MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 995/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 995         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 14 decembrie 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.175. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

 

1.176. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

 

1.177. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

883. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017

 

884. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru municipiul Oradea, judeţul Bihor, în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei

 

885. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

 

886. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală etapa I

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.159. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru modificarea pct. II nr. crt. 15 din anexa nr. 1 la Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.123/2015

 

1.777. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 

3.480. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.006/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit, aprobată prin Legea nr. 542/2001, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,

în semn de apreciere pentru contribuţia personală avută la procesul de consolidare şi dezvoltare a relaţiilor bilaterale dintre România şi Regatul Maroc,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce Excelenţei Sale doamnei Faouz El Achchabi, ambasadorul Regatului Maroc la Bucureşti.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 13 decembrie 2017.

Nr. 1.175.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit, aprobată prin Legea nr. 542/2001, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere pentru îndelungata şi prestigioasa activitate pusă în slujba dreptului internaţional public şi constituţional, contribuind, în acest fel, la crearea unui climat de colaborare activă cu România pe toată perioada mandatului său, în calitate de grefier al Curţii Internaţionale de Justiţie,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Comandor domnului Philippe Couvreur, grefier al Curţii Internaţionale de Justiţie.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 13 decembrie 2017.

Nr. 1.176.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit, aprobată prin Legea nr. 542/2001, cu modificările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de apreciere pentru contribuţia personală semnificativă pe care a avut-o la dezvoltarea proiectelor de cooperare româno-italiene, precum şi la promovarea imaginii comunităţii româneşti în Republica Italiană,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer doamnei Sandra Sarti, preşedintele Comisiei naţionale pentru dreptul de azil din cadrul Ministerului de Interne italian.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 13 decembrie 2017.

Nr. 1.177.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 29 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale pe anul 2017 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, cu suma de 47.000 mii lei, la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, articolul 51.01 „Transferuri curente”, alineatul 51.01.07 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat”, pentru asigurarea plăţii drepturilor de asigurări şi asistenţă socială din sistemul public de pensii.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura cheltuielilor bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, în vederea majorării acestuia cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, potrivit art. 1.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, potrivit art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 14 decembrie 2017.

Nr. 883.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru municipiul Oradea, judeţul Bihor, în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică

în sistem centralizat a populaţiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017, cu suma de 11.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017 şi alocarea acesteia municipiului Oradea, judeţul Bihor, în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, a populaţiei.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 2017.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 14 decembrie 2017.

Nr. 884

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 cu suma de 73.794 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, şi alocarea acesteia unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru plata cheltuielilor curente şi de capital.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 2017.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 14 decembrie 2017.

Nr. 885.

 

ANEXĂ

 

Repartizarea sumelor pentru plata cheltuielilor curente şi de capital

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-teritorială

Suma alocată

- mii lei -

 

Total judeţul Bihor

 

1.390

1

Bihor

Comuna Dobreşti

1.390

 

Total judeţul Bistriţa-Năsăud

 

699

2

Bistriţa-Năsăud

Comuna Livezile

505

3

Bistriţa-Năsăud

Comuna Miceştii de Câmpie

194

 

Total judeţul Botoşani

 

693

4

Botoşani

Comuna Mihălăşeni

693

 

Total judeţul Buzău

 

4.443

5

Buzău

Comuna Gura Teghii

4.443

 

Total judeţul Dolj

 

250

6

Dolj

Comuna Rast

250

 

Total judeţul Galaţi

 

8,879

7

Galaţi

Comuna Munteni

2.693

8

Galaţi

Comuna Ţepu

6.186

 

Total judeţul Giurgiu

 

2.631

9

Giurgiu

Municipiul Giurgiu

2.179

10

Giurgiu

Comuna Greaca

452

 

Total judeţul Ialomiţa

 

2.534

11

Ialomiţa

Consiliul Judeţean Ialomiţa

2.534

 

Total judeţul Iaşi

 

613

12

Iaşi

Comuna Cristeşti

613

 

Total judeţul Maramureş

 

265

13

Maramureş

Comuna Rozavlea

265

 

Total judeţul Mureş

 

716

14

Mureş

Oraşul Miercurea Nirajului

716

 

Total judeţul Suceava

 

37.700

15

Suceava

Comuna Moldoviţa

13.116

16

Suceava

Comuna Straja

12.641

17

Suceava

Comuna Brodina

11.943

 

Total judeţul Tulcea

 

12.981

18

Tulcea

Consiliul Judeţean Tulcea

12.881

19

Tulcea

Comuna Carcaliu

100

 

TOTAL

 

73.794

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală etapa I

 

Având în vedere prevederile art. II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 26 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene pe anul 2017, la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, cu suma de 40.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală etapa I.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Eventualele sume rămase neutilizate până la sfârşitul anului se vor restitui la bugetul de stat, conform legii.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene pe anul 2017.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează;

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 14 decembrie 2017.

Nr. 886.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea pct. II nr. crt. 15 din anexa nr. 1 la Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.123/2015

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii

speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările

ulterioare, şi ale art. 11 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - (1) Punctul II numărul curent 15 din anexa nr. 1*) la Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 123/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 30 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Anexa la prezentul ordin nu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind clasificată potrivit art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

 

Bucureşti, 6 decembrie 2017.

Nr. M.159.


*) Anexa nr. 1 la normele metodologice nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. fiind clasificată potrivit art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 

Având în vedere Referatul Direcţiei economice nr. 46.258 din 29.11.2017 prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă,

în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 352/2003,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii şi alocaţii de la bugetul de stat prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Dragoş Virgil Titea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 decembrie 2017.

Nr. 1.777.

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2017 al Şcolii Superioara de Aviaţie Civilă

 

 

 

 

- mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumirea

indicatorilor

Program 2017

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

18.127,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

6.100,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

6.100,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

6.100,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII SI ALTE ACTIVITĂŢI

5.930,00

 

08

 

Venituri din prestări servicii

210,00

 

17

 

Venituri din org. cursuri calificare şi conversie profesională specializare şi perfecţionare

5.000,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi

720,00

36.10

 

 

Diverse venituri

70,00

 

50

 

Alte venituri

70,00

37.10

 

 

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile

100,00

 

01

 

Donaţii şi sponsorizări

100,00

40.10

 

 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

27,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

27,00

42.00

10

 

IV. SUBVENŢII

12.000,00

42.10

 

 

SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT

12.000,00

 

38

 

Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii

12.000,00

84.10

 

 

CHELTUIELI TOTAL, din care:

18.127,00

 

 

 

Venituri proprii

6.127,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

12.000,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

12.395,00

 

 

 

Venituri proprii

5.395,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

7.000,00

10

 

 

Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL

4.560,00

 

 

 

Venituri proprii

1.976,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.584,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

3.724,00

 

 

 

Venituri proprii

1.644,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.080,00

 

 

01

Salarii de bază

3.090,00

 

 

 

Venituri proprii

1.390,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

1.700,00

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

06

Alte sporuri

480,00

 

 

 

Venituri proprii

180,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

300,00

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

102,00

 

 

 

Venituri proprii

36,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

66,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

44,00

 

 

 

Venituri proprii

30,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

14,00

 

 

30

Alte drepturi salariate în bani

8,00

 

 

 

Venituri proprii

8,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

10.03

 

Contribuţii

836,00

 

 

 

Venituri proprii

332,00

 

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

504,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

599,00

 

 

 

Venituri proprii

219,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

380,00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

15,00

 

 

 

Venituri proprii

8,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

7,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

170,00

 

 

 

Venituri proprii

78,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

92,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

42,00

 

 

 

Venituri proprii

17,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

25,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

7.835,00

 

 

 

Venituri proprii

3.419,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

4.416,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

4.636,00

 

 

 

Venituri proprii

1.790,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.846,00

 

 

01

Furnituri de birou

25,00

 

 

 

Venituri proprii

25,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

35,00

 

 

 

Venituri proprii

35,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

360,00

 

 

 

Venituri proprii

190,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

170,00

 

 

04

Apă. canal şi salubritate

28,00

 

 

 

Venituri proprii

28,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

1.398,00

 

 

 

Venituri proprii

448,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

950,00

 

 

06

Piese de schimb

1.490,00

 

 

 

Venituri proprii

500,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

990,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

50,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

606,00

 

 

 

Venituri proprii

270,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

336,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

644,00

 

 

 

Venituri proprii

244,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

400,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

1.290,00

 

 

 

Venituri proprii

540,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

750,00

 

20.03

 

Hrana

35,00

 

 

 

Venituri proprii

20,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

15,00

 

 

01

Hrană pentru oameni

35,00

 

 

 

Venituri proprii

20,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

15,00

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

5,00

 

 

 

Venituri proprii

5,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

01

Medicamente

5,00

 

 

 

Venituri proprii

5,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

220,00

 

 

 

 

Venituri proprii

220,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

01

Uniforme şi echipament

50,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

170,00

 

 

 

Venituri proprii

170,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

155,00

 

 

 

Venituri proprii

155,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

95,00

 

 

 

Venituri proprii

95,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

02

Deplasări în străinătate

60,00

 

 

 

Venituri proprii

60,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

5,00

 

 

 

Venituri proprii

5,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.13

 

Pregătire profesională

79,00

 

 

 

Venituri proprii

79,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.30

 

Alte cheltuieli

1.410,00

 

 

 

Venituri proprii

605,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

805,00

 

 

02

Protocol şi reprezentare

2,00

 

 

 

Venituri proprii

2,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

1.408,00

 

 

 

Venituri proprii

603,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

805,00

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.732,00

 

 

 

Venituri proprii

732,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

5.000,00

71

 

 

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

5.732,00

 

 

 

Venituri proprii

732,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

5.000,00

 

71.01

 

Active fixe

4.732,00

 

 

 

Venituri proprii

732,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

4.000,00

 

 

01

Construcţii

87,00

 

 

 

Venituri proprii

87,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

4.398,00

 

 

 

Venituri proprii

608,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

3.790,00

 

 

03

Mobilier, aparatura birotica şi alte active

25,00

 

 

 

Venituri proprii

25,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

30

Alte active fixe

222,00

 

 

 

Venituri proprii

12.00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

210,00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

1.000,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

1.000,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017:

1) Număr mediu de personal: 90 persoane

2) Câştigul mediu brut lunar: 3.267 lei(RON)/salariat;

3) în câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 89 mii lei), suma destinată membrilor consiliului de conducere (102 mii lei), precum şi indemnizaţiile pentru delegări (suma de 44 mii lei).

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.006/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 

Având în vedere dispoziţiile art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct. 5 din titlul VII „Taxa pe valoarea adăugat㔠al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 30 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (7) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, ale art. 4 alin. (3) şi ale art. 7 alin. (10) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 715.741 din 29.11.2017,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale dispoziţiilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.006/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 8 noiembrie 2016, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 la ordin, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.1. Prin organ fiscal competent în sensul prezentei proceduri, se înţelege organul fiscal competent pentru administrarea fiscală a reprezentantului grupului fiscal unic, potrivit art. 1 alin. (1) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal centrai, cu modificările şi completările ulterioare.

2.2. Prin excepţie de la prevederile pct. 2.1, în ipoteza în care reprezentantul grupului fiscal unic sau unul dintre membrii grupului sunt consideraţi contribuabili mijlocii, prin organ fiscal competent, în sensul prezentei proceduri, se înţelege organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor mijlocii, potrivit art. 4 alin. (3) şi art. 7 alin. (10) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii.

2.3. Prin excepţie de la prevederile pct. 2,1 şi 2.2, în ipoteza în care reprezentantul grupului fiscal unic sau unul dintre membrii acestui grup sunt consideraţi mari contribuabili, prin organ fiscal competent, în sensul prezentei proceduri, se înţelege Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, potrivit art. 4 alin. (7) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili.”

2. La anexa nr. 1 la ordin, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3. Organul fiscal definit la pct. 2.1-2.3 este competent să administreze obligaţiile fiscale datorate de toţi membrii grupului fiscal unic, potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală).”

3. La anexa nr. 1 la ordin, punctul 13.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„13.1. Dacă, din informaţiile cuprinse în documentaţia depusă sau din informaţiile deţinute de organul fiscal competent, rezultă că nu este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la pct. 5 alin. (1)-(5) din Normele metodologice ori dacă reprezentantul nu completează documentaţia în termen de 15 zile de la primirea notificării, compartimentul de specialitate, înaintea luării deciziei de respingere a cererii, va asigura exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat, conform prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală.”

4. La anexa nr. 1 la ordin, punctul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„44. Organul fiscal competent în administrarea grupului fiscal unic transferă evidenţele fiscale şi dosarele fiscale ale fiecărui membru al grupului, potrivit procedurilor în vigoare, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data aprobării deciziei, către fiecare organ fiscal în a cărui rază teritorială aceştia îşi au domiciliul fiscal sau organ fiscal competent potrivit legii, după caz. Despre acest transfer şi, implicit, despre schimbarea competenţei de administrare, organul fiscal competent în administrarea grupului înştiinţează şi respectivele persoane impozabile.”

5. La anexa nr. 1 la ordin, punctul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„45. Înştiinţarea se întocmeşte de compartimentul de specialitate, pentru fiecare membru al grupului fiscal unic, în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, din care un exemplar se comunică persoanei impozabile în condiţiile prevăzute de art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se transmite, împreună cu o copie a deciziei, organului fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana impozabilă sau organului fiscal competent potrivit legii, după caz.”

6. La anexa nr. 1 la ordin, după punctul 50 se introduce un nou punct, punctul 501, cu următorul cuprins:

„501. Prevederile punctelor 48 şi 49 nu se aplică grupurilor fiscale unice din componenţa cărora face parte o persoană impozabilă încadrată în categoria marilor contribuabili.”

7. La anexa nr. 1 la ordin, punctul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„51. În ipoteza aprobării intrării ca nou membru al grupului fiscal unic a unei persoane impozabile aflate în administrarea fiscală a altui organ fiscal, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent în administrarea grupului emite documentele prevăzute la pct. 37 şi transmite, prin adresă semnată de conducătorul unităţii fiscale, o copie a deciziei privind aprobarea intrării în grupul fiscal organului fiscal în evidenţa căruia figurează respectiva persoană impozabilă, solicitând transmiterea evidenţei fiscale şi a dosarului fiscal, potrivit procedurilor în vigoare.”

8. La anexa nr. 1 la ordin, punctul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„53. Modificarea domiciliului fiscal al reprezentantului sau al unuia dintre membrii grupului ori încadrarea în altă categorie de contribuabili (mari, mijlocii şi alţii) atrage, după caz, schimbarea competenţei de administrare a obligaţiilor fiscale ale tuturor membrilor grupului fiscal unic, cu respectarea prevederilor pct. 2.1-2.3, la noul organ fiscal competent în administrarea reprezentantului grupului.”

9. La anexa nr. 1 la ordin, punctul 54 se abrogă.

10. La anexa nr. 4 la procedură, litera D, căsuţa a IV-a, teza a II-a se modifică şi va avea următorul cuprins:

„În situaţia în care schimbarea reprezentantului determină schimbarea competenţei de administrare a grupului fiscal unic, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare se preiau evidenţele fiscale şi dosarele fiscale ale tuturor membrilor grupului de la vechiul organul fiscal competent în administrarea grupului fiscal unic.”

11. Anexa nr. 2 la ordin se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

12. Anexa nr. 5 la ordin se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala,

Mirela Călugăreanu

 

Bucureşti, 4 decembrie 2017.

Nr. 3.480.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.006/2016)

 

 

 

ANAF

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

CERERE

privind grupul fiscal unic

Nr. de operator de date cu caracter personal - 759

 

 Cerere de implementare

 Cerere de modificare

 

I. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANELOR IMPOZABILE

 

A. REPREZENTANTUL GRUPULUI FISCAL UNIC

Cod de înregistrare în scopuri de TVA: RO ....................................................

Denumirea: ....................................................

Domiciliul fiscal: localitatea ...................................................., str. .................................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ....................................................,

Obiectul de activitate ....................................................

Reprezentare prin împuternicit

Nr. act împuternicire data ....................................................

Numele, prenumele/Denumirea ....................................................

Cod de identificare fiscală ....................................................

 

B. MEMBRII GRUPULUI FISCAL UNIC

1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA: RO ....................................................

Denumirea: ....................................................

Domiciliul fiscal: localitatea ...................................................., str. .................................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ....................................................,

Obiectul de activitate ....................................................

Reprezentare prin împuternicit

Nr. act împuternicire data ....................................................

Numele, prenumele/Denumirea ....................................................

Cod de identificare fiscală ....................................................

 

2. Cod de înregistrare în scopuri de TVA: RO ....................................................

Denumirea: ....................................................

Domiciliul fiscal: localitatea ...................................................., str. .................................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ....................................................,

Obiectul de activitate ....................................................

Reprezentare prin împuternicit

Nr. act împuternicire data ....................................................

Numele, prenumele/Denumirea ....................................................

Cod de identificare fiscală ....................................................

 

II. IMPLEMENTAREA GRUPULUI FISCAL UNIC

Prin prezenta solicităm implementarea grupului fiscal unic, pe o perioadă de cel puţin 2 ani, format din persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA mai sus menţionate, în temeiul dispoziţiilor art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 5 din titlul VII „Taxa pe valoarea adăugat㔠al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

1. Perioada fiscală utilizată:

Luna 

Trimestrul 

Semestrul 

Anul 

2. Dovada că membrii sunt în strânsă legătură din punct de vedere financiar, economic şi organizatoric:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

3. Documente anexate la cerere:

Prin depunerea prezentei am luat cunoştinţă că, în situaţia în care persoanele impozabile nu sunt administrate fiscal de către acelaşi organ fiscal, după aprobarea implementării grupului fiscal unic competenţa de administrare a obligaţiilor fiscale datorate de toţi membrii grupului se transferă la organul fiscal central din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, competent pentru administrarea reprezentantului grupului fiscal unic, potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 1 alin. (1) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central, cu modificările şi completările ulterioare.

În ipoteza în care reprezentantul grupului fiscal unic sau unul dintre membrii grupului sunt consideraţi contribuabili mijlocii, organul fiscal competent pentru administrarea grupului fiscal unic este organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor mijlocii, potrivit art. 4 alin. (3) şi art. 7 alin. (10) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii.

În ipoteza în care reprezentantul grupului fiscal unic sau unul dintre membrii acestui grup sunt consideraţi mari contribuabili, organul fiscal competent pentru administrarea grupului fiscal unic este Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, potrivit art. 4 alin. (7) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3,609/2016 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili.

 

III. MODIFICĂRI SURVENITE ULTERIOR IMPLEMENTĂRII GRUPULUI FISCAL UNIC

Prin prezenta vă informăm în legătură cu modificările survenite ulterior implementării grupului fiscal unic, în temeiul pct. 5 din titlul VII „Taxa pe valoarea adăugat㔠al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 încetarea opţiunii de a forma un grup fiscal unic

 neîndeplinirea condiţiei referitoare la existenţa unei strânse legături din punct de vedere financiar, economic şi organizatoric

 intrarea unuia din membrii grupului fiscal unic într-un alt grup fiscal unic, respectiv: ....................................................

............................................................................................................................................................................................................

 utilizarea unei alte perioade fiscale de către ....................................................

 nu mai este îndeplinită condiţia referitoare la numărul minim de persoane care pot constitui grupul fiscal unic

 numirea unui alt reprezentant al grupului fiscal unic ....................................................

 părăsirea grupului fiscal unic de către ....................................................

 intrarea în grupul fiscal unic a unui nou membru ....................................................

 alte evenimente ulterioare implementării grupului ....................................................

Având în vedere aceste modificări solicităm:

 Anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup fiscal unic.

Prin depunerea prezentei am luat la cunoştinţă că, după anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup fiscal unic, competenţa de administrare a obligaţiilor fiscale ale membrilor grupului fiscal se transferă la organele fiscale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal respectivii membri.

 Anularea tratamentului persoanei impozabile/persoanelor impozabile ca membru/membri al/ai grupului fiscal unic:

 

DENUMIRE PERSOANĂ IMPOZABILĂ

COD DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................................................................................................................................

Prin depunerea prezentei solicitări am luat cunoştinţă că, după anularea tratamentului persoanei impozabile/persoanelor impozabile ca membru/membri al/ai grupului fiscal unic, competenţa de administrare a obligaţiilor fiscale ale acestuia/acestora se transferă la organul fiscal/organele fiscale în a cărui/căror rază teritorială îşi are/au domiciliul fiscal respectivii membri.

 Anularea tratamentului persoanei impozabile ...................................................., având cod de înregistrare fiscală ca reprezentant al grupului fiscal unic şi numirea unui alt reprezentant al grupului, respectiv:

Cod de înregistrare în scopuri de TVA: RO ....................................................

Denumirea: ....................................................

Domiciliul fiscal: localitatea ...................................................., str. .................................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ....................................................,

Reprezentare prin împuternicit

Nr. act împuternicire .................................................... Data ....................................................

Numele. prenumele/Denumirea ....................................................

Cod de identificare fiscală ....................................................

Prin depunerea prezentei solicitări am luat cunoştinţă că, dacă aprobarea numirii noului reprezentant atrage schimbarea competenţei de administrare a grupului fiscal unic. competenţa de administrare a obligaţiilor fiscale ale tuturor membrilor grupului fiscal se transferă la organul fiscal competent în administrarea noului reprezentant al grupului fiscal.

 Intrarea în grupul fiscal a unui nou membru/ a unor noi membri, respectiv:

Cod de înregistrare în scopuri de TVA: RO ....................................................

Denumirea: ....................................................

Domiciliul fiscal: localitatea ...................................................., str. .................................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ....................................................,

Reprezentare prin împuternicit

Nr. act împuternicire .................................................... Data ....................................................

Numele, prenumele/Denumirea ....................................................

Cod de identificare fiscală ....................................................

Prin depunerea prezentei solicitări am luat cunoştinţă că, după aprobarea intrării în grupul fiscal a noului membru/noilor membri, competenţa de administrare a obligaţiilor fiscale ale acestui membru/acestor membri se transferă la organul fiscal competent în administrarea reprezentantului grupului fiscal.

Documentele anexate cererii:

............................................................................................................................................................................................................

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete.

Reprezentanţii legali ai membrilor grupului fiscal unic:

Numele ....................................................

Funcţia ....................................................

Semnătura ....................................................

Data ....................................................

 

Loc rezervat organului fiscal

Număr de înregistrare .................................................... Data înregistrării ....................................................

 

Cod 14.13.03.02/g.f.

 

INSTRUCŢIUNI

pentru completarea formularului „Cerere privind grupul fiscal unic”

 

Formularul „Cerere privind grupul fiscal unic” se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care optează să fie tratate drept grup fiscal unic, potrivit art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), şi pct. 5 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Formularul de cerere se completează şi pentru notificarea, potrivit legii, a organului fiscal cu privire la evenimentele apărute ulterior implementării grupului fiscal.

Cererea se depune de către reprezentantul legal al persoanei impozabile desemnate reprezentant al grupului fiscal unic, la registratura organului fiscal competent ori prin poştă cu confirmare de primire.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

Completarea formularului se face astfel:

Se marchează cu „X” caseta „Cerere de implementare” dacă formularul reprezintă cerere de implementare a grupului fiscal unic sau caseta „Cerere de modificare” dacă reprezintă o cerere de modificare, datorată evenimentelor apărute ulterior implementării grupului fiscal unic, după caz.

I. Secţiunea date de identificare a persoanelor impozabile

Se înscriu datele de identificare ale reprezentantului grupului fiscal unic şi ale membrilor acestui grup: codul de înregistrare în scopuri de TVA, denumirea, adresa domiciliului fiscal şi obiectul de activitate.

În cazul în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul în calitate de reprezentant al grupului sau de membru este reprezentat printr-un împuternicit, se înscriu numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal.

II. Secţiunea privind implementarea grupului fiscal unic se completează numai în situaţia în care cererea reprezintă o cerere de implementare.

Perioada fiscală utilizată - se bifează cu „X” perioada utilizată pentru declararea şi plata TVA de către toţi membrii grupului fiscal unic.

Rubrica privind dovada că membrii sunt în strânsă legătură din punct de vedere financiar, economic şi organizatoric se completează în conformitate cu prevederile alin. (5) al pct. 5 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

La secţiunea „Documente anexate la cerere” se înscriu certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului şi/sau alte documente justificative.

III Secţiunea privind modificările survenite ulterior implementării grupului fiscal unic se completează în situaţia în care cererea reprezintă o cerere de modificare.

Se bifează cu „X” evenimentul survenit ulterior implementării grupului, pentru care reprezentantul grupului fiscal unic are obligaţia să notifice organul fiscal competent, în condiţiile prevăzute de pct. 5 din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Se bifează cu „X” efectul rezultat şi se completează informaţiile corespunzătoare.

Cererea se semnează de către reprezentanţii legali ai tuturor membrilor grupului fiscal unic.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 3.006/2016)

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Sigla

Sigla

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

D.G.R.F.P./

M.F.P.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a ..................................................../

D.G.A.M.C.

 

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Adresa ....................................................

 

Unitatea fiscală ....................................................

Tel. ....................................................

 

Nr. ..................................................../....................................................

Fax: ....................................................

 

 

E-mail: ....................................................

 

ÎNŞTIINŢARE PRIVIND SCHIMBAREA COMPETENŢEI DE ADMINISTRARE

 

Către: Denumirea ....................................................

Domiciliu fiscal: localitatea .................................................... str. .................................................... nr. ...., bl. ...., ap. ...., et. ...., judeţul/sectorul ....................................................

Cod de înregistrare în scopuri de TVA ....................................................

 

Având în vedere dispoziţiile art. 30 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 1 alin. (1) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (7) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, precum şi ale art. 4 alin. (3) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii, vă aducem la cunoştinţă faptul că, în scopul administrării fiscale, competenţa de administrare a obligaţiilor fiscale se transferă organului fiscal central din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv ....................................................

 

Conducătorul unităţii fiscale ...................................................

Numele şi prenumele ....................................................

Semnătura şi ştampila unităţii ....................................................

 

Număr de înregistrare ca operator

de date cu caracter personal ....................................................

 

Cod 14.13.02.02/g.f.î.

 

www.anaf.ro


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.