MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 112/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 112         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 9 februarie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

8. - Hotărâre privind vacantarea unui mandat de senator

 

9. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

43. - Hotărâre privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 350/2013 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

171. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Iuliana-Camelia Coporan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

22. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.

 

3.151. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.739/2016

 

3.160. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

5. - Ordin pentru aprobarea Criteriilor de acordare a derogărilor unităţilor generatoare si centralelor compuse din module generatoare de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică de racordare

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

128. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii Magna Insurance Broker - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

134. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii DANUBIUS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

135. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii Inter Consulting Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

136. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii CLAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALISTI, MOAŞELOR SI ÂSISTENTILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

37/2016. - Hotărâre pentru modificarea Metodologiei privind avizarea exercitării temporare a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 4/2016

 

38/2016. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, de statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 7/2016

 

39/2016. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 19/2016

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind vacantarea unui mandat de senator

 

Având în vedere demisia din calitatea de senator a doamnei Pintea Sorina, aleasă în Circumscripţia electorală nr. 26 Maramureş,

în temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 188 şi 190 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Senatul ia act de încetarea prin demisie a mandatului de senator al doamnei Pintea Sorina, începând cu data de 3 februarie 2017, şi declară vacant locul de senator ales în Circumscripţia electorală nr. 26 Maramureş.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 februarie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 8 februarie 2017.

Nr. 8.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. 16 - Componenţa Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii, doamna senator Arcan Emilia - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul doamnei senator Pintea Sorina - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 februarie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICULAE BĂDÂLĂU

 

Bucureşti, 8 februarie 2017

Nr. 9.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 350/2013 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 14 alin. (2) şi art. 15 alin. (2) din Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se revocă din funcţia de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială domnul Marcel Ioan Boloş - reprezentant al Ministerului Transporturilor.

(2) Se numeşte în funcţia de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială domnul Dragoş Titea - reprezentant al Ministerului Transporturilor.

Art. 2. - (1) Se revocă din funcţia de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială doamna Mihaela Toader - reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

(2) Se numeşte în funcţia de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială doamna Luminiţa Zezeanu - reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

Art. 3. - Poziţiile nr. 3 şi 6 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 350/2013 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 17 iunie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„3. Dragoş Titea - reprezentant al Ministerului Transporturilor;

................................................................................................................

6. Luminiţa Zezeanu - reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene;”

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 9 februarie 2017.

Nr. 43.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Iuliana-Camelia Coporan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

 

Având în vedere Propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene nr. 10.990 din 8 februarie 2017, precum şi Avizul favorabil nr. 8.458/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Iuliana-Camelia Coporan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Iuliana-Camelia Coporan exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 9 februarie 2017.

Nr. 171.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.

 

Ţinând cont de Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 122.008 din 28 decembrie 2016,

în temeiul prevederilor art. 14 alin. (11) şi al art. 16 alin. (7) şi (9) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,

Doru Ciocan

 

Bucureşti, 7 februarie 2017.

Nr. 22.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.739/2016

 

În conformitate cu prevederile art. 63, 90, art. 94 alin. (1) şi alin. (2) lit. n) şi art. 254 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.739/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.012 şi nr. 1.012 bis din 16 decembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) acordul directorului liceului pedagogic eliberat în baza criteriilor stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, avizat de inspectorul şcolar care coordonează activitatea liceelor pedagogice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, calificările educatoare sau învăţător, în care se precizează etapa de mobilitate pentru care a fost eliberat;”.

2. La articolul 4 alineatul (2), după litera h) se adaugă o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, pentru posturile didactice/catedrele vacante şi rezervate din unităţile de învăţământ care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic şi au o pondere majoritară a învăţământului dual.”

3. La articolul 4, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(13) Cadrelor didactice angajate în baza unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în Învăţământul preuniversitar până la 31 august 2012, cu o vechime mai mare de 7 ani de predare efectivă la catedră cu statut de cadru didactic calificat, li se modifică durata contractului de muncă din perioadă nedeterminată în perioadă determinată, în temeiul art. 241 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având posibilitatea, cu acordul acestora, de a rămâne încadrate pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018, pe posturile didactice/catedrele pe care au fost titulare.”

4. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) încadrarea cadrelor didactice pe catedrele de laborator tehnologic şi de pregătire-instruire practică se realizează în funcţie de modul de organizare a acestei activităţi pe niveluri de învăţământ, cu respectarea prevederilor alin. (1) şi art. 9 alin. (8) şi (9). Activităţile de laborator şi de pregătire-instruire practică se efectuează în condiţiile legii.”

5. La articolul 21, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) După încadrarea titularilor, conform alin. (1)-(3), se încadrează, după aceeaşi procedură, cadrele didactice debutante care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în învăţământul preuniversitar de stat sesiunile 2012-2016, precum şi cadrele didactice debutante care nu au dobândit definitivarea în învăţământ, repartizate în sesiunile 2015 şi 2016, în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care se poate asigura cel puţin jumătate de normă didactică de predare-învăţare-evaluare, conform deciziei de repartizare pe post/catedră.”

6. La articolul 29, după alineatul (2) se adaugă un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

(21) în unităţile de învăţământ preuniversitar care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic şi au o pondere majoritară a învăţământului dual, atât în etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018, începând cu etapa de întregire de normă didactică de predare-învăţare-evaluare, cât şi pe parcursul anului şcolar 2017-2018, posturile didactice/ catedrele vacante/rezervate se ocupă pe baza unor criterii specifice adoptate în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.”

7. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - Personalul didactic titular care a fost transferat în etapa de restrângere de activitate 2017 revine pe postul didactic/catedra avut(ă) anterior, în situaţia în care, până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018, se constată că postul didactic/catedra a fost vacantat(ă) sau reînfiinţat(ă) ori s-a reînfiinţat cel puţin jumătate de normă din catedra respectivă, iar cadrul didactic respectiv nu a ocupat un alt post/o altă catedră în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, directorul/directorii unităţii/unităţilor de învăţământ având obligaţia să comunice în scris cadrului didactic decizia emisă de inspectoratul şcolar de revenire pe postul/catedra deţinut(ă) anterior. Posturile didactice/Catedrele eliberate se ocupă în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii.”

8. La articolul 74, alineatul (8) se abrogă.

9. La articolul 75, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru candidaţii care nu au dobândit definitivarea în învăţământ repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care au fost repartizaţi modifică durata contractului individual de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată, în situaţia în care aceşti candidaţi promovează în termen de cel mult 6 ani de la ocuparea postului didactic/catedrei vacant(e) examenul pentru definitivarea în învăţământ.”

10. La articolul 83, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 83. - (1) în cazul funcţiilor de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, detaşarea în interesul învăţământului se realizează prin decizia inspectorului şcolar general, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, cu respectarea prevederilor legale.”

Art. II.- Direcţia generală management şi resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2017.

Nr. 3.151.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014

 

În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (4), art. 96 alin. (2) lit. a1), b1), c1), art. 961, 962, art. 254 alin. (31) şi (192) şi art. 257 alin, (21) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 23 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:

1. La articolul 4 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

„a1) în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv în învăţământul postliceal, şi al căror consiliu de administraţie este format din 7 membri, 3 dintre aceştia sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al părinţilor şi un reprezentant al operatorilor economici parteneri; în situaţia în care sunt mai mulţi operatori economici parteneri, aceştia îşi desemnează reprezentantul în consiliu sau pot forma un consiliu reprezentativ care să desemneze reprezentantul operatorilor economici. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitate;”.

2. La articolul 4 alineatul (1), după litera b) se introduce O nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„b1) în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv în învăţământul postliceal, şi al căror consiliu de administraţie este format din 9 membri, 4 dintre aceştia sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local, un reprezentant al părinţilor şi 2 reprezentanţi ai operatorilor economici parteneri; în situaţia în care sunt mai mulţi operatori economici parteneri, aceştia îşi desemnează reprezentanţii în consiliu sau pot forma un consiliu reprezentativ care să desemneze reprezentanţii pe locurile alocate operatorilor economici. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitate;”.

3. La articolul 4 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv în învăţământul postliceal, şi al căror consiliu de administraţie este format din 13 membri, 6 dintre aceştia sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului local, un reprezentant al părinţilor şi 3 reprezentanţi ai operatorilor economici parteneri; în situaţia în care sunt mai mulţi operatori economici, aceştia îşi desemnează reprezentanţii în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ sau pot forma un consiliu reprezentativ care să desemneze reprezentanţii pe locurile alocate operatorilor economici. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitate.”

4. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în unităţile de învăţământ particular şi confesional, consiliul de administraţie se constituie conform prevederilor art. 96 alin. (5) şi al art. 961 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.”

5. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(4) în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar, constituite potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), b) şi

c), respectiv alin. (2) lit. a), b) şi c), din cota rezervată părinţilor un loc este repartizat, cu drept de vot, unui reprezentant al elevilor, care a împlinit vârsta de 18 ani.”

6. La articolul 4, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

(5) în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual, consiliul de administraţie este constituit din 7, 9 sau 13 membri cu drept de vot, din care minimum 2 şi maximum 5 membri din partea cadrelor didactice, minimum 2 şi maximum 5 membri reprezentanţi ai operatorilor economici, la paritate cu numărul de membri din partea cadrelor didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local şi un reprezentant al părinţilor. În cazul în care sunt mai mulţi operatori economici, aceştia vor desemna reprezentanţii în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ sau pot forma un consiliu reprezentativ care să desemneze reprezentanţii pe locurile alocate operatorilor economici. Directorul unităţii de învăţământ este membru de drept al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învăţământ respectivă.

(6) în cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar în a căror organigramă există funcţia de director adjunct, se recomandă ca directorul adjunct/unul dintre directorii adjuncţi, după caz, să fie membru al consiliului de administraţie din cota aferentă cadrelor didactice din unitate.”

7. La articolul 5 alineatul (2), litera a) se modifica şi va avea următorul cuprins:

„a) solicită, în scris, consiliului local, primarului, respectiv consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, preşedintelui consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, În cazul învăţământului special, operatorului economic/operatorilor economici sau consiliului reprezentativ al operatorilor economici, în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic şi al unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual, consiliului reprezentativ al părinţilor, precum şi consiliului elevilor desemnarea reprezentanţilor, în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării. În cazul unităţilor de învăţământ în care există clase cu învăţământ în limba maternă, directorul va solicita consiliului reprezentativ al părinţilor să desemneze şi un reprezentant al părinţilor elevilor care învaţă la clasele cu învăţământ în limba maternă. În mod similar se procedează şi în unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora funcţionează şi clase cu predare în limba română;

8. La articolul 7 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) reprezentantul/reprezentanţii operatorului economic/ operatorilor economici sunt desemnaţi de către operatorul economic partener/operatorii economici parteneri sau de către consiliul reprezentativ al operatorilor economici parteneri.”

9. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual, preşedintele consiliului de administraţie este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simplă a voturilor.”

10. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual hotărârile consiliului de administraţie cu privire la numirea/revocarea directorului se iau prin vot secret de către 2/3 din membrii consiliului de administraţie.”

11. La articolul 10, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Hotărârile privind bugetul şi patrimoniul unităţii de învăţământ se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului de administraţie.”

12. La articolul 10, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (111), cu următorul cuprins:

„(111) Preşedintele consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual are obligaţia de a convoca reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membrii în unitatea de învăţământ sau reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, atunci când nu există o asemenea organizaţie sindicală la nivel de unitate, să participe cu statut de observator la şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat probleme privind relaţiile de muncă, condiţiile de muncă şi salarizarea.”

13. La articolul 10, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(12) La toate şedinţele consiliului de administraţie constituit potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a), b) şi c), respectiv art. 4 alin. (2) lit. a), b) şi c), reprezentantul elevilor, care a împlinit vârsta de 18 ani, participă cu drept de vot. În situaţiile în care la nivelul unităţii de învăţământ nu există elevi care au împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul elevilor este desemnat de consiliul elevilor şi participă cu statut de observator la şedinţele consiliului de administraţie, fiind convocat obligatoriu de preşedintele consiliului de administraţie la şedinţele în care se dezbat problematici privind elevii.”

14. La articolul 10, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (121), cu următorul cuprins:

„(121) La şedinţele consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual şi al unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic în care se dezbat aspecte privind elevii, preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul elevilor care participă la şedinţă cu statut de observator.”

15. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic, cu o pondere majoritară a învăţământului dual, exercită, pe lângă atribuţiile prevăzute la alin. (1), şi următoarele atribuţii:

a) numeşte şi revocă directorul;

b) exercită controlul asupra directorului;

c) aprobă planificarea strategică a unităţii de învăţământ elaborată de directorul unităţii de învăţământ;

d) avizează candidaturile pentru ocuparea posturilor didactice şi a funcţiilor de director şi director adjunct;

e) adoptă criteriile specifice de ocupare a posturilor didactice.”

Art. II. - Direcţia generală management şi resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

 

Bucureşti, 1 februarie 2017.

Nr. 3.160.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Criteriilor de acordare a derogărilor unităţilor generatoare şi centralelor compuse din module generatoare de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică de racordare

 

Având în vedere prevederile art. 61, 62, 63 şi 65 din Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare, ale art. 36 alin. (7) lit. i) şi n) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct. 2 şi 6 din anexa la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.570/2016*) privind aprobarea Calendarului de implementare a Regulamentului (UE) al Comisiei nr. 631/2016 din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Criteriile de acordare a derogărilor unităţilor generatoare şi centralelor compuse din module generatoare de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică de racordare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 8 februarie 2017.

Nr. 5.


*) Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.570/2016 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

CRITERII

de acordare a derogărilor unităţilor generatoare şi centralelor compuse din module generatoare de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică de racordare

 

SECŢIUNEA 1

Definiţii

 

Art. 1. - (1) Termenii utilizaţi în prezentul document au semnificaţia prevăzută în următoarele acte normative:

a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare.

(2) în înţelesul prezentului document, termenii utilizaţi au următoarele semnificaţii:

 

gestionar al unei unităţi generatoare/ centrale compuse din module generatoare

persoană fizică sau juridică ce realizează  o unitate generatoare sau o centrală compusă din module generatoare şi solicită avizul tehnic de racordare la reţea a acesteia sau care operează o unitate generatoare sau o centrală compusă din module generatoare racordată la reţea

operator de reţea relevant

operatorul de transport şi de sistem (OTS) sau operatorul de distribuţie (OD) la a cărui reţea este sau va fi racordată o unitate generatoare sau o centrală compusă din module generatoare

Modul generator

un echipament sau un ansamblu de echipamente generatoare care este racordat la reţea în mod asincron sau prin electronică de putere şi care are un singur punct de racordare la reţeaua electrică de transport, la reţeaua electrică de distribuţie, inclusiv la un sistem de distribuţie închis, sau la un sistem de transport în curent continuu

sistem de transport în curent continuu

un sistem electroenergetic care transportă energie în curent continuu şi la tensiune nominală mai mare sau egală cu 110 kV între două sau mai multe noduri de curent alternativ şi care cuprinde cel puţin două staţii de conversie curent alternativ/curent continuu şi liniile electrice de transport sau cablurile de curent continuu între staţii

Unitate generatoare

un grup generator sincron sau un modul generator

 

SECŢIUNEA a 2-a

Criterii de acordata a derogărilor unităţilor generatoare şi centralelor compuse din module generatoare de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică de racordare

 

Art. 2. - Criteriile de acordare a derogărilor de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică de racordare, luate în considerare la acordarea derogării solicitate de către gestionarii unităţilor generatoare/centralelor electrice compuse din module generatoare, de către operatorii de distribuţie sau de către operatorul de transport şi sistem, sunt:

a) derogarea nu afectează siguranţa în funcţionare şi stabilitatea Sistemului Energetic Naţional;

b) derogarea nu restricţionează comerţul transfrontalier de energie electrică;

c) derogarea nu are impact negativ din punct de vedere tehnico-economic asupra unei terţe părţi;

d) derogarea nu conduce la avantaje concurenţiale pentru solicitant în raport cu ceilalţi participanţi la piaţa de energie electrică;

e) conformarea la una sau mai multe cerinţe ale normei tehnice de racordare creează solicitantului dificultăţi tehnice, justificate prin documentaţia anexată solicitării pentru acordarea derogării;

f) infrastructura operatorului de reţea relevant nu permite îndeplinirea cerinţelor prevăzute în norma tehnică de racordare pentru care s-a solicitat acordarea derogării; durata de valabilitate a derogării se stabileşte până la adaptarea infrastructurii operatorului de reţea la care solicitantul se racordează;

g) unitatea generatoare/centrala compusă din module generatoare este racordată la un nivel de tensiune care nu este în mod curent utilizat pentru categoria din care face parte;

h) nu există alţi gestionari ai unităţilor generatoare/centralelor compuse din module generatoare sau alţi operatori de reţea cu caracteristici tehnice similare, care au implementat cerinţele solicitate de norma tehnică de racordare în condiţii similare solicitantului care aplică pentru derogare.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Reguli privind criteriile de acordare şi procesul de obţinere a derogărilor

 

Art. 3. - Derogările de la prevederile normei tehnice de racordare se pot solicita la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de către următorii:

a) gestionarii unităţilor generatoare/centralelor electrice compuse din module generatoare;

b) operatorii de distribuţie concesionari sau operatorii sistemelor de distribuţie închise;

c) operatorul de transport şi de sistem.

Art. 4. - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei poate revizui şi modifica cel mult o dată pe an criteriile de acordare a derogărilor unităţilor generatoare şi centralelor compuse din module generatoare de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică de racordare.

Art. 5. - Modificarea criteriilor de acordare a derogărilor prevăzută la art. 4 nu afectează derogările deja acordate, care rămân valabile până la data expirării lor, potrivit deciziilor de acordare a acestora.

Art. 6. - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei poate decide, în temeiul art. 61 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare, că unităţile generatoare sau centralele compuse din module generatoare pentru care a fost depusă o cerere de derogare nu trebuie să respecte cerinţele pentru care s-a solicitat derogarea, de la data depunerii cererii până la emiterea deciziei de derogare.

Art. 7. - (1) în vederea soluţionării, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei analizează cererea de acordare a unei derogări în baza procedurii privind obţinerea derogărilor unităţilor generatoare şi centralelor compuse din module generatoare de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică de racordare.

(2) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei emite o decizie motivată privind acordarea/refuzarea acordării derogării.

Art. 8. - La acordarea derogării se iau în considerare criteriile prevăzute la art. 2 lit. a)-d) şi, după caz, celelalte criterii prevăzute la art. 2, precum şi rezultatele analizei cost-beneficiu, în conformitate cu prevederile procedurii prevăzute la art. 7 alin. (1).

Art. 9. - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei poate revoca o decizie de acordare a unei derogări în cazul în care motivele care stau la baza derogării nu se mai aplică sau la recomandarea motivată a Comisiei Europene sau la recomandarea motivată a Autorităţii pentru Cooperare a Reglementatorilor din Domeniul Energiei, în temeiul art. 62 alin. (11) şi art. 63 alin. (11) din Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare.

Art. 10. - Cererile de solicitare a derogărilor se formulează după intrarea în vigoare a normei tehnice de racordare şi după aprobarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a metodologiei de analiză cost-beneficiu şi a procedurii privind obţinerea derogărilor unităţilor generatoare şi centralelor compuse din module generatoare de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din norma tehnică de racordare.

Art. 11. - Derogările se acordă pentru o perioadă de timp limitată, care este prevăzută în decizia de acordare a derogării.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii Magna Insurance Broker - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 7 decembrie 2016, a Notei nr. 8.069 din 21 noiembrie 2016, privind aprobarea radierii unui număr de 21 de brokeri de asigurare şi/sau reasigurare din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor îh asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea Magna Insurance Broker-S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Str. Polonă nr. 10, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J4Q/6Q5/05.Q2.2002, cod unic de înregistrare 14425923, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-033,

S-au constatat următoarele:

1. Prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 272/2011 a fost suspendată la cerere, pentru o perioadă de 3 ani, activitatea Societăţii Magna Insurance Broker - S R L.

Societatea nu a respectat prevederile art. 3 alin. (1) din Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 272/2011.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Societatea Magna Insurance Broker - S.R L. a efectuat modificări ale documentelor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare şi a înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului menţiuni cu privire la modificarea acestora, fără aprobarea/avizarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Societatea Magna Insurance Broker - S.R.L. nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea Magna Insurance Broker - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, Str. Polonă nr. 10, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/605/05.02.2002, cod unic de înregistrare 14425923, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-033, şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2017.

Nr. 128.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii DANUBIUS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 7 decembrie 2016, a Notei nr. 8.069 din 21 noiembrie 2016, privind aprobarea radierii unui număr de 21 de brokeri de asigurare şi/sau reasigurare din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea DANUBIUS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 15A, bl. M5, parter, judeţul Dolj, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J16/991/23.05.2011, cod unic de înregistrare 28525140/23.05.2011 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 699/17.11.2011,

s-au constatat următoarele:

1. Societatea DANUBIUS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a fost sancţionată prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 176/2014 cu interzicerea temporară a exercitării activităţii, până la data în care vor fi create condiţiile desfăşurării acţiunii de control.

Societatea nu a dus la îndeplinire măsurile dispuse, fiind astfel încălcate prevederile art. 1 din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 176/2014.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Societatea DANUBIUS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a efectuat modificări ale documentelor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare fără aprobarea/avizarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Societatea DANUBIUS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea DANUBIUS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 15A, bl. M5, parter, judeţul Dolj, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J16/991/23.05.2011, cod unic de înregistrare 28525140/23.05.2011 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-699/17.11.2011 şi radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2017.

Nr. 134.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii Inter Consulting Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 7 decembrie 2016, a Notei nr. 8.069 din 21 noiembrie 2016 privind aprobarea radierii unui număr de 21 de brokeri de asigurare şi/sau reasigurare din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea Inter Consulting Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44 A, corp A, et. 1, camera 3, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J40/6946/16.04.2008, cod unic de înregistrare 23737282 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 492/09.07.2008,

s-au constatat următoarele:

1. Societatea Inter Consulting Broker de Asigurare - S.R.L. a fost sancţionată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1.034/2011 cu interzicerea temporară a exercitării activităţii, până la îndeplinirea măsurilor stabilite prin art. 1 şi 2 din decizie.

Societatea nu a respectat dispoziţiile art. 1 şi 2 din Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1.034/2011.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Societatea Inter Consulting Broker de Asigurare - S.R.L. a efectuat modificări ale documentelor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare şi a înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului menţiuni cu privire la modificarea acestora, fără aprobarea/avizarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Societatea Inter Consulting Broker de Asigurare - S.R.L. nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea Inter Consulting Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44 A, corp A, et. 1, camera 3, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J40/6946/16.04.2008, cod unic de înregistrare 23737282 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 492/09.07.2008 şi radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii, societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2017.

Nr. 135.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii CLAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 7 decembrie 2016, a Notei nr. 8.069 din 21 noiembrie 2016 privind aprobarea radierii unui număr de 21 de brokeri de asigurare şi/sau reasigurare din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea CLAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Huedin nr. 8, bl. D18, sc. 4, et. 1, ap. 50, sectorul 4, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/11077/16.11.2009, cod de înregistrare fiscală 26225325/17.11.2009 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 638,

s-au constatat următoarele:

1. Societatea CLAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a fost sancţionată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 383/2011 cu interzicerea temporară a exercitării activităţii până la:

- aprobarea de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a conducătorului executiv care să îndeplinească condiţiile prevăzute în Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010;

- transmiterea copiei dovezii achitării ratelor 2, 3 şi 4 corespunzătoare contractului de asigurare de răspundere civilă profesională încheiat cu societatea Groupama Asigurări - SA. valabil pentru perioada 6 iunie 2010-5 mai 2011.

Societatea nu a dus la îndeplinire măsurile dispuse, fiind astfel încălcate prevederile art. 1 din Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 383/2011.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Societatea CLAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a efectuat modificări ale documentelor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare şi a înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului menţiuni cu privire la modificarea acestora, fără aprobarea/avizarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Societatea CLAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea CLAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, str. Huedin nr. 8. bl. D18, sc. 4, et. 1, ap. 50, sectorul 4, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/11077/16.11.2009, cod de înregistrare fiscală 26225325/17.11.2009 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 638 şi radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2017.

Nr. 136.

 

ACTE ALE ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Metodologiei privind avizarea exercitării temporare a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali general işti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 4/2016

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre:

Art. I. - Metodologia privind avizarea exercitării temporare a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 4/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 4 aprilie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Avizul de exercitare temporară a activităţilor profesionale de către persoanele prevăzute la art. 1 se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, în 3 exemplare.”

2. Anexa la metodologie se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

 

ANEXĂ

la metodologie

 

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Departamentul Recunoaşterea calificărilor profesionale

Nr. ................../.....................

 

AVIZ

de exercitare cu caracter ocazional/temporar a activităţilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, cetăţeni ai unui stat terţ

 

Având în vedere prevederile art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România avizează pe:

- doamna/domnul ........................................, cetăţean ........................................, posesor/posesoare al/a documentului de identitate ........................................ şi al/a autorizaţiei de exercitare a profesiei ........................................ (după caz, de asistent medical generalist, de moaşă, de asistent medical), eliberată de ........................................ (denumirea autorităţii competente din statul terţ de provenienţă);

- ............................................................................................................................;

să exercite în perioada ........................................ cu caracter ocazional/temporar, în scop ................................................................................................. şi în cadrul ........................................ (denumirea unităţii sanitare în care se vor desfăşura activităţile profesionale), activităţile de îngrijiri de sănătate specifice profesiei, cu respectarea limitelor de competenţă şi excluzând cercetarea pe subiecţi umani.

Responsabilitatea pentru activităţile de îngrijiri de sănătate efectuate revine:

- doamnei/domnului ........................................ (persoanei/persoanelor care face/fac obiectul prezentului aviz, după caz, asistenţi medicali generalişti, moaşe sau asistenţi medicali, cetăţeni ai unui stat terţ),

- doamnei/domnului ........................................  (după caz, asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical desemnat(ă) în acest sens de conducerea unităţii sanitare în care se exercită activităţile profesionale),

- conducătorului unităţii sanitare acreditate/autorizate sau de învăţământ medico-sanitar de specialitate în care se exercită activităţile profesionale.

Avizul este valabil exclusiv pe perioada precizată şi se comunică ........................................  (unităţii sanitare în care se vor desfăşura activităţile profesionale) ........................................ şi ........................................ (filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe teritoriul căruia se află unitatea sanitară în care se vor desfăşura activităţile profesionale avizate).

 

Şef Departament,

........................................”

 

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Mircea Timofte

 

Bucureşti, 24 noiembrie 2016.

Nr. 37.

 

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, de statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 7/2016

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre:

Art. I. - Metodologia privind întocmirea şi eliberarea documentelor care atestă titlurile româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, de statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 7/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 4 aprilie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 5. - (1) întocmirea documentelor de atestare se face de către structura de specialitate a OAMGMAMR la solicitarea scrisă a titularului şi pe baza actelor care dovedesc identitatea şi situaţia profesională a acestuia, respectiv calificarea şi, după caz, experienţa profesională însuşite de acesta pe teritoriul României.

(2) Pentru întocmirea şi eliberarea documentelor prevăzute la alin. (1) se percepe o taxă al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.”

2. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Documentele pentru care în anexele nr. III(1)-III(5)se prevede prezentarea în copie legalizată pot fi depuse şi în copii certificate „conform cu originalul” de către filiala judeţeană şi, respectiv, a municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în baza documentelor prezentate în original de către solicitant.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Mircea Timofte

 

Bucureşti, 24 noiembrie 2016.

Nr. 38.

 

ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALISTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 19/2016

 

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre:

Art. I. - Metodologia privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 19/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 1 iulie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Pentru întocmirea şi eliberarea documentului prevăzut la alin. (1) se percepe o taxă al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.”

2. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă

3. La articolul 8 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) la litera D - Date privind dreptul de exercitare a profesiei se va menţiona, după caz: «nu exercită profesia pe teritoriul României şi nu se află în evidenţa Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pentru fapte sancţionate de legea penală sau abateri deontologice» sau «nu exercită profesia pe teritoriul României şi se află în evidenţa Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu următoarele fapte/motive ...... »; Completarea se va face cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. D.”

4. La articolul 10, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) la litera C - Date privind locul de muncă se va menţiona: «nu beneficiază de loc de muncă pe teritoriul României»;

c) la litera D - Date privind dreptul de exercitare a profesiei se va menţiona: «nu exercită profesia pe teritoriul României şi nu se află în evidenţa Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pentru fapte sancţionate de legea penală sau abateri deontologice» sau, după caz, «nu exercită profesia pe teritoriul României şi nu se află în evidenţa Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pentru fapte sancţionate de legea penală sau abateri deontologice»“.

5. La anexa nr. 2 la metodologie, rubricile C „Date privind locul de muncă” şi „Date privind dreptul de exercitare a profesiei” se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„C. DATE PRIVIND LOCUL DE MUNCĂ

Nu beneficiază de loc de muncă pe teritoriul României.

D. DATE PRIVIND DREPTUL DE EXERCITARE A PROFESIEI

1. nu exercită profesia pe teritoriul României şi nu se află în evidenţa Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pentru fapte sancţionate de legea penală sau abateri deontologice sau, după caz,

2. nu exercită profesia pe teritoriul României şi se află în evidenţa Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pentru fapte sancţionate de legea penală sau abateri deontologice”.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,

Mircea Timofte

 

Bucureşti, 24 noiembrie 2016.

Nr. 39.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.