MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 121         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 14 februarie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 638 din 27 octombrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza întâi raportat la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

 

Decizia nr. 691 din 24 noiembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 89 alin. (1) din Codul penal

 

Decizia nr. 718 din 6 decembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

14. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

130. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

131. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii FABIS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

132. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

133. - Decizie privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii EUROREALASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 638

din 27 octombrie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza întâi raportat la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea În plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie ridicată de Banca Românească - S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece în Dosarul nr. 8.609/280/2016 al Judecătoriei Piteşti - Secţia civilă şi în Dosarul nr. 3.255/740/2016 al Judecătoriei Alexandria. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.332D/2016, la care a fost conexat Dosarul nr. 1.333D/2016.

2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 11 octombrie 2016, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când, având în vedere cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, în temeiul dispoziţiilor art. 57 şi art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, Curtea a amânat pronunţarea asupra cauzei pentru data de 25 şi, respectiv, 27 octombrie 2016, dată la care a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

3. Prin încheierea din 24 iunie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 8.609/280/2016 al Judecătoriei Piteşti - Secţia civilă, precum şi prin încheierea din 14 iulie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 3.255/740/2016 al Judecătoriei Alexandria, Curtea Constituţională a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de pârâta Banca Românească - S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece în cauze civile având ca obiect acţiuni în constatare - dare în plată, conform Legii nr. 77/2016.

4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, prin raportare la art. 1 alin. (4) coroborat cu art. 126 alin. (1) din Constituţie deoarece, în temeiul acestor norme constituţionale, legiuitorul nu poate interveni asupra raporturilor juridice consfinţite pe calea hotărârilor judecătoreşti, care se bucură de autoritate de lucru judecat. Legea nr. 77/2016, însă, prin art. 8 alin. (5), intervine asupra măsurilor stabilite de către instanţele judecătoreşti în două moduri, şi anume, atât asupra litigiilor în care instanţa a pronunţat o hotărâre definitivă şi/sau irevocabilă, cât şi în cele aflate în faza executărilor silite, stabilind că atât consumatorii împotriva cărora s-a pronunţat de către instanţele judecătoreşti o hotărâre cu privire la contractul de credit, cât şi cei care se află în executare silită, indiferent de stadiul acesteia, pot solicita creditorului ştergerea datoriei decurgând din contractul de credit în integralitate, indiferent de stadiul procedurii judiciare sau extrajudiciare. Cu alte cuvinte, noua lege intervine asupra caracterului executoriu şi/sau definitiv al unei hotărâri judecătoreşti, precum şi asupra modalităţii de încetare a unei executări silite, stabilind, că un consumator, indiferent de situaţia juridică la care este parte, poate solicita instanţei modificarea acesteia în virtutea noii legi. Aşa fiind, apreciază că Legea nr. 77/2016 contravine principiului separaţiei puterilor în stat.

5. Referitor la art. 15 alin. (2) din Constituţie, care consacră principiul neretroactivităţii legii civile, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate susţine că, în totală contradicţie cu dispoziţiile Constituţiei şi legii civile, legiuitorul a stabilit, prin art. 11 din Legea nr. 77/2016, că aceasta este aplicabilă atât contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, cât şi contractelor încheiate după această dată, inclusiv contractelor care formează obiectul unei executări silite. Arată că, astfel cum este prevăzut de art. 8 alin. (5) din actul normativ criticat, dreptul de a cere instanţei să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului. Deşi legea nu prevede o clasificare sau exemplificare a noţiunii de contract în derulare, din examinarea legii în ansamblu, autoarea excepţiei apreciază că aceasta se aplică: contractelor încheiate înainte de intrarea în vigoare a legii şi care constituie titluri executorii în cadrul executărilor silite, contractelor care au format sau formează obiectul unor dosare supuse soluţionării instanţelor de judecată pentru a stabili legalitatea acestora, preţul acestora, etc. Prin compararea dispoziţiilor art. 15 alin, (2) din Constituţie cu cele ale art. 11 alin. (2) din Legea nr. 77/2016, este evident că legea dării în plată nu poate fi aplicabilă decât contractelor încheiate după intrarea în vigoare a acesteia. Totodată, arată că legea dării în plată stabileşte că aceasta se aplică atât contractelor de credit încheiate direct cu instituţiile bancare, cât şi celor cesionate de acestea altor persoane juridice, instituţii nebancare. În susţinerea criticii referitoare la încălcarea art. 15 alin. (2), autoarea excepţiei invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale, exemplu fiind Decizia nr. 745 din 3 noiembrie 2015, prin care s-a reţinut că, potrivit principiului neretroactivităţii legii civile, „ori de câte oh o lege nouă modifică starea legală anterioară cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior; dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii celei noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii legi, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare

6. În ceea ce priveşte art. 44 din Constituţie, privind dreptul de proprietate privată, autoarea excepţiei susţine că prevederile art. 1 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 stabilesc că pot face obiectul dării în plată inclusiv imobilele care au fost date în garanţie la încheierea contractelor de credit, care în prezent au fost cesionate altor persoane juridice - diferite de instituţiile financiare. Or, aceste prevederi contravin dispoziţiilor art. 44 din Constituţie, atât timp cât micşorează dreptul de proprietate şi patrimoniul cesionarului.

Arată că, în cazul creanţelor actuale ale băncilor, acestea reprezintă un drept câştigat sub imperiul vechii legi, iar anularea debitelor deja scadente ar echivala cu o expropriere fără niciun fel de despăgubire, întrucât creditorul este îndreptăţit să primească preţul pentru serviciile prestate, cel puţin până la momentul transmiterii notificării în baza Legii nr. 77/2016. Or, în aceste cazuri, practica Curţii Constituţionale a stabilit că este aplicabilă teoria drepturilor câştigate, teorie potrivit căreia legea nu mai poate retroactiva în cazul în care un drept a fost deja inclus în patrimoniul unei persoane. Această teorie este aplicabilă şi în cazul contractelor de credit în desfăşurare, dar care au fost supuse deja controlului unei instanţe de judecată, care a stabilit întinderea obiectului şi preţul acestuia, şi nu numai. A veni şi a interveni asupra unui drept care a fost constituit în patrimoniul creditorului în temeiul unui act juridic care a trecut de controlul unei instituţii juridice şi asupra căruia nu se mai poate interveni înseamnă nu numai a se încălca un drept de proprietate al creditorului, dar şi prevederile procedurale care conferă caracter definitiv sau irevocabil acelui act.

7. Raportat la art. 135 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Constituţie, privind Economia, autoarea excepţiei susţine că Legea nr. 77/2016 instituie în sarcina creditorilor - indiferent de calitatea acestora, instituţii de credit, cesionari sau alte persoane, obligaţii severe cu privire la modalitatea de administrare a patrimoniului acestora, prin impunerea preluării imediate a unui bun imobil cu care a fost garantat contractul de credit şi a eliminării oricăror sume ce urmau a fi recuperate de aceştia în baza contractului de credit odată cu obţinerea proprietăţii asupra imobilului respectiv. Apreciază că modificarea politicii de creditare, după adoptarea Legii nr. 77/2016, face dovada faptului că statul român a intervenit în mod forţat într-un contract negociat între părţi, încălcându-se astfel principiul libertăţii comerţului. Prin adoptarea acestei legi, instituţiile de creditare sunt forţate să fie parte într-un contract ale căror condiţii nu şi le-au dorit niciodată. Aşa fiind, Legea nr. 77/2015 intervine asupra liberei iniţiative a părţilor, modificând preţul şi obligaţiile părţilor dintr-un act juridic care are la bază manifestarea de voinţă a părţilor contractante, încălcându-se astfel principiul libertăţii comerţului.

8. În fine, în ceea ce priveşte susţinerile referitoare la încălcarea principiului securităţii juridice, autoarea excepţiei susţine că Legea nr. 77/2016 aduce atingere acestui principiu deoarece prevede posibilitatea retroactivării legii civile, intervine peste principiul pacta sunt servanda, dispunând peste voinţa părţilor la mult timp după realizarea raportului juridic dintre acestea, şi creează, totodată, un dezechilibru în interpretarea unitară a legii. Apreciază, astfel, că prevederile Legii nr. 77/2016 sunt total incerte şi instituie doar noţiunea de contract în derulare, fără a da 6 explicaţie aferentă acestor contracte.

9. Opinia Judecătoriei Piteşti - Secţia civilă este în sensul respingerii excepţiei de neconstituţionalitate. Astfel, în ceea ce priveşte pretinsa încălcare a principiului neretroactivităţii legii, instanţa de judecată apreciază ca fiind relevantă Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.321 din 11 octombrie 2011, prin care s-a statuat că „o lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior şi nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situaţii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri legea nouă nu face altceva decât să reglementeze modul de acţiune în timpul următor intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei propriu de aplicare.” În aceiaşi sens, reţine instanţa de judecată, este şi Decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 12 iulie 2012 (Cauza ANPC Călăraşi contra Volksbank România, C-602/10), potrivit căreia o lege Internă de protecţie a consumatorilor poate fi aplicată şi contractelor aflate în curs de derulam la data intrării sale în vigoare.

10. În egală măsură, instanţa de judecată apreciază că legea criticată nu încalcă principiile constituţionale invocate, nici în ceea ce priveşte separaţia puterilor în stat, garantarea dreptului de proprietate, a libertăţii economice şi cea a securităţii juridice.

11. Judecătoria Alexandria nu şi-a exprimat opinia fată de excepţia de neconstituţionalitate invocată, pronunţându-se numai cu privire la admisibilitatea acesteia.

12. În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile părţilor prezente, înscrisurile depuse la dosare, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2, art. 3, art. 10 şi art. 29 din Legea nr. 47/199,  să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Deşi Curtea Constituţională a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în integralitatea sa, din examinarea argumentelor invocate de autoarea acesteia, precum şi al stadiului procesual (faza executării silite), Curtea constată că obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie numai prevederile art. 11 teza întâi raportat la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016, care au următorul cuprins:

- Art. 8 alin. (5): „Dreptul de a cere instanţei să constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului

- Art. 11 teza întâi: „în vederea echilibrării riscurilor izvorând din contractul de credit, precum şi din devalorizarea bunurilor imobile, prezenta lege se aplică atât contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare, cât şi contractelor încheiate după această dată.

16. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate sunt în contradicţie cu principiul separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale, consacrat de dispoziţiile art. 1 alin. (4), coroborat cu art. 126 alin. (1) potrivit căruia „Justiţia se realizează prin Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti, stabilite prin lege” art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivităţii legii civile, art. 44 alin. (1) şi alin. (2) teza a doua, privind dreptul de proprietate, precum şi dispoziţiilor art. 135 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) privind economia.

17. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile Legii nr. 77/2016 au făcut obiect al controlului de constituţionalitate, prin raportare la critici similare, sens în care este Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, nepublicată*) în Monitorul Oficial al României la data pronunţării prezentei decizii.

18. Prin această decizie, Curtea a constatat că Legea nr. 77/2016 are drept obiect reglementarea acelor situaţii apărute în urma crizei economice din cauza căreia debitorii nu au mai fost capabili să îşi execute obligaţiile asumate prin contractele de credit. Astfel cum rezultă din cuprinsul art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016, criticat în cauză, prevederile acestui act normativ se aplică şi contractelor aflate în curs de derulare, expresia „în derulare” fund folosită de legiuitor pentru a acoperi şi cazul prevăzut de art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016, respectiv faza executării silite începute înainte de intrarea în vigoare a legii.

19. La paragraful 116 din Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, Curtea a reţinut că „art. 11 teza întâi din Legea nr. 77/2016 prevede că dispoziţiile legii se aplică tuturor contractelor în curs de derulare, fără a lua în considerare situaţia debitorilor, precum şi specificul contractelor de credit încheiate şi fără a face o diferenţiere între debitorii de bună-credinţă şi cei de rea-credinţă, între cei care nu mai pot să plătească şi cei care nu mai vor să plătească.” Cu alte cuvinte, deşi se face referire la persoanele fizice care nu dispun de mijloacele necesare achitării creditului către instituţia de credit, legea se aplică fără distincţie celor două categorii de debitori menţionaţi. Curtea a reţinut, însă, că „darea în plată intervine numai dacă în termenul de 30 de zile prevăzut de art. 5 alin. (3) din Legea nr. 77/2016, părţile contractului nu ajung la un acord, respectiv dacă negocierea întemeiată pe art. 969 şi art. 970 din Codul civil eşuează. Însă, o astfel de instituţie a impreviziunii aplicabilă ope legis pentru toate contractele încheiate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 77/2016 nu poate fi recunoscută, fiind în contradicţie cu prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) privind statul de drept, art. 1 alin. (5) în componenta sa privind calitatea legii, cele ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, precum şi cele ale art. 124 privind înfăptuirea justiţiei, în aceste condiţii, prevederile legale criticate nu sunt clare, permiţând interpretări contradictorii cu privire la posibilitatea instanţei judecătoreşti de a verifica îndeplinirea condiţiilor privind existenţa impreviziunii. Or, posibilitatea părţilor din contractele respective de a prezenta situaţia de fapt dintr-un dosar în faţa unei instanţe judecătoreşti este absolut necesară având în vedere că judecătorul trebuie să verifice această situaţie, astfel încât instituţia dării în plată să nu fie un instrument discreţionar pus la dispoziţia doar a unei părţi şi astfel să dezechilibreze raportul contractual. Numai în acest fel se poate asigura, în aceste cazuri, respectarea principiului egalităţii armelor în cadrul procesului civil”.

20. În ceea ce priveşte art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016, la paragraful 123, Curtea a constatat că darea în plată poate opera şi în faza executării silite, neputându-se reţine încălcarea autorităţii de lucru judecat al hotărârii instanţei judecătoreşti care a încuviinţat executarea silită, întrucât aceasta nu are ca obiect soluţionarea fondului. Chiar şi în această fază instanţa poate aprecia cu privire la îndeplinirea condiţiilor privind existenţa impreviziunii.

21. În acest context, la paragraful 120 din decizia mai sus menţionată, Curtea a constatat că „prevederile art. 11 teza întâi raportate la cele ale art. 3 teza a doua, art. 4, art. 7 şi art. 8 din Legea nr. 77/2016 sunt constituţionale numai în măsura în care instanţa judecătorească, în condiţiile manifestării opoziţiei creditorului, poate şi trebuie să facă aplicarea teoriei impreviziunii la contractele în derulare. Astfel, din punct de vedere procedural, instanţa judecătorească, în condiţiile formulării contestaţiei de către creditor sau a acţiunii în constatare de către debitor, va verifica îndeplinirea condiţiei notificării creditorului conform celor prevăzute de Legea nr. 77/2016, îndeplinirea criteriilor prevăzute de art. 4 din lege, aplicând în mod obligatoriu teoria impreviziunii în cadrul art. 7 din lege, respectiv art. 8, ori în cadrul art. 9 din aceeaşi lege.”

22. Având în vedere cele mai sus menţionate, Curtea reţine că, potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, „nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale. Prin urmare, ţinând cont de faptul că Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, mai sus menţionată, este ulterioară sesizării instanţei constituţionale în prezenta cauză, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza întâi raportat la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 va fi respinsă ca devenită inadmisibilă.

23. În subsidiar, Curtea arată că, aşa cum s-a reţinut prin Decizia nr. 639 din 27 octombrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 12 ianuarie 2017, efectul principal al Legii nr. 77/2016 constă în stingerea tuturor datoriilor consumatorilor prin transmiterea voluntară a dreptului de proprietate asupra bunului ipotecat din patrimoniul consumatorilor (debitorilor) în cel al profesioniştilor. Acest efect rezultă nu doar din însăşi denumirea Legii nr. 77/2016 - Legea privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite - ci şi din art. 3 al acesteia, potrivit căruia „[...] consumatorul are dreptul de a i se stinge datoriile izvorâte din contractele de credit cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare, prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului, dacă în termenul prevăzut la art. 5 alin. (3) părţile contractului de credit nu ajung la un alt acord”.

24. Curtea precizează, totodată, faptul că raţiunea care a stat la baza pronunţării Deciziei nr. 639 din 27 octombrie 2016 şi a soluţiei de respingere ca inadmisibile a criticilor formulate a fost aceea că, în cauză, reclamantul-debitor nu a formulat nicio notificare şi nu a solicitat transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului său, bunul fiind deja vândut la licitaţie publică, solicitând instanţei să constate doar stingerea datoriilor.

25. Ca atare, în prezentele cauze, instanţa judecătorească, care este independentă în aprecierea sa, va putea face aplicarea instituţiei impreviziunii în temeiul Legii nr. 77/2016, în configurarea determinată de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 623 din 25 octombrie 2016, respectiv în temeiul prevederilor ari. 969 şi art. 970 din vechiul Cod civil, în funcţie de stadiul executării silite a bunului ipotecat.

26. Pentru argumentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza întâi raportat la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, excepţie ridicată de Banca Românească - S.A. Membră a Grupului National Bank of Greece în Dosarul nr. 8.609/280/2016 al Judecătoriei Piteşti - Secţia civilă şi în Dosarul nr. 3.255/740/2016 al Judecătoriei Alexandria.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Piteşti - Secţia civilă şi Judecătoriei Alexandria şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 27 octombrie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora


*) Decizia Curţii Constituţionale nr. 623 din 25 octombrie 2016 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 18 ianuarie 2017.

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 691

din 24 noiembrie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 89 alin. (1) din Codul penal

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 89 alin. (1) din Codul penal, excepţie ridicată de Gabriel Cătălin Vereş în Dosarul nr. 16.859/180/2014 al Curţii de Apel Bacău - Secţia penală, cauze cu minori şi de familie, care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 118 D/2016

2. La apelul nominal se constată lipsa autorului excepţiei. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată. Se susţine că sensul sintagmei „persoană supravegheată” rezultă, în mod evident, din interpretarea dispoziţiilor legale care reglementează instituţia amânării aplicării pedepsei, respectiv din interpretarea art. 83 şi art. 89 din Codul penal, fiind evident că este avută în vedere persoana supusă unor măsuri de supraveghere impuse de instanţă odată cu pronunţarea soluţiei amânării aplicării pedepsei. Mai mult, conform art. 403 alin. (2) din Codul de procedură penală, instanţa este obligată ca, în dispozitivul hotărârii judecătoreşti, să menţioneze pedeapsa penală stabilită, a cărei aplicare se amână, precum obligaţiile şi măsurile de supraveghere impuse, conform art. 85 din Codul penal, persoanei condamnate. De asemenea, persoanei condamnate îi sunt aduse la cunoştinţă consecinţele nerespectării obligaţiilor şi măsurilor anterior menţionate şi ale săvârşirii unei noi infracţiuni în interiorul termenului impus de instanţă. Se conchide că, având în vedere dispoziţiile legale anterior referite, în cadrul procesului penal, se cunoaşte care este persoana supusă supravegherii, motiv pentru care textul criticat respectă exigenţele de claritate, precizie şi previzibilitate impuse de dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Constituţie şi de jurisprudenţa Curţii Constituţionale în această materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 14 ianuarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 16.859/180/2014, Curtea de Apel Bacău - Secţia penală, cauze cu minori şi de familie a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 89 alin. (1) din Codul penal, excepţie invocată de Gabriel Cătălin Vereş într-o cauză având ca obiect soluţionarea unui apel împotriva unei sentinţe penale de condamnare a autorului excepţiei pentru săvârşirea unei noi infracţiuni în perioada de supraveghere, în condiţiile amânării aplicării pedepsei.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că sintagma „persoana supravegheată”, din cuprinsul textului criticat, este lipsită de claritate, precizie şi previzibilitate

şi că aceasta nu este definită în cuprinsul Codului penal sau în cuprinsul altui act normativ în vigoare, nepermiţând destinatarilor legii penale să îşi adapteze conduita la exigenţele sale. Este subliniat caracterul imperativ al necesităţii asigurării de către legiuitor a standardului calităţii legii, făcându-se trimitere la jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectiv la Decizia Curţii Constituţionale nr. 363 din 7 mai 2015, dar şi la hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului din 4 mai 2000 şi 25 ianuarie 2007, pronunţate în cauzele Rotaru împotriva României şi Sissanis împotriva României.

6. Curtea de Apel Bacău - Secţia penală, cauze cu minori şi de familie opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se susţine că sensul sintagmei criticate este circumscris instituţiei reglementate prin prevederile art. 89 alin. (1) din Codul penal, respectiv amânării aplicării pedepsei. Se arată, totodată, că art. 404 alin. (3) din Codul de procedură penală obligă judecătorul care dispune această formă de executare a pedepsei să informeze persoana condamnată cu privire la consecinţele săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de încercare. Pentru aceste motive, se apreciază că textul criticat este suficient de clar şi de previzibil şi că acestea nu încalcă prevederile art. 1 alin. (5) şi art. 24 din Legea fundamentală.

7. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Guvernul opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se susţine că sensul sintagmei criticate poate fi dedus din interpretarea sistematică a dispoziţiilor art. 89 alin. (1) din Codul penal, din care rezultă că această expresie are în vedere persoana supusă uneia sau mai multor măsuri de supraveghere impuse de instanţă odată cu pronunţarea amânării aplicării pedepsei. Se mai arată că, din motive de supleţe a textului, legiuitorul utilizează noţiuni cu un anumit grad de generalitate, aspect ce nu este de natură a contraveni dispoziţiilor constituţionale şi convenţionale referitoare la calitatea legii. Se face trimitere la deciziile Curţii Constituţionale nr. 903 din 6 iulie 2010, nr. 743 din 2 iunie 2011, nr. 1 din 11 ianuarie 2012, nr. 92 din 3 martie 2015 şi nr. 146 din 12 martie 2015, precum şi la jurisprudenţa Curţii Europene a

Drepturilor Omului, respectiv la hotărârile din 25 noiembrie 1996, 4 mai 2000 şi 9 noiembrie 2006, pronunţate în cauzele Wingrove împotriva Regatului Unit, Rotaru împotriva României, Leempoel & S. A. Ed. Cine Revue împotriva Belgiei.

9. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Se susţine că sensul expresiei „persoana supravegheată” rezultă, cu suficient de multă claritate, din interpretarea dispoziţiilor art. 83-89 din Codul penal, ce reglementează condiţiile care trebuie îndeplinite pentru dispunerea amânării aplicării pedepsei, termenul de supraveghere, măsurile şi obligaţiile ce pot fi dispuse, supravegherea, modificarea şi încetarea obligaţiilor, revocarea amânării aplicării pedepsei şi anularea amânării aplicării pedepsei. Se arată că, de altfel, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului relevă faptul că, având în vedere caracterul general al normelor juridice, acestea nu pot prezenta o claritate absolută, revenind instanţelor judecătoreşti atribuţia interpretării şi aplicării lor, de la caz la caz. Se face referire la hotărârile din 25 mai 1993, 24 mai 2007, 12 februarie 2008, 20 ianuarie 2009 şi 10 aprilie 2012, pronunţate de instanţa europeană anterior menţionată în cauzele Kokkinakis împotriva Greciei, Dragotoniu şi Militaru-Pidhomi împotriva României, Kafkaris împotriva Ciprului, Sud Fondi - S R L. şi alţii împotriva Italiei şi Miron Victor Panaitescu împotriva României.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 89 alin, (1) din Cod penai, care au următorul cuprins: „Dacă pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana supravegheată mai săvârşise o infracţiune până la rămânerea definitivă a hotărârii prin care s-a dispus amânarea, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen, amânarea se anulează. aplicându-se, după caz, dispoziţiile privitoare la concursul de infracţiuni, recidivă sau pluralitate intermediară.”

13. Se susţine că textul criticat contravine prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) referitoare la calitatea legii şi art. 24 cu privire la dreptul la apărare.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că supravegherea persoanei condamnate este reglementată, în mod distinct, în cazul fiecărei forme de individualizare a pedepsei pentru care legiuitorul a considerat ca fiind necesară impunerea acestei măsuri. Astfel, în cazul amânării aplicării pedepsei, art. 84 din Codul penal prevede termenul de supraveghere, de 2 ani, care curge de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei, iar art. 85 din Codul penal prevede măsurile de supraveghere şi obligaţiile persoanei cu privire la care se dispune amânarea aplicării pedepsei. De asemenea, în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere, art. 92 din Codul penal prevede termenul de supraveghere, cuprins între 2 şi 4 ani, care se calculează de la data la care hotărârea prin care a fost pronunţată suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a rămas definitivă, art. 93 din Codul penal reglementează măsurile de supraveghere şi obligaţiile care sunt impuse condamnatului, iar art. 94 din Codul penal stabileşte reguli procedurale referitoare la modalităţile concrete de aplicare a măsurilor de supraveghere. În fine, în cazul liberării condiţionate, art. 101 din Codul penal reglementează măsurile de supraveghere şi obligaţiile ce pot fi impuse persoanei condamnate, iar art. 102 din Codul penal prevede procedura de realizare a supravegherii.

15. Analizând gramatical dispoziţiile legale anterior enumerate, Curtea constată că, în cuprinsul acestora, legiuitorul a folosit, în cazul reglementării instituţiei amânării aplicării pedepsei, sintagma „persoana faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei* având în vedere că această formă de individualizare nu presupune condamnarea inculpatului, aplicarea unei pedepse sau decăderi, interdicţii ori incapacităţi ce ar putea decurge din infracţiunea săvârşită. În cazul reglementării suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi a liberării condiţionate, au fost folosite sintagme precum „cel condamnat” şi „persoana condamnată”, întrucât formele de individualizare a pedepsei analizate presupun pedepsirea persoanei care a săvârşit o infracţiune, pedeapsă care, însă, nu se execută în stare de detenţie.

16. Prin urmare, chiar dacă noţiunea de „persoană supravegheată” nu este definită în Codul penal sau în Codul de procedură penală, din analiza sistematică a dispoziţiilor legale mai sus arătate, Curtea reţine că aceasta se referă la persoana cu privire la care a fost dispusă o măsură de supraveghere, indiferent că este vorba despre persoana faţă de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei sau de persoana condamnată, în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi al liberării condiţionate.

17. Curtea constată, totodată, că dispoziţiile art. 89 alin. (1) din Codul penal fac parte din secţiunea a 4-a „Amânarea aplicării pedepsei” a capitolului V „Individualizarea pedepselor” a titlului III „Pedepsele” a părţii generale a Codului penal şi cuprind expresia „persoana supravegheată”, în contextul reglementării anulării amânării aplicării pedepsei, instituţie anterior menţionată,

18. Având în vedere considerentele mai sus arătate, Curtea reţine că sensul sintagmei criticate de autorul excepţiei poate fi determinat cu exactitate, fiind vorba despre persoana care a săvârşit o infracţiune şi în privinţa căreia instanţa competentă a dispus amânarea aplicării pedepsei şi măsura supravegherii, pentru o durată de 2 ani de la data amânării aplicării pedepsei, conform prevederilor art. 84 alin. (1) din Codul penal. Astfel, persoana supravegheată este persoana care se află în interiorul unui termen de supraveghere, stabilit potrivit normei juridice anterior referite.

19. Pentru aceste motive, Curtea constată că prevederile art. 89 alin. (1) din Codul penal sunt clare, precise şi previzibile, nefiind contrare dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) referitoare la calitatea legii.

20. În ceea ce priveşte pretinsa încălcare, prin textul criticat, a dreptului la apărare al persoanei supuse măsurii supravegherii, în cazul anulării amânării aplicării pedepsei, Curtea reţine că prevederile art. 24 din Constituţie nu sunt aplicabile în prezenta cauză, întrucât reglementează un drept fundamental care este asigurat prin intermediul normelor procesual penale.

21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Gabriel Cătălin Vereş în Dosarul nr. 16.859/180/2014 al Curţii de Apel Bacău - Secţia penală, cauze cu minori şi de familie şi constată că dispoziţiile art. 89 alin. (1) din Codul penal sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Bacău - Secţia penală, cauze cu minori şi de familie şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 24 noiembrie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 718

din 6 decembrie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, excepţie ridicată de Mariana Popa în Dosarul nr. 1.160/45/2015 al Curţii de Apel Iaşi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori, care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 183 D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa autoarei excepţiei. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Se arată că dispoziţiile legale criticate au mai format obiectul controlului de constituţionalitate, Curtea Constituţională pronunţând, în acest sens, spre exemplu,

Decizia nr. 10 din 14 ianuarie 2016, ale cărei considerente sunt aplicabile şi în prezenta cauză.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea penală nr. 30/DLF din 10 decembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 1.160/45/2015, Curtea de Apel Iaşi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, excepţie ridicată de Mariana Popa într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii formulate împotriva unei ordonanţe prin care a fost luată o măsură asigurătorie.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că obligativitatea luării măsurilor asigurătorii în cazul săvârşirii infracţiunilor reglementate în cuprinsul Legii nr. 78/2000, prevăzută prin textul criticat, anticipează o condamnare a persoanei urmărită penal, aspect ce contravine dispoziţiilor constituţionale şi convenţionale invocate de autoarea excepţiei.

6. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

7. Guvernul opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că dispoziţii similare celor ale art. 20 din Legea nr. 78/2000 se regăseau la art. 163 alin. 6 din Codul de procedură penală din 1968, care au fost supuse controlului de constituţionalitate, Curtea Constituţională pronunţând, în acest sens, Decizia nr. 7 din 15 ianuarie 2008, prin care a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate invocată. Se susţine că atât soluţia, cât şi considerentele deciziei anterior menţionate sunt aplicabile mutatis mutandis şi în prezenta cauză.

8. Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, întrucât argumentele aduse în susţinerea sa vizează, în realitate, modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 78/2000, şi nu constituţionalitatea acestora.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 20 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, care au următorul cuprins: „în cazul în care s-a săvârşit o infracţiune dintre cele prevăzute în prezentul capitol, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie. “

12. Se susţine că textul criticat contravine prevederilor constituţionale ale art. 21 alin, (3), cu privire la dreptul la un proces echitabil, ale art. 23 alin. (11), referitor la prezumţia de nevinovăţie şi, prin prisma prevederilor art. 20 din Constituţie referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, prevederilor art. 7 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitor la legalitatea pedepsei.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 20 din Legea nr. 78/2000 au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, prin raportare la critici de neconstituţionalitate similare, instanţa de contencios constituţional pronunţând, în acest sens, Decizia nr. 10 din 14 ianuarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 4 aprilie 2016, prin care a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate invocată.

14. Prin decizia anterior menţionată, instanţa de contencios constituţional, făcând trimitere la Decizia nr. 629 din 8 octombrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 20 noiembrie 2015 (paragrafele 14 şi 15), a reţinut că măsurile asigurătorii sunt definite drept măsuri procesuale cu caracter real, care au ca efect indisponibilizarea bunurilor mobile şi imobile care aparţin suspectului, inculpatului, părţii responsabile civilmente sau altor persoane, prin instituirea unui sechestru asupra acestora în vederea confiscării speciale, a confiscării extinse, executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori acoperirii despăgubirilor civile. Aceste măsuri au caracter provizoriu, având rolul de a preveni ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor care ar putea să asigure repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune, plata amenzii, a cheltuielilor judiciare sau realizarea confiscării, dispuse prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. Potrivit art. 249 alin. (3)-(5) din Codul de procedură penală, măsurile asigurătorii pentru garantarea executării pedepsei amenzii se pot lua numai asupra bunurilor suspectului sau inculpatului; în vederea confiscării speciale sau confiscării extinse se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane în proprietatea sau posesia cărora se află bunurile ce urmează a fi confiscate; în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune şi pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului şi ale persoanei responsabile civilmente, până la concurenţa valorii probabile a acestora. Măsurile asigurătorii se dispun de procuror, în cursul urmăririi penale, din oficiu sau la cererea părţii civile, prin ordonanţă motivată, de judecătorul de cameră preliminară sau de instanţa de judecată în timpul procesului penal, la sesizarea procurorului, a părţii civile sau din oficiu, prin încheiere motivată, producându-şi efectele de la momentul dispunerii până la momentul pronunţării hotărârii definitive În dosarul penal. Prin aceleaşi decizii, Curtea a reţinut că măsura asigurătorie, indiferent de organul judiciar care o instituie, trebuie motivată, fiind necesar să se arate, în cuprinsul actului prin care se dispune (ordonanţă sau încheiere), îndeplinirea condiţiilor legale privind necesitatea dispunerii măsurii şi, de asemenea, întinderea prejudiciului sau a valorii necesare pentru care se solicită sechestrul şi valoarea care urmează a fi garantată în acest fel De asemenea, pentru instituirea sechestrului asigurător nu este necesar ca suspectul sau inculpatul să pregătească ori să realizeze manopere sau activităţi din care să rezulte că ar intenţiona ascunderea bunurilor sale, măsura putând fi dispusă în toate cazurile în care s-a produs un prejudiciu sau legea impune confiscarea specială sau extinsă.

15. Totodată, Curtea a constatat că dispunerea măsurilor asigurătorii şi instituirea sechestrului asigurător se fac pe baza valorilor implicate în cauză (valoarea prejudiciului sau a sumelor probabile ce trebuie confiscate, bonitatea suspectului sau a inculpatului, valoarea patrimoniului de care acesta dispune) şi sunt lăsate, de regulă, la aprecierea organelor judiciare. De la această regulă Codul de procedură penală şi legile speciale prevăd excepţii referitoare atât la obligativitatea instituirii sechestrului asigurător, cât şi la imposibilitatea luării măsurilor asigurătorii, acestea din urmă având drept criterii calitatea titularilor şi tipul bunurilor.

16. Cu privire la cea dintâi categorie de excepţii, dispoziţiile art. 249 alin. (7) din Codul de procedură penală instituie obligativitatea instituirii sechestrului în cazul în care persoana vătămată este lipsită de capacitatea de exerciţiu sau are capacitate de exerciţiu restrânsă, indiferent dacă aceasta are sau nu desemnat un reprezentant legal şi indiferent dacă acesta înţelege să formuleze o cerere de sechestru. Cazuri de instituire obligatorie a sechestrului asigurător sunt prevăzute: la art. 32 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, cu modificările ulterioare, conform căruia luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie în cazul săvârşirii oricărei infracţiuni de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism; la art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, care prevede obligativitatea luării măsurilor asigurătorii în situaţia săvârşirii unei infracţiuni prevăzute de această lege; şi la art. 20 din Legea nr. 78/2000, criticat de autorul excepţiei.

17. Analizând obiectul legilor anterior enumerate, precum şi particularităţile infracţiunilor în cazul cărora este prevăzută excepţia luării obligatorii a măsurilor asigurătorii, Curtea a reţinut că reglementarea acestor excepţii a fost determinată, în mod special, de importanţa relaţiilor sociale ocrotite prin acestea, de caracteristicile elementelor constitutive ale laturii obiective a acestor infracţiuni şi de pericolul social crescut al faptelor incriminate.

18. Referitor la norma juridică a cărei neconstituţionalitate se invocă în prezenta cauză, Curtea a constatat că aceasta obligă organele judiciare la luarea măsurilor asigurătorii în cazul unor infracţiuni ce au un obiect material care poate atinge valori foarte mari şi al căror pericol social este, de asemenea, foarte ridicat. Aşa fiind, şi prejudiciile provocate prin săvârşirea infracţiunilor constau în sume însemnate de bani. În aceste condiţii, textul criticat ane rolul de a asigura posibilitatea acoperirii parţiale sau totale a pagubelor provocate, caracterul obligatoriu al măsurilor asigurătorii având rolul de a împiedica sustragerea, ascunderea sau înstrăinarea bunurilor ce fac obiectul lor.

19. Aşa fiind, Curtea a constatat că, prin prisma particularităţilor infracţiunilor reglementate prin Legea nr. 78/2000, obligativitatea instituirii măsurilor asigurătorii apare ca fiind justificată.

20. Referitor la pretinsa încălcare, prin textul criticat, a dispoziţiilor art. 44 din Constituţie, Curtea, făcând trimitere la Decizia nr. 207 din 31 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 3 iunie 2015 (paragraful 19), a statuat că, până la dovedirea vinovăţiei în materie penală, indisponibilizarea instituită prin sechestru nu afectează substanţa dreptului avut asupra bunurilor supuse măsurii.

21. Cu privire la pretinsa încălcare, prin textul criticat, a accesului liber la justiţie, Curtea a constatat că dreptul fundamental prevăzut la art. 21 din Constituţie semnifică posibilitatea de a beneficia de drepturile şi garanţiile procesuale instituite prin normele de procedură penală, în cadrul unui proces judecat de către o instanţă independentă, imparţială şi stabilită prin lege, într-un termen rezonabil. Or, simpla instituire a măsurilor asigurătorii, conform art. 20 din Legea nr. 78/2000, nu este de natură a înlătura aceste garanţii procesuale, aşa încât nu poate fi reţinută restrângerea sau încălcarea, prin textul criticat, a prevederilor art. 21 din Constituţie. De altfel, tot prin Decizia nr. 629 din 8 octombrie 2015, Curtea a observat că indisponibilizarea bunurilor prin luarea măsurilor asigurătorii nu are în vedere drepturi în materie penală în sensul art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, potrivit căruia orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil de către o instanţă independentă şi imparţială.

22. Referitor la respectarea, prin dispoziţiile art. 20 din Legea nr. 78/2000, a prevederilor art. 23 alin. (11) din Constituţie, Curtea a constatat că instituirea unor măsuri cu caracter provizoriu şi preventiv în vederea împiedicării distrugerii, sustragerii sau înstrăinării unor bunuri care au legătură cu săvârşirea unei infracţiuni nu este de natură a încălca prezumţia de nevinovăţie a proprietarului sau posesorului acestora, prezumţie care subzistă până la constatarea vinovăţiei acestuia printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

23. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina modificarea jurisprudenţei mai sus arătate, cele reţinute de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 10 din 14 ianuarie 2016 sunt valabile şi în prezenta cauză.

24. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Mariana Popa în Dosarul nr. 1.160/45/2015 al Curţii de Apel Iaşi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi constată că dispoziţiile art. 20 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Iaşi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 6 decembrie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare,

potrivit prevederilor art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 131/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 8 octombrie 2015, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 2 februarie 2017.

Nr. 14.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, denumită în continuare Academia, este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare.

(2) Academia asigură formarea ofiţerilor de poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, pompieri, penitenciare, a arhiviştilor şi a altor specialişti, prin programe de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, precum şi pregătirea postuniversitară prin programe postuniversitare şi postdoctorale.

(3) Academia este o instituţie publică de învăţământ superior acreditată, cu personalitate juridică, care face parte integrantă din sistemul naţional de învăţământ superior.

Art. 2. - Academia are calitatea de operator de date cu caracter personal în sensul Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, pentru prelucrările de date cu caracter personal efectuate în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce revin Academiei.

Art. 3. - Fondurile necesare desfăşurării activităţilor Academiei sunt asigurate conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. - Academia editează, În condiţiile legii, reviste, manuale, cursuri, monografii şi tratate necesare procesului educaţional.

Art. 5. - Academia se află în subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi este coordonată de secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne.

 

CAPITOLUL II

Organizarea Academiei

 

Art. 6. - (1) Academia are următoarea structură organizatorică:

a) conducerea Academiei;

b) Facultatea de Poliţie;

c) Facultatea de Poliţie de Frontieră;

d) Facultatea de Jandarmi;

e) Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative;

f) Facultatea de Pompieri;

g) Facultatea de Arhivistică;

h) Centrul de învăţământ cu frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă (la nivel de birou);

i) Colegiul Naţional de Afaceri Interne;

j) Departamentul de studii doctorale;

k) Serviciul evidenţă cercetare ştiinţifică, aplicare şi monitorizare proiecte;

l) Serviciul asigurarea calităţii învăţământului şi metodologii;

m) Biroul control intern;

n) Secretariatul Academiei (la nivel de serviciu);

o) Biroul cooperare interuniversitară şi relaţii publice;

p) Biroul juridic;

q) Serviciul management resurse umane;

r) Financiar;

s) Structura de securitate/Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (la nivel de compartiment);

t) Biroul management operaţional;

u) Biroul achiziţii;

v) Serviciul logistic;

w) Biroul informatică şi comunicaţii.

(2) Structura organizatorică a Academiei este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 7. - Activitatea desfăşurată de către structurile Academiei în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse are la bază relaţii de autoritate ierarhice şi funcţionale, de cooperare, de coordonare şi de control, potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare structură în parte.

Art. 8. - (1) Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc:

a) între conducerea Academiei şi toate structurile subordonate ale acesteia în scopul menţinerii şi perfecţionării stării de funcţionalitate a sistemului relaţional intern al instituţiei;

b) între şefii structurilor Academiei şi personalul subordonat acestora.

(2) Relaţiile de autoritate funcţionale se stabilesc în cadrul compartimentelor care nu sunt prevăzute cu funcţii de conducere între persoana cu funcţia cea mai mare, denumit în continuare ofiţer/agent/personal contractual desemnat, şi restul personalului, în vederea îndrumării în mod unitar, în conformitate cu scopurile şi obiectivele propuse, a activităţii acestor compartimente şi a echilibrării sarcinilor, armonizării eforturilor necesare şi asigurării unităţii de acţiune în îndeplinirea obiectivelor.

Art. 9. - Relaţiile de cooperare se stabilesc între structurile situate pe acelaşi nivel ierarhic în vederea realizării unor sarcini şi acţiuni comune.

Art. 10. - Relaţiile de coordonare se stabilesc între conducerea Academiei şi şefii structurilor subordonate, potrivit atribuţiilor specifice date în competenţa fiecărei structuri.

Art. 11. - Activitatea de control este atributul conducerii Academiei şi se realizează direct sau prin intermediul Biroului control intern.

Art. 12. - (1) Sistemul informaţional, respectiv circuitul intern al documentelor în Academie se realizează prin activităţi de predare/primire, redactare, gestionare, evidenţa, multiplicare, manipulare, transport şi expediere a documentelor, pe două paliere:

a) circuit primar;

b) circuit secundar.

(2) Circuitul primar se aplică documentelor care vizează atribuţii exclusive ale conducerii Academiei, primite de la:

a) conducerea Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I.;

b) structurile din aparatul centrai al M.A.I. sau subordonate nemijlocit;

c) alte instituţii din cadrul M.A.I. care au calitatea de ordonator secundar de credite;

d) instituţii din afara M.A.I.

(3) Circuitul secundar se aplică documentelor care nu vizează atribuţii exclusive ale conducerii Academiei primite de la:

a) instituţii din cadrul M.A.I.;

b) instituţii din afara M.A.I.

Art. 13. - Diagrama de relaţii a Academiei este prevăzută în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL III

Atribuţiile Academiei

 

Art. 14. - Principalele atribuţii ale Academiei sunt:

a) formarea ofiţerilor şi arhiviştilor prin studii universitare de licenţă;

b) specializarea şi perfecţionarea pregătirii prin studii universitare de masterat şi de doctorat;

c) desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică în domenii de interes pentru M.A.I., pe bază de contracte încheiate în acest scop, conform prevederilor legale;

d) organizarea şi desfăşurarea altor activităţi formative, potrivit prevederilor legale şi necesităţilor M.A.I.;

e) dezvoltarea cooperării universitare cu parteneri români şi străini.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea Academiei

 

Art. 15. - Conducerea Academiei se realizează de către rector, 2 prorectori, directorul general administrativ, care se aleg sau se numesc în funcţii, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 16, - (1) Rectorul conduce întreaga activitate a Academiei şi este reprezentantul legal al Academiei în relaţiile cu terţii. Rectorul este ordonator terţiar de credite în subordinea ordonatorului principal de credite.

(2) Rectorul Academiei este desemnat în condiţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Rectorul răspunde în faţa conducerii M.A.I. de întreaga activitate pe care o desfăşoară Academia, potrivit prevederilor din fişa postului.

(4) Atribuţiile rectorului Academiei pot fi preluate, pe linia de competenţă, de înlocuitorii de drept sau de persoanele împuternicite în acest scop, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(5) în exercitarea atribuţiilor sale, rectorul emite dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine.

(6) în lipsa rectorului, prerogativele acestuia sunt îndeplinite de către unul dintre prorectori,, desemnat, sau de către înlocuitorul legal.

Art. 17. - (1) Rectorul, confirmat de ministrul educaţiei naţionale, pe baza consultării Senatului Academiei, îşi numeşte prorectorii.

(2) Prorectorul desemnat de Senatul Academiei reprezintă Academia şi preia atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, în condiţiile legii, în cazul revocării din funcţie a rectorului, până la confirmarea unui nou rector de către ministrul educaţiei naţionale.

(3) Prorectorii se subordonează nemijlocit rectorului şi răspund de activitatea structurilor ce le sunt încredinţate spre coordonare şi îndrumare, potrivit prevederilor din fişele posturilor.

(4) Prorectorii reprezintă Academia în relaţiile cu celelalte unităţi din M.A.I. şi autorităţi din afara M.A.I., conform delegării şi dispoziţiilor primite.

Art. 18. - (1) Activitatea administrativă a Academiei este condusă de către directorul general administrativ.

(2) Postul de director general administrativ se ocupă prin concurs.

(3) Numirea pe post a directorului general administrativ se face de către rectorul Academiei.

(4) Directorul general administrativ se subordonează nemijlocit rectorului şi răspunde de activitatea structurilor ce îi sunt încredinţate spre coordonare şi îndrumare, potrivit prevederilor din fişa postului.

Art. 19. - (1) Decanii se subordonează direct rectorului şi nemijlocit prorectorului prevăzut la poziţia 2 din statul de organizare şi răspund de activitatea structurilor pe care le conduc.

(2) Decanii pot delega, în condiţiile legii, atribuţii din competenţa lor altor persoane din subordine.

Art. 20. - (1) Directorii de departament se subordonează direct decanilor şi nemijlocit prorectorului prevăzut la poziţia 2 din statul de organizare şi răspund de activitatea departamentelor pe care le conduc.

(2) Directorii de departament pot delega, în condiţiile legii, atribuţii din competenţa lor altor persoane din subordine.

Art. 21. - (1) Conducerea şi coordonarea serviciilor, birourilor şi compartimentelor sunt exercitate de şefii acestora sau de ofiţeri desemnaţi, iar în lipsa lor de către un ofiţer desemnat.

(2) Şefii serviciilor, birourilor şi ofiţerii desemnaţi să coordoneze activitatea compartimentelor din Academie răspund de întreaga activitate pe care o desfăşoară în faţa rectorului, a prorectorilor sau directorului general administrativ, după caz.

(3) Şefii serviciilor, birourilor şi ofiţerii desemnaţi să coordoneze activitatea compartimentelor conduc sau coordonează întreaga activitate pe liniile lor de competenţă şi reprezintă Academia în relaţiile cu celelalte unităţi din M.A.L şi autorităţi din afara M.A.I., conform delegării şi dispoziţiilor primite.

 

CAPITOLUL V

Atribuţiile componentelor organizatorice

 

 

 

SECŢIUNEA 1

Facultatea de Poliţie

 

Art. 22. - Facultatea de Poliţie are următoarea structură organizatorică:

a) Departamentul de poliţie;

b) Departamentul de ştiinţe comportamentale;

c) Departamentul de criminalistică;

d) Departamentul de educaţie fizică;

e) Formaţiuni studenţi, cu compartimentele Instructori de poliţie şi Asigurare administrativă;

f) Secretariat facultate.

Art. 23. - Departamentul de poliţie are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post ale membrilor departamentului;

b) elaborează planul de muncă semestrial, conform calendarului activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice de studiu;

c) elaborează programele analitice/fişele pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;

d) susţine prelegeri, seminare şi lucrări practice la un înalt nivel ştiinţific şi metodic, conform standardelor de calitate universitară;

e) asigură, prin consiliul departamentului, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;

f) organizează colocvii şi examene la programe de studii universitare de licenţă şi de masterat din cadrul departamentului;

g) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii, cursuri etc., precum şi prin proiecte de cercetare;

h) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei şi al altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante ale departamentului;

k) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;

l) asigură transmiterea cunoştinţelor fundamentale teoretice necesare formării ofiţerilor de poliţie şi ofiţerilor de penitenciare, precum şi crearea deprinderilor care se impun pentru aplicarea corespunzătoare a acestora în munca operativă, pe specialităţile corespunzătoare profilurilor şi liniilor de muncă din Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

m) colaborează cu specialişti din cadrul structurilor operative şi îi cooptează în procesul instructiv-educativ;

n) participă la activităţile de îndrumare a grupelor de studenţi, conform repartizării efectuate de către decanul Facultăţii de Poliţie;

o) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale M.A.I. şi în alte instituţii;

p) asigură accesul, consultă şi utilizează, în vederea perfecţionării pregătirii de specialitate, materialele publicate de Direcţia secretariat general, denumită în continuare D S.G., din cadrul M.A.I., prin publicaţiile sale, respectiv Buletinul de informare şi documentare şi sintezele documentare.

Art. 24. - Departamentul de ştiinţe comportamentale are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post ale membrilor departamentului;

b) elaborează pianul de muncă semestrial, conform calendarului activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice de studiu;

c) elaborează programele analitice/fişele pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;

d) susţine prelegeri, seminare şi lucrări practice la un înalt nivel ştiinţific şi metodic, conform standardelor de calitate universitară;

e) asigură prin consiliul departamentului nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;

f) organizează colocvii şi examene la programe de studii universitare de licenţă şi de masterat din cadrul departamentului;

g) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii, cursuri etc., precum şi prin proiecte de cercetare;

h) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei şi al altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante ale departamentului;

k) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;

l) colaborează cu specialişti din cadrul structurilor operative şi îi cooptează în procesul instructiv-educativ;

m) participă la activităţile de îndrumare a grupelor de studenţi, conform repartizării efectuate de către decanul Facultăţii de Poliţie;

n) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale M.A.I. şi în alte instituţii;

o) asigură accesul, consultă şi utilizează, în vederea perfecţionării pregătirii de specialitate, materialele publicate de D.S.G. din cadrul prin publicaţiile sale, respectiv Buletinul de informare şi documentare şi sintezele documentare.

Art. 25. - Departamentul de criminalistică are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post ale membrilor departamentului;

b) elaborează planul de muncă semestrial, conform calendarului activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice de studiu;

c) elaborează programe analitice/fişe pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;

d) susţine prelegeri, seminare şi lucrări practice la un înalt nivel ştiinţific şi metodic, conform standardelor de calitate universitară;

e) asigură, prin consiliul departamentului, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;

f) organizează colocvii şi examene la programele de studii universitare de licenţă şi de masterat din cadrul departamentului;

g) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii, cursuri etc., precum şi prin proiecte de cercetare;

h) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei şi a altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante ale departamentului;

k) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;

l) colaborează cu specialişti din cadrul structurilor operative şi îi cooptează în procesul instructiv-educativ;

m) studiază şi urmăreşte dinamica practicii judiciare, precum şi aplicarea acesteia în procesul de învăţământ;

n) organizează şi execută selecţia pentru formarea grupelor de studenţi la profilul Tehnică criminalistică;

o) amenajează, organizează şi întreţine laboratoarele şi tehnica de specialitate din dotarea departamentului;

p) gestionează editarea revistelor de specialitate în domeniul criminalisticii şi în domenii complementare;

q) iniţiază şi dezvoltă schimburile de cunoaştere şi bune practici cu structuri similare din ţară şi străinătate;

r) acordă sprijin de specialitate, la cerere, universităţilor şi altor instituţii de învăţământ din acelaşi domeniu de activitate;

s) participă la activităţile de îndrumare a grupelor de studenţi, conform repartizării efectuate de către decanul facultăţii;

t) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale M.A.I. şi în alte instituţii.

u) desfăşoară activităţi de evaluare a studenţilor la disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ, conform competenţelor;

v) asigură accesul, consultă şi utilizează, în vederea perfecţionării pregătirii de specialitate, materialele publicate de D.S.G. din cadrul M.A.I., prin publicaţiile sale, respectiv Buletinul de informare şi documentare şi sintezele documentare.

Art. 26. - Departamentul de educaţie fizică are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post ale membrilor departamentului;

b) elaborează planul de muncă semestrial, conform calendarului activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice de studiu;

c) elaborează programe analitice/fişe pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;

d) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii, cursuri etc., precum şi prin proiecte de cercetare;

e) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei şi al altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor sportive studenţeşti;

f) asigură însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor practice necesare viitorilor ofiţeri şi specialişti;

g) asigură şi menţine starea optimă de sănătate a tuturor celor care practică exerciţiile fizice în mod organizat, sistematic şi conştient, precum şi creşterea potenţialului lor de muncă;

h) favorizează procesele de creştere şi optimizare a dezvoltării fizice a organismului prin conţinutul lecţiilor de educaţie fizică;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) dezvoltă educaţia, în principal, a calităţilor motrice de bază, iar în secundar, a celor specifice unor ramuri şi probe sportive;

k) asigură formarea şi perfecţionarea capacităţii şi obişnuinţei de practicare independentă, sistematică, conştientă şi corectă a exerciţiilor fizice în timpul liber;

l) organizează şi coordonează activităţile sportive la nivelul Academiei;

m) organizează, coordonează şi desfăşoară antrenamentele sportive;

n) execută testarea anuală a personalului Academiei la pregătire fizică, conform reglementărilor legale în vigoare;

o) asigură participarea membrilor departamentului în cadrul comisiei şi subcomisiilor de evaluare a aptitudinilor fizice la concursul de admitere;

p) desfăşoară activităţi de amenajare şi întreţinere a bazei sportive;

q) participă la activităţile de îndrumare a grupelor de studenţi, conform repartizării efectuate de către decanul facultăţii;

r) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale M.A.I. şi în alte instituţii.

s) colaborează cu specialişti din cadrul structurilor operative şi îi cooptează în procesul instructiv-educativ;

t) desfăşoară activităţi de evaluare a studenţilor la disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ, conform competentelor;

u) asigură accesul, consultă şi utilizează, în vederea perfecţionării pregătirii de specialitate, materialele publicate de D.S.G. din cadrul M A L, prin publicaţiile sale, respectiv Buletinul de informare şi documentare şi sintezele documentare.

Art. 27. - Formaţiunile de studenţi, prin instructorii de poliţie, îndeplinesc următoarele atribuţii specifice:

a) asigură planificarea, organizarea, conducerea şi controlul activităţilor desfăşurate de efectivele de studenţi ai facultăţii;

b) desfăşoară activităţile didactice specifice instructorilor didactici auxiliari, conform prevederilor legale;

c) conduc nemijlocit orele de pregătire planificate şi desfăşurate în perioada modulului de pregătire militară generală în tabăra Vălenii de Munte sau în Academie;

d) participă la activităţile de organizare şi desfăşurare a ceremoniei de depunere a jurământului militar şi a ceremoniei de acordare a gradului militar/profesional absolvenţilor Academiei;

e) întocmesc documentele prevăzute în ordinele şi instrucţiunile în vigoare pe linia organizării, executării şi conducerii şedinţelor de tragere cu efectivele de studenţi;

f) asigură ordinea şi disciplina la nivelul efectivelor de studenţi ai facultăţii;

g) răspund de starea bunurilor şi tehnicii din dotarea studenţilor facultăţii;

h) asigură menţinerea capacităţii de intervenţie a efectivelor de studenţi ai facultăţii;

i) colaborează permanent cu structurile de specialitate pentru echiparea, hrănirea, cazarea şi asistenţa medicală a studenţilor facultăţii;

j) îndrumă activităţile culturale şi sportive ale studenţilor facultăţii împreună cu structurile specializate;

k) organizează, conduc şi coordonează activităţile de pregătire metodică a studenţilor facultăţii, cu funcţii de comandă;

l) întocmesc documentele şi execută instructajul privind plecarea/sosirea studenţilor facultăţii în/din învoiri/permisii, vacanţe, stagii de practică, misiuni;

m) participă la pregătirea şi desfăşurarea concursurilor de admitere şi examenelor de absolvire din Academie;

n) pregătesc şi execută revistele de front;

o) întocmesc aprecierile de serviciu pentru absolvenţii facultăţii;

p) execută instructajul studenţilor facultăţii pe linia sănătăţii şi securităţii muncii şi prevenirii şi stingerii incendiilor;

q) ţin evidenţa permisiilor, învoirilor, concediilor medicale, rezultatelor tragerilor, sancţiunilor şi recompenselor studenţilor facultăţii, a armamentului şi materialelor formaţiunilor, conform normelor în vigoare;

r) planifică, coordonează şi execută instructajul şi controlul modului de îndeplinire a atribuţiilor studenţilor facultăţii în serviciul de zi;

s) asigură redactarea notei de efective pentru alocarea/scoaterea ia/de la drepturile de hrănire a studenţilor facultăţii;

t) sprijină structurile logistice şi financiare în stabilirea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării,

Art. 28. - Structura asigurare administrativă are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură materialele necesare întreţinerii sectoarelor interioare şi exterioare de către studenţii facultăţii;

b) asigură distribuirea armamentului şi articolelor de echipament studenţilor facultăţii;

c) distribuie drepturile materiale studenţilor facultăţii, conform normelor în vigoare;

d) întocmeşte documentele pentru tragerile cu armamentul din dotare planificate, justifică consumul de muniţii la terminarea activităţii;

e) organizează activităţile gospodăreşti;

f) asigură întreţinerea şi verificarea armamentului după executarea şedinţelor de tragere;

g) prezintă bunurile aflate în gestiune pentru inventarierea anuală şi întocmeşte documentele necesare;

h) asigură materialele necesare pe timpul executării lucrărilor practice şi taberelor de pregătire;

i) răspunde de starea bunurilor şi tehnicii din dotarea facultăţii.

Art. 29. - Compartimentul secretariat facultate are următoarele atribuţii specifice:

a) înmatriculează anual studenţii facultăţii, întocmeşte şi gestionează contractele de studii cu aceştia;

b) colectează şi introduce datele pentru aplicaţia locală Registrul matricol unic din România, denumită în continuare R.M.U.R., precum şi pentru alte aplicaţii informatice privind managementul universitar;

c) transmite către Compartimentul planificare învăţământ din cadrul Secretariatului Academiei informaţiile necesare pentru planificarea activităţilor de învăţământ;

d) gestionează evidenţa şi mobilităţile studenţilor facultăţii;

e) elaborează suplimentul la diploma de licenţă/masterat şi îl predă Biroului statistică şi acte de studii al Academiei;

f) pune la dispoziţia Biroului statistică şi acte de studii baza de date necesară completării diplomelor de licenţă şi masterat;

g) distribuie către decanat, departamente şi formaţiuni de studenţi planurile de măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de examene;

h) completează registrele matricole ale seriilor de studenţi ai facultăţii;

i) îndeplineşte activităţi specifice pentru desfăşurarea concursului de admitere, examenului de licenţă, examenului de specialitate, examenului de disertaţie;

j) eliberează documentele de evidenţă universitară necesare studenţilor facultăţii;

k) întocmeşte şi furnizează către instituţiile abilitate situaţiile statistice necesare;

l) furnizează către comisia de acordare a burselor pe facultate datele necesare cu privire la acordarea diferitelor categorii de burse;

m) desfăşoară activităţi de înregistrare şi corespondenţă la nivelul facultăţii;

n) asigură evidenţa dosarelor, verificarea şi formularea listelor candidaţilor la concursul de admitere la masterate, organizate în facultate;

o) ţine evidenţa prezenţei personalului facultăţii şi a studenţilor de la forma de învăţământ cu frecvenţă;:

p) centralizează notele de efective pentru alocarea/scoaterea la/de la drepturile de hrănire a studenţilor facultăţii şi le predă compartimentului de specialitate;

q) înregistrează documentele clasificate, în regim de intrare-ieşire, şi consemnează numărul şi data pe documentul primit/ieşit;

r) repartizează şi urmăreşte rezolvarea corespondenţei clasificate, conform dispoziţiei rezolutive, şi asigură comunicarea răspunsului către structurile solicitante;

s) ţine evidenţa materialelor clasificate necesare desfăşurării activităţii;

t) clasifică şi ordonează corespondenţa clasificată în mapă;

u) pregăteşte pentru expediere corespondenţa clasificată;

v) asigură clasarea documentelor clasificate şi arhivarea acestora;

w) întocmeşte inventarele arhivistice;

x) ţine evidenţa ordinelor, instrucţiunilor şi regulamentelor clasificate.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Facultatea de Poliţie de Frontieră

 

Art. 30. - Facultatea de Poliţie de Frontieră are următoarea structură organizatorică:

a) Departamentul de poliţie de frontieră, imigrări, paşapoarte şi pregătire Schengen;

b) Departamentul de limbi străine;

c) Formaţiuni studenţi, cu structurile Instructori de poliţie şi Asigurare administrativă;

d) Secretariat facultate.

Art. 31. - Departamentul de poliţie de frontieră, imigrări, paşapoarte şi pregătire Schengen are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post ale membrilor departamentului;

b) elaborează planul de muncă semestrial, conform calendarului activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice de studiu;

c) elaborează programele analitice/fişele pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;

d) susţine prelegeri, seminare şi lucrări practice la un înalt nivel ştiinţific şi metodic, conform standardelor de calitate universitară;

e) asigură, prin consiliul departamentului, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;

f) organizează colocviile şi examenele la programele de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat din cadrul departamentului;

g) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii, cursuri etc., precum şi prin proiecte de cercetare;

h) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei şi al altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante ale departamentului;

k) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;

l) organizează şi coordonează stagiile de practică în conformitate cu planul de învăţământ şi programele de practică, avizate de beneficiari;

m) colaborează cu specialişti din cadrul structurilor operative şi îi cooptează în procesul instructiv-educativ;

n) asigură formarea profesională a studenţilor pentru structurile Poliţiei de Frontieră Române, Inspectoratului General pentru Imigrări şi Direcţiei Generale de Paşapoarte;

o) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale M.A.I. şi în alte instituţii;

p) participă la activităţile de îndrumare a grupelor de studenţi, conform repartizării efectuate de către decanul facultăţii;

q) desfăşoară activităţi de evaluare a studenţilor la disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ, conform competenţelor;

r) asigură accesul, consultă şi utilizează, în vederea perfecţionării pregătirii de specialitate, materialele publicate de D.S.G. din cadrul MAI,, prin publicaţiile sale, respectiv Buletinul de informare şi documentare şi sintezele documentare,

Art. 32, - Departamentul de limbi străine are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post ale membrilor departamentului;

b) elaborează planul de muncă semestrial, conform calendarului activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice de studiu;

c) elaborează programele analitice/fişele pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;

d) susţine prelegeri, seminare şi lucrări practice la un înalt nivel ştiinţific şi metodic, conform standardelor de calitate universitară;

e) asigură, prin consiliul departamentului, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;

f) organizează colocviile şi examenele la programele de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat din cadrul departamentului;

g) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii, cursuri etc., precum şi prin proiecte de cercetare;

h) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei şi al altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante ale departamentului;

k) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;

l) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale M.A.I. şi în alte instituţii;

m) asigură traducerea unor lucrări de interes documentar şi profesional;

n) asigură desfăşurarea lecţiilor mixte la limba străină;

o) participă, prin profesori examinatori, în comisii şi subcomisii la diverse examene şi testări la limbi străine;

p) realizează translaţia la nivel interinstituţional în cadrul activităţilor la care participă structuri similare din străinătate, în conformitate cu planurile şi misiunile aprobate;

q) participă la activităţile de îndrumare a grupelor de studenţi, conform repartizării efectuate de către decanul facultăţii;

r) desfăşoară activităţi de evaluare a studenţilor la disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ, conform competenţelor;

s) asigură accesul, consultă şi utilizează, în vederea perfecţionării pregătirii de specialitate, materialele publicate de D.S.G. din cadrul M.A.I., prin publicaţiile sale, respectiv Buletinul de Informare şi Documentare şi Sintezele Documentare.

Art. 33. - Formaţiunile de studenţi, prin instructorii de poliţie, îndeplinesc următoarele atribuţii specifice:

a) asigură planificarea, organizarea, conducerea şi controlul activităţilor desfăşurate de efectivele de studenţi ai facultăţii;

b) desfăşoară activităţile didactice specifice instructorilor didactici auxiliari, conform prevederilor legale;

c) conduc nemijlocit orele de pregătire planificate şi desfăşurate în perioada modulului de pregătire militară generală în tabăra Vălenii de Munte sau în Academie;

d) participă la activităţile de organizare şi desfăşurare a ceremoniei de depunere a jurământului militar şi a ceremoniei de acordare a gradului militar/profesional absolvenţilor Academiei;

e) întocmesc documentele prevăzute în ordinele şi instrucţiunile în vigoare pe linia organizării, executării şi conducerii şedinţelor de tragere cu efectivele de studenţi;

f) asigură ordinea şi disciplina la nivelul efectivelor de studenţi ai facultăţii;

g) răspund de starea bunurilor şi tehnicii din dotarea studenţilor facultăţii;

h) asigură menţinerea capacităţii de intervenţie a efectivelor de studenţi ai facultăţii;

i) colaborează permanent cu structurile de specialitate pentru echiparea, hrănirea, cazarea şi asistenţa medicală a studenţilor facultăţii;

j) îndrumă activităţile culturale şi sportive ale studenţilor facultăţii împreună cu structurile specializate;

k) organizează, conduc şi coordonează activităţile de pregătire metodică a studenţilor facultăţii cu funcţii de comandă;

l) întocmesc documentele şi execută instructajul privind plecarea/sosirea studenţilor facultăţii în/din învoiri/permisii, vacanţe, stagii de practică, misiuni;

m) participă la pregătirea şi desfăşurarea concursurilor de admitere şi a examenelor de absolvire din Academie;

n) pregătesc şi execută revistele de front;

o) întocmesc aprecierile de serviciu pentru absolvenţii facultăţii;

p) execută instructajul studenţilor facultăţii pe linia sănătăţii şi securităţii muncii şi prevenirii şi stingerii incendiilor;

q) ţin evidenţa permisiilor, învoirilor, concediilor medicale, rezultatelor tragerilor, sancţiunilor şi recompenselor studenţilor facultăţii, a armamentului şi materialelor formaţiunilor, conform normelor în vigoare;

r) planifică, coordonează şi execută instructajul şi controlul modului de îndeplinire a atribuţiilor studenţilor facultăţii în serviciul de zi;

s) asigură redactarea notei de efective pentru alocarea/scoaterea ia/de la drepturile de hrănire a studenţilor facultăţii;

t) sprijină structurile logistice şi financiare, în stabilirea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării,

Art. 34. - Structura asigurare administrativă are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură materialele necesare întreţinerii sectoarelor interioare şi exterioare de către studenţii facultăţii;

b) asigură distribuirea armamentului şi articolelor de echipament studenţilor facultăţii;

c) distribuie drepturile materiale studenţilor facultăţii, conform normelor în vigoare;

d) întocmeşte documentele pentru tragerile cu armamentul din dotare planificate, justifică consumul de muniţii la terminarea activităţii;

e) organizează activităţile gospodăreşti;

f) asigură întreţinerea şi verificarea armamentului după executarea şedinţelor de tragere;

g) prezintă bunurile aflate în gestiune pentru inventarierea anuală şi întocmeşte documentele necesare;

h) asigură materialele necesare pe timpul executării lucrărilor practice şi taberelor de pregătire;

i) răspunde de starea bunurilor şi tehnicii din dotarea facultăţii.

Art. 35. - Compartimentul secretariat facultate are următoarele atribuţii specifice:

a) înmatriculează anual studenţii facultăţii, întocmeşte şi gestionează contractele de studii cu aceştia;

b) colectează şi introduce datele pentru aplicaţia locală R.M.U.R., precum şi pentru alte aplicaţii informatice privind managementul universitar;

c) transmite către Compartimentul planificare învăţământ din cadrul Secretariatului Academiei informaţiile necesare pentru planificarea activităţilor de învăţământ;

d) gestionează evidenţa şi mobilităţile studenţilor facultăţii;

e) elaborează suplimentul la diploma de licenţă/masterat şi îl predă Biroului statistică şi acte de studii al Academiei;

f) pune la dispoziţia Biroului statistică şi acte de studii baza de date necesară completării diplomelor de licenţă şi masterat;

g) distribuie către decanat, departamente şi formaţiuni de studenţi planurile de măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de examene;

h) completează registrele matricole ale seriilor de studenţi ai facultăţii;

i) îndeplineşte activităţi specifice pentru desfăşurarea concursului de admitere, examenului de licenţă, examenului de specialitate, examenului de disertaţie;

j) eliberează documentele de evidenţă universitară necesare studenţilor facultăţii;

k) întocmeşte şi furnizează către instituţiile abilitate situaţiile statistice necesare;

l) furnizează către comisia de acordare a burselor pe facultate datele necesare cu privire la acordarea diferitelor categorii de burse;

m) desfăşoară activităţi de înregistrare şi corespondenţă la nivelul facultăţii;

n) asigură evidenţa dosarelor, verificarea şi formularea listelor candidaţilor la concursul de admitere la masterate organizate în facultate;

o) ţine evidenţa prezenţei personalului facultăţii şi a studenţilor de la forma de învăţământ cu frecvenţă;

p) centralizează notele de efective pentru alocarea/scoaterea la/de la drepturile de hrănire a studenţilor facultăţii şi ie predă compartimentului de specialitate;

q) înregistrează documentele clasificate, în regim de intrare-ieşire, şi consemnează numărul şi data pe documentul primit/ieşit;

r) repartizează şi urmăreşte rezolvarea corespondenţei clasificate, conform dispoziţiei rezolutive, şi asigură comunicarea răspunsului către structurile solicitante;

s) ţine evidenţa materialelor clasificate necesare desfăşurării activităţii;

t) clasifică şi ordonează corespondenţa clasificată în mapă;

u) pregăteşte pentru expediere corespondenţa clasificată;

v) asigură clasarea documentelor clasificate şi arhivarea acestora;

w) întocmeşte inventarele arhivistice;

x) ţine evidenţa ordinelor, instrucţiunilor şi regulamentelor clasificate.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Facultatea de Jandarmi

 

Art. 36. - Facultatea de Jandarmi are următoarea structură organizatorică:

a) Departamentul de jandarmi;

b) Departamentul de pregătire generală;

c) Formaţiuni studenţi, cu structurile Instructori militari şi Asigurare administrativă;

d) Secretariat facultate.

Art. 37. - Departamentul de jandarmi are următoarele atribuţii specifice;

a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post ale membrilor departamentului;

b) elaborează planul de muncă semestrial, conform calendarului activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice de studiu;

c) elaborează programe analitice/fişe pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;

d) susţine prelegeri, seminare şi lucrări practice la un înalt nivel ştiinţific şi metodic, conform standardelor de calitate universitară;

e) asigură, prin consiliul departamentului, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;

f) organizează colocvii şi examene la programele de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat din cadrul departamentului;

g) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii, cursuri etc., precum şi prin proiecte de cercetare;

h) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei şi al altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante ale departamentului;

k) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;

l) organizează şi coordonează stagii de practică în conformitate cu planul de învăţământ şi programele de practică, avizate de beneficiari;

m) colaborează cu specialişti din cadrul structurilor operative şi îi cooptează în procesul instructiv-educativ;

n) asigură pregătirea studenţilor de la specialităţile jandarmi, poliţie, poliţie de frontieră şi penitenciare la disciplinele prevăzute În planurile de învăţământ, conform competenţelor, prin cursuri, seminare, lucrări practice, aplicaţii etc., precum şi a specialiştilor din alte structuri;

o) desfăşoară activităţi de evaluare a studenţilor la disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ, conform competenţelor;

p) participă la activităţile de îndrumare a grupelor de studenţi, conform repartizării efectuate de către decanul facultăţii;

q) planifică, organizează şi conduce activităţile de selecţie şi antrenament al cadrelor şi studenţilor pentru constituirea loturilor de tir ale Academiei;

r) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale M.A.I. şi în alte instituţii;

s) planifică, conduce, coordonează şi controlează modul de desfăşurare a pregătirii studenţilor în modulele de pregătire militară desfăşurate în tabăra Vălenii de Munte sau în Academie;

t) planifică, conduce, coordonează şi participă la pregătirea studenţilor pentru ceremonialul depunerii jurământului militar;

u) planifică, conduce, coordonează şi participă la pregătirea ceremonialului de acordare a gradului militar/profesional absolvenţilor Academiei;

v) asigură asistenţa la ore a instructorilor didactici auxiliari, conform prevederilor legale;

w) asigură accesul, consultă şi utilizează, în vederea perfecţionării pregătirii de specialitate, materialele publicate de D.S.G. din cadrul M.A.I., prin publicaţiile sale, respectiv Buletinul de informare şi documentare şi sintezele documentare.

Art. 38. - Departamentul de pregătire generală are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post ale membrilor departamentului;

b) elaborează planul de muncă semestrial, conform calendarului activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice de studiu;

c) elaborează programe analitice/fişe pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;

d) susţine prelegeri, seminare şi lucrări practice la un înalt nivel ştiinţific şi metodic, conform standardelor de calitate universitară;

e) asigură, prin consiliul departamentului, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;

f) organizează colocvii şi examene la programele de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat din cadrul departamentului;

g) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii, cursuri etc., precum şi prin proiecte de cercetare;

h) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei şi al altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante ale departamentului;

k) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;

l) organizează şi coordonează stagii de practică în conformitate cu planul de învăţământ şi programele de practică, avizate de beneficiari;

m) colaborează cu specialişti din cadrul structurilor operative şi îi cooptează în procesul instructiv-educativ;

n) asigură pregătirea studenţilor de la specialităţile jandarmi, poliţie, poliţie de frontieră şi penitenciare la disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ, conform competenţelor, prin cursuri, seminare, lucrări practice, aplicaţii etc., precum şi a specialiştilor din alte structuri;

o) desfăşoară activităţile de evaluare a studenţilor şi a specialiştilor din alte structuri la disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ, conform competenţelor;

p) participă la activităţile de îndrumare a grupelor de studenţi, conform repartizării efectuate de către decanul facultăţii;

q) planifică, organizează şi conduce activităţile de selecţie şi antrenament al cadrelor şi studenţilor pentru constituirea loturilor de tir ale Academiei;

r) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale M.A.I. şi în alte instituţii;

s) planifică, conduce, coordonează şi controlează modul de desfăşurare a pregătirii studenţilor în modulele de pregătire militară desfăşurate în tabăra Vălenii de Munte sau în Academie;

t) planifică, conduce, coordonează şi participă la pregătirea studenţilor pentru ceremonia depunerii jurământului militar;

u) planifică, conduce, coordonează şi participă la pregătirea ceremoniei de acordare a gradului militar/profesional absolvenţilor Academiei;

v) asigură asistenţa la ore a instructorilor didactici auxiliari, conform prevederilor legale;

w) asigură accesul, consultă şi utilizează, în vederea perfecţionării pregătirii de specialitate, materialele publicate de D.S.G. din cadrul M.A.I., prin publicaţiile sale, respectiv Buletinul de informare şi documentare şi sintezele documentare.

Art. 39. - Formaţiunile de studenţi, prin instructorii militari, îndeplinesc următoarele atribuţii specifice;

a) asigură planificarea, organizarea, conducerea şi controlul activităţilor desfăşurate de efectivele de studenţi ai facultăţii;

b) desfăşoară activităţile didactice specifice instructorilor didactici auxiliari, conform prevederilor legale;

c) conduc nemijlocit orele de pregătire planificate şi desfăşurate în perioada modulului de pregătire militară generală în tabăra Vălenii de Munte sau în Academie;

d) participă la activităţile de organizare şi desfăşurare a ceremoniei de depunere a jurământului militar şi ceremoniei de acordare a gradului militar/profesional absolvenţilor Academiei;

e) întocmesc documentele prevăzute în ordinele şi instrucţiunile în vigoare pe linia organizării, executării şi conducerii şedinţelor de tragere cu efectivele de studenţi;

f) asigură ordinea şi disciplina la nivelul efectivelor de studenţi ai facultăţii;

g) răspund de starea bunurilor şi tehnicii din dotarea studenţilor facultăţii;

h) asigură menţinerea capacităţii de intervenţie a efectivelor de studenţi ai facultăţii;

i) colaborează permanent cu structurile de specialitate pentru echiparea, hrănirea, cazarea şi asistenţa medicală a studenţilor facultăţii;

j) îndrumă activităţile culturale şi sportive ale studenţilor facultăţii împreună cu structurile specializate;

k) organizează, conduc şi coordonează activităţile de pregătire metodică a studenţilor facultăţii cu funcţii de comandă;

l) întocmesc documentele şi execută instructajul privind plecarea/sosirea studenţilor facultăţii în/din învoiri/permisii, vacanţe, stagii de practică, misiuni;

m) participă la pregătirea şi desfăşurarea concursurilor de admitere şi examenelor de absolvire din Academie;

n) pregătesc şi execută revistele de front;

o) întocmesc aprecierile de serviciu pentru absolvenţii cu statut militar;

p) execută instructajul studenţilor facultăţii pe linia sănătăţii şi securităţii muncii şi prevenirii şi stingerii incendiilor;

q) ţin evidenţa permisiilor, învoirilor, concediilor medicale, rezultatelor tragerilor, sancţiunilor şi recompenselor studenţilor facultăţii, a armamentului şi materialelor formaţiunilor, conform normelor în vigoare;

r) planifică, coordonează şi execută instructajul şi controlul modului de îndeplinire a atribuţiilor studenţilor facultăţii în serviciul de zi;

s) asigură redactarea notei de efective pentru alocarea/scoaterea la/de la drepturile de hrănire a studenţilor facultăţii.

t) sprijină structurile logistice şi financiare în stabilirea Cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării.

Art. 40, - Structura asigurare administrativă are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură materialele necesare întreţinerii sectoarelor interioare şi exterioare de către studenţii facultăţii;

b) asigură distribuirea armamentului şi articolelor de echipament studenţilor facultăţii;

c) distribuie drepturile materiale studenţilor facultăţii, conform normelor în vigoare;

d) întocmeşte documentele pentru tragerile cu armamentul din dotare planificate, justifică consumul de muniţii la terminarea activităţii;

e) organizează activităţile gospodăreşti;

f) asigură întreţinerea şi verificarea armamentului după executarea şedinţelor de tragere;

g) prezintă bunurile aflate în gestiune pentru inventarierea anuală şi întocmeşte documentele necesare;

h) asigură materialele necesare pe timpul executării lucrărilor practice şi taberelor de pregătire;

i) răspunde de starea bunurilor şi tehnicii din dotarea facultăţii.

Art. 41. - Compartimentul secretariat facultate are următoarele atribuţii specifice:

a) înmatriculează anual studenţii facultăţii, întocmeşte şi gestionează contractele de studii cu aceştia;

b) colectează şi introduce datele pentru aplicaţia locală R.M.U.R., precum şi pentru alte aplicaţii informatice privind managementul universitar;

c) transmite către Compartimentul planificare învăţământ din cadrul Secretariatului Academiei informaţiile necesare pentru planificarea activităţilor de învăţământ;

d) gestionează evidenţa şi mobilităţile studenţilor facultăţii;

e) elaborează suplimentul la diploma de licenţă/masterat şi îl predă Biroului statistică şi acte de studii al Academiei;

f) pune la dispoziţia Biroului statistică şi acte de studii baza de date necesară completării diplomelor de licenţă şi masterat;

g) distribuie către decanat, departamente şi formaţiuni de studenţi planurile de măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de examene;

h) completează registrele matricole ale seriilor de studenţi ai facultăţii;

i) îndeplineşte activităţi specifice pentru desfăşurarea concursului de admitere, examenului de licenţă, examenului de specialitate, examenului de disertaţie;

j) eliberează documentele de evidenţă universitară necesare studenţilor facultăţii;

k) întocmeşte şi furnizează către instituţiile abilitate situaţiile statistice necesare;

l) furnizează către comisia de acordare a burselor pe facultate datele necesare cu privire la acordarea diferitelor categorii de burse;

m) desfăşoară activităţi de înregistrare şi corespondenţă la nivelul facultăţii;

n) asigură evidenţa dosarelor, verificarea şi formularea listelor candidaţilor la concursul de admitere la masterate organizate în facultate;

o) ţine evidenţa prezenţei personalului facultăţii şi a studenţilor de la forma de învăţământ cu frecvenţă;

p) centralizează notele de efective pentru alocarea/scoaterea la/de la drepturile de hrănire a studenţilor facultăţii şi le predă compartimentului de specialitate;

q) înregistrează documentele clasificate, în regim de intrare-ieşire, şi consemnează numărul şi data pe documentul primit/ieşit;

r) repartizează şi urmăreşte rezolvarea corespondenţei clasificate, conform dispoziţiei rezolutive, şi asigură comunicarea răspunsului către structurile solicitante;

s) ţine evidenţa materialelor clasificate necesare desfăşurării activităţii;

t) clasifică şi ordonează corespondenţa clasificată în mapă;

u) pregăteşte pentru expediere corespondenţa clasificată;

v) asigură clasarea documentelor clasificate şi arhivarea acestora;

w) întocmeşte inventarele arhivistice;

x) ţine evidenţa ordinelor, instrucţiunilor şi regulamentelor clasificate.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

 

Art. 42. - Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative are următoarea structură organizatorică:

a) Departamentul de drept penal;

b) Departamentul de drept privat;

c) Departamentul de drept public şi administraţie publică;

d) Formaţiuni studenţi, cu structurile Instructori de poliţie şi Asigurare administrativă;

e) Secretariat facultate.

Art. 43. - Departamentul de drept penal are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post ale membrilor departamentului;

b) elaborează planul de muncă semestrial, conform calendarului activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice de studiu;

c) elaborează programele analitice/fişele pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;

d) susţine prelegerile, seminarele şi lucrările practice la un înalt nivel ştiinţific şi metodic, conform standardelor de calitate universitară;

e) asigură, prin consiliul departamentului, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;

f) organizează colocviile şi examenele la programele de studii universitare de licenţă şi de masterat din cadrul departamentului;

g) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii, cursuri etc., precum şi prin proiecte de cercetare;

h) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei şi al altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din departament;

k) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;

l) participă la activităţile de îndrumare a grupelor de studenţi, conform repartizării efectuate de către decanul facultăţii;

m) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale M.A.I. şi în alte instituţii;

n) colaborează cu specialişti din cadrul structurilor operative şi îi cooptează în procesul instructiv-educativ;

o) desfăşoară activităţi de evaluare a studenţilor la disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ conform competenţelor;

p) asigură accesul, consultă şi utilizează, în vederea perfecţionării pregătirii de specialitate, materialele publicate de D.S.G. din cadrul M.A.I,, prin publicaţiile sale, respectiv Buletinul de informare şi documentare şt sintezele documentare.

Art. 44. - Departamentul de drept privat are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post ale membrilor departamentului;

b) elaborează planul de muncă semestrial, conform calendarului activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice de studiu;

c) elaborează programele analitice/fişele pentru disciplinele Studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;

d) susţine prelegerile, seminarele şi lucrările practice la un înalt nivel ştiinţific şi metodic, conform standardelor de calitate universitară;

e) asigură, prin consiliul departamentului, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;

f) organizează colocvii şi examene la programele de studii universitare de licenţă şi de masterat din cadrul departamentului;

g) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii, cursuri etc., precum şi prin proiecte de cercetare;

h) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei şi al altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din departament;

k) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;

l) participă la activităţile de îndrumare a grupelor de studenţi, conform repartizării efectuate de către decanul facultăţii;

m) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale MAI. şi în alte instituţii;

n) colaborează cu specialişti din cadrul structurilor operative şi îi cooptează în procesul instructiv-educativ;

o) asigură accesul, consultă şi utilizează, în vederea perfecţionării pregătirii de specialitate, materialele publicate de D.S.G. din cadrul M.A.I., prin publicaţiile sale, respectiv Buletinul de informare şi documentare şi sintezele documentare.

Art. 45. - Departamentul de drept public şi administraţie publică are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post ale membrilor departamentului;

b) elaborează planul de muncă semestrial, conform calendarului activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice de studiu;

c) elaborează programe analitice/fişe pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;

d) susţine prelegeri, seminare şi lucrări practice la un înalt nivel ştiinţific şi metodic, conform standardelor de calitate universitară;

e) asigură, prin consiliul departamentului, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;

f) organizează colocvii şi examene la programele de studii universitare de licenţă şi de masterat din cadrul departamentului;

g) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii, cursuri etc., precum şi prin proiecte de cercetare;

h) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei şi al altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din departament;

k) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;

l) participă la activităţile de îndrumare a grupelor de studenţi, conform repartizării efectuate de către decanul facultăţii;

m) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale M.A.I. şi în alte instituţii;

n) colaborează cu specialişti din cadrul structurilor operative şi îi cooptează în procesul instructiv-educativ;

o) desfăşoară activităţi de evaluare a studenţilor la disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ, conform competenţelor;

p) asigură accesul, consultă şi utilizează, în vederea perfecţionării pregătirii de specialitate, materialele publicate de D.S.G. din cadrul M.A.I., prin publicaţiile sale, respectiv Buletinul de informare şi documentare şi sintezele documentare.

Art. 46. - Formaţiunile de studenţi, prin instructorii de poliţie, îndeplinesc următoarele atribuţii specifice:

a) asigură planificarea, organizarea, conducerea şi controlul activităţilor desfăşurate de efectivele de studenţi ai facultăţii;

b) desfăşoară activităţile didactice specifice instructorilor didactici auxiliari, conform prevederilor legale;

c) conduc nemijlocit orele de pregătire planificate şi desfăşurate în perioada modulului de pregătire militară generală în tabăra Vălenii de Munte sau în Academie;

d) participă la activităţile de organizare şi desfăşurare a ceremoniei de depunere a jurământului militar şi ceremoniei de acordare a gradului militar/profesional absolvenţilor Academiei;

e) întocmesc documentele prevăzute în ordinele şi instrucţiunile în vigoare pe linia organizării, executării şi conducerii şedinţelor de tragere cu efectivele de studenţi;

f) asigură ordinea şi disciplina la nivelul efectivelor de studenţi ai facultăţii;

g) răspund de starea bunurilor şi tehnicii din dotarea studenţilor facultăţii;

h) asigură menţinerea capacităţii de intervenţie a electivelor de studenţi ai facultăţii;

i) colaborează permanent cu structurile de specialitate pentru echiparea, hrănirea, cazarea şi asistenţa medicală a studenţilor facultăţii;

j) îndrumă activităţile culturale şi sportive ale studenţilor facultăţii împreună cu structurile specializate;

k) organizează, conduc şi coordonează activităţile de pregătire metodică a studenţilor facultăţii, cu funcţii de comandă;

l) întocmesc documentele şi execută instructajul privind plecarea/sosirea studenţilor facultăţii în/din învoiri/permisii, vacanţe, stagii de practică, misiuni;

m) participă la pregătirea şi desfăşurarea concursurilor de admitere şi examenelor de absolvire din Academie;

n) pregătesc şi execută revistele de front;

o) întocmesc aprecierile de serviciu pentru absolvenţii facultăţii;

p) execută instructajul studenţilor facultăţii pe linia sănătăţii şi securităţii muncii şi prevenirii şi stingerii incendiilor;

q) ţin evidenţa permisiilor, învoirilor, concediilor medicale, rezultatelor tragerilor, sancţiunilor şi recompenselor studenţilor facultăţii, a armamentului şi materialelor formaţiunilor, conform normelor în vigoare;

r) planifică, coordonează şi execută instructajul şi controlul modului de îndeplinire a atribuţiilor studenţilor facultăţii în serviciul de zi;

s) asigură redactarea notei de efective pentru alocarea/scoaterea la/de la drepturile de hrănire a studenţilor facultăţii;

t) sprijină structurile logistice şi financiare, în stabilirea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării.

Art. 47. - Structura Asigurare administrativă are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură materialele necesare întreţinerii sectoarelor interioare şi exterioare de către studenţii facultăţii;

b) asigură distribuirea armamentului şi articolelor de echipament studenţilor facultăţii;

c) distribuie drepturile materiale studenţilor facultăţii, conform normelor în vigoare;

d) întocmeşte documentele pentru tragerile cu armamentul din dotare planificate, justifică consumul de muniţii la terminarea activităţii;

e) organizează activităţile gospodăreşti;

f) asigură întreţinerea şi verificarea armamentului după executarea şedinţelor de tragere;

g) prezintă bunurile aflate în gestiune pentru inventarierea anuală şi întocmeşte documentele necesare;

h) asigură materialele necesare pe timpul executării lucrărilor practice şi taberelor de pregătire;

i) răspunde de starea bunurilor şi tehnicii din dotarea facultăţii.

Art. 48. - Compartimentul secretariat facultate are următoarele atribuţii specifice:

a) înmatriculează anual studenţii facultăţii, întocmeşte şi gestionează contractele de studii cu aceştia;

b) colectează şi introduce datele pentru aplicaţia locală R.M.U.R., precum şi pentru alte aplicaţii informatice privind managementul universitar;

c) transmite către Compartimentul planificare învăţământ din cadrul Secretariatului Academiei informaţiile necesare pentru planificarea activităţilor de învăţământ;

d) gestionează evidenţa şi mobilităţile studenţilor facultăţii;

e) elaborează suplimentul la diploma de licenţă/masterat şi îl predă Biroului statistică şi acte de studii al Academiei;

f) pune la dispoziţia Biroului statistică şi acte de studii baza de date necesară completării diplomelor de licenţă şi masterat;

g) distribuie către decanat, departamente şi formaţiuni de studenţi planurile de măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de examene;

h) completează registrele matricole ale seriilor de studenţi ai facultăţii;

i) îndeplineşte activităţi specifice pentru desfăşurarea concursului de admitere, examenului de licenţă, examenului de specialitate, examenului de disertaţie;

j) eliberează documentele de evidenţă universitară necesare studenţilor facultăţii;

k) întocmeşte şi furnizează către instituţiile abilitate situaţiile statistice necesare;

l) furnizează către comisia de acordare a burselor pe facultate datele necesare cu privire la acordarea diferitelor categorii de burse;

m) desfăşoară activităţi de înregistrare şi corespondenţă la nivelul facultăţii;

n) asigură evidenţa dosarelor, verificarea şi formularea listelor candidaţilor la concursul de admitere la masterate, organizate în facultate;

o) ţine evidenţa prezenţei personalului facultăţii şi a studenţilor de la forma de învăţământ cu frecvenţă;

p) centralizează notele de efective pentru alocarea/scoaterea la/de la drepturile de hrănire a studenţilor facultăţii şi le predă compartimentului de specialitate;

q) înregistrează documentele clasificate, în regim de intrare-ieşire, şi consemnează numărul şi data pe documentul primit/ieşit;

r) repartizează şi urmăreşte rezolvarea corespondenţei clasificate, conform dispoziţiei rezolutive, şi asigură comunicarea răspunsului către structurile solicitante;

s) ţine evidenţa materialelor clasificate necesare desfăşurării activităţii;

t) clasifică şi ordonează corespondenţa clasificată în mapă;

u) pregăteşte pentru expediere corespondenţa clasificată;

v) asigură clasarea documentelor clasificate şi arhivarea acestora;

w) întocmeşte inventarele arhivistice;

x) ţine evidenţa ordinelor, instrucţiunilor şi regulamentelor clasificate.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Facultatea de Pompieri

 

Art. 49. - Facultatea de Pompieri are următoarea structură organizatorică:

a) Departamentul de inginerie şi situaţii de urgenţă;

b) Formaţiuni studenţi, cu structurile Instructori militari şi Asigurare administrativă;

c) Secretariatul facultăţii;

d) Biblioteca.

Art. 50. - Departamentul de inginerie şi situaţii de urgenţă are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post ale membrilor departamentului;

b) elaborează planul de muncă semestrial, conform calendarului activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice de studiu;

c) elaborează programe analitice/fişe pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de

învăţământ;

d) susţine prelegeri, seminare şi lucrări practice la un înalt nivel ştiinţific şi metodic, conform standardelor de calitate universitară;

e) asigură, prin consiliul departamentului, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;

f) organizează colocvii şi examene la programele de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat din cadrul departamentului;

g) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii, cursuri etc., precum şi prin proiecte de cercetare;

h) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei şi al altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante ale departamentului;

k) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;

l) organizează şi coordonează stagiile de practică în conformitate cu planul de învăţământ şi programele de practică, avizate de beneficiari;

m) colaborează cu specialişti din cadrul structurilor operative şi îi cooptează în procesul instructiv-educativ;

n) stabileşte categoriile de discipline şi planurile tematice ale disciplinelor pentru licenţă şi masterat;

o) organizează modul de pregătire în vederea susţinerii examenului de diplomă şi disertaţie şi îl prezintă spre analiză şi aprobare Consiliului facultăţii;

p) evaluează necesităţile materiale pentru desfăşurarea procesului didactic din departament, pentru activităţile desfăşurate în laboratoare, poligoane de specialitate şi pentru întocmirea lucrărilor de diplomă şi disertaţie;

q) instruieşte şi urmăreşte modul de respectare a normelor de sănătate şi securitate în muncă în facultate şi la activităţile executate în exteriorul facultăţii, întocmind documentele aferente;

r) participă la activităţile de îndrumare a grupelor de studenţi, conform repartizării efectuate de către decanul facultăţii;

s) coordonează şi verifică modul de desfăşurare a activităţii de documentare a personalului didactic în structurile operative ale M.A.I. şi în alte instituţii.

t) desfăşoară activităţi de evaluare a studenţilor la disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ, conform competenţelor;

u) asigură accesul, consultă şi utilizează, în vederea perfecţionării pregătirii de specialitate, materialele publicate de D.S.G. din cadrul M.A.I., prin publicaţiile sale, respectiv Buletinul de informare şi documentare şi sintezele documentare.

Art. 51. - Formaţiunile de studenţi, prin instructorii militari, îndeplinesc următoarele atribuţii specifice:

a) asigură planificarea, organizarea, conducerea şi controlul activităţilor desfăşurate de efectivele de studenţi ai facultăţii;

b) desfăşoară activităţile didactice specifice instructorilor didactici auxiliari, conform prevederilor legale;

c) conduc nemijlocit orele de pregătire planificate şi desfăşurate în perioada modulului de pregătire militară generală în tabăra Vălenii de Munte sau în Academie;

d) participă la activităţile de organizare şi desfăşurare a ceremoniei de depunere a jurământului militar şi ceremoniei de acordare a gradului militar/profesional absolvenţilor Academiei;

e) întocmesc documentele prevăzute în ordinele şi instrucţiunile în vigoare pe linia organizării, executării şi conducerii şedinţelor de tragere cu efectivele de studenţi;

f) asigură ordinea şi disciplina la nivelul efectivelor de studenţi ai facultăţii;

g) răspund de starea bunurilor şi tehnicii din dotarea studenţilor facultăţii;

h) asigură menţinerea capacităţii de intervenţie a efectivelor de studenţi ai facultăţii;

i) colaborează permanent cu structurile de specialitate pentru echiparea, hrănirea, cazarea şi asistenţa medicală a studenţilor facultăţii;

j) îndrumă activităţile culturale şi sportive ale studenţilor facultăţii împreună cu structurile specializate;

k) organizează, conduc şi coordonează activităţile de pregătire metodică a studenţilor facultăţii, cu funcţii de comandă;

l) întocmesc documentele şi execută instructajul privind plecarea/sosirea studenţilor facultăţii în/din învoiri/permisii, vacanţe, stagii de practică, misiuni;

m) participă la pregătirea şi desfăşurarea concursurilor de admitere şi examenelor de absolvire din Academie;

n) pregătesc şi execută revistele de front;

o) întocmesc aprecierile de serviciu pentru absolvenţii cu statut militar;

p) execută instructajul studenţilor facultăţii pe linia sănătăţii şi securităţii muncii şi prevenirii şi stingerii incendiilor;

q) ţin evidenţa permisiilor, învoirilor, concediilor medicale, rezultatelor tragerilor, sancţiunilor şi recompenselor studenţilor facultăţii, a armamentului şi materialelor formaţiunilor, conform normelor în vigoare;

r) planifică, coordonează şi execută instructajul şi controlul modului de îndeplinire a atribuţiilor studenţilor facultăţii în serviciul de zi;

s) asigură redactarea notei de efective pentru alocarea/scoaterea la/de la drepturile de hrănire a studenţilor facultăţii;

t) sprijină structurile logistice şi financiare, în stabilirea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării.

Art. 52. - Structura asigurare administrativă are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură materialele necesare întreţinerii sectoarelor interioare şi exterioare de către studenţii facultăţii;

b) asigură distribuirea armamentului şi articolelor de echipament studenţilor facultăţii;

c) distribuie drepturile materiale studenţilor facultăţii, conform normelor în vigoare;

d) întocmeşte documentele pentru tragerile cu armamentul din dotare planificate, justifică consumul de muniţii la terminarea activităţii;

e) organizează activităţile gospodăreşti;

f) asigură întreţinerea şi verificarea armamentului după executarea şedinţelor de tragere;

g) prezintă bunurile aflate în gestiune pentru inventarierea anuală şi întocmeşte documentele necesare;

h) asigură materialele necesare pe timpul executării lucrărilor practice şi taberelor de pregătire;

i) răspunde de starea bunurilor şi tehnicii din dotarea facultăţii.

Art. 53. - Compartimentul secretariat facultate are următoarele atribuţii specifice:

a) înmatriculează anual studenţii facultăţii, întocmeşte şi gestionează contractele de studii cu aceştia;

b) colectează şi introduce datele pentru aplicaţia locală R.M.U.R., precum şi pentru alte aplicaţii informatice privind managementul universitar;

c) transmite către Compartimentul planificare învăţământ din cadrul Secretariatului Academiei informaţiile necesare pentru planificarea activităţilor de învăţământ;

d) gestionează evidenţa şi mobilităţile studenţilor facultăţii;

e) elaborează suplimentul la diploma de licenţă/masterat şi îl predă Biroului statistică şi acte de studii al Academiei;

f) pune la dispoziţia Biroului statistică şi acte de studii baza de date necesară completării diplomelor de licenţă şi masterat;

g) distribuie către decanat, departamente şi formaţiuni de studenţi planurile de măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de examene;

h) completează registrele matricole ale seriilor de studenţi ai facultăţii;

i) îndeplineşte activităţi specifice pentru desfăşurarea concursului de admitere, examenului de licenţă, examenului de specialitate, examenului de disertaţie;

j) eliberează documentele de evidenţă universitară necesare studenţilor facultăţii;

k) întocmeşte şi furnizează către instituţiile abilitate situaţiile statistice necesare;

l) furnizează către comisia de acordare a burselor pe facultate datele necesare cu privire la acordarea diferitelor categorii de burse;

m) desfăşoară activităţi de înregistrare şi corespondenţă la nivelul facultăţii;

n) asigură evidenţa dosarelor, verificarea şi formularea listelor candidaţilor la concursul de admitere la masterate, organizate în facultate;

o) ţine evidenţa prezenţei personalului facultăţii şi a studenţilor de la forma de învăţământ cu frecvenţă;

p) centralizează notele de efective pentru alocarea/scoaterea la/de la drepturile de hrănire a studenţilor facultăţii şi le predă compartimentului de specialitate;

q) îndeplineşte activităţi specifice pentru desfăşurarea concursului de admitere, examenului de licenţă, examenului de specialitate, examenului de disertaţie;

r) înregistrează documentele clasificate, în regim de intrare-ieşire, şi consemnează numărul şi data pe documentul primit/ieşit;

s) repartizează şi urmăreşte rezolvarea corespondenţei clasificate, conform dispoziţiei rezolutive, şi asigură comunicarea răspunsului către structurile solicitante;

t) ţine evidenţa materialelor clasificate necesare desfăşurării activităţii;

u) clasifică şi ordonează corespondenţa clasificată în mapă;

v) pregăteşte pentru expediere corespondenţa clasificată;

w) asigură clasarea documentelor clasificate şi arhivarea acestora;

x) întocmeşte inventarele arhivistice;

y) ţine evidenţa ordinelor, instrucţiunilor şi regulamentelor clasificate.

Art. 54. - Biblioteca facultăţii are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură necesarul de manuale şi cursuri în domeniul ingineriei şi de specialitate pentru pregătirea studenţilor de la forma de învăţământ zi, frecvenţă redusă şi la distanţă;

b) organizează şi execută activităţi de distribuire, retragere, verificare şi depozitare a documentelor necesare cadrelor didactice şi studenţilor de la cursurile de licenţă, masterat şi doctorat în procesul de învăţământ;

c) organizează gestionarea, păstrarea, folosirea, evidenţa şi prelucrarea tuturor categoriilor de documente;

d) asigură activităţi de distribuire, retragere şi verificare a documentelor;

e) pune la dispoziţia studenţilor de la cursurile de licenţă, masterat şi doctorat materiale didactice şi periodice necesare elaborării lucrărilor de disertaţie şi de licenţă;

f) verifică şi propune periodic pentru casare materiale didactice perimate din punct de vedere fizic sau al conţinutului ştiinţific, conform prevederilor legale;

g) verifică modul de păstrare a cursurilor, manualelor, publicaţiilor periodice distribuite către studenţii bibliotecari;

h) verifică modul de păstrare a cursurilor, manualelor şi a cărţilor din literatura universală distribuite către studenţi şi cadre;

i) asigură managementul în stabilirea termenelor de restituire a cursurilor, monografiilor şi periodicelor;

j) organizează colecţiile de publicaţii şi întocmeşte listele şi fişele bibliografice;

k) inventariază fondul de carte şi publicaţiile din evidenţa de bază, la termenele şi în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare;

l) gestionează şi expune la diferite manifestări ştiinţifice colecţiile naţionale şi internaţionale;

m) înregistrează materialele didactice şi de specialitate primite de facultate în baza colaborării şi cooperării naţionale şi internaţionale cu alte instituţii;

n) îmbunătăţeşte permanent patrimoniul bibliotecii prin achiziţii, transfer, schimb interbibliotecar naţional şt internaţional, donaţii şi sponsorizări, conform prevederilor legale;

o) aplică măsurile legale în cazul deteriorării, distrugerii sau pierderii fondului de carte, publicaţiilor sau periodicelor aparţinând bibliotecii de către utilizatori;

p) asigură asistenţa de specialitate pentru studenţi în sala de studiu;

q) completează periodic fondul de carte al Bibliotecii facultăţii;

r) primeşte şi înregistrează în evidenţă documentele clasificate şi neclasificate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

s) organizează activităţi de distribuire, retragere, verificare şi depozitare a documentelor clasificate şi neclasificate necesare personalului facultăţii şi studenţilor;

t) înregistrează, gestionează şi expediază caietele de practică ale studenţilor conform acordurilor şi programelor de practică de specialitate încheiate de Academie cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;

u) aplică regulile specifice pentru documentele abrogate, conform legislaţiei în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Facultatea de Arhivistică

 

Art. 55. - Facultatea de Arhivistică are următoarea structură organizatorică:

a) Departamentul de Arhivistică şi Istorie;

b) Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Aurelian Sacerdoţeanu”;

c) Secretariat facultate;

d) Bibliotecă.

Art. 56. - Departamentul de arhivistică şi istorie are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează şi supune spre aprobare planul de învăţământ pentru fiecare serie de studenţi;

b) elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post ale membrilor departamentului;

c) elaborează planul de muncă semestrial, conform calendarului activităţilor educaţionale specifice semestrelor academice de studiu;

d) elaborează programe analitice/fişe pentru disciplinele studiate în cadrul departamentului, conform planurilor de învăţământ;

e) organizează şi susţine prelegeri, seminare şi lucrări practice la un înalt nivel ştiinţific şi metodic, conform standardelor de calitate universitară;

f) asigură, prin consiliul departamentului, nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de cadrele didactice pentru îndeplinirea standardelor de calitate;

g) organizează colocvii şi examene la programele de studii universitare de licenţă şi de masterat din cadrul departamentului;

h) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către cadrele didactice ale departamentului de studii, articole, monografii, cursuri etc., precum şi prin proiecte de cercetare;

i) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţelor din cadrul Academiei şi al altor instituţii din ţară sau străinătate, precum şi a cercurilor ştiinţifice studenţeşti;

j) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

k) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante ale departamentului;

l) asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă şi disertaţie;

m) participă la activităţile de îndrumare a grupelor de studenţi, conform repartizării efectuate de către decanul facultăţii;

n) desfăşoară activităţi de evaluare a studenţilor la disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ, conform competenţelor.

Art. 57. - Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Aurelian Sacerdoţeanu” are următoarele atribuţii specifice:

a) răspunde de aplicarea normelor legale privind iniţierea şi perfecţionarea personalului cu atribuţii în administrarea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional;

b) elaborează, sub îndrumarea structurilor cu atribuţii în domeniu din M.A.I. şi în colaborare cu Arhivele Naţionale ale României, denumite în continuare A.N.R., proiectul graficului anual de formare iniţială şi continuă a personalului responsabil cu munca de arhivare în A.N.R. şi în arhivele din unităţile aflate în structurile M.A.I ., Ministerului Apărării Naţionale, precum şi la alţi creatori şi deţinători de documente;

c) urmăreşte buna organizare şi desfăşurare a evaluării finale la absolvirea stagiului de pregătire în vederea obţinerii de către cursanţi a Certificatului de absolvire.

Art. 58. - Compartimentul secretariat facultate are următoarele atribuţii specifice:

a) înmatriculează anual studenţii facultăţii, întocmeşte şi gestionează contractele de studii cu aceştia;

b) colectează şi introduce datele pentru aplicaţia locală R.M.U.R., precum şi pentru alte aplicaţii informatice privind managementul universitar;

c) transmite către Compartimentul planificare învăţământ din cadrul Secretariatului Academiei informaţiile necesare pentru planificarea activităţilor de învăţământ;

d) gestionează evidenţa şi mobilităţile studenţilor facultăţii;

e) elaborează suplimentul la diploma de licenţă/masterat şi îl predă Biroului statistică şi acte de studii al Academiei;

f) pune la dispoziţia Biroului statistică şi acte de studii baza de date necesară completării diplomelor de licenţă şi masterat;

g) distribuie către decanat, departamente şi formaţiuni de studenţi planurile de măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de examene;

h) completează registrele matricole ale seriilor de studenţi ai facultăţii;

i) îndeplineşte activităţi specifice pentru desfăşurarea concursului de admitere, examenului de licenţă, examenului de specialitate, examenului de disertaţie;

j) eliberează documentele de evidenţă universitară necesare studenţilor facultăţii;

k) întocmeşte şi furnizează către instituţiile abilitate situaţiile statistice necesare;

1) furnizează către comisia de acordare a burselor pe facultate datele necesare cu privire la acordarea diferitelor categorii de burse;

m) desfăşoară activităţi de înregistrare şi corespondenţă la nivelul facultăţii;

n) asigură evidenţa dosarelor, verificarea şi formularea listelor candidaţilor la concursul de admitere la masterate organizate în facultate;

o) ţine evidenţa prezenţei personalului facultăţii şi a studenţilor de la forma de învăţământ cu frecvenţă;

p) îndeplineşte activităţi specifice pentru desfăşurarea concursului de admitere, examenului de licenţă şi a examenului de disertaţie;

q) înregistrează documentele clasificate, în regim de intrare-ieşire, şi consemnează numărul şi data pe documentul primit/ieşit;

r) repartizează şi urmăreşte rezolvarea corespondenţei clasificate, conform dispoziţiei rezolutive, şi asigură comunicarea răspunsului către structurile solicitante;

s) ţine evidenţa materialelor clasificate necesare desfăşurării activităţii;

t) clasifică şi ordonează corespondenţa clasificată în mapă;

u) pregăteşte pentru expediere corespondenţa clasificată;

v) asigură clasarea documentelor clasificate şi arhivarea acestora;

w) întocmeşte inventarele arhivistice;

x) ţine evidenţa ordinelor, instrucţiunilor şi regulamentelor clasificate.

Art. 59. - Biblioteca facultăţii are următoarele atribuţii specifice:

a) ţine evidenţa cărţilor intrate şi ieşite prin fişele de bibliotecă şi electronic;

b) asigură pentru studenţi asistenţa de specialitate;

c) prelucrează şi clasifică materialele, întocmeşte fişe de catalog şi le introduce în fişierul clasic al bibliotecii;

d) pune la dispoziţia studenţilor de la cursurile de licenţă şi masterat materiale didactice şi periodice necesare elaborării lucrărilor de licenţă şi de disertaţie;

e) verifică şi propune periodic pentru casare materiale didactice perimate din punct de vedere fizic sau al conţinutului ştiinţific, conform prevederilor legale;

f) verifică modul de păstrare a cursurilor, manualelor şi a cărţilor din literatura universală distribuite către studenţi şi cadre didactice;

g) inventariază fondul de carte şi publicaţiile din evidenţa de bază, la termenele şi în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare;

h) gestionează şi expune la diferite manifestări ştiinţifice colecţiile naţionale şi internaţionale;

i) îmbunătăţeşte permanent patrimoniul bibliotecii prin achiziţii, transfer, schimb interbibliotecar naţional şi internaţional, donaţii şi sponsorizări, conform prevederilor legale;

j) aplică măsurile legale în cazul deteriorării, distrugerii sau pierderii fondului de carte, publicaţiilor sau periodicelor aparţinând bibliotecii de către utilizatori;

k) urmăreşte permanent respectarea măsurilor de siguranţă şi protecţie a documentelor şi spaţiilor de depozitare, a sistemelor de alarmare şi contrai acces.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Centrul de învăţământ cu frecvenţă redusă ş/ învăţământ la distanţă

 

Art. 60. - Centrul pentru învăţământ cu frecvenţă redusă şi învăţământ la distanţă, denumit în continuare Centrul IFR/ID, la nivel de birou, are în structura organizatorică Compartimentul monitorizare platformă educaţională şi îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează anual planurile de învăţământ, statele de funcţii didactice, pentru fiecare program de studiu;

b) gestionează programele analitice/fişele disciplinelor şi calendarele disciplinelor pe programe de studiu;

c) gestionează activităţile specifice legate de concursurile de admitere a candidaţilor;

d) înmatriculează anual studenţii, întocmeşte şi gestionează contractele de studii cu aceştia;

e) colectează şi introduce date pentru aplicaţia locală R.M.U.R. - componenta învăţământ cu frecvenţă redusă/învăţământ la distanţă, denumită în continuare IFR/ID;

f) preia planificarea activităţilor didactice de la Compartimentul planificare învăţământ şi registru matricol unic şi o distribuie cadrelor didactice;

g) întocmeşte activităţile tutoriale şi activităţile asistate, primeşte şi distribuie coordonatorilor de discipline/secretarilor de comisii pe discipline cataloagele de examen;

h) organizează activitatea studenţilor şi ţine evidenţa acestora;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) eliberează documentele de evidenţă universitară necesare studenţilor;

k) primeşte şi întocmeşte documentaţia necesară pentru echivalarea examenelor studenţilor care au urmat cursurile unei alte instituţii de învăţământ superior;

l) elaborează suplimentul la diplomă şi îl predă Biroului statistică şi acte de studii al Academiei;

m) pune la dispoziţia Biroului statistică şi acte de studii baza de date necesară completării diplomelor;

n) completează registrele matricole ale seriilor de studenţi;

o) îndeplineşte activităţi specifice pentru desfăşurarea examenului de licenţă;

p) desfăşoară activităţi de înregistrare/distribuire a documentelor;

q) gestionează arhiva centrului, conform prevederilor legale;

r) organizează şi gestionează activitatea de practică de la nivelul Academiei pentru studenţii de la Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră, Facultatea de Jandarmi, Facultatea de Pompieri şi Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative - specializarea Drept, forma de învăţământ „învăţământ cu frecvenţă”.

Art. 61, - Compartimentul monitorizare platformă

educaţională are următoarele atribuţiile specifice:

a) asigură implementarea, gestionarea, întreţinerea şi actualizarea conturilor utilizatorilor platformei e-Learning;

b) asigură studenţilor la forma IFR/ID accesul la resursele educaţionale de învăţământ (platforma de e-Learning, biblioteca virtuală), prin îndrumare şi servicii de tip HelpDesk (suport tehnic acordat utilizatorilor în rezolvarea problemelor apărute în exploatarea platformei educaţionale);

c) asigură cadrelor didactice implicate accesul la platforma e-Learning prin gestionarea conturilor şi servicii de tip HelpDesk;

d) asigură implementarea de resurse şi activităţi didactice specifice IFR/ID pe platforma e-Learning şi monitorizarea acestora;

e) verifică şi actualizează permanent informaţiile de pe site-ul Academiei legate de Centrul IFR/ID;

f) elaborează materiale publicitare de promovare a programului de studii IFR/ID.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Colegiul Naţional de Afaceri Interne

 

Art. 62. - Colegiul Naţional de Afaceri Interne, denumit în continuare C.N.A.I., este organizat şi funcţionează în cadrul Academiei, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.239/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea, în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Ministerul Afacerilor Interne, a Colegiului Naţional de Afaceri Interne şi are atribuţiile specifice prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 689/2008.

 

SECŢIUNEA a 9-a

Departamentul de studii doctorale

 

Art. 63, - Departamentul de studii doctorale are în structura sa:

a) Şcoala doctorală de ordine publică şi siguranţă naţională;

b) Şcoala doctorală de drept;

c) Secretariat.

Art. 64. - Departamentul de studii doctorale are următoarele atribuţii specifice:

a) concepe şi adoptă strategia privind organizarea studiilor universitare de doctorat;

b) elaborează regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat la nivelul Academiei;

c) coordonează parteneriatul, în cazul organizării studiilor universitare de doctorat pe bază de parteneriat, cu o altă instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat, potrivit contractului de parteneriat;

d) organizează concursurile pentru încadrarea cu personal a şcolilor doctorale;

e) organizează examenele de abilitare în condiţiile prevăzute de lege;

f) îndeplineşte alte atribuţii specifice, stabilite prin regulamentul de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat, potrivit legii.

Art. 65. - Şcoala doctorală de ordine publică şi siguranţă naţională are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează şi supune spre aprobare planul de învăţământ;

b) elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post ale conducătorilor de doctorat;

c) elaborează planul de muncă semestrial, conform calendarului activităţilor educaţionale;

d) elaborează programele analitice/fişele pentru disciplinele studiate în cadrul şcolii doctorale, conform planurilor de învăţământ;

e) organizează şi susţine examenele din planul de pregătire de cercetare avansată;

f) asigură organizarea şi susţinerea referatelor din planurile de cercetare ştiinţifică ale doctoranzilor la un înalt nivel ştiinţific, conform standardelor de calitate academică;

g) asigură organizarea şi susţinerea în comisiile de îndrumare a tezelor de doctorat şi avizarea lor în vederea susţinerii publice;

h) organizează susţinerea tezelor de doctorat în şedinţă publică;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) asigură prin consiliul şcolii doctorale nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de conducătorii de doctorat pentru îndeplinirea standardelor de calitate;

k) organizează şi desfăşoară admiterea la şcoala doctorală şi cursul de masterat „Cercetări fundamentale în ordine publică şi siguranţă naţională”;

l) organizează colocviile şi examenele la programul de studiu de masterat „Cercetări fundamentale în ordine publică şi siguranţă naţională” şi asigură îndrumarea elaborării lucrărilor de disertaţie;

m) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către conducătorii de doctorat şi doctoranzii din şcoala doctorală de studii, articole, monografii etc., precum şi activităţi de implicare în proiecte de cercetare ştiinţifică naţionale şi internaţionale;

n) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţei şcolilor doctorale din cadrul Academiei şi al altor instituţii din ţară sau străinătate;

o) organizează şi desfăşoară conducerea de doctorat în cotutelă naţională şi internaţională;

p) organizează şi desfăşoară activităţi de tutorial în cadrul programelor de studii postdoctorale;

q) gestionează activităţile referitoare la mobilităţi naţionale şi internaţionale în cadrul programelor de studii doctorale,

Art. 66. - Şcoala doctorală de drept are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează şi supune spre aprobare planul de învăţământ;

b) elaborează anual statul de funcţii didactice şi analizează fişele de post ale conducătorilor de doctorat;

c) elaborează planul de muncă semestrial, conform calendarului activităţilor educaţionale;

d) elaborează programele analitice/fişele pentru disciplinele studiate în cadrul şcolii doctorale, conform planurilor de învăţământ;

e) organizează şi susţine examenele din planul de pregătire, de cercetare avansată;

f) asigură organizarea şi susţinerea referatelor din planurile de cercetare ştiinţifică ale doctoranzilor la un înalt nivel ştiinţific, conform standardelor de calitate academică;

g) asigură organizarea şi susţinerea în comisiile de îndrumare a tezelor de doctorat şi avizarea lor în vederea susţinerii publice;

h) organizează susţinerea tezelor de doctorat în şedinţă publică;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) asigură prin consiliul şcolii doctorale nivelul ştiinţific al tratatelor, cursurilor, notelor de curs elaborate de conducătorii de doctorat pentru îndeplinirea standardelor de calitate;

k) desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, prin elaborarea de către conducătorii de doctorat şi doctoranzii din şcoala doctorală de studii, articole, monografii etc., precum şi activităţi de implicare în proiecte de cercetare ştiinţifică naţionale şi internaţionale;

l) participă la organizarea şi desfăşurarea conferinţei şcolilor doctorale din cadrul Academiei şi al altor instituţii din ţară sau străinătate;

m) organizează şi desfăşoară conducerea de doctorat în cotutelă naţională şi internaţională;

n) organizează şi desfăşoară activităţile de tutorial în cadrul programelor de studii postdoctorale;

o) gestionează activităţile referitoare la mobilităţi naţionale şi internaţionale în cadrul programelor de studii doctorale;

p) organizează şi desfăşoară admiterea la şcoala doctorală.

Art. 67. - Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură activitatea de secretariat necesară organizării şi desfăşurării studiilor de doctorat;

b) asigură asistenţa tehnică şi logistică pentru sesiunile de comunicări ştiinţifice ale studenţilor doctoranzi;

c) asigură elaborarea documentaţiei necesare în vederea susţinerii referatelor de cercetare din cadrul programelor de cercetare ştiinţifică, în comisiile de îndrumare;

d) ţine evidenţa documentelor studenţilor doctoranzi ce au conţinut didactic şi de cercetare ştiinţifică, a contractelor de studii universitare de doctorat şi a tipizatelor, conform legii;

e) arhivează tezele de doctorat în format text şi electronic, conform legii;

f) asigură publicarea pe site-ul instituţiei a activităţilor şcolilor doctorale şi a cursului de masterat „Cercetări fundamentale în ordine publică şi siguranţă naţională”, a informaţiilor privind admiterea, derularea şi finalizarea studiilor, conform prevederilor legale;

g) înregistrează documentele clasificate, în regim de intrare-ieşire, şi consemnează numărul şi data pe documentul primit/ieşit;

h) repartizează şi urmăreşte rezolvarea corespondenţei clasificate, conform dispoziţiei rezolutive, şi asigură comunicarea răspunsului către structurile solicitante;

i) ţine evidenţa materialelor clasificate necesare desfăşurării activităţii;

j) clasifică şi ordonează corespondenţa clasificată în mapă;

k) pregăteşte pentru expediere corespondenţa clasificată;

l) asigură clasarea documentelor clasificate şi arhivarea acestora;

m) întocmeşte inventarele arhivistice;

n) ţine evidenţa ordinelor, instrucţiunilor şi regulamentelor clasificate.

 

SECŢIUNEA a 10-a

Serviciul evidenţă cercetare ştiinţifică, aplicare şi monitorizare proiecte

 

Art. 68. - Serviciul evidenţă cercetare ştiinţifică, aplicare şi monitorizare proiecte are următoarea structură organizatorică:

a) Compartimentul elaborare şi monitorizare proiecte;

b) Centrul evidenţă cercetare ştiinţifică.

Art. 69. - Compartimentul elaborare şi monitorizare proiecte are următoarele atribuţii specifice:

a) participă la activitatea de planificare şi stabilire a priorităţilor de finanţare ale instituţiei prin proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile;

b) acordă sprijin în elaborarea documentelor necesare accesării de fonduri externe nerambursabile pentru ideile de proiect specifice domeniului de activitate;

c) informează comunitatea academică despre apelurile deschise pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile;

d) ţine evidenţa proiectelor finanţate şi supune spre aprobare Consiliului de administraţie al Academiei propunerile de proiecte, anterior transmiterii acestora către organismele de finanţare;

e) avizează fişele/ideile de proiect, după aprobarea ideii de proiect în Consiliul de administraţie;

f) gestionează corespondenţa cu organismele de finanţare până la încheierea contractelor pentru proiectele ce primesc finanţare;

g) elaborează documentele necesare desemnării managerului/responsabilului de proiect şi a echipei de implementare, conform normelor interne aplicabile;

h) avizează procedurile specifice de lucru întocmite la nivelul echipei de proiect şi sprijină managerul/responsabilul în elaborarea documentelor de planificare a activităţilor în proiect;

i) monitorizează îndeplinirea obligaţiilor asumate de instituţie în contractele de finanţare şi verifică, la nivelul fiecărui proiect, respectarea procedurilor de lucru stabilite;

j) participă la activităţi de monitorizare, verificare şi evaluare a implementării proiectului şi a modului de derulare a contractului de finanţare;

k) sprijină, la solicitarea managerului/responsabilului de proiect, activităţile de raportare a progresului tehnico-financiar şi elaborarea cererilor de rambursare planificate în cadrul contractelor de finanţare;

l) avizează corespondenţa contractuală cu finanţatorii, iniţiată de managerul/responsabilul de proiect;

m) acordă sprijin, suport şi asistenţă de specialitate, la solicitarea managerului/responsabilului de proiect, în implementarea proiectelor dedicate sau câştigate de instituţie;

n) participă la activităţile de informare şi publicitate din proiecte, urmărind respectarea cerinţelor de vizibilitate stipulate în contractele de finanţare;

o) participă la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică din cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;

p) participă la reuniunile/şedinţele echipelor de implementare, la invitaţia managerului/responsabilului de proiect;

q) identifică eventuale riscuri în implementarea proiectelor/derularea contractelor de finanţare şi informează conducerea instituţiei, propunând măsuri concrete de remediere/corectare/evitare/diminuare a efectelor acestora;

r) ţine evidenţa proprie a bunurilor achiziţionate prin proiecte, pe baza datelor furnizate de către managerul/responsabilul de proiect, şi verifică dacă acestea sunt utilizate şi repartizate conform destinaţiei stabilite în proiect;

s) colaborează cu structuri similare din cadrul M.A.I, sau din instituţii de învăţământ superior, în vederea iniţierii de parteneriate pentru derularea de proiecte în domenii de interes comun;

t) derulează activităţi în sprijinul structurii specializate în domeniul achiziţiilor publice, după cum urmează;

1. transmite Biroului achiziţii referatele de necesitate care cuprind necesităţile de produse, servicii şi lucrări, valoarea estimată a acestora, precum şi informaţiile de care dispune, potrivit competenţelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;

2. transmite Biroului achiziţii, dacă este cazul, specificaţiile tehnice, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 155 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare;

3. transmite Biroului achiziţii informaţii cu privire la preţul unitar/total actualizat al respectivelor necesităţi, în urma unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică, în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în referatele de necesitate;

4. informează Biroul achiziţii despre fondurile alocate pentru fiecare destinaţie, precum şi poziţia bugetară a acestora;

5. informează justificat Biroul achiziţii despre eventualele modificări intervenite în execuţia contractelor/acordurilor-cadru, cauzele, motivele şi oportunitatea modificărilor propuse;

6. transmite Biroului achiziţii documentul constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale.

Art. 70. - Centrul evidenţă cercetare ştiinţifică, la nivel de compartiment, are următoarele atribuţii specifice:

a) urmăreşte şi ţine evidenţa activităţilor de implementare la nivelul instituţiei a strategiilor naţionale privind dezvoltarea învăţământului universitar;

b) urmăreşte şi ţine evidenţa instrumentelor de finanţare a activităţilor de cercetare-ştiinţifică sectoriale (Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al M.A.I.), naţionale (Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare gestionat de Ministerul Educaţiei Naţionale) şi europene (Programul-Cadru pentru Cercetare şi Inovare al Uniunii Europene gestionat de Comisia Europeană);

c) face propuneri privind îmbunătăţirea calităţii activităţilor de cercetare ştiinţifică conform strategiei de cercetare a Academiei şi programelor naţionale şi internaţionale de cercetare;

d) formulează propuneri Consiliului ştiinţific şi Senatului universitar privind direcţiile şi opţiunile prioritare de acţiune pentru accesarea proiectelor, identificarea partenerilor şi a domeniilor de studiu vizate de organismele cu rol operativ în cercetare;

e) asigură consultanţă de specialitate candidaţilor potenţiali interesaţi să iniţieze şi/sau să participe în proiecte de cercetare ştiinţifică naţionale sau internaţionale;

f) asigură îndeplinirea standardelor legale de transparenţă şi şansă egală pentru criteriile de selecţie a candidaţilor în cadrul mobilităţilor studenţeşti;

g) coordonează şi gestionează procesul de selecţie a candidaţilor pentru mobilităţi interne şi internaţionale din fiecare facultate a studenţilor şi cadrelor didactice;

h) asigura popularizarea la nivelul instituţiei a rezultatelor deosebite obţinute şi a bunelor practici în cadrul mobilităţilor organizate la nivel naţional şi internaţional;

i) asigură publicitatea prin materiale de informare şi mediatizare a rezultatelor obţinute în cadrul programelor pe care le gestionează, conform contractelor de finanţare;

j) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

k) informează comunitatea academică asupra oportunităţilor de finanţare în vederea accesării de proiecte de cercetare ştiinţifică;

l) gestionează propunerile de proiecte ale membrilor comunităţii universitare şi le supune spre avizare Consiliului ştiinţific, anterior transmiterii acestora către organismele de finanţare;

m) transmite structurilor interesate din Academie datele şi informaţiile existente conform evidenţelor proprii, pentru realizarea studiilor anuale privind rezultatele obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică;

n) colaborează cu coordonatorii proiectelor de cercetare ştiinţifică pentru gestiunea tehnică a acestora;

o) elaborează, la cererea instituţiilor interesate, situaţii centralizate privind rezultatele obţinute în activitatea de cercetare ştiinţifică, conform evidenţelor proprii;

p) participă la organizarea manifestărilor ştiinţifice ale Academiei;

q) acordă sprijin, la cerere, revistelor ştiinţifice performante din cadrul Academiei, în vederea cotării lor de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, Institutul pentru Ştiinţa Informării şi alte institute de evaluare scientometrică;

r) transmite periodic Consiliului ştiinţific rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică în vederea analizării şi îmbunătăţirii acestei activităţi la nivel instituţional;

s) propune Consiliului ştiinţific persoanele interesate să participe la schimburi de experienţă, acţiuni, activităţi, informări şi documentări în domeniul proiectelor de cercetare ştiinţifică;

t) propune acorduri de colaborare şi parteneriate cu alte universităţi în domeniul cercetării ştiinţifice.

 

SECŢIUNEA a 11-a

Serviciul asigurarea calităţii învăţământului şi metodologii

 

Art. 71. - Serviciul asigurarea calităţii învăţământului şi metodologii are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură implementarea în Academie a mijloacelor şi instrumentelor specifice managementului calităţii în învăţământul universitar, stabilind graficul activităţilor, măsurile şi responsabilităţile în vederea realizării unui învăţământ de calitate, care să corespundă standardelor Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior;

b) gestionează documentaţia privind managementul calităţii, stabileşte noi cerinţe şi obiective, pe baza unor studii interne, şi propune măsuri şi proceduri de îndeplinire a acestora, în acord cu legislaţia în vigoare;

c) asigură implementarea în Academie a standardelor şi procedurilor specifice managementului calităţii;

d) evaluează calitatea educaţiei şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii programelor şi activităţilor de învăţământ;

e) propune sau stabileşte, după caz, strategiile şi politicile instituţionale, în corelaţie cu strategiile/politicile M.A.I. şi Ministerului Educaţiei Naţionale;

f) monitorizează îndeplinirea activităţilor din planurile de implementare a strategiilor/politicilor instituţionale,

g) întocmeşte rapoarte şi informări privind stadiul îndeplinirii măsurilor/acţiunilor din diferitele planuri de activităţi ale Academiei, pe care le transmite conducerii Academiei şi structurilor din M.A.I./Ministerului Educaţiei Naţionale;

h) elaborează regulamentele şi metodologiile cu privire la organizarea şi desfăşurarea învăţământului universitar la nivelul Academiei; concurs de admitere; examen de licenţă; activitatea profesională a studenţilor; alegerea organismelor de conducere; evaluarea studenţilor; acordarea burselor etc.;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) asigură modificarea, actualizarea sau revizuirea, după caz, a regulamentelor şi metodologiilor a căror elaborare este în competenţa sa, în funcţie de nevoile instituţionale şi schimbările legislative;

k) centralizează propunerile structurilor şi întocmeşte Planul de munca semestrial şi anual al Academiei;

l) întocmeşte periodic sau la cerere situaţii, note, adrese de răspuns, rapoarte de evaluare către factorii cu atribuţii în domeniu, realizând corespondenţa cu aceştia;

m) centralizează, întocmeşte raportări, note şi informări şi realizează corespondenţa cu Unitatea de Politici Publice;

n) asigură reprezentarea Academiei, în limitele mandatului acordat, la seminare/conferinţe/întâlniri/grupuri de lucru organizate pe probleme specifice activităţii serviciului, precum; asigurarea calităţii învăţământului, politicile publice etc.;

o) realizează activităţi de documentare la alte instituţii de învăţământ superior şi aplică rezultatele documentării în materialele elaborate;

p) întocmeşte, modifică, actualizează sau revizuieşte, după caz, procedurile proprii;

q) centralizează şi arhivează planurile de învăţământ elaborate de către facultăţi;

r) asigură publicitatea pe site-ul Academiei a documentaţiei de bază privind asigurarea calităţii şi a regulamentelor/ metodologiilor de organizare şi derulare a procesului de învăţământ.

 

SECŢIUNEA a 12-a

Biroul control intern

 

Art. 72. - Biroul control intern are următoarele atribuţii specifice:

a) planifică, organizează şi execută controale de fond, controale tematice şi inopinate la structurile Academiei;

b) întocmeşte rapoarte cu constatări, concluzii şi propuneri de măsuri, pe care le prezintă spre aprobare rectorului Academiei;

c) participă cu personal cooptat în cadrul comisiilor de control organizate de către Corpul de control al ministrului;

d) prezintă rectorului Academiei rezultatele tuturor controalelor de fond, tematice şi inopinate, iar după aprobare le transmite structurilor controlate pentru remedierea lipsurilor constatate şi punerea în aplicare a măsurilor dispuse;

e) urmăreşte modul de executare a măsurilor dispuse în urma controalelor şi prezintă concluziile rectorului Academiei;

f) transmite Corpului de control al ministrului, în format electronic, rapoartele de control rezultate în urma efectuării controalelor;

g) întocmeşte stadiul realizării măsurilor prevăzute în rapoartele de control ale Corpului de control al ministrului;

h) verifică petiţiile cetăţenilor, precum şi rapoartele şi memoriile personalului Academiei, repartizate spre soluţionare;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională în profilul structurii;

j) efectuează cercetarea prealabilă a faptelor ce pot constitui abateri disciplinare săvârşite de personalul Academiei;

k) propune rectorului Academiei, pe baza constatărilor făcute în exercitarea activităţilor curente, elaborarea de dispoziţii sau modificarea şi completarea celor existente;

l) întocmeşte şi prezintă periodic rectorului Academiei rapoarte şi sinteze de evaluare specifice domeniului de activitate;

m) participă, după caz, în comisiile de cercetare administrativă în vederea stabilirii răspunderii materiale a personalului pentru prejudiciile cauzate Academiei;

n) propune declanşarea demersurilor necesare pentru tragerea la răspundere disciplinară a personalului Academiei pentru faptele ce constituie abateri disciplinare, prevăzute de legislaţia în vigoare, constatate în urma activităţilor de control, precum şi a verificărilor efectuate în legătură cu sesizările la adresa personalului;

o) monitorizează şi îndrumă metodologic activităţile de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul Academiei şi ţine evidenţa tuturor procedurilor elaborate de către structurile Academiei;

p) asigură reprezentarea Academiei, în limitele mandatului acordat, la seminare/conferinţe/întâlniri/grupuri de lucru organizate pe probleme specifice activităţii biroului;

q) sesizează unităţile de parchet competente cu privire la fapte cu caracter penal descoperite pe timpul desfăşurării activităţilor de control şi verificare şi procedează la asigurarea şi conservarea urmelor infracţiunii, a corpurilor delicte şi a oricăror mijloace de probă;

r) întocmeşte semestrial/anual, situaţiile centralizatoare privind implementarea sistemului controlului intern managerial la nivelul Academiei.

 

SECŢIUNEA a 13-a

Secretariatul Academiei

 

Art. 73. - Secretariatul Academiei, la nivel de serviciu, are următoarea structură organizatorică;

a) Biroul statistică şi acte de studii;

b) Compartimentul planificare învăţământ şi registru matricol unic;

c) Compartimentul registratură, arhivă şi secretariat;

d) Compartimentul secretariat cabinet;

e) Compartimentul relaţii cu publicul;

f) Compartimentul multiplicare;

g) Compartimentul biblioteca universitară.

Art. 74. - Biroul statistică şi acte de studii are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură legătura cu M.A.I. şi Ministerul Educaţiei Naţionale pentru actualizarea documentelor privind actele de studii;

b) transmite la M.A.I. şi Ministerului Educaţiei Naţionale informări cu privire la rezultatul concursurilor şi examenelor, conform ordinelor de linie;

c) coordonează şi realizează activităţile de statistică şcolară referitoare la studenţii Academiei;

d) stabileşte necesarul de tipizate de acte de studii, pe baza cifrelor de şcolarizare aprobate şi a cerinţelor facultăţilor/ Departamentului de studii doctorale/C.N.A.I./Centrului IFR/ID, comunicându-l structurilor de resortul logistic şi financiar în vederea achiziţionării acestora;

e) organizează şi realizează evidenţa, completarea, eliberarea şi păstrarea actelor de studii pentru absolvenţii Academiei, cu respectarea prevederilor legale;

f) ia măsuri, la cerere, necesare pentru reconstituirea situaţiei şcolare;

g) planifică şi controlează activitatea de păstrare şi evidenţă a formularelor tipizate ale actelor de studii necompletate;

h) îndrumă şi supraveghează activitatea de arhivare şi casare a formularelor tipizate ale actelor de studii;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) derulează activităţi în sprijinul structurii specializate în domeniul achiziţiilor publice, după cum urmează:

1. transmite Biroului achiziţii referatele de necesitate care cuprind necesităţile de produse, servicii şi lucrări, valoarea estimată a acestora, precum şi informaţiile de care dispune, potrivit competenţelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;

2. transmite Biroului achiziţii, dacă este cazul, specificaţiile tehnice, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 155 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare;

3. transmite Biroului achiziţii informaţii cu privire la preţul unitar/total actualizat al respectivelor necesităţi, în urma unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică, în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în referatele de necesitate;

4. informează Biroul achiziţii despre fondurile alocate pentru fiecare destinaţie, precum şi poziţia bugetară a acestora;

5. informează justificat Biroul achiziţii despre eventualele modificări intervenite în execuţia contractelor/acordurilor-cadru, cauzele, motivele şi oportunitatea modificărilor propuse;

6. transmite Biroului achiziţii documentul constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale.

Art. 75. - Compartimentul planificare învăţământ şi registru matricol unic are următoarele atribuţii specifice:

a) gestionează activităţile privind implementarea, coordonarea şi raportarea periodică a bazelor de date privind R.M.U.R., în colaborare cu secretariatele structurilor didactice;

b) centralizează şi păstrează programele analitice ale disciplinelor ce se studiază în Academie;

c) centralizează şi păstrează pe ani de învăţământ desfăşurătoarele tematice de la disciplinele de specialitate;

d) centralizează informaţiile primite de la departamente, referitoare la repartizarea cadrelor didactice pe grupe;

e) stabileşte sălile de predare în funcţie de planurile de învăţământ, de norma didactică, de capacitatea sălilor şi dotarea lor şi de structura anului universitar;

f) întocmeşte programarea şi reprogramarea activităţilor didactice la programele de studii universitare de licenţă, cu frecvenţă;

g) întocmeşte, multiplică şi distribuie programul activităţilor didactice la structurile Academiei;

h) întocmeşte şi distribuie planurile de măsuri şi programarea examenelor pentru sesiunile de examen şi pentru sesiunea de restanţe pentru învăţământul cu frecvenţă;

i) participă la concursul de admitere şi examenul de finalizare a studiilor;

j) participă la elaborarea proiectelor de metodologii şi regulamente proprii compartimentului;

k) planifică subunitatea de intervenţie a studenţilor;

l) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională.

Art. 76. - Compartimentul registratură, arhivă şi secretariat are următoarele atribuţii specifice:

A. Pe linia primirii, înregistrării, distribuirii şi transportului corespondenţei de serviciu şi trimiterilor poştale:

a) primeşte documentele întocmite în vederea expedierii sau pentru nevoi interne ale Academiei, rămase definitive, şi le înregistrează în registrul de intrare-ieşire, conform normelor legale în vigoare;

b) distribuie documentele întocmite pentru nevoi interne compartimentelor interesate, conform specificaţiilor conţinute de acestea sau ordinelor rezolutive primite, pe baza condicii de predare-primire şi a borderoului de expediere;

c) ridică corespondenţa de serviciu de la expeditori sau de la locurile de primire organizate de unităţile specializate pentru transportul corespondenţei secrete destinate Academiei;

d) prezintă corespondenţa, cu respectarea regulilor privind menţiunile speciale referitoare la deschidere sau adresare personală, cadrelor din conducerea Academiei cărora le este destinată sau în competenţa cărora intră rezolvarea acesteia;

e) înregistrează, în registrul de intrare-ieşire, corespondenţa primită şi asigură distribuirea acesteia la compartimentele interesate sau desemnate prin dispoziţie rezolutivă, pe baza condicii de predare-primire;

f) asigură primirea şi distribuirea corespondenţei nesecrete;

g) ţine evidenţa lucrărilor cu termen care au fost distribuite spre rezolvare compartimentelor din Academie şi urmăreşte respectarea acestora;

h) întocmeşte, anual, documentele pentru curierii şi persoanele împuternicite pentru expedierea ori ridicarea corespondenţei Academiei;

i) stabileşte şi repartizează la compartimentele interesate, la începutul fiecărui an calendaristic, numerele de înregistrare în registrele de intrare-ieşire;

j) asigură asistenţa tehnică, pe linia primirii, înregistrării şi distribuirii corespondenţei pentru secretariatele Academiei;

k) redactează dispoziţia zilnică a rectorului Academiei;

l) ţine evidenţa zilnică a răspândirilor personalului din Academie;

m) derulează activităţi în sprijinul structurii specializate în domeniul achiziţiilor publice, după cum urmează:

1. transmite Biroului achiziţii referatele de necesitate care cuprind necesităţile de produse, servicii şi lucrări, valoarea estimată a acestora, precum şi informaţiile de care dispune, potrivit competenţelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;

2. transmite Biroului achiziţii, dacă este cazul, specificaţiile tehnice, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 155 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare;

3. transmite Biroului achiziţii informaţii cu privire la preţul unitar/total actualizat al respectivelor necesităţi, în urma unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică, în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în referatele de necesitate;

4. informează Biroul achiziţii despre fondurile alocate pentru fiecare destinaţie, precum şi poziţia bugetară a acestora;

5. informează justificat Biroul achiziţii despre eventualele modificări intervenite în execuţia contractelor/acordurilor-cadru, cauzele, motivele şi oportunitatea modificărilor propuse;

6. transmite Biroului achiziţii documentul constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale.

n) înregistrează documentele clasificate, în regim de intrare-ieşire, şi consemnează numărul şi data pe documentul primit/ieşit;

o) repartizează şi urmăreşte rezolvarea corespondenţei clasificate, conform dispoziţiei rezolutive, şi asigură comunicarea răspunsului către structurile solicitante;

p) ţine evidenţa materialelor clasificate necesare desfăşurării activităţii;

q) clasifică şi ordonează corespondenţa clasificată în mapă;

r) pregăteşte pentru expediere corespondenţa clasificată;

s) asigură clasarea documentelor clasificate şi arhivarea acestora;

t) întocmeşte inventarele arhivistică;

u) ţine evidenţa ordinelor, instrucţiunilor şi regulamentelor clasificate.

B. Pe linia organizării şi păstrării fondului arhivistic al Academiei:

a) întocmeşte, potrivit normelor legale, împreună cu şefii de compartimente şi persoanele stabilite prin dispoziţia rectorului, nomenclatorul arhivistic cuprinzând grupele de dosare şi termenele de păstrare atribuite de compartimentele creatoare;

b) asigură primirea, la data stabilită de rectorul Academiei, pe bază de inventar, a dosarelor şi materialelor preconstituite şi introducerea lor în depozitul de arhivă;

c) asigură ţinerea evidenţei inventarelor documentelor intrate în arhivă şi mişcării documentelor în „Registrul de intrare-ieşire a unităţilor arhivistice”;

d) organizează păstrarea şi conservarea arhivei în depozite sau încăperi constituite sau amenajate în acest scop, ordonată pe ani, compartimente de muncă, termene de păstrare şi în ordinea inventarelor, cu luarea măsurilor de protejare şi de asigurare a condiţiilor de igienă, temperatură şi umiditate;

e) asigură luarea măsurilor pentru dotarea adecvată a depozitului de arhivă cu rafturi, fişete, dulapuri care să înlăture cauzele ce ar putea duce la degradarea documentelor;

f) asigură, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, consultarea documentelor aflate în depozitele de arhivă;

g) asigură respectarea dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la scoaterea documentelor din dosare, scoaterea dosarelor spre consultare în afara depozitului de arhivă;

h) stabileşte, împreună cu comisia de selecţionare numită prin dispoziţia zilnică a rectorului, documentele care urmează a fi eliminate din arhivă, având termenul de păstrare expirat sau care nu mai prezintă importanţă;

i) asigură trimiterea la A.N.R. a inventarelor documentelor ale căror termene de păstrare au expirat, avizate de comisia de selecţionare pentru a fi eliminate, însoţite de procesul-verbal, pentru confirmare;

j) asigură predarea în circuitul economic a documentelor propuse a fi eliminate, după primirea confirmării, la unităţile de colectare a deşeurilor de hârtie, cu respectarea normelor legale în vigoare;

k) efectuează operaţiunile de evidenţă în cazul dosarelor de arhivă pentru care comisia de selecţionare a constatat greşeli de încadrare în termenele de păstrare;

l) asigură depunerea la A.N.R. a documentelor scrise sau tipărite al căror termen de păstrare în arhiva proprie, de 30 de ani de la data creării, a expirat.

C. Pe linia păstrării şi manipulării ştampilelor, sigiliilor şi a timbrului sec:

a) asigură obţinerea prin Direcţia generală management operaţional din cadrul M.A.I. a ştampilelor necesare Academiei, ca urmare a reorganizărilor acesteia ori a gradului ridicat de uzură al celor aflate în folosinţă;

b) asigură ţinerea evidenţei, conform normelor legale în vigoare, a ştampilelor şi stanţelor de timbru sec aflate în dotarea Academiei;

c) asigură evidenţa, distribuţia şi retragerea din folosinţă de la personalul Academiei a sigiliilor;

d) asigură folosirea ştampilelor şi stanţelor de timbru sec în conformitate cu prevederile legale în vigoare, potrivit competenţelor de semnătură pe actele şi documentele Academiei;

e) asigură operaţiunile de verificare periodică şi de inventariere anuală a ştampilelor, sigiliilor şi stanţelor de timbru sec, întocmirea documentelor, supunerea lor spre aprobare şi înaintarea, împreună cu chitanţele justificative, la eşalonul superior.

Art. 77. - Compartimentul secretariat cabinet are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură primirea corespondenţei şi prezentarea acesteia, cu respectarea regulilor privind menţiunile speciale referitoare la deschiderea sau adresarea personală, personalului din conducerea Academiei, cărora le este destinată sau în competenţa cărora intră rezolvarea acesteia;

b) asigură transmiterea şi primirea documentelor prin fax, multiplicarea xerox la ordin, a materialelor necesare la cabinet;

c) primeşte şi transmite la compartimente dispoziţiile date de către conducerea Academiei;

d) asigură îndosarierea şi scăderea corespondenţei de la conducerea Academiei;

e) întocmeşte documentele privind deplasarea conducerii Academiei în concediu, misiune etc.;

f) aplică regulile generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, transportul, transmiterea şi distrugerea documentelor din cadrul compartimentului, ce conţin informaţii clasificate;

g) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

h) înregistrează documentele clasificate, în regim de intrare-ieşire, şi consemnează numărul şi data pe documentul primit/ieşit;

i) repartizează şi urmăreşte rezolvarea corespondenţei clasificate, conform dispoziţiei rezolutive, şi asigură comunicarea răspunsului către structurile solicitante;

j) ţine evidenţa materialelor clasificate necesare desfăşurării activităţii;

k) clasifică şi ordonează corespondenţa clasificată în mapă;

l) pregăteşte pentru expediere corespondenţa clasificată;

m) asigură clasarea documentelor clasificate şi arhivarea acestora;

n) întocmeşte inventarele arhivistice;

o) ţine evidenţa ordinelor, instrucţiunilor şi regulamentelor clasificate.

Art. 78. - Compartimentul relaţii cu publicul are următoarele atribuţii specifice;

a) gestionează corespondenţa electronică adresată Academiei;

b) primeşte, înregistrează şi se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor şi de expedierea răspunsurilor către petiţionari în termen;

c) înaintează petiţiile înregistrate către structurile Academiei, în funcţie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului;

d) gestionează clasarea şi arhivarea petiţiilor;

e) răspunde la petiţiile adresate conducerii Academiei, care i-au fost repartizate prin rezoluţie;

f) raportează despre solicitările de audienţă şi asigură înscrierea acestora în registru;

g) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională.

Art. 79. - Compartimentul multiplicare are următoarele atribuţii specifice:

a) multiplică cărţi, cursuri, caiete de lucrări practice, manuale, tratate, monografii, reviste de specialitate, regulamente etc.;

b) tipăreşte imprimate necesare structurilor Academiei;

c) desfăşoară activităţi de legătorie;

d) recondiţionează cărţi;

e) tipăreşte lucrări pe hârtie şi carton;

f) multiplică documentele necesare pentru desfăşurarea examenelor;

g) multiplică documentele care conţin informaţii clasificate, conform prevederilor legale în domeniu;

h) aplică normele procedurale de protecţie fizică a documentelor clasificate;

i) asigură confidenţialitatea informaţiilor clasificate din documentele cu care lucrează;

j) gestionează evidenţa lucrărilor efectuate la punctul de multiplicare;

k) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională.

Art. 80. - Compartimentul biblioteca universitară are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură necesarul de manuale, cursuri juridice şi de specialitate pentru pregătirea studenţilor de la forma de învăţământ zi, frecvenţă redusă şi la distanţă;

b) organizează şi execută activităţi de distribuire, retragere, verificare şi depozitare a documentelor necesare cadrelor didactice şi studenţilor de la cursurile de licenţă, masterat şi doctorat în procesul de învăţământ;

c) organizează gestionarea, păstrarea, folosirea, evidenţa şi prelucrarea tuturor categoriilor de documente;

d) asigură activităţi de distribuire, retragere şi verificare a documentelor;

e) pune la dispoziţia studenţilor de la cursurile de licenţă, masterat şi doctorat materiale didactice şi periodice necesare elaborării tezelor de doctorat, lucrărilor de disertaţie şi de licenţă;

f) verifică şi propune periodic pentru casare materiale didactice perimate din punct de vedere fizic sau al conţinutului, conform prevederilor legale;

g) verifică modul de păstrare a cursurilor, manualelor, publicaţiilor periodice distribuite către studenţii bibliotecari;

h) verifică modul de păstrare a cursurilor, manualelor şi a cărţilor din literatura universală distribuite către studenţi şi cadre;

i) asigură managementul în stabilirea termenelor de restituire a cursurilor, monografiilor şi periodicelor;

j) organizează colecţiile de publicaţii şi întocmeşte listele şi fişele bibliografice;

k) inventariază fondul de carte şi publicaţiile din evidenţa de bază, la termenele şi în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare;

l) gestionează şi expune la diferite manifestări ştiinţifice colecţiile naţionale şi internaţionale;

m) înregistrează materialele didactice şi de specialitate primite de Academie în baza colaborării şi cooperării naţionale şi internaţionale cu alte instituţii;

n) îmbunătăţeşte permanent patrimoniul bibliotecii prin achiziţii, transfer, schimb interbibliotecar naţional şi internaţional, donaţii şi sponsorizări, conform prevederilor legale;

o) aplică măsurile legale în cazul deteriorării, distrugerii sau pierderii fondului de carte, publicaţiilor sau periodicelor aparţinând bibliotecii de către utilizatori;

p) asigură asistenţa de specialitate pentru studenţi în sala de studiu;

q) completează periodic fondul de carte al Bibliotecii universitare;

r) primeşte şi înregistrează în evidenţă documentele clasificate şi neclasificate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

s) organizează activităţi de distribuire, retragere, verificare şi depozitare a documentelor clasificate şi neclasificate necesare personalului Academiei şi studenţilor;

t) gestionează măsurile de păstrare, depozitare şi protecţie specifice claselor şi nivelurilor de secretizare a documentelor clasificate şi neclasificate;

u) înregistrează, gestionează şi expediază caietele de practică ale studenţilor conform acordurilor şi programelor de practică de specialitate încheiate de Academie cu inspectoratele generale din MAI. şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

v) verifică, în colaborare cu personalul din structura de securitate, activitatea de manipulare, folosire şi păstrare a documentelor clasificate de către efectivele de studenţi;

w) aplică regulile specifice pentru documentele abrogate, conform legislaţiei în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;

x) urmăreşte permanent respectarea măsurilor de siguranţă şi protecţie a documentelor şi spaţiilor de depozitare, a sistemelor de alarmare şi control acces;

y) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

z) derulează activităţi în sprijinul structurii specializate în domeniul achiziţiilor publice, după cum urmează:

1. transmite Biroului achiziţii referatele de necesitate care cuprind necesităţile de produse, servicii şi lucrări, valoarea estimată a acestora, precum şi informaţiile de care dispune, potrivit competenţelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;

2. transmite Biroului achiziţii, dacă este cazul, specificaţiile tehnice, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 155 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare;

3. transmite Biroului achiziţii informaţii cu privire la preţul unitar/total actualizat al respectivelor necesităţi, în urma unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică, în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în referatele de necesitate;

4. informează Biroul achiziţii despre fondurile alocate pentru fiecare destinaţie, precum şi poziţia bugetară a acestora;

5. informează justificat Biroul achiziţii despre eventualele modificări intervenite în execuţia contractelor/acordurilor-cadru, cauzele, motivele şi oportunitatea modificărilor propuse;

6. transmite Biroului achiziţii documentul constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale.

 

SECŢIUNEA a 14-a

Biroul cooperare interuniversitară şi reiaţii publice

 

Art. 81 - Biroul cooperare interuniversitară şi relaţii publice are următoarea structură organizatorică:

a) Compartimentul cooperare interuniversitară;

b) Compartimentul relaţii publice.

Art. 82. - Compartimentul cooperare interuniversitară are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii internaţionale;

b) întocmeşte Planul anual de relaţii internaţionale al Academiei;

c) asigură însoţirea delegaţiilor Academiei cu ocazia deplasărilor în străinătate;

d) primeşte şi însoţeşte delegaţiile din străinătate care vizitează Academia;

e) întocmeşte documentele necesare deplasării delegaţiilor Academiei în străinătate, precum şi primirii de delegaţii străine în Academie;

f) întocmeşte proiectul de Dispoziţie zilnică a rectorului privind personalul care se deplasează în străinătate;

g) traduce documentele primite de la alte instituţii de învăţământ din străinătate cu care cooperează Academia;

h) asigură funcţionarea promptă a corespondenţei instituţiei cu partenerii străini;

i) actualizează situaţia activităţilor de relaţii internaţionale;

j) transmite la Direcţia generală afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale din cadrul la cerere, documentarul sintetic cu privire la acţiunile de relaţii internaţionale în care a fost implicată Academia, precum şi modul cum evoluează relaţiile de cooperare externă pe domeniul de activitate al Academiei;

k) asigură şi coordonează activităţile de cooperare interinstituţională ale Academiei pe plan intern şi internaţional cu instituţii similare;

l) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

m) derulează activităţi în sprijinul structurii specializate în domeniul achiziţiilor publice, după cum urmează:

1. transmite Biroului achiziţii referatele de necesitate care cuprind necesităţile de produse, servicii şi lucrări, valoarea estimată a acestora, precum şi informaţiile de care dispune, potrivit competenţelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;

2. transmite Biroului achiziţii, dacă este cazul, specificaţiile tehnice, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 155 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare;

3. transmite Biroului achiziţii informaţii cu privire la preţul unitar/total actualizat al respectivelor necesităţi, în urma unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică, în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în referatele de necesitate;

4. informează Biroul achiziţii despre fondurile alocate pentru fiecare destinaţie, precum şi poziţia bugetară a acestora;

5. informează justificat Biroul achiziţii despre eventualele modificări intervenite în execuţia contractelor/acordurilor-cadru, cauzele, motivele şi oportunitatea modificărilor propuse;

6. transmite Biroului achiziţii documentul constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale.

Art. 83. - Compartimentul relaţii publice are următoarele atribuţii specifice:

a) răspunde de planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare şi relaţii publice, comunicare internă şi campanii media, gestionarea imaginii publice a Academiei, asigurarea relaţionării cu mass-media din ţară şi din străinătate, cu societatea civilă;

b) elaborează şi implementează documentele programatice de comunicare ale MAI. şi ale Academiei;

c) asigură implementarea strategiei multianuale de comunicare a M.A.I. În domeniul de activitate;

d) asigură politica de transparenţă la nivelul instituţiei;

e) asigură stabilirea şi permanentizarea unor relaţii amiabile, bazate pe principiile echidistanţei şi transparenţei, cu reprezentanţii mass-media;

f) monitorizează modul de prezentare a activităţii Academiei de către presa scrisă şi audiovizuală şi prezintă rectorului Academiei modalităţi de reacţie la materialele apărute în presă despre instituţie;

g) elaborează şi difuzează comunicate de presă sau alte materiale de presă, privind activitatea Academiei, opiniei publice şi implicit mass-mediei;

h) pune la dispoziţia mijloacelor de informare în masă, a diferitelor instituţii, organizaţii sau a cetăţenilor, în mod oportun şi complet, informaţiile de interes public, cu respectarea cadrului legal;

i) sprijină jurnaliştii în documentare cu materiale destinate publicităţii, pe probleme specifice, şi asigură participarea acestora la activităţile cu impact mediatic organizate la nivelul Academiei;

j) organizează conferinţele/briefingurile de presă ale Academiei;

k) oferă sprijin de specialitate reprezentanţilor Academiei cu ocazia acordării unor interviuri sau declaraţii de presă;

l) asigură acreditarea jurnaliştilor pe lângă instituţie;

m) elaborează şi actualizează materialele pentru pagina de internet a Academiei şi formulează propuneri de îmbunătăţire a acesteia;

n) propune, organizează şi coordonează evenimente/acţiuni de relaţii publice în scopul promovării activităţii Academiei;

o) mediatizează evenimentele festive şi de reprezentare din Academie;

p) aplică strategia de comunicare a M.A.I., în conformitate cu ordinele şi instrucţiunile în vigoare;

q) întocmeşte drepturi la replică şi asigură transmiterea acestora către mass-media;

r) asigură prezenţa mass-mediei la acţiunile cu caracter public;

s) întocmeşte Planul activităţilor de relaţii publice;

t) îndeplineşte atribuţiile purtătorului de cuvânt al Academiei;

u) gestionează situaţiile de criză mediatică;

v) gestionează activitatea de comunicare internă la nivelul instituţiei;

w) gestionează solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

x) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire în domeniul informării şi relaţiilor publice.

 

SECŢIUNEA a 15-a

Biroul juridic

 

Art. 84. - Biroul juridic are următoarele atribuţii specifice:

a) urmăreşte modul de aplicare a normelor juridice în activitatea Academiei şi face propuneri pentru perfecţionarea activităţii;

b) participă la negocierea sau avizarea, în condiţiile legii, a contractelor şi a altor acte încheiate de Academie potrivit competenţelor stabilite, care angajează răspunderea sa juridică;

c) avizează pentru legalitate dispoziţiile şi alte acte cu caracter normativ sau individual emise de conducerea Academiei, potrivit competenţei, precum şi orice alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a instituţiei;

d) reprezintă şi apără interesele Academiei în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, în cauzele în care instituţia poate fi angajată în nume propriu; în acest scop, întocmeşte cereri de sesizare, întâmpinări, note de şedinţă, concluzii scrise, precum şi cereri pentru exercitarea căilor de atac, asigurând, potrivit legii, motivarea lor temeinică;

e) elaborează anteproiecte de acte normative în domeniile de competenţă ale Academiei, cu consultarea celorlalte structuri ale instituţiei;

f) întocmeşte observaţii şi propuneri, motivate juridic, la proiectele de acte normative asupra cărora a fost consultată Academia şi face propuneri de perfecţionare a cadrului normativ incident;

g) avizează şi/sau contrasemnează actele expres menţionate de prevederile legale aplicabile învăţământului superior;

h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative care reglementează activitatea de asistenţă juridică în MAI;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională.

 

SECŢIUNEA a 16-a

Serviciul management resurse umane

 

Art. 85. - Serviciul management resurse umane are următoarea structură organizatorică:

a) Biroul încadrări, verificări, atestare didactică şi perfecţionarea pregătirii personalului;

b) Compartimentul organizare şi gestiune resurse umane;

c) Compartimentul evidenţă studenţi şi consiliere psihologică;

d) Compartimentul sănătate şi securitate în muncă.

Art. 86. - Biroul încadrări, verificări, atestare didactică şi perfecţionarea pregătirii personalului are următoarele atribuţii;

a) identifică nevoile de personal, actuale şi de perspectivă, şi prezintă conducerii Academiei propuneri pentru încadrarea posturilor vacante;

b) coordonează organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante care se desfăşoară la nivelul Academiei;

c) întocmeşte documentele privind numirea în funcţie/angajarea pe perioadă nedeterminată a candidaţilor declaraţi „admis” la concursurile desfăşurate la nivelul Academiei;

d) desfăşoară activităţile specifice pentru cunoaşterea/ actualizarea cunoaşterii personalului, conform actelor normative în vigoare;

e) coordonează activitatea de evaluare a personalului contractual din Academie, asigură instruirea evaluatorilor şi centralizarea calificativelor, întocmeşte şi comunică Direcţiei generale management resurse umane din cadrul M.A.L, denumită în continuare D.G.M.R.U., raportul cuprinzând concluziile activităţii de evaluare;

f) organizează, coordonează şi monitorizează activitatea de formare profesională continuă a personalului Academiei;

g) urmăreşte participarea personalului la cursuri şi ţine evidenţa personalului care urmează diferite forme de pregătire;

h) coordonează şi ţine evidenţa activităţilor de tutelă profesională;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) întocmeşte contractele pentru cadrele didactice titulare şi asociate, precum şi pentru specialiştii care desfăşoară activităţi didactice remunerate în regim de plată cu ora;

k) întocmeşte documentaţia necesară pentru acordarea compensaţiei pentru chirie poliţiştilor şi cadrelor militare;

l) întocmeşte raportări şi situaţii statistice specifice activităţii compartimentului;

m) analizează rapoartele, cererile, sesizările şi reclamaţiile privitoare la activitatea de personal repartizate şi prezintă propuneri pentru soluţionare;

n) asigură, la cererea persoanelor fizice şi/sau juridice, eliberarea de adeverinţe/certificate prin care se atestă anumite situaţii ce rezultă din evidenţele pe care le deţine;

o) ţine evidenţa procedurilor disciplinare iniţiate la nivelul Academiei, care au ca obiect fapte săvârşite de personalul instituţiei.

Art. 87. - Compartimentul organizare şi gestiune resurse umane are următoarele atribuţii specifice:

a) desfăşoară activităţi specifice pe linia planificării structurale şi managementului organizatoric;

b) asigură respectarea normelor privind disciplina statului de organizare;

c) întocmeşte documentaţia privind înaintarea în gradul următor a poliţiştilor/cadrelor militare;

d) eliberează/retrage documentele de legitimare pentru personalul instituţiei şi asigură evidenţa acestora, conform reglementărilor în vigoare;

e) soluţionează petiţii/solicitări care fac obiectul activităţii compartimentului;

f) eliberează documente pe linie de personal, conform legislaţiei în vigoare, la cererea personalului propriu şi a altor instituţii;

g) întocmeşte documentaţia necesară pe linie de resurse umane pentru numirea, promovarea şi eliberarea din funcţii, propunerile de trecere în rezervă şi încetarea raporturilor de serviciu ale ofiţerilor/ofiţerilor de poliţie;

h) întocmeşte proiecte de dispoziţii privind încetarea raporturilor de serviciu/trecerea în rezervă a agenţilor/ subofiţerilor din Academie;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) întocmeşte documentaţia privind încetarea raporturilor de muncă ale personalului contractual din Academie;

k) întocmeşte dosarele de pensionare sau de trecere în rezervă în vederea pensionării şi ie înaintează instituţiilor competente;

l) întocmeşte dosare de rezervist personalului trecut în rezervă şi le înaintează centrelor militare teritoriale;

m) ţine evidenţa personalului trecut în rezervă/care a încetat raporturile de serviciu/raporturile de muncă cu Academia;

n) gestionează activităţile de apreciere/evaluare a cadrelor militare/poliţiştilor din cadrul instituţiei;

o) operează în documentele de evidenţă modificările survenite în activitatea profesională şi starea civilă a personalului Academiei;

p) întocmeşte proiecte de dispoziţii privind acordarea drepturilor salariale;

q) prelucrează statistic indicatorii activităţii de analiză şi sinteză, prin exploatarea bazei de date de personal.

Art. 88 - Compartimentul evidenţă studenţi şi consiliere psihologică are următoarele atribuţii specifice:

A. Pe linia evidenţei studenţilor şi a activităţii de integritate:

a) gestionează evidenţa studenţilor de la programul de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă;

b) coordonează şi gestionează activitatea de întocmire a angajamentelor pentru studenţii înmatriculaţi la programul de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă, şi a formularelor privind depunerea jurământului militar şi comunică centrelor militare judeţene numele studenţilor care îndeplinesc serviciul militar activ, pentru luarea în evidenţă a acestora;

c) întocmeşte propunerea privind decizia rectorului Academiei de exmatriculare a studenţilor de la studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă;

d) coordonează activitatea depunerii jurământului de credinţă al poliţiştilor;

e) elaborează proiectele de ordine ale ministrului afacerilor interne privind acordarea gradelor profesionale/militare absolvenţilor Academiei, de repartizare a promoţiei şi declarare a şefilor de promoţie şi le înaintează la D.G.M.R.U. ;

f) gestionează dosarele personale ale absolvenţilor şi le expediază unităţilor la care au fost repartizaţi;

g) desfăşoară activităţi pe linie de resurse umane la admiterea la programul de studii universitare de licenţă în Academie;

h) eliberează, la cerere, certificatele care atestă calitatea de student al Academiei la programul de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă, pentru studenţii ale căror dosare personale le are în gestiune, cu excepţia Facultăţii de Pompieri;

i) soluţionează petiţii/solicitări care fac obiectul activităţii compartimentului;

j) gestionează anual declaraţiile de avere şi de interese ale poliţiştilor şi ale personalului cu funcţii de conducere, asigură primirea şi înregistrarea acestora, eliberând la depunere dovada de primire;

k) asigură instruirea, consultanţa şi ţine evidenţa personalului care participă la activitatea de monitorizare şi informare pe linia prevenirii şi combaterii corupţiei.

B. Pe linia consilierii psihologice:

a) identifică, prin intermediul evaluărilor psihologice periodice, eventualele vulnerabilităţi psihice şi desfăşoară programe menite să îi asigure individului capacitatea de a face faţă mediului biopsihosocial;

b) evaluează şi ierarhizează problemele de natură psihologică identificate în prealabil, monitorizează psihologic beneficiarii asistenţei psihologice şi desfăşoară programe de intervenţie psihologică în scopul autocunoaşterii, optimizării şi dezvoltării personale şi/sau remisiunii/ameliorării problemelor psihologice;

c) evaluează psihologic, periodic, în scopul avizării personalului pentru îndeplinirea de sarcini, atribuţii şi misiuni în condiţii de solicitare psihică intensă, stabileşte capacitatea, din punct de vedere psihologic, a unei persoane de a se integra într-o activitate profesională cu cerinţe specifice determinate de natura, durata şi intensitatea efortului presupus;

d) participă, potrivit reglementărilor privind activitatea de resurse umane, în comisiile constituite în vederea analizei posturilor, întocmirii/actualizării fişelor de post, precum şi a ocupării posturilor vacante;

e) la solicitare, acordă sprijin de specialitate personalului care participă la activitatea de evaluare a subordonaţilor, cu privire la cunoaşterea calităţilor personale şi conduitei individuale ale acestora, precum şi a factorilor psihosociali care au influenţat semnificativ performanţa profesională.

Art. 89. - Compartimentul sănătate şi securitate în muncă are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

b) elaborează, îndeplineşte, monitorizează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;

c) elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de sănătate şi securitate în muncă, aprobate de către rectorul Academiei;

d) propune rectorului Academiei atribuţiile şi răspunderile în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, ce revin personalului, care se consemnează în fişa postului;

e) verifică însuşirea şi aplicarea de către întreg personalul a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce revin în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, stabilite prin fişa postului;

f) elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, a periodicităţii instruirii şi verifică însuşirea şi aplicarea de către întregul personal a informaţiilor primite;

g) elaborează programul de instruire-testare la nivelul Academiei;

h) ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;

i) stabileşte zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabileşte tipul de semnalizare necesar şi amplasarea marcajelor conform prevederilor legale în vigoare;

j) ţine evidenţa meseriilor şi profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

k) ţine evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau controlul psihologic periodic;

l) monitorizează funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;

m) verifică starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;

n) efectuează controale interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a rectorului Academiei asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;

o) întocmeşte rapoarte şi/sau liste prevăzute de actele normative în vigoare care reglementează sănătatea şi securitatea în muncă, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot şi şantiere temporare şi mobile;

p) verifică evidenţa echipamentelor de muncă şi urmăreşte ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie executate de persoane competente, conform prevederilor actelor normative în vigoare, privind cerinţele minime de sănătate şi securitate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

q) identifică echipamentele individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din Academie şi întocmeşte necesarul de dotare a personalului cu echipament individual de protecţie;

r) urmăreşte modul de întreţinere, manipulare şi depozitare adecvată a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite;

s) participă la cercetarea evenimentelor conform competenţelor;

t) urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;

u) colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora şi cu medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;

v) colaborează cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă;

w) propune sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;

x) propune clauze privind sănătatea şi securitatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;

y) controlează evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările şi/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp şi de către persoane competente ori alte activităţi necesare, potrivit prevederilor legale privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;

z) desfăşoară alte activităţi necesare/specifice asigurării sănătăţii şi securităţii lucrătorilor la locul de muncă;

aa) elaborează şi înaintează la D.G.M.R.U., anual şi la solicitare, rapoarte scrise privind activităţile de prevenire şi protecţie desfăşurate în Academie;

ab) aplică prevederile legale privind securitatea şi protecţia maternităţii la locul de muncă;

ac) propune rectorului Academiei desfăşurarea alegerilor pentru reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor;

ad) efectuează instruirea introductiv generală a personalului Academiei;

ae) derulează activităţi în sprijinul structurii specializate în domeniul achiziţiilor publice, după cum urmează:

1. transmite Biroului achiziţii referatele de necesitate care cuprind necesităţile de produse, servicii şi lucrări, valoarea estimată a acestora, precum şi informaţiile de care dispune, potrivit competenţelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;

2. transmite Biroului achiziţii, dacă este cazul, specificaţiile tehnice, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 155 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare;

3. transmite Biroului achiziţii informaţii cu privire la preţul unitar/total actualizat al respectivelor necesităţi, în urma unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică, în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în referatele de necesitate;

4. informează Biroul achiziţii despre fondurile alocate pentru fiecare destinaţie, precum şi poziţia bugetară a acestora;

5. informează justificat Biroul achiziţii despre eventualele modificări intervenite în execuţia contractelor/acordurilor-cadru, cauzele, motivele şi oportunitatea modificărilor propuse;

6. transmite Biroului achiziţii documentul constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale.

af) ţine evidenţa accidentelor de muncă, cu respectarea prevederilor art. 141 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

ag) ţine evidenţa fişelor de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 34 din Dispoziţia directorului general al D.G.M.R.U. nr. 11/1.620/2015 privind unele proceduri şi formulare utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.;

ah) completează fişele de identificare a factorilor de risc profesional pentru tot personalul, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA a 17-a

Structura financiar

 

Art. 90. - Structura financiar, la nivel de serviciu, are următoarea structura organizatorică:

a) Biroul buget-salarizare;

b) Biroul contabilitate generală şi control preventiv.

Art. 91. - Biroul buget - salarizare are următoarele atribuţii specifice:

a) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli pe surse de finanţare şi încadrarea în prevederile acestuia;

b) comunică structurilor de specialitate din Academie bugetele aprobate pe fiecare sursă de finanţare;

c) întocmeşte şi înaintează la organele în drept situaţiile financiare trimestriale şi anuale, cererea lunară de credite, execuţia bugetară lunară, situaţiile informative lunare, situaţia soldurilor la finele lunii şi declaraţiile lunare, raportează situaţiile financiare în Sistemul Naţional de Raportare ForexeBug, denumit în continuare FXB,

d) întocmeşte şi transmite la Direcţia generală financiară din cadrul M.A.I. situaţia privind monitorizarea numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal, respectiv situaţia privind execuţia cheltuielilor de personal, conform prevederilor legale în vigoare;

e) exercită control financiar preventiv propriu asupra tuturor operaţiunilor supuse acestui control, conform reglementărilor legale din domeniu;

f) organizează şi urmăreşte evidenţa cheltuielilor de capital, având în atenţie obiectivele de investiţii şi lucrările noi, aprobate prin listele de investiţii pe surse de finanţare;

g) urmăreşte, verifică şi soluţionează corespondenţa primită pe linie de specialitate;

h) elaborează lucrări de analiză şi sinteză, adrese, note, informări, solicitate de conducerea M.A.I. şi a Academiei şi de alte instituţii, precum şi referate pentru dispoziţia rectorului, necesare bunei desfăşurări a activităţii biroului;

i) monitorizează constant reglementările şi instrucţiunile nou-apărute în domeniul propriu de activitate, în vederea aplicării lor şi, după caz, informează întregul personal al Academiei;

j) întocmeşte şi actualizează procedurile privind activitatea financiară;

k) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

l) urmăreşte rezolvarea litigiilor în relaţiile Academiei cu persoane fizice şi juridice, pe linia drepturilor patrimoniale;

m) organizează, conduce, îndrumă, coordonează, controlează şi verifică activitatea pentru acordarea drepturilor băneşti cuvenite tuturor categoriilor de personal, întocmeşte documentele necesare şi respectă etapele execuţiei bugetare;

n) întocmeşte şi distribuie adeverinţele de venit anuale, întocmeşte documentele în format electronic pentru instituţia de resort, ţine la zi arhiva documentelor justificative pentru venituri de natură salarială, conform legislaţiei în vigoare;

o) asigură întocmirea şi eliberarea, la cerere, a adeverinţelor de venit, pentru asigurări de sănătate, pentru deduceri la impozit, adeverinţe de pensii şi recalculare pensii, conform legislaţiei în vigoare;

p) reprezintă şi apără interesele instituţiei în relaţia cu instituţiile şi autorităţile publice;

q) depune şi preia de la trezorerie şi de la alte instituţii bancare documentele specifice şi gestionează aplicaţia informatică FXB pentru buget, controlul angajamentelor bugetare, raportează situaţiile financiare;

r) achită facturile pentru bunurile achiziţionate, serviciile prestate şi lucrările realizate, cu respectarea prevederilor privind întocmirea şi circulaţia documentelor justificative, a încadrării acestora în limitele bugetare, precum şi a fazelor execuţiei bugetare;

s) urmăreşte modul de derulare a contractelor economice şi a altor angajamente legale din punct de vedere financiar;

t) întocmeşte bazele de caicul privind drepturile de cazare, diurnă, transport şi alte cheltuieli neprevăzute pentru personalul care se deplasează în ţară sau în străinătate şi verifică bazele de calcul privind activităţile de protocol;

u) organizează şi verifică activitatea de încasări şi plăţi cu sau fără numerar şi de păstrare a numerarului şi a altor valori;

v) participă în cadrul comisiilor organizate la nivelul Academiei pentru derularea procedurilor de achiziţii, cercetare administrativă, efectuează activităţi de control;

w) întocmeşte registrul de casă în baza documentelor justificative;

x) organizează, coordonează şi conduce activitatea de secretariat şi documente clasificate;

y) coordonează activităţi legate de încasarea, evidenţa, depunerea şi virarea veniturilor instituţiei, precum şi de cheltuire conform prevederilor legale;

z) asigură arhivarea şi păstrarea în condiţii de siguranţă a documentelor şi actelor justificative specifice activităţii desfăşurate în cadrul biroului, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

aa) utilizează, în exercitarea atribuţiilor, date cu caracter personal, cu respectarea legislaţiei pe linia asigurării protecţiei persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

ab) gestionează componenta de management financiar, derularea cofinanţării proiectelor prin proiectele externe nerambursabile, urmărind efectuarea tuturor plăţilor aferente proiectelor, ţine evidenţa strictă a documentelor legate de fondurilor europene, le arhivează şi transmite datele legate de finanţare către agenţiile de implementare, raportează situaţiile financiare în FXB şi anexele specifice;

ac) calculează cheltuielile de întreţinere pe timpul şcolarizării privind soldele şi bursele achitate foştilor studenţi care nu respectă angajamentele încheiate cu M.A.I.

Art. 92. - Biroul contabilitate generală şi control preventiv are următoarele atribuţii specifice:

a) întocmeşte şi înaintează organelor în drept situaţiile financiare trimestriale şi anuale, situaţiile informative lunare şi raportează situaţiile financiare în FXB;

b) organizează, conduce, coordonează şi verifică ţinerea la zi a evidenţei contabile a patrimoniului, cu asigurarea înregistrării corecte a operaţiunilor privind plăţile şi cheltuielile;

c) ia toate măsurile necesare pentru recuperarea debitelor şi a pagubelor, precum şi pentru executarea silită a creanţelor;

d) înregistrează garanţiile materiale pentru persoanele care gestionează bunuri;

e) centralizează şi raportează stadiul de îndeplinire a contractelor economice şi a altor angajamente legale;

f) desfăşoară activităţi legate de evidenţa şi virarea veniturilor instituţiei;

g) participă în cadrul comisiilor organizate la nivelul Academiei pentru derularea procedurilor de achiziţii, comisiilor de cercetare administrativă, efectuează activităţi de inventariere a patrimoniului şi activităţi de control;

h) ţine evidenţa contabilă pentru conturile în afara bilanţului;

i) soluţionează corespondenţa primită pe linie de specialitate;

j) elaborează lucrări de analiză şi sinteză, adrese, note, informări, solicitate de conducerea ministerului şi a Academiei şi de alte instituţii, necesare bunei desfăşurări a activităţii biroului;

k) monitorizează constant reglementările şi instrucţiunile nou-apărute în domeniul propriu de activitate, în vederea aplicării lor şi, după caz, informează întregul personal al Academiei;

l) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

m) asigură legătura permanentă cu direcţiile de specialitate din M.A.I. şi cu toate instituţiile publice abilitate;

n) adaptează programele informatice existente la modificările ce apar în evidenţa financiar contabilă, conform legislaţiei în vigoare, şi întocmeşte pe baza acestor programe balanţa de verificare lunară şi contul de execuţie detaliat, conform clasificaţiei bugetare, raportează situaţiile financiare în FXB;

o) asigură arhivarea şi păstrarea în condiţii de siguranţă a documentelor şi actelor justificative specifice activităţii desfăşurate în cadrul biroului, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

p) primeşte solicitările de la alte structuri M.A.I. pentru stabilirea cheltuielilor de întreţinere pe timpul şcolarizării, centralizează şi comunică solicitantului datele rezultate din evidenţele instituţiei;

q) exercită control financiar preventiv propriu asupra tuturor operaţiunilor supuse acestui control, conform reglementărilor legale din domeniu;

r) soluţionează corespondenţa primită pe linie de specialitate;

s) dispune măsuri de constituire şi actualizare a garanţiilor materiale pentru persoanele care gestionează bunuri;

t) urmăreşte modul de derulare a contractelor economice şi a altor angajamente legale din punct de vedere financiar-contabil;

u) întocmeşte şi actualizează proceduri privind activitatea de contabilitate;

v) ţine la zi evidenţa cantitativ-valorică a patrimoniului, cu asigurarea înregistrării corecte a operaţiunilor privind mişcările de materiale din Academie;

w) organizează, împreună cu Serviciul logistic, activităţile de inventariere generală anuală şi periodică a patrimoniului Academiei şi valorifică rezultatele inventarierii;

x) exercită controlul asupra evidenţei patrimoniului prin confruntarea lunară a datelor din evidenţa contabilă cu cele din evidenţa tehnic-operativă.

 

SECŢIUNEA a 18-a

Structura do securitate/C.S.T.A..C.

 

Art. 93. - Structura de securitate are următoarele atribuţii specifice:

a) elaborează şi supune aprobării conducerii Academiei normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării Direcţiei Generale de Protecţie Internă din cadrul denumită în continuare

D.G.P.I., iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;

c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în toate componentele acesteia;

d) asigură relaţionarea cu D.G.P.I. pe linia protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii;

e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

f) consiliază conducerea Academiei în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

g) informează conducerea Academiei despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

h) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

k) asigură păstrarea şi organizează ţinerea evidenţei certificatelor/autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;

l) actualizează permanent evidenţa certificatelor/autorizaţiilor de acces;

m) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de Academie, pe clase şi niveluri de secretizare;

n) prezintă rectorului Academiei propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz,solicită sprijinul instituţiilor abilitate;

o) efectuează, cu aprobarea conducerii Academiei, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

p) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.

Art. 94. - C.S.T.I.C. face parte din Structura de securitate şi are următoarele atribuţii specifice:

a) implementează metodele, mijloacele şi măsurile necesare protecţiei informaţiilor în format electronic;

b) asigură exploatarea operaţională a Sistemului de prelucrare automată a datelor, denumit în continuare SPAD, şi a Reţelei de transmisii de date - Sistem informatic şi de comunicaţii, denumit în continuare RTD-SIC, în condiţii de securitate;

c) coordonează cooperarea dintre unitatea deţinătoare a SPAD sau RTD-SIC şi D.G.P.I. atunci când:

1. se planifică dezvoltarea sau achiziţia de SPAD sau RTD;

2. se propun schimbări ale unei configuraţii de sistem existente;

3. se propune conectarea unui SPAD sau a unei RTD-SIC cu un alt SPAD sau RTD-SIC;

4. se propun schimbări ale modului de operare de securitate ale SPAD sau RTD-SIC;

5. se propun schimbări în programele existente sau utilizarea de noi programe, pentru optimizarea securităţii SPAD sau RTD-SIC;

6. se iniţiază proceduri de modificare a nivelului de clasificare a SPAD şi RTD-SIC care au fost deja acreditate;

7. se planifică sau propune întreprinderea oricărei altei activităţi referitoare la îmbunătăţirea securităţii SPAD sau RTD- SIC deja acreditate;

d) asigură implementarea măsurilor de securitate şi protecţia criptografică ale SPAD sau RTD-SIC;

e) stabileşte, cu aprobarea D.G.P.I., standardele şi procedurile de securitate care trebuie respectate de către furnizorii de echipamente, pe parcursul dezvoltării, instalării şi testării SPAD şi RTD-SIC, şi răspunde pentru justificarea, selecţia, implementarea şi controlul componentelor de securitate, care constituie parte a SPAD şi RTD-SIC;

f) stabileşte pentru structurile de securitate şi management ale SPAD şi RTD-SIC, încă de la înfiinţare, responsabilităţile pe care le vor exercita pe tot ciclul de viaţă al SPAD şi RTD-SIC respective.

 

SECŢIUNEA a 19-a

Biroul management operaţional

 

Art. 95. - Biroul management operaţional are următoarea structură organizatorică:

a) Compartimentul personal de serviciu;

b) Compartimentul control-acces şi supraveghere.

Art. 96. - Compartimentul personal de serviciu are următoarele atribuţii specifice:

a) întocmeşte, actualizează şi gestionează documentele operative ale Academiei;

b) organizează activitatea de management a stărilor excepţionale şi de creştere a capacităţii operaţionale a Academiei în situaţii deosebite;

c) întocmeşte în faza de proiect, actualizează şi face propuneri de modificare a tabelei de înzestrare cu armament, mijloace tehnice şi materiale necesare Academiei;

d) organizează, îndrumă, controlează şi ţine evidenţa categoriilor de personal din serviciul de permanenţă în Academie;

e) întocmeşte documentele şi asigură organizarea formaţiunilor de studenţi şi a cadrelor pentru executarea unor misiuni ordonate;

f) organizează constituirea şi intrarea în funcţiune a grupei operative în situaţii deosebite;

g) organizează şi actualizează sistemul de înştiinţare şi aducere a personalului la alertă;

h) organizează activităţile privind întocmirea şi înmânarea livretelor militare poliţiştilor care au încetat raporturile de serviciu;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) asigură măsurile de securitate fizică şi protecţie a Drapelului de luptă al Academiei;

k) gestionează armamentul, muniţia şi materialele de la dispecerat;

l) coordonează personalul din serviciul de permanenţă asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor şi verifică modul de respectare a ordinii interioare în Academie;

m) îl informează, de îndată, pe rectorul Academiei despre evenimentele deosebite produse în incinta Academiei sau la celelalte sedii, luând toate măsurile ce se impun, potrivit reglementărilor în vigoare;

n) pune în aplicare documentele aprobate, în cazul producerii unor evenimente deosebite;

o) distribuie, la ordin, armamentul şi muniţia din dotarea individuală a personalului Academiei;

p) verifică funcţionarea permanentă a sistemului de alertare şi de comunicaţii între dispecerat şi structurile M.A.I.;

q) ia măsuri pentru evacuarea Drapelului de luptă al Academiei, a documentelor, muniţiei, armamentului, tehnicii şi a altor materiale de la dispecerat în caz de incendiu sau dezastre;

r) controlează modul în care se desfăşoară accesul persoanelor şi autovehiculelor, în instituţie, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

s) organizează şi desfăşoară activităţile în domeniul protecţiei civile, în condiţiile actelor normative în vigoare.

Art. 97. - Compartimentul control acces şi supraveghere are următoarele atribuţii specifice:

a) întocmeşte şi actualizează documentele care reglementează activitatea de pază, protecţie şi control-acces la obiectivele Academiei;

b) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

c) organizează şi desfăşoară activitatea de pază, protecţie şi control-acces la obiectivele Academiei, în conformitate cu documentele aprobate în acest sens.

 

SECŢIUNEA a 20-a

Biroul achiziţii

 

Art. 98. - Biroul achiziţii are următoarele atribuţii specifice:

a) întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

b) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale instituţiei, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice;

c) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;

d) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate conform prevederilor legale;

e) aplică şi finalizează procedurile de atribuire;

f) realizează achiziţiile directe;

g) asigură constituirea şi păstrarea dosarelor de achiziţii publice;

h) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

i) formulează şi argumentează apărările în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în scopul pronunţării asupra legalităţii actelor şi operaţiunilor derulate în cursul procedurii de atribuire, şi înaintează apărările motivate şi documentele aferente procedurii de achiziţie.

 

SECŢIUNEA a 21-a

Serviciul logistic

 

Art. 99. - Serviciul logistic are următoarea structură organizatorică:

a) Biroul tehnic;

b) Biroul întreţinerea patrimoniului imobiliar;

c) Biroul cadastru, investiţii şi supraveghere tehnică;

d) Biroul norme de echipare şi hrănire.

Art. 100. - Biroul tehnic are următoarea structură organizatorică:

a) Compartimentul transporturi;

b) Compartimentul armament şi tehnică specială.

Art. 101. - Biroul tehnic are următoarele atribuţii specifice:

a) întocmeşte şi prezintă spre aprobare planul de activităţi lunare, semestriale şi anuale;

b) întocmeşte, prezintă spre aprobare şi înaintează lucrările curente şi lucrările cu termen către conducerea Academiei şi/sau eşaloanele superioare;

c) execută controale ierarhice interne la evidenţele de gestiuni, conform prevederilor legale, şi le consemnează în registrul special de evidenţă a acestora;

d) ţine la zi evidenţa tehnic-operativă a bunurilor materiale de resortul biroului;

e) organizează şi desfăşoară activităţi de disponibilizare, scoatere din funcţiune, valorificare şi casare a bunurilor, conform prevederilor legale în vigoare;

f) răspunde de arhivarea şi predarea la arhiva Academiei a documentelor elaborate în cadrul biroului şi a corespondenţei;

g) asigură respectarea regulilor privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate;

h) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

i) derulează activităţi în sprijinul structurii specializate în domeniul achiziţiilor publice, după cum urmează:

1. transmite Biroului achiziţii referatele de necesitate care cuprind necesităţile de produse, servicii şi lucrări, valoarea estimată a acestora, precum şi informaţiile de care dispune, potrivit competenţelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;

2. transmite Biroului achiziţii, dacă este cazul, specificaţiile tehnice, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 155 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare;

3. transmite Biroului achiziţii informaţii cu privire la preţul unitar/total actualizat al respectivelor necesităţi, în urma unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică, în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în referatele de necesitate;

4. informează Biroul achiziţii despre fondurile alocate pentru fiecare destinaţie, precum şi poziţia bugetară a acestora;

5. informează justificat Biroul achiziţii despre eventualele modificări intervenite în execuţia contractelor/acordurilor-cadru, cauzele, motivele şi oportunitatea modificărilor propuse;

6. transmite Biroului achiziţii documentul constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale.

Art. 102. - Compartimentul transporturi are următoarele atribuţii specifice:

a) planifică şi asigură deplasările vehiculelor din dotare, verifică starea tehnică şi de întreţinere a acestora;

b) execută misiuni interne şi externe de transport al cadrelor şi studenţilor;

c) asigură transportul materialelor necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor instituţiei;

d) asigură prevenirea accidentelor de circulaţie şi a evenimentelor tehnice, prelucrând cu personalul din subordine regulile de circulaţie pe drumurile publice şi eventualele accidente;

e) asigură desfăşurarea activităţilor de reparare a vehiculelor, verificarea stării tehnice şi întreţinerea utilajelor, sculelor, materialelor şi pieselor de schimb de resortul transporturi;

f) întocmeşte şi înaintează spre aprobare specificaţiile tehnice pentru articolele de resortul transporturi, conform competenţei;

g) ţine evidenţa verificărilor/controalelor periodice efectuate de personalul care conduce autovehiculele din dotare, conform reglementărilor în domeniu;

h) ţine evidenţa nominală şi statistică a autovehiculelor din dotare şi efectuează verificări privind starea tehnică şi de funcţionare a acestora;

i) efectuează demersurile necesare pentru înregistrarea în sistem „MAI” a autovehiculelor din dotare, respectiv radierea acestora, conform reglementărilor legale.

Art. 103. - Compartimentul armament şi tehnică specială are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură păstrarea în condiţii de deplină securitate a armamentului, muniţiilor şi tehnicii speciale din spaţiile Academiei;

b) asigură desfăşurarea activităţilor de reparare a armamentului şi tehnicii de luptă, verificarea stării tehnice şi de întreţinere a utilajelor, sculelor, materialelor şi pieselor de schimb de resortul armament şi tehnică specială, denumit în continuare ATS.;

c) asigură materialele de resort necesare desfăşurării în bune condiţii a procesului de învăţământ, în cadrul laboratoarelor de criminalistică;

d) asigură personalul de specialitate pentru tragerile executate în poligoane şi tabere de pregătire;

e) asigură dotarea cu armament individual şi materiale de resort A.T.S. a personalului Academiei, precum şi a formaţiunilor de studenţi, în conformitate cu tabela de înzestrare şi normele în vigoare;

f) ţine evidenţa pe serii a tuturor categoriilor de armament aflate în gestiunea Academiei, precum şi evidenţa muniţiei pe loturi şi ani de fabricaţie, inclusiv a rezultatelor analizelor fizico-chimice a acestora;

g) execută conservarea armamentului şi accesoriilor aferente şi pregătirea acestora în vederea predării în depozitele centrale;

h) execută controale tehnice periodice ale armamentului şi muniţiei aflate în dotarea Academiei;

i) întocmeşte şi înaintează spre aprobare specificaţiile tehnice pentru articolele de armament şi tehnică specială, conform competenţei.

Art. 104. - Biroul întreţinerea patrimoniului imobiliar are în structura organizatorică Compartimentul protecţia mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor şi îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

a) asigură mentenanţa pentru funcţionarea corespunzătoare a sistemelor şi instalaţiilor din spaţiile aflate în administrare;

b) asigură evidenţa repartizării, închirierii şi folosirii locuinţelor de serviciu şi de intervenţie, repartizate personalului Academiei;

c) asigură normarea şi folosirea spaţiilor aflate în administrarea Academiei;

d) asigură evidenţa tehnic-operativă, depozitarea, păstrarea şi manipularea bunurilor materiale de resort;

e) elaborează documentele care stau la baza întocmirii planului de asigurare tehnico-materială;

f) asigură materialele de curăţenie pentru întreţinerea spaţiilor;

g) asigură utilităţile necesare funcţionării Academiei;

h) asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor de gaze naturale, a grupurilor electrogene, a puţurilor de

adâncime, precum şi a tuturor instalaţiilor ce se supun reglementărilor Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat în vigoare;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) execută inventarierea anuală a bunurilor materiale şi a imobilelor pe care le administrează şi reactualizează inventarul bunurilor aflate în domeniul public al statului;

k) verifică starea şi regimul juridic al terenurilor şi construcţiilor aflate ÎM patrimoniul unităţii şi analizează, din punct de vedere tehnic, conţinutul dosarelor referitoare la imobilele notificate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

l) asigură activitatea de completare a cărţilor tehnice aferente construcţiilor, în calitate de administrator al imobilelor;

m) participă în teren la efectuarea expertizelor şi contraexpertizelor tehnice şi judiciare privind identificarea imobilelor aflate în litigiu;

n) îndrumă, participă la recunoaşteri şi evaluări în teren şi întocmeşte documentaţia specifică promovării hotărârilor Guvernului având ca obiect stabilirea situaţiei juridice sau economice a unor imobile;

o) controlează şi îndrumă activitatea privind scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea bunurilor materiale de resort şi a tehnicii din dotare, întocmeşte documentaţia necesară obţinerii aprobărilor şi participă efectiv la realizarea casărilor;

p) analizează şi propune spre aprobare schimbarea destinaţiei unor spaţii, precum şi modul de recompartimentare a acestora, în concordanţă cu noile cerinţe pentru funcţionare;

q) efectuează activitatea de dirigenţie de şantier pentru urmărirea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii aprobate a se executa la imobilele aflate în administrare;

r) derulează activităţi în sprijinul structurii specializate în domeniul achiziţiilor publice, după cum urmează:

1. transmite Biroului achiziţii referatele de necesitate care cuprind necesităţile de produse, servicii şi lucrări, valoarea estimată a acestora, precum şi informaţiile de care dispune, potrivit competenţelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;

2. transmite Biroului achiziţii, dacă este cazul, specificaţiile tehnice, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 155 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare;

3. transmite Biroului achiziţii informaţii cu privire la preţul unitar/total actualizat al respectivelor necesităţi, în urma unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică, în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în referatele de necesitate;

4. informează Biroul achiziţii despre fondurile alocate pentru fiecare destinaţie, precum şi poziţia bugetară a acestora;

5. informează justificat Biroul achiziţii despre eventualele modificări intervenite în execuţia contractelor/acordurilor-cadru, cauzele, motivele şi oportunitatea modificărilor propuse;

6. transmite Biroului achiziţii documentul constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale.

Art. 105. - Compartimentul protecţia mediului, prevenirea şi stingerea incendiilor are următoarele atribuţii specifice:

A. Pe linia protecţiei mediului:

a) întocmeşte documentele de organizare a activităţilor de protecţie a mediului;

b) controlează şi îl informează pe rectorul Academiei despre încălcarea de către personalul instituţiei a legislaţiei de protecţie a mediului în obiectivele şi incintele aparţinând acesteia;

c) propune şi supune aprobării rectorului Academiei măsuri concrete pentru protecţia mediului în obiectivele şi incintele aparţinând instituţiei;

d) stabileşte măsurile adecvate pentru prevenirea, limitarea şi eliminarea efectelor poluărilor accidentale;

e) urmăreşte implementarea şi respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului, a instrucţiunilor şi normelor de protecţie a mediului în Academie;

f) întocmeşte documentele de organizare a activităţilor de protecţie a mediului pentru unitatea proprie şi structurile asigurate logistic, după caz, conform actelor normative şi procedurilor de sistem aplicabile;

g) controlează şi notifică rectorului Academiei aspectele sesizate privind încălcarea de către personalul Academiei a legislaţiei de protecţie a mediului în obiectivele şi incintele aparţinând acesteia, precum şi în zonele de responsabilitate unde aceasta desfăşoară activităţi specifice, conform prevederilor legale;

h) propune şi supune aprobării rectorului Academiei măsuri concrete pentru protecţia mediului în zona de responsabilitate unde desfăşoară activităţi personalul propriu;

i) prezintă rectorului Academiei informări asupra modului de realizare a activităţilor de protecţie a mediului;

j) verifică luarea măsurilor necesare pentru utilizarea eficientă a oricărei forme de energie, a resurselor şi materialelor în derularea activităţii specifice;

k) stabileşte măsurile adecvate, în funcţie de specificul activităţii, pentru prevenirea, limitarea şi eliminarea efectelor poluărilor accidentale;

l) elaborează anual Raportul privind desfăşurarea activităţilor de protecţie a mediului pentru unitatea proprie şi structurile asigurate logistic şi îl înaintează structurii coordonatoare pe linia protecţiei mediului de la eşalonul superior, până la data de 15 februarie, pentru anul precedent;

m) urmăreşte fundamentarea necesarului de resurse financiare şi includerea acţiunilor propuse pentru eliminarea neconformităţilor în planurile anuale de asigurare tehnico-materială de către structurile desemnate ca responsabil de implementare prin Planul anual de acţiune în domeniul protecţiei mediului elaborat la nivelul Academiei;

n) colaborează cu organismele tehnice specializate, autorităţile ori instituţiile publice locale de protecţie a mediului pentru desfăşurarea unor acţiuni comune în domeniu;

o) urmăreşte implementarea şi respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului, a instrucţiunilor şi normelor de protecţie a mediului în Academie, inclusiv pentru structurile asigurate logistic, pe domeniul asigurat;

p) participă, la un interval de maximum 5 ani, la programe de formare profesională în domeniul protecţiei mediului, organizate în cadrul sistemului de formare profesională continuă a personalului M.A.I. de către instituţii de formare profesională ale precum şi la convocări/simpozioane/videoconferinţe de specialitate organizate de structurile de specialitate de la nivelul eşaloanelor superioare;

q) ţine evidenţa cheltuielilor de protecţie a mediului pe domenii de activitate, pentru Academie;

r) întocmeşte, actualizează şi gestionează dosarul de mediu în format letric şi electronic al Academiei, în conformitate cu prevederile legale;

s) întocmeşte şi înaintează eşaloanelor superioare, în cazul producerii unei poluări accidentale, Fişa de caracterizare pentru evenimentele care îndeplinesc condiţiile de a fi declarate avarii, incidente, poluări accidentale conform legislaţiei în vigoare, precum şi Raportul de informare privind accidentul major, pentru evenimentele care îndeplinesc condiţiile de a fi declarate accidente majore conform legislaţiei în vigoare, potrivit modelului instituit prin procedura de sistem elaborată de Direcţia generală logistică din cadrul denumită în continuare D.G.L, privind efectuarea controalelor de mediu specifice inspectorilor de mediu;

t) reprezintă şi apără interesele Academiei, ca organ de specialitate, în relaţiile de cooperare cu organismele tehnice specializate, autorităţile ori instituţiile publice locale aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea autorităţii publice centrale în domeniul protecţiei mediului, instituţiile publice de interes local, autorităţile administraţiei publice locale sau operatori economici autorizaţi cu atribuţii şi răspunderi specifice în domeniul protecţiei mediului la nivel local;

u) participă în toate comisiile de casare constituite la nivelul Academiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

B. Pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor:

a) întocmeşte, completează şi actualizează Planurile de apărare şi intervenţie împotriva incendiilor pentru toate imobilele Academiei;

b) coordonează, verifică şi îndrumă activitatea de apărare împotriva incendiilor la toate punctele de lucru din cadrul Academiei;

c) organizează şi coordonează instruirea personalului şi a studenţilor Academiei pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor;

d) stabileşte modul practic de acţiune în caz de incendiu, avarie, explozie sau alte evenimente;

e) asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu şi asigură corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;

f) emite Permisul de lucru cu foc, asigură instruirea specifică a personalului care execută lucrările respective;

g) stabileşte regulile din punctul de vedere al prevenirii incendiilor;

h) efectuează instructajul introductiv general privind apărarea împotriva incendiilor pentru personalul nou-încadrat;

i) asigură respectarea normelor specifice de instructaj la locurile de muncă, pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor.

Art. 106. - Biroul cadastru, investiţii şi supraveghere tehnică are următoarele atribuţii specifice:

a) urmăreşte comportarea în timp a construcţiilor, instalaţiilor sanitare, electrice, de încălzire centrală, de alimentare cu apă şi canalizare şi întocmeşte documentele aferente;

b) răspunde de respectarea prevederilor legale pentru lucrările realizate la obiective noi de investiţii şi intervenţii la construcţiile existente aflate în administrare, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată;

C) întocmeşte documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii curente la construcţii şi instalaţiile aferente acestora;

d) verifică din punct de vedere tehnic, calitativ şi cantitativ lucrările de întreţinere şi reparaţii curente executate în regie proprie;

e) întocmeşte situaţiile de lucrări executate în regie proprie;

f) urmăreşte executarea lucrărilor la termen, recepţionarea şi darea în folosinţă a construcţiilor;

g) întocmeşte planurile de asigurare tehnico-materială specifice administrării patrimoniului imobiliar;

h) ţine evidenţa de cadastru în conformitate cu prevederile legale;

i) întocmeşte documentele necesare pentru scoaterea din funcţiune şi casarea clădirilor care îndeplinesc aceste condiţii;

j) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

k) se ocupă de intabularea şi înscrierea în cartea funciară a imobilelor Academiei;

l) derulează activităţi de programare investiţională, după cum urmează:

1. elaborează propuneri privind întocmirea şi actualizarea Programului multianual de investiţii publice al M.A.I., în conformitate cu prevederile legale;

2. prioritizează obiectivele şi acţiunile de investiţii conform criteriilor stabilite prin legislaţia în vigoare pentru investiţiile publice;

3. realizează obiectivele şi acţiunile de investiţii finanţate;

4. Întocmeşte şi înaintează către D.G.L. documentaţiile pentru actualizarea valorii obiectivelor şi acţiunilor de investiţii în funcţie de evoluţia indicelui de preţuri, în vederea obţinerii aprobării ordonatorului principal de credite;

5. elaborează şi transmite lunar la D.G.L. fişele de monitorizare a programului de investiţii al M.A.I.;

6. organizează activităţile de recepţie la terminarea lucrărilor cuprinse în devizele generale ale obiectivelor şi acţiunilor de investiţii;

7. elaborează şi transmite lunar la D.G.L. situaţia privind stadiul implementării proiectelor promovate ce se încadrează în categoria lucrărilor publice care au fost avizate în Consiliul interministerial;

m) gestionează bugetul anual alocat Academiei pentru cheltuielile de capital, la sursele aflate în responsabilitatea D.G.L., după cum urmează:

1. elaborează propuneri privind întocmirea şi actualizarea proiectului legii bugetului de stat pentru cheltuielile de capital;

2. elaborează propuneri privind repartizarea creditelor de angajament alocate pentru realizarea obiectivelor şi acţiunilor de investiţii multianuale şi urmăreşte utilizarea acestora;

3. elaborează propuneri privind repartizarea creditelor bugetare alocate pentru decontarea lucrărilor aferente obiectivelor şi acţiunilor de investiţii multianuale şi urmăreşte utilizarea acestora;

4. elaborează propuneri privind întocmirea şi actualizarea Programului de investiţii al M.A.I, pe anul în curs pentru cheltuielile de capital;

5. Întocmeşte şi transmite la D.G.L. propuneri de virări de credite între articolele şi alineatele bugetare în vederea utilizării integrale şi cu eficienţă a fondurilor alocate pentru investiţii;

6. analizează rapoartele ce conţin solicitări de fonduri pe linia cheltuielilor de capital şi elaborează propuneri privind asigurarea fondurilor financiare necesare;

7. monitorizează cheltuirea fondurilor alocate pentru cheltuielile de capital şi elaborează informări pe acest domeniu;

n) derulează activităţi în sprijinul structurii specializate în domeniul achiziţiilor publice, după cum urmează:

1. transmite Biroului achiziţii referatele de necesitate care cuprind necesităţile de produse, servicii şi lucrări, valoarea estimată a acestora, precum şi informaţiile de care dispune, potrivit competenţelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;

2. transmite Biroului achiziţii, dacă este cazul, specificaţiile tehnice, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 155 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

3. transmite Biroului achiziţii informaţii cu privire la preţul unitar/total actualizat al respectivelor necesităţi, în urma unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică, în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în referatele de necesitate;

4. informează Biroul achiziţii despre fondurile alocate pentru fiecare destinaţie, precum şi poziţia bugetară a acestora;

5. informează justificat Biroul achiziţii despre eventualele modificări intervenite în execuţia contractelor/acordurilor-cadru, cauzele, motivele şi oportunitatea modificărilor propuse;

6. transmite Biroului achiziţii documentul constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale.

Art. 107. - Biroul norme de echipare şi hrănire are următoarea structură organizatorică:

a) Compartimentul hrănire studenţi;

b) Compartimentul popotă cadre;

c) Compartimentul echipament.

Art. 108. - Compartimentul hrănire studenţi are următoarele atribuţii specifice:

a) organizează şi coordonează activitatea de hrănire a studenţilor, urmărind respectarea întocmai a instrucţiunilor şi dispoziţiilor legale în vigoare;

b) centralizează notele de efective şi pentru alocarea/scoaterea la/de la drepturile de hrănire a studenţilor Academiei;

c) întocmeşte documentele necesare activităţii de hrănire;

d) întocmeşte planul de asigurare tehnico-materială pentru hrănirea studenţilor;

e) asigură recepţia produselor alimentare şi a serviciilor de mentenanţă a utilajelor din blocurile alimentare;

f) asigură condiţiile optime de depozitare pentru produsele destinate hrănirii;

g) asigură aprovizionarea ritmică cu alimente pentru prepararea hranei, în conformitate cu meniurile aprobate;

h) execută inventarierea trimestrială a alimentelor;

i) asigură condiţiile de păstrare şi manipulare a materialelor de natura obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe aflate în gestiuni la sălile de mese;

j) asigură fluxul tehnologic de prelucrare culinară a alimentelor;

k) asigură distribuirea la timp a hranei la sălile cu mese cu respectarea programului orar de servire a mesei;

l) asigură evacuarea la timp a resturilor rezultate din prelucrarea alimentelor şi debarasarea acestora la containerul cu resturi menajere, precum şi menţinerea curăţeniei;

m) asigură starea de igienă şi curăţenie la blocul alimentar, sălile de mese, grupurile sanitare, vestiare, spălătoarele de vase aferente sălilor de mese;

n) asigură gradul de igienă a veselei, tacâmurilor, liniilor de autoservire şi a celorlalte materiale distribuite la sălile de mese;

o) întocmeşte şi prezintă spre aprobare documentele privind activitatea de scoatere din funcţiune, valorificare şi casare a bunurilor materiale de resortul hrănirii, iar după aprobarea acestora ia măsuri pentru finalizarea procedurilor specifice;

p) întocmeşte specificaţii tehnice pentru produse şi servicii de resortul hrănirii;

q) urmăreşte derularea contractelor de furnizare şi prestare de servicii de resortul hrănirii;

r) participă în comisiile de evaluare constituite pentru achiziţionarea bunurilor materiale de resortul hrănirii;

s) asigură, potrivit competenţelor, alocarea/scoaterea la/de la drepturile de hrană a efectivelor;

t) organizează evidenţa tehnic-operativă a bunurilor materiale de resortul hrănirii şi întocmeşte documentele justificative specifice, conform prevederilor legale în vigoare;

u) participă în comisiile de inventariere a bunurilor materiale potrivit normelor legale în vigoare;

v) derulează activităţi în sprijinul structurii specializate în domeniul achiziţiilor publice, după cum urmează:

1. transmite Biroului achiziţii referatele de necesitate care cuprind necesităţile de produse, servicii şi lucrări, valoarea estimată a acestora, precum şi informaţiile de care dispune, potrivit competenţelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;

2. transmite Biroului achiziţii, dacă este cazul, specificaţiile tehnice, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 155 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare;

3. transmite Biroului achiziţii informaţii cu privire la preţul unitar/total actualizat al respectivelor necesităţi, în urma unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică, în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în referatele de necesitate;

4. informează Biroul achiziţii despre fondurile alocate pentru fiecare destinaţie, precum şi poziţia bugetară a acestora;

5. informează justificat Biroul achiziţii despre eventualele modificări intervenite în execuţia contractelor/acordurilor-cadru, cauzele, motivele şi oportunitatea modificărilor propuse;

6. transmite Biroului achiziţii documentul constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale.

Art. 109. - Compartimentul popotă cadre are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură, contra cost, hrana zilnică pentru personalul Academiei, precum şi pentru alte persoane care urmează cursurile de masterat/doctorat şi cursanţii C.N A.I.;

b) asigură prepararea şi servirea hranei pentru invitaţi, cu ocazia zilelor festive;

c) stabileşte necesarul şi achiziţionează produse alimentare corespunzătoare din punct de vedere calitativ;

d) stabileşte meniurile zilnice ce se servesc în cadrul popotei.

Art. 110. - Compartimentul echipament are următoarele atribuţii specifice:

a) întocmeşte planul de asigurare tehnico-material;

b) asigură echiparea absolvenţilor Academiei;

c) asigură echiparea studenţilor prin administratorii de la formaţiunile/batalioanele de studenţi;

d) asigură drepturile de echipament pentru poliţiştii şi cadrele militare din cadrul Academiei;

e) întocmeşte şi înaintează spre aprobare specificaţiile tehnice pentru articolele de echipament, conform competenţei;

f) efectuează recepţiile cantitative şi calitative pentru materialele primite;

g) asigură depozitarea în condiţii optime a articolelor de echipament pentru cadre şi studenţi, precum şi a rechizitelor şi articolelor de papetărie;

h) analizează/evaluează cererile/rapoartele de echipament ale cadrelor, ţine evidenţa drepturilor acordate în natură şi întocmeşte statele de plată pentru acordarea în bani a drepturilor de echipament;

i) întocmeşte extrasele drepturilor de echipament şi le transmite unităţilor la care studenţii/cadrele au fost repartizaţi/repartizate sau mutaţi/mutate;

j) întocmeşte şi prezintă spre aprobare documentele privind activitatea de scoatere din funcţiune, valorificare şi casare a bunurilor materiale de resortul echipamentului, iar după aprobarea acestora ia măsuri pentru finalizarea procedurilor specifice;

k) participă în comisiile de casare;

l) asigură, prin atelierul de croitorie, atât confecţionarea unor articole de echipament, cât şi repararea/ajustarea echipamentului studenţilor;

m) asigură, prin frizerie, tunsul studenţilor;

n) asigură spălarea lenjeriei, feţelor de masă, echipamentului studenţilor, echipamentului sportiv, precum şi a echipamentului de lucru;

o) participă în comisiile de evaluare constituite pentru achiziţionarea bunurilor materiale de resortul echipamentului;

p) participă în comisiile de inventariere a bunurilor materiale potrivit normelor legale în vigoare;

q) organizează evidenţa tehnic-operativă a bunurilor materiale de resortul echipamentului şi asigură întocmirea documentelor legale privind distribuirea şi darea în consum a acestora;

r) întocmeşte şi transmite la termenele stabilite raportările solicitate de structurile din cadrul ministerului;

s) derulează activităţi în sprijinul structurii specializate în domeniul achiziţiilor publice, după cum urmează:

1. transmite Biroului achiziţii referatele de necesitate care cuprind necesităţile de produse, servicii şi lucrări, valoarea estimată a acestora, precum şi informaţiile de care dispune, potrivit competenţelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;

2. transmite Biroului achiziţii, dacă este cazul, specificaţiile tehnice, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 155 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare;

3. transmite Biroului achiziţii informaţii cu privire la preţul unitar/total actualizat al respectivelor necesităţi, în urma unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică, în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în referatele de necesitate;

4. informează Biroul achiziţii despre fondurile alocate pentru fiecare destinaţie, precum şi poziţia bugetară a acestora;

5. informează justificat Biroul achiziţii despre eventualele modificări intervenite în execuţia contractelor/acordurilor-cadru, cauzele, motivele şi oportunitatea modificărilor propuse;

6. transmite Biroului achiziţii documentul constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale.

 

SECŢIUNEA a 22-a

Biroul informatică şi comunicaţii

 

Art. 111. - Biroul informatică şi comunicaţii are următoarea Structură organizatorică:

a) Compartimentul informatică;

b) Compartimentul comunicaţii;

c) Compartimentul sisteme electronice antiefracţie şi supraveghere video.

Art. 112. - Compartimentul informatică are următoarele atribuţii specifice:

a) execută instalarea, repararea, configurarea, administrarea şi mentenanţa serverelor, echipamentelor de resortul tehnicii de calcul, a programelor informatice şi a reţelei de date;

b) asigură administrarea şi actualizarea site-ului Academiei;

c) asigură funcţionarea şi mentenanţa componentelor hardware, software şi a serviciilor de reţea din Academie;

d) implementează regulile de acces şi securitate pentru utilizatorii reţelelor de calculatoare;

e) participă, prin reprezentanţi, la achiziţia şi recepţia echipamentelor şi produselor software din domeniul IT;

f) participă la elaborarea documentaţiilor necesare achiziţiei de produse din domeniul IT;

g) asigură asistenţa tehnică IT pentru personalul Academiei;

h) asigură conexiunile la internet pentru studenţii Academiei în limita resurselor materiale alocate;

i) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

j) derulează activităţi în sprijinul structurii specializate în domeniul achiziţiilor publice, după cum urmează:

1. transmite Biroului achiziţii referatele de necesitate care cuprind necesităţile de produse, servicii şi lucrări, valoarea estimată a acestora, precum şi informaţiile de care dispune, potrivit competenţelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;

2. transmite Biroului achiziţii, dacă este cazul, specificaţiile tehnice, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 155 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare;

3. transmite Biroului achiziţii informaţii cu privire la preţul unitar/total actualizat al respectivelor necesităţi, în urma unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică, în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în referatele de necesitate;

4. informează Biroul achiziţii despre fondurile alocate pentru fiecare destinaţie, precum şi poziţia bugetară a acestora;

5. informează justificat Biroul achiziţii despre eventualele modificări intervenite în execuţia contractelor/acordurilor-cadru, cauzele, motivele şi oportunitatea modificărilor propuse;

6. transmite Biroului achiziţii documentul constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale.

Art. 113. - Compartimentul comunicaţii are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură exploatarea, întreţinerea şi extinderea căilor de comunicaţii necesare conducerii şi îndeplinirii misiunilor, respectiv â legăturilor radio, telefonice şi a transmisiilor de date;

b) asigură exploatarea, întreţinerea şi extinderea reţelei de distribuţie a semnalului TV şi a reţelei de radioficare;

c) asigură suportul tehnic necesar desfăşurării activităţilor de învăţământ, culturale şi a evenimentelor instituţiei;

d) asigură aprovizionarea, exploatarea şi întreţinerea echipamentelor audiovideo din studioul de televiziune şi amfiteatre;

e) participă, prin reprezentanţi, la achiziţia echipamentelor de comunicaţii;

f) actualizează şi distribuie tabelele cu indicativele radio de comunicaţii;

g) asigură administrarea, configurarea, extinderea, modernizarea, întreţinerea şi securitatea reţelelor de voce;

h) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională;

i) derulează activităţi în sprijinul structurii specializate în domeniul achiziţiilor publice, după cum urmează:

1. transmite Biroului achiziţii referatele de necesitate care cuprind necesităţile de produse, servicii şi lucrări, valoarea estimată a acestora, precum şi informaţiile de care dispune, potrivit competenţelor, necesare pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru;

2. transmite Biroului achiziţii, dacă este cazul, specificaţiile tehnice, aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 155 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare;

3. transmite Biroului achiziţii informaţii cu privire la preţul unitar/total actualizat al respectivelor necesităţi, în urma unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică, în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în referatele de necesitate;

4. informează Biroul achiziţii despre fondurile alocate pentru fiecare destinaţie, precum şi poziţia bugetară a acestora;

5. informează justificat Biroul achiziţii despre eventualele modificări intervenite în execuţia contractelor/acordurilor-cadru, cauzele, motivele şi oportunitatea modificărilor propuse;

6. transmite Biroului achiziţii documentul constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale.

Art. 114. - Compartimentul sisteme electronice antiefracţie şi supraveghere video are următoarele atribuţii specifice;

a) asigură administrarea şi mentenanţa sistemelor antiefracţie din cadrul Academiei;

b) asigură administrarea şi mentenanţa echipamentelor de supraveghere video din cadrul Academiei;

c) organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire continuă şi dezvoltare profesională.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 115. - Rectorul Academiei, prorectorii, directorul general administrativ, directorul C.N.A.I., directorul Departamentului de studii doctorale, decanii facultăţilor, directorii de departamente, şefii de servicii, birouri şi compartimente sunt obligaţi să asigure prelucrarea conţinutului prezentului regulament cu întregul personal din subordine.

Art. 116. - Întregul personal al Academiei este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prezentului regulament în părţile ce îl privesc.

Art. 117. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

 

ORGANIZAREA ACADEMIEI DE POLIŢIE „ALEXANDRU IOAN CUZA”

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIATUL GENERAL AL MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE

 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIILE DE SPECIALITATE DIN M.A.I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADEMIA DE POLIŢIE

„Alexandru Ioan Cuza”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŞIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ PAŞAPOARTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTUL DE INFORMAŢII ŞI PROTECŢIE INTERNĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATHIVELE NAŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTUL DE STUDII PENTRU ORDINE PUBLICĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL DE PAZĂ ŞI PROTECŢIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUŢII INTRERNAŢIONALE SIMILARE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CU CARE EXISTĂ PROTOCOALE DE COLABORARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUŢII NAŢIONALE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ÎNVĂŢĂMÂNT CU CARE EXISTĂ PROTOCOALE DE COLABORARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituţii cu care Academia are relaţii de subordonare/coordonare

 

 

 

Instituţii beneficiare pentru care Academia pregăteşte ofiţeri şi arhivişti

 

 

 

Instituţii cu care Academia are relaţii de colaborare interne şi internaţionale

 

 

 

Instituţii cu care Academia asigură planificarea şi proiectarea procesului de învăţământ

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 7 decembrie 2016, a Notei nr. 8.069 din 21 noiembrie 2016 privind aprobarea radierii unui număr de 21 de brokeri de asigurare şi/sau reasigurare din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS- S R L , cu sediul social în Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 2, bl. Mihail Kogălniceanu, judeţul Iaşi, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J22/2508/12.10.2006, cod de înregistrare fiscală 19095354 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-377/6.12.2006,

s-au constatat următoarele:

1. Societatea BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS - S.R.L. a fost sancţionată prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1.022/2009 cu interzicerea temporară a exercitării activităţii, până la îndeplinirea măsurilor dispuse prin art. 1,2,3 şi 4. Societatea nu a dus la îndeplinire măsurile dispuse, fiind astfel încălcate prevederile art. 1-4 din Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1.022/2009.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Societatea BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS - S.R.L. a efectuat modificări ale documentelor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare şi a înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului menţiuni cu privire la modificarea acestora, fără aprobarea/avizarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Societatea BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS - S.R.L. nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a societăţii BROKER DE ASIGURARE FORTZAAS - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Iaşi, str. Sf. Lazăr nr. 2, bl. Mihail Kogălniceanu, judeţul Iaşi, înregistrată la Oficiul Naţional al

Registrului Comerţului cu nr. J22/2508/12.10.2006, cod de înregistrare fiscală 19095354 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-377/6.12.2006 şi radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2017.

Nr. 130.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii FABIS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 7 decembrie 2016, a Notei nr. 8.069 din 21 noiembrie 2016 privind aprobarea radierii unui număr de 21 de brokeri de asigurare şi/sau reasigurare din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea FABIS BROKER DE ASIGURARE REASIGUFÎARE - S.R.L., cu sediul social în Sibiu, str. Avram Iancu nr. 19, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul J32/1264/02.09.2005, cod unic de înregistrare 17923701/02.09.2005, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK- 420/17.07.2007,

s-au constatat următoarele:

1. Societatea FABIS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. a fost sancţionată prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1.310/2014 cu interzicerea temporară a exercitării activităţii.

Societatea FABIS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. a efectuat modificări ale documentelor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare şi a înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului menţiuni cu privire la modificarea acestora, fără aprobarea/avizarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Societatea FABIS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea FABIS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Sibiu, str. Avram Iancu nr. 19, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu numărul

J32/1264/02.09.2005, cod unic de înregistrare

17923701/02.09.2005, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-420/17.07.2007 şi radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2017.

Nr. 131.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 7 decembrie 2016, a Notei nr. 8.069 din 21 noiembrie 2016 privind aprobarea radierii unui număr de 21 de brokeri de asigurare şi/sau reasigurare din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Traian Popovici (fostă Unităţii) nr. 132, bl. B3D, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/20148/02.12.2008, cod de înregistrare fiscală 24813256/02.12.2008 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-557/19.03.2009,

s-au constatat următoarele:

1. Societatea INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a fost sancţionată prin Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 669/2013 cu interzicerea temporară a exercitării activităţii, până la aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a conducătorului executiv care să îndeplinească condiţiile prevăzute în Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Societatea nu a respectat prevederile art. 1 din Decizia Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 669/2013.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 aţin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Societatea INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a efectuat modificări ale documentelor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare şi a înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului menţiuni cu privire la modificarea acestora, fără aprobarea/avizarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Societatea INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii INTERCAPITAL ASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Bucureşti, str. Traian Popovici (fostă Unităţii) nr. 132, bl. B3D, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/20148/02.12.2008, cod de înregistrare fiscală 24813256/02.12.2008 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-557/19.03.2009 şi radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2017.

Nr. 132.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii EUROREALASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma analizării de către Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară, în şedinţa din data de 7 decembrie 2016, a Notei nr. 8.069 din 21 noiembrie 2016 privind aprobarea radierii unui număr de 21 de brokeri de asigurare şi/sau reasigurare din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, întocmită în baza prevederilor art. 381 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, la Societatea EUROREALASIG - BROKER DE ASIGUFRARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Teiuş nr. 82, sectorul 5, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/16520/04.09.2007, cod unic de înregistrare 22354084 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-440/05.11,2007,

s-au constatat următoarele:

1. Prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 854/2008 activitatea Societăţii EUROREALASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a fost suspendată.

Societatea EUROREALASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a efectuat modificări ale documentelor pe baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare şi a înregistrat la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului menţiuni cu privire la modificarea acestora, fără aprobarea/avizarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi m) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Societatea EUROREALASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu mai îndeplineşte condiţiile de autorizare conform prevederilor art. 35 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea EUROREALASIG - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Teiuş nr. 82, sectorul 5, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/16520/04.09.2007, cod unic de înregistrare 22354084 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-440/05.11.2007 şi radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii, societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2017.

Nr. 133.