MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 997/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 997         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 15 decembrie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

253. - Lege privind instituirea Zilei limbii şi teatrului idiş

 

1.168. - Decret pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei limbii şi teatrului idiş

 

254. - Lege privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unităţile sanitare

 

1.169. - Decret pentru promulgarea Legii privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unităţile sanitare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

878. - Hotărâre privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

879. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării regimului juridic a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

110. - Ordin privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2018

 

111. - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Dobrogea - S.A.

 

112. - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Muntenia - S.A.

 

113. - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Banat - S.A.

 

114. - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud - S.A.

 

115. - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord - S.A.

 

116. - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord - S.A.

 

117. - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuţie Energie Oltenia - S.A.

 

118. - Ordin privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Delgaz Grid - S.A.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind instituirea Zilei limbii şi teatrului idiş

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se instituie ziua de 30 mai ca Ziua limbii şi teatrului idiş.

Art. 2. - (1) Ziua limbii şi teatrului idiş poate fi organizată de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora, de către societatea civilă şi persoane fizice şi juridice, prin organizarea şi/sau participarea la programe şi manifestări culturale, educative, artistice, cu caracter social sau ştiinţific, consacrate promovării limbii şi teatrului idiş.

(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea acestora pot acorda sprijin logistic şi pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea organizării şi derulării în bune condiţii a manifestărilor prevăzute la alin. (1), în limita alocaţiilor bugetare aprobate.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 13 decembrie 2017.

Nr. 253.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei limbii şi teatrului idiş

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind instituirea Zilei limbii şi teatrului idiş şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 decembrie 2017.

Nr. 1.168.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unităţile sanitare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Persoanele decedate de religie mozaică se externează din unităţile sanitare, la cererea familiei sau, în cazul persoanelor singure, a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România - Cultul Mozaic, într-un interval de 24 de ore de la constatarea decesului, în condiţiile Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, republicată, şi ale normelor metodologice de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 451/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în condiţiile în care nu există suspiciunea unor implicaţii medico-legale prevăzute de lege.

Art. 2. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sănătăţii va propune completarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 451/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 13 decembrie 2017.

Nr. 254.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unităţile sanitare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unităţile sanitare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 12 decembrie 2017.

Nr. 1.169.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 36227 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei în domeniul privat al acestuia a unor construcţii ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării.

Art. 3. - După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor prevăzute la art. 2, Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 6 decembrie 2017.

Nr. 878.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şt în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, a cărui valoare de inventar se actualizează

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Adresa

Persoana juridică care administrează imobilul

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

36227

8.19.01

49-327

Judeţul Maramureş

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

13.816.386,72

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Adresa

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale bunurilor care trec în domeniul privat al statului

36227

(parţial)

8.19.01

49-327

Judeţul Maramureş

Ministerul Afacerilor Interne - inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei CUI 4296406

Construcţii:

C9 49-327-14 „centrală termică”

Sc = 84 mp

Valoarea de inventar = 14.304,70 lei

C.F. 51325

C13 49-327-34 „garaj”

Sc = 274 mp

Valoarea de inventar = 20.134,20 lei

C.F. 51325

C16 49-327-19 „ateliere”

Sc = 463 mp

Valoarea de inventar = 91.404,30 lei

C.F. 51325 C1 49-327-16 „grajd”

Sc = 527 mp

Valoarea de inventar = 171.977,19 lei

C.F. 55930 C4 49-327-26 „coteţ”

Sc = 12 mp

Valoarea de inventar = 1.341,69 lei

C.F. 55930

C5 49-327-17 „padoc porci”

Sc = 102 mp

Valoarea de inventar = 27.452,90 lei

C.F. 55930

C6 49-327-18 „padoc porci”

Sc = 79 mp

Valoarea de inventar = 40.837,20 lei

C.F. 55930

C7 49-327-30 „magazie”

Sc = 41 mp

Valoarea de inventar = 4.112,31 lei

C.F. 55930

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării regimului juridic a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 864 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată a unei părţi din imobilul înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 104219, restituit persoanelor îndreptăţite conform sentinţei instanţei de judecată, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru imobilul aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată, înregistrat la poziţia cu nr. M.F.P. 104219, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă trecerea imobilului prevăzut la art. 2, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.

Art. 4. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv va actualiza în mod corespunzător inventarul bunurilor din domeniul privat al statului.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 6 decembrie 2017.

Nr. 879.

 

ANEXA Nr.1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată, care se scade din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Documentul în baza căruia imobilul a fost restituit

Persoana juridică de la care se scade imobilul (CUI)

Caracteristicile imobilului care se scade din inventar

Valoarea de inventar (lei)

104.219

(parţial)

8.19.01

47-26

Municipiul Bucureşti,

str. Grădina cu Cai nr. 5,

sectorul 5

Sentinţa civilă nr. 1.432/2010 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, definitivă prin Decizia civilă nr. 901 /A/13.12.2011 şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 6.880/2012, pronunţate în Dosarul nr. 11.470/3/2008, şi Proces-verbal nr. 3.970.562/2012

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată

CUI 4267060

Construcţii

C1

Sc = 233 mp Sd = 703 mp

C2

Sc/Sd = 81 mp

109,94

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată, a cărui valoare se actualizează şi care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Persoana juridica care administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

Valoarea actualizată a terenului (lei)

104.219

8.19.01

47-26

Bucureşti

Ministerul Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată

CUI 4267060

Teren

S = 520 mp

C.F. nr. 229850

1.626.732

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2018

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (7) şi ale art. 8 alin. (8) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1.-Cota obligatorie estimată de achiziţie de certificate verzi de către operatorii economici care au obligaţia achiziţiei de certificate verzi, pentru anul 2018, se stabileşte la valoarea de 0,346 certificate verzi/MWh, corespunzătoare unui consum final de energie electrică exceptat de la plata certificatelor verzi de 7.040 GWh, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale „OPCOM” - S.A., producătorii de energie electrică din surse regenerabile şi operatorii economici prevăzuţi la art. 1 duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 12 decembrie 2017,

Nr. 110.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Indicatori

U.M.

Mod de stabilire

Valoarea

1

Cantitatea statică de certificate verzi pentru anul 2018

CV

Conform art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017

14.910.140

2

Consum final estimat de energie electrică pentru anul 2018

MWh

Conform art. 7 alin. (1) din Metodologie

50.155.251

3

Consum final de energie electrică estimat a fi exceptat în anul 2018

MWh

Conform art. 43 din Metodologie

7.039.930

4

Cota obligatorie de certificate verzi estimată pentru anul 2018

CV/ MWh

Rând 4 = rând 1 /(rând 2-rând 3)

0,346

 

NOTĂ:

Prin Metodologie se înţelege Metodologia de stabilire a cantităţii statice anuale de certificate verzi şi a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2017.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Dobrogea - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi alin. (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), precum şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) şi lit. ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Societatea E-Distribuţie Dobrogea - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - (1) Se aprobă preţul pentru energia electrică reactivă de 0,0642 lei/kVARh, practicat de Societatea E-Distribuţie Dobrogea - S.A.

(2) Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Preţul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele de 213,88 lei/MWh, care include tarifele aferente serviciului de transport, serviciilor de sistem şi de administrare piaţă, aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2017 pentru Societatea E-Distribuţie Dobrogea - SA

Art. 4. - Operatorul concesionar de distribuţie a energiei electrice, Societatea E-Distribuţie Dobrogea - SA, duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 109/2016 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Enel Distribuţie Dobrogea - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.015 din 19 decembrie 2016.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 12 decembrie 2017.

Nr. 111.

 

ANEXĂ

 

TARIFE SPECIFICE

pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice practicate de Societatea E-Distribuţie Dobrogea - S.A., valabile începând cu data de 1.01.2018

 

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

Operator de distribuţie concesionar

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

E-Distribuţie Dobrogea - S.A.

IT

18,74

MT

36,55

JT

120,91

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Muntenia - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), precum şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) şi lit. ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Societatea E-Distribuţie Muntenia - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - (1) Se aprobă preţul pentru energia electrică reactivă de 0,0646 lei/kVARh, practicat de Societatea E-Distribuţie Muntenia - S A

(2) Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Preţul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele de 215,46 lei/MWh, care include tarifele aferente serviciului de transport, serviciilor de sistem şi de administrare piaţă, aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul 2017 pentru Societatea E-Distribuţie Muntenia - S A.

Art. 4. - Operatorul concesionar de distribuţie a energiei electrice, Societatea E-Distribuţie Muntenia S.A., duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 5, - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 107/2016 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Muntenia - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1016 din 19 decembrie 2016.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 12 decembrie 2017.

Nr. 112.

 

ANEXĂ

 

TARIFE SPECIFICE

pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice practicate de Societatea E-Distribuţie Muntenia - S.A., valabile începând cu data de 1 ianuarie 2018

 

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

Operator de distribuţie concesionar

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

E-Distribuţie Muntenia - S.A.

IT

9,38

MT

28,46

JT

104,84

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea E-Distribuţie Banat - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), precum şi art. 9 alin. (1) lit. c) şi lit. ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Societatea E-Distribuţie Banat - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - (1) Se aprobă preţul pentru energia electrică reactivă de 0,0649 lei/kVARh, practicat de Societatea E-Distribuţie Banat - S A.

(2) Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică, reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Preţul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele de 216,33 lei/MWh, care include tarifele aferente serviciului de transport, serviciilor de sistem şi de administrare piaţă, aprobat de autoritatea competentă pentru anul 2017 pentru Societatea E-Distribuţie Banat - SA.

Art. 4. - Operatorul concesionar de distribuţie a energiei electrice, Societatea E-Distribuţie Banat - S.A., duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 108/2016 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Enel Distribuţie Banat - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1016 din 19 decembrie 2016.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 12 decembrie 2017.

Nr. 113.

 

ANEXĂ

 

TARIFE SPECIFICE

pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice practicate de Societatea E-Distribuţie Banat - S.A., valabila începând cu data de 1 ianuarie 2018

 

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

Operator de distribuţie concesionar

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

E-Distribuţie Banat - S.A.

IT

16,22

MT

34,41

JT

102,69

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), precum şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) şi lit. ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - (1) Se aprobă preţul pentru energia electrică reactivă de 0,0648 lei/kVARh, practicat de Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud - S A.

(2) Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Preţul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele de 215,86 lei/MWh, care include tarifele aferente serviciului de transport, serviciilor de sistem şi de administrare piaţă, aprobat de autoritatea competentă pentru anul 2017 pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud - S.A.

Art. 4. - Operatorul concesionar de distribuţie a energiei electrice, Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud - S.A., duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2016 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Sud” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.016 din 19 decembrie 2016.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 12 decembrie 2017.

Nr. 114.

 

ANEXĂ

 

TARIFE SPECIFICE

pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice practicate de Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud - S.A., valabile începând cu data de 1 ianuarie 2018

 

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

Operator de distribuţie concesionar

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Sud - S.A.

IT

20,29

MT

40,09

JT

100,42

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), precum şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) şi lit. ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord - SA, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - (1) Se aprobă preţul pentru energia electrică reactivă de 0,0654 lei/kVARh, practicat de Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord - S.A.

(2) Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Preţul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele de 217,93 lei/MWh, care include tarifele aferente serviciului de transport, serviciilor de sistem şi de administrare piaţă, aprobat de autoritatea competentă pentru anul 2017 pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord - S,A.

Art. 4. - Operatorul concesionar de distribuţie a energiei electrice, Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord - S.A., duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 113/2016 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Transilvania Nord” - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.015 din 19 decembrie 2016.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 12 decembrie 2017.

Nr. 115.

 

ANEXĂ

 

TARIFE SPECIFICE

pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice practicate de Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord - S.A., valabile începând cu data da 1 ianuarie 2018

 

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

Operator de distribuţie concesionar

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord - S.A.

IT

18,73

MT

41,38

JT

97,24

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), precum şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) şi lit. ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - (1) Se aprobă preţui pentru energia electrică reactivă de 0,0651 lei/kVARh, practicat de Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord - S.A.

(2) Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Preţul pentru energia reactivă s~a stabilit utilizând preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele de 216,97 lei/MWh, care include tarifele aferente serviciului de transport, serviciilor de sistem şi de administrare piaţă, aprobat de autoritatea competentă pentru anul 2017 pentru Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord - S.A.

Art. 4. - Operatorul concesionar de distribuţie a energiei electrice, Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord - S.A., duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 112/2016 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice „Electrica Distribuţie Muntenia Nord - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.016 din 19 decembrie 2016.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 12 decembrie 2017.

Nr. 116.

 

ANEXĂ

 

TARIFE SPECIFICE

pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice practicate de Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord - S.A., valabile începând cu data de 1 ianuarie 2018

 

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

Operator de distribuţie concesionar

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord - S.A.

IT

14,79

MT

31,54

JT

109,38

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Distribuţie Energie Oltenia - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), precum şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) şi lit. ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Societatea Distribuţie Energie Oltenia - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - (1) Se aprobă preţul pentru energia electrică reactivă de 0,0639 lei/kVARh, practicat de Societatea Distribuţie Energie Oltenia - S.A.

(2) Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Preţul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele de 213,03 lei/MWh, care include tarifele aferente serviciului de transport, serviciilor de sistem şi de administrare piaţă, aprobat de autoritatea competentă pentru anul 2017 pentru societatea Distribuţie Energie Oltenia - S.A.

Art. 4. - Operatorul concesionar de distribuţie a energiei electrice, Societatea Distribuţie Energie Oltenia - S.A., duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 110/2016 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea CEZ Distribuţie - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.016 din 19 decembrie 2016.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 12 decembrie 2017.

Nr. 117.

 

ANEXĂ

 

TARIFE SPECIFICE

pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice practicate de societatea Distribuţie Energie Oltenia - S.A., valabile începând cu data de 1 ianuarie 2018

 

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

Operator de distribuţie concesionar

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

Societatea Distribuţie Energie Oltenia - S.A.

IT

21,54

MT

41,27

JT

106,87

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Delgaz Grid - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi art. 79 alin. (3) şi (4) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui

Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5), precum şi ale art. 9 alin. (1) lit. c) şi lit. ab) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, practicate de Societatea Delgaz Grid - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Tariful de distribuţie a energiei electrice utilizat pentru facturare se calculează prin însumarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 1, în funcţie de nivelul de tensiune din punctul de delimitare a instalaţiilor electrice aparţinând operatorului de distribuţie concesionar de cele ale clientului final, stabilit conform contractului de distribuţie a energiei electrice.

Art. 3. - (1) Se aprobă preţul pentru energia electrică reactivă de 0,0630 lei/kVARh, practicat de Societatea Delgaz Grid -S.A.

(2) Energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Preţul pentru energia reactivă s-a stabilit utilizând preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în reţele de 209,85 lei/MWh, care include tarifele aferente serviciului de transport, serviciilor de sistem şi de administrare piaţă, aprobat de autoritatea competentă pentru anul 2017 pentru Societatea Delgaz Grid - S.A.

Art. 4. - Operatorul concesionar de distribuţie a energiei electrice, Societatea Delgaz Grid - S.A., duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2016 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţurilor pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea „E.ON Distribuţie România” - SA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.016 din 19 decembrie 2016.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 12 decembrie 2017.

Nr. 118.

 

ANEXĂ

 

TARIFE SPECIFICE

pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice practicate de Societatea Delgaz Grid - S.A., valabile începând cu data de 1 ianuarie 2018

 

Tarifele nu conţin taxa pe valoarea adăugată.

 

Operator de distribuţie concesionar

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

Societatea Delgaz Grid - S.A.

IT

17,80

MT

39,37

JT

119,55

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.