MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 982/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 982         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 11 decembrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

873. - Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”

 

875. - Hotărâre pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.473. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare şi a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) în vederea realizării obiectului său de activitate şi pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, denumit în continuare Institutul Cantacuzino. poate desfăşura următoarele activităţi:

A. activităţi de cerceta re-dezvolta re în domeniile infecţiilor bacteriene, virale, fungice, parazitare şi vectorilor implicaţi în transmiterea acestora, microbiologic de sănătate publică, biologie celulară şi moleculară, imunologie, biotehnologie şi genetică microbiană, astfel:

a) dezvoltarea studiilor teoretice în microbiologie şi imunologie, inclusiv în domeniul biologiei moleculare, biologiei celulare, biotehnologiei şi geneticii;

b) studiul etiologiei şi patogeniei bolilor infecţioase, afecţiunilor imunologice, al mijloacelor specifice de diagnostic, prevenire şi combatere a acestora;

c) studiul microorganismelor şi al rolului lor În procesele naturale, normale sau patologice şi al reacţiilor pe care le provoacă;

d) studiul bolilor infecţioase bacteriene şi virale cu potenţial de largă propagare: infecţii acute respiratorii, infecţii digestive, infecţii cu transmitere prin sânge şi pe cale sexuală, infecţii transmise prin vectori, zoonoze, infecţii cu microorganisme rezistente la antimicrobiene, infecţii asociate asistenţei medicale, în colaborare cu Institutul Naţional de Sănătate Publică, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi cu alte instituţii ale sistemului de sănătate şi alte instituţii interesate în prevenirea şi controlul bolilor infecţioase;

e) studiul infecţiilor parazitare cu implicaţii în sănătatea publică: cercetarea mecanismelor de patogenitate, elaborarea şi implementarea directă sau în colaborare cu instituţii medicale a unor tehnici moderne de diagnostic, noi scheme de tratament şi profilaxie;

f) cercetări în vederea elaborării şi evaluării de teste moleculare pentru diagnosticul modern microbiologic, imunologie şi imunochimic, inclusiv în scop epidemiologie;

g) studiul toxicităţii şi eficacităţii produselor biologice;

h) studii privind metodele de profilaxie specifică a bolilor infecţioase;

i) studiul unor aspecte fundamentale de imunologie celulară şi umorală privind mecanismele imunomodulatoare, rolul receptorilor celulari şi al funcţiilor celulare prin mediatori, mecanisme moleculare şi celulare ale bolilor autoimune şi ale imunodeficienţei;

j) supravegherea ecologică a populaţiilor de insecte vectoare şi studiul unor agenţi biologici şi chimici de combatere;

k) dezvoltarea modelelor de studiu pe animal de laborator;

l) identificarea unor substanţe de origine biologică cu proprietăţi terapeutice;

m) cercetare-dezvoltare în domeniul biotehnologiei în vederea realizării unor produse biologice de uz medical;

n) participarea la elaborarea de strategii, studii de diagnoză şi prognoză privind dezvoltarea domeniilor ştiinţei şi tehnologiei;

o) cercetare aplicativă şi/sau dezvoltare tehnologică pentru soluţionarea unor probleme concrete din domeniul său de activitate la solicitarea unor beneficiari, prin contracte directe, încheiate în condiţiile legii;

p) cercetare aplicativă şi/sau dezvoltare tehnologică incluzând testare şi serii mici de produse pentru situaţii de urgenţă şi alte preparate cu potenţial strategic;

q) activităţi de transfer tehnologic pentru rezultatele cercetării efectuate în domeniul propriu;

B, activităţi conexe cercetării-dezvoltării, desfăşurate în domeniul propriu de activitate, cu aprobarea ministrului apărării naţionale, la recomandările Ministerului Sănătăţii şi cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, constând în:

a) participarea la elaborarea strategiei domeniului de activitate;

b) formarea, specializarea, perfecţionarea profesională, pregătirea profesională practică universitară şi pregătirea postuniversitară, doctorală şi postdoctorală de specialitate prin:

1. organizarea de cursuri teoretice şi practice de microbiologie, imunologie, epidemiologie, medicină preventivă, biotehnologie, cu participare naţională şi internaţională;

2. organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale în domeniul microbiologici, imunologiei, epidemiologiei, medicinei preventive, biotehnologiei etc.;

3. perfecţionarea personalului ştiinţific prin burse, stagii de schimb de experienţă etc. În alte instituţii de profil din ţară şi străinătate; sprijinirea afilierii personalului ştiinţific merituos din cadrul Institutului Cantacuzino la societăţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale;

4. organizarea de cursuri de formare a specialiştilor europeni în microbiologia pentru sănătatea publică;

5. organizarea unui sistem de documentare ştiinţifică informatizată, inclusiv accesul la servicii specializate de documentare-informare ştiinţifică internaţională;

6. organizarea şi participarea la formarea profesională şi pregătirea postuniversitară, doctorală şi postdoctorală de specialitate în domeniile medicină, biologie şi farmacie, colaborând cu facultăţile şi universităţile de medicină şi farmacie, alte instituţii de învăţământ superior, Academia de Ştiinţe Medicale, Academia Română, Institutul Pasteur din Paris, Reţeaua Internaţională a Institutelor Pasteur, institute medicale cu activitate de cercetare şi alte institute naţionale şi internaţionale de cercetare;

c) asistenţă tehnico-metodologică şi activităţi de sănătate publică, precum şi acordarea de servicii specializate, constând în:

1. asigurarea funcţiei de referinţă în domeniul microbiologiei (laboratoare naţionale de referinţă), vectorilor şi combaterii acestora, acordarea de asistenţă tehnică şi metodologică unităţilor de profil din reţeaua sanitară;

2. participarea la elaborarea, aplicarea şi evaluarea programelor de sănătate publică naţionale şi internaţionale În domeniile specifice activităţii Institutului Cantacuzino;

3. promovarea afilierii Institutului Cantacuzino şi a personalului acestuia la organizaţii şi organisme internaţionale din domeniul de activitate;

4. acordarea de consultanţă tehnică şi metodologică unităţilor de profil din ţară, efectuarea de expertize, participarea la supravegherea epidemiologică a teritoriului, la programe de sănătate naţionale şi internaţionale, în domeniile specifice de activitate;

5. participarea la intervenţiile operative potrivit solicitării Ministerului Sănătăţii, cu avizul ministrului apărării naţionale, în situaţii epidemiologice speciale, prin deplasarea de logistică şi specialişti;

6. asigurarea suportului de laborator microbiologic pentru diagnosticul bolilor infecţioase declarate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) ca urgenţe de sănătate publică internaţionale (USPI), în baza Regulamentului Sanitar Internaţional (RSI) 2005;

7. participarea la activităţi de consultanţă, expertiză şi intervenţie în situaţii de criză, izbucniri epidemice, epidemii, pandemii;

8. asigurarea de Instruiri intensive în domeniul său de activitate;

9. participarea laboratoarelor/centrelor naţionale de referinţă din Institutul Cantacuzino la activitatea reţelelor de supraveghere a bolilor transmisibile ale UE (ECDC - Centrul European de supraveghere şi control al bolilor transmisibile) şi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), inclusiv ca persoane de contact nominalizate de către autoritatea competentă naţională;

10. participarea la activitatea de reprezentare a unor laboratoare/centre naţionale de referinţă din Institutul Cantacuzino ca centre subregionale ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) sau ale ECDC;

d) editarea şi tipărirea publicaţiilor de specialitate:

1. Revista „Romanian Archives of Microbiology and Immunology”;

2. publicaţii metodologice şi tehnice de specialitate în domeniile de competenţă;

e) participarea la realizarea transferului tehnologic;

f) execuţia de unicate şi serii mici pentru terapie personalizată sub formă de autovaccinuri, bacteriofagi şi alte tratamente;

g) desfăşurarea activităţilor conform codurilor CAEN aprobate, în concordanţă cu obiectul de activitate şi legislaţia specifică aplicabilă;

h) desfăşurarea de activităţi în cadrul Reţelei Internaţionale a Institutelor Pasteur, în calitate de membru al acesteia;

i) colaborarea cu alte instituţii internaţionale de profil.

(2) Institutul Cantacuzino poate desfăşura, pentru îndeplinirea obiectului de activitate, şi următoarele tipuri de activităţi:

a) producţie şi valorificare pentru situaţii speciale, cum ar fi vaccin gripal epidemic sau pandemic, cu extindere la nevoi regionale;

b) dezvoltare, producere şi valorificare de imunomodulatori, suplimente alimentare, produse biologice de interes medical, dispozitive medicale (reactivi biologici de diagnostic, medii de cultură etc.);

c) prestare de servicii de laborator de specialitate pentru populaţie şi pentru terţi;

d) prestare de servicii de laborator de control farmaceutic;

e) prestare de servicii privind liofilizarea, condiţionarea şi ambalarea produselor farmaceutice şi nefarmaceutice;

f) studii şi alte servicii pe animale de laborator;

g) servicii specifice farmaceutice de la dezvoltare la etape de fabricaţie;

h) iniţierea şi încheierea unor convenţii şi contracte de cooperare ştiinţifică cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale în domeniul său de activitate;

i) furnizarea de servicii ştiinţifice şi tehnologice operatorilor economici sau oricăror beneficiari interesaţi;

j) realizarea, în condiţiile legii, a importurilor şi achiziţiilor de: aparatură, utilaje, echipamente, tehnologii sau licenţe pentru retehnologizarea capacităţilor existente ori pentru realizarea de noi linii tehnologice, produse biologice de interes medical, reactivi, materiale consumabile, piese de schimb, tulpini de referinţă, linii celulare şi animale de laborator;

k) producţia şi comercializarea de reactivi biologici de diagnostic, medii de cultură pentru diagnostic bacteriologic şi medii de cultură pentru diagnostic bacteriologic „gata de utilizare”, reactivi adiţionali, imunomodulatori, produse biologice de interes medical, dispozitive medicale, animale de laborator şi materiale auxiliare pentru creşterea acestora;

l) participarea, prin laboratoarele naţionale de referinţă din cadrul Institutului Cantacuzino, la programele naţionale şi internaţionale de supraveghere în colaborare cu structurile de sănătate publică din subordinea Ministerului Sănătăţii, cu acordul acestui minister;

m) creşterea şi valorificarea animalelor de laborator, producerea de furaje şi de produse animale derivate.

(3) Activităţile principale şi secundare ale Institutului Cantacuzino se desfăşoară conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizate prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, astfel: activitatea principală este în domeniul „Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie” - cod CAEN 721, obiectul principal de activitate al domeniului este „Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie” - cod CAEN 7219. Activităţi secundare: Cercetare-dezvoltare în biotehnologie - cod CAEN 7211; Creşterea altor animale - cod CAEN 0149; Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă-cod CAEN 1091; Activităţi de editare a cărţilor - cod CAEN 5811; Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor - cod CAEN 5814; Fabricarea produselor farmaceutice de bază-cod CAEN 2110; Fabricarea preparatelor farmaceutice - cod CAEN 2120; Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat-cod CAEN 4621; Comerţ cu ridicata al animalelor vii-cod CAEN 4623; Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice - cod CAEN 4646; Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate - cod CAEN 4773; învăţământ secundar, tehnic sau profesional - cod CAEN 8532; Alte activităţi referitoare la sănătatea umană - cod CAEN 8690; Depozitări - cod CAEN 5210; Colectarea deşeurilor nepericuloase - cod CAEN 3811; Transporturi rutiere de mărfuri - cod CAEN 4941; Activităţi de testări şi analize tehnice - cod CAEN 7120.

Art. 2. - (1) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Institutul Cantacuzino este de 1.075, iar structura organizatorică a acestei instituţii este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Pentru activităţi cu caracter sezonier, pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi pentru alte activităţi strict necesare îndeplinirii obiectivelor de activitate, Institutul Cantacuzino poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată cu persoane fizice sau juridice, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 3. - (1) Conducerea Institutului Cantacuzino este asigurată de consiliul de administraţie şi de comandantul-director general.

(2) Consiliul de administraţie este format din 9 membri, numiţi prin ordin al ministrului apărării naţionale cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(3) Din consiliul de administraţie fac parte: comandantul-director general, care este preşedintele consiliului de administraţie, preşedintele consiliului ştiinţific al Institutului Cantacuzino, un reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale, un reprezentant al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, un reprezentant din Ministerul Cercetării şi Inovării, un reprezentant al Ministerului Sănătăţii şi 2 specialişti din domeniul de activitate al institutului din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

(4) Activitatea consiliului de administraţie se desfăşoară în baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului apărării naţionale.

(5) Conducerea executivă a Institutului Cantacuzino este asigurată de comandantul-director general, având calitatea de ordonator terţiar de credite.

(6) Numirea comandantului-director general se face prin ordin al ministrului apărării naţionale, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în baza concursului organizat conform legii.

Art. 4. - Atribuţiile structurilor din cadrul Institutului Cantacuzino se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - (1) în cadrul Institutului Cantacuzino se organizează şi funcţionează consiliul ştiinţific, format din minimum 7 membri care are rolul să coordoneze activitatea tehnico-ştiinţifică.

(2) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.

Art. 6. Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea În administrarea Institutului Cantacuzino a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 7. - (1) în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 786/2014 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, la poziţiile 18 şi 30, în coloana a treia, sintagma „Institutul Naţional de Cercetare «Cantacuzino»“ se înlocuieşte cu sintagma „Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino»“.

(2) Utilizarea instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional prevăzute la alin. (1), precum şi asigurarea cheltuielilor pentru proiectele de cercetare-dezvoltare desfăşurate de Institutul Cantacuzino se fac în baza unor contracte încheiate între părţi, în condiţiile legii.

Art. 8. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul cercetării şi inovării,

Puiu-Lucian Georgescu

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rândunică,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 6 decembrie 2017.

Nr. 873.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”

 

Numărul maxim de posturi: 1.075

 

 

COMANDANT

(DIRECTOR GENERAL)

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

(DIRECTOR ŞTIINŢIFIC)

LOCŢIITOR AL COMANDANTULUI STRUCTURI DE COMANDAMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ ŞI INTERVENŢIE ÎN MICROBIOLOGIE, PARAZITOLOGIE ŞI ENTOMOLOGIE MEDICALA

 

- Director

- Serviciu virusologie

- Laborator infecţii respiratorii virale

- Laborator infecţii transmise prin vectori

- Laborator infecţii euforice virale

- Laborator infecţii cu transmitere prin sânge

 

- Serviciu operaţional

- Laborator epidemiologie moleculară

- Laborator entomologie medicală

- Laborator biosecuritate nivel 3

- Colecţia naţională de culturi bacteriene şi celulare

- Sector suport medii şi sterilizare

- Unităţi mobile

 

- Serviciu bacteriologic, parazitologic, micologie

- Laborator infecţii nosocomiale şi rezistente la antibiotice

- Laborator infecţii eterice bacteriene

- Laborator infecţii anaerobe, zoonotice

- Laborator infecţii respiratori i bacteriene

- Laborator parazitologie

- Laborator micologie

- Laborator infecţii cu transmitere sexuală

 

- Unitate de control extern al calităţii în microbiologic

 

- Unitate terapii personalizate

 

CENTRUL DE CERCETARE DEZVOLTARE

 

- Director

- Serviciu de cercetări avansate

- Laborator imunologie

- Laborator microbiologic experimentală

- Laborator nano-biotehnologii

- Platforme tehnologice

- Laborator proteomică şi biologie structurală

- Laborator biotehnologii, tehnologii celulare şi fermentare microbiană

- Imagistică moleculară şi funcţională

- Metabolomică şi genomică funcţională

- Medicină experimentală şi cercetare translaţională

- Bioinformatică

 

- Unitate de dezvoltare tehnologică

- Biobănci

- Dezvoltare biotehnologică şi studii pilot

- Dezvoltare farmaceutică şi validare metode

- Testare produse biofarmaceutice

 

- Unitate management proiecte şi valorizare

 

FABRICAŢIE

 

- Director fabricaţie

- Secţie de producţie staţiune Băneasa

- Sector animale de laborator

- Sector seruri native

- Sector nutreţuri combinate

- Staţiunea Ciorogârla-Dârvari

- Staţiunea Iaşi

 

- Secţie de producţie reactivi de diagnostic şi medii

 

- Secţie de producţie suplimente alimentare

 

- Dezvoltare producţie şi formare personal

 

- Fabrică produse biologice

- Secţia vaccinuri gripale

- Sec ţa vaccinuri BCG

- Secţia anatoxină tetanică

- Secţia imunomodulatori

- Secţia formulare-ambalare

- Secţia anatoxină difterică

- Laborator preparare soluţii

- Secţia depozitare producţie

- Calificări validări

- Serviciu tehnic-administrativ

 

SERVICIU CALITATE

 

- Şef serviciu

 

- Birou asigurarea calităţii

 

- Laborator control calitate

 

- Persoană calificată

 

- Farmaco-vigilenţă şi testări clinice

 

- Reglementare produse biologice

 

- Unitate de testare preclinica (BPL)

 

CENTRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT, INFORMARE ŞI DOCUMENTARE „Jaques Monod”

 

- Sef serviciu

 

- Birou planificare învăţământ

 

- Revista

 

- Biblioteca ştiinţifică

 

ADMINISTRATIV

 

- Serviciu sprijin logistic

 

- Serviciu deservire

 

- Formaţie pază

 

- Energetic

 

- Cabinet medicina muncii

 

- Cabinet medical

 

- Serviciu informatică

 

LABORATOR

ANALIZE MEDICALE

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Imobilelor care se înscriu în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Drept de administrare şi codul unic de înregistrare

Adresa bunului imobil

Carte fundare actualizată/nr. cadastral

0

1

2

3

4

5

6

1.

-

-

Imobil

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”;

cod unic de înregistrare -15203810

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sector: 1;

strada: şoseaua Gheorghe Ionescu Siseşti nr. 14A

CF nr. 258593 Bucureşti, sectorul 1

Nr. cadastral - 258593

2.

-

-

Imobil

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”;

cod unic de înregistrare - 15203810

Ţara: România; municipiul Bucureşti, sector: 5,

strada: Splaiul Independentei nr. 103

CF nr. 218770 Bucureşti, sectorul 5

Nr. cadastral - 218770

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (4) al articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi avea următorul cuprins:

„(4) Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2017 este de 553.893,907 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2017.”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 6 decembrie 2017.

Nr. 875.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare şi a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi din subordinea

instituţiilor de învăţământ superior de stat

 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.239/1996 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.696/2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea cluburilor sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale,

în baza prevederilor art. 1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a unităţilor sportive finanţate din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la bugetul de stat, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste unităţi, aprobată prin Legea nr. 59/1996, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Metodologia privind evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare, denumită în continuare metodologia de evaluare anuală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare se realizează în perioada cuprinsă între 15 decembrie a anului în curs şi 30 ianuarie din anul următor perioadei evaluate.

(3) Rezultatele evaluării anuale sunt publice.

Art. 2. - (1) Cluburile sportive universitare sunt finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

(2) Subvenţiile se acordă prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, pe baza contractului de finanţare.

Art. 3. - (1) Subvenţiile acordate de la bugetul de stat pentru Cluburile sportive universitare din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat se alocă astfel:

a) 90% din suma aprobată prin legea bugetului de stat, pe baza evaluării anuale;

b) 10% din suma aprobată prin legea bugetului de stat, pentru situaţii ce nu pot fi integrate în formula de finanţare, pe baza solicitărilor fundamentate ale cluburilor sportive universitare. Sumele alocate pot fi folosite pentru:

(i) situaţii speciale necuprinse în planul de acţiuni iniţial;

(ii) programe de dezvoltare instituţională;

(iii) acţiuni/activităţi de reprezentare internaţională;

(iv) finanţare cluburi sportive universitare/secţii sportive nou-înfiinţate;

(v) obiective de investiţii, altele decât cele prevăzute la art. 6 lit. g) şi h);

(vi) finanţarea unor situaţii speciale care contribuie la atingerea obiectivelor de înaltă performanţă.

(2) în cazul în care, în timpul anului în curs, activitatea sportivă nu necesită alocarea prevăzută la lit. b), suma rămasă se alocă pe baza evaluării anuale.

Art. 4. - Atribuţiile Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar în alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare sunt:

a) asigură evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive în conformitate cu prevederile metodologiei de evaluare anuală prevăzute în anexa la prezentul ordin;

b) propune repartizarea pe cluburi sportive universitare, conform metodologiei de evaluare anuală, a sumelor aprobate prin legea bugetului de stat, aferente art. 3 alin. (1) lit. a), şi le înaintează Direcţiei generale învăţământ universitar;

c) răspunde pentru corectitudinea evaluării anuale şi pentru repartizarea subvenţiilor de la bugetul de stat, efectuate conform prevederilor prezentului ordin;

d) propune macheta de raportare a datelor, pe care o transmite cluburilor sportive universitare;

e) analizează datele raportate de cluburile sportive universitare în vederea evaluării anuale şi finanţării;

f) solicită clarificări pentru neconcordanţele sesizate în datele raportate;

g) notifică Ministerului Educaţiei Naţionale eventualele neconcordanţe sesizate în datele raportate de cluburile sportive universitare;

h) comunică Direcţiei generale învăţământ universitar datele raportate de cluburile sportive universitare şi rezultatele evaluării anuale;

i) publică rezultatele evaluării anuale pe site-ul oficial al Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar;

j) fundamentează, pe baza metodologiei de evaluare anuală, alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat cu încadrare în bugetul aprobat pentru cluburile sportive universitare pentru anul următor perioadei evaluate;

k) în termen de 10 zile după aprobarea bugetului de stat propune alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare, în funcţie de rezultatele evaluării anuale;

l) înaintează Direcţiei generale învăţământ universitar propunerea prevăzută la lit. j).

Art. 5. - Atribuţiile cluburilor sportive universitare în alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat sunt:

a) răspund de realizarea obiectivelor propuse privind performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale;

b) răspund pentru corectitudinea datelor raportate Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar şi Ministerului Educaţiei Naţionale;

c) răspund de realizarea veniturilor proprii şi de utilizarea subvenţiei alocate de la bugetul de stat;

d) transmit Direcţiei generale economice propunerile de buget pentru venituri proprii şi subvenţii, precum şi repartizarea acestora, pe cheltuieli curente, conform clasificaţiei economice, cu încadrarea în sumele comunicate de Direcţia generală învăţământ universitar, aprobate de ordonatorul principal de credite, prevăzute în contractele de finanţare;

e) transmit Direcţiei generale învăţământ universitar solicitările fundamentate privind repartizarea unei părţi din subvenţie/veniturile proprii pentru cheltuieli de capital, cu încadrare în bugetul aprobat; după aprobarea cheltuielilor de capital de către ordonatorul principal de credite transmit Direcţiei generale economice propunerile de modificări în structura bugetului aprobat;

f) transmit Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar şi Ministerului Educaţiei Naţionale datele solicitate;

g) transmit Direcţiei generale învăţământ universitar, până la data de 8 a fiecărei luni, monitorizarea numărului de personal pentru luna precedentă;

h) transmit Direcţiei generale economice, până la data de 8 a fiecărei luni, monitorizarea cheltuielilor de personal pentru luna precedentă;

i) transmit ordonatorului principal de credite solicitarea de alocaţii de la bugetul de stat, cu încadrare în trimestrializarea aprobată, până la data de 22 a lunii anterioare celei pentru care se solicită deschiderea.

Art. 6. - Atribuţiile Direcţiei generale învăţământ universitar în alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare sunt:

a) transmite Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar sumele aprobate prin legea bugetului de stat, în vederea repartizării calculate conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a);

b) avizează propunerea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar privind alocarea subvenţiilor pentru cluburile sportive universitare;

c) propune, spre aprobare, ordonatorului principal de credite datele centralizate privind alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare;

d) întocmeşte contractele de finanţare încheiate între cluburile sportive universitare şi Ministerul Educaţiei Naţionale, precum şi actele adiţionale la acestea. Contractele de finanţare conţin şi activităţile sau programele minimale ce urmează a fi realizate de către unităţile respective;

e) asigură aprobarea/semnarea contractelor de finanţare;

f) înaintează Direcţiei generale economice datele centralizate privind alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare, aprobate de ordonatorul principal de credite, în vederea întocmirii filelor de buget;

g) avizează solicitările fundamentate ale cluburilor sportive universitare privind repartizarea unei părţi din subvenţie/ veniturile proprii pentru cheltuieli de capital;

h) înaintează solicitările prevăzute la lit. f) Direcţiei patrimoniu şi investiţii, spre avizare, şi ordonatorului principal de credite, spre aprobare;

i) transmite, lunar, Direcţiei generale economice necesarul de credite bugetare/subvenţie pentru fiecare club sportiv universitar, după analiza solicitării cluburilor care trebuie să respecte trimestrializarea aprobată;

j) comunică, până la data de 10 a fiecărei luni, Direcţiei generale economice monitorizarea numărului de personal pentru luna precedentă;

k) urmăreşte execuţia bugetară pentru bugetul repartizat cluburilor sportive universitare;

l) gestionează numărul de personal pentru fiecare club sportiv universitar.

Art. 7. - Atribuţiile Direcţiei generale economice în alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare sunt:

a) după aprobarea legii bugetului de stat transmite Direcţiei generale învăţământ universitar sumele aprobate în vederea repartizării şi includerii în contractele de finanţare încheiate între cluburile sportive universitare şi Ministerul Educaţiei Naţionale;

b) întocmeşte proiectele de buget ale cluburilor sportive universitare şi le înaintează, spre aprobare, ordonatorului principal de credite;

c) operează modificările în structura bugetului, cu încadrare în subvenţiile acordate fiecărui club sportiv universitar, în baza solicitărilor cluburilor sportive universitare, atât în structura cheltuielilor curente, cât şi pentru repartizarea unei părţi din subvenţie/veniturile proprii pentru cheltuieli de capital. Pentru cheltuielile de capital solicitările cluburilor sunt avizate de Direcţia generală învăţământ universitar şi Direcţia patrimoniu şi investiţii şt aprobate de ordonatorul principal de credite;

d) efectuează deschiderile lunare de credite bugetare/ subvenţie, conform sumelor repartizate de către Direcţia generală învăţământ universitar şi transferă sumele către cluburile sportive universitare;

e) transmite lunar Ministerului Finanţelor Publice monitorizarea numărului de personal conform datelor primite de la Direcţia generală învăţământ universitar pentru cluburile sportive universitare şi a cheltuielilor de personal pentru cluburile sportive universitare conform datelor primite de la cluburile sportive universitare.

Art. 8. “Atribuţiile Biroului audit intern din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale în alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare sunt:

a) cuprinde în planurile anuale de audit intern auditarea datelor transmise de cluburile sportive universitare în vederea evaluării anuale şi finanţării acestora;

b) efectuează acţiuni de audit la cluburile sportive universitare conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 9. - Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală economică, Direcţia patrimoniu şi investiţii, Biroul audit intern, Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar, instituţiile de învăţământ superior de stat care au în subordine cluburi sportive universitare şi cluburile sportive universitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin

Art. 10. - Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.120/2016 privind aprobarea metodologiei de evaluare anuală şi a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 11 ianuarie 2017, precum şi orice altă dispoziţie contrară.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 7 noiembrie 2017.

Nr. 5.473.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare

 

Art. 1. - (1) Evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare constă în determinarea gradului de îndeplinire a obiectivelor instituţionale: performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale.

(2) Evaluarea anuală include monitorizarea continuă a rezultatelor obţinute de cluburile sportive universitare, identificarea necesităţilor de dezvoltare şi a barierelor întâmpinate în vederea obţinerii performanţei sportive.

(3) Evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare se realizează în conformitate cu următoarele principii de bază:

a) obiectivitate - Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar în procesul de evaluare anuală a activităţii cluburilor sportive universitare apreciază, în mod imparţial, atât performanţa, cât şi deficienţele şi nerealizările;

b) cooperare şi comunicare continuă - Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar cooperează cu federaţiile sportive naţionale pentru identificarea/confirmarea/validarea rezultatelor obţinute de sportivii legitimaţi la cluburile sportive universitare în competiţiile oficiale naţionale sau internaţionale;

c) realitate - datele raportate de cluburile sportive universitare în vederea evaluării anuale şi finanţării sunt reale şi corecte.

Art. 2. - (1) Rezultatele cuantificabile ale evaluării sunt exprimate prin punctaj.

(2) Criteriile şi subcriteriile de evaluare sunt:

a) criteriul 1: specificul secţiilor sportive active de seniori şi nivelul campionatelor în care activează. Subcriteriile şi punctajul aferent sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta metodologie;

b) criteriul 2: numărul de studenţi şi elevi legitimaţi. Subcriteriile şi punctajul aferent sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta metodologie;

c) criteriul 3: performanţa clubului pe plan naţional. Subcriteriile şi punctajul aferent sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

d) criteriul 4: performanţa clubului pe plan internaţional. Subcriteriile şi punctajul aferent sunt prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta metodologie.

Art. 3. - 90% din subvenţia totală de la bugetul de stat se alocă cluburilor sportive universitare pe baza evaluării anuale. Suma totală alocată pe baza evaluării anuale, denumită în continuare total subvenţie (TS). se distribuie după cum urmează:

a) 20% pe baza criteriului 1, denumită în continuare total subvenţie alocată în baza criteriului 1 (TScrit.1);

b) 40% pe baza criteriului 2, denumită în continuare total subvenţie alocată în baza criteriului 2 (TScrit. 2);

c) 30% pe baza criteriului 3, denumită în continuare total subvenţie alocată în baza criteriului 3 (TScrit.3);

d) 10% pe baza criteriului 4, denumită în continuare total subvenţie alocată în baza criteriului 4 (TScrit 4).

Art. 4. - Determinarea subvenţiei pentru fiecare club sportiv universitar (CSUi), unde / = 1, 2, 3 ... n, n = numărul cluburilor evaluate, respectă următoarele etape:

1. Se determină punctajul pentru fiecare club sportiv universitar aferent fiecărui criteriu de evaluare:

a) punctaj pentru criteriul 1, denumit în continuare punctaj aferent criteriului 1 obţinut de clubul CSUi (P1csui);

b) punctaj pentru criteriul 2, denumit în continuare punctaj aferent criteriului 2 obţinut de clubul CSUi (P2csui);

c) punctaj pentru criteriul 3, denumit în continuare punctaj aferent criteriului 3 obţinut de clubul CSUi (P3csui);

d) punctaj pentru criteriul 4, denumit în continuare punctaj aferent criteriului 4 obţinut de clubul CSUi (P4csuI);

2. Se determină punctajul total pentru fiecare criteriu de evaluare, prin însumarea punctajelor obţinute de fiecare club sportiv universitar (n este numărul cluburilor evaluate):

a) punctaj total pentru criteriul 1 obţinut de toate cluburile, denumit în continuare punctaj total aferent criteriului 1 (PT1):

 

 

b) punctaj total pentru criteriul 2 obţinut de toate cluburile, denumit în continuare punctaj total aferent criteriului 2 (PT2):

 

c) punctaj total pentru criteriul 3 obţinut de toate cluburile, denumit în continuare punctaj total aferent criteriului 3 (PT3):

 

d) punctaj total pentru criteriul 4 obţinut de toate cluburile, denumit în continuare punctaj total aferent criteriului 4 (PT4):

 

3. Se determină subvenţia pentru fiecare club sportiv universitar pe baza ponderii punctajului obţinut de clubul n în punctajul total aferent fiecărui criteriu de evaluare:

a) subvenţie alocată în baza criteriului 1 pentru clubul sportiv CSUi, (Scrit.1 CSUi):

b) subvenţie alocată în baza criteriului 2 pentru clubul sportiv CSUi, (Scrit.2 CSUi):

c) subvenţie alocată în baza criteriului 3 pentru clubul sportiv CSUi, (Scrit.3 CSUi):

d) subvenţie alocată în baza criteriului 4 pentru clubul sportiv CSUi, (Scrit.4 CSUi):

4. Subvenţia de la bugetul de stat alocată cluburilor sportive universitare pe baza evaluării anuale se verifică cu următoarele relaţii:

 

Art. 5. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Criteriul 1: Specificul secţiilor sportive active de seniori şi nivelul campionatelor în care activează

 

Subcriterii

Punctaj/secţie

Date raportate de cluburile sportive universitara

Calcul punctaj

Sport individual/joc sportiv

Nivelul sportului

(olimpic/neolimpic)

Nivelul campionatelor în care activează

(naţional/ internaţional)

Eşalonul campionatului naţional (primul eşalon valoric/ al doilea eşalon valoric)

sport individual

neolimpic

naţional

-

10

număr secţii active de seniori

punctaj x nr. secţii active de seniori

joc sportiv

neolimpic

naţional

- primul eşalon

80

număr secţii active de seniori

punctaj x nr. secţii active de seniori

joc sportiv

neolimpic

naţional

al doilea eşalon

40

 

 

sport individual

olimpic

naţional

-

50

număr secţii active de seniori

punctaj x nr. secţii active de seniori

joc sportiv

olimpic

naţional

al doilea eşalon valoric

200

număr secţii active de seniori

punctaj x nr. secţii active de seniori

joc sportiv

olimpic

naţional

primul eşalon valoric

400

număr secţii active de seniori

punctaj x nr. secţii active de seniori

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

Criteriul 2: Numărul de studenţi şi elevi legitimaţi

 

ATENŢIE! - Vor fi punctaţi doar sportivii care au participat în campionatul naţional la categoria corespunzătoare vârstei lor, pentru fiecare ramură sportivă în parte.

Pondere juniori şi alte categorii

- Elevi şi studenţi care activează doar la juniori în campionate naţionale - pondere 0.2 din punctajul seniorului corespondent pe sportul respectiv, adică a eşalonului valoric inferiori dacă nu există secţie la nivel de seniori

- Alte categorii - pondere 0.2 din punctajul seniorului corespondent pe sportul respectiv, adică a eşalonului valoric inferior dacă nu există secţie la nivel de seniori

- La jocurile sportive vor fi punctaţi maximum 20 de sportivi/categorie de vârstă/sezon competiţional, cu excepţia hocheiului, la care se acceptă maximum 25 de sportivi/categorie de vârstă/sezon competiţional, şi a rugby-ului în 15, la care se acceptă maximum 35 de sportivi/categorie de vârstă/sezon competiţional.

- La sporturile individuale vor fi punctaţi maximum 30 de sportivi/secţie/sezon competiţional

 

Subcriterii

Punctaj/ student sau elev legitimat

Date raportate de cluburile sportive universitare

Calcul punctaj

Sport individual/ joc sportiv

Nivelul sportului

(olimpic/neolimpic)

Nivelul campionatelor în care activează

(naţional/ internaţional)

Eşalonul campionatului naţional

(primul eşalon valoric/ al doilea eşalon valoric)

sport individual

neolimpic

naţional

 

10

număr studenţi şi elevi legitimaţi

punctaj x nr. studenţi şi elevi legitimaţi

joc sportiv

neolimpic

naţional

primul eşalon valoric

80

număr studenţi şi elevi legitimaţi

punctaj x nr. studenţi şi elevi legitimaţi

joc sportiv

neolimpic

naţional

al doilea eşalon valoric

40

număr studenţi şi elevi legitimaţi

punctaj x nr. studenţi şi elevi legitimaţi

sport individual

olimpic

naţional

 

50

număr studenţi şi elevi legitimaţi

punctaj x nr. studenţi şi elevi legitimaţi

joc sportiv

olimpic

naţional

al doilea eşalon valoric

200

număr studenţi şi elevi legitimaţi

punctaj x nr. studenţi şi elevi legitimaţi

joc sportiv

olimpic

naţional

primul eşalon valoric

400

număr studenţi şi elevi legitimaţi

punctaj x nr. studenţi şi elevi legitimaţi

 

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

Criteriul 3: Performanţa clubului pe plan naţional

 

- Un CSU poate puncta o singură dată într-un Campionat naţional CN la joc sportiv, chiar dacă federaţia sportivă naţională permite clubului să înscrie mai multe echipe în CN.

- Echipele de tineret şi juniori - coeficient de echilibrare 0.5 care se va înmulţi cu punctajul aferent locului obţinut conform tabelului de mai jos, cu condiţia să existe secţia de seniori care să activeze în Campionatul naţional de seniori

- La sporturile olimpice, pentru probele care sunt neolimpice rezultatul va fi asimilat sportului neolimpic.

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - punctaj/fiecare loc ocupat;

B - date raportate de cluburile sportive universitare;

C - nivelul campionatelor în care activează (naţional/internaţional);

D - eşalonul campionatului naţional (primul eşalon valoric/al doilea eşalon valoric);

E - loc ocupat în competiţii naţionale.   

 

Subcriterii

A

B

Calcul punctaj

Sport individual/ joc sportiv

Nivelul sportului

(olimpic/ neolimpic)

C

D

Competiţii naţionale

(Campionatul Naţional/Cupa României)

E

0

1

2

3

4

5

6

7

8

sport individual

neolimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

I

10

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

neolimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

II

6

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

neolimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

III

4

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

neolimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

IV

3

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

neolimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

V

2

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

neolimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

VI

1

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

neolimpic

naţional

-

Cupa României

I

5

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

neolimpic

naţional

-

Cupa României

II

3

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

neolimpic

naţional

-

Cupa României

III

2

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

primul

Campionatul Naţional

I

200

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

primul

Campionatul Naţional

II

170

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

primul

Campionatul Naţional

III

140

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

primul

Campionatul Naţional

IV

110

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

primul

Campionatul Naţional

V

100

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

 

joc sportiv

neolimpic

naţional

primul

Campionatul Naţional

VI

90

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

primul

Campionatul Naţional

VII

80

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

primul

Campionatul Naţional

VIII

70

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

primul

Campionatul Naţional

IX

60

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

primul

Campionatul Naţional

X

50

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

al doilea eşalon

Campionatul Naţional

I

80

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

al doilea

Campionatul Naţional

II

70

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

al doilea

Campionatul Naţional

III

60

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

al doilea

Campionatul Naţional

IV

50

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

al doilea

Campionatul Naţional

V

40

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

al doilea

Campionatul Naţional

VI

30

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

al doilea

Campionatul Naţional

VII

20

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

al doilea

Campionatul Naţional

VIII

15

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

al doilea

Campionatul Naţional

IX

10

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

al doilea

Campionatul Naţional

X

5

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

-

Cupa României

I

80

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

-

Cupa României

II

70

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

-

Cupa României

III

60

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

olimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

I

30

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

olimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

II

24

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

olimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

III

16

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

olimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

IV

12

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

 

sport individual

olimpic

naţional

 

Campionatul Naţional

V

8

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

olimpic

naţional

 

Campionatul Naţional

VI

4

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

olimpic

naţional

 

Cupa României

I

15

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

olimpic

naţional

 

Cupa României

II

12

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

olimpic

naţional

 

Cupa României

III

8

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

olimpic

naţional

 

Cupa României

IV

6

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

olimpic

naţional

 

Cupa României

V

4

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

olimpic

naţional

 

Cupa României

VI

2

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

 

Cupa României

I

700

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

 

Cupa României

II

600

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

 

Cupa României

Iii

500

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

 

Cupa României

IV

400

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

 

Cupa României

V

300

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

 

Cupa României

VI

250

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

 

Cupa României

VII

225

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

-

Cupa României

VIII

200

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

-

Cupa României

IX

175

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

 

Cupa României

X

150

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

al doilea eşalon valoric

Campionatul Naţional

I

700

|număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

al doilea eşalon valoric

Campionatul Naţional

II

600

|număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

al doilea eşalon valoric

Campionatul Naţional

III

500

|număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

 

joc sportiv

olimpic

naţional

al doilea eşalon valoric

Campionatul Naţional

IV

400

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

al doilea eşalon valoric

Campionatul Naţional

V

300

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

al doilea eşalon valoric

Campionatul Naţional

VI

250

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

al doilea eşalon valoric

Campionatul Naţional

VII

225

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

al doilea eşalon valoric

Campionatul Naţional

VIII

200

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

al doilea eşalon valoric

Campionatul Naţional

IX

175

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

al doilea eşalon valoric

Campionatul Naţional

X

150

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

primul eşalon valoric

Campionatul Naţional

I

1600

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. de locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

primul eşalon valoric

Campionatul Naţional

II

1400

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. de locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

primul eşalon valoric

Campionatul Naţional

III

1200

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. de locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

primul eşalon valoric

Campionatul Naţional

IV

1000

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. de locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

primul eşalon valoric

Campionatul Naţional

V

900

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. de locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

primul eşalon valoric

Campionatul Naţional

VI

800

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. de locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

primul eşalon valoric

Campionatul Naţional

VII

700

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. de locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

primul eşalon valoric

Campionatul Naţional

VIII

600

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. de locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

primul eşalon valoric

Campionatul Naţional

IX

500

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. de locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

primul eşalon valoric

Campionatul Naţional

X

400

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. de locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

primul eşalon valoric

Campionatul Naţional

mai jos de loc X

200

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

 

Se introduce coeficient de echilibrare în funcţie de amploarea campionatului şi de numărul de sportivi din echipă, care va fi înmulţit cu punctajul aferent locului obţinut conform tabelului de mai sus, astfel:

 

 

Maximum 5 jucători înscrişi pe foaia de joc

Maximum 10 jucători înscrişi pe foaia de joc

Peste 10 jucători înscrişi pe foaia de joc

Maximum 5 echipe în CN

0.1

0,3

0,4

Maximum 10 echipe în CN

0,2

0,7

1

Peste 10 echipe în CN

0,3

1

1,2

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

Criteriul 4: Performanţa clubului pe plan internaţional

 

- Pentru participarea cu echipa de club (joc sportiv) într-o competiţie oficială internaţională (cupe europene intercluburi)

- bonificaţie 500 p joc sportiv olimpic, 200 p joc sportiv neolimpic

- punctaj pentru locul obţinut

 

Loc obţinut

Punctaj aferent

I

1250

II

1000

III

750

IV

650

V

550

VI

500

VII

450

VIII

400

IX

350

X

300

 

- Pentru selectarea unui sportiv (elev sau student) sau antrenor în lotul naţional care a participat efectiv la o competiţie internaţională oficială (NU lotul lărgit)

 

Subcriterii

Punctaj/student, elev sau tehnician selecţionat în echipa naţională

Date raportate de cluburile sportive universitare

Calcul punctaj

Sport individual/ joc sportiv

Nivelul sportului (olimpic/neolimpic)

sport

neolimpic

10

număr de studenţi şi elevi selecţionaţi în echipa naţională

punctaj x nr. studenţi şi elevi selecţionaţi

sport

olimpic

30

număr de studenţi şi elevi selecţionaţi în echipa naţională

punctaj x nr. studenţi şi elevi selecţionaţi

sport

neolimpic

5

număr de antrenori selecţionaţi în echipa naţională

punctaj x nr. antrenori selecţionaţi

sport

olimpic

20

număr de antrenori selecţionaţi în echipa naţională

punctaj x nr. antrenori selecţionaţi

 

Prin competiţie internaţională oficială înţelegem;

- Jocuri Olimpice

- Jocuri Olimpice de Tineret

- FOTE

- campionate mondiale

- campionate europene

- campionate mondiale universitare

- Universiada

- Jocurile Francofoniei

Pondere juniori şi tineret 0,2 (se înmulţeşte cu punctajul aferent seniorului).


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.