MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 978/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 978         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 8 decembrie 2017

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

89. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării

 

91. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

92. - Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.772. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea introducerii în oferta tarifară a „Metrorex” - S.A. a titlurilor comune pentru transportul cu metroul şi R.A.T.B.

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării

 

Luând în considerare:

- prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, care statuează normele generale ce reglementează sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat de Uniunea Europeană din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94,(CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului şi care de asemenea, stabileşte responsabilitatea statului membru în sensul adoptării tuturor dispoziţiilor legale, de reglementare şi administrative pentru a se asigura protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene;

- prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

- prevederile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020, aprobat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015) 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare, care stabilesc că beneficiarii unui sprijin pentru învestiţii pot solicita agenţiilor de plată competente plata unui avans de maximum 50% din valoarea eligibilă, plata fiind condiţionată de constituirea unei garanţii bancare sau a unei garanţii echivalente procentului de 100% din valoarea avansului, ori în schimbul unei poliţe de asigurare;

- prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european. Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime;

- prevederile art. 136 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, potrivit cărora Comisia Europeană dezangajează orice parte din suma aferentă unui program operaţional, care nu a fost utilizată pentru prefinanţarea iniţială şi anuală şi pentru plăţile intermediare până la data de 31 decembrie a celui de al treilea exerciţiu financiar care urmează anului angajamentului bugetar, respectiv 31 decembrie 2018;

- Memorandumul cu tema „Demararea negocierilor cu Fondul European de Investiţii în vederea semnării Acordului de Finanţare pentru implementarea instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului finanţat din Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020”;

- necesitatea asigurării unui mecanism flexibil în ceea ce priveşte modul de acordare/recuperare a avansului pentru realizarea proiectelor de investiţii, precum şi de eliberare a garanţiilor constituite de beneficiarii PNDR 2007-2013 care au făcut obiectul tranziţiei conform capitolului 19 din PNDR 2014-2020 şi al PNDR 2014-2020, astfel încât să se elimine riscul aplicării unor sarcini financiare suplimentare, precum şi riscul diminuării numărului de beneficiari interesaţi să acceseze măsurile de investiţii din PNDR 2014-2020;

- faptul că reglementarea prezentă nu permite beneficiarilor restituirea voluntară a avansului nejustificat are drept consecinţe, pe de o parte, înscrierea beneficiarilor de către instituţiile financiare în rândul clienţilor cu risc pentru acordare de credit/scrisori de garanţie pe viitor, iar, pe de altă parte, imposibilitatea obţinerii unui alt avans pentru un nou proiect finanţat prin PNDR 2014-2020, fiindu-le astfel îngreunat accesul la finanţarea altor proiecte din fonduri europene, inclusiv din PNDR, şi finalizarea cu succes a proiectelor aflate în curs de implementare;

- faptul că neluarea acestor măsuri generează sarcini financiare suplimentare şi imputabile pentru beneficiarii PNDR 2014-2020;

- faptul că până la 31 decembrie 2018 România trebuie să transmită Comisiei Europene aplicaţii de plată care, împreună cu prefinanţarea iniţială şi anuală, să atingă valoarea de minimum 43.677.981 euro din Fondul pentru pescuit şi afaceri maritime, este imperios necesar şi, pe de altă parte, extinderea bazei de proiecte care pot genera cheltuieli eligibile prin majorarea procentului de contractare, corelat cu punerea la dispoziţia beneficiarilor a unor instrumente variate care să îi sprijine în asigurarea fluxului financiar necesar implementării proiectelor, inclusiv prin posibilitatea acordării beneficiarilor Fondului european pentru pescuit şi afaceri, de către fondurile de garantare, a unor scrisori de garanţie pentru avansurile prevăzute în contractele de finanţare;

- faptul că în lipsa completării cadrului legal aferent mecanismului de finanţare din Fondul pentru pescuit şi afaceri maritime nu vor putea fi asigurate fluxurile financiare necesare implementării accelerate a proiectelor finanţate din acest fond;

- faptul că neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă este de natură să genereze dezangajări de sume alocate României în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014--2020;

- că adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se impune pentru creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi încadrarea în termenele de plată a ajutoarelor ce se acordă fermierilor,

în considerarea faptului că aspectele sus-menţionate constituie o situaţie extraordinară, ce vizează interesul public major privind gestionarea fondurilor europene puse la dispoziţia statului român, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a genera cât mai repede efectele favorabile prognozate, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 3 noiembrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera ţ) se introduc trei noi litere, literele u)-w), cu următorul cuprins:

„u) contract de finanţare aferent POPAM - actul juridic încheiat între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, şi beneficiar, prin care se acordă acestuia din urmă asistenţa financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor POPAM, supus regulilor de adeziune, comutativ şi sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor selectate specifice POPAM 2014-2020 şi care constituie titlu executoriu;

v) instrumente financiare - instrument financiar, inclusiv, fără a se limita la, împrumuturi, leasing, garanţii şi contra-garanţii, investiţii de capital, investiţii de cvasi-capital sau investiţii de tip mezanin în folosul beneficiarilor finali, finanţat din PNDR sau POPAM în temeiul art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

w) acord de finanţare - acordul încheiat între autoritatea de management, în cazul POPAM, şi, după caz, între autoritatea de management şi agenţia de plăţi, în cazul PNDR, şi instituţia desemnată ca organism de implementare a instrumentelor financiare, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

2. La articolul 4, după alineatul (3) se Introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Procedura de derulare a instrumentelor financiare finanţate din PNDR se desfăşoară astfel:

a) în scopul derulării operaţiunilor financiare aferente gestionării instrumentelor financiare finanţate din PNDR, AFIR utilizează un cont, în euro, la o instituţie financiar-bancară;

b) AFIR transferă suma dedicată implementării instrumentelor financiare în contul instituţiei financiare care implementează instrumentul financiar/instituţiei financiare desemnate ca fond de fonduri în temeiul art. 38 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, conform prevederilor acordului de finanţare;

c) în vederea derulării operaţiunilor financiare aferente gestionării instrumentelor financiare prevăzute în PNDR 2014-2020, MADR alimentează contul de venituri al AFIR cu sumele autorizate necesare;

d) AFIR virează suma în lei necesară din conturile de cheltuieli aferente în contul bancar în lei deschis pe numele AFIR, în vederea efectuării schimbului valutar aferent finanţării instrumentului financiar derulat prin instituţia financiară desemnată ca fond de fonduri în temeiul art. 38 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;

e) din contul în valută AFIR efectuează transferul în contul instituţiei financiare desemnate ca fond de fonduri în temeiul art. 38 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în vederea implementării instrumentului financiar potrivit acordului de finanţare.”

3. La articolul 4, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Debitele recuperate de la beneficiari reprezentând contribuţia financiară a Uniunii Europene şi contribuţia publică naţională totală vor fi colectate de APIA, AFIR şi MADR, în calitate de agenţii de plăţi, în conturi de disponibil deschise la Trezoreria Statului şi, în termen de 10 zile lucrătoare de la alimentarea conturilor agenţiilor, pentru fiecare agenţie de plată vor fi virate în conturile corespunzătoare de disponibilităţi sau cheltuieli bugetare, după caz. Prin excepţie, debitele recuperate de la beneficiarii măsurilor delegate reprezentând contribuţia financiară a Uniunii Europene şi contribuţia publică naţională totală vor fi transferate de APIA către AFIR, care, ulterior, va transfera către MADR în 15 zile de la terminarea trimestrului.”

4. La articolul 13 alineatul (1), litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„n) sumele reprezentând transferuri către AFIR necesare instrumentelor financiare aferente beneficiarilor PNDR 2014-2020, inclusiv sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii în conturile beneficiarilor şi/sau în contul instituţiei desemnate ca fond de fonduri în temeiul art. 38 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;”.

5. La articolul 13 alineatul (1), după litera n) se introduce o noua literă, litera o), cu următorul cuprins:

„o) sumele reprezentând transferuri către AFIR necesare pentru plata cheltuielilor neeligibile aferente instrumentelor financiare, inclusiv cele prevăzute în acordul de finanţare, şi sumele necesare pentru plata diferenţelor nefavorabile de curs valutar, aferente gestionării instrumentelor financiare.”

6. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

(21) în bugetul AFIR se cuprind sumele necesare implementării instrumentelor financiare derulate de instituţiile financiare care implementează instrumentul financiar/instituţia financiară desemnată ca fond de fonduri în temeiul art. 38 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, la poziţii distincte de venituri şi cheltuieli”.

7. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) în vederea derulării operaţiunilor financiare determinate de implementarea instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului finanţat din PNDR 201-1-2020, AFIR poate efectua plăţi în lei şi valută prin contul deschis potrivit prevederilor art. 4 alin. (31) lit. a).”

8. La articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Pentru derularea operaţiunilor cu organisme financiare externe, AFIR efectuează plăţi prin intermediul unui cont în valută, deschis pe numele său.”

9. La articolul 23, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, suma avansului se justifică pe bază de documente, până la expirarea duratei de execuţie a proiectului prevăzute în contractul de finanţare, conform procedurilor AFIR aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. AFIR va notifica beneficiarul cu privire la obligaţia restituirii sumelor reprezentând avansuri acordate şi nejustificate, precum şi a dobânzilor şi penalităţilor aferente, până la termenele stabilite prin contractul de finanţare.”

10. La articolul 23, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5t), cu următorul cuprins:

(51) în cazul în care beneficiarul nu restituie AFIR sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării de restituire a avansului nejustificat, AFIR recuperează aceste sume prin executarea garanţiei potrivit procedurilor de lucru ale AFIR aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.”

11. La articolul 23, alineatele (7) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(7) Sumele reprezentând avansuri acordate şi nejustificate în termenele stabilite la alin. (5) şi (51) sau cei târziu cu 5 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru care nu s-a obţinut prelungirea acestuia se recuperează de AFIR prin executarea garanţiei.

.............................................................................................................

(9) Este interzisă acordarea unui avans către un beneficiar FEADR care a primit anterior un avans pe care nu l-a justificat şi pe care nu l-a restituit sau de la care nu a fost recuperat în termenele stabilite în regulamentele europene şi legislaţia naţională.”

12. La articolul 23, după alineatul (22) se introduce un nou alineat, alineatul (23), cu următorul cuprins:

„(23) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, solicitanţii/beneficiarii PNDR 2014-2020 ale căror proiecte sunt finanţate integral din bugetul de stat ca urmare a unor hotărâri judecătoreşti definitive pot beneficia de un avans în cuantum de maximum 50% din valoarea sprijinului public nerambursabil, cu respectarea art. 45 alin. (4) şi art. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului şi a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.”

13. La articolul 29, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(11) Este interzisă acordarea unui avans către un beneficiar

POPAM care a primit anterior avans pe care nu l-a justificat şi de la care nu a fost recuperat în termenele stabilite în regulamentele europene şi legislaţia naţională, cu excepţia avansurilor acordate frag-urilor.”

14. La articolul 29, alineatul (20) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(20) Pentru grupurile locale/regionale din domeniul pescuitului, FRAG, se poate acorda un avans de maximum 20% din valoarea cheltuielilor de funcţionare, dar nu mai mult de echivalentul a 40.000 de euro. Avansul care se acorda este subordonat constituirii unei garanţii prezentate sub formă de scrisoare de garanţie bancară - SG, scrisoare de garanţie eliberată de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naţionale a României sau a unei poliţe de asigurare eliberate de o societate de asigurări autorizată conform legislaţiei naţionale în vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului. Avansul se justifică şi se recuperează potrivit prevederilor alin. (5)-(10) şi (12)-(15). Pentru un avans de maximum 20.000 euro nu se constituie garanţii, acesta trebuind să fie justificat până la ultima cerere de plată, justificarea realizându-se conform prevederilor alin, (8). În cazul în care avansul nu este justificat la ultima cerere de plată, recuperarea se va realiza în această ordine: din cererile de plată autorizate la plată, dar care nu au fost efectiv plătite, din sumele existente în contul frag-ului prin plata voluntară sau poprire pe conturi, din executarea silită a reprezentantului legal care a semnat cererea de avans. În cazul în care reprezentantul legal care a semnat cererea de avans nu mai îndeplineşte această funcţie, i se acordă sau nu descărcare de gestiune potrivit prevederilor statutare proprii, urmând ca persoana care preia atribuţiile să preia şi obligaţiile de justificare a avansului. Procedura de recuperare a avansului se reglementează prin norme proprii, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.”

15. La articolul 30 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) solicitanţii/beneficiarii, după caz, înregistraţi în Registrul debitorilor MADR AM POP, pentru POP 2007-2013, până la achitarea integrală a datoriei faţă de MADR AM POP, inclusiv a accesoriilor, cu excepţia celor care beneficiază de înlesniri la plată aferente acestor debite, acordate de către organul fiscal în conformitate cu dispoziţiile Codului de procedură fiscală;”.

16. La articolul 40, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:

„(2) Structurile responsabile de implementarea POPAM 2014-2020 sunt autorizate să încheie contracte/angajamente multianuale de plată, a căror valoare poate determina depăşirea sumelor alocate în euro la nivel de măsură, grup de măsuri sau de prioritate a Uniunii Europene, din alocarea publică prevăzută în program, în limita sumelor rezultate din realocări de fonduri între măsuri, creanţe bugetare, economii, reduceri procentuale, decertificarea definitivă şi deducerea procentuală definitivă, aplicate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din rezilierea contractelor de finanţare, estimate a se realiza, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale.

(3) Limitele admise pentru depăşirile prevăzute la alin. (2) se aprobă de către ordonatorul principal de credite, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale.

(4) Beneficiarii proiectelor finanţate din FEPAM care au încheiat contracte de finanţare cu MADR, în calitate de autoritate de management pentru POPAM, potrivit prevederilor prezentului articol, şi care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă.

17. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - (1) Autorizarea şi plata în contextul unei plăţi individuale pentru o schemă de ajutor sau o măsură de sprijin pe suprafaţă, eligibile în urma controalelor efectuate, se efectuează numai pentru sume mai mari de 10 lei.

(2) Cuantumul care trebuie recuperat de la beneficiar în contextul unei plăţi individuale pentru o schemă de ajutor sau o măsură de sprijin, fără a include dobânda aferentă, depăşeşte 10 lei.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care sumele de recuperat reprezintă exclusiv creanţe accesorii stabilite conform reglementărilor legale în vigoare.”

18. La articolul 46, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Sumele reprezentând debite aferente măsurilor de sprijin finanţate din FEADR, inclusiv cofinanţarea de la bugetul de stat pentru FEADR, compensate din FEGA, din cofinanţare de la bugetul de stat aferent FEGA sau din bugetul de stat, se solicită de către APIA la MADR şi se virează către AFIR pentru stingerea acestora.”

19. La articolul 46, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Sumele reprezentând debite aferente schemelor de ajutor/măsurilor de sprijin finanţate din FEGA, compensate din FEADR sau din cofinanţarea de la bugetul de stat pentru FEADR, se vor solicita de către AFIR la MADR şi se vor vira către APIA pentru stingerea acestora.”

20. La articolul 48, alineatul (2) se abrogă.

21. La articolul 58, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Obligaţiile de plată reprezentând plăţi compensatorii aferente PNDR 2007-2013 şi care nu fac obiectul prevederilor cap. 19 din noul PNDR 2014-2020, stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, se cuprind în bugetul AFIR.”

Art. II. - Dispoziţiile referitoare la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală FEADR din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, inclusiv cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică şi proiectelor finanţate prin PNDR 2014-2020 ai căror beneficiari nu au depus ultima tranşă de plată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Paul Stănescu

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Marius Nica

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2017.

Nr. 89.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

Având în vedere faptul că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

ţinând cont de faptul că autorităţile/instituţiile publice centrale au identificat o serie de neclarităţi în aplicarea prevederilor acestui act normativ,

luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ care să elimine unele disfuncţionalităţi apărute în aplicarea prevederilor acestei legi,

 având în vedere problematica apărută în implementarea şi derularea proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile, respectiv condiţia de eligibilitate a cheltuielilor de personal,

ţinând seama că se impune clarificarea situaţiei personalului care gestionează fonduri comunitare în situaţia revenirii la salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare avute anterior desfăşurării activităţii în acest domeniu, având în vedere necesitatea clarificării unor prevederi ale legii-cadru referitor la acordarea majorării de 25% atât a indemnizaţiilor lunare ale preşedinţilor, cât şi ale vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, respectiv ale primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile,

având în vedere dificultatea de încadrare a personalului didactic fără studii de specialitate pe funcţii similare, motivat de faptul că acestei categorii de personal i se întrerupe contractul individual de muncă la sfârşitul fiecărui an şcolar,

ţinând cont că este necesară introducerea unei prevederi legale privind modalitatea de aplicare a sistemului de plată cu ora sau prin cumul pentru personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, inclusiv cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar, aşa cum prevede Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că pentru medici şi asistenţii medicali majorarea salariilor de bază potrivit anexei la legea-cadru se va face începând cu luna martie 2018, iar condiţia de încadrare a sporurilor în limita de 30% trebuie respectată şi anterior acestei date, situaţie care conduce la diminuarea salariilor pentru personalul din unităţile sanitare în perioada 1 ianuarie - 1 martie 2018,

având în vedere necesitatea clarificării unor prevederi ale Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice referitor la definirea sintagmei „autoritate/instituţie publică”,

având în vedere aspectele sus-menţionate, precum şi multitudinea de solicitări şi propuneri din partea reprezentanţilor instituţiilor şi autorităţilor publice şi ai federaţiilor sindicale de modificare şi completare a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017,

având în vedere că în anul 2018 drepturile salariale vor fi stabilite având la bază drepturile salariale aferente lunii decembrie 2017 şi ţinând seama că neefectuarea corecţiilor sus-menţionate ar conduce la stabilirea unor drepturi salariale mai mici pentru anumite categorii de personal bugetar,

se impune adoptarea de urgenţă a prezentului act normativ pentru a stabili salariile personalului bugetar în perioada de aplicare etapizată a Legii-cadru nr. 153/2017, respectiv de la 1 ianuarie 2018, în vederea rezolvării aspectelor prezentate mai sus.

În considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Pentru acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.”

2. La articolul 16, alineatele (1), (2) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect.

(2) Indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25%.

.............................................................................................................

 (10) Prin excepţie de la prevederilor alin. (1), în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice poate fi încadrat personal cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, prin act administrativ al conducătorului instituţiei.”

3. La articolul 16, după alineatul (10) se introduc 5 noi alineate, alineatele (101)-(105), cu următorul cuprins:

„(101) Angajarea personalului prevăzut la alin. (10) se face cu scopul de a desfăşura exclusiv activităţi în cadrul proiectelor finanţate în condiţiile alin. (1), conform prevederilor contractului/acordului/ordinului de finanţare semnat de către instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare şi în limita sumelor alocate.

(102) Personalului prevăzut la alin. (10) i se aplică tarifele orare prevăzute de cererile de finanţare şi ghidul solicitantului - condiţii generale şi specifice aplicabile, cu aprobarea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect/unitatea de implementare a proiectului.

(103) Cheltuielile cu salariile personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract individual de muncă pe perioadă determinată, se suportă din titlul de cheltuieli din care este finanţat proiectul, în limita bugetului aprobat.

(104) Conducătorul instituţiei/autorităţii publice care încadrează personal cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pe posturi în afara organigramei, asigură respectarea condiţiilor legale privind numărul maxim de ore lucrate şi cumulul de funcţii.

(105) Condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei potrivit alin. (10), procedura de recrutare şi selecţie a persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile şi criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salariată se realizează pe baza unui regulament-cadru elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

4. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Drepturi salariale pentru gestionarea de proiecte finanţate din fonduri europene

„Art. 17. - (1) Personalul prevăzut la art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi personalul din structurile cu rol de organisme intermediare pentru programele operaţionale, pe durata desfăşurării activităţii în acest domeniu, în loc de majorarea de până la 25 de clase de salarizare, respectiv de majorarea salariilor de bază cu până la 75%, beneficiază de majorarea salariului de bază, soldei de funcţie/salariului de funcţie, indemnizaţiei de încadrare cu până la 35%.

(2) Personalul din cadrul Direcţiei pentru Coordonarea Agenţiilor de Plăţi, prevăzut la art. 11 alin. (1), personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare, precum şi personalul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata desfăşurării activităţii în acest domeniu, în loc de majorarea de până la 25 de clase de salarizare, respectiv de majorarea salariilor de bază cu până la 75%, beneficiază de majorarea salariului de bază, soldei de funcţie/salariului de funcţie, indemnizaţiei de încadrare cu până la 35%, în limita alocării bugetare.

(3) Majorarea prevăzută la alin. (1) şi (2) se acordă în baza criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului iniţiată de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

(4) Personalul din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice, cu excepţia personalului prevăzut la alin. (1), beneficiază de majorarea salariilor de bază cu până la 25%, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(5) Majorarea salariului de bază, soldei de funcţie/salariului de funcţie, indemnizaţiei de încadrare cu până la 35% prevăzută la alin. (1) şi (2) se acordă numai în perioada cât persoana îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2).”

5. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, cu excepţia personalului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi a personalului poliţiei locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

6. La articolul 18, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

„(5) Pentru personalul din sistemul sanitar care a beneficiat în anul 2017 de tichete de masă, indemnizaţia de hrană se acordă începând cu 1 ianuarie 2018, în cuantumul lunar stabilit la alin. (1).

(6) Indemnizaţia de hrană acordată potrivit alin. (5) nu va fi inclusă în anul 2018 la stabilirea limitei de sporuri prevăzută la art. 25 alin. (2).”

7. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru instituţiile din sistemul sanitar şi de asistenţă socială şi cele din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă şi a indemnizaţiilor lunare, după caz.”

8. La articolul 25, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prevederile alin. (2) şi (3), pentru instituţiile din sistemul sanitar, se aplică începând cu data de 1 martie 2018”.

9. La articolul 26, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Premiile de excelenţă individuale lunare nu pot depăşi, lunar, două salarii de bază minim brute pe ţară garantate în plată şi se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate în buget cu această destinaţie, în condiţiile legii, avându-se în vedere elementele prevăzute la alin. (2), cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt constituite astfel de organizaţii sindicale.”

10. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(2) Posturile vacante şi temporar vacante aferente funcţiilor didactice de predare, funcţiilor de specialitate medico-sanitară şi asistenţă socială şi funcţiilor de specialitate artistică, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate şi numai în condiţiile în care programul funcţiei cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcţiei de bază.”

11. La articolul 38 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) prin excepţie de la lit. a), începând cu data de 1 martie 2018, pentru personalul prevăzut în anexa nr. II, cuantumul sporurilor pentru condiţii de muncă se determină conform Regulamentului-cadru de acordare a sporurilor, elaborat de Ministerul Sănătăţii şi aprobat prin hotărâre a Guvernului până la data de 1 martie 2018, fără a depăşi limita prevăzută la art. 25.”

12. La articolul 38 alineatul (3), după litera g) se introduc două litere noi, literele h) şi i), cu următorul cuprins:

,,h) începând cu luna martie 2018 până la 31 decembrie 2018, drepturile salariale aferente activităţii prestate în linia de gardă, sporul pentru activitatea prestată în ture, sporul acordat pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează, sporul pentru munca prestată în timpul nopţii vor fi determinate conform prevederilor legale aplicabile pentru luna ianuarie 2018;

i) prin excepţie de la lit. a), pentru personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de scutire de impozit pe venit din data de 31 decembrie 2017, potrivit prevederilor art. 60, pct. 1-3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 28,5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăşi limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”

13. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Aplicarea tranzitorie

Art. 39. - (1) Până la aplicarea integrală a prevederilor prezentei legi, pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare din cadrul instituţiei/autorităţii publice în care acesta este numit/încadrat sau din instituţiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată.

(2) în situaţia în care prin aplicarea alin. (1) nu există funcţie similară în plată, nivelul salariului de bază, soldei de funcţie/salariului de funcţie, indemnizaţiei de încadrare pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi Instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, se stabileşte prin înmulţirea coeficientului prevăzut în anexe cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, la care se aplică, după caz, prevederile art. 10 privind gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă.

(3) în aplicarea prevederilor alin. (1), prin instituţie sau autoritate publică se înţelege acea instituţie sau autoritate publică cu personalitate juridică care are patrimoniu propriu, buget propriu de venituri şi cheltuieli, conduce contabilitate proprie, iar conducătorul acesteia are calitatea de ordonator de credite.

(4) în aplicarea prevederilor alin. (1), în cazul instituţiilor sau autorităţilor publice aflate în subordinea aceluiaşi ordonator de credite, având acelaşi scop, îndeplinind aceleaşi funcţii şi atribuţii, aflate la aceiaşi nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare se va stabili la nivelul maxim aflat în plată din cadrul tuturor acestor instituţii sau autorităţi publice subordonate.

(5) Sporul pentru titlul ştiinţific de doctor, acordat ca sumă compensatorie sau ca spor la salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare, după caz, de la data aplicării prevederilor prezentei legi nu se mai acordă, personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor, indiferent de data obţinerii acestuia, beneficiind de prevederile art. 14.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), pentru personalul didactic din sistemul naţional de învăţământ salarizarea se stabileşte în raport cu nivelul utilizat la data de 30 iunie 2017 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 3* alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 38 alin. (3) şi (4).”

14. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Indemnizaţiile consilierilor locali şi consilierilor Judeţeni

Art. 40. - Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, până la dată de 31 decembrie 2021, indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului, preşedintelui consiliului judeţean sau primarului general al municipiului Bucureşti, după caz, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin, (2).”

15. La articolul 44 alineatul (1), punctul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„30. Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;”.

16. La anexa nr. I, capitolul I, litera B, articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, inclusiv cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar, poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.”

17. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, litera a), subpunctul a.1, nr. crt. 35-37, 39, 42, 45, 48 şi 51 din tabel se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Unităţi clinice

Salariul de bază - lei

Gradaţia 0

Anul 2022

Coeficient

„35

Asistent medical, principal*2)

PL

3910

1,57

36

Asistent medical*2)

PL

3860

1,54

37

Asistent medical, debutant*2)

PL

3750

1,50

.................................................

39

Asistent medical*2)

M

3750

1,50

.................................................

42

Tehnician dentar*3)

M

3750

1,50

.................................................

45

Soră medicală*4)

M

3700

1,48

.................................................

48

Autopsier

M

3700

1,48

.................................................

51

Statistician medical, registrator medical

M

3700

1,48”

 

18. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, litera a), subpunctul a.3, nr. crt. 10 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

 

 

Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală

Salariu de bază – lei

Gradaţia 0

Anul 2022

Coeficient

„10

Medic dentist

S

6509

2,60”

 

19. La anexa nr. II, capitolul I, punctul 2, litera c), titlul subpunctului c.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c.3. Servicii de ambulanţă, compartimente de primire urgenţe UPU-SMURD, UPU, CPU, secţii/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală”

20. La anexa nr. II, capitolul II, la articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Gărzile efectuate de medici în afara programului normal de lucru de Sa funcţia de bază până la limita a 48 de ore pe săptămână reprezintă gărzi obligatorii şi se salarizează potrivit art. 3.”

21. La anexa nr. II, capitolul II, la articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Contravaloarea gărzilor efectuate în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază, cu excepţia sporului prevăzut la art. 3 alin. (2) şi (3), face parte din suma salariilor de bază.”

22. La anexa nr. V, capitolul II, nr. crt. 5, 6, 8, 9 şi 11-14 din tabel se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Vechimea în funcţie

Salariul de bază - lei 2022

Coeficient

„5

Prim-grefier, grefier-şef secţie, grefier-şef, grefier-arhivar şef, grefier-şef cabinet

M

 

7546

3,02

6

Grefier-şef serviciu

M

 

7019

2,81

.................................................

8

Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, specialist IT gradul II

S

Peste 20 de ani

5315

2,13

S

15-20 ani

5212

2,08

S

10-15 ani

5110

2,04

S

5-10 ani

5008

2,00

S

Baza 6 luni-5 ani

4905

1,96

9

Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, specialist IT debutant

S

Baza 0-6 luni

3950

1,58

.................................................

11

Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, treapta II

M

Peste 20 de ani

5110

2,04

M

15-20 ani

5008

2,00

M

10-15 ani

4905

1,96

M

5-10 ani

4819

1,93

M

Baza 6 luni-5 ani

4561

1,82

12

Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-arhivar, grefier-registrator, debutant

M

Baza 0-6 luni

3750

1,50

13

Tehnician criminalist din cadrul parchetelor

M

Peste 20 de ani

5212

2,08

M

15-20 ani

5110

2,04

M

10-15 ani

5008

2,00

M

5-10 ani

4905

1,96

M

Baza 1-5 ani

4819

1,93

14

Tehnician criminalist debutant

M

Baza 0-1 ani

3750

1,50”

 

23. La anexa nr. V, capitolul III, nr. crt. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul studiilor

Vechimea în funcţie

Salariul de bază – lei

Gradaţia 0

Coeficient

Anul 2022

„1

Agent procedural, şofer

M

Peste 20 de ani

3850

1,54

M

15-20 ani

3825

1,53

M

10-15 ani

3790

1,52

M

5-10 ani

3770

1,51

M

Baza 0-5 ani

3750

1,50”

 

24. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera A, punctul I, nota 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. Personalul contractual din cadrul aparatului Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerului Mediului, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale ele Asigurări de Sănătate şi din instituţiile aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, din cadrul aparatului Ministerului Apelor şi Pădurilor şi Ministerului Justiţiei, precum şi din serviciile Parlamentului, cu excepţia celor prevăzuţi la pct. 2, precum şi cu excepţia personalului prevăzut la cap. II lit. A pct. I subpct. 2.4 din prezenta anexă, beneficiază, pentru complexitatea muncii, de o majorare a salariului de bază de 15%.”

25. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera B, punctul I, litera a), nr. crt. 6 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Funcţia

Nivelul potrivit studiilor

Salariile de bază

Coeficient

Anul 2022

Grad I

Grad II

Grad I

Grad II

„6

Şef birou, şef atelier, şef staţie, şef sector, şef oficiu, şef laborator, şef fermă, şef bază experimentală, şef corp control comercial II, secretar general federaţie

S

5110

5730

2,04

2,29”

 

26. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera C, litera b), nr. crt. 12 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Funcţii de execuţie pe trepte profesionale

Nivelul studiilor

Salariul de bază – lei

Gradaţia 0

Coeficient

An 2022

„12

Muncitor calificat, I

M;G

3850

1,54

Muncitor calificat, II

M;G

3750

1,50

Muncitor calificat, III

M;G

3610

1,44

Muncitor calificat, IV

M;G

3550

1,42”

 

27. La anexa nr. VIII, capitolul II, litera J, la articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Salariile de bază pentru funcţiile de specialitate, specifice activităţii de control audit: auditor public extern, consilier juridic asimilat auditorului public extern, specialist informatică asimilat auditorului public extern, consilier al preşedintelui şi vicepreşedinţilor Curţii de Conturi şi Autorităţii de Audit, respectiv al consilierilor de conturi sunt prevăzute în prezenta anexă la cap. li, lit. A, pct. II, pct. 1 lit. b)”.

28. La anexa nr. IX, litera B, la titlul „Curtea de Conturi” se introduce steluţa, după cum urmează:

„Curtea de Conturi”, unde steluţa are următorul cuprins:

„* Prin excepţie de la prevederile art. 7 lit. d), membrii Curţii de Conturi beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă în cuantum aprobat de Plenul Curţii de Conturi,”

29. La anexa nr. IX, litera B, nr. crt. 14 din tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Curtea de Conturi

 

„14

Preşedinte

11,50”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Marius Nica

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 6 decembrie 2017.

Nr. 91.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

 

Având în vedere situaţia identificată la nivelul sistemului educaţional preuniversitar de creştere rapidă şi alarmantă a numărului de elevi aflaţi în situaţie de eşec şcolar şi a numărului elevilor care abandonează şcoala, situaţii direct corelate cu condiţiile climaterice şi de mediu defavorabile - dat fiind numărul mare de preşcolari şi de elevi care de la domiciliu până la şcoală au de străbătut distanţe foarte mari şi nu pot participa, neavând masa de prânz asigurată la şcoală, la activităţile educaţionale curriculare sau extracurriculare, date care reies şi din comunicările Eurostat privind rata de părăsire timpurie a şcolii, aceasta având pentru România o valoare de 18,5%, în anul 2016,

necesitatea realizării obiectivului de ţară asumat, derivat din statutul de membru al Uniunii Europene, referitor la ţinta de sub 10% a ratei de părăsire timpurie a şcolii prevăzută de Strategia Europa 2020, ţinta stabilită de România prin Programul Naţional de Reformă 2014, pentru a fi atinsă în 2020, fiind de 11,3%,

că pentru evaluarea corespunzătoare a impactului, respectiv pentru formularea concluziilor finale privind calitatea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016, aprobată prin Legea nr. 92/2017, se impune o perioadă mai mare de timp, fiind necesară continuarea implementării, cu asigurarea corelării cu structura anului şcolar 2017-2018, în unităţile de învăţământ din comunităţile în care autorităţile locale s-au implicat în mod corespunzător în anul şcolar anterior,

date fiind particularităţile de mediu şi climaterice specifice României şi condiţiile de locuire care impietează asupra capacităţii multora dintre familiile din medii defavorizate de a susţine şcolarizarea copiilor lor şi care impun cu celeritate implementarea unor măsuri de sprijin, particularităţi care au stat la baza selecţiei unităţilor de învăţământ-pilot,

în contextul în care nu se instituie cu celeritate măsuri de remediere a situaţiei cu iminenţă de agravare, România riscă să nu îşi realizeze obiectivul asumat - asigurarea echităţii în participarea la educaţie - obiectiv derivat din statutul de membru al Uniunii Europene,

Pentru o intervenţie corectă şi fiabilă în sensul remedierii situaţiei identificate, printr-o etapă-pilot de evaluare a măsurii instituite, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la sfârşitul anului şcolar 2017- 2018, în perioada desfăşurării activităţii didactice, preşcolarilor şi elevilor din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi-pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 7 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.

(2) Limita valorică prevăzută la alin. (1) cuprinde preţul produselor, cheltuielile de transport, de distribuţie şi de depozitare a acestora, după caz.

(3) La cererea motivată a părinţilor, formulată în scris şi susţinută de document-suport, înregistrată la secretariatul unităţii de învăţământ în care este înmatriculat elevul, preşcolarii şi elevii care, din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă nu pot beneficia de pachetul alimentar/masă caldă vor beneficia de produse alimentare adecvate situaţiei acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la alin. (1).

(4) Pentru menţinerea sănătăţii preşcolarilor şi elevilor prevăzuţi la alin. (1), în cadrul programului-pilot se vor distribui numai produse alimentare obţinute în unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare.

(5) Produsele distribuite vor respecta cerinţele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 304 din 22 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) în vederea aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă, unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile-pilot le vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau din alte surse de finanţare, legal prevăzute, în următoarele situaţii:

a) stabilirea prin hotărâre a consiliului local a unei valori zilnice mai mari decât cea prevăzută la art. 1 alin. (1);

b) creşterea, în cursul anului şcolar, a numărului de preşcolari/elevi beneficiari din unităţile-pilot.

(3) Reflectarea în bugetele unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat primite, precum şi a creditelor destinate implementării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar se va face cu ajutorul indicatorilor distincţi prevăzuţi în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 3. - (1) Procedura de atribuire a contractelor de fumizare/servicii a pachetelor alimentare/mesei calde se organizează la nivelul fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi se stabileşte potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.

(2) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care dispun de mijloacele necesare preparării şi distribuirii pachetelor alimentare/mesei calde, în scopul creşterii calităţii acestora, pot utiliza în acest scop sumele alocate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1).

(3) Pentru obţinerea unor preţuri cât mai competitive, autorităţile contractante pot opta pentru atribuirea contractului de achiziţie publică fie pe întreg/întreaga pachetul alimentar/masă caldă, fie pe loturi distincte pe categorii de produse ce intră în componenţa pachetului alimentar/mesei calde, potrivit legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, iar faza finală a procedurii de atribuire poate fi organizată prin licitaţie electronică, cu respectarea legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice.

(4) Responsabilii pentru efectuarea plăţilor către furnizori sunt primarii unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau persoanele împuternicite, după caz.

(5) Plata produselor şi a serviciilor contractate se efectuează de către ordonatorii principali de credite, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepţie calitativă şi cantitativa, întocmite şi aprobate de unităţile-pilot.

(6) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se regularizează cu bugetul din care au fost alocate

Art. 4. - (1) Dreptul de a beneficia de prevederile art. 1 alin. (1) îl au elevii/preşcolarii prezenţi la activităţile didactice.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile şi autorităţile cu atribuţii în domeniul educaţiei au obligaţia să urmărească şi să verifice buna desfăşurare a procesului de aprovizionare privind distribuţia către elevi/preşcolari a pachetului alimentar/mesei calde.

(3) Controlul respectării prevederilor legislaţiei în vigoare privind condiţiile igienico-sanitare prin care pachetul alimentar/ masa caldă este oferst/oferită către elevi/preşcolari, precum şi al respectării unei alimentaţii corespunzătoare din punct de vedere nutriţional în unităţile de învăţământ preuniversitar se exercită de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti,

(4) Unităţile care produc, prepară, transportă şi distribuie alimente în cadrul acestui program sunt supuse controalelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale, efectuate de către personalul de specialitate din cadrul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 625/2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, iar până la intrarea în vigoare a acestuia de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor.

(5) Spaţiile şi facilităţile din incinta unităţilor de învăţământ unde se prepară alimente în cadrul acestui program sunt supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

Art. 5. - (1) Unităţile-pilot sunt prevăzute în anexă.

(2) La închiderea programului-pilot, la finalul anului şcolar 2017-2018, în urma analizei realizate de Ministerul Educaţiei Naţionale, pe baza rezultatelor obţinute şi interpretate lunar, pe parcursul derulării proiectului, la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre a Guvernului, se va decide asupra oportunităţii extinderii acestui program la nivel naţional, respectiv asupra modalităţii de implementare.

(3) Unităţile de învăţământ incluse în Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat pot beneficia şi de finanţare externă pentru susţinerea unor activităţi similare programului-pilot.

(4) Ministerul Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare judeţene, unităţile administrativ-teritoriale, unităţile de învăţământ pot accesa fonduri de la bugetul Uniunii Europene pentru desfăşurarea unor programe similare într-un număr mai mare de unităţi de învăţământ decât cele 50 prevăzute în anexă.

(5) Ministerul Educaţiei Naţionale are atribuţii de monitorizare şi evaluare a programului-pilot.

(6) în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale, împreună cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Marius Nica

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 6 decembrie 2017.

Nr. 92.

 

ANEXĂ

 

LISTA

unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi a unităţilor-pilot în care se implementează Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar şi sumele alocate pentru finanţarea programului

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială

Unitatea de învăţământ

SUMA - mii lei -

Total an şcolar 2017-2018

din care:

Anul 2017

Anul 2018

0

1

2

3

4 = 5 + 6

5

6

1

Alba

Bucerdea Grânoasă

Şcoala Gimnazială „Ioan Maiorescu”

349

148,00

201,0

2

Arad

Arad

Şcoala Gimnazială „Ilarion Felea”

486

207,00

279,0

3

Argeş

Piteşti

Liceul Tehnologic Dacia

936

409,00

527,0

4

Bacău

Dofteana

Şcoala Gimnazială „Scarlat Longhin”

551

235,00

316,0

5

Bihor

Sânmartin

Şcoala Gimnazială „Floare De Lotus”

945

403,00

542,0

6

Bistriţa-Năsăud

Tiha Bârgăului

Şcoala Gimnazială

481

205,00

276,0

7

Botoşani

Ungureni

Liceul Tehnologic Plopenii Mari

803

344,00

459,0

8

Botoşani

Botoşani

Liceul cu Program Sportiv

1.075

466,00

609,0

9

Braşov

Părău

Şcoala Gimnazială

326

139,00

187,0

10

Braşov

Ticuşu Vechi

Şcoala Gimnazială

260

111,00

149,0

11

Brăila

Ciocile

Şcoala Gimnazială

377

161,00

216,0

12

Buzău

Buzău

Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balaş Soter”

929

403,00

526,0

13

Caraş-Severin

Bocşa

Şcoala Gimnazială

359

153,00

206,0

14

Călăraşi

Dragalina

Liceul Tehnologic „Duiliu Zamfîrescu”

1.649

705,00

944,0

15

Cluj

Cluj-Napoca

Colegiul Naţional Pedagogic „Gheorghe Lazăr”

1.143

492,00

651,0

16

Constanţa

Dobromir

Liceul Tehnologic „Radu Prişcu”

834

353,00

481,0

17

Covasna

Belin

Şcoala Gimnazială „Boloni Farkas Sandor”

734

312,00

422,0

18

Dâmboviţa

Râncăciov

Şcoala Gimnazială Râncăciov

370

158,00

212,0

19

Dolj

Bârca

Liceul Teoretic „Adrian Păunescu”

496

213,00

283,0

20

Galaţi

Frumuşiţa

Şcoala Gimnazială „Petru Rareş”

338

144,00

194,0

21

Giurgiu

Floreşti

Şcoala Gimnazială Nr. 1

514

219,00

295,0

22

Gorj

Polovragi

Şcoala Gimnazială Nr. 1

322

137,00

185,0

23

Harghita

Odorheiu Secuiesc

Liceul „Marin Preda”

436

189,00

247,0

24

Hunedoara

Sântămăria-Orlea

Şcoala Gimnazială

275

117,00

158,0

25

Iaşi

Dagâţa

Şcoala Profesională

929

397,00

532,0

26

Ialomiţa

Căzăneşti

Liceul Tehnologic

436

186,00

250,0

27

Ilfov

Chitila

Şcoala Gimnazială „Prof. Ion Vişoiu”

1.580

674,00

906,0

28

Maramureş

Bicaz

Şcoala Gimnazială

122

52,00

700

29

Mehedinţi

Gârla Mare

Şcoala Gimnazială

188

80,00

108,0

30

Mureş

Sânpaul

Şcoala Gimnazială „Dosa Daniel” Valea Izvoarelor

748

318,00

430,0

31

Neamţ

Roman

Liceul cu Program Sportiv

922

399,00

523,0

32

Olt

Corbu

Şcoala Gimnazială

280

119,00

161,0

33

Prahova

Poseşti Pământeni

Şcoala Gimnazială

517

220,00

297,0

34

Satu Mare

Terebeşti

Şcoala Gimnazială

315

134,00

181,0

35

Sălaj

Ileanda

Liceul Tehnologic „Ioachim Pop”

528

226,00

302,0

36

Sibiu

Avrig

Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr

1.038

444,00

594,0

37

Sibiu

Sălişte

Liceul Tehnologic „Ioan Lupaş”

905

387,00

518,0

38

Sibiu

Sibiu

Colegiul Naţional Pedagogic „Andrei Şaguna”

1.016

439,00

577,0

39

Suceava

Moldova Suliţa

Şcoala Gimnazială

307

131,00

176,0

40

Teleorman

Lunca

Şcoala Gimnazială Nr. 1

594

253,00

341,0

41

Teleorman

Talpa

Şcoala Gimnazială

195

83,00

112,0

42

Timiş

Peciu Nou

Liceul Teoretic

924

396,00

528,0

43

Tulcea

Babadag

Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân”

604

258,00

346,0

44

Vaslui

Băceşti

Şcoala Gimnazială Nr. 1

798

339,00

459,0

45

Vaslui

Bogdăniţa

Şcoala Gimnazială Nr. 1, sat Cepeşti

258

110,00

148,0

46

Vâlcea

Lădeşti

Liceul Teoretic

423

183,00

240,0

47

Vrancea

Mărăşeşti

Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu”

911

393,00

518,0

48

Bucureşti

Sectorul 1

Şcoala Gimnazială Nr. 13

464

198,00

266,0

49

Bucureşti

Sectorul 2

Şcoala Gimnazială Nr. 71

256

109,00

147,0

50

Bucureşti

Sectorul 5

Şcoala Gimnazială „Petrache Poenaru”

532

228,00

304,0

Total ţară:

30.778

13.179

17.599

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea introducerii în oferta tarifară a „Metrorex” - S.A. a titlurilor comune pentru transportul cu metroul şi R.A.T.B.

 

Având în vedere:

- Referatul Direcţiei transport feroviar nr. 42 862 din data de 7 decembrie 2017;

- Hotărârea Consiliului de administraţie al Metrorex - S.A. din data de 3.11.2017;

- Acordul de principiu dintre Primăria Municipiului Bucureşti, Regia Autonomă de Transport Bucureşti, S.C.T.M.B. Metrorex - SA şi Ministerul Transporturilor privind integrarea tarifară pentru sistemul public în municipiul Bucureşti,

ţinând cont de prevederile art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2011 pentru abrogarea unor poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, precum şi pentru aprobarea unor măsuri cu privire la ajustarea tarifelor de călătorie cu metroul şi de transport feroviar, aprobată prin Legea nr. 4/2012, şi în vederea îmbunătăţirii serviciului public de transport călători cu metroul, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă introducerea în oferta tarifară a Metrorex - SA. a „Titlurilor comune pentru transportul cu metroul şi RA.T.B.”, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Modalitatea de decontare între cei doi operatori de transport este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acestuia.

 

p. Ministrul transporturilor,

Dragoş-Virgil Titea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 decembrie 2017.

Nr. 1.772.

 

ANEXA Nr. 1

 

Titlurile comune pentru transportul cu metroul şi R.A.T.B.

 

Titlurile comune pentru transportul cu metroul şi R.A.T.B.

Tarif

(lei)

Bilet unic 60 minute (valabil pe liniile urbane R.A.T.B. şi Metrorex - S.A.)

5,00

Bilet cu 10 călătorii de câte 60 minute pentru fiecare călătorie (valabil pe liniile urbane R.A.T.B. şi Metrorex - S.A.)

34,00

Abonament de o zi (valabil pe liniile urbane R.A.T.B. şi Metrorex - S.A.)

17,00

 

NOTE:

Titlurile prevăzute mai sus acceptă ultima validare cu un minut înainte de expirarea perioadei stabilite 60 minute şi permit călătoria până la capătul liniei la R.A.T.B. sau până la ieşirea din staţie de la Metrorex - S.A.

Abonamentul de o zi valabil pe liniile R.A.T.B. şi Metrorex - S.A. permite un număr nelimitat de validări, atât la R.A.T.B., cât şi la Metrorex SA, are valabilitate 24 de ore începând cu ora şi minutul la care se face prima validare şi permite călătoria până la capătul liniei la R.A.T.B. sau până la ieşirea din staţie de la Metrorex - S.A.

Titlurile nu sunt valabile pe liniile expres, preorăşeneşti şi nici pe cele cu tarif special R.A.T.B.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Modul de decontare între cei doi operatori de transport

 

Titlu de călătorie

R.A.T.B.

(lei)

Metrorex

(lei)

Bilet unic 60 minute (valabil pe liniile urbane R.A.T.B. şi Metrorex – S.A.)

1,30

2,50

Bilet cu 10 călătorii de câte 60 minute pentru fiecare călătorie (valabil pe liniile urbane R.A.T.B. şi Metrorex - S.A.)

13,00

20,00

Abonament de o zi (valabil pe liniile urbane R.A.T.B. şi Metrorex - S.A.)

8,00

8,00

 

NOTE:

Decontarea se va face la vânzare, iar valoarea suportului contactless se va încasa de către emitentul cârdului comercializat (Metrorex - S.A./R.A.T.B.).

Valoarea suportului contactless reprezintă diferenţa dintre tariful titlului de călătorie (tabelul 1) şi suma tarifelor titlurilor de călătorie aferente, decontate de către R.A.T.B. şi Metrorex - S.A. (tabelul 2).

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.