MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 980/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 980         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 11 decembrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

844. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 209/2017 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017

 

858. - Hotărâre privind înscrierea unui imobil - clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bacău - Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Bacău, instituţii aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii

 

859. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 607/2017 privind acordarea cetăţeniei române domnului Despotovski Filip

 

861. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.463. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Feldioara din judeţul Braşov

 

1.464. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa

 

1.465. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Covasna

 

1.467. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Comandău din judeţul Covasna

 

1.468. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea

 

1.471. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Moftin din judeţul Satu Mare

 

3.501. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 209/2017 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 209/2017 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 13 aprilie 2017, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Suma de 110.250,00 mii lei, prevăzută la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului Generai al Guvernului pe anul 2017, se repartizează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

2. În anexa „Modul de repartizare a sumelor prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2017, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017”, tabelul va avea următorul cuprins:

„Modul de repartizare a sumelor prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2017, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017”

 

Nr. crt.

Organizaţia

Sume aprobate - mii lei -

1.

Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT.

2.515,82

2.

Asociaţia Liga Albanezilor din România

2.128,90

3.

Asociaţia Macedonenilor din România

2.837,12

4.

Asociaţia Partida Romilor «Pro-Europa»

16.270,50

5.

Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

6.409,22

6.

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România

3.854,79

7.

Forumul Democrat al Germanilor din România

9.141,85

8.

Uniunea Democrată Maghiară din România

24.911,78

9.

Uniunea Armenilor din România

5.006,43

10.

Uniunea Bulgară din Banat - România

3.914,50

11.

Uniunea Croaţilor din România

2.966,90

12.

Uniunea Culturală a Rutenilor din România

1.806,35

13.

Uniunea Democrată Turcă din România

4.526,05

14.

Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România

4,095,35

15.

Uniunea Elenă din România

4.482,25

16.

Uniunea Polonezilor din România

3.047,55

17.

Uniunea Sârbilor din România

4.586,64

18.

Uniunea Ucrainenilor din România

7.748,00

 

TOTAL

110.250,00


* Repartizare aprobată în şedinţa plenară a Consiliului Minorităţilor Naţionale din data de 3 octombrie 2017.”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

Departamentul pentru Relaţii Interetnice,

Lacziko Enikö Katalin,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2017.

Nr. 844.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unui imobil - clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bacău - Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Bacău, instituţii aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1.-Se aprobă înscrierea unui imobil-clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bacău - Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Bacău, instituţii aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, imobilul având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Sănătăţii îşi va actualiza datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2017.

Nr. 858.

 

ANEXĂ

 

Datele de identificare a imobilului - clădire care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dă în administrare

Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bacău - Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Bacău, instituţii aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare a imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Descrierea tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

Administrator: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Bacău - Centrul Judeţean de Aparatură Medicală Bacău, CIF 12788035

Nr. nou

8.25.07

Clădire sediu - CJAM Bacău

C1 = S + P + 1E,

Sc = 365 mp,

Sd = 865 mp,

CF nr. 77456-C1, Bacău

România, judeţul Bacău,

municipiul Bacău,

str. Alecu Russo nr. 25

919.629

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 607/2017 privind acordarea cetăţeniei române domnului Despotovski Filip

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al ari 131 alin. (1) coroborat cu art. 82 şi art. 9 alin. (1)-(3) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul unic din Hotărârea Guvernului nr. 607/2017 privind acordarea cetăţeniei române domnului Despotovski Filip, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 28 august 2017, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articol unic. - Se acordă cetăţenia română domnului Despotovski Filip, cetăţean macedonean, fiul lui Dimitar şi Liljana, născut la data de 2.07.1986 în localitatea Skopje-Gazi Baba, str. Trifun Hadjijanev nr. 11/2-14, cu menţinerea domiciliului actual în România, municipiul Galaţi, Strada Brăilei nr. 88, bl. BBR5B, ap. 2, judeţul Galaţi, inclusiv pentru copilul minor Despotovski Erik, născut la 22.04.2016 în Skopje, Macedonia (Dosar nr. 45.417/A/2017).”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Marius-Alexandru Dunca

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2017.

Nr. 859.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Vâlcea” la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 şi 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 441, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: îmbrăcăminte: asfalt, pietruit; poduri b.a. - 23 buc.; L = 38.554 m (I medie = 17,110 m), S = 659.677 mp; adresa: limită judeţ Olt - Budeşti (DN7)”, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 259/2017, numere cadastrale 35243, 35244, 35623, 35624, 35649, 36143, 36148, 36164, 38604, 38608, 38611,36487, 39237, 39238”;

- la poziţia nr. 449, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum judeţean 703G Jiblea-Sălătrucel-Berislăveşti-Robaia - limită judeţ Argeş”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: îmbrăcăminte: asfalt, pietruit; poduri b.a. - 5 buc.; L = 12.653 m (I medie = 13,935 m), S = 176.319 mp; adresa: Jiblea-Robaia - limită judeţ Argeş”, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 259/2017, numere cadastrale 37099, 35656, 36312, 35743, 35733, 35721, 35737, 35731, 35739, 35741, 35732, 35723, 35738, 35740, 35744, 35724”.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 29 noiembrie 2017.

Nr. 861.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Feldioara din judeţul Braşov

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, în unitatea administrativ-teritorială Feldioara - sectoarele cadastrale nr. 33, 34 şi 36 din judeţul Braşov.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2017.

Nr. 1.463.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: BRAŞOV

UAT: FELDIOARA

Sectoare: 33, 34, 36

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Băneasa - sectoarele cadastrale nr. 25, 31, 35 şi 40;

b) unitatea administrativ-teritorială Cumpăna - sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 11, 12, 14, 15. 16, 17 şi 18;

c) unitatea administrativ-teritorială Deleni - sectoarele cadastrale nr. 59 şi 71;

d) unitatea administrativ-teritorială Ion Corvin - sectoarele cadastrale nr. 2 şi 3;

e) unitatea administrativ-teritorială Lipniţa - sectoarele cadastrale nr. 25 şi 33;

f) unitatea administrativ-teritorială Mihail Kogălniceanu - sectoarele cadastrale nr. 11, 35, 46 şi 51;

g) unitatea administrativ-teritorială Negru Vodă - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44 şi 45;

h) unitatea administrativ-teritorială Oltina - sectoarele cadastrale nr. 35 şi 36.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-8 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-8*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2017.

Nr. 1.464.


*) Anexele nr. 1-8 sunt reproduse în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: CONSTANŢA

UAT: BĂNEASA

Sectoare: nr. sect. 25, nr. sect. 31, nr. sect. 35, nr. sect. 40

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Covasna

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Covasna, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Breţcu - sectoarele cadastrale nr. 9, 11, 13, 23, 24, 25, 26 şi 30;

b) unitatea administrativ-teritorială Ojdula - sectoarele cadastrale nr. 24, 29, 30, 31 şi 54.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2017.

Nr. 1.465.


*) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: COVASNA

UAT: BREŢCU

Sectoare: 9, 11, 13, 23, 24. 25, 26, 30

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Comandău din judeţul Covasna

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Comandău din judeţul Covasna.

(2) Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică în unitatea administrativ-teritorială Comandău din judeţul Covasna este prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2017.

Nr. 1.467.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: COVASNA

UAT: COMANDĂU

Sectoare: 0-29

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Bordeşti - sectoarele cadastrale nr. 56 şi 57;

b) unitatea administrativ-teritorială Ciorăşti - sectoarele cadastrale nr. 7, 15, 21, 22 şi 48;

c) unitatea administrativ-teritorială Dumbrăveni - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 47, 49, 71, 72 şi 73;

d) unitatea administrativ-teritorială Moviliţa - sectoarele cadastrale nr. 26, 28, 46, 48, 49, 50, 51,52 şi 69;

e) unitatea administrativ-teritorială Tulnici - sectoarele cadastrale nr. 33, 54, 63 şi 72;

f) unitatea administrativ-teritorială Ţifeşti - sectoarele cadastrale nr. 2, 7, 8, 9, 10, 13, 54, 55, 58, 73 şi 89.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-6 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2017.

Nr. 1.468.


*) Anexele nr. 1-6 sunt reproduse în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: VRANCEA

UAT: BORDEŞTI

Sectoare: 56, 57

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Moft în din judeţul Satu Mare

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor situate în sectoarele cadastrale nr. 11, 15, 24, 25, 26, 62 şi 65 din unitatea administrativ-teritorială Moftin, judeţul Satu Mare.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 17 noiembrie 2017.

Nr. 1.471.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: SATU MARE

UAT: MOFTIN

Sectoare: 11, 15, 24, 25, 26, 62, 65

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016

 

Având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 736.468 din 29.11.2017, în temeiul dispoziţiilor art. 162 alin. (2) lit. a) şi ale art. 342 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 3 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. Nu sunt considerate obligaţii fiscale restante:

a) obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii sau se află în termenul de plată prevăzut la art. 194 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală, precum şi celelalte obligaţii fiscale care sunt condiţii de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată, dacă pentru acestea nu s-au împlinit termenele suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art. 194 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;

b) obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

c) obligaţiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în condiţiile legii;

d) obligaţiile fiscale care nu se sting potrivit art. 266 alin. (9) din Codul de procedură fiscală:

e) creanţele fiscale înscrise în titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata în rate potrivit art. 253 din Codul de procedură fiscală,

în limita diferenţei de preţ ce a fost aprobată la plata în rate.”

2. Punctul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„31. Nu se consideră că un debitor înregistrează obligaţii fiscale restante în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale datorate de debitor este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit pentru care există cerere în curs de soluţionare.1

3. Punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„10. În cazul în care există neconcordanţe între evidenţa debitorilor şi sumele cuprinse în notificări, debitorii au dreptul să se prezinte la organul fiscal central, în termen de 5 zile de la data comunicării notificării, în vederea punerii de acord asupra acestora. În caz contrar, obligaţiile fiscale restante se publică pe pagina de internet proprie a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aşa cum au fost menţionate în notificare sau cele rămase nestinse din acestea la data publicării, după caz “

4. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mirela Călugăreanu

 

Bucureşti, 5 decembrie 2017.

Nr. 3.501.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 /a procedură)

 

ANTET 1

Către 2 ..................................................................

Nr. ........... din ........................

cod de identificare fiscală .................................

 

str. .................................... nr. ...., bl. ...., sc. ....,

 

et. ...., ap. ...., sector ...., localitatea ....................................

 

judeţul ...................................., cod poştal ....................................

 

NOTIFICARE

privind obligaţiile fiscale restante

 

Datele de identificare ale contribuabilului

Denumirea/Numele şi prenumele ..................................................................

Adresa: ..................................................................

Codul de identificare fiscală ..................................................................

 

În temeiul art. 162 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul publicării pe pagina de internet proprie a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, vă notificăm că la data de ........................ 3 înregistraţi obligaţii fiscale restante la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data prezentei, în cuantum de ........................ lei, astfel:

 

Capitolul I - Obligaţii fiscale restante:

 

Bugetul

Obligaţii fiscale restante

- lei -

Total, din care:

Obligaţii fiscale principale4

Obligaţii fiscale accesorii

0

1=2 + 3

2

3

Bugetul de stat

 

 

 

Bugetul asigurărilor sociale de stat

 

 

 

Bugetul FNUASS

 

 

 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj

 

 

 

Total general

 

 

 

 

Capitolul II - Obligaţii fiscale restante, defalcate în funcţie de activitatea proprie şi sediile secundare sau, după caz, de persoanele fizice, inclusiv de cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere:

Debitorul ..................................................... CIF ..................................................... 5

 

Bugetul

Obligaţii fiscale restante

- lei -

Total, din care:

Obligaţii fiscale principale4

Obligaţii fiscale accesorii

0

1=2 + 3

2

3

Bugetul de stat

 

 

 

Bugetul asigurărilor sociale de stat

 

 

 

Bugetul FNUASS

 

 

 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj

 

 

 

Total general

 

 

 

 

În cazul în care există neconcordanţe între evidenţa dumneavoastră şi sumele cuprinse în prezenta notificare, vă rugăm să vă prezentaţi la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicării notificării, în vederea punerii de acord asupra acestora, în caz contrar, obligaţiile fiscale restante se publică pe pagina de internet proprie a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aşa cum au fost menţionate în prezenta notificare sau cele rămase nestinse din acestea la data publicării, după caz.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Nume şi prenume .....................................................

Semnătura şi ştampila unităţii

 


1 Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

2 Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului.

3 Se menţionează ultima zi a ultimei luni din trimestrul de raportare.

4 Se vor menţiona obligaţiile fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel.

5 Se va completa în cazul contribuabililor/plătitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, sau, în cazul persoanelor fizice, menţionând în mod corespunzător codul de identificare fiscală atribuit potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu datele de identificare ale acestora şi cuantumul obligaţiilor fiscale aferente.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.