MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 999/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 999         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 15 decembrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

888. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017

 

889. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Maramureş

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.440/1.277. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

1.521. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 29 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale pe anul 2017 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru asigurarea necesarului de credite aferent drepturilor de asistenţă socială care se plătesc prin bugetul acestui minister în luna decembrie 2017, cu suma de 26.000 mii lei, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 57 „Asistenţă socială”, articolul 57.02 „Ajutoare sociale”, alineatul 57.02.01 „Ajutoare sociale în numerar”.

Art. 2. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale aprobat pe anul 2017.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează: Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 14 decembrie 2017.

Mr. 888.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Maramureş

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 cu suma de 25.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, şi alocarea acesteia judeţului Maramureş, pentru finanţarea lucrărilor la Aeroportul Internaţional Maramureş.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 2017.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 14 decembrie 2017.

Nr. 889.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 1.440 din 15 decembrie 2017

Nr. 1.277 din 14 decembrie 2017

 

ORDIN

pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 13.551 din 15.12.2017 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 2.865 din 14.12.2017 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere:

- art. 58 alin. (4) şi (5), art. 221 alin. (1) lit. k) şi art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile”, litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, după poziţia 494 se introduce o nouă poziţie, poziţia 495, cu următorul cuprins:

 

„495

W58577002

J04AC01

ISONIAZIDUM

IZONIAZIDA ATB

300 mg

COMPR.

300 mg

ANTIBIOTICE – S.A.

ROMÂNIA

CUTIE X 150 BUST. PVC/ALX 10 COMPR.

S/P-RF

1.500

0,272473

0,322426

0.000000

 

2. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile”, litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză”, după poziţia 101 se introduce o nouă poziţie, poziţia 102, cu următorul cuprins:

 

„102

W58577002

J04AC01

ISONIAZIDUM

IZONIAZIDA ATB

300 mg

COMPR.

300 mg

ANTIBIOTICE – S.A.

ROMÂNIA

CUTIE X

150 BUST. PVC/ALX 10 COMPR.

S/P-RF

1.500

0,272473

0,322426

0,000000

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Florian-Dorel Bodog

Laurenţiu-Teodor Mihai

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Băneasa - sectoarele cadastrale nr. 6 şi 7;

b) unitatea administrativ-teritorială Floreşti-Stoeneşti - sectoarele cadastrale nr. 3, 12, 15, 16, 40, 48, 49, 50, 59 şi 87;

c) unitatea administrativ-teritorială Găiseni - sectoarele cadastrale nr. 9,11, 18, 19, 27, 28 şi 72;

d) unitatea administrativ-teritorială Greaca - sectoarele cadastrale nr. 11 şi 12;

e) unitatea administrativ-teritorială Herăşti - sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 4 şi 17;

f) unitatea administrativ-teritorială Isvoarele - sectorul cadastral nr. 28;

g) unitatea administrativ-teritorială Mihai Bravu - sectoarele cadastrale nr. 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 şi 26;

h) unitatea administrativ-teritorială Oinacu - sectoarele cadastrale nr. 14, 17, 20, 31, 33, 34 şi 36;

i) unitatea administrativ-teritorială Singureni - sectoarele cadastrale nr. 24, 25, 26 şi 38;

j) unitatea administrativ-teritorială Ulmi - sectoarele cadastrale nr. 1 şi 27;

k) unitatea administrativ-teritorială Vânătorii Mici - sectoarele cadastrale nr. 38, 50, 51, 53, 60, 67, 68, 71,74, 75 şi 76.

Art. 2, - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-11 la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 28 noiembrie 2017.

Nr. 1.521.


*) Anexele nr. 1-11 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: GIURGIU

UAT: BĂNEASA

Sectoare: 6,7

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.