intravilan înscris în C.F. nr. 305863 cu nr. cad. 305863 cu o suprafaţă de 48.641 mp, se învecinează la Sud cu dig 546, la Nord cu strada 344/1, la Est cu C.F. nr. 306273 teren păşune, la Vest cu C.F. 305862 teren intravilan cu Ferma de bivoli

2012

218,88

Domeniul public al oraşului Pecica, conform Hotărârii Consiliului Local Pecica nr. 141/2017

C.F. nr. 305863 Pecica

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Caransebeş şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Caransebeş, cu sediul în localitatea Caransebeş, str. Drumul Reşiţei km 2, judeţul Caraş-Severin, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, denumită în continuare Staţiunea.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Staţiunii este constituit din bunuri din domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, potrivit situaţiilor financiare întocmite conform prevederilor art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Staţiunea are înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. MF 117255 suprafaţa de teren de 265,99 ha aparţinând domeniului public al statului, care cuprinde:

a) 262,89 ha, indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.45 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;

b) 3,10 ha, care au făcut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza căreia au fost emise titlurile de proprietate nr. 30529/R/1998, 30762/1997, 30582/1995 şi 30836/4/2002 de Către Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi procesele-verbale de punere în posesie aferente acestora, rămân în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se actualizează după soluţionarea definitivă a litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 4.555/208/2017, nr. 4.552/208/2017, nr. 4.553/208/2017 şi nr. 4.554/208/2017 aflate pe rolul instanţelor de judecată.

Art. 3. - (1) Staţiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul creşterii ovinelor şi caprinelor şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:

a) Diviziunea 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; Grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; Grupa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; Clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; Grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; Clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; Clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; Grupa 014 Creşterea animalelor; Clasa 0141 Creşterea bovinelor de lapte; Clasa 0142 Creşterea altor bovine; Clasa 0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor; Clasa 0149 Creşterea altor animale; Grupa 015 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; Clasa 0150

Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; Grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; Clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; Clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; Clasa 0163 Activităţi după recoltare; Clasa 0164 Pregătirea seminţelor;

b) Diviziunea 10 Industria alimentară; Grupa 101 Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor de carne; Clasa 1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii; Clasa 1013 Fabricarea produselor din came, inclusiv din carne de pasăre; Grupa 105 Fabricarea produselor lactate; Clasa 1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor; Grupa 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; Clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;

c) Diviziunea 33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor; Grupa 331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor; Clasa 3312 Repararea maşinilor; Clasa 3319 Repararea altor echipamente;

d) Diviziunea 46 Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului CU autovehicule şi motociclete; Grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; Clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; Clasa 4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii; Clasa 4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate; Grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; Clasa 4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne; Clasa 4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile;

e) Diviziunea 47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; Grupa 479 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe; Clasa 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;

f) Diviziunea 49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; Grupa 494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; Clasa 4941 Transporturi rutiere de mărfuri;

g) Diviziunea 68 Tranzacţii imobiliare, Grupa 682 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; Clasa 6820 închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

h) Diviziunea 69 Activităţi juridice şi de contabilitate; Grupa 692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal; Clasa 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal;

i) Diviziunea 72 Cercetare-dezvoltare; Grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; Clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;

j) Diviziunea 73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; Grupa 732 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice; Grupa 7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;

k) Diviziunea 75 Activităţi veterinare; Grupa 750 Activităţi veterinare; Clasa 7500 Activităţi veterinare;

l) Diviziunea 77 Activităţi de închiriere şi leasing; Grupa 773 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile; Clasa 7731 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole;

m) Diviziunea 78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă; Grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; Clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;

n) Diviziunea 85 învăţământ; Grupa 855 Alte forme de învăţământ; Clasa 8559 Alte forme de învăţământ neclasificate altundeva „n.c.a.”; Grupa 856 Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; Clasa 8560 Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ.

(2) Staţiunea desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din Străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Finanţarea activităţii Staţiunii se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", potrivit art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Staţiunea beneficiază prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Staţiunea organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul Staţiunii reorganizate se preia de noua unitate, fără concurs.

(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

(3) Salarizarea personalului Staţiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, CU persoane fizice sau juridice.

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat Staţiunii este de 35.

Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Staţiunea întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea Prezidiului Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 11. - (1) Staţiunea efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiune.

Ârt. 12. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii se aprobă prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, la propunerea consiliului de administraţie.

(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Conducerea Staţiunii este asigurată de:

a) consiliul de administraţie, format din 5 membri;

b) director.

(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, preşedintele consiliului ştiinţific, directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii.

(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Conducerea executivă a staţiunii este asigurată de director, numit prin decizia preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la staţiune, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Atribuţiile conducerii sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii.

Art. 14. - Activitatea ştiinţifică a Staţiunii este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii, în condiţiile legii.

Art. 15. - Staţiunea are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren.

Art. 16. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1,020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin:

a) actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;

b) modificarea administratorului, denumirii, codului de clasificare şi a descrierii tehnice ale imobilelor înscrise la nr. M.F. 117255, potrivit prevederilor anexei nr. 3.45 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, corelate cu cele din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi nr. M.F. 153529 potrivit anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aşa cum este prevăzut în anexele nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre.

Art. 17. - Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexele nr. 1-3 nu cuprind numărul cărţii funciare pentru imobile.

Art. 18. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării şi inovării,

Puiu-Lucian Georgescu

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2017.

Nr. 857.

 

ANEXA Nr. 1

 

Bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Caransebeş - C.U.I. 10156350

 

Grupa 8

(Bunuri care alcătuiesc domeniul public al stalului)

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii

(dării în folosinţă)

Valoarea

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

lip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

de inventar

(lei)

Baza legală

în administrare/ concesiune

concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

117238

8.28.13

Centrală termică

Suprafaţă construită =

28 mp. regimul de înălţime = 1 nivel

Teren biobază S.C.D.C.O.C. Caransebeş

Ţara; România, judeţul Caraş-Severin, localitatea Caransebeş, str. Drumul Reşiţei, km 2

1989

2.147

DCS 170/1981, anexa 2, PVR; Hotărârea Guvernului nr. 28/2015, Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

117239

8.28,03

Laborator de

cercetare-dezvoltare

Suprafaţă construită = 180 mp, regimul de înălţime = 1 nivel

Teren biobază

S.C.D.C.O.C.

Caransebeş

Ţara; România, judeţul Caraş-Severin, localitatea Caransebeş, str. Drumul Reşiţei, km 2

1989

21.948

DCS 170/1981, anexa 2, PVR; Hotărârea Guvernului nr. 28/2015, Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

117240

8.27.07

Adăpost experimental

Animale

Suprafaţă construită = 546 mp, saivan oi

Teren biobază S.C.D.C.O.C. Caransebeş

Ţara; România, judeţul Caraş-Severin, localitatea Caransebeş, str. Drumul Reşiţei, km 2

1989

279

DCS 170/1981, anexa 2, PVR; Hotărârea Guvernului nr. 28/2015, Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

117241

8.28.10

Pavilion cercetare-dezvoltare

Suprafaţă construită = 180 mp. regimul de înălţime = 1 nivel

Teren biobază S.C.D.C.O.C. Caransebeş

Ţara: România, judeţul Caraş-Severin, localitatea Caransebeş, str. Drumul Reşiţei km2

1989

21,948

DCS 170/1981, anexa 2, PVR; Hotărârea Guvernului nr. 28/2015, Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

117255

8.05.03

Total suprafaţă

265,99 ha

S.C.D.C.O.C.

Caransebeş

Ţara: România, judeţul Caraş-Severin, localitatea Caransebeş, str. Drumul Reşiţei km 2

2006

334.918

Hotărârea Guvernului nr. 35/2006, Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

În administrare

-

imobil

 

 

TOTAL

 

 

 

 

381.240

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil MFP 117255 pentru care se modifică administratorul, denumirea, codul de clasificare şi descrierea tehnică

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Cod

de clasificare

Denumire

Ordonatorul principal

Ordonatorul secundar

Administrator (Ordonator terţiar)

Descriere tehnică (pe scurt)

0

1

2

3

4

5

6

7

1

117255

8.05.03

Total suprafaţă

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Caransebeş

265,99 ha

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil MFP 153529 pentru care se modifică administratorul, denumirea, codul de clasificare şi descrierea tehnică

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumirea

Ordonatorul principal

Ordonatorul secundar

Ordonator terţiar

Descriere tehnică (pe scurt)

0

1

2

3

4

5

6

7

1

153529

8.05.01

Teren agricol

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Agenţia Domeniilor Statului

-

492 ha

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.