MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 116/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 116         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 10 februarie 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

234. - Decret pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

 

235. - Decret pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 

236. - Decret pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

 

237. - Decret pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 

238. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

239. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 684 din 24 noiembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3041 din Codul de procedură civilă din 1865

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

153. - Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii PROPERTY INSURANCE BROKER - S.R.L.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), ale art. 100 alin. (1) şi ale art. 106 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 5 şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea prim-ministrului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se ia act de demisia domnului Florin Iordache, ministrul justiţiei, şi se constată încetarea funcţiei de membru al Guvernului.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 10 februarie 2017.

Nr. 234.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 

În temeiul prevederilor art. 100 alin. (1), ale art. 106 şi ale art. 107 alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 9 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea prim-ministrului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se desemnează doamna Ana Birchall, ministrul delegat pentru afaceri europene, ca ministru interimar al justiţiei.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 10 februarie 2017.

Nr. 235.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), ale art. 100 alin. (1) şi ale art. 106 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 5 şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea prim-ministrului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se ia act de demisia domnului Florin Nicolae Jianu, ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, şi se constată încetarea funcţiei de membru al Guvernului.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 10 februarie 2017.

Nr. 236.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 

În temeiul prevederilor art. 100 alin. (1), ale art. 106 şi ale art. 107 alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 9 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea prim-ministrului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se desemnează domnul Alexandru Petrescu, ministrul economiei, ca ministru interimar pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 10 februarie 2017.

Nr. 237.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 73/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 12 februarie 2017, domnul Marin Covei, judecător la Curtea de Apel Craiova, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 10 februarie 2017.

Nr. 238.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 76/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 13 februarie 2017, doamna Cornelia-Magdalena-Bianca Telechi, judecător la Tribunalul Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 10 februarie 2017.

Nr. 239.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 684

din 24 noiembrie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3041 din Codul de procedură civilă din 1865

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3041 din Codul de procedură civilă din 1865, excepţie ridicată de Maria Magdalena Posea în Dosarul nr. 1.458/105/2012/a1 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia I civilă şi care constituie obiectul Dosarului nr. 999D/2015 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că dosarul se află la al doilea termen de judecată, care a fost acordat de instanţa constituţională la cererea autoarei excepţiei, motivat de faptul că pe rolul Curţii de Apel Ploieşti se află o cerere de acordare de ajutor public judiciar pentru reprezentare în faţa Curţii Constituţionale. Precizează, totodată, că, pentru termenul de faţă, aceasta a formulat o nouă cerere de amânare, întrucât cererea de ajutor public judiciar mai sus menţionată nu a fost încă soluţionată, din cauza unei erori de înregistrare a dosarului. Magistratul-asistent învederează Plenului că autoarea excepţiei a transmis la dosar şi note scrise, prin care argumentează neconstituţionalitatea textului de lege criticat şi solicită admiterea excepţiei.

4. Având cuvântul cu privire la cererea formulată, reprezentantul Ministerului Public se opune acordării unui nou termen de judecată.

5. Deliberând, Curtea respinge cererea ca neîntemeiată, apreciind că nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de art. 14 din Legea nr. 47/1992 şi art. 222 alin, (1) din Codul de procedură civilă, reţinând şi existenţa la dosar a notelor scrise depuse în susţinerea excepţiei.

6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că, în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a statuat că justificarea reglementării derogatorii de la regula generală a caracterului nedevolutiv al recursului ţine de deosebirile esenţiale existente între cele două situaţii avute în vedere de legiuitor. Astfel, în situaţia în care s-a putut exercita calea de atac a apelului, cauza a fost - integral şi sub toate aspectele legalităţii şi temeiniciei soluţiei pronunţate de prima instanţă - examinată de o instanţă de control judiciar, la un grad de jurisdicţie superior, iar recursul va putea fi exercitat pentru motive concret şi limitativ determinate, care vizează legalitatea deciziei pronunţate în apel. În situaţia în care părţilor nu le este deschisă calea de atac a apelului, apare firesc ca instanţa să poată cerceta sub toate aspectele cauza dedusă judecăţii.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

7. Prin încheierea din 30 aprilie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 1.458/105/2012/a 1, Curtea de Apel Ploieşti - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3041 din Codul de procedură civilă din 1865, excepţie ridicată de Maria Magdalena Posea într-o cauză civilă având ca obiect soluţionarea cererii de revizuire a unei decizii pronunţate în recurs de Curtea de Apel Ploieşti.

8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine că textul de lege criticat, referitor la recursul declarat împotriva unei hotărâri care, potrivit legii, nu poate fi atacată cu apel, este neconstituţional, întrucât obligă instanţa să analizeze cauza sub toate aspectele, inclusiv cele neinvocate de recurent, şi fără a mai fi necesar ca instanţa să pună în discuţia părţilor toate aspectele pe baza cărora urmează să se pronunţe, argumentând prin expunerea situaţiei din dosarul soluţionat în recurs de Curtea de Apel Ploieşti. Menţionează şi cele reţinute de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în jurisprudenţa sa (Decizia nr. 2.508/2007), în sensul că nerespectarea principiului contradictorialităţii, care asigură implicit respectarea dreptului la apărare, este sancţionată cu nulitatea hotărârii pronunţate.

9. Curtea de Apel Ploieşti - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, arătând că, în situaţia în care părţilor nu le este deschisă calea de atac a apelului, apare firesc ca instanţa să poată cerceta sub toate aspectele cauza dedusă judecăţii, avându-se în vedere principiul rolului activ al judecătorului, toate acestea pentru ase asigura părţilor o judecată echitabilă şi pentru a conduce la cercetarea şi aprecierea tuturor aspectelor relevante pentru pronunţarea unei soluţii.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

11. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, considerând că prevederile de lege criticate urmează să fie interpretate şi examinate în contextul garanţiilor pe care le asigură celelalte prevederi din Codul de procedură civilă, atât în materie probatorie, cât şi cu privire la exercitarea căilor de atac şi, în general, prin prisma regimului juridic amenajat de legiuitor pentru această materie, toate acestea fiind de natură să asigure premisele respectării principiului stabilirii adevărului şi, implicit, al pronunţării unei hotărâri judecătoreşti temeinice şi legale. Totodată, precizează că, potrivit Codului de procedură civilă din 1865, recursul constituia o cale de atac cu caracter devolutiv, în care, ca şi în cazul apelului, instanţa de recurs judecă însăşi cauza, atât sub aspectul legalităţii, cât şi sub acela al temeiniciei, nelimitându-se să examineze doar hotărârea pronunţată de prima instanţă, exclusiv pentru motivele de casare prevăzute în art. 304 din codul menţionat.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosarul cauzei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 3041 din Codul de procedură civilă din 1865, care au următoarea redactare: „Recursul declarat împotriva unei hotărâri care, potrivit legii, nu poate fi atacată cu apel nu este limitat la motivele de casare prevăzute în art. 304, instanţa putând să examineze cauza sub toate aspectele

15. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse la art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil şi la art. 24 alin. (1) care garantează dreptul la apărare.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea Observă Că aceasta a fost invocată într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de revizuire a unei decizii prin care Curtea de Apel Ploieşti a admis recursul declarat de intimata-pârâtă împotriva sentinţei prin care Tribunalul Dâmboviţa a admis acţiunea reclamantei - autoare a excepţiei - prin care aceasta solicita anularea deciziei de concediere şi obligarea angajatorului la reintegrare şi plata salariilor, cu actualizarea sumelor. În cererea de revizuire, revizuenta - autoare a excepţiei - a susţinut că instanţa a admis recursul fără să fi fost formulat niciun motiv de recurs referitor la sancţiunea nulităţii absolute a deciziei de concediere prin neîndeplinirea cercetării disciplinare prealabile.

17. Autoarea excepţiei din cauza de faţă arată că Tribunalul Prahova, în primă instanţă, a anulat decizia de desfacere a contractului său de muncă, justificat de inexistenţa abaterii disciplinare de care autoarea fusese acuzată şi neîndeplinirea de către angajator a procedurii de cercetare disciplinară prevăzută de Codul muncii. Recursul introdus de angajator împotriva acestei sentinţe a fost întemeiat doar pe prevederile art. 304 alin. (9) din Codul de procedură civilă din 1865 referitoare la aplicarea greşită a legii în aprecierea inexistenţei abaterii disciplinare. Autoarea excepţiei susţine că, ulterior, în concluziile scrise depuse de recurentă, concluzii care conţineau şi probe noi care nu i-au fost comunicate, aceasta a invocat pentru prima dată art. 3041 din Codul de procedură civilă din 1865, fără ca toate acestea să fie puse în discuţia părţilor. Instanţa de recurs a admis recursul, pronunţându-se inclusiv pe problema neîndeplinirii procedurii disciplinare, deşi acest aspect nu fusese cuprins în motivele de recurs şi nici nu fusese pus în discuţia părţilor.

18. În acest context procesual, Curtea observă că textul de lege criticat nu este incident în cauză, faţă de stadiul procesual în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate, în cursul soluţionării cererii de revizuire, prevederile care reglementează judecarea recursului neavând legătură cu cauza. Prin urmare, Curtea constată că nu este îndeplinită condiţia de admisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate prevăzută de art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3041 din Codul de procedură civilă din 1865, excepţie ridicată de Maria Magdalena Posea în Dosarul nr. 1.458/105/2012/a 1 al Curţii de Apel Ploieşti - Secţia I civilă. Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Ploieşti - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 24 noiembrie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii PROPERTY INSURANCE BROKER - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 11 ianuarie 2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat desfăşurat la Societatea PROPERTY INSURANCE BROKER-S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Str. Trilului nr. 43, et. 1, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/17830/06.07.1993, cod unic de înregistrare 4260771, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-149, reprezentată de către domnul Dincă Petru Gabriel, în calitate de administrator/conducător executiv,

şi a constatat următoarele:

1. Prin Hotărârea Adunării generale a asociaţilor Societăţii PROPERTY INSURANCE BROKER - S.R.L. nr. 1 din 7 iulie 2016 s-a decis: „Retragerea licenţei de funcţionare de broker în asigurări a Societăţii PROPERTY INSURANCE BROKER - S.R.L începând cu data de 07.07.2016

2. A fost verificată situaţia financiară a Societăţii PROPERTY INSURANCE BROKER - S.R.L., astfel că, la data de 30 iunie 2016, aceasta a înregistrat profit în sumă de 5.997 lei

3. Societatea PROPERTY INSURANCE BROKER - S.R.L. a notificat societăţile de asigurare şi/sau reasigurare cu care a colaborat cu privire la decizia de retragere a autorizaţiei de funcţionare.

4. Societatea PROPERTY INSURANCE BROKER - S.R.L. a solicitat societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare cu care a colaborat informaţii referitoare la situaţia decontărilor (prime intermediate nedecontate şi documente cu regim special nepredate).

5. Societatea PROPERTY INSURANCE BROKER - S.R.L. a notificat toţi asiguraţii cu privire la încetarea activităţii de intermediere, aceştia fiind îndrumaţi totodată ca, pentru plata primelor de asigurare la contractele de asigurare în curs de derulare, să se adreseze direct societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare emitente ale acestora.

6. Conform precizărilor făcute de către reprezentantului legal al Societăţii PROPERTY INSURANCE BROKER - S.R.L., brokerul nu are înregistrate litigii/reclamaţii pe rolul instanţelor de judecată din România, cu intermediari în asigurări, clienţi sau foşti clienţi, angajaţi sau foşti angajaţi, asistenţi în brokeraj sau alte persoane fizice sau juridice.

7. La data de 30 iunie 2016, Societatea PROPERTY INSURANCE BROKER - S.R.L. nu figurează cu debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f), art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii PROPERTY INSURANCE BROKER - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, Str. Trilului nr. 43, et. 1, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/17830/06.07.1993, cod unic de înregistrare 4260771, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-149, reprezentată de către domnul Dincă Petru Gabriel, în calitate de administrator/conducător executiv, şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - După dată retragerii autorizaţiei, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în cursori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 3. - Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 1 februarie 2017.

Nr. 153.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.