MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 118/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 118         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 13 februarie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 685 din 24 noiembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 79 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

15. - Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

44. - Hotărâre pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

8. - Ordin privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

129. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ANA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

137. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii GT-RO Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

138. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BROKER DE ASIGURARE CAR ASIG - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

139. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii C.ADVICE BROKER DE ASIGURARE- REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

140. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii GLORIA BROKER DE ASIGURARE- REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

141. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii B.C.S. Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

142. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii MLR INTER - ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

143. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii M.C.M. Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 685

din 24 noiembrie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 79 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia-Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 79 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, excepţie ridicată de Gabriel Chifan în Dosarul nr. 1.501/1/2015 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul de 5 judecători şi care constituie obiectul Dosarului nr. 1.834D/2015 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal răspunde autorul excepţiei, constatându-se lipsa celeilalte părţi. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent învederează faptul că partea Inspecţia Judiciară a transmis la dosar note scrise prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul autorului excepţiei, care solicită admiterea acesteia, reiterând, în esenţă, argumentele expuse în motivarea scrisă a excepţiei.

5. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, precizând că obligaţiile aferente statutului de magistrat sunt reglementate prin Constituţie şi prin legi organice, iar ordinele Consiliului Superior al Magistraturii se emit numai în baza legii, fiindu-i permisă această posibilitate, întrucât legiuitorul primar nu poate reglementa toate detaliile.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

6. Prin Decizia civilă nr. 165 din 26 octombrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 1.501/1/2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul de 5 judecători a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 79 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul Judecătorilor şi procurorilor, excepţie ridicată de Gabriel Chifan într-o cauză având ca obiect soluţionarea recursului formulat de autorul excepţiei împotriva unei hotărâri prin care Consiliul Superior al Magistraturii a admis acţiunea disciplinară solicitată de Inspecţia Judiciară cu privire la acesta şi i-a aplicat sancţiunea disciplinară constând în excluderea din magistratură pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. b) din Legea nr. 303/2004 referitor la încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii.

7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că textul de lege criticat nesocoteşte competenţa Parlamentului de a reglementa prin lege organică statutul funcţionarilor publici, întrucât permite reglementarea statutului magistraţilor pe perioada concediilor fără plată prin regulament emis de Consiliul Superior al Magistraturii, respectiv existenţa sau inexistenţa principalelor drepturi, obligaţii şi interdicţii specifice profesiei, încălcându-se astfel principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat. Precizează că în Codul muncii - care este o lege organică - există dispoziţii generale cu privire la suspendarea raporturilor de muncă pe perioada concediilor fără plată [art. 49 alin. (1) şi art. 54 coroborate cu art. 278 alin. (2) j, iar principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat nu permite reprezentanţilor puterii judecătoreşti să contrazică puterea legiuitoare sub pretextul că specialul derogă de la general (art. 19 din Regulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor). Menţionează şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 392 din 2 iulie 2014 prin care, referitor la Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, s-a arătat că răspunderea disciplinară a poliţistului, ca element esenţial al statutului acestui tip de funcţionar public, trebuie reglementată prin lege organică. Autorul excepţiei susţine că, prin analogie sau chiar utilizând argumentul „cu atât mai mult”, nu se poate lăsa Consiliului Superior al Magistraturii atribuţia reglementării statutului magistratului pe perioada concediului fără plată, având în vedere, mai ales, faptul că dreptul comun, reprezentat de Codul muncii, conţine dispoziţii exprese contrare.

8. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul de 5 judecători consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens apreciază că soluţia legislativă cuprinsă în textul de lege criticat nu înfrânge principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, trimiterea la Regulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor neavând semnificaţia delegării unei competenţe ce aparţine în exclusivitate legiuitorului. Totodată, în raport cu statutul special al judecătorilor şi procurorilor arată că nu sunt incidente prevederile art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie privitoare la reglementarea prin lege organică a statutului funcţionarilor publici şi nici prevederile art. 73 alin. (3) lit. p) din Legea fundamentală potrivit cărora regimul general privind raporturile de muncă se reglementează prin lege organică.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

10. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, apreciind, în esenţă, că este o chestiune de oportunitate, iar nu de legalitate opţiunea legiuitorului de a decide ce aspecte urmează să facă obiectul unor reglementări subsecvente, opţiune ce ar putea comporta un risc de neconstituţionalitate doar în situaţia în care legiuitorul primar nu reglementează nici cele mai importante aspecte în domeniu. Or, în cazul de faţă, reglementarea regimului concediilor se face prin lege, respectiv prin Legea nr. 303/2004 şi Codul muncii.

11. Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constituţionale. În acest sens arată că dispoziţiile art. 18 şi 19 din Regulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor nu fac altceva decât să le dezvolte pe cele ale art. 79 alin. (2) din Legea nr. 303/2004. În ce priveşte invocarea de către autorul excepţiei a celor reţinute de Curtea Constituţională în Decizia nr. 392 din 2 iulie 2014 referitoare la reglementarea răspunderii disciplinare a poliţiştilor prin lege organică apreciază că nu sunt aplicabile în cauza de faţă. Precizează, totodată, că dreptul la concediu fără plată nu se regăseşte printre domeniile enumerate în art. 73 alin. (3) din Constituţie, astfel că nu trebuie să facă obiectul de reglementare al legii organice.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile orale ale autorului excepţiei şi notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 79 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, care au următoarea redactare: „Judecătorii şi procurorii au dreptul la concedii de studii de specialitate plătite pentru participarea la cursuri sau alte forme de specializare organizate în ţară sau în străinătate, pentru pregătirea şi susţinerea examenului de capacitate şi de doctorat, precum şi la concedii fără plată, potrivit Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor”.

15. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, textul de lege criticat contravine dispoziţiilor din Constituţie cuprinse la art. 1 alin. (4) care consacră principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat şi art. 73 alin. (3) lit. j) şi p) care stabilesc că statutul funcţionarilor publici şi regimul general privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele şi protecţia socială se reglementează prin lege organică.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că a fost ridicată într-o cauză având ca obiect soluţionarea recursului formulat de autorul acesteia împotriva unei hotărâri prin care Consiliul Superior al Magistraturii a admis acţiunea disciplinară promovată de Inspecţia Judiciară cu privire la acesta şi i-a aplicat sancţiunea disciplinară constând în excluderea din magistratură pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. b) din Legea nr. 303/2004 referitoare la încălcarea prevederilor legale privitoare la incompatibilităţi şi interdicţii. Motivul aplicării acestei sancţiuni l-a constituit faptul că autorul excepţiei, judecător în cadrul Curţii de Apel Oradea - Secţia a II-a civilă, aflându-se în concediu fără plată, a încheiat un contract individual de muncă pentru ocuparea unei funcţii de judecător în cadrul misiunii EULEX în Kosovo, deţinând, începând cu data de 16 septembrie 2013, atât funcţia de judecător în România, cât şi cea de judecător în cadrul Curţii Supreme din Kosovo - Camera specializată în materia privatizărilor, deşi avea posibilitatea să opteze pentru ocuparea acestei poziţii prin detaşare, iar legea îi cerea ca, anterior participării la procedura de selecţie, să solicite acordul Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. Excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor legale criticate referitoare la reglementarea concediilor magistraţilor reprezintă una din apărările formulate de recurent în ce priveşte individualizarea sancţiunii, cu referire la faptul că a fost aplicată în mod nejustificat cea mai gravă sancţiune prevăzută de lege. Astfel, recurentul a arătat că, în timpul în care a desfăşurat activitatea de judecător la Curtea Supremă din Kosovo, a fost în concediu fără plată cu acordul Curţii de Apel Oradea, concediu care a fost prelungit, susţinând, în esenţă, că acesta echivalează cu o suspendare din funcţie, nemaifiind incidente restricţiile impuse de interdicţiile şi incompatibilităţile aplicabile magistraţilor.

17. Prevederile de lege criticate consacră dreptul judecătorilor şi al procurorilor la concedii de studii plătite şi la concedii fără plată. Critica formulată de autorul excepţiei este îndreptată împotriva referirii la regulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor, emis de Consiliul Superior al Magistraturii, cuprinsă în prevederile de lege menţionate. În acest sens susţine că prin posibilitatea înscrisă în textul de lege suspus controlului de constituţionalitate ca prin regulament emis de Consiliul Superior al Magistraturii să se reglementeze cu privire la statutul magistraţilor pe perioada concediilor fără plată s-ar nesocoti competenţa Parlamentului de a reglementa prin lege organică statutul funcţionarilor publici, încălcându-se, în acelaşi timp, principiul separaţiei şi echilibrului puterilor îl stat. În motivarea acestei afirmaţii, autorul excepţiei arată că prin art. 19 alin. (1) din acest regulament (aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 8 septembrie 2005) se prevede că, în perioada concediilor fără plată, persoanele respective îşi păstrează calitatea de judecător sau procuror. Prin urmare, în opinia sa, textul din regulament reglementează cu privire la existenţa sau inexistenţa principalelor drepturi, obligaţii şi interdicţii specifice profesiei.

18. Faţă de criticile formulate, Curtea observă că a mai analizat, în jurisprudenţa sa, problematica reglementării unor aspecte ce ţineau de statutul funcţionarilor publici prin acte normative cu forţă juridică inferioară legii organice, contrar prevederilor art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie. Cu titlu de principiu, Curtea a clarificat semnificaţia conceptului de statut juridic al unei categorii de personal, reţinând că acesta este reprezentat de dispoziţiile de lege referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului juridic de muncă în care se află respectiva categorie (a se vedea Decizia nr. 172 din 24 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 25 aprilie 2016, paragraful 19). Cele mai multe cauze în care Curtea a avut de verificat în ce măsură diverse aspecte se încadrează în conceptul de statut al funcţionarilor publici au vizat statutul poliţistului. În cazul acestuia, calitatea sa de funcţionar public este menţionată expres în chiar art. 1 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, particularizându-l în raport cu funcţionarii publici la care se referă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, prin aceea că are un statut special, exercitând atribuţiile stabilite pentru Poliţia Română prin lege, ca instituţie specializată a statului. Art. 78 din Legea nr. 360/2002 stabileşte, însă, în acelaşi timp, că dispoziţiile sale se completează, după caz, cu prevederile Legii nr. 188/1999.

19. Astfel, prin Decizia nr. 392 din 2 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 11 septembrie 2014, Curtea Constituţională a observat că răspunderea disciplinară a poliţiştilor se referă, conform art. 4 alin. (2) şi cap. IV din Legea nr. 360/2002, la modul de executare a raporturilor de serviciu şi că, în condiţiile angajării acestei răspunderi, este afectată executarea raportului de serviciu, putându-se ajunge chiar la încetarea acestuia. De aceea, Curtea a reţinut că răspunderea disciplinară, ţinând de statutul poliţistului, trebuie reglementată, potrivit art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie, prin lege organică, respectiv Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului (paragraful 18).

20. De asemenea, prin Decizia nr. 637 din 13 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 din 8 decembrie 2015, Curtea a apreciat că evaluarea activităţii şi conduitei poliţistului se referă la modul de executare a raportului de serviciu şi, prin efectele produse, poate avea drept consecinţă chiar încetarea acestuia, motiv pentru care ţine de statutul acestuia şi, prin urmare, trebuie reglementată, potrivit art. 73 alin, (3) lit. j) din Constituţie, prin lege organică (paragrafele 25 şi 26).

21. Tot astfel, prin Decizia nr. 172 din 24 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 25 aprilie 2016, Curtea a constatat că aspectele esenţiale ale ocupării posturilor de conducere ale poliţiştilor trebuie reglementate prin lege organică, întrucât vizează o modificare a raporturilor de muncă. Curtea a observat că, În cazul examinat, dispoziţiile legale criticate nu numai că nu reglementau procedura ocupării posturilor de conducere ale poliţiştilor, ci delegau reglementarea acestor aspecte importante ministrului de resort, prin ordine (paragrafele 20, 21).

22. În acest context jurisprudenţial, Curtea reţine că magistraţii nu sunt funcţionari publici, în sensul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Acest lucru este precizat explicit în art. 6 lit. c) din Legea nr. 188/1999, potrivit căruia prevederile acestei legi nu sunt aplicabile corpului magistraţilor. Statutul acestora rezultă din legislaţia specială, edictată în concretizarea normelor constituţionale care acordă magistraţilor o poziţie deosebită în ansamblul diverselor categorii de personal, caracterizată prin garanţii conferite în vederea asigurării independenţei şi imparţialităţii acestora, necesară înfăptuirii justiţiei, ca activitate fundamentală într-un stat de drept.

23. Relevante, sub acest aspect, sunt şi cele reţinute de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care, în considerentele Deciziei nr. 14 din 18 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 18 decembrie 2008, pronunţată în soluţionarea unui recurs în interesul legii, a arătat că magistraţii constituie o categorie specială de personal, care face parte din autoritatea judecătoreasca şi care are menirea de a exercita puterea judecătorească. Ei se bucură de un statut special, împrejurare care rezultă din coroborarea art. 124 alin. (3), art. 125, art. 132 şi art. 134 din Constituţie cu Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, şi Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 1 septembrie 2012.

24. În ce priveşte concediul la care magistraţii sunt îndreptăţiţi, Curtea observă că acesta este consacrat prin prevederile art. 79 din Legea nr. 303/2004, potrivit cărora judecătorii şi procurorii beneficiază anual de un concediu de odihnă plătit şi au, totodată, dreptul la concedii de studii de specialitate, la concedii medicale, la concedii de creştere a copilului în vârstă de până la 2 ani, precum şi la alte concedii, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Totodată, Curtea reţine că reglementarea dreptului la concediu al acestora ţine de executarea raporturilor de muncă, cu referire la timpul de muncă şi cel de odihnă. Reglementarea-cadru în această materie este dată de Codul muncii, care este o lege organică, aspectele specifice, eventual derogatorii de la regulile instituite prin Codul muncii, fiind stabilite prin Legea nr. 303/2004. În schimb, Regulamentul în discuţie al Consiliului Superior al Magistraturii, care conţine norme cu forţă juridică inferioară legii, cuprinde doar aspecte procedurale, fără să introducă reguli de fond care să afecteze statutul constituţional şi legal al judecătorilor şi procurorilor.

25. Faţă de aceste consideraţii, Curtea constată că în cauză nu este incident textul cuprins în Legea fundamentală la art. 73 alin. (3) lit. j), care prevede că statutul funcţionarilor publici se stabileşte prin lege organică.

26. Nu poate fi reţinută nici critica referitoare la încălcarea dispoziţiilor art. 73 alin. (3) lit. p) din Constituţie, care consacră necesitatea reglementării prin lege organică a regimului general privind raporturile de muncă. În decizia mai sus citată, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, s-a reţinut că magistraţii îşi desfăşoară activitatea în temeiul unui raport de muncă sui generis, care are la bază un acord de voinţă (un contract nenumit, de drept public) încheiat cu însuşi statul, reprezentat de Preşedintele României şi de Consiliul Superior al Magistraturii. Ulterior numirii, parte în raporturile de muncă ale magistraţilor sunt, în puterea legii, ca exponenţi ai autorităţii judecătoreşti a statului, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, curţile de apel şi parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunalele şi parchetele de pe lângă ele, Reglementarea relaţiilor de muncă se realizează prin legile speciale dedicate acestei profesii, în deplină concordanţă cu exigenţele cuprinse în art. 73 alin. (3) lit. p) din Constituţie.

27. În ce priveşte critica referitoare la pretinsa nesocotirea principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat ca urmarea faptului că prin textul de lege criticat se permite ca prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii să se reglementeze cu privire la drepturile şi obligaţiile magistraţilor, Curtea observă că toate aspectele ce ţin de statutul magistraţilor, drepturile şi obligaţiile, regimul interdicţiilor şi al incompatibilităţilor sunt prevăzute expres şi detaliate în legile speciale adoptate în domeniu (Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii). Mai mult decât atât, statutul magistraţilor este fixat prin chiar prevederile Legii fundamentale, fiind caracterizat, în principal, prin independenţa şi inamovibilitatea judecătorilor şi stabilitatea procurorilor, însoţite de garanţii constituţionale, concretizate la nivelul legilor menţionate. În aceste condiţii, prin regulament nu se aduc elemente de noutate faţă de prevederile legale, ci se detaliază modalitatea practică de aducere la îndeplinire a prevederilor legale corespunzătoare, fără ca în acest mod să aibă loc vreo nesocotire a dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Constituţie prin încălcarea de către autoritatea judecătorească, prin intermediul Consiliului Superior al Magistraturii, a atributelor exclusive ale puterii legiuitoare.

28. De fapt, sub acest aspect, criticile autorului vizează conţinutul normativ al regulamentului emis şi aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, care nu poate forma, însă, obiect al controlului de constituţionalitate. În cuprinsul acestuia se precizează, la art. 19, că, pe perioada concediilor fără plată, magistraţii îşi păstrează această calitate, prevedere care nu face altceva decât să reconfirme garanţiile stabilite de lege pentru asigurarea inamovibilităţii judecătorilor şi a stabilităţii procurorilor.

29. Tot astfel, şi argumentele potrivit cărora în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 18 mai 2011, există dispoziţii generale cu privire la suspendarea raporturilor de muncă pe perioada concediilor fără plată [art. 49 alin. (1) şi art. 54 coroborate cu art. 278 alin. (2)], ceea ce ar reprezenta o nesocotire a principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în stat ca urmare a faptului că ar fi contrazise de reprezentanţii autorităţii judecătoreşti prin intermediul regulamentului menţionat, ţin, de asemenea, de legalitatea acestui act normativ emis de Consiliul Superior al Magistraturi, verificarea acestuia excedând competenţei Curţii Constituţionale.

30. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Gabriel Chifan în Dosarul nr. 1.501/1/2015 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul de 5 judecători şi constată că dispoziţiile art. 79 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul de 5 judecători şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 24 noiembrie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Contextul regional geopolitic actual impune adoptarea unor măsuri urgente astfel încât industria naţională de apărare să poată realiza produse militare sensibile şi strategice care să satisfacă necesităţile de înzestrare ale instituţiilor din cadrul Forţelor Sistemului Naţional de Apărare (FSNA) pe timp de pace, la instituirea stărilor de asediu, de urgenţă, de mobilizare sau de război, ţinând seama de interesul naţional şi de angajamentele guvernamentale asumate în relaţia cu structurile NATO şi UE,

având în vedere că în prezent cea mai mare parte a operatorilor economici din industria de apărare au o situaţie economico-financiară dificilă care nu le permite sub actuala reglementare efectuarea de investiţii în echipamente şi dotări necesare în angajarea în contracte care să le aducă surse financiare necesare revenirii economice prin plata datoriilor către bugetul de stat, ţinând cont de posibilităţile limitate ale statului, în calitate de acţionar al acestor societăţi de a susţine programele de investiţii necesare retehnologizării capacităţilor de producţie pentru apărare,

astfel, operatorii economici din industria de apărare au nevoie stringentă de investiţii în fluxurile de fabricaţie, dotările tehnologice şi cele destinate infrastructurii pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi în reabilitarea capacităţilor de producţie pentru apărare şi eficientizarea consumului de energie al acestora, pentru a putea satisface nevoile de produse şi servicii ale acestor instituţii şi care au ca scop satisfacerea intereselor esenţiale de securitate.

Neadoptarea acestei măsuri conduce la menţinerea stării economice precare a operatorilor economici din industria de apărare, fapt ce îi duce în imposibilitatea realizării de produse militare sensibile şi strategice care să satisfacă necesităţile de înzestrare ale instituţiilor din cadrul Forţelor Sistemului Naţional de Apărare (FSNA), precum şi a asigurării securităţii aprovizionării pe timp de pace, criză sau război, aspect care creează vulnerabilităţi şi constituie risc cu impact major asupra interesului esenţial de securitate al României, risc ce trebuie evitat, luând în considerare actualul context regional geopolitic.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţie de urgenţă a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - După articolul 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 4 noiembrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 79/2016, se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - În cazul realizării investiţiilor prevăzute la art. 5 din surse proprii, prin derogare de la prevederile art. 26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, sumele obţinute din vânzarea de active de către operatorii economici din industria naţională de apărare, care au un plan de restructurare sau reorganizare aprobat în condiţiile legii, se utilizează astfel:

1. 60% pentru efectuarea de investiţii, astfel cum sunt prevăzute la art. 2 lit. c), conform planului de restructurare sau reorganizare aprobat;

2. diferenţa de 40% în următoarea ordine, pentru:

a) plata datoriilor către bugetul de stat şi bugetele locale, inclusiv a datoriilor provenind din plăţile efectuate de Ministerul Finanţelor Publice în contul garanţiilor executate pentru credite interne şi externe, precum şi din credite externe contractate direct de stat din care s-au făcut subîmprumuturi;

b) plata datoriilor către bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale;

c) plata altor datorii;

d) finanţarea activităţilor cuprinse în obiectul de activitate;

e) efectuarea cheltuielilor legate de îndeplinirea obligaţiilor legale de conformare cu cerinţele de protecţie a mediului, după caz;

f) alte destinaţii.”

Art. II. - La data abrogării art. 1-7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 4 noiembrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 79/2016, se abrogă şi art. 51 din acelaşi act normativ.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Alexandru Petrescu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

p. Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 februarie 2017.

Nr. 15.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După alineatul (5) al articolului 1 din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 8 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: „(6) Pentru anul 2017, plafonul garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2015, este de 50 milioane lei, din diferenţa neutilizată din plafonul alocat pentru anul 2016.”

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 februarie 2017.

Nr. 44.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea valorilor^imită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2)-(4) şi ale art. 12 alin. (2)-(4) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi

completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Valorile-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi pe piaţa de certificate verzi sunt următoarele:

a) valoarea minimă de 133,0611 lei/certificat verde (respectiv 29,4559 euro/ certificat verde);

b) valoarea maximă de 271,0624 lei/certificat verde (respectiv 60,0054 euro/ certificat verde),

Art. 2. - Contravaloarea certificatului verde neachiziţionat de către operatorii economici care au obligaţie anuală de achiziţie de certificate verzi, în cazul neîndeplinirii cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, este:

a) 539,4450 lei/certificat verde neachiziţionat (respectiv 119,7702 euro/ certificat verde neachiziţionat) pentru anul de analiză 2016;

b) 542,1198 lei/certificat verde neachiziţionat (respectiv 120,0097 euro/ certificat verde neachiziţionat) pentru anul de analiză 2017.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2016 privind aprobarea valorilor-limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 19 februarie 2016, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 4, - Societatea „Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale - OPCOM” - S.A., producătorii de energie electrică din surse regenerabile şi operatorii economici care au obligaţie anuală de achiziţie de certificate verzi duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 8 februarie 2017.

Nr. 8.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ANA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 7 decembrie 2016, a Notei nr. 8.069 din 21 noiembrie 2016 privind aprobarea radierii unui număr de 21 de brokeri de asigurare şi/sau reasigurare din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2003 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea ANA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Oituz, satul Oituz, şoseaua Oneşti-Braşov nr. 1A, judeţul Bacău, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J04/547/21.03.2007, cod unic de înregistrare 21411149/21.03.2007 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK 437,

S-au constatat următoarele:

1. Societatea ANA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. a efectuat modificări ale documentelor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare şi a înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului menţiuni cu privire la modificarea acestora, fără aprobarea/avizarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Societatea ANA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin, (2) lit. a) şi g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea ANA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Oituz, satul Oituz, şoseaua Oneşti-Braşov nr. 1A. judeţul Bacău, înregistrată la Oficiul Naţional  al Registrului Comerţului cu nr. J04/547/21.03.2007, cod unic de înregistrare 21411149/21.03.2007 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK 437 şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2017.

Nr. 129.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii GT-RO Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având 1h vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 7 decembrie 2016, a Notei nr. 8.069 din 21 noiembrie 2016 privind aprobarea radierii unui număr de 21 de brokeri de asigurare şi/sau reasigurare din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea GT- RO Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Str. Învingătorilor nr. 10A, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/8241/22.05.2006, cod unic de înregistrare 18689405 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK 502/15 august 2008,

s-au constatat următoarele:

1. Prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 591 din 30 iulie 2009, activitatea Societăţii GT-RO Broker de Asigurare-Reasigurare - S R L. a fost suspendată pe o perioadă de 3 ani.

Societatea GT-RO Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. a efectuat modificări ale documentelor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare şi a înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului menţiuni cu privire la modificarea acestora, fără aprobarea/avizarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Societatea GT-RO Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea GT-RO Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, Str. Învingătorilor nr. 10A, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/8241/22.05.2006, cod unic de înregistrare 18689405 şi înscrisă 1h Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK 502 din 15 august 2008 şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2017.

Nr. 137.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BROKER DE ASIGURARE CAR ASIG - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 7 decembrie 2016, a Notei nr. 8.069 din 21 noiembrie 2016 privind aprobarea radierii unui număr de 21 de brokeri de asigurare şi/sau reasigurare din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea BROKER DE ASIGURARE CAR ASIG - S.R.L., cu sediul social în Braşov, calea Bucureşti nr. 246A, biroul 11, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J8/913/16.07.2002, cod unic de înregistrare 14755220/17.07.2002 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare ai Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK294/15 iunie 2005,

s-au constatat următoarele:

1. Societatea BROKER DE ASIGURARE CAR ASIG - SRL. a fost sancţionată prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 555 din 15 iunie 2014 cu interzicerea temporară a exercitării activităţii, până la data la care vor fi create condiţiile desfăşurării acţiunii de control.

Societatea nu a respectat prevederile art. 1 din Decizia nr. 555 din 1 iunie 2014,

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Societatea BROKER DE ASIGURARE CAR ASIG - S.R.L. a efectuat modificări ale documentelor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare şi a înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului menţiuni cu privire la modificarea acestora, fără aprobarea/avizarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Societatea BROKER DE ASIGURARE CAR ASIG - S.R.L. nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) fit. a) şi g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea BROKER DE ASIGURARE CAR ASIG - S R L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Braşov, calea Bucureşti nr. 246A, biroul 11, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J8/913/16.07.2002, cod unic de înregistrare 14755220/17.07.2002 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK 294 din 15 iunie 2005 şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor - reasiguratorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare,

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică 1h Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2017.

Nr. 138.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii C.ADVICE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având m vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 7 decembrie 2016, a Notei nr. 8.069 din 21 noiembrie 2016 privind aprobarea radierii unui număr de 21 de brokeri de asigurare şi/sau reasigurare din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea C.ADVICE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE-S.R.L., cu sediul social în laşi, str. Splai Bahlui nr. 24, bl. C1, SC. E, ap. 1, parter, judeţul laşi, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J22/1111/2006, cod unic de înregistrare 18638126/05.05.2006, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK 358,

s-au constatat următoarele:

1. Societatea C.ADVICE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. a fost sancţionată prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.515 din 20 octombrie 2014 cu interzicerea temporară a exercitării activităţii până la aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a conducătorului executiv care să îndeplinească condiţiile prevăzute de normele legale în vigoare

Societatea nu a dus la îndeplinire prevederile art. 1 din Decizia nr. 1.515 din 20 octombrie 2014.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Societatea C.ADVJCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. a efectuat modificări ale documentelor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare şi a înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului menţiuni cu privire la modificarea acestora, fără aprobarea/avizarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin, (2) lit. a) şi m) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Societatea C.ADVICE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE- S.R.L, nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin, (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea C.ADVICE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în laşi, str. Splai Bahlui nr. 24, bl. C1, sc. E, ap. 1, parter, judeţul laşi, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J22/1111/2006, cod unic de înregistrare 18638126/05.05.2006 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK 358 şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2017.

Nr. 139.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii GLORIA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 7 decembrie 2016, a Notei nr. 8.069 din 21 noiembrie 2016 privind aprobarea radierii unui număr de 21 de brokeri de asigurare şi/sau reasigurare din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea GLORIA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S R L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Calea Moşilor nr. 158, aripa dreaptă, etajul 4, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/12590/2014, cod unic de înregistrare 33747143/2014 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-780/2014,

s-au constatat următoarele:

1. Societatea GLORIA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. a fost sancţionată prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.004/2016 cu interzicerea temporară a exercitării activităţii, până la data la care vor fi create condiţiile desfăşurării acţiunii de control.

Prin Hotărârea AGA nr. 3 din 2 decembrie 2015 asociaţii au hotărât declanşarea procedurii simplificate a insolvenţei a Societăţii Gloria Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L.

Prin Hotărârea AGA nr. 1 din 9 februarie 2016, asociaţii societăţii au hotărât:

- intrarea societăţii în procedură de dizolvare potrivit dispoziţiilor art. 227 alin. (1) lit. b) şi d) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- încetarea activităţii societăţii, cu excepţia activităţilor specifice procedurii dizolvării;

- încetarea mandatului administratorului;

- numirea lichidatorului.

Societatea nu a dus la îndeplinire măsurile dispuse prin Decizia nr. 1.004/2016, emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Societatea GLORIA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. a efectuat modificări ale documentelor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare şi a înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului menţiuni cu privire la modificarea acestora, fără aprobarea/avizarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Societatea GLORIA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea GLORIA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în municipiul Bucureşti, Calea Moşilor nr. 158, aripa dreaptă, etajul 4, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/12590/2014, cod unic de înregistrare 33747143/2014 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-780/2014 şi radierea acesteia din secţiunea A

şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2017.

Nr. 140.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii B.C.S. Broker de Asigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, consemnată în şedinţa din data de 7 decembrie 2016, a Notei nr. 8.069 din 21 noiembrie 2016 privind aprobarea radierii unui număr de 21 de brokeri de asigurare şi/sau reasigurare din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea B.C.S. Broker de Asigurare - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Str. Berzei nr. 46, et. 2, ap, 8, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J40/3921/13.03.2003, cod unic de înregistrare 15289439 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-160 din 28 aprilie 2003,

s-au constatat următoarele:

1. Societatea B.C.S. Broker de Asigurare - S.R.L. a fost sancţionată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 525 din 26 iulie 2011 cu interzicerea temporară a activităţii, urmând să transmită, în termen de 15 zile de la primirea deciziei, documentele solicitate la art. 2 din decizie.

Societatea nu a dus la îndeplinire măsurile dispuse, fiind astfel încălcate prevederile art. 2 din Decizia nr. 525 din 26 iulie 2011, emisă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Societatea B.C.S. Broker de Asigurare - S.R.L. a efectuat modificări ale documentelor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare şi a înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului menţiuni cu privire la modificarea acestora, fără aprobarea/avizarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Societatea B.C.S. Broker de Asigurare - S.R.L. nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Norma nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea B.C.S. Broker de Asigurare - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social 1h Bucureşti, Str. Berzei nr. 46, et. 2, ap. 8, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J40/3921/13.03.2003, cod unic de înregistrare 15289439 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-160 din 28 aprilie 2003 şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2017.

Nr. 141.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii MLR INTER - ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 7 decembrie 2016, a Notei nr. 8.069 din 21 noiembrie 2016 privind aprobarea radierii unui număr de 21 de brokeri de asigurare şi/sau reasigurare din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea MLR INTER - ÂSIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Constantin Brâncuşi nr. 5, bl. D13, sc. 1, et. 6, ap. 28, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/15885/04.10.2004, cod de înregistrare fiscală 16812780 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-254 din 15 decembrie 2004,

s-au constatat următoarele:

1. Societatea MLR INTER - ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a fost sancţionată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 371 din 6 mai 2010 cu interzicerea temporară a exercitării activităţii, până la îndeplinirea măsurilor dispuse la art. 1 din decizie.

Societatea nu a dus la îndeplinire măsurile dispuse, fiind astfel încălcate dispoziţiile art. 1 din Decizia nr. 371 din 6 mai 2010.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Societatea MLR INTER - ASIG BROKER DE ASIGURARE -S.R.L. a efectuat modificări ale documentelor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare şi a înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului menţiuni cu privire la modificarea acestora, fără aprobarea/avizarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Societatea MLR INTER - ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii MLR INTER - ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, str. Constantin Brâncuşi nr. 5, bl. D13, sc. 1, et. 6, ap. 28, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/15885/04.10.2004, cod de înregistrare fiscală 16812780 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-254 din 15 decembrie 2004 şi radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2017.

Nr. 142.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii M.C.M. Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 7 decembrie 2016, a Notei nr. 8.069 din 21 noiembrie 2016 privind aprobarea radierii unui număr de 21 de brokeri de asigurare şi/sau reasigurare din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea M.C.M. Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L., cu sediul social în Sibiu, str. G-ral Magheru nr. 17, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J32/485/2001, cod unic de înregistrare 14141956, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-459 din 29 ianuarie 2008,

s-au constatat următoarele:

1. Prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1.030 din 6 decembrie 2011 a fost suspendată la cerere, pentru o perioadă de 3 ani, activitatea societăţii M.C.M. Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L.

Societatea nu a respectat prevederile art. 3 alin. (1) din Decizia nr. 1.030 din 6 decembrie 2011, emisă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Societatea M.C.M. Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. a efectuat modificări ale documentelor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare şi a înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului menţiuni cu privire la modificarea acestora, fără aprobarea/avizarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Societatea M.C.M. Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L. nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea M.C.M. Broker de Asigurare-Reasigurare - S.R.L., cu sediul social în Sibiu, str. G-ral Magheru nr. 17, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J32/485/2001, cod unic de înregistrare 14141956, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-459 din 29 ianuarie 2008 şi radierea acesteia din secţiunea A şi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2017.

Nr. 143.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.