MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 972/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 972         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 7 decembrie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

235. - Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare

 

1.137. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

860. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

 

866. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către doamna Cochino Mădălina

 

867. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către domnul Paladi George-Adrian

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.389. - Ordin al ministrului sănătăţii privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 22 iulie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Prevederile prezentei ordonanţe se aplică în porturi şi pe căi navigabile interioare tuturor navelor şi tuturor activităţilor de transport naval şi conexe acestora care se desfăşoară în aceste zone.”

2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică:

a) navelor militare, navelor din dotarea Poliţiei de Frontieră Române, Poliţiei Române, Autorităţii Naţionale a Vămilor, Autorităţii Navale Române şi Regiei Autonome «Administraţia Fluvială a Dunării de Jos» Galaţi;

b) porturilor militare şi nici în zonele în care se desfăşoară în exclusivitate activităţi militare, de ordine publică şi securitate naţională.”

3. La articolul 4, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Ministerul Transporturilor, denumit în continuare minister, este autoritatea de stat în domeniul transporturilor navale care elaborează şi coordonează politica şi programele de dezvoltare a sistemului de transport naval şi, ca autoritate de reglementare, elaborează şi promovează actele normative şi normele specifice privind siguranţa navigaţiei, administrarea, utilizarea şi concesionarea infrastructurii de transport naval, desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturile şi apele naţionale navigabile ale României şi asigură ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte.

(2) Ministerul îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute la alin, (1) direct sau prin direcţia care coordonează activitatea de transport naval, denumită în continuare direcţie, ori, prin delegare de competenţă, după caz, prin instituţiile publice, regiile autonome şi companiile naţionale sau societăţile aflate în subordinea ori sub autoritatea sa.”

4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Asigurarea administrării porturilor şi a căilor navigabile interioare, urmărirea sau asigurarea furnizării serviciilor de siguranţă prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b) pct. 1 şi asigurarea efectuării activităţilor auxiliare prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. c) pct. 1 se fac de către administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile interioare, denumite în continuare administraţii.”

5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Infrastructura de transport naval este constituită din apele naţionale navigabile ale României, infrastructura de căi navigabile interioare astfel cum au fost stabilite prin lege şi infrastructura portuară indiferent de forma de proprietate.

(2) Constituie elemente de infrastructură de cale navigabilă interioară: căile navigabile interioare ale României, ecluzele, apărările şi consolidările de maluri şi taluzuri, drumurile tehnologice din lungul canalelor navigabile, construcţiile hidrotehnice, precum şi terenurile, instalaţiile şi echipamentele aferente acestora/

6. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Portul cuprinde elemente de infrastructură şi suprastructură portuară.”

7. La articolul 7, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

„(21) Constituie elemente de infrastructură portuară: terenurile portuare, construcţiile hidrotehnice destinate acostării navelor şi/sau aferente porturilor, bazinele portuare din interiorul porturilor, şenalele de acces în porturi, căile ferate, drumurile tehnologice, instalaţiile şi echipamentele aflate în perimetrul portuar şi care sunt destinate furnizării de utilităţi, acvatoriile.

(22) Constituie elemente de suprastructură portuară: instalaţiile şi echipamentele necesare pentru manipularea mărfurilor, construcţiile destinate depozitării şi procesării mărfurilor, alte clădiri şi construcţii speciale, platformele portuare, instalaţiile şi echipamentele de preluare a deşeurilor, inclusiv a celor generate de nave, sistemele de dirijare a traficului din perimetrul portuar, precum şi orice alte bunuri care prin natura sau destinaţia lor deservesc oricăreia dintre activităţile de transport naval prevăzute la art. 19.”

8. La articolul 7 alineatul (3) litera a), punctele 1-3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„1. porturi ale căror terenuri aparţin domeniului public al statului;

2. porturi ale căror terenuri aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale;

3. porturi ale căror terenuri constituie proprietate privată;”.

9. La articolul 7, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu următorul cuprins:

„(4) Locul de operare reprezintă acea zonă situată la malul mării sau al unei căi navigabile interioare, în afara porturilor, care dispune de amenajări permanente pentru acostarea în siguranţă a navelor, în vederea efectuării operaţiunilor de încărcare/descărcare mărfuri şi/sau îmbarcare/debarcare de persoane.

(5) Punctul izolat de operare reprezintă acea zonă situată la malul mării sau al unei căi navigabile interioare, în afara porturilor şi a locurilor de operare, unde a fost executată o amenajare având caracter temporar, pentru acostarea în siguranţă a navelor, în vederea efectuării unor operaţiuni temporare de încărcare/descărcare de mărfuri în cantităţi limitate şi/sau îmbarcare/debarcare de persoane.

(6) Drumurile aflate în interiorul porturilor ale căror terenuri aparţin domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale sunt drumuri tehnologice, circulaţia pe aceste drumuri efectuându-se în conformitate cu prevederile regulamentului de funcţionare al portului respectiv, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celorlalte prevederi legale.

(7) Drumurile tehnologice prevăzute la alin. (6) se întreţin şi se repară de administraţii sau de operatorii economici cărora le-au fost încredinţate printr-un contract, după caz, conform prevederilor legale în vigoare.”

10. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Lista cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public, precum şi limitele acestora se stabilesc şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.

(2) Autoritatea Navală Română, în a cărei jurisdicţie se află portul sau locul de operare, prin căpităniile de port, nu permite accesul şi operarea navelor în porturile sau locurile de operare care nu sunt înscrise în lista prevăzută la alin. (1) “

11. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Rada portuară este suprafaţa de apă situată în zona costieră, în faţa unui port maritim, destinată adăpostirii sau staţionării navelor în vederea intrării în port ori, după caz, operării navelor.”

12. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Pe căile navigabile interioare navele staţionează în zone de ancoraj.”

13. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj se stabilesc de către Autoritatea Navală Română, prin căpităniile de port, şi se fac publice prin avize către navigatori şi pe website-ul propriu.”

14. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Dezvoltarea porturilor ale căror terenuri aparţin domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se realizează în concordanţă cu politica şi cu programele de dezvoltare elaborate de către minister sau de către unităţile administrativ-teritoriale, după caz, cu consultarea prealabilă a administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare şi a asociaţiilor patronale şi profesionale reprezentative şi legal constituite.

(2) Investiţiile noi, lucrările de modificare şi modernizare şi orice alte lucrări de intervenţii cu privire la infrastructura de transport naval existentă în porturile prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a) pct. 1 se aprobă de către minister.

(3) Investiţiile noi, lucrările de modificare şi modernizare şi Orice alte lucrări de intervenţii cu privire la infrastructura de transport naval existentă în porturile prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a) pct. 2 se aprobă de către consiliile unităţilor administrativ-teritoriale, numai după obţinerea avizului conform al ministerului.

(4) Investiţiile noi, lucrările de modificare şi modernizare şi Orice alte lucrări de intervenţii cu privire la infrastructura de transport naval existentă în porturile prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a) pct. 3 se aprobă de către proprietarul terenului, numai după obţinerea avizului conform al ministerului.

(5) Investiţiile în suprastructură portuară de natura bunurilor imobile, astfel cum sunt definite la art. 537 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care au ca rezultat schimbarea sistematizării portului sau au ca efect creşterea capacităţii de operare a portului ori pot influenţa starea tehnică a infrastructurii, se pot realiza numai cu avizul conform al ministerului, indiferent de forma de proprietate asupra terenului.

(6) Avizul prevăzut la alin. (5) nu va putea fi refuzat fără motive temeinice.

(7) Investiţiile noi, lucrările de modificare şi modernizare şi orice alte lucrări de intervenţii cu privire la infrastructura de cale navigabilă interioară, indiferent de forma de proprietate, se aprobă de minister.”

15. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Planurile de construire de noi porturi şi locuri de operare, precum şi planurile de dezvoltare sau de schimbare totală ori parţială a destinaţiei celor existente se aprobă/se avizează, după caz, de către minister, indiferent de natura proprietăţii asupra terenului.”

16. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - În zona de siguranţă maritimă sau în zona de siguranţă a căilor navigabile interioare, indiferent de forma de proprietate asupra terenurilor, lucrările de investiţii, construcţii sau amenajări ori montarea de instalaţii se pot executa numai cu avizul prealabil al ministerului, cu excepţia celor prevăzute la art. 12.”

17. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) în zona de siguranţă maritimă sau în zonele de siguranţă a căilor navigabile interioare administraţiile/alte instituţii abilitate conform legii instalează semne şi semnale de navigaţie, de zi şi de noapte, în punctele necesare pentru siguranţa navigaţiei. În acest scop administraţiile/alte instituţii abilitate conform legii au obligaţia de a solicita, potrivit dispoziţiilor legale, efectuarea defrişărilor necesare menţinerii vizibilităţii semnelor şi semnalelor de navigaţie.”

18. La articolul 15, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

„(21) Administraţiile au obligaţia de a pune la dispoziţia navelor aparţinând Regiei Autonome «Administraţia Fluvială a Dunării de Jos» Galaţi locuri de acostare permanentă direct la fronturile de acostare ale cheului porturilor, fără perceperea tarifului de acostare.

(22) Administraţiile au obligaţia de a asigura accesul permanent la frontul de acostare atât de la uscat, cât şi dinspre apă.

19. La articolul 18, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 18. -(1) Distrugerea sau deteriorarea apărărilor de mal şi a digurilor este interzisă.

(2) Depozitarea mărfurilor, a altor produse sau a deşeurilor pe coronamentul apărărilor de mal, al digurilor, al cheiurilor şi pe drumurile de acces în porturi este interzisă.”

20. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) în sensul prezentei ordonanţe, activităţile de transport naval care se desfăşoară în porturi şi pe apele naţionale navigabile interioare sunt clasificate astfel:

a) activităţi de transport de mărfuri şi/sau de persoane cu nave, care cuprind:

1. transporturile publice de persoane şi/sau de mărfuri, efectuate de persoane juridice sau fizice autorizate în condiţiile legii;

2. transporturile de persoane şi/sau de mărfuri în folos propriu, efectuate de persoanele juridice ori fizice autorizate în condiţiile legii, mărfurile transportate fiind proprietatea acestora sau rezultatul activităţii lor, iar persoanele transportate fiind angajaţii lor;

3. transporturile de bunuri şi/sau de persoane în interes personal, pe apele naţionale navigabile, efectuate de persoane fizice pentru satisfacerea cerinţelor proprii de transport pe apă, pentru sport sau agrement;

b) activităţi conexe activităţilor de transport naval, care cuprind:

1. serviciile de siguranţă în porturi şi pe căi navigabile interioare, denumite în continuare servicii de siguranţă, precum: pilotajul navelor maritime şi fluviomaritime la intrarea şi ieşirea din porturi, între danele aceluiaşi port şi pe căile navigabile interioare şi remorcajul de manevră al navelor maritime şi fluviomaritime în porturi;

2. activităţile în legătură cu operarea navelor, cum ar fi: îmbarcarea/debarcarea de persoane, încărcarea/descărcarea navelor, depozitarea, stivuirea, amararea, sortarea, marcarea, paletizarea, pachetizarea, containerizarea, însăcuirea şi alte activităţi privind mărfurile, agenturarea, curăţarea magaziilor navelor] buncherajul, curăţarea şi degazarea tancurilor navelor, legarea-dezlegarea navelor maritime şi fluviomaritime;

c) activităţi auxiliare activităţilor de transport naval, care cuprind:

1. activităţile privind întreţinerea şi repararea infrastructurii de transport naval, semnalizarea costieră şi plutitoare pentru navigaţie, dragajul de întreţinere pentru asigurarea adâncimilor în porturi şi pe căile navigabile interioare, asistenţa navelor la operarea mărfurilor periculoase, preluarea reziduurilor şi a apelor uzate de la nave, preluarea gunoiului şi a resturilor menajere de la nave;

2. alte activităţi, cum ar fi executarea de construcţii hidrotehnice specifice transportului naval, lucrările de scafandrerie realizate în apele naţionale navigabile interioare şi în porturi, supravegherea navelor fără echipaj, serviciile pentru nave de agrement şi turism, dragajul de extracţie, refurnizarea de apă, de energie electrică şi de energie termică, asistenţa, salvarea şi ranfluarea navelor, reparaţiile la nave, aprovizionarea navelor.

(2) Activităţile de transport naval care pot fi efectuate numai de către operatori economici autorizaţi şi modul şi criteriile de autorizare se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.

(3) Nu se supun autorizării Autoritatea Navală Română şi operatorii economici care desfăşoară respectivele activităţi în folos propriu şi/sau în interes personal.

(4) Transportul de persoane şi/sau de mărfuri pe căile navigabile interioare ale României se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1.356/96/CE al Consiliului din 8 iulie 1996 privind normele comune aplicabile transportului de mărfuri sau de călători pe căile navigabile interioare între statele membre în vederea instituirii libertăţii de a furniza aceste servicii de transport.

(5) Transportul de persoane şi/sau de mărfuri dintr-un port românesc având ca destinaţie un port dintr-un stat membru al Uniunii Europene se efectuează numai cu nave care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene.

(6) Transportul de persoane şi/sau de mărfuri dintr-un port românesc având ca destinaţie un port dintr-un stat care nu este membru al Uniunii Europene se poate efectua cu nave care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene sau cu nave care arborează pavilionul statului pe teritoriul căruia se află situat portul de destinaţie.

(7) în situaţia în care nu există nave disponibile pentru efectuarea transporturilor de persoane şi/sau de mărfuri cu respectarea prevederilor alin. (5) sau (6), respectivele transporturi se pot efectua cu nave care arborează pavilionul unui stat terţ cu condiţia obţinerii în prealabil a unei autorizaţii emise de către direcţie.”

21. La articolul 20, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Se interzice administraţiilor portuare din porturile prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a) pct. 1 şi 2 efectuarea activităţilor:”.

22. La articolul 21, alineatul (1) şi litera b) a alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Activităţile de încărcare/descărcare mărfuri şi îmbarcare/debarcare persoane se desfăşoară numai în porturile şi în locurile de operare prevăzute la art. 8.

...........................................................................................................

b) îmbarcarea/debarcarea de persoane şi/sau încărcarea/ descărcarea de mărfuri în puncte izolate, pentru perioade limitate de timp, a unor cantităţi şi categorii de mărfuri, care din motive economice nu pot fi operate în porturile şi în locurile de operare prevăzute la art. 8;”.

23. La articolul 21, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:

„(5) Aprobarea pentru operaţiunile prevăzute la alin. (2) lit. b) se acordă în baza avizelor emise de către administraţia de cale navigabilă şi de Autoritatea Navală Română.

(6) în situaţia în care caracteristicile punctului izolat şi/sau condiţiile hidrometeorologice din zonă nu mai permit continuarea activităţii în respectivul punct izolat, în deplină siguranţă, administraţia de cale navigabilă şi/sau Autoritatea Navală Română au/are dreptul de a retrage avizul/avizele emis/emise, fără ca operatorul economic ce desfăşoară activitatea în punctul izolat respectiv să poată cere daune.

(7) Administraţia de cale navigabilă şi/sau Autoritatea Navală Română au/are obligaţia de a aduce la cunoştinţa operatorului economic prevăzut la alin. (6) şi direcţiei, de îndată, decizia de a retrage avizul/avizele emis/emise şi motivele care au impus adoptarea acestei măsuri.”

24. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - Administraţiile portuare prevăzute la art. 5 pot fi instituţii publice, regii autonome, companii naţionala sau societăţi.”

25. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) în porturile în care infrastructura portuară aparţine domeniului public sau privat al statului, administraţiile portuare se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului ca unităţi care funcţionează în subordinea sau sub autoritatea ministerului.

(2) în porturile în care infrastructura portuară aparţine domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale, administraţiile portuare se înfiinţează prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale deliberative şi se află în subordinea sau sub autoritatea respectivelor autorităţi ale administraţiei publice locale.

(3) în porturile în care infrastructura portuară aparţine domeniului privat, altul decât cel prevăzut la alin. (1) şi (2), administraţia portuară este o persoană juridică desemnată de proprietarul infrastructurii portuare.

(4) în lista cuprinzând porturile şi locurile de operare prevăzută la art. 8 vor fi precizate în mod expres şi administraţiile/administratorii acestora, după caz.”

26. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Administraţiile portuare prevăzute la art. 23 au în principal următoarele obligaţii;

a) să pună infrastructura portuară la dispoziţia tuturor utilizatorilor, în mod liber şi nediscriminatoriu;

b) să întreţină, să reparare, să modernizeze, să dezvolte şi să menţină caracteristicile tehnice minime ale infrastructurii portuare, astfel cum sunt stabilite prin planurile de proiectare sau cărţile tehnice aferente fiecărui element de infrastructură ori grupuri de elemente reprezentând o unitate funcţională, aflate în administrarea sau proprietatea lor;

c) să întreţină, să reparare, să modernizeze, să dezvolte şi să menţină caracteristicile tehnice minime ale oricăror reţele de utilităţi existente pe teritoriul porturilor, aflate în administrarea sau în proprietatea lor;

d) să asigure operatorilor economici, la cererea acestora, refurnizarea sau distribuţia utilităţilor, cu respectarea regulilor stabilite de către autorităţile de reglementare competente;

e) să asigure, după caz, furnizarea serviciilor de siguranţă prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b) pct. 1;

f) să asigure în permanenţă adâncimile minime în bazinele portuare şi la dane, astfel cum sunt stabilite prin planurile de proiectare ale acestor elemente de infrastructură;

g) să asigure în permanenţă adâncimile pe şenalele de acces necesare intrării/ieşirii navelor în/din port;

h) să asigure în permanenţă semnalizarea pe şenalele de acces şi în porturi;

i) să asigure, după caz, semnalizarea în mare largă, activitate pentru care pot percepe tarife;

j) să ţină evidenţa muncitorilor portuari care efectuează activităţile specifice prevăzute la art. 60 alin. (1) pe bază de contracte individuale de muncă;

k) să permită accesul în danele de operare pentru operaţiuni de încărcare/descărcare doar a navelor fluviale care respectă prevederile art. 19 alin. (4);

l) să întreţină drumurile de acces existente pe teritoriile portuare. În cazuri excepţionale, cu acceptul ministerului şi al autorităţilor locale, administraţiile portuare pot participa la întreţinerea căilor de legătură între teritoriile portuare şi drumurile naţionale sau autostrăzi;

m) să participe la intervenţiile în caz de dezastre, inclusiv poluări, conform legislaţiei în vigoare.

(2) Administraţiile au obligaţia să întocmească regulamente portuare, pe baza regulamentului-cadru elaborat de direcţie şi aprobat prin ordin al ministrului transporturilor.

(3) La elaborarea regulamentelor portuare administraţiile se vor consulta cu instituţiile abilitate ale administraţiei publice centrale, cu asociaţiile patronale şi profesionale, reprezentative şi legal constituite, precum şi cu federaţiile sindicale reprezentative care îşi desfăşoară activitatea în respectivul port.

(4) Regulamentele portuare vor fi avizate din punctul de vedere al siguranţei navigaţiei de Autoritatea Navală Română.

(5) Regulamentele portuare intră în vigoare după avizarea lor de către direcţie şi respectarea lor este obligatorie pentru toate persoanele fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea în portul respectiv

(6) Porturile sunt incluse în lista prevăzută la art. 8 numai după avizarea regulamentului portuar aferent de către direcţie.

(7) Urmărirea aplicării şi respectării regulamentelor portuare se face atât de către Autoritatea Navală Română, cât şi de către administraţii.”

27. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Administrarea căilor navigabile interioare se face de către administraţiile de căi navigabile interioare prevăzute la art. 5.”

28. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Administraţiile de căi navigabile interioare au următoarele obligaţii:

a) să pună infrastructura de căi navigabile interioare la dispoziţia tuturor utilizatorilor, în mod liber şi nediscriminatoriu;

b) să întreţină, să reparare, să modernizeze, să dezvolte şi să menţină caracteristicile tehnice minime ale infrastructurii de transport naval aferente căii navigabile interioare, astfel cum sunt stabilite prin planurile de proiectare sau cărţile tehnice aferente fiecărui element de infrastructură sau grupuri de elemente reprezentând o unitate funcţională, aflate în administrarea sau proprietatea lor;

c) Să asigure gabaritele minime de navigaţie stabilite în conformitate cu prevederile naţionale şi internaţionale aplicabile;

d) să asigure semnalizarea costieră şi plutitoare necesară;

e) să asigure sau să furnizeze serviciile de siguranţă prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b) pct. 1.”

29. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu următorul cuprins:

„Art. 261. - (1) Prin delegare de competenţă, în condiţiile legii, administraţiile pot duce la îndeplinire şi unele obligaţii ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte.

(2) Pentru activităţile pe care le efectuează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le-au fost delegate potrivit alin. (1), administraţiile respective îndeplinesc funcţia de autoritate portuară şi/sau de căi navigabile interioare.

(3) Lista cuprinzând administraţiile prevăzute la alin. (2), precum şi competenţele acestora delegate potrivit alin. (1) se publică prin ordin al ministrului transporturilor.

(4) Pentru desfăşurarea activităţilor având ca scop ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, administraţiile primesc fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului sau prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, după caz.

(5) Administraţiile pot îndeplini şi funcţia de administrator al zonei libere, în condiţiile legii.”

30. La articolul 27, partea introductivă şi litera c) ale alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Administraţiile porturilor şi căilor navigabile interioare au obligaţia să stabilească anual:

...........................................................................................................

c) programul de dragaj pentru asigurarea adâncimilor minime sau gabaritelor minime de navigaţie, după caz, cu consultarea operatorilor portuari;

...........................................................................................................

 (2) Programele prevăzute la alin. (1) fac parte integrantă din planul de administrare întocmit de către membrii organelor de conducere ale administraţiilor, fiind considerate indicatori de performanţă nefinanciari.”

31. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - Infrastructura de transport naval prevăzută la art. 6 alin. (1), care face parte din domeniul public, poate fi concesionată, subconcesionată, închiriată ori dată în administrare, după caz, în condiţiile legii.”

32. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Infrastructura de transport naval prevăzută la art. 29 poate fi:

a) dată în administrare, în condiţiile legii, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale ori administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare, organizate ca instituţii publice sau regii autonome;

b) concesionată administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare, organizate ca societăţi ori companii naţionale aflate în subordinea sau sub autoritatea ministerului, respectiv a autorităţilor administraţiei publice locale, după caz, în condiţiile legii.

(2) Concesionarea infrastructurii de transport naval în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b) se face pe bază de contract de concesiune încheiat între minister, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, în calitate de concedenţi, şi administraţiile respective, în calitate de concesionari.

(3) Administraţiile nu au dreptul să cesioneze, în tot sau în parte, contractele prevăzute la alin. (2).

(4) în situaţia în care veniturile obţinute din administrarea şi exploatarea infrastructurii de transport naval care face obiectul concesiunii nu sunt suficiente pentru întreţinerea, reparaţia, modernizarea, dezvoltarea respectivei infrastructuri, autoritatea publică centrală/locală alocă fonduri de la bugetul de stat/bugetul autorităţii administraţiei publice locale pentru asigurarea acoperirii cheltuielilor respective.”

33. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 301, cu următorul cuprins:

„Art. 301. - Contractele de concesiune prevăzute la art. 30 alin. (2) vor cuprinde în mod obligatoriu cel puţin:

a) obligaţiile prevăzute la art. 24, respectiv ârt. 26, după caz, şi sancţiunile aplicabile în cazul neîndeplinirii acestora;

b) obligaţia administraţiilor de a utiliza peste 50% din totalul veniturilor obţinute din administrarea şi exploatarea infrastructurii de transport naval care face obiectul concesiunii pentru întreţinerea, reparaţia, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii;

c) obligaţia de a ţine contabilitatea de gestiune;

d) redevenţa calculată pe baza veniturilor obţinute prin punerea la dispoziţia utilizatorilor a infrastructurii primite în concesiune.”

34. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Punerea la dispoziţia utilizatorilor de către administraţii a terenurilor portuare care aparţin domeniului public al statului se face prin contracte de subconcesiune sau închiriere, în condiţiile legii, cu scopul desfăşurării în mod eficient a activităţilor portuare definite prin prezenta ordonanţă.

(2) Administraţiile se pot asocia cu operatori economici în vederea utilizării în comun a infrastructurilor de transport naval, prin încheierea unor contracte de asociere, în condiţiile legii.

(3) Utilizatorii prevăzuţi la alin. (1) nu au dreptul să subconcesioneze sau închirieze terenurile portuare ce le-au fost subconcesionate şi nici să cesioneze în tot sau în parte contractele de subconcesiune.”

35. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 311, cu următorul cuprins:

„Art. 311. - (1) Terenurile libere de sarcini pot fi puse la dispoziţia utilizatorilor prin contracte de subconcesiune, în condiţiile legii.

(2) Studiul de oportunitate al fiecărei subconcesiuni în parte, elaborat în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru concesiune, se aprobă de către minister.

(3) Subconcesiunea prevăzută la alin. (1) se aprobă, în baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (2), prin hotărâre a Guvernului.

(4) Procedura de atribuire a contractului de subconcesiune se poate demara exclusiv după aprobarea subconcesiunii potrivit dispoziţiilor alin. (3).”

36. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Caietele de sarcini ale concesiunii se elaborează de către concedenţi, iar în cazul subconcesiunii prevăzute la art. 29 şi art. 31 alin. (1) se elaborează de către concesionarii prevăzuţi la art. 30 alin. (2) şi se aprobă de către minister sau de autorităţile administraţiei publice locale, după caz.

(2) Caietele de sarcini vor cuprinde în mod obligatoriu cel puţin:

a) scopul/destinaţia/activităţile pentru care se concesionează/subconcesionează infrastructura respectivă;

b) valoarea redevenţei;

c) criteriile de performanţă stabilite în funcţie de zonele portuare şi activitatea propusă spre a fi efectuată, conform studiului de oportunitate;

d) modalitatea de stimulare/penalizare pentru realizarea/ nerealizarea criteriilor de performanţă prevăzute la lit. c);

e) regimul bunurilor realizate prin programele de investiţii pe infrastructura de transport naval concesionată/subconcesionată la încetarea contractului de concesiune/subconcesiune.”

37. La articolul 33, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) modul/nivelul de îndeplinire a criteriilor de performanţă prevăzute în caietul de sarcini;

d) măsuri de protecţie a mediului, după caz.”

38. La articolul 34, literele a) şi e)-i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) perioada pentru care se concesionează/ subconcesionează infrastructura. Perioada contractului de subconcesiune nu poate depăşi perioada pentru care concesionarul prevăzut la art. 30 alin. (2) a primit în concesiune respectiva infrastructură. În cazul în care în oferta câştigătoare s-a prevăzut efectuarea unor programe de investiţii a căror perioadă de amortizare depăşeşte perioada-limită a contractului de concesiune prevăzut la art. 30 alin. (2), succesorul în drepturi al administraţiei este obligat să încheie cu subconcesionarul un contract de subconcesiune în aceleaşi condiţii, pe o durată egală cu perioada rămasă până la amortizarea integrală a investiţiilor realizate;

...........................................................................................................

e) criteriile de performanţă stabilite în funcţie de zonele portuare şi activitatea propusă spre a fi efectuată, conform studiului de oportunitate;

f) modalitatea de stimulare/penalizare pentru realizarea/ nerealizarea criteriilor de performanţă prevăzute la lit. e);

g) măsuri de protecţie a mediului, după caz;

h) clauze de reziliere a contractului pentru neplata redevenţei din cauze imputabile operatorului şi nerespectarea graficului de execuţie a programului de investiţii prevăzut la lit. d), dacă modificarea graficului nu a fost aprobată de respectivul concedent, iar cauzele de nerespectare a graficului îi sunt imputabile operatorului economic;

i) regimul bunurilor realizate prin programul de investiţii pe infrastructura de transport naval concesionată/subconcesionată la încetarea contractului de concesiune/subconcesiune şi modalitatea de despăgubire.”

39. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 341, cu următorul cuprins:

„Art. 341. - (1) Punerea la dispoziţia utilizatorilor de către administraţii a terenurilor portuare care aparţin domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale se poate face prin contracte de închiriere, în condiţiile legii.

(2) Administraţiile se pot asocia cu operatori economici în vederea utilizării în comun a infrastructurilor de transport naval prevăzute la alin. (1), prin încheierea unor contracte de asociere, în condiţiile legii.”

40. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - (1) închirierea infrastructurii de transport naval se face în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al ministrului transporturilor, respectiv prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice locale, după caz. Prin regulament se stabilesc categoriile de infrastructură care pot fi închiriate şi modalitatea de atribuire a acestora.

(2) Contractele de închiriere de infrastructură de transport naval se vor încheia pe o perioadă care nu va putea depăşi perioada concesiunii prevăzute la art. 30 alin. (2) şi vor conţine cel puţin clauzele prevăzute la art. 34 lit. a), b), c), e), f), h) şi i).

(3) în cazul în care prin contractul de închiriere s-a reglementat obligaţia locatarului de a efectua programe de investiţii a căror perioadă de amortizare depăşeşte perioada-limită a contractului de concesiune prevăzut la art. 30 alin. (2), succesorul în drepturi al administraţiei este obligat să încheie cu locatarul un contract de închiriere în aceleaşi condiţii, pe o durată egală cu perioada rămasă până la amortizarea integrală a investiţiilor realizate.”

41. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - (1) Pentru prestarea serviciilor prevăzute la art. 36, precum şi pentru alte activităţi şi servicii furnizate de către acestea, administraţiile stabilesc tarife în mod nediscriminatoriu.

(2) Stabilirea tarifelor se face pe baza unor norme de fundamentare întocmite de administraţii pe baza datelor din contabilitatea de gestiune a respectivei administraţii, în urma consultării prealabile a operatorilor economici.

(3) Orice modificare a tarifelor prevăzute la alin. (1) se face numai în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul următor.”

42. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - (1) Sumele obţinute din chirii, redevenţe şi din tarifele prevăzute la art. 37 constituie venituri proprii ale administraţiilor şi se utilizează în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Prin derogare de la art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, maximum 25% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se constituie vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat.”

43. După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 401, cu următorul cuprins:

„Art. 401. - (1) Pentru a asigura transparenţa şi un climat nediscriminatoriu, administraţiile vor elabora proiecte de contracte-cadru de subconcesiune, închiriere sau de prestări servicii şi le vor publica pe website-urile proprii spre dezbatere publică.

(2) în termen de 90 de zile de la publicarea proiectelor prevăzute la alin. (1), asociaţiile patronale şi profesionale, reprezentative şi legal constituite, precum şi federaţiile sindicale reprezentative care îşi desfăşoară activitatea în respectivul port formulează observaţii/propuneri la proiectul de contract-cadru prevăzut la alin, (1), în vederea definitivării negocierii cu bună-credinţă a clauzelor acestuia.

(3) Administraţiile au obligaţia de a publica pe website-ul propriu contractele-cadru, astfel cum au fost negociate potrivit alin. (2).

(4) Orice modificare a contractului-cadru se poate face numai cu respectarea prevederilor prezentului articol.

(5) în termen de 12 luni de la publicarea contractelor conform alin. (3), contractele existente se vor modifica conform noilor prevederi legale.”

44. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - (1) Ministerul şi autorităţile administraţiei publice locale, după caz, au obligaţia de a controla administraţiile în ceea ce priveşte modul de administrare şi de utilizare a infrastructurii de transport naval, modul de executare a contractelor de concesiune, modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, pe care administraţiile au fost mandatate să le ducă la îndeplinire, după caz.

(2) Pentru îndeplinirea prevederilor alin. (1) ministerul sau autorităţile administraţiei publice locale, după caz, pot coopta specialişti externi din cadrul asociaţiilor patronale şi profesionale, reprezentative şi legal constituite.

(3) Membrii organelor de conducere ale administraţiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (2) vor fi selectaţi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) Procedura de selecţie prevăzută la alin. (3) va cuprinde cel puţin unul dintre următoarele criterii obligatorii:

a) competenţe profesionale dovedite prin minimum 5 ani de experienţă în administrarea sau managementul unor entităţi, persoane juridice ce desfăşoară activităţi specifice sectorului transport naval, logistic, operare portuară, administrarea infrastructurii de transport naval; sau

b) competenţe profesionale dovedite prin minimum 5 ani de experienţă în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale ori instituţiilor publice, îndeplinind atribuţii de conducere, reglementare sau control în domeniul naval.”

45. La articolul 44, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Alocarea danelor şi ordinea intrării în port se stabilesc în funcţie de solicitările operatorilor economici care desfăşoară activităţi de încărcare/descărcare nave şi îmbarcare/debarcare pasageri. Au prioritate în aceste alocări operatorii economici ale căror elemente de suprastructură se află în danele respective.”

46. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - Administraţiile urmăresc şi iau măsurile necesare pentru ca traficul de mărfuri în port şi modul de depozitare a acestora şi, în special, a mărfurilor periculoase să nu afecteze mediul înconjurător, siguranţa şi securitatea infrastructurii portuare şi operarea navelor.”

47. La articolul 46, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) navele au corpul, maşinile sau echipamentele avariate şi acestea influenţează în mod substanţial siguranţa navigaţiei, caz în care se va solicita şi avizul căpităniei de port.”

48. La articolul 47, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Sunt considerate servicii de siguranţă pilotajul navelor maritime şi fluviomaritime la intrarea şi ieşirea din porturi, între danele aceluiaşi port şi pe căile navigabile interioare şi remorcajul de manevră al navelor maritime şi fluviomaritime în porturi.”

49. La articolul 50, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 50. - (1) Pilotajul navelor maritime şi fluviomaritime în porturile unde s-a instituit obligativitatea efectuării acestui serviciu se asigură de către administraţiile portuare:

...........................................................................................................

 (6) Modul de derulare a serviciului de pilotaj al navelor maritime se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.”

50. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Pilotajul navelor maritime şi fluviomaritime pe sectorul de Dunăre cuprins între rada portului Sulina şi Brăila se desfăşoară în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe şi cu prevederile Convenţiei despre regimul navigaţiei pe Dunăre, semnată la Belgrad la 18 august 1948, ratificată de România prin Decretul nr. 298/1948.

(2) Tarifele de pilotaj pentru pilotajul navelor maritime şi fluviomaritime prevăzut la alin. (1) se propun de către Regia Autonomă «Administraţia Fluvială a Dunării de Jos» Galaţi şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.

(3) Pilotajul navelor maritime şi fluviomaritime prevăzut la alin. (1), precum şi manevrele de intrare/ieşire în/din porturile Sulina, Tulcea, Galaţi şi Brăila, precum şi pilotajul în aceste porturi se asigură de către Regia Autonomă «Administraţia Fluvială a Dunării de Jos» Galaţi:

a) prin corpul propriu de piloţi;

b) prin piloţi autorizaţi de către Regia Autonomă «Administraţia Fluvială a Dunării de Jos» Galaţi, pe bază de contract de prestări de servicii încheiat în baza criteriilor impuse prin contractul-cadru de către Regia Autonomă «Administraţia Fluvială a Dunării de Jos» Galaţi cu respectivii piloţi ca persoane fizice sau ca operatori economici autorizaţi în condiţiile art. 19 alin, (2).

(4) Modul de desfăşurare a serviciului de pilotaj prevăzut la alin. (1] se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.

(5) În cazurile prevăzute la alin. (3), piloţii, persoane fizice sau operatorii economici autorizaţi, sunt obligaţi să plătească un tarif de utilizare a infrastructurii stabilit de către Regia Autonomă «Administraţia Fluvială a Dunării de Jos» Galaţi.”

51. La articolul 52, partea introductivă a alineatului (1)şl alineatul (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 52. - (1) Remorcajul de manevră al navelor maritime şi fluviomaritime în porturi prevăzut la art. 19 alin. (1) lit. b) pct. 1 se asigură de către administraţiile portuare:

...........................................................................................................

 (6) Modul de desfăşurare a serviciului de remorcaj prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.”

52. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 55. - Agenturarea navelor se efectuează numai de operatori economici specializaţi, denumiţi în continuare agenţi, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

53. După articolul 66 se introduce un nou capitol, capitolul X1, conţinând două noi articole, articolele 661 şi 662, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL X1

Consiliul de supraveghere în domeniul naval

Art. 661. - (1) Se înfiinţează Consiliul de supraveghere din domeniul naval, denumit în continuare Consiliul de supraveghere, care este organizat şi funcţionează ca structură fără personalitate juridică în cadrul Consiliului Concurenţei.

(2) Consiliul de supraveghere este independent din punct de vedere organizatoric, juridic, decizional şi cu privire la deciziile de ordin financiar faţă de administraţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (2), faţă de utilizatorii de infrastructură de transport naval, precum şi faţă de operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport naval prevăzute la art. 19.

(3) Din punct de vedere decizional, Consiliul de supraveghere este independent faţă de orice autoritate publică.

(4) Consiliul de supraveghere este format din 5 membri. Aceştia sunt selectaţi în cadrul unei proceduri transparente, fiind numiţi prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată. Preşedintele Consiliului de supraveghere este numit dintre membrii plenului Consiliului Concurentei.

(5) Membrii Consiliului de supraveghere trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenie română şi o experienţă de cel puţin 5 ani în unul dintre domeniile: economic, juridic, transport naval, administraţie publică;

b) să nu deţină acţiuni sau părţi sociale, direct ori indirect, la administratorii infrastructurii de transport naval şi/sau la operatorii din domeniul naval care utilizează infrastructura de transport naval, indiferent de natura proprietăţii asupra terenului;

c) să nu facă parte din consiliul de administraţie şi/sau din adunarea generală a acţionarilor ale întreprinderilor prevăzute la lit. b);

d) să nu aibă raporturi de muncă sau să nu desfăşoare activităţi remunerate pentru oricare dintre entităţile, acţionarii sau asociaţii operatorilor prevăzuţi la lit. b);

e) să nu deţină alte funcţii sau demnităţi publice, cu excepţia celor din cadrul Consiliului Concurenţei şi a funcţiilor sau activităţilor din domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice ori al creaţiei literar-artistice;

f) să depună anual o declaraţie de avere şi o declaraţie de interese, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(6) Consiliul de supraveghere deliberează şi decide valabil în cvorum de cel puţin 3 membri, dintre care unul trebuie să fie preşedintele sau reprezentantul său desemnat.

(7) Deciziile Consiliului de supraveghere se adoptă cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi. Fiecare membru dispune de un vot. În caz de paritate de voturi, prevalează soluţia votată de preşedinte sau, după caz, de reprezentantul care îl înlocuieşte.

(8) Mandatul de membru al Consiliului de supraveghere încetează

a) la expirarea duratei;

b) prin demisie;

c) prin deces;

d) prin revocare, conform prevederilor alin. (9).

(9) Revocarea din funcţie a unui membru al Consiliului de supraveghere se dispune prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei în următoarele cazuri:

a) imposibilitatea de a-şi îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive;

b) condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea;

c) dacă nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la alin. (5) lit. b)- e);

d) la survenirea unei situaţii de conflict de interese.

(10) Membrul Consiliului de supraveghere aflat în situaţia prevăzută la alin. (9) lit. c) are obligaţia ca în termen de cel mult 10 zile să înştiinţeze în scris preşedintele Consiliului Concurenţei.

(11) Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana care exercită funcţia de membru al Consiliului de supraveghere, soţul/soţia acesteia, rudele sau afinii de gradul II inclusiv, are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor ce îi revin. Membrii Consiliului de supraveghere care se află în această situaţie au obligaţia să se retragă din procesul decizional.

(12) Membrii Consiliului de supraveghere nu pot deţine nicio funcţie sau responsabilitate profesională în cadrul operatorilor sau al entităţilor reglementate timp de doi ani după încheierea mandatului lor.

(13) Ordinul de revocare din funcţie a membrilor Consiliului de supraveghere poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data aducerii sale la cunoştinţa persoanei revocate.

(14) în cazul vacantării unui loc în componenţa Consiliului de supraveghere pentru una dintre situaţiile prevăzute la alin. (9) lit. b)-d) se va proceda, conform prevederilor alin. (4), la numirea unui nou membru pentru durata rămasă din mandat, în funcţia devenită vacantă. Membrii Consiliului de supraveghere ale căror mandate au expirat rămân în funcţie până la numirea succesorilor lor.

(15) Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului de supraveghere au dreptul la o indemnizaţie lunară de 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui Consiliului Concurenţei.

(16) Consiliul de supraveghere trebuie să deţină o capacitate organizaţională adecvată în ceea ce priveşte resursele umane şi materiale. În cadrul Consiliului Concurenţei se înfiinţează o structură organizatorică în scopul asigurării desfăşurării activităţii Consiliului de supraveghere.

(17) Numărul maxim de posturi în cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (16) este de 16 şi se stabileşte prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, după consultarea preşedintelui Consiliului de supraveghere.

(18) Cheltuielile necesare desfăşurării activităţii Consiliului de supraveghere vor fi cuprinse în bugetul Consiliului Concurenţei.

(19) în exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de supraveghere emite decizii ce constituie titlu executoriu fără vreo altă formalitate şi aprobă regulamente şi instrucţiuni, care vor fi puse în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(20) Consiliul de supraveghere întocmeşte şi publică anual, pe website-ul propriu, raportul privind activitatea desfăşurată.

Art. 662. - (1) Consiliul de supraveghere acţionează în domeniul transportului naval, fără a aduce atingere competenţelor Consiliului Concurenţei de a aplica dispoziţiile Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Consiliul de supraveghere are următoarele atribuţii:

a) urmăreşte în ce măsură administraţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (2) respectă prevederile art. 24 alin. (1) lit. a);

b) avizează normele de fundamentare a tarifelor prevăzute la art. 37 alin. (1), a chiriei şi redevenţei pentru închirierea şi concesiunea/subconcesiunea terenurilor portuare care aparţin domeniului public al statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, percepute de către administraţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) şi (2), precum şi structura pe elemente de cheltuieli a acestora şi urmăreşte aplicarea lor în mod nediscriminatoriu;

c) avizează normele de fundamentare a tarifelor percepute pentru efectuarea serviciilor de siguranţă şi structura pe elemente de cheltuieli a acestor tarife şi verifică proporţionalitatea acestora cu costul serviciului furnizat, precum şi aplicarea lor în mod nediscriminatoriu;

d) analizează şi se pronunţă, prin decizie, într-un termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la primirea tuturor informaţiilor necesare, cu privire la plângerile formulate în legătură cu un tratament inechitabil sau discriminatoriu, aplicat, prin deciziile administratorului infrastructurii de transport naval, în ceea ce priveşte:

(i) procedura de alocare a infrastructurii de transport naval;

(ii) nivelul şi/sau structura chiriilor/redevenţelor/tarifelor de utilizare, aplicate în legătură cu infrastructura de transport naval, precum şi efectuarea serviciilor de siguranţă;

(iii) cerinţele minime aplicate pentru furnizarea serviciilor de siguranţă;

(iv) procedura de acordare/refuz a dreptului de a furniza servicii de siguranţă,

în îndeplinirea acestei atribuţii, Consiliul de supraveghere exercită o activitate administrativ-jurisdicţională;

e) impune prin decizie măsurile care să asigure remedierea situaţiei, în situaţia în care se constată că printr-o decizie a administratorului de infrastructură navală a fost aplicat un tratament inechitabil şi/sau discriminatoriu în ceea ce priveşte unul sau mai multe dintre elementele prevăzute la lit. d);

f) monitorizează şi avizează procedura de elaborare a contractelor-cadru prevăzută la art. 401;

g) formulează recomandări pentru adoptarea de măsuri care să faciliteze dezvoltarea domeniului transportului naval;

h) colaborează cu alte autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin;

i) analizează periodic respectarea cadrului legal în domeniul său de activitate şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia, în concordanţă cu reglementările Uniunii Europene;

j) efectuează schimburi de informaţii cu organisme de supraveghere similare din statele membre ale Uniunii Europene cu privire la activitatea, principiile şi practicile lor decizionale, astfel încât acestea să fie armonizate,

(3) în exercitarea atribuţiilor sale, ori de câte ori Consiliul de supraveghere constată că ar putea fi incidente prevederile legislaţiei în materia ajutorului de stat, informează Consiliul Concurenţei.

(4) în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale legale, Consiliul de supraveghere poate apela, în cazuri speciale, la specialişti externi din domeniul naval sau adiacent.

(5) Consiliul de supraveghere poate să solicite administratorului infrastructurii, precum şi oricăror altor operatori economici şi/sau autorităţi publice furnizarea informaţiilor şi documentelor relevante necesare exercitării atribuţiilor sale. Informaţiile solicitate se furnizează într-un termen rezonabil care nu poate depăşi 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării acestora. În situaţii excepţionale, Consiliul de supraveghere poate acorda o prelungire a acestui termen.

Consiliul de supraveghere are obligaţia păstrării confidenţialităţii informaţiilor şi documentelor primite.

(6) în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale, inspectorii de concurenţă din cadrul structurii organizatorice prevăzute la art. 661 alin. (16) exercită puterile de inspecţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Deciziile Consiliului de supraveghere sunt obligatorii pentru toate părţile vizate de acestea. Deciziile Consiliului de supraveghere vor fi comunicate părţilor şi vor fi publicate pe website-ul propriu. La publicare se va ţine seama de interesele legitime ale părţilor în cauză, astfel încât secretul de afaceri să nu fie divulgat.

(8) Deciziile Consiliului de supraveghere pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare. Instanţa poate dispune, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate, în condiţiile legii. În cazul amenzilor, suspendarea se poate dispune cu condiţia plăţii unei cauţiuni stabilite conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la creanţele bugetare.

(9) Procesele-verbale de constatare şi de aplicare a unor sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 671 pot fi contestate la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea judecătoriei se poate ataca cu recurs la Tribunalul Bucureşti - Secţia contencios administrativ, în termen de 15 zile de la comunicare.”

54. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 67. - Constituie contravenţii la normele prezentei ordonanţe următoarele fapte:

a) realizarea de investiţii noi şi executarea de lucrări de modificare şi modernizare şi a oricăror altor lucrări de intervenţii cu privire la infrastructura de transport naval existentă în porturile ale căror terenuri aparţin domeniului public al statului, fără aprobarea corespunzătoare a ministerului;

b) realizarea de investiţii noi şi executarea de lucrări de modificare şi modernizare şi a oricăror altor lucrări de intervenţii cu privire la infrastructura de transport naval existentă în porturile ale căror terenuri aparţin domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale, fără aprobările/avizele conforme corespunzătoare;

c) realizarea de investiţii noi şi executarea de lucrări de modificare şi modernizare şi a oricăror altor lucrări de intervenţii cu privire la infrastructura de transport naval existentă în porturile ale căror terenuri constituie proprietate privată, fără avizul conform corespunzător al ministerului;

d) realizarea de investiţii în suprastructură portuară de natura celor prevăzute la art. 12 alin. (5), fără obţinerea avizului conform al ministerului;

e) realizarea de investiţii noi, lucrări de modificare şi modernizare şi orice alte lucrări de intervenţii cu privire la infrastructura de cale navigabilă interioară, indiferent de forma de proprietate, fără aprobarea corespunzătoare a ministerului;

f) efectuarea de lucrări sau construirea de instalaţii şi amenajări care împiedică navigaţia;

g) nerespectarea prevederilor art. 13;

h) nerespectarea prevederilor art. 14;

i) distrugerea sau deteriorarea semnelor şi semnalelor de navigaţie;

j) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2);

k) nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (21) şi (22);

l) executarea de lucrări în acvatoriile portuare sau în albia căilor navigabile interioare, dragaje de extracţie şi altele asemenea, fără avizele corespunzătoare şi autorizaţia ministerului;

m) nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (2);

n) instalarea ori construirea de poduri sau instalarea de conducte ort de cabluri peste sau sub căile navigabile interioare ori în porturi, fără avizele corespunzătoare şi autorizaţia ministerului;

o) distrugerea sau deteriorarea apărărilor de mal şi a digurilor;

p) depozitarea mărfurilor, a altor produse sau a deşeurilor pe coronamentul apărărilor de mal, al digurilor, al cheiurilor şi pe drumurile de acces în porturi;

q) efectuarea de activităţi de transport naval, fără autorizare;

r) efectuarea serviciilor de siguranţă, fără a avea încheiate contracte cu administraţiile;

s) efectuarea activităţilor de încărcare/descărcare mărfuri şi/sau îmbarcare/debarcare persoane cu nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (1) şi (3);

t) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (6);

u) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 41 şi la art. 62 alin. (7);

v) nerespectarea prevederilor art. 53;

w) nerespectarea prevederilor art. 56 alin. (2);

x) nerespectarea prevederilor art. 57;

y) încălcarea de către operatorii economici a prevederilor art. 63;

z) folosirea de muncitori portuari neînregistraţi la administraţii şi/sau fără carnet de lucru;

aa) accesul fără forme legale în incinta portului;

ab) staţionarea mijloacelor de transport sau a utilajelor în locuri nepermise;

ac) prestarea de către persoane fizice a unor activităţi în legătură cu încărcarea/descărcarea navelor, fără a fi înregistrate la agenţie şi fără a deţine carnet de lucru.”

55. După articolul 67 se introduc două noi articole, articolele 671 şi 672, cu următorul cuprins:

„Art. 671. - Constituie contravenţii, constatate de Consiliul de supraveghere, următoarele fapte:

a) nerespectarea măsurilor impuse de Consiliul de supraveghere printr-o decizie adoptată, în condiţiile prezentei legi;

b) nerespectarea de către administraţiile portuare, în calitate de administrator al infrastructurii de transport naval, a obligaţiilor prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a), art. 37 şi art. 401 din prezenta lege;

c) furnizarea de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate în conformitate cu prevederile art. 662 alin. (5) din prezenta lege;

d) obstrucţionarea inspecţiei realizate în conformitate cu prevederile art. 662 alin. (6) din prezenta lege.

Art. 672. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 671 lit. a)-c) se fac de către Consiliul de supraveghere, prin decizie.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 671 lit. d) se fac prin proces-verbal întocmit de către personalul din cadrul structurii organizatorice prevăzute la art. 661 alin. (16), abilitat cu puteri de inspecţie, prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.

(3) Individualizarea sancţiunilor care se aplică de Consiliul de supraveghere conform prevederilor art. 671 se face ţinând seama de gravitatea şi durata faptei, în conformitate cu instrucţiunile adoptate în acest sens de Consiliul de supraveghere şi aprobate prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.

(4) Sumele provenite din amenzile aplicate de Consiliul de supraveghere se fac venit la bugetul de stat, în condiţiile legii.

(5) Dispoziţiile prevăzute la art. 671 lit. d) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 5, 8, 28,29, 32 şi 34.

(6) Consiliul de supraveghere poate obliga întreprinderile, prin decizie, la plata unor amenzi cominatorii, în sumă de până la 3% din cifra de afaceri zilnică medie din anul financiar anterior sancţionării, pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, pentru a le determina:

a) să se conformeze măsurilor dispuse prin decizie a Consiliului de supraveghere în îndeplinirea atribuţiilor sale;

b) să furnizeze în mod complet şi corect informaţiile şi/sau documentele care le-au fost solicitate conform prevederilor legii, în situaţia în care nefurnizarea informaţiilor şi/sau documentelor solicitate persistă chiar şi după un nou termen de răspuns stabilit de către Consiliul de supraveghere;

c) să se supună inspecţiei realizate pentru îndeplinirea atribuţiilor Consiliului de supraveghere.”

56. La articolul 68, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 68. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 67 se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru faptele prevăzute la art. 67 lit. u), w), x), aa) şi ab);

b) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru faptele prevăzute la art. 67 lit. y), z) şi ac);

c) cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, pentru faptele prevăzute la art. 67 lit. d), f), g), h), i), j), k), m), p), q), r), s), t) şi v);

d) cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei, pentru faptele prevăzute la art. 67 lit. a), b), c), e), I), n) şi o).”

57. La articolul 68, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

,,(11) Contravenţiile prevăzute la art. 671 se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 0,1% la 0,4% din cifra de afaceri totală realizată de întreprinderea în cauză în anul financiar anterior sancţionării, pentru faptele prevăzute la art. 671 lit. a) şi b);

b) cu amendă de la 0,04% la 0,1% din cifra de afaceri totală realizată de întreprinderea în cauză din anul financiar anterior sancţionării, pentru faptele prevăzute la art. 671 lit. c) şi d).”

58. La articolul 69, literele a)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) de către persoanele împuternicite de minister, în cazul faptelor prevăzute la art. 67 lit. a), b), c), e) şi g);

b) de către persoanele împuternicite de Autoritatea Navală Română, în cazul faptelor prevăzute la art. 67 lit. f), h), i), k), I),

m), n), o), q), r), s), t), v), w) şi x);

c) de către persoanele împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale competente, în cazul faptei prevăzute la art. 67 lit. b);

d) de către persoanele împuternicite de administraţii, în cazul faptelor prevăzute la art. 67 lit. d), j), p), u), v), y), z), aa), ab) şi ac).”

Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 18 septembrie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul II, alineatele (1) şi (2) se abrogă.

2. La articolul II, alineatele (42) şi (5)-(8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,(42) Contractele de asociere prevăzute la art. 31 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, pot fi transformate în contracte de închiriere/subconcesiune, la solicitarea operatorilor economici, în condiţiile legii.

...........................................................................................................

 (5) Pentru terenurile pe care sunt amplasate elemente de suprastructură portuară, care sunt utilizate legal de către operatori economici, şi pentru care nu sunt încheiate contracte de subconcesiune sau închiriere la data intrării în vigoare a prezentei legi, administraţiile şi utilizatorii sunt obligaţi să încheie contracte de subconcesiune sau închiriere, pentru terenurile portuare pe care le folosesc în scopul desfăşurării activităţii şi care alcătuiesc unitatea funcţională, pentru o durată care nu va depăşi durata contractului de concesiune încheiat între minister, respectiv autorităţile administraţiei publice locale, în calitate de concedenţi, şi administraţii, în calitate de concesionari.

(6) Utilizatorii prevăzuţi la alin. (5) au obligaţia de a-şi exprima opţiunea în legătură cu tipul de contract pe care doresc să îl încheie în termen de 90 de zile de la data publicării contractului-cadru de subconcesiune sau închiriere potrivit art. 401 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Prin excepţie de la prevederile art. 311 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care utilizatorul va opta pentru încheierea contractului de subconcesiune se aplică o procedură simplificată care presupune:

a) elaborarea pe propria cheltuială a unui studiu de oportunitate care va fi aprobat de către minister cu avizul administraţiei;

b) adoptarea unei hotărâri a Guvernului pentru aprobarea subconcesiunii;

c) acordarea subconcesiunii prin atribuire directă prin hotărâre a Guvernului prevăzută la lit. b).

(8) în situaţia în care utilizatorul prevăzut la alin. (5) va opta pentru încheierea contractului de închiriere, acesta se încheie prin atribuire directă.”

3. La articolul II, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) şi (10), cu următorul cuprins:

„(9) Contractele prevăzute la alin. (5) se vor încheia într-un termen de un an calendaristic de la data exprimării opţiunii potrivit alin. (6).

(10) în cazul în care operatorii economici refuză să încheie contracte de închiriere/subconcesiune, în conformitate cu prevederile alin. (5), aceştia nu mai pot utiliza terenurile portuare şi celelalte elemente de infrastructură portuară care aparţin domeniului public, urmând ca eventualele contracte de închiriere/subconcesiune pe care le-ar avea încheiate cu administraţiile referitoare la suprastructura aparţinând acestora să se rezilieze. Situaţia suprastructurii aparţinând operatorilor economici se va rezolva de la caz la caz, în condiţiile legii.”

Art. III. - (1) în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, administraţiile au obligaţia de a publica proiectele de contracte-cadru de subconcesiune, închiriere sau prestări servicii prevăzute la art. 401 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin prezenta lege.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de supraveghere din domeniul naval se aprobă prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. IV. - Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 22 iulie 2010, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2). cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2017.

Nr. 235.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2017.

Nr. 1.137.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Secţiunea I „Bunuri imobile” din anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău” la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 şi 621 bis din 22 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) la poziţia nr. 56, coloana 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Unitate cu destinaţia asistenţă şi protecţie socială”; coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Situată în satul Beceni, Str. Principală, comuna Beceni, judeţul Buzău, destinaţie - Centrul rezidenţial pentru recuperarea şi reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni, Sc totală = 1.094 mp, din care: C1 - clădire staţionar şi administrativ - spaţiu servicii rezidenţă, regim de înălţime P + 1 - Sc = 513 mp, C2 - şcoală şi internat - Sc = 298 mp, C3 - magazie alimente - Sc = 78 mp, C4 - spălătorie şi centrală termică - Sc = 128 mp, C6 - anexă - Sc = 53 mp, C8 - anexă - Sc = 24 mp. Suprafaţă teren = 6.834 mp. Vecinătăţi: N-S - drum sătesc, E - domeniul public al comunei Beceni, V - DJ 203 K”; coloana 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „841.741,76”; coloana 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 15/19.01.2017, CF nr. 20879”;

b) la poziţia nr. 58, coloana 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Unitate cu destinaţia asistenţă şi protecţie socială”; coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Situată în municipiul Râmnicu Sărat, Str. Privighetorilor nr. 1, judeţul Buzău, destinaţie - Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap, Sc totală = 1.049 mp, din care: C1 - construcţie socială - spaţiu servicii rezidenţă - Sc = 983 mp, C2 - anexă - Sc = 38 mp, C3 - anexă - Sc = 28 mp. Suprafaţă teren = 7.658 mp”; coloana 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „4.162.721,21”; coloana 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 16/19.01.2017, CF nr. 34344”;

c) la poziţia nr. 59, coloana 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Unitate cu destinaţia asistenţă şi protecţie socială”; coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Situată în municipiul Buzău, cartier Micro XIV, destinaţie - Complex de servicii pentru copilul cu handicap sever nr. 8 Buzău, Sc totală = 487 mp, din care: C1 - construcţie - spaţiu servicii rezidenţă - Sc = 375 mp, C2 - anexă - Sc = 89 mp, C3 - anexă - Sc = 23 mp. Suprafaţă teren = 2.640 mp.

Vecinătăţi: N-S-V-E - domeniul public al municipiului Buzău”; coloana 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „1.679.200,23”; coloana 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 15/19.01.2017, CF nr. 62977”;

d) la poziţia nr. 61, coloana 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Unitate cu destinaţia asistenţă şi protecţie socială”; coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Situată în municipiul Buzău, str. Obor nr. 5A, destinaţie - Complex de servicii comunitare nr. 3 Buzău, Sc totală ~ 566 mp, din care: C1 - complex de servicii comunitare - spaţiu servicii rezidenţă - Sc = 464 mp, C2 - centru vocaţional - Sc = 60 mp, C3 - centrală termică - Sc = 42 mp. Suprafaţă teren - 2.666 mp. Vecinătăţi: N-S-V-E - domeniul public al municipiului Buzău”; coloana 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „valoare construcţie - 720.455,52 şi valoare teren - 783.804 lei”; coloana 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 15/19.01.2017, CF nr. 62976”;

e) la poziţia nr. 65, coloana 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Unitate cu destinaţia învăţământ special”; coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Situată în municipiul Buzău, Str. Horticolei nr. 52, destinaţie - Liceul tehnologic special pentru copii cu deficienţe auditive Buzău şi Centrul rezidenţial pentru copilul cu deficienţe de auz nr. 10 Buzău, Sc totală = 1.914 mp, din care: C1 - staţie gaze - Sc = 6 mp, C2 - post pază - Sc = 8 mp, C3 - şcoală - spaţiu instructiv educativ şi spaţiu servicii rezidenţă, regim de înălţime P + 2 - Sc = 1.142 mp, din care construcţie veche Sc = 949 mp şi extindere clădire Sc = 193 mp, C7 - post trafo - Sc = 53 mp, C8 - magazie - Sc = 50 mp, C9 - beci - Sc = 91 mp, C10 - spălătorie - Sc = 233 mp, C11 - centrală termică - Sc = 331 mp. Suprafaţă teren = 11.308 mp, vecinătăţi: N - Str. Horticolei, S - SNCFR, V - Liceul special pentru copii cu deficienţe de vedere, E - Liceul tehnologic «Henri Coandă» Buzău”; coloana 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: „2001 şi 2013 (extindere)”; coloana 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „1.646.473 (valoare construcţii), 1.691.676,05 (valoare extindere 2013) şi valoare teren - 1.928.341,56”; coloana 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Procesul-verbal de recepţie finală nr. 13862/29.10.2015, Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 15/19.01.2017, CF nr. 58490”;

f) la poziţia nr. 66, coloana 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Unitate cu destinaţia învăţământ special”; coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Situată în municipiul Buzău, Str. Horticolei nr. 54, destinaţie - Liceul special pentru deficienţi de vedere Buzău şi Centrul rezidenţial pentru copilul cu deficienţe de vedere nr. 11 Buzău, Sc totală = 3.379 mp, din care: C1 - construcţie învăţământ - spaţiu instructiv-educativ, regim de înălţime parţial P +1 - Sc = 1.515 mp, C2 - sală sport - spaţiu instructiv-educativ, regim de înălţime parţial P + 1 - Sc = 236 mp, C3 - construcţie socială - spaţiu servicii rezidenţă, regim de înălţime P + 1 - Sc = 575 mp, C4 - şcoală şi cantină, Sc totală = 949 mp, din care: spaţiu instructiv-educativ, regim de înălţime parţial P + 1 - Sc = 461 mp şi cantină Sc = 488 mp, C5 - magazie şi garaj - Sc = 104 mp. Suprafaţă teren = 7.678 mp, vecinătăţi: N - Str. Horticolei, S-V - Liceul special pentru copii cu deficienţe auditive, E - Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă Buzău”; coloana 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: „2001 şi 2013 (extindere corp clădire învăţământ)”; coloana 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „3.551.227,32 (valoare construcţii), 2.039.489,01 (valoare extindere) şi 1.286.602,46 (valoare teren)”; coloana 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Proces-verbal de recepţie finală nr. 474/12.01.2016, Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 15/19.01.2017, CF nr. 58444”;

g) la poziţia nr. 69, coloana 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Unitate cu destinaţia învăţământ special”; coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Situată în municipiul Râmnicu Sărat, Str. Micşunelelor nr. 29, judeţul Buzău, destinaţie - Centrul şcolar de educaţie incluzivă Râmnicu Sărat, Sc totală = 3.181 mp, din care: C1 - staţie gaze - Sc = 2 mp, C2 - post trafo - Sc = 52 mp, C3 - centrală termică - Sc = 215 mp, C4 - spălătorie - Sc = 173 mp, C5 - platformă gunoi - Sc = 12 mp, C6 - staţie pompe - Sc = 18 mp, C7 - construcţie socială - spaţiu instructiv-educativ, regim de înălţime parţial P + 1 - Sc = 499 mp, C8 - hol de legătură între spaţiile instructiv-educative - Sc = 252 mp, C9 - construcţie socială - spaţiu instructiv-educativ, regim de înălţime P + 1 - Sc = 219 mp, C10 - construcţie socială - spaţiu instructiv-educativ, regim de înălţime P + 1 - Sc = 218 mp, C11 - construcţie socială - spaţiu instructiv-educativ, regim de înălţime parţial P + 1 - Sc = 463 mp, C12 - construcţie socială - Sc = 597 mp, C13 - construcţie anexă parter - Sc = 304 mp, C14 - anexă - Sc = 39 mp, C15 - anexă - Sc = 27 mp, C16 - anexă - Sc = 60 mp, C17 - post trafo - Sc = 31 mp. Suprafaţă teren = 17.560 mp”; coloana 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „2.929.306,01”; coloana 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 15/19.01.2017, CF nr. 30282”;

h) la poziţia nr. 71 subpoziţia „Clădire Secţiile de contagioase şi TBC ale Spitalului judeţean”, coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Situată în municipiul Buzău, Str. Plevnei, nr. 26, judeţul Buzău, Sc totală = 4.971 mp, din care: C1 - pavilion TBC, regim de înălţime P + M - Sc = 500 mp, C2 - pavilion dermato-venerice, regim de înălţime P +1 - Sc = 226 mp, C3 - pavilion cabinet medical - Sc = 91 mp, C4 - pavilion bucătărie, regim de înălţime S + P - Sc = 186 mp, C5 - pavilion secţie contagioşi, regim de înălţime P +1 - Sc = 475 mp, C6 - pavilion SIDA - Sc = 210 mp, C7 - pavilion urgenţe şi internări - Sc = 192 mp, C8 - pavilion birouri administrative - Sc = 310 mp, C9 - pavilion farmacie - Sc = 197 mp, C10 - pavilion TBC şi spălătorie, regim de înălţime S + P - Sc = 1.406 mp, C11 - anexă - Sc = 56 mp, C12 - centrală termică - Sc = 242 mp, C13 - magazie alimente - Sc = 51 mp, C14 - anexă - Sc = 51 mp, C15 - anexă - Sc = 12 mp, C16 - anexă - Sc = 4 mp, C17 - anexă - Sc = 95 mp, C18 - post trafo - Sc = 40 mp, C19 - garaj - Sc = 76 mp, C20 - pavilion capelă - Sc = 43 mp, C21 - anexă - Sc = 36 mp, C22 - anexă - Sc = 26 mp, C23 - post trafo - Sc = 56 mp, C24 - garaj - Sc = 155 mp, C25 - anexă - Sc = 223 mp, C26 - cabină poartă - Sc = 12 mp. Suprafaţă teren = 33.626 mp. Vecinătăţi: N - Str. Libertăţii, V - Str. Plevnei, S - Str. Scânteii, E - proprietăţi particulare”; coloana 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „37.359.433,79 (valoare construcţii) şi 4.948.293 (valoare teren)”; coloana 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 15/19.01.2017, CF nr. 65820”;

i) la poziţia nr. 86, coloana 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Unitate cu destinaţia învăţământ special”; coloana 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Situată în municipiul Buzău, Str. Horticolei nr. 56, destinaţie - Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă Buzău, C1 - Sc totală = 936 mp, din care: Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă - S + P + 2E, Sc = 757,5 mp şi extindere - S + P + 2E, Sc = 178,5 mp. Suprafaţă teren = 4.817 mp, vecinătăţi: N - Str. Horticolei, S - Centrul rezidenţial pentru copilul cu handicap nr. 9, V - Liceul special pentru deficienţi de vedere, E - proprietate particulară”; coloana 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: „2004 şi 2012 (extindere)”; coloana 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „440.925,10 (valoare construcţii), 1.420,330,18 (valoare extindere) şi 708.099 (valoare teren)”; coloana 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Proces-verbal de recepţie finală nr. 13302/17.10.2016, Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 15/19.01.2017; CF nr. 58442”.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2017.

Nr. 860.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către doamna Cochino Mădălina

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către doamna Cochino Mădălina.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 6 decembrie 2017.

Nr. 866.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către domnul Paladi George-Adrian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Paladi George-Adrian exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Brăila.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 6 decembrie 2017.

Nr. 867.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 12.868 din 5.12.2017 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale, din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, CU modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 şi 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După poziţia nr. 6043 se introduc 5 noi poziţii, poziţiile nr. 6044-6048, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod_cim

obs.

Denumire

produs

formă

Concentraţie

Firmă/

ţară

DCI

Ambalaj

grupa

ATC

statut_

frm

statut_

anm

Preţ producător

(lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA (lei)

Preţ amănuntul maxima) cu TVA

(lei)

stare

Observaţii

Valabilitate preţ

„6044

W62741001

 

COROTROPE 10 mg/10 ml

SOL.  INJ.

10 mg/ 10 ml

C.N.

UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA

MILRI-

NONUM

Cutie x 10 fiole x 10 ml (4 ani)

C01CE02

MI

 

455.90

485.90

567,78

N

2875 cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 25 aprilie 2018.

6045

W54011001

 

EXACYL 0.5 g/5 ml

SOL. INJ.

0,5 g/ 5 ml

C.N.

UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA

ACIDUM

TRANEXA

MICUM

Cutie x 5 flote x 5 ml (5 ani)

B02AA02

MI

 

7,51

8,56

11,57

N

16100 cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 25 aprilie 2018.

6046

W626C2001

 

METHO-TREXATE

2,5 mg

COMPR. FILM.

2,5 mg

C.N.

UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA

METHOT

REXATUM

Cutie cu 10 blistere x 10 comprimate filmate (5 ani)

L01BA01

MI

 

21,92

24,99

33,77

N

150.000 cutii

Preţurile sunt valabile până la data de4 august 2018.

6047

W55916001

 

PETEHA

250 mg

COMPR. FILM.

250 mg

PHARMA - S.A. - ROMÂNIA

PROTION

AMIDUM

Cutie x 10 blistere x 10 comprimate filmate

J04AD01

MG

 

91,31

102,27

124,85

N

2510 cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 31 octombrie 2018.

6048

W59618001

 

PROTAMINE SULPHATE

LEO PHARMA

1400 Ul/ml

SOL. INJ. ŞI PERF.

10

mg/ml

C.N.

UNIFARM

- S.A. -

ROMÂNIA

PROTAMI

NI

SULFAS

Cutie x 50 fiole x 5 ml (3 ani)

V03AB14

MI

 

854,65

884,65

1002,42

N

1288 cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 4 iulie 2018.”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 5 decembrie 2017.

Nr. 1.389.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.