MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 132/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 132         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 21 februarie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 789 din 15 decembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.354/2016. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSPA0049 lazurile de pe Valea Ibănesei-Başeului-Podrigăi

 

20. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 90/2013 privind funcţionarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

28. - Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

 

113. - Ordin privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

2. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 789

din 15 decembrie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător Varga Attila - judecător

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin, (6)-(8) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Asociaţia pentru Protecţia şi Documentarea Monumentelor şi Patrimoniului din România şi Asociaţia „Salvaţi Bucureştiul” în Dosarul nr. 53.750/299/2015 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală, şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 297D/2016,

2. La apelul nominal se prezintă pentru Asociaţia „Salvaţi Bucureştiul” vicepreşedintele asociaţiei, domnul Nicuşor Daniel Dan, având delegaţie. Lipsesc celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Asociaţiei „Salvaţi Bucureştiul care precizează că motivele de neconstituţionalitate invocate în prezenta cauză nu privesc aspectele analizate anterior de instanţa de control constituţional în jurisprudenţa sa referitoare la textele de lege criticate. Susţine că dispoziţiile de lege criticate încalcă principiul egalităţii armelor prin faptul că există o lipsă de simetrie între situaţia prevăzută la art. 341 alin, (7) pct. 2 lit. c) din Codul de procedură penală, când procurorul şi inculpatul pot ataca hotărârea (partea vătămată neavând interesul să o atace), şi situaţia reglementată la art. 341 alin. (6) lit. a), alin. (7) pct. i şi alin. (7) pct. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, în care partea vătămată nu poate ataca hotărârea (procurorul şi suspectul, respectiv inculpatul neavând interes să atace hotărârea). Precizează că, într-o situaţie Similară, prin Decizia nr. 631 din 8 octombrie 2015, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală care permitea doar procurorului sau inculpatului să atace hotărârea judecătorului de cameră preliminară. Depune concluzii scrise.

4. Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Arată că principiul egalităţii armelor poate fi examinat exclusiv în cadrul aceleiaşi proceduri, în măsura în care se pun în discuţie drepturi şi obligaţii ale părţilor din aceeaşi cauză penală, iar nu în situaţii diametral opuse, care rezultă din compararea a două alineate ale aceluiaşi text de lege. Cât priveşte posibilitatea de a formula contestaţie, în temeiul alin. (9) al art. 341 din Codul de procedură penală, aceasta vizează situaţia în care a fost admisă plângerea, a fost desfiinţată soluţia atacată şi s-a dispus începerea judecăţii cu privire la faptele şi persoanele pentru care, în cursul cercetării penale, a fost pusă în mişcare acţiunea penală, într-o astfel de ipoteză raportul de drept penal devenind actual, reactivându-se acuzaţia în materie penală, în această situaţie dublul grad de jurisdicţie fiind impus de dispoziţiile art. 2 din Protocolul nr. 7 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Arată că, în ipoteza în care plângerea formulată, în temeiul art. 341 din Codul de procedură penală, este respinsă, nu s-a prevăzut o cale de atac, întrucât nu suntem în prezenţa unei acuzaţii în materie penală. Apreciază, în acord cu jurisprudenţa anterioară a Curţii Constituţionale, că textele de lege criticate nu aduc atingere vreunei dispoziţii constituţionale sau convenţionale şi solicită menţinerea acestei jurisprudenţe.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea nr. 32/CP din 23 februarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 53.750/299/2015, Tribunalul Bucureşti - Secţia I penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (6)-(8) din Codul de procedură penală. Excepţia a fost ridicată de Asociaţia pentru Protecţia şi Documentarea Monumentelor şi Patrimoniului din România şi Asociaţia „Salvaţi Bucureştiul” într-o cauză având ca obiect contestaţia formulată de autoare împotriva încheierii din 5 octombrie 2015, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în Dosarul nr. 53.750/299/2015, prin care, în temeiul art. 341 alin. (6) lit. a) din Codul de procedură penală, s-a respins plângerea formulată de acestea împotriva Ordonanţei nr. 16.086/P/2013 din 5 august 2014 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 1 Bucureşti.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarele compară dispoziţiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală cu prevederile art. 341 alin. (9) din acelaşi cod pentru a demonstra diferenţa de tratament în ceea ce priveşte posibilitatea formulării unei căi de atac cu privire la încheierea pronunţată de judecătorul de cameră preliminară în această materie. Astfel, arată că procurorul, petentul şi intimaţii pot face, motivat, contestaţie împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară, în cazul prevăzut la art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c) din Codul de procedură penală, în timp ce alte persoane, precum persoana vătămată sau persoane asimilate persoanei vătămate, nu au la îndemână o asemenea cale de atac. Invocă principiul egalităţii armelor, cu privire la care a statuat instanţa de control constituţional şi instanţa de la Strasbourg, ca o garanţie a dreptului la un proces echitabil.

7. Tribunalul Bucureşti - Secţia I penală reţine că faptul că încheierea prin care s-a pronunţat una dintre soluţiile prevăzute la alin. (6) şi la alin. (7) pct. 1, pct. 2 lit. a), b) şi d) este definitivă nu este de natură a afecta constituţionalitatea prevederilor invocate, deoarece stabilirea competenţei instanţelor judecătoreşti şi instituirea regulilor de desfăşurare a procesului, deci şi reglementarea căilor de atac, constituie atributul exclusiv al legiuitorului. Astfel, atât art. 129, cât şi art. 126 alin. (2) din Constituţie fac referire la „condiţiile legi”, atunci când reglementează exercitarea căilor de atac, competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată urmând a fi prevăzute „numai prin lege”. Întrucât dispoziţiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală nu înlătură posibilitatea de a beneficia de drepturile şi garanţiile procesuale instituite de lege, în cadrul unui proces judecat de către o instanţă independentă, imparţială şi stabilită prin lege, într-un termen rezonabil, apreciază că aceste dispoziţii nu aduc atingere dreptului la apărare prevăzut de art. 24 din Legea fundamentală şi nici accesului la justiţie şi dreptului la un proces echitabil, consacrat de art. 21 din Constituţie şi art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Totodată, având în vedere natura cauzelor reglementate prin dispoziţiile art. 340 şi art. 341 din Codul de procedură penală, în care nu se judecă infracţiunea care a format obiectul cercetării sau urmăririi penale, ci soluţia de neurmărire sau netrimitere în judecată dispusă de procuror, apreciază că prevederile art. 2 privind dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală din Protocolul nr. 7 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nu sunt aplicabile. De asemenea, consideră că prevederile art. 13 din Convenţie nu au aplicabilitate în cauza de faţă, întrucât dreptul la un recurs efectiv este distinct de dreptul la exercitarea unei căi de atac împotriva unei hotărâri judecătoreşti.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

9. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens face referire la Decizia Curţii nr. 599 din 21 octombrie 2014, în care s-a reţinut că legiuitorul are prerogativa de a stabili căile de atac ce se pot exercita împotriva hotărârilor judecătoreşti, nicio prevedere a Legii fundamentale nereglementând dreptul la exercitarea căilor de atac în orice cauză. Reţine, totodată, considerentele Curţii potrivit cărora eliminarea căilor de atac în această materie este justificată de caracterul special al procedurii instituite de prevederile art. 340 şi art. 341 din Codul de procedură penală, legiuitorul urmărind să asigure celeritatea procedurii şi obţinerea în mod rapid a unei hotărâri definitive prin care să fie exercitat controlul judiciar cu privire la soluţia procurorului. În ceea ce priveşte principiul dublului grad de jurisdicţie în materie penală apreciază că acesta nu are incidenţă în cazul dispoziţiilor criticate, deoarece, aşa cum rezultă fără echivoc din conţinutul normativ al art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, el este aplicabil exclusiv cauzelor penale în care se cercetează raportul penal de conflict, deci hotărârilor prin care instanţa soluţionează fondul acţiunii penale pronunţând achitarea, încetarea procesului penal, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei sau, după caz, condamnarea. Or, soluţiile pe care judecătorul de cameră preliminară le poate pronunţa asupra plângerii reglementate de art. 340 din Codul de procedură penală nu vizează fondul cauzei, ci numai legalitatea şi temeinicia ordonanţei atacate. Apreciază că nici dreptul la un recurs efectiv nu are incidenţă în prezenta cauză, prin consacrarea sa Convenţia impunând statelor obligaţia de a crea mecanisme juridice eficiente, care să permită oricărui justiţiabil să se adreseze unei instanţe naţionale în legătură cu orice încălcare a drepturilor şi libertăţilor prevăzute de aceasta. De asemenea, atunci când încălcarea s-a produs cu ocazia judecării unei cauze, dreptul la recurs efectiv presupune ca ea să poată fi constatată şi înlăturată de o jurisdicţie superioară. Or, nicio dispoziţie din Constituţie nu prevede dreptul la exercitarea unei căi de atac în orice cauză, indiferent de obiectul acesteia. Pe de altă parte, dreptul la un recurs efectiv este distinct de dreptul la exercitarea unei căi de atac împotriva unei hotărâri judecătoreşti.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Guvernului, concluziile scrise depuse de partea prezentă, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, potrivit încheierii de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. 341 alin. (6)-(8) din Codul de procedură penală. Faţă de motivele de neconstituţionalitate formulate de autoarele excepţiei, Curtea reţine că obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală. Ulterior sesizării Curţii, alin. (8) al art. 341 din Codul de procedură penală a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din data de 23 mai 2016. Având în vedere însă că soluţionarea contestaţiei s-a făcut prin încheierea nr. 32/CP din 23 februarie 2016, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia I penală, judecătorul de cameră preliminară, în Dosarul nr. 53.750/299/2015 - care constituie actul de sesizare a Curţii, producând efecte norma de procedură prevăzută de textul art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală în redactarea cu care a fost sesizată Curtea, aceasta din urmă se va pronunţa asupra dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016. Textul de lege criticat are următorul conţinut: „încheierea prin care s-a pronunţat una dintre soluţiile prevăzute la alin. (6) şi la alin. (7) pct. 1, pct. 2 lit. a), b) şi d) este definitivă.”

13. Autoarele excepţiei susţin că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, art. 20 privind tratatele internaţionale privind drepturile omului şi art. 21 referitor la liberul acces la justiţie şi dreptul la un proces echitabil. Totodată, invocă prevederile art. 6 privind dreptul la un proces echitabil şi art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv, din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, în ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală, s-a pronunţat prin Decizia nr. 599 din 21 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 5 decembrie 2014, paragrafele 24-25, respingând excepţia, ca neîntemeiată, soluţia şi considerentele deciziei precitate regăsindu-se în numeroase decizii ulterioare ale instanţei de control constituţional, cum ar fi deciziile nr. 663 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din data de 22 ianuarie 2015, nr. 58 din 24 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 17 aprilie 2015, nr. 139 din 12 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2015, nr. 294 din 28 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 din 17 iunie 2015, şi nr. 408 din 28 mai 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 13 iulie 2015.

15. În motivarea soluţiei sale, Curtea a reţinut că încheierea prin care s-a pronunţat una dintre soluţiile prevăzute la alin. (6) şi la alin. (7) pct. 1, pct. 2 lit. a), b) şi d) este definitivă, însă acest fapt nu este de natură a afecta constituţionalitatea prevederilor invocate, deoarece stabilirea competenţei instanţelor judecătoreşti şi instituirea regulilor de desfăşurare a procesului, deci şi reglementarea căilor de atac, constituie atributul exclusiv al legiuitorului. Astfel, atât art. 129, cât şi art. 126 alin. (2) din Constituţie fac referire la „condiţiile legii”, atunci când reglementează exercitarea căilor de atac, competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată urmând a fi prevăzute „numai prin lege”, Dispoziţiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală nu aduc atingere dreptului la apărare prevăzut de art. 24 din Legea fundamentală şi nici accesului liber la justiţie şi dreptului (a un proces echitabil, consacrate de art. 21 din Constituţie şi art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, întrucât nu înlătură posibilitatea de a beneficia de drepturile şi garanţiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces judecat de către o instanţă independentă, imparţială şi stabilită prin lege, într-un termen rezonabil. Nicio prevedere a Legii fundamentale şi a actelor normative internaţionale invocate de autorii excepţiei nu reglementează dreptul la exercitarea căilor de atac în orice cauză. Astfel, aşa cum s-a arătat mai sus, art. 129 din Constituţie stipulează că părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac numai în condiţiile legii. Totodată, având în vedere natura cauzelor reglementate prin dispoziţiile art. 340 şi art. 341 din Codul de procedură penală, în care nu se judecă infracţiunea care a format obiectul cercetării sau urmăririi penale, ci soluţia de neurmărire sau netrimitere în judecată dispusă de procuror, prevederile art. 2 privind dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală din Protocolul nr. 7 la Convenţie nu sunt aplicabile. De asemenea, prevederile art. 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale nu au aplicabilitate în cauza de faţă, întrucât dreptul la un recurs efectiv este distinct de dreptul la exercitarea unei căi de atac împotriva unei hotărâri judecătoreşti. Totodată, eliminarea căilor de atac în această materie este justificată de caracterul special al procedurii instituite de prevederile art. 340 şi art. 341 din Codul de procedură penală, legiuitorul urmărind să asigure celeritatea procedurii şi obţinerea în mod rapid a unei hotărâri definitive prin care să fie exercitat controlul judiciar cu privire la soluţia procurorului.

16. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a modifica jurisprudenţa Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele deciziilor anterior arătate sunt aplicabile şi în prezenta cauză.

17. De asemenea, având în vedere cele arătate, Curtea nu poate reţine nici încălcarea, prin textul criticat, a prevederilor constituţionale şi convenţionale referitoare la nediscriminare, tuturor persoanelor aflate în aceeaşi situaţie juridică fiindu-le aplicabile aceleaşi reguli procesuale.

18. Curtea constată, totodată, că invocarea dispoziţiilor art. 341 alin. (9) din Codul de procedură penală nu poate fi primită, deoarece controlul constituţionalităţii prevederilor legale are loc numai prin raportare la norme constituţionale sau cuprinse în convenţii şi tratate la care România este parte, şi nu la alte dispoziţii sau acte normative din legislaţia internă. Examinarea constituţionalităţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispoziţiile constituţionale pretins violate, iar nu compararea prevederilor mai multor legi între ele şi raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparaţie la dispoziţii ori principii ale Constituţiei. Procedându-se altfel, s-ar ajunge, inevitabil, la concluzia că, deşi fiecare dintre dispoziţiile legale este constituţională, numai coexistenţa lor ar pune în discuţie constituţionalitatea uneia dintre ele.

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Asociaţia pentru Protecţia şi Documentarea Monumentelor şi Patrimoniului din România şi de Asociaţia „Salvaţi Bucureştiul” în Dosarul nr. 53,750/299/2015 al Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală şi constată că dispoziţiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia I penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 15 decembrie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSPA0049 lazurile de pe Valea Ibănesei-Başeului-Podrigăi

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.866 din 28 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 11 din 11 mai 2016 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani, Avizul Ministerului Culturii nr. 3.018 din 26 mai 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 90.097/R32.250 din 31 mai 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 41.736 din 26 aprilie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 156.771/1.M. din 23 decembrie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului ROSPA0049 lazurile de pe Valea Ibănesei-Başeului-Podrigăi, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului ROSPA0049 lazurile de pe Valea Ibănesei-Başeului-Podrigăi, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3 - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 7 iulie 2016.

Nr. 1.354.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică lin Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 90/2013 privind funcţionarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 90/2013 privind funcţionarea Comisiei de dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 4 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Preşedintele comisiei este secretarul de stat sau persoana desemnat(ă) de ministrul afacerilor interne, potrivit legii.”

2. La articolul 2, alineatul (3) se abrogă.

3. În anexa nr. 1, sintagma „Preşedinte: secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi Guvernul” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Preşedinte: secretarul de stat sau persoana desemnat(ă) de ministrul afacerilor interne, potrivit legii.”

4. În anexa nr. 1, la litera A, punctele 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„1, secretar de stat/subsecretar de stat;

2. director general/prim-adjunct/adjunct al Direcţiei Generale de Protecţie Internă;”.

5. În anexa nr. 1, la litera A, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„8. director general/director general adjunct al Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei;”.

6. În anexa nr. 1, la litera A, punctele 11-13 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„11. director general/director general adjunct al Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului;

12. director general/director general adjunct al Direcţiei generale afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale;

13. director/director adjunct al Direcţiei fonduri externe nerambursabile;”.

7.  În anexa nr. 1, la litera A, după punctul 17 se introduc trei noi puncte, punctele 18-20, cu următorul cuprins:

„18. director general/director general adjunct al Direcţiei generale management urgenţe medicale;

19. şeful Centrului de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice;

20. şeful Oficiului responsabilului cu protecţia datelor personale.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen-Daniela Dan

 

Bucureşti, 15 februarie 2017.

Nr. 20.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

 

Văzând Referatul de aprobare al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 23 din 11 ianuarie 2017,

având în vedere prevederile:

- titlurilor II şi VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 291 alin, (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 şi 529 bis din 22 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, tabelul 1 „Situaţia bolnavilor trataţi pe tipuri de terapie şi a cheltuielilor aferente (lei)” şi tabelul 2 „Situaţia stocului de medicamente (lei)” ale Programului naţional de tratament al bolilor neurologice se modifică şi se înlocuiesc cu tabelul 1 şi tabelul 2 din anexa nr. 1 la prezentul ordin.

2. În anexa nr. 2, tabelul 1 „Situaţia bolnavilor trataţi pe tipuri de terapie şi a cheltuielilor aferente (lei)” şi tabelul 2 „Situaţia stocului de medicamente (lei)” ale Programului naţional de tratament al bolilor neurologice se modifică şi se înlocuiesc cu tabelul 1 şi tabelul 2 din anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unităţile sanitare nominalizate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să deruleze Programul naţional de tratament al bolilor neurologice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

Bucureşti, 11 ianuarie 2017.

Nr. 28.

 

ANEXA Nr. 1

 

UNITATEA SANITARĂ: ............................................................

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

Raportare pentru ............................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

 

Tabel 1. Situaţia bolnavilor trataţi pe tipuri de terapie şi a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. bolnavi cu scleroza multiplă cărora li s-au eliberat medicamente:

Cheltuieli cu medicamentele pentru:

interferon beta 1a

interferon beta 1b

glatiramer

acetat

natalizumab

teriflunomidum

TOTAL

interferon beta 1a

interferon beta 1 b

glatiramer

acetat

natalizumab

teriflunomidum

TOTAL

Avonex

Rebif

Betaferon

Extavia

Copaxone

Tysabri

Aubagio

Avonex

Rebif

Betaferon

Extavia

Copaxone

Tysabri

Aubagio

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Situaţia stocului de medicamente (lei)

 

Medicament

Valoare medicamente în stoc la începutul perioadei de raportare

Valoare medicamente intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4=C1*C2-C3

Avonex

 

 

 

 

Rebif

 

 

 

 

Betaferon

 

 

 

 

Extavia

 

 

 

 

Copaxone

 

 

 

 

Tysabri

 

 

 

 

Aubagio

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

C3 Avonex = C9 din tabelul 1

C3 Rebif = C10 din tabelul 1

C3 Betaferon = C11 din tabelul 1

C3 Extavia = C12 din tabelul 1

C3 Copaxone = C13 din tabelul 1

C3 Tysabri = C14 din tabelul 1

C3 Aubagio = C15 din tabelul 1

C3 Total = C16 din tabelul 1

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITATEA SANITARĂ: ............................................................

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

Raportare pentru ............................................................

(Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

 

Tabel 1. Situaţia bolnavilor trataţi pe tipuri de terapie şi a cheltuielilor aferente (lei)

 

Nr. bolnavi cu scleroză multiplă cărora li s-au eliberat medicamente:

Cheltuieli cu medicamentele pentru:

interferon beta 1a

interferon beta 1b

glatiramer

acetat

natalizumab

teriflunomidum

TOTAL

interferon beta 1a

interferon beta 1 b

glatiramer

acetat

natalizumab

teriflunomidum

TOTAL

Avonex

Rebif

Betaferon

Extavia

Copaxone

Tysabri

Aubagio

Avonex

Rebif

Betaferon

Extavia

Copaxone

Tysabri

Aubagio

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Situaţia stocului de medicamente (lei)

 

Medicament

Valoare medicamente în stoc la Începutul perioadei de raportare

Valoare medicamente intrate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente consumate în cursul perioadei de raportare

Valoare medicamente în stoc la sfârşitul perioadei de raportare

C0

C1

C2

C3

C4=C1*C2-C3

Avonex

 

 

 

 

Rebif

 

 

 

 

Betaferon

 

 

 

 

Extavia

 

 

 

 

Copaxone

 

 

 

 

Tysabri

 

 

 

 

Aubagio

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

C3 Avonex = C9 din tabelul 1

C3 Rebif = C10 din tabelul 1

C3 Betaferon = C11 din tabelul 1

C3 Extavia = C12 din tabelul 1

C3 Copaxone = C13 din tabelul 1

C3 Tysabri = C14 din tabelul 1

C3 Aubagio = C15 din tabelul 1

C3 Total = C16 din tabelul 1

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

 

Văzând Referatul de aprobare nr. DG161 din 8 februarie 2017 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 şi 219 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La capitolul III articolul 24 alineatul (4), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1 prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care medicul utilizează formulare de prescripţie distincte;”.

2. La capitolul IV articolul 30 alineatul (9), sintagma „Prescrierea medicamentelor cu aprobarea comisiilor de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se realizează în baza deciziilor de aprobare.” se elimină.

3. La capitolul IV articolul 31, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

b) Iniţierea tratamentului cu medicamentele ADO se realizează la propunerea medicului diabetolog sau a medicului cu competenţă/atestat în diabet, pentru pacienţii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, precum şi cele prevăzute în protocoale terapeutice, după caz.”

4. La capitolul IV articolul 31, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) Pentru tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu, medicul specialist din centrele acreditate pentru activitatea de transplant şi nominalizate prin ordin al ministrului sănătăţii care are în evidenţă şi monitorizează pacienţii transplantaţi eliberează scrisoare medicală către medicul prescriptor aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate la care pacientul se află îh evidenţă. În situaţia prescrierii tratamentului cu medicamente imunosupresoare, atât pentru bolnavii în status posttransplant aflaţi în tratament cu medicamente imunosupresoare, cât şi pentru bolnavii nou-transplantaţi, în scrisoarea medicală se consemnează, în mod obligatoriu, denumirea comună internaţională a medicamentului, denumirea comercială a acestuia,  doza de administrare recomandată, forma farmaceutică/calea de administrare şi durata tratamentului. Scrisoarea medicală are valabilitate pe o perioadă maximă de 6 luni calendaristice.

În situaţia în care valoarea prescripţiei medicale este mai mare de 3.000 lei pe lună, aceasta se eliberează în farmacie numai dacă are aprobarea şefului centrului acreditat.

Pentru bolnavii în status posttransplant aflaţi în tratament cu medicamente imunosupresoare substituţia cu medicamente având acelaşi DCI (fie generice, fie de referinţă) se realizează numai la recomandarea medicilor specialişti din centrele acreditate pentru activitatea de transplant şi în condiţiile monitorizării terapeutice a imunosupresiei, în mod similar cazurilor nou-transplantate.

În situaţia realizării substituţiei medicamentelor de referinţă imunosupresoare cu medicamente generice imunosupresoare sau a genericelor între ele, fie din iniţiativa medicilor specialişti din centrele acreditate pentru activitatea de transplant, fie din iniţiativa farmaciştilor, se menţine tratamentul imunosupresor de substituţie pentru a se evita riscurile de rejet al grefelor transplantate.”

5. La capitolul IV articolul 31, literele g), h) şi i) se abrogă.

6. La capitolul V articolul 35, alineatul (1), literele e) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,e) evaluează şi fundamentează, în raport cu numărul de pacienţi eligibili şi stocurile de medicamente/materiale sanitare specifice, după caz, fondurile necesare pentru asigurarea tratamentului bolnavilor incluşi în programe/subprograme naţionale de sănătate, inclusiv a tratamentului cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

..........................................................................................................

g) monitorizează consumul total de medicamente eliberate prin farmaciile cu circuit deschis în cadrul programelor, cu evidenţe distincte pentru DCI-urile notate cu (**)1, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare,”.

7. La capitolul VIII, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare”, subtitlul „Indicatori de evaluare”, punctul 2) „indicatori de eficienţă”, literele ş), t) şi ţ) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,ş) cost mediu/bolnav adult cu purpură trombocitopenică imună cronică splenectomizat sau nesplenectomizat/an: 416.596 lei*);

t) cost mediu/bolnav cu hiperfenilalaninemie care a fost diagnosticat cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)/an: 210.624 lei*);

ţ) cost mediu/bolnav cu scleroză tuberoasă/an: 360.000 lei*).”

8. La capitolul VIII, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare”, subtitlul „Indicatori de evaluare”, punctul 2) „indicatori de eficienţă”, nota marcată *) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„*) Costul prevăzut la lit. e), f), h), i), k), ş), t) şi ţ) reprezintă costul mediu/bolnav la nivel naţional, iar repartizarea sumelor se realizează pentru fiecare bolnav în funcţie de doza necesară recomandată individual.”

9. La capitolul VIII, titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare”, subtitlul „Indicatori de evaluare”, punctul 2) „indicatori de eficienţă”, nota marcată **) se abrogă.

10. La anexa nr. 1 la normele tehnice, punctul IV, articolul 5, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,g) să monitorizeze consumul total de medicamente eliberate prin farmaciile cu circuit închis în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, cu evidenţe distincte, inclusiv pentru DCI-urile notate cu (**)1, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare precum şi pentru DCI-urile (denumiri comerciale internaţionale) care fac obiectul contractelor cost-volum;”.

11. La anexa nr. 6 la normele tehnice, anexele nr. 6.1.4 şi 6.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 6.1.4

la normele tehnice

 

Societatea Comercială ............................................................

Nr. contract ............ încheiat cu CAS  ...................................

Nr. ............ Data  ..................................

 

Extras borderou centralizator DCI-uri notate cu (**)1 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare eliberate în tratamentul ambulatoriu pentru luna .................................. anul ............

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Total valoare prescripţie

B - Total valoare la preţ de decontare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi nr. prescripţie

Cod parafă medic

CNP / CID asigurat

Nr. card european

*) Nr. şi serie paşaport

A

B

***) Ţara

C

D

Nr.

Data

2.1

2.2

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Din care:

 

 

Subtotal 1 - medicamente pentru DCI-uri notate cu (**)1, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru PNS ............

 

 

Subtotal 2 - medicamente pentru DCI-uri notate cu (**)1, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru PNS ............

 

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 


*) Se completează numai în situaţia completării coloanei (8) sau (9).

**) Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

***) Se completează numai în situaţia completării coloanei (6), (8) sau (9).

 

Prescripţiile vor fi înscrise în extrasul de borderou în ordine cronologică, în funcţie de data bonului fiscal.

Total coloana (12) este inclus în total coloana (12) din anexa nr. 6 la normele tehnice.

Extrasul de borderou centralizator nu cuprinde medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum.

În extrasul de borderou se evidenţiază distinct medicamentele eliberate pentru DCI-uri notate cu (**)1 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare PNS.

Extrasul de borderou centralizator se depune/transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate pe PNS-uri în luna anterioară.

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

Semnătura

Reprezentant legal ............................................................”

 

„ANEXA Nr. 6.2

la normele tehnice

 

Societatea Comercială ............................................................

Nr. contract ............ încheiat cu CAS  ...................................

Nr. ............ Data  ..................................

 

Extras borderou centralizator teste de automonitorizare în tratamentul ambulatoriu pentru luna .................................. anul ............

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - CNP/CID asigurat

B - Nr. card european

C - Tip formular/document european

D - **) Tip document

E - Total valoare teste la preţ de decontare, din care:

F - Total valoare teste la preţ de decontare copii

G - Total valoare teste la preţ de decontare adulţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Bon fiscal

Serie şi nr. prescripţie

Cod parafă medic

A

B

*) Nr. paşaport

C

D

***) Ţara

Nr. teste

Nr. luni

E

F

G

Nr.

Data

2.1

2,2

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal 1 - Teste de automonitorizare eliberate pentru titularii de card european

 

 

 

Subtotal 2 - Teste de automonitorizare eliberate pentru acorduri/înţelegeri/convenţii/protocoale internaţionale

 

 

 

Subtotal 3 - Teste de automonitorizare eliberate pentru titularii de formulare europene

 

 

 


*) Se completează numai în situaţia completării coloanei (8) sau (9).

**) Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri. Înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

***) Se completează numai în situaţia completării coloanei (6), (8) sau (9).

 

Prescripţiile vor fi înscrise în extrasul de borderou în ordine cronologică, în funcţie de data bonului fiscal.

Coloana (13) = coloana (14) + coloana (15)

Subtotal 1 + subtotal 2 + subtotal 3 ≠ total coloana 13

Total coloana (13) este inclusă în total coloana (12) din anexa nr. 6 la normele tehnice.

Extrasul de borderou centralizator se depune/transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru testele de automonitorizare eliberate în luna anterioară.

În extrasul de borderou se evidenţiază distinct testele de automonitorizare din reţetele eliberate pentru: titularii de card european, titularii de formulare europene, acorduri/înţelegeri/convenţii/protocoale internaţionale.

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

Semnătura

Reprezentant legal ............................................................”

 

12. Anexa nr. 7 la Normele tehnice se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 7

la normele tehnice

 

Societatea Comercială ............................................................

Nr. contract ............ încheiat cu CAS  ...................................

Nr. ............ Data  ..................................

 

Borderou centralizator PNS  ............  medicamente eliberate în tratamentul ambulatoriu pentru luna .................................. anul ............

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Total valoare prescripţie

B - Total valoare la preţ de decontare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Serie şi nr. prescripţie

Cod parafă medic

CNP/CID asigurat

Nr. card european

*) Nr. paşaport

Tip formular/ document european

**) Tip document

***) Ţara

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Subtotal 1 - medicamente eliberate pentru titularii de card european

 

 

Subtotal 2 - medicamente eliberate pentru acorduri/înţelegeri/convenţii/protocoale internaţionale

 

 

Subtotal 3 - medicamente eliberate pentru titularii de formulare europene

 

 

Subtotal 4 - medicamente eliberate corespunzătoare DCI-uri, notate cu (**)1 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare

 

 


*) Se completează numai în situaţia completării coloanei (7) sau (8).

**) Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

***) Se completează numai în situaţia completării coloanei (5), (7) sau (8).

Subtotal 1 + subtotal 2 + subtotal 3 + subtotal 4 ≠ total coloana 11

 

În borderoul centralizator se evidenţiază distinct medicamentele eliberate pentru: titularii de card european, acorduri/înţelegeri/convenţii/protocoale internaţionale, titularii de formulare europene, precum şi medicamentele eliberate corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**)1 potrivit Hotărârii Guvernului nr.  20/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Borderoul centralizator nu cuprinde medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care au fost încheiate contracte cost-volum.

Se întocmeşte câte un borderou centralizator pentru fiecare PNS, după caz.

Borderoul centralizator se depune/transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele eliberate pe PNS în luna anterioară.

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

Semnătura

Reprezentant legal ............................................................”

 

13. Anexele nr. 8 şi nr. 8.2 la Normele tehnice se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr.8

la normele tehnice

 

Societatea Comercială ............................................................

Nr. contract ............ încheiat cu CAS  ...................................

Nr. ............ Data  ..................................

 

Borderou centralizator PNS ............ materiale sanitare (epidermoliza buloasă) în tratamentul ambulatoriu pentru luna .................................. anul ............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Nr. foaie de condică

Cod parafă medic

CNP/CID asigurat

Nr. card european

*) Nr. paşaport

Tip formular/ document european

**) Tip document

***) Ţara

Total valoare materiale sanitare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Subtotal 1 - materiale sanitare eliberate pentru titularii de card european

 

 

Subtotal 2 - materiale sanitare eliberate pentru acorduri/înţelegeri/convenţii/protocoale internaţionale

 

 

Subtotal 3 - materiale sanitare eliberate pentru titularii de formulare europene

 

 


*) Se completează numai în situaţia completării coloanei (7) sau (8).

**) Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

***) Se completează numai în situaţia completării coloanei (5), (7) sau (8).

Subtotal 1 + subtotal 2 + subtotal 3 ≠ total coloana 10

 

În borderoul centralizator se evidenţiază distinct materialele sanitare eliberate pentru: titularii de card european, acorduri/înţelegeri/convenţii/protocoale internaţionale, titularii de formulare europene.

Borderoul centralizator se depune/transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru materialele sanitare eliberate în luna anterioară.

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

Semnătura

Reprezentant legal ............................................................”

 

ANEXA Nr. 8.2

la normele tehnice

 

Societatea Comercială ............................................................

Nr. contract ............ încheiat cu CAS  ...................................

Nr. ............ Data  ..................................

 

Borderou centralizator DCI ............ care face obiectul contractelor cost-volum din cadrul PNS ............ eliberat în tratamentul ambulatoriu pentru luna .................................. anul ............

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Total valoare prescripţie

B - Total valoare la preţ de decontare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Serie şi nr. prescripţie

Cod parafă medic

CNP/CID asigurat

Nr. card european

*) Nr. paşaport

Tip formular/ document european

**) Tip document

***) Ţara

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Subtotal 1 - medicamente eliberate pentru titularii de card european

 

 

Subtotal 2 - medicamente eliberate pentru acorduri/înţelegeri/convenţii/protocoale internaţionale

 

 

Subtotal 3 - medicamente eliberate pentru titularii de formulare europene

 

 


*) Se completează numai în situaţia completării coloanei (7) sau (8).

**) Se completează tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

***) Se completează numai în situaţia completării coloanei (5), (7) sau (8).

Subtotal 1 + subtotal 2 + subtotal 3 ≠ total coloana 11

 

Se întocmeşte câte un borderou centralizator pentru fiecare DCI care face obiectul contractelor cost-volum din cadrul unui PNS.

În borderoul centralizator se evidenţiază distinct medicamentele eliberate pentru: titularii de card european, acorduri/înţelegeri/convenţii/protocoale internaţionale, titularii de formulare europene.

Borderoul centralizator se depune/transmite în format electronic la CAS până la data prevăzută în contract, pentru medicamentele aferente DCI eliberate pe PNS în luna anterioară.

Răspundem de exactitatea şi corectitudinea datelor.

 

Semnătura

Reprezentant legal ............................................................”

 

14. Anexa nr. 12 la Normele tehnice se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 martie 2017.

 

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

Bucureşti, 9 februarie 2017.

Nr. 113.

 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

CONSILIUL DE MEDIERE

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

 

În temeiul art. 17 alin. (2) şi al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 27 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de mediere,

Mugur Bogdan Mitroi

 

Bucureşti, 20 ianuarie 2017.

Nr. 2.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la regulament)

 

ORGANIGRAMA

Consiliului de mediere

 

 

 

Consiliul de mediere - Preşedinte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicepreşedinte

 

 

Comisia permanentă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul juridic

 

 

1. Registratură

 

 

 

2. Redactări/Eliberări acte

 

 

 

 

 

 

 

3. Contabilitate

 

 

 

 

 

 

 

4. Resurse umane

 

 

 

 

 

 

 

5. Arhivar

 

 

 

 

 

 

 

6. Tehnician IT

 

 

 

 

 

 

 

7. Administrator

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.