MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 974/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 974         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 7 decembrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

127. - Hotărâre privind numirea preşedintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

88. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

864. - Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Panaitescu Gabriel-Aurelian din funcţia publică de prefect al judeţului Galaţi în funcţia publică de inspector guvernamental

 

865. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Galaţi de către domnul Otrocol Dorin

 

868. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către doamna Beclea Daniela

 

869. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către doamna Lozneanu Daniela-Petronela

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

712. - Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Panaitescu Gabriel-Aurelian în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

713. - Decizie privind numirea domnului Ionuţ Barbu în funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

 

714. - Decizie privind stabilirea atribuţiilor domnului Mircea Băcală, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

715. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Gabriela-Norica Zlate a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.139. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

 

ACTE ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea preşedintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

 

În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 5 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Butnaru Florinel se numeşte în funcţia de preşedinte al Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, pentru un mandat de 4 ani.

 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa Senatului din 6 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 6 decembrie 2017.

Nr. 127.

 

 

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Luând în considerare:

- necesitatea implementării în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a măsurilor din domeniul fiscal, cuprinse în Programul de guvernare 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, referitoare la creşterea gradului de colectare a veniturilor la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi la responsabilizarea angajatorilor în ceea ce priveşte plata la timp a contribuţiilor sociale de asigurări de sănătate datorate de către angajaţi, precum şi la reducerea nivelului contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată;

- necesitatea elaborării Legii bugetului de stat pentru anul 2018;

- necesitatea punerii în concordanţă a dispoziţiilor din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017, respectiv eliminarea din sarcina angajatorului a obligaţiei plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi trecerea acesteia în sarcina salariaţilor,

ţinând cont de necesitatea modificării şi completării reglementărilor referitoare la obligaţiile de plată reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi la constituirea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în ceea ce priveşte cota de contribuţie asiguratorie pentru muncă, în cuantumul stabilit de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în considerarea reglementării cadrului legal pentru ca persoanele care au calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate să poată face dovada calităţii de asigurat, în situaţia în care nu au fost emise cârdurile naţionale de asigurări de sănătate şi/sau pentru situaţiile în care acestea nu figurează ca asiguraţi în sistemul informatic unic integrat,

în lipsa unei astfel de reglementări asiguraţii nu pot face dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi nu pot beneficia de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale,

ţinând cont de necesitatea reglementării modalităţii de acoperire a deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în vederea asigurării serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale la care au dreptul asiguraţii, în sensul că după epuizarea fondului de rezervă veniturile bugetului fondului se completează cu sume care se alocă de la bugetul de stat, fără de care nu se poate asigura continuitatea plăţilor serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale care se suportă din bugetul fondului;

având în vedere necesitatea respectării normelor de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, respectiv pentru evitarea paralelismului legislativ, precum şi pentru evitarea interpretărilor şi aplicarea neunitară a prevederilor legale, întrucât prevederile privind persoanele care au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, categoriile de venituri asupra cărora se stabileşte contribuţia, modul de stabilire, declarare şi piaţă sunt reglementate în Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se impune eliminarea de urgenţă din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate,

situaţia excepţională cauzată de necesitatea reglementării unei măsuri tranzitorii pentru corelarea dispoziţiilor art. 249 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale art. 20 alin. (2) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, prin instituirea posibilităţii încheierii în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în anul 2018, de către casele de asigurări de sănătate a contractelor de furnizare de servicii medicale cu unităţile sanitare autorizate şi evaluate, potrivit legii,

în situaţia neadoptării acestei măsuri se limitează accesul asiguraţilor la servicii medicale acordate în unităţi sanitare, în unele zone în care nu există alte alternative de acordare a asistenţei medicale,

ţinând cont de faptul că în lipsa reglementării de urgenţă a acestei măsuri tranzitorii nu ar putea fi asigurat accesul neîntrerupt al asiguraţilor la servicii medicale şi medicamente,

având în vedere că în Programul de guvernare 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, introducerea contractelor pentru programele naţionale de tip cost-volum-rezultat reprezintă unele dintre priorităţile programului Guvernului în domeniul sănătăţii, prin care se asigură creşterea accesului populaţiei la terapii inovative, în condiţii de eficienţă, sustenabilitate financiară şi de predictibilitate a costurilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate,

pentru o utilizare eficientă a fondurilor publice alocate în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat,

ţinând cont de faptul că perioada de timp dintre încheierea de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat şi momentul începerii derulării acestora, respectiv luna în care s-a eliberat prima prescripţie medicală, variază în funcţie de data intrării în vigoare a acestor contracte şi data intrării în vigoare a protocolului terapeutic de prescriere a medicamentelor,

având în vedere faptul că procesul de negociere şi derulare a contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat presupune două etape distincte, respectiv etapa negocierii şi încheierii contractelor de către Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, pentru care este necesară o limită maximă până la care CNAS poate negocia şi încheia astfel de contracte şi etapa încheierii contractelor de

către casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale şi medicamente, pentru care sunt necesare credite de angajament aprobate în bugetul FNUASS cu această destinaţie,

pentru a nu exista o dublare nejustificată a creditelor de angajament, cu consecinţa îngrădirii accesului la medicamente pentru afecţiuni în stadii evolutive de boală pentru care în prezent nu există alternativă terapeutică, se impune evidenţierea distinctă a celor două etape în acordarea creditelor de angajament şi utilizarea acestora prin crearea cadrului legal în vederea utilizării eficiente a fondurilor publice alocate în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat,

ţinând cont de necesitatea reglementării cadrului legal cu privire la stabilirea pachetului de servicii medicale pentru asigurările voluntare de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament în cadrul asigurărilor voluntare de sănătate, în vederea evitării acordării de către asigurători a serviciilor medicale care sunt incluse în pachetul de bază şi se decontează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate,

pentru a preîntâmpina utilizarea cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate în altă modalitate decât cea prevăzută de lege de către furnizorii de servicii medicale, medicamente sau dispozitive medicale se impune reglementarea de urgenţă a faptului că acesta este un document personal şi netransmisibil, iar reţinerea la nivelul furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale a cârdurilor naţionale şi/sau utilizarea de către aceştia fără drept, în scopul raportării şi validării unor servicii medicale/medicamente/dispozitive medicale constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor din Codul penal,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată,

ţinând cont de faptul că neadoptarea acestui act normativ ar avea consecinţe directe asupra sănătăţii şi vieţii pacienţilor, prin neasigurarea accesului în timp util la tratamente inovatoare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 220, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Constituirea fondului se face din contribuţia de asigurări sociale de sănătate, denumită în continuare contribuţie, suportată de asiguraţi, din sumele care se distribuie fondului din contribuţia asiguratorie pentru muncă, conform art. 2206 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din subvenţii de la bugetul de stat, precum şi din alte surse - donaţii, sponsorizări, dobânzi, exploatarea patrimoniului CNAS şi al caselor de asigurări de sănătate potrivit legii.”

2. La articolul 222 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România şi care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui stat membru al UE, al unui stat aparţinând SEE sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate.”

3. La articolul 222 alineatul (3), litera e) se abrogă.

4. La articolul 222, alineatul (4) se abrogă.

5. La articolul 223, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 223. - (1) Documentele prin care se atestă calitatea de asigurat sunt, după caz, cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate, documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate a instrumentului electronic pus la dispoziţie de CNAS, adeverinţa de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, pentru persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cârdului naţional sau adeverinţa de asigurat eliberată de casa de asigurări la care este înscris asiguratul în condiţiile normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat.”

6. La articolul 223, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Pentru situaţiile în care nu au fost emise cârdurile naţionale de asigurări de sănătate şi/sau pentru situaţiile în care asiguraţii nu se regăsesc în baza de date electronică a CNAS, pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unităţile penitenciare, precum şi pentru persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, dovada calităţii de asigurat se face pe baza documentelor necesare dovedirii calităţii de asigurat, prevăzute în normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat.”

7. Articolul 224 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 224. - (1) Următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei, în condiţiile art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare:

a) copiii până la vârsta de 18 ani;, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenicii sau studenţii, precum şi persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti;

b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului;

c) soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;

d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru drepturile băneşti acordate de aceste legi;

e) persoanele cu handicap, pentru veniturile obţinute în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni;

g) femeile însărcinate şi lăuzele;

h) persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale;

i) persoanele care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, în concediu pentru creşterea copilului potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

j) persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unităţile penitenciare, precum şi persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate;

k) persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecţie socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii;

l) persoanele reţinute, arestate sau deţinute care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă, străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi cei care Sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii;

m) persoanele fizice care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

n) persoanele fizice cu venituri lunare din pensii;

o) persoanele cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni;

p) personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenţa Secretariatului de Stat pentru Culte.

(2) Categoriile de persoane care nu sunt prevăzute la alin. (1) au obligaţia să se asigure potrivit prezentei legi şi să plătească contribuţia la asigurările sociale de sănătate în condiţiile Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.”

8. La articolul 225, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) persoanele fizice cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri;”.

9. Articolul 228 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 228. - Persoanele care au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi modul de stabilire, termenele de declarare şi de plată ale contribuţiei sunt prevăzute în Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.”

10. La articolul 229, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) CNAS va elabora norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, în urma negocierii cu CMR, CFR, CMDR, OAMGMAMR, OBBC, precum şi cu consultarea organizaţiilor patronale, sindicale şi profesionale reprezentative din domeniul medical, care se aprobă anual prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pentru anul pentru care se aprobă noile norme metodologice. Pentru primul an de valabilitate a hotărârii Guvernului de aprobare a contractului-cadru, normele metodologice intră în vigoare odată cu hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (2).”

11. La articolul 232, alineatele (2) şi (3) se abrogă.

12. La articolul 243, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru medicamentele pentru care în urma evaluării efectuate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale sunt emise decizii de includere condiţionată în lista de medicamente prevăzută Ea art. 242, se pot negocia şi încheia contracte cost-volum/cost-volum-rezultat, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 184/2015.

(4) Prin legile bugetare anuale se aprobă limita maximă până la care CNAS este autorizată să negocieze şi să încheie contractele prevăzute la alin. (3).

(5) Creditele de angajament aprobate în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate prin legile bugetare anuale pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat se utilizează de către casele de asigurări de sănătate pentru încheierea angajamentelor legale cu furnizorii de servicii medicale şi medicamente.”

13. La articolul 249, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi art. 20 alin. (2) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, în anul 2018, în sistemul de asigurări sociale de sănătate se încheie contracte cu unităţi sanitare autorizate şi evaluate în condiţiile legii.”

14. La articolul 265 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) contribuţii ale persoanelor fizice; “.

15. La articolul 265 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

„a1) sumele care se distribuie fondului din contribuţia asiguratorie pentru muncă, potrivit art. 2206 alin. (4) litera d) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;”.

16. La articolul 265, alineatele (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Colectarea contribuţiilor datorate de persoanele obligate să se asigure, precum şi a contribuţiei asigurătorii pentru muncă datorată de angajator se face de către Ministerul Finanţelor Publice, prin ANAF şi organele fiscale subordonate acesteia, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Pentru acoperirea deficitului bugetului fondului, în vederea asigurării serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale şi altor servicii la care au dreptul asiguraţii, după epuizarea fondului de rezervă veniturile bugetului fondului se completează cu sume care se alocă de la bugetul de stat.

(5) Veniturile asupra cărora se stabileşte contribuţia asiguratorie pentru muncă şi cota de contribuţie sunt prevăzute în Legea nr. 227/2015.”

17. La articolul 266, alineatul (3) se abrogă.

18. La articolul 266, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Termenul de prescripţie a obligaţiei de plată privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate este prevăzut în Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.”

19. La articolul 267, alineatele (1) şi (3) se abrogă.

20. La articolului 268, alineatul (1) se abrogă.

21. Articolul 269 se abrogă.

22. Articolul 270 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 270. - Activitatea privind declararea, stabilirea, controlul şi colectarea şi soluţionarea contestaţiilor pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate se realizează de către ANAF, prin structurile de specialitate cu atribuţii de administrare a creanţelor fiscale, inclusiv unităţile subordonate.”

23. La articolul 337, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 337. - (1) Cârdul naţional este un cârd electronic, distinct de cârdul european, personal şi netransmisibil.”

24. La articolul 337, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Reţinerea la nivelul furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale a cârdurilor naţionale şi/sau utilizarea de către aceştia fără drept, în scopul raportării şi validării unor servicii medicale/medicamente/dispozitive medicale, constituie infracţiunea de fals privind identitatea, prevăzută la art. 327 din Codul penal, şi se pedepseşte conform prevederilor Codului penal.”

25. La articolul 337, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prevederile privind acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale prin utilizarea cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale nu sunt aplicabile situaţiilor persoanelor care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unităţile penitenciare şi nici persoanelor care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate.”

26. La articolul 347, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) servicii medicale furnizate sub formă de abonament - servicii medicale preplătite, pe care furnizorii le acordă în mod direct abonaţilor, şi nu prin intermediul asigurătorilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare pentru autorizarea, înfiinţarea şi funcţionarea furnizorilor de servicii medicale, dar şi cu privire la activităţile financiare care acoperă riscurile producerii unor evenimente neprevăzute. Aceste servicii medicale sunt acordate de furnizorii de servicii medicale în număr definit, cu o valoare certă, obligându-se astfel ca în schimbul unei sume primite periodic sub formă de abonament să suporte toate costurile serviciilor medicale pe care abonaţii le-ar putea efectua în afara serviciilor incluse în pachetul de servicii medicale de bază. Furnizarea de servicii medicale sub formă de abonament nu acoperă riscurile producerii unor evenimente neprevăzute sau a căror valoare nu poate fi definită în mod concret, de exemplu, tratamente determinate de boli sau accidente, îmbolnăvirea, spitalizarea, intervenţii chirurgicale şi orice alte servicii medicale în legătură cu riscurile la care ar putea fi expus abonatul. Furnizorii de servicii medicale care acordă servicii medicale sub formă de abonament nu vor deconta aceleaşi servicii efectuate aceloraşi abonaţi, pentru acelaşi episod de boală, atât în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cât şi în cadrul asigurărilor voluntare de sănătate.”

27. La articolul 351, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în cadrul asigurărilor voluntare de sănătate raporturile dintre asigurat şi asigurător, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora se stabilesc prin voinţa părţilor, sub forma pachetelor de servicii, şi sunt menţionate în contractul de asigurare voluntară de sănătate, în condiţiile alin. (3).”

28. La articolul 351, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Pachetul de servicii medicale pentru asigurările voluntare de sănătate, serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, precum şi modalitatea şi condiţiile acordării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

Art. II. - Prevederile art. I pct. 1-4, 7-9, 14-16 şi 19-21 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2017.

Nr. 88.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Panaitescu Gabriel-Aurelian din funcţia publică de prefect al judeţului Galaţi în funcţia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. a), din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se dispune aplicarea mobilităţii pentru domnul Panaitescu Gabriel-Aurelian din funcţia publică de prefect al judeţului Galaţi în funcţia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea în funcţia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 6 decembrie 2017.

Nr. 864.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Galaţi de către domnul Otrocol Dorin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin, (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Otrocol Dorin exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Galaţi.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 6 decembrie 2017.

Nr. 865.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condicile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către doamna Beclea Daniela

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către doamna Beclea Daniela.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 6 decembrie 2017.

Nr. 868.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Botoşani de către doamna Lozneanu Daniela-Petronela

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Lozneanu Daniela-Petronela exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Botoşani.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 6 decembrie 2017.

Nr. 869.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea prin mobilitate a domnului Panaitescu Gabriel-Aurelian în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 864/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Panaitescu Gabriel-Aurelian din funcţia publică de prefect al judeţului Galaţi în funcţia publică de inspector guvernamental,

 în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Panaitescu Gabriel-Aurelian se numeşte în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în aplicarea mobilităţii înalţilor funcţionari publici.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 7 decembrie 2017.

Nr. 712.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Ionuţ Barbu în funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

 

Având în vedere Adresa Ministerului Economiei nr. 4.517/GS din 5 decembrie 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/8.103 din 5 decembrie 2017 şi la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/21 885/R.B. din 5 decembrie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ionuţ Barbu se numeşte în funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 155/2017 pentru exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea J, nr. 99 din 3 februarie 2017, îşi încetează aplicabilitatea.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 7 decembrie 2017.

Nr. 713.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind stabilirea atribuţiilor domnului Mircea Băcală, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vederea propunerea formulată de ministrul delegat pentru fonduri europene prin Adresa nr. 534/MN din 29 noiembrie 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/8.042 din 4 decembrie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mircea Băcală, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească atribuţii ce intră în sfera de competenţă a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, respectiv în domeniul programelor şi fondurilor europene, la nivelul judeţului Timiş. Fişa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene. Plata drepturilor salariate ale inspectorului guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de către Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii, pe bază de pontaj şi raport lunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activităţii pe care o desfăşoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite şi/sau reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. Evaluarea anuală se realizează, în condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activităţii desfăşurate.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 7 decembrie 2017.

Nr. 714.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Gabriela-Norica Zlate a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii

 

Având în vedere propunerea Ministerului Sănătăţii formulată prin Adresa nr. FB 12.592 din 28 noiembrie 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/21.572/R.B. din 28 noiembrie 2017, şi Avizul favorabil nr. 66.053/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii de către doamna Gabriela-Norica Zlate,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Gabriela-Norica Zlate exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sănătăţii.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 7 decembrie 2017.

Nr. 715.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor pct. 4.1.a), b).12. subpct. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă emiterea titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică şi unităţile operative ale Trezoreriei Statului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 decembrie 2017.

Nr. 3.139.

 

ANEXĂ

 

Emiterea titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

 

CAPITOLUL I

Definiţii

 

Art. 1. - În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) titluri de stat destinate populaţiei - titluri de stat în formă dematerializată, prin înscriere în cont, emise de Ministerul Finanţelor Publice prin subscripţie publică, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului. Titlurile de stat nu pot fi răscumpărate înainte de scadenţă, sunt netransferabile şi nu se tranzacţionează. Acestea sunt nominative, fiecare având o valoare nominală de 1 leu şi dau deţinătorilor drepturi egale;

b) Programul Tezaur - program de emisiuni de titluri de stat destinate populaţiei, cu caracteristicile menţionate la lit. a), emise cu o anumită frecvenţă în cadrul unui an, în baza unor prospecte de emisiune publicate în acest scop;

c) investitor - persoană fizică rezidentă cu vârsta mai mare de 18 ani împliniţi la data efectuării subscrierii;

d) împuternicit - persoană fizică autorizată să efectueze, în numele investitorului, operaţiuni de deschidere de cont de subscriere, de depunere/retragere de numerar în/din contul de subscriere, de subscriere de titluri de stat destinate populaţiei, de virare de sume într-un cont bancar, să solicite şi să ridice extrase ale contului de subscriere, în baza unei procuri legalizate la notar, conform anexei nr. 1, şi a prezentării documentelor necesare, şi anume: buletinul de identitate/cartea de identitate al/a împuternicitului legai, în original, în vederea verificării, şi în copie, care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului, şi buletinul de identitate/cartea de identitate al/a investitorului, în copie, care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului;

e) prospect de emisiune - document prin care emitentul, Ministerul Finanţelor Publice, furnizează informaţii privind condiţiile de derulare, termenii şi caracteristicile principale specifice fiecărei emisiuni, pentru a permite investitorilor luarea unei decizii de investire;

f) cerere de deschidere de cont de subscriere - formularul prevăzut în anexa nr. 2 care se semnează de investitor sau împuternicit în vederea deschiderii unui cont de subscriere pentru emisiunile de titluri de stat destinate populaţiei;

g) cont de subscriere - cont deschis pe numele investitorului în care vor fi depuse fondurile, fie în numerar, fie prin transfer bancar, în vederea subscrierii de titluri de stat, şi în care investitorului i se vor rambursa, la scadenţă, de către Ministerul Finanţelor Publice sumele reprezentând dobânzi şi valoarea nominală aferentă subscrierii. Un investitor poate deţine un singur cont de subscriere deschis la o unitate operativă a Trezoreriei Statului, indiferent de numărul de emisiuni de titluri de stat, respectiv titluri de stat pe care le subscrie. Contul de subscriere nu este purtător de dobânzi;

h) formular de subscriere - formularul prevăzut în anexa nr. 3, care se semnează de către investitor sau un împuternicit al acestuia la subscrierea de titluri de stat şi cuprinde datele de identificare ale investitorului şi valoarea titlurilor de stat subscrise în cadrul unei emisiuni de titluri de stat destinate populaţiei. Formularul de subscriere semnat şi ştampilat de angajatul unităţii operative a Trezoreriei Statului constituie dovada deţinerii titlurilor de stat de către investitor, prin transferul sau tranzacţionarea acestuia neputându-se transfera dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat subscrise;

i) plafon valoric al subscrierilor - reprezintă valoarea maximă cumulată a subscrierilor efectuate de către un investitor în cadrul unei emisiuni specificată în prospectul de emisiune;

j) cont de emisiune - cont deschis automat de unitatea operativă a Trezoreriei Statului pentru fiecare investitor, în care vor fi evidenţiate toate titlurile de stat destinate populaţiei subscrise de investitor, pe fiecare emisiune în parte. Un investitor va avea deschis un singur cont de emisiune la fiecare unitate operativă a Trezoreriei Statului prin care a subscris. Contul de emisiune este gestionat exclusiv de unitatea operativă a Trezoreriei Statului, investitorul neputând efectua operaţiuni în/din acest cont;

k) perioada de subscriere - perioada de timp specificată în prospectul de emisiune pe parcursul căreia investitorul/ persoana împuternicită se poate prezenta la unităţile operative ale Trezoreriei Statului în vederea subscrierii de titluri de stat destinate populaţiei;

l) data de emisiune - prima zi lucrătoare după închiderea perioadei de subscriere;

m) data scadenţei - data la care devine scadentă rambursarea valorii nominale totale adjudecate;

n) perioada de dobândă - perioada calendaristică de un an care începe la, şi inclusiv, data de emisiune şi se încheie la, dar excluzând, aceeaşi dată calendaristică a anului următor şi fiecare perioadă succesivă următoare de un an calendaristic până la, dar excluzând, data scadenţei.

 

CAPITOLUL II

Prevederi generale

 

Art. 2. - În conformitate cu prevederile art. 4.1.a), b).12 pct. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în luna decembrie a fiecărui an, Ministerul Finanţelor Publice anunţă programul indicativ de emisiuni de titluri de stat pe piaţa internă şi externă pentru anul următor. Programul conţine, printre altele, şi informaţii cu privire la volumul indicativ aferent emisiunilor de titluri de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, exprimat atât în valoare absolută, cât şi ca procent din valoarea planului total de finanţare, precum şi frecvenţa lansării emisiunilor.

Art. 3. - Prospectul de emisiune se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de web a Ministerului Finanţelor Publice, cu cel puţin două zile lucrătoare înaintea începerii perioadei de subscriere aferente emisiunii.

Art. 4. - Subscrierile se realizează la sediul unităţii operative a Trezoreriei Statului din raza domiciliului fiscal al investitorului, în fiecare zi din cuprinsul perioadei de subscriere, în intervalul orar 9,00-16,00.

Art. 5. - Fondurile obţinute de emitent, respectiv Ministerul Finanţelor Publice, ca urmare a emisiunii de titluri de stat destinate populaţiei sunt folosite pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Vânzarea şi distribuţia titlurilor de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului

 

Art. 6. - În vederea realizării unei subscrieri de titluri de Stat în cadrul unei emisiuni, investitorul sau persoana împuternicită de acesta se prezintă la sediul unităţii operative a Trezoreriei Statului unde investitorul are domiciliul fiscal pentru deschiderea unui cont de subscriere.

Art. 7. - În cazul în care investitorul îşi schimbă domiciliul fiscal în cuprinsul perioadei de subscriere a unei emisiuni la care intenţionează să subscrie, acesta poate subscrie titluri de stat doar la unitatea operativă a Trezoreriei Statului la care este deschis şi alimentat contul de subscriere.

Art. 8. - În cazul în care investitorul îşi schimbă domiciliul fiscal, cu excepţia cazului descris la art. 7, acesta poate subscrie titluri de stat destinate populaţiei prin mai multe unităţi operative ale Trezoreriei Statului, doar pentru emisiuni distincte, în acest scop urmând să deschidă câte un cont de subscriere la fiecare dintre unităţile operative ale Trezoreriei Statului, corespunzător domiciliului fiscal valabil la data subscrierii.

Art. 9. - Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiaşi emisiuni, cu condiţia încadrării în plafonul valoric al subscrierilor pe investitor, care este specificat în prospectul emisiunii respective.

Art. 10. - În perioada cuprinsă între începerea perioadei de subscriere şi data scadenţei emisiunii, fotocopii ale prospectului de emisiune pot fi consultate atât la sediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în timpul orelor de program, în orice zi a săptămânii, cu excepţia zilelor de sâmbătă, duminică şi a sărbătorilor legale, cât şi pe website-ul Ministerului Finanţelor Publice la adresa www.mfinante.gov.ro.

Art. 11. - În cazul deschiderii unui cont de subscriere şi/sau subscrierii de către un investitor prin intermediul unui împuternicit, aceasta trebuie să posede pentru fiecare emisiune de titluri de stat o procură notarială, conform modelului prezentat în anexa nr. 1. Procura notarială îi conferă împuternicitului dreptul de a efectua operaţiuni de deschidere de cont de subscriere, de depunere/retragere de numerar în/din contul de subscriere, de subscriere de titluri de stat destinate populaţiei, de virare de sume într-un cont bancar, de a solicita şi ridica extrase ale contului de subscriere. Procura notarială trebuie să conţină referinţa la numărul ordinului ministrului finanţelor publice care aprobă prospectul de emisiune al emisiunii pentru care se realizează subscrierea, codul emisiunii, volumul de titluri de stat care vor fi subscrise şi, după caz, contul bancar al investitorului în care să se efectueze viramente de sume din contul de subscriere, precum şi specimenele de semnătură ale investitorului şi împuternicitului, valabile în relaţia cu Trezoreria Statului.

Art. 12. - Dacă într-un termen de 90 de zile de la data deschiderii contului de subscriere nu există nicio operaţiune de alimentare a acestuia prin depunere numerar sau virament bancar, iar soldul contului este zero, contul de subscriere este închis de către unitatea operativă a Trezoreriei Statului la care acesta este deschis, fără nicio notificare prealabilă transmisă titularului contului.

Art. 13. - Prin intermediul contului de subscriere se pot efectua următoarele operaţiuni:

a) alimentarea contului cu sume în numerar la ghişeu sau prin virament bancar de către investitor/împuternicit;

b) subscrierea de titluri de stat prin completarea formularului de subscriere de către investitor/împuternicit;

c) încasarea dobânzii la fiecare termen de plată a cuponului aferent emisiunii şi a valorii nominale la scadenţă;

d) retragerea de sume în numerar în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de către investitor/împuternicit; şi

e) viramente către conturile bancare ale investitorului de către investitor/împuternicit.

Art. 14. - Operaţiunile prevăzute la art. 13 lit. a)-d) se realizează fără plata vreunui comision de către investitor. În situaţia în care investitorul solicită transferul de fonduri din contul de subscriere către un cont bancar, operaţiunea se va realiza cu plata comisioanelor în vigoare percepute la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Naţională a României şi către Transfond dacă este cazul.

Art. 16. - Investitorul poate solicita extrasul contului de subscriere fără perceperea de comisioane de către unităţile operative ale Trezoreriei Statului.

Art. 16. - Operaţiunea de subscriere în cadrul unei emisiuni se realizează prin semnarea de către investitor sau împuternicit, după caz, a formularului de subscriere, în două exemplare originale, în limita sumelor existente în soldul contului de subscriere, un formular rămânând la investitor şi unul la unitatea operativă a Trezoreriei Statului. Formularul de subscriere semnat şi ştampilat de angajatul unităţii operative a Trezoreriei Statului constituie dovada deţinerii titlurilor de stat de către investitor.

Art. 17. - În urma validării cumpărării titlurilor de stat, contul de subscriere al investitorului este debitat cu suma reprezentând valoarea nominală a titlurilor de stat achiziţionate, iar cu această sumă este creditat contul de emisiune deschis fiecărui investitor, pentru fiecare emisiune în parte.

Art. 18. - Suma înscrisă în contul de emisiune al investitorului se utilizează pentru a calcula dobânda ce trebuie plătită la scadenţă, precum şi pentru rambursarea valorii nominale la maturitatea emisiunii.

Art. 19. - Conturile de emisiune se închid în prima zi lucrătoare după data scadentă a emisiunii respective.

Art. 20. - (1) Persoanele fizice care deţin certificate de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului au posibilitatea de a subscrie la emisiunile de titluri de stat lansate în cadrul Programului Tezaur, cu condiţia deschiderii unui cont de subscriere în condiţiile prezentei anexe.

(2) Răscumpărarea certificatelor de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului se efectuează în conformitate cu Normele metodologice privind emisiunea de certificate de trezorerie către populaţie prin unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 315/1999*).

(3) în baza unei cereri speciale, conform anexei nr. 4, deţinătorul de certificate de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului poate solicita unităţii Trezoreriei Statului la care are deschis contul de depozit ca sumele aferente răscumpărării acestora să alimenteze contul de subscriere deschis în scopul subscrierii de titluri de stat destinate populaţiei în cadrul Programului Tezaur.

Art. 21. - Raportarea deţinerilor de titluri de stat către terţe părţi se realizează de către Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică conform prevederilor legale pe baza datelor furnizate de unităţile operative ale Trezoreriei Statului.

 

CAPITOLUL IV

Rambursarea valorii nominale şi plata dobânzilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei

 

Art. 22. - (1) Plata dobânzii şi a valorii nominale este realizată de către unităţile operative ale Trezoreriei Statului în contul de subscriere, la aceste sume având acces titularul contului de subscriere, persoana împuternicită sau moştenitorii acestuia, care prezintă documentele legale ce atestă calitatea de moştenitori.

(2) Ministerul Finanţelor Publice, prin unităţile operative ale Trezoreriei Statului, calculează dobânda datorată pentru fiecare titlu de stat şi dobânda datorată fiecărui investitor pentru perioada de dobândă relevantă,

(3) Dobânda va fi calculată pe baza numărului efectiv de zile din perioada de dobândă relevantă şi pe baza numărului de zile din anul respectiv, utilizând următoarea formulă:

D = [valoarea nominală x rata dobânzii (%) x număr zile acumulate]/număr zile an curent,

unde:

- D - valoarea dobânzii pentru fiecare dată de plată a dobânzii pentru un titlu de stat;

- valoare nominală = valoarea nominală a unui titlu de stat, respectiv 1 leu;

- rata dobânzii = rata dobânzii care va fi publicată în prospectul de emisiune:

- număr zile acumulate = numărul efectiv de zile din perioada de dobândă;

- număr zile an curent = numărul efectiv de zile din perioada de dobândă;

- an curent = perioada de dobândă curentă.

Fiecare investitor de stat va primi dobânda determinată conform formulei de mai sus înmulţită cu numărul de titluri de stat deţinute de investitor.

Dobânda totală plătită de emitent la fiecare dată de plată a dobânzii se calculează conform formulei:

Dobânda totală = Dx numărul total de titluri de stat aflate în circulaţie.

Valoarea rezultată a dobânzii calculate în baza formulei de mai sus este rotunjită în minus până la cea mai apropiată valoare de ban, respectiv 0,01 lei, valoarea egală sau mai mare decât 0,005 lei rotunjindu-se crescător până la 0,01 lei.

Art. 23. - Data aferentă plăţilor de dobânzi, precum şi cea de rambursare a valorii nominale la scadenţa emisiunii sunt notificate prin publicarea pe website-ul Ministerului Finanţelor Publice şi prin afişarea la sediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului.

Art. 24. - Fiecare plată de dobândă şi valoarea nominală sunt evidenţiate distinct în contul de subscriere.

Art. 25. - Investitorul dispune de sumele existente în contul de subscriere prin retragerea în numerar de la unităţile operative ale Trezoreriei Statului, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, prin transfer către un cont bancar, cu plata comisionului de transfer, sau menţinerea sumelor în contul de subscriere pentru alte achiziţii de titluri de stat.

Art. 26. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta anexă.


*) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 315/1999 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

la anexă

 

PROCURĂ

 

Subsemnatul/Subsemnata, ............................., cu domiciliul în ............................., posesor/posesoare al/a CI/BI seria ............ nr. ............................., valabil(ă) până la data de ............................., emis(ă) de ............................., CNP ............................., în calitate de mandant(ă), împuternicesc pe ............................., domiciliat(ă) în............................., posesor/posesoare al/a CI/BI seria ............ nr. ............................., emis(ă) de ............................., CNP ............................., în calitate de mandatar/mandatară, ca, în numele meu şi pentru mine, să mă reprezinte cu depline puteri în relaţia cu unităţile operative ale Trezoreriei Statului în scopul subscrierii de titluri de stat destinate populaţiei emise prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului.

În acest scop, mandatarul/mandatara meu/mea este împuternicit(ă) ca, în numele meu şi pentru mine, să efectueze următoarele operaţiuni: deschidere cont de subscriere şi/sau alimentare cont de subscriere şi/sau subscriere în cadrul emisiunii cod ............................., aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice de aprobare a prospectului nr. ............................., din data de ............................., pentru un volum de ............ lei şi/sau retragere de numerar din contul de subscriere şi/sau virament bancar către contul bancar al mandantului, în calitate de investitor, nr. ............................., deschis la ............................. şi/sau să solicite şi să ridice extrase ale contului de subscriere, putând semna, în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.

Acest mandat este gratuit, netransmisibil şi valabil până la revocarea sa expresă notificată mandatarului/mandatarei.

Tehnoredactată şi autentificată la Biroul Notarului Public ............................., în trei exemplare, din care s-au eliberat părţii ............ exemplare.

 

Specimene de semnătură:

Mandant(ă) .............................

MANDANT(Ă),

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 2

la anexă

 

Către Trezoreria .............................

 

CERERE DE DESCHIDERE CONT

 

Subsemnatul (titular de cont - investitor)

Numele şi prenumele ............................., posesor al BI/CI seria ............ nr. ............................., emis de ............................., la data de ............................., CNP ............................., locul naşterii ............................., data naşterii ............................., domiciliat în localitatea ............................., str. ............................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ............................., cod poştal ............................., telefon ............................., adresa de e-mail .............................,

Reprezentat prin:1)

Împuternicit legal: doamna/domnul

Numele şi prenumele ............................., posesor al BI/CI seria .... nr. emis(ă) de ............................., la data de ............................., CNP ............................., locul naşterii ............................., data naşterii ............................., domiciliat în localitatea ............................., str. ............................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ............................., cod poştal............................., telefon ............................., adresa de e-mail .............................,în baza Procurii nr. ............ din data de ............................., anexată.

 

1) Nu se completează în situaţia în care contul se deschide de către titularul de cont - investitor.

 

Solicit deschiderea contului 58.01.01 „Disponibil pentru subscrierea la titluri de stat” pe numele investitorului - titular de cont.

 

Numele şi prenumele titularului de cont - investitor/împuternicitului legal

Semnătura

 

În baza prezentei cereri pentru deschiderea de cont, la Trezoreria ............................., s-a deschis, începând cu data de ............................., contul analitic (580101XXXXXXXXXXXXX)*), cod IBAN ............................., pentru (numele/prenumele investitorului-titular

de cont) ............................., CNP .............................,

*) XXXXXXXXXXXXX reprezintă codul numeric personal al titularului de cont - investitor.

 

Trezoreria

(Numele şi prenumele)

 

Semnătura/ştampila

 

NOTĂ:

Acte necesare deschiderii contului:

a) - buletinul de identitate/cartea de identitate în original (în vederea verificării) şi în copie (care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului) a investitorului - titular de cont;

- buletinul de identitate/cartea de identitate în original (în vederea verificării) şi în copie (care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului) a împuternicitului legal şi buletinul de identitate/cartea de identitate în copie (care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului) a investitorului - titular de cont, în situaţia în care solicitarea de deschidere de cont se realizează prin intermediul împuternicitului legal;

b) procura în limba română eliberată de un notar din România (în original şi care se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului) şi specimen de semnătură al investitorului şi împuternicitului autentificat de un notar public, dacă este cazul.

 

ANEXA Nr. 3

la anexă

 

Nr. Înregistrare: ....................

Trezorerie ............................

Data: ....................................

 

FORMULAR

de subscriere în cadrul emisiunii de titluri de stat cod ............................. emise de Ministerul Finanţelor Publice în cadrul Programului Tezaur

 

Încheiat între:

Ministerul Finanţelor Publice, denumit în cele ce urmează Emitent,

şi

Subsemnatul

Numele şi prenumele ............................., posesor al BI/CI seria ............ nr. ............................., emis(ă) de ............................., la data de ............................., CNP ............................., locul naşterii ............................., data naşterii ............................., domiciliat în localitatea ............................., str. ............................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ............................., cod poştal ............................., telefon ............................., adresa de e-mail .............................,

Reprezentat prin:

Împuternicit legal: doamna/domnul*)

Numele şi prenumele ............................., posesor al BI/CI seria ........... nr. ............................., emis(ă) de ............................., la data de ............................., CNP ............................., locul naşterii ............................., data naşterii ............................., domiciliat în localitatea ............................., str. ............................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ............................., cod poştal ............................., telefon ............................., adresa de e-mail ............................., în baza Procurii nr. ............................., din data de ............................., anexată.

 

*) În cazul subscrierii prin împuternicit legal, formularul de subscriere va fi însoţit de documentul de identitate (carte de identitate) al împuternicitului (în original pentru verificare şi o copie a acesteia/acestuia) şi specimen de semnătură al investitorului, autentificat de un notar public, precum şi procura (în original), autentificată de un notar public, prin care se autorizează împuternicitul să acţioneze în numele persoanei fizice rezidente, având menţionată expres posibilitatea de a subscrie titluri de stat şi volumul în cadrul unei emisiuni în cadrul Programului Tezaur.

 

Adresa de corespondenţă a subscriitorului (dacă este diferită faţă de adresa de domiciliu), denumit în cele ce urmează Investitor.

Prin semnarea acestui formular de subscriere, declar că sunt de acord să cumpăr un număr de .......... titluri de stat (minimum un titlu de stat), cu valoarea nominală de 1 RON fiecare, emise de către emitent la dobânda de .......... %, la preţul de emisiune aferent unui titlu de stat de 100% din valoarea nominală, în termenii şi condiţiile prevăzute în prospect şi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, inclusiv ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. .............................,

Suma subscrisă .......... lei.

Prin această subscriere de titluri de stat, declar că am luat cunoştinţă, am înţeles şi am acceptat condiţiile prospectului.

Orice subscriere efectuată în cadrul ofertei este irevocabilă.

Subscrierea este considerată validă numai dacă sunt depuse toate documentele solicitate în prospect şi se face dovada plăţii, conform prevederilor prospectului.

Încheiat astăzi, ............................., în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte: unul pentru Investitor şi unul pentru Emitent.

 

Numele şi prenumele reprezentantului Emitentului 

Numele şi prenumele Investitorului/Împuternicitului

 

 

Semnătura şi ştampila

Semnătura

 

 

DECLARAŢII

Declar că am luat la cunoştinţă, am înţeles şi am acceptat termenii şi condiţiile publice de vânzare de titluri de stat după cum sunt descrise în prospect, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. .............................,

Subsemnatul declar prin prezentul că am capacitatea legală, precum şi resursele necesare de a cumpăra titluri de stat subscrise prin prezentul formular de subscriere. Nu am cunoştinţă despre niciun fapt sau acţiune a unei terţe părţi care ar putea afecta sau limita această capacitate.

Prezenta declaraţie va produce efecte juridice doar în cazul investitorilor care subscriu în oferta de vânzare de titluri de stat emise de Emitent, în conformitate cu prevederile prospectului.

Prezentul formular nu are o valoare monetară, ci doar o valoare juridică în relaţia cu Ministerul Finanţelor Publice. Acest document nu reprezintă o valoare mobiliară, prin transferul sau tranzacţionarea acestuia neputându-se transfera dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat subscrise.

 

ANEXA Nr. 4

la anexă

 

Către Trezoreria .............................

 

CERERE

de alimentare cont de subscriere cu sumele aferente răscumpărării certificatelor de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului

 

Subsemnatul

Numele şi prenumele ............................., posesor al BI/CI seria ............ nr. ............................., emis(ă) de ............................., la data de ............................., CNP ............................., locul naşterii ............................., data naşterii ............................., domiciliat(ă) în localitatea ............................., str. ............................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ............................., cod poştal ............................., telefon ............................., adresa de e-mail .............................,

Reprezentat prin:

Împuternicit legal: doamna/domnul

Numele şi prenumele ............................., posesor al BI/CI seria ............ nr. ............................., emis(ă) de ............................., la data de ............................., CNP ............................., locul naşterii ............................., data naşterii ............................., domiciliat(ă) în localitatea ............................., str. ............................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul ............................., cod poştal ............................., telefon ............................., adresa de e-mail ............................., în baza Procurii nr. ............ din data de ............................., anexată,

deţinător al următoarelor certificate de trezorerie (se vor înscrie codul de emisiune, seria, nr. valoarea)

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

solicit ca sumele aferente răscumpărării acestora, respectiv valoarea nominală şi dobânda, să alimenteze contul de subscriere ............................., în scopul cumpărării de titluri de stat emise în baza (se va completa cu Ordinul ministrului finanţelor publice nr. privind prospectul de emisiune a .............................).

 

Numele şi prenumele titularului/împuternicitului legal

Semnătura

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.