MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 138/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 138         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 23 februarie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

11. - Hotărâre privind validarea unui mandat de senator

 

12. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 697 din 29 noiembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 60 alin. 1 din Codul familiei, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

58. - Hotărâre pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional sau local şi pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

180. - Decizie pentru eliberarea domnului Liviu Marian Pop, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

 

181. - Decizie pentru eliberarea doamnei Georgeta Corina Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

88. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR- LPAN P „Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist

 

247. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Puieşti din judeţul Buzău

 

318. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 

319. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 

320. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 

3.262. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind organizarea şi funcţionarea de societăţi antreprenoriale studenţeşti în sistemul de învăţământ superior din România

 

Rectificări la:

 - Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unui mandat de senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 94 alin. (13) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, precum şi ale art. 12 şi 186 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de senator al domnului Pop Liviu-Marian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, declarat supleant la alegerile din 11 decembrie 2016 în Circumscripţia electorală nr. 26 Maramureş, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei doamnei senator Pintea Sorina.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 februarie 2017.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 20 februarie 2017.

Nr. 11.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 2 - Componenţa Comisiei pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, domnul senator Baciu Gheorghe - Grupul parlamentar al Partidului Mişcarea Populară - se include în componenţa comisiei.

2. La anexa nr. 9 - Componenţa Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială:

- doamna senator Covaciu Severica-Rodica - Grupul parlamentar al Partidului Mişcarea Populară - se include în componenţa comisiei;

- domnul senator Pop Liviu Marian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei.

 

Această hotărâm a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 februarie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

NICULAE BĂDĂLĂU

 

Bucureşti, 20 februarie 2017.

Nr. 12.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 697

din 29 noiembrie 2016

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 60 alin. 1 din Codul familiei, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia-Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 60 alin. 1 din Codul familiei, în forma în vigoare anterior modificărilor survenite prin Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei, excepţie ridicată, din oficiu, de Tribunalul Vaslui - Secţia civilă în Dosarul său nr. 4.636/189/2013 şi care constituie obiectul Dosarului nr. 1.345D/2015 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal răspunde, pentru partea Vasile Ciobotaru, doamna avocat Daniela Silvia Anton, din cadrul Baroului laşi, în calitate de apărător ales, cu delegaţie depusă la dosar. Se constată lipsa celeilalte părţi, Denis-Andrei Papafil, citat prin reprezentantul său legal, Mihaela Papafil. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că partea Denis-Andrei Papafil, prin reprezentantul său legal, Mihaela Papafil, a depus note scrise prin care precizează că, în opinia sa, textul de lege criticat este neconstituţional.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul apărătorului părţii Vasile Ciobotaru, care solicită respingerea ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că, în opinia sa, nu se justifică reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, care, prin mai multe decizii, a constatat constituţionalitatea prevederilor de lege criticate. Arată că, pentru a putea invoca prevederile art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Tribunalul Vaslui ar fi trebuit să verifice dacă între minor şi presupusul tată au existat raporturi care să poată intra sub incidenţa acestuia, întrucât o simplă legătură biologică nu poate fi considerată suficientă. Ca atare, pentru a determina schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, instanţa ar fi trebuit să facă referire la o altă jurisprudenţă a Curţii Europene a Drepturilor Omului decât cea invocată în motivarea excepţiei.

5. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, în acord cu jurisprudenţă în materie a Curţii Constituţionale, reprezentată de Decizia nr. 201 din 10 februarie 2011 sau nr. 114 din 11 aprilie 2002.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

6. Prin încheierea din 2 septembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 4.636/189/2013, Tribunalul Vaslui - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 60 alin. 1 din Codul familiei, în forma în vigoare anterior modificărilor survenite prin Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei, excepţie ridicată din oficiu într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei acţiuni în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei a unui minor, introdusă în numele acestuia de mama sa.

7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate instanţa autoare a acesteia arată că asupra problemei de drept constând în prescriptibilitatea sau imprescriptibilitatea acţiunii în stabilirea paternităţii, în lumina noilor dispoziţii legale şi a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, în practica judiciară internă s-a conturat opinia conform căreia principiul aplicării imediate a legii noi - care, în cauză, constă în imprescriptibilitatea acţiunii în stabilirea paternităţii, instituită prin Legea nr. 288/2007 - trebuie să se întindă asupra a tot ce înseamnă efectele viitoare ale raporturilor juridice trecute. Astfel, situaţia juridică a copiilor născuţi în afara căsătoriei care doresc să îşi clarifice statutul prin stabilirea filiaţiei faţă de un anumit bărbat poate fi calificată drept o veritabilă situaţie juridică durabilă în timp, neconsumată sub imperiul legii vechi, situaţie în care acţiunea ar trebui să fie imprescriptibilă.

8. Precizează că, în ce priveşte relaţiile dintre părinţi şi copiii născuţi în afara căsătoriei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că o simplă legătură biologică, fără alte elemente factuale care să indice existenţa unor raporturi personale strânse între părinte şi copilul său, nu poate fi considerată suficientă pentru a intra sub protecţia instituită de art. 8 din Convenţie. Instanţa autoare a excepţiei arată, însă, că, în Hotărârea din 25 februarie 2014, pronunţată în Cauza Ostace împotriva României, Curtea Europeană a statuat că „nu este cazul să fie examinată problema de a stabili dacă procedura vizând dizolvarea în faţa legii a legăturilor de familie existente intră sub incidenţa vieţii de familie a reclamantului, având în vedere că, în orice caz, stabilirea raporturilor juridice ale unui tată cu copilul său putativ ţine de viaţa privată a persoanei în cauză” (paragraful 30). A fortiori, stabilirea raporturilor juridice ale unui copil faţă de prezumtivul său tată intră în sfera noţiunii de viaţă privată şi a celui dintâi, situaţie care atrage aplicabilitatea art. 8 din Convenţie.

9. Instanţa arată, în susţinerea excepţiei că, dacă s-ar admite că dreptul material la acţiunea în stabilirea paternităţii este imprescriptibil numai pentru copiii născuţi după data intrării în vigoare a textului, excluzându-i pe cei care sunt născuţi anterior momentului modificării legii, am fi în prezenţa unei discriminări, deoarece şi unii, şi alţii se găsesc într-o situaţie juridică identică - de copil din afara căsătoriei, care doreşte să îşi stabilească filiaţia - deosebirea dintre aceştia fiind făcută numai de hazardul momentului naşterii. Consideră că argumentul potrivit căruia legea nu poate fi aplicată retroactiv şi copiilor născuţi înaintea momentului intrării ei în vigoare nu poate să constituie o justificare obiectivă şi rezonabilă, deoarece poate fi combătută prin evocarea obligaţiei statului de a crea şi adopta legislaţia în vederea asigurării respectării egale a drepturilor resortisanţilor săi şi obligaţia negativă de a se abţine de la orice tratament discriminatoriu. Arată că, sub imperiul reglementărilor anterioare, acţiunea în stabilirea paternităţii era prescriptibilă în termenul de un an, dar, în raport cu jurisprudenţa în materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului, instituirea caracterului imprescriptibil al acestei acţiuni reprezintă o opţiune legitimă pe deplin justificată, care dă expresie principiului interesului superior al copilului şi dreptului acestuia de a-si stabili descendenta.

10. În opinia instanţei autoare a excepţiei, condiţionarea unor subiecţi de drept, în funcţie de hazardul datei naşterii lor, să respecte anumite termene, este de natură să genereze o situaţie discriminatorie, contravenind prevederilor art. 8 din Convenţie prin neasigurarea unui echilibru just între interesele reclamantului (respectarea vieţii private, interesul superior al minorului) şi cele ale societăţii în general (evitarea eventualelor scandaluri şi şantaje). Totodată, precizează că, în jurisprudenţa recentă a Curţii Europene a Drepturilor Omului (Cauza Ostace împotriva României), s-a evidenţiat cerinţa ca hotărârile instanţelor române în materia stabilirii raporturilor juridice de filiaţie să fie conforme cu evoluţia dreptului român în această privinţă, în legătură cu care Curtea Europeană a reţinut că „pare a fi în favoarea prevalenţei realităţii biologice asupra ficţiunilor legale, renunţând, de exemplu, la termenele de prescripţie rigide” (paragraful 50).

11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

12. Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat nu contravine dispoziţiilor constituţionale invocate, arătând, în acest sens, că, aşa cum rezultă din jurisprudenţa Curţii Constituţionale, respectarea egalităţii în drepturi presupune luarea în considerare a tratamentului pe care legea îl prevede faţă de cei cărora li se aplică în decursul perioadei în care reglementările sale sunt în vigoare.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosarul cauzei, susţinerile apărătorului părţii Vasile Ciobotaru, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 60 alin. 1 din Codul familiei, în forma în vigoare anterior modificărilor survenite prin Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei. Textul criticat are următorul conţinut: Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei poate fi pornită în termen de un an de la naşterea copilului

16. Codul familiei a fost abrogat expres prin art. 230 lit. m) cuprins în capitolul X din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. Potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 71/2011, „Stabilirea filiaţiei, tăgăduirea paternităţii sau orice altă acţiune privitoare la filiaţie este supusă dispoziţiilor Codului civil şi produce efectele prevăzute de acesta numai în cazul copiilor născuţi după intrarea lui în vigoare

17. Întrucât în speţă se pune problema stabilirii filiaţiei faţă de tată a unui copil născut la data de 22 mai 2002, deci anterior intrării în vigoare a Codului civil, Curtea constată că, deşi abrogat, textul de lege criticat este aplicabil în cauza în cursul soluţionării căreia a fost ridicată prezenta excepţie de neconstituţionalitate. În consecinţă, având în vedere Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, prin care Curtea Constituţională a stabilit că sintagma „în vigoare” din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. 1 din Codul familiei, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 288/2007, este admisibilă, Curtea urmând a se pronunţa pe fondul acesteia.

18. În opinia instanţei care a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor art. 8 - Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie şi art. 14 - Interzicerea discriminării din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, coroborate cu art. 11 alin. (2) şi art. 20 din Constituţie care consacră prioritatea tratatelor internaţionale privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, atunci când există neconcordanţe între acestea şi legile interne, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile. Prin urmare, Curtea va analiza constituţionalitatea textului de lege criticat prin raportare la dispoziţiile corespondente din Constituţia României, cuprinse în art. 16 - Egalitatea în drepturi şi art. 26 - Viaţa intimă, familială şi privată, prin prisma exigenţelor stabilite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în interpretarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

19. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că aceasta a fost invocată într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei acţiuni în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei a unui minor, introdusă în numele acestuia de mama sa, după expirarea termenului de un an de la naşterea acestuia, în primă instanţă, Judecătoria Bârlad a respins excepţia tardivităţii introducerii acţiunii şi a constatat că pârâtul este tatăl minorului care a formulat - prin mama sa, în calitate de reprezentant legal - acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei. Pentru a aprecia că dreptul material la acţiune nu este prescris, Judecătoria Bârlad a considerat că prevederile art. 60 alin. 1 din Codul familiei care stabilesc un termen de 1 an de la data naşterii copilului pentru introducerea acţiunii în stabilirea paternităţii contravin prevederilor art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în aplicarea cărora Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că un termen rigid în exercitarea procedurilor de paternitate aduce atingere chiar esenţei dreptului reclamantului la respectarea vieţii sale private (Hotărârea din 20 decembrie 2007, pronunţată în Cauza Phinikaridou împotriva Ciprului). Împotriva sentinţei pronunţate de Judecătoria Bârlad pârâtul a introdus apel, în cursul soluţionării căruia Tribunalul Vaslui a ridicat din oficiu prezenta excepţie de neconstituţionalitate.

20. Curtea observă că, în principal, critica de neconstituţionalitate este formulată din perspectiva regimului juridic diferit ce ar rezulta din aplicarea reglementărilor legale care s-au succedat în timp referitoare la termenul în care se poate introduce o acţiune în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei. Prin această acţiune, copilul al cărui tată este necunoscut în momentul naşterii, ca şi cel care a pierdut calitatea de copil din căsătorie prin efectul unei hotărâri judecătoreşti de admitere a unei acţiuni în tăgăduirea paternităţii, urmăreşte stabilirea identităţii tatălui natural şi înscrierea acesteia ca atare în certificatul său de naştere. În această privinţă, Curtea Constituţională reţine că, în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, s-a statuat că respectarea vieţii private presupune ca oricine să poată să îşi stabilească detaliile referitoare la identitatea sa, asemenea informaţii fiind esenţiale prin influenţa lor asupra formării personalităţii (Hotărârea din 7 februarie 2002, pronunţată în Cauza Mikulić împotriva Croaţiei, paragrafele 53-54, şi Hotărârea din 7 iulie 1989, pronunţată în Cauza Gaskin împotriva Regatului Unit, paragrafele 36-37 şi 39), iar identitatea părinţilor este un aspect important al identităţii personale (Hotărârea din 7 iulie 1989, pronunţată în Cauza Jaggi împotriva Elveţiei, paragraful 25, şi Hotărârea din 6 iulie 2010, pronunţată în Cauza Backlund împotriva Finlandei, paragraful 37).

21. Textul de lege criticat este cel consacrat iniţial prin Codul familiei, text care, deşi abrogat, este aplicabil în speţă ţinând cont de data naşterii copilului care este titular al acţiunii în stabilirea paternităţii. Dispoziţiile de lege criticate prevăd că termenul de prescripţie al acţiunii este de un an de la data naşterii copilului.

22. Prin Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 5 noiembrie 2007, s-a instituit imprescriptibilitatea acţiunii aparţinând copilului (art. I pct. 5) şi, totodată, s-a stabilit că modificările operate referitor la acţiunea în stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei sunt aplicabile şi în cazul copiilor născuţi înainte de intrarea sa în vigoare, chiar dacă cererea este în curs de judecată (art. II).

23. Prin Decizia nr. 1.345 din 9 decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 873 din 23 decembrie 2008, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 288/2007 potrivit cărora „Dispoziţiile prezentei legi privind [...] acţiunea în stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei sunt aplicabile şi în căzui copiilor născuţi înainte de intrarea sa în vigoare, chiar dacă cererea este în curs de judecată”, apreciind că textul de lege criticat contravine dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, care consacră principiul neretroactivităţii legii civile, întrucât legea nouă se aplică şi copiilor născuţi înainte de intrarea ei în vigoare.

Ca efect al acestei decizii, imprescriptibilitatea acţiunii în stabilirea paternităţii s-a menţinut doar pentru copiii născuţi după intrarea în vigoare a Legii nr. 288/2007, adică 8 noiembrie 2007.

24. Actualul Cod civil, care a abrogat Codul familiei, a instituit, de asemenea, imprescriptibilitatea acţiunii în stabilirea paternităţii promovată de copil [prin art. 427 alin. (1)], regulă aplicabilă copiilor născuţi după data de 1 octombrie 2011, adică data intrării în vigoare a Codului civil, conform art. 47 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.

25. Potrivit textului de lege criticat, termenul de prescripţie al acţiunii în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei este de un an şi începe să curgă de la momente diferite, în funcţie de situaţiile posibile: fie de la data naşterii copilului (art. 60 alin. 1 din Codul familiei), fie de la data la care acesta a pierdut prin efectul unei hotărâri judecătoreşti calitatea de copil din căsătorie (art. 60 alin. 2 din Codul familiei), fie de la data la care încetează convieţuirea ori întreţinerea în cazul în care mama a convieţuit cu pretinsul tată ori dacă acesta din urmă a prestat copilului întreţinere. Totodată, art. 59 alin. 1 din Codul familiei precizează că acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei aparţine copilului şi se porneşte în numele său de către mamă. chiar dacă este minoră, ori de reprezentantul lui legal.

26 Curtea Constituţională constată că prevederile de lege criticate, care stabilesc că termenul de 1 an în care poate fi introdusă acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei începe să curgă de la data naşterii copilului, încalcă dreptul acestuia la viaţă privată, întrucât îl privează de posibilitatea de a acţiona în mod conştient şi voluntar, după dobândirea capacităţii de exerciţiu depline, în vederea stabilirii filiaţiei sale faţă de tată. Faptul că, în condiţiile textului de lege criticat, acţiunea în stabilirea paternităţii este lăsată la dispoziţia exclusivă a mamei sau a reprezentantului legal al copilului, îl face dependent de conduita unui terţ. Aceasta, deoarece în interiorul termenul stabilit de textul de lege criticat, de un an de la naştere, copilul este, prin ipoteză, în imposibilitatea biologică de a acţiona. Or, stabilirea filiaţiei faţă de tată, ca atribut al persoanei, ca element care configurează identitatea acesteia, nu poate fi lăsată la discreţia altcuiva. În situaţia în care, din neglijenţă, din ignoranţă sau chiar din rea-voinţă ori din cauza unei situaţii obiective care să constituie o piedică insurmontabilă, mama copilului sau reprezentantul legal al acestuia nu a introdus în interval de un an de la naşterea acestuia acţiunea în stabilirea paternităţii, copilului îi este blocată definitiv orice posibilitate ulterioară de a cere clarificarea situaţiei sale personale prin introducerea unei acţiuni în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei,

27. Curtea reţine că, din textul de lege supus controlului de constituţionalitate rezultă că titularii dreptului de a introduce acţiune în stabilirea paternităţii nu vor avea niciodată posibilitatea de a intenta personal o asemenea acţiune, după expirarea termenului de un an de la naşterea acestora intervenind prescripţia dreptului la acţiune, aceasta urmând să fie respinsă ca tardiv introdusă în situaţia inactivităţii mamei sau a reprezentantului legal în interiorul termenului menţionat.

28. Aşadar, prevederile de lege criticate instituie un obstacol insurmontabil în demersul persoanei interesate de a-şi stabili date esenţiale referitoare la propria identitate, ceea ce aduce atingere dreptului la viaţă familială şi privată. Astfel cum rezultă şi din jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (Hotărârea din 13 februarie 2003, pronunţată în Cauza Odičvre împotriva Franţei, paragraful 42), dreptul de a-şi cunoaşte originile - în ipoteza de faţă, prin stabilirea paternităţii din afara căsătoriei - îşi are fundamentul în interpretarea extensivă a noţiunii de viaţă privată, iar obţinerea informaţiilor indispensabile pentru descoperirea adevărului asupra unui aspect important al identităţii personale şi pentru disiparea tuturor incertitudinilor în această privinţă este considerat un interes vital, protejat prin Convenţie (Cauza Mikulić împotriva Croaţiei, mai sus amintită, paragrafele 64 şi 65).

29. Prin urmare, Curtea Constituţională constată că prevederile de lege criticate în prezenta cauză contravin dispoziţiilor art. 26 din Legea fundamentală în componenta referitoare la garantarea dreptului la viaţă privată, având în vedere că persoana care doreşte să îşi stabilească filiaţia faţă de un anumit bărbat se află în imposibilitatea de a introduce personal o acţiune în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei în termenul prevăzut de lege, în intervalul de un an de la naştere stabilit în textul criticat fiind, în mod evident, lipsită de capacitate de exerciţiu Blocarea oricărei modalităţi de acţiune ulterioară momentului dobândirii capacităţii depline de exerciţiu şi condiţionarea beneficiului acţiunii în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei de diligenta mamei lor sau a reprezentantului lor legal afectează grav dreptul la viaţă de familie, anihilând persoanei interesate orice posibilitate juridică de a-şi clarifica statutul personal prin stabilirea paternităţii.

30. De altfel, Curtea reţine că, prin Hotărârea din 19 iulie 2016, pronunţată în Cauza Călin şi alţii împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat încălcarea art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, prin atingerea adusă dreptului la respectarea vieţii private a petenţilor ca urmare a imposibilităţii acestora de a-şi stabili filiaţia faţă de tată în condiţiile existenţei în legislaţia internă a unui termen de prescripţie, în interiorul căruia aceştia nu aveau capacitatea juridică de a acţiona, în acest sens, Curtea Europeană a considerat că, în principiu, o perioadă de un an, astfel cum era prevăzută în legislaţia românească, nu este nerezonabilă din punct de vedere al duratei sale. Cu toate acestea, dies a quo pune probleme, deoarece nu permite copilului să contracareze lipsa de acţiune a mamei sau a reprezentantului legal din timpul minorităţii sale. Ca atare, Curtea a constatat că stabilirea unui termen de prescripţie, aşa cum acesta îşi produce efectele în sistemul românesc, a limitat dreptul părţilor interesate de a iniţia o acţiune în stabilirea paternităţii până la punctul de a stinge acest drept (paragraful 98).

31. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi, considerând că lacunele identificate pot genera şi pe viitor plângeri întemeiate, a recomandat statului român să ia măsuri generale pentru a asigura respectarea dreptului la viaţă privată al persoanelor în cauză (paragraful 110). În acelaşi timp, prin hotărârea mai sus amintită, Curtea Europeană a remarcat evoluţia legislaţiei româneşti în domeniul filiaţiei, favorabilă prevalenţei realităţii biologice asupra ficţiunii juridice, evidenţiată de împrejurarea că actualul Cod civil stabileşte că acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei este imprescriptibilă pe tot parcursul vieţii copilului (paragrafele 99 şi 101).

32. În cauza de faţă, Curtea Constituţională constată că prevederile art. 60 alin. 1 din Codul familiei, în forma în vigoare anterior modificărilor survenite prin Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei, sunt constituţionale în măsura în care termenul de un an pentru introducerea acţiunii în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei este incident doar în ce priveşte mama copilului sau reprezentantul legal al acestuia, fără să fie aplicabil şi acţiunii introduse de copil, altminteri fiind nesocotite dispoziţiile art. 26 din Constituţia României, precum şi cele ale art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

33 Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată, din oficiu, de Tribunalul Vaslui - Secţia civilă în Dosarul său nr. 4.636/189/2013 şi constată că prevederile art. 60 alin. 1 din Codul familiei, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei, sunt constituţionale în măsura în care nu privesc acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei introdusă de copil.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Tribunalului Vaslui - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 29 noiembrie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional sau local şi pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă atestarea ca staţiuni turistice de interes naţional a următoarelor localităţi:

a) Borsec, judeţul Harghita;

b) Suceviţa, judeţul Suceava.

Art. 2. - Se aprobă atestarea ca staţiuni turistice de interes local a următoarelor localităţi sau părţi din localităţi:

a) Baia de Fier, judeţul Gorj;

b) Boghiş, judeţul Sălaj;

c) Colibiţa, judeţul Bistriţa-Năsăud;

d) Moisei, judeţul Maramureş;

e) Negreşti-Oaş, judeţul Satu Mare;

f) Pojorâta, judeţul Suceava;

g) Sângeorgiu de Mureş, judeţul Mureş;

h) Zona Băile Banffy, municipiul Topliţa, judeţul Harghita;

i) Zona Băile Ocna Dej, municipiul Dej, judeţul Cluj;

j) Zona Moineşti-Băi, municipiul Moineşti, judeţul Bacău.

Art. 3. - Anexa nr. 5 „Lista localităţilor atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local” la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 20 august 2008, cu completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Mircea-Titus Dobre

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Ioan Vulpescu

 

Bucureşti, 16 februarie 2017.

Nr. 58.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008)

 

LISTA

localităţilor atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local

 

I. Staţiuni turistice de interes naţional:

1. Amara

- judeţul Ialomiţa

2. Azuga

- judeţul Prahova

3. Buşteni

- judeţul Prahova

4. Buziaş

- judeţul Timiş

5. Băile Govora

- judeţul Vâlcea

6. Băile Felix

- judeţul Bihor

7. Băile Herculane

- judeţul Caraş-Severin

8. Băile Olăneşti

- judeţul Vâlcea

9. Băile Tuşnad

- judeţul Harghita

10. Borsec

- judeţul Harghita

11. Câmpulung Moldovenesc

- judeţul Suceava

12. Cap Aurora

- judeţul Constanţa

13. Călimăneşti-Căciulata

- judeţul Vâlcea

14. Costineşti

- judeţul Constanţa

15. Covasna

- judeţul Covasna

16. Eforie Nord

- judeţul Constanţa

17. Eforie Sud

- judeţul Constanţa

18. Geoagiu-Băi

- judeţul Hunedoara

19. Gura Humorului

- judeţul Suceava

20. Jupiter

- judeţul Constanţa

21. Mamaia

- judeţul Constanţa

22, Mangalia

- judeţul Constanţa

23. Moneasa

- judeţul Arad

24. Neptun-Olimp

- judeţul Constanţa

25. Poiana Braşov

- judeţul Braşov

26. Predeal

- judeţul Braşov

27. Pucioasa

- judeţul Dâmboviţa

28. Râşnov

- judeţul Braşov

29. Slănic

- judeţul Prahova

30. Saturn

- judeţul Constanţa

31. Sinaia

- judeţul Prahova

32. Sângeorz-Băi

- judeţul Bistriţa-Năsăud

33. Slănic-Moldova

- judeţul Bacău

34. Sovata

- judeţul Mureş

 

I. Staţiuni turistice de interes naţional:

35. Suceviţa

- judeţul Suceava

36. Târgu Ocna

- judeţul Bacău

37. Târgu-Neamţ

- judeţul Neamţ

38. Techirghiol

- judeţul Constanţa

39. Vatra Domei

- judeţul Suceava

40. Venus

- judeţul Constanţa

41. Voineasa

- judeţul Vâlcea

42. Zona Parâng-Petroşani

- judeţul Hunedoara

43. Zona turistică a municipiului Piatra-Neamţ

- judeţul Neamţ

 

II. Staţiuni turistice de interes local:

 

1. 1 Mai

- judeţul Bihor

2. Albac

- judeţul Alba

3. Albeştii de Muscel (Bughea de Sus)

- judeţul Argeş

4. Arieşeni

- judeţul Alba

5. Balvanyos

- judeţul Covasna

6. Baia de Fier

- judeţul Gorj

7. Bazna

- judeţul Sibiu

8. Bălţăteşti

- judeţul Neamţ

9. Băile Homorod

- judeţul Harghita

10. Băile Turda

- judeţul Cluj

11. Băile Băita

- judeţul Cluj

12. Boghiş

- judeţul Sălaj

13. Borşa

- judeţul Maramureş

14. Bran

- judeţul Braşov

15. Breaza

- judeţul Prahova

16. Călacea

- judeţul Timiş

17. Cheia

- judeţul Prahova

18. Colibiţa

- judeţul Bistriţa-Năsăud

19. Crivaia

- judeţul Caraş-Severin

20. Durău

- judeţul Neamţ

21. Harghita-Băi

- judeţul Harghita

22. Horezu

- judeţul Vâlcea

23. Izvoru Mureşului

- judeţul Harghita

24. Lacu Roşu

- judeţul Harghita

25. Lacu Sărat

- judeţul Brăila

26. Lipova

- judeţul Arad

27. Moieciu

- judeţul Braşov

28. Moisei

- judeţul Maramureş

29. Negreşti-Oaş

- judeţul Satu Mare

30. Ocna Sibiului

- judeţul Sibiu

31. Ocna Şugatag

- judeţul Maramureş

32. Păltiniş

- judeţul Sibiu

33. Pârâul Rece

- judeţul Braşov

34. Pojorâta

- judeţul Suceava

35. Praid

- judeţul Harghita

36. Săcelu

- judeţul Gorj

37. Sărata Monteoru

- judeţul Buzău

38. Secu

- judeţul Caraş-Severin

39. Semenic

- judeţul Caraş-Severin

40. Snagov

- judeţul Ilfov

41. Sângeorgiu de Mureş

- judeţul Mureş

42. Stâna de Vale

- judeţul Bihor

43. Straja

- judeţul Hunedoara

44. Soveja

- judeţul Vrancea

45. Tăşnad

- judeţul Satu Mare

46. Timişu de Sus

- judeţul Braşov

47. Ţinea

- judeţul Bihor

48. Trei Ape

- judeţul Caraş-Severin

49. Vălenii de Munte

- judeţul Prahova

50 Vaţa de Jos

- judeţul Hunedoara

51. Vişeu de Sus

- judeţul Maramureş

52. Zona Băile Banffy (Municipiul Topliţa)

- judeţul Harghita

53 Zona Băile Ocna Dej (Municipiul Dej)

- judeţul Cluj

54. Zona Fântânele

- judeţul Cluj

55. Zona Moineşti-Băi (Municipiul Moineşti)

- judeţul Bacău

56 Zona Muntele Băişorii

- judeţul Cluj

57. Zona Şuior-Baia Sprie

- judeţul Maramureş

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Liviu Marian Pop, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

 

Având în vedere Cererea domnului Liviu Marian Pop, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/1.363 din 22 februarie 2017,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Liviu Marian Pop se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 23 februarie 2017.

Nr. 180.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea doamnei Georgeta Cori na Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Georgeta Corina Popescu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 23 februarie 2017.

Nr. 181.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN P „Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist”

 

În temeiul prevederilor art. 4 lit. b), e) şi f) şi art. 66 alin (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin, (1) pct. 12 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin;

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română RACR- LPAN P „Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist”, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Autoritatea Aeronautică Civilă Română va emite procedurile şi instrucţiunile de aeronautică civilă privind aplicarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN P „Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist” şi le va publica pe pagina de web: www.caa.ro Prin procedurile şi instrucţiunile de aeronautică civilă se stabileşte şi modelul documentelor emise de autoritatea de certificare în temeiul RACR-LPAN P.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.997/2006 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN P „Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 997 din 14 decembrie 2006, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării.

 

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

 

Bucureşti, 6 februarie 2017.

Nr. 88.


*) Anexa se publică îh Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Puieşti din judeţul Buzău

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Puieşti din judeţul Buzău.

(2) Unitatea administrativ-teritorială şi sectoarele cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2, - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa nr. 2*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 10 februarie 2017.

Nr. 247.


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care încep lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor

1

Puieşti

Buzău

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

ANEXA Nr. 2

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică Sectoarele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, UAT- ul Puieşti, judeţul Buzău

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

- art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. II din Legea nr. 19/2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme;

- Convenţiei nr. 563.481/304/PB din 30 ianuarie 2017 încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi B.R.D. Groupe Société Générale - S.A.,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. pentru achiziţionarea de autoturisme, iar după 22 decembrie 1989 le-au transferat în conturile Băncii Române pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A. şi nu prezintă documentele doveditoare, care să ateste data constituirii depozitului la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., se aprobă prospectul de emisiune a titlurilor de stat seria BRD/2017/3 emise pe numele B.R.D. Société Générale - S.A., în valoare nominală totală de 55.811,08 lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 20 februarie 2017.

Nr. 318.

 

ANEXĂ

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a titlurilor de stat Seria BRD/2017/3

 

1. În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. pentru achiziţionarea de autoturisme, iar după 22 decembrie 1989 le-au transferat în conturile Băncii Române pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A. şi nu prezintă documentele doveditoare, care să ateste data constituirii depozitului la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. şi în conformitate cu prevederile art. 3 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice va lansa la o emisiune de titluri de stat pe numele B.R.D. Société Générale - S.A., care se identifică prin seria BRD/2017/3.

2. Titlurile de stat sunt denominate în lei, sunt nepurtătoare de dobândă, nenegociabile şi au scadenţa în data de 28 martie 2017.

3. Data emisiunii este 28 februarie 2017.

4. Valoarea nominală totală a emisiunii titlurilor de stat este 55.811,08 lei.

5. Emisiunea este formată dintr-un număr de 7 titluri de stat, iar valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii.

6. Valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii, calculată de către B.R.D. Société Générale - S.A. pe numele fiecăruia dintre deponenţi, de la data transferului la B.R.D. - S.A până la data de 30 septembrie 2015.

7. Răscumpărarea titlurilor de stat se efectuează la data scadenţei, respectiv la data de 28 martie 2017, prin creditarea contului B.R.D. Société Générale - S.A. cu suma reprezentând valoarea nominală totală a emisiunii.

8. Titlurile de stat se emit în formă dematerializată.

9. Plata la scadenţă a valorii nominale totale a titlurilor de stat se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice, prin ordin de plată pe numele B.R.D. Société Générale - S.A. Centrala, CUI/CIF R0361579, cont IBAN RO29BRDE421DD01157954210.

10. Dacă data la care trebuie efectuată plata aferentă serviciului datoriei publice este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata va fi efectuată în prima zi lucrătoare după data scadenţei plăţii, dacă în acordul/contractul/convenţia de împrumut sau în prospectul de emisiune pentru titlurile de stat nu se prevede altfel, fără obligarea la dobânzi penalizatoare.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 9/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, prin care s-au stabilit două modalităţi de calcul al despăgubirilor, în funcţie de data efectuării depozitului la C.E.C. - S.A.;

- Hotărârii Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - SA. În vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti, cu completările ulterioare;

- art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Convenţiei nr. 563.480/302/PB din 30 ianuarie 2017 încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi B.R.D. Société Générale S.A.,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme se aprobă prospectul de emisiune a titlurilor de stat: seria BRD/2017/2 emisă pe numele B.R.D. Société Générale - S.A., în valoare nominală totală de 2.707,07 lei, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 20 februarie 2017.

Nr. 319.

 

ANEXĂ

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a titlurilor de stat Seria BRD/2017/2

 

1. În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme şi în baza art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice va lansa la O emisiune de titluri de stat pe numele B.R.D. Société Générale - S.A., care se identifică prin seria BRD/2017/2.

2. Titlurile de stat sunt denominate în lei, sunt nepurtătoare de dobândă, nenegociabile şi au scadenţa în data de 28 martie 2017.

3. Data emisiunii este 28 februarie 2017.

4. Valoarea nominală totală a emisiunii de titluri de stat este de 2.707,07 lei.

5. Emisiunea este formată dintr-un număr de 11 titluri de stat, iar valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii.

6. Valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu diferenţa dintre valoarea individuală nou-calculată de către BRD Société Générale - S.A. pe numele fiecăruia dintre deponenţi până la data plăţii şi valoarea individuală a despăgubirii încasată la data de 4 septembrie 2014.

7. Răscumpărarea titlurilor de stat se efectuează la data scadenţei, respectiv la data de 28 martie 2017, prin creditarea contului B.R.D. Société Générale - S.A. cu suma reprezentând valoarea nominală totală a emisiunii.

8. Titlurile de stat se emit în formă dematerializată.

9. Plata la scadenţă a valorii nominale totale a titlurilor de stat se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice prin ordin de plată pe numele B.R.D. Société Générale - S.A. Centrala, CUI/CIF R0361579, cont IBAN RO29BRDE421DD01157954210.

10. Dacă data la care trebuie efectuată plata aferentă serviciului datoriei publice este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata va fi efectuată în prima zi lucrătoare după data scadenţei plăţii, dacă în acordul/contractul/convenţia de împrumut sau în prospectul de emisiune pentru titlurile de stat nu se prevede altfel, fără obligarea la dobânzi penalizatoare.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţi uni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 9/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme;

- Hotărârii Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti, cu completările ulterioare;

- Convenţiei nr. 563.479/305/PB din 30 ianuarie 2017 încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi B.R.D. Société Générale - S.A.,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme se aprobă prospectul de emisiune a titlurilor de stat: seria BRD/2017/1 emisă pe numele B.R.D. Société Générale - S.A., în valoare nominală totală de 487.928,09 lei, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 20 februarie 2017.

Nr. 320.

 

ANEXĂ

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a titlurilor de stat Seria BRD/2017/1

 

1. În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, Ministerul Finanţelor Publice va lansa la o emisiune de titluri de stat pe numele B.R.D. Société Générale - S.A., care se identifică prin seria BRD/2017/1.

2. Titlurile de stat sunt denominate în lei, sunt nepurtătoare de dobândă, nenegociabile şi au scadenţa în data de 28 martie 2017.

3. Data emisiunii este 28 februarie 2017.

4. Valoarea nominală totală a emisiunii titlurilor de stat este de 487.928,09 iei, fiind compusă din:

a) 369.846,05 lei, reprezentând valoarea totală a despăgubirii calculată cu raportare la perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 1990 până la data de 31 decembrie 2013, pentru 15 deponenţi care au depus sume de bani la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. Înainte de data de 1 ianuarie 1990;

b) 118.082,04 lei, reprezentând valoarea totală a despăgubirii calculată cu raportare la perioada cuprinsă între data efectuării depunerii până la data de 31 decembrie 2013, pentru 7 deponenţi care au depus sume de bani la C.E.C. - S.A. Între 1 ianuarie 1990 şi 15 februarie 1992.

5. Emisiunea este formată dintr-un număr de 20 titluri de stat, iar valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii.

6. Valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii, calculată pe numele fiecăruia dintre deponenţi, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti, cu completările ulterioare.

7. Răscumpărarea titlurilor de stat se efectuează la data scadenţei, respectiv la data de 28 martie 2017, prin creditarea contului B.R.D. Société Générale - S.A. cu suma reprezentând valoarea nominală totală a emisiunii.

8. Titlurile de stat se emit în formă dematerializată.

9. Plata la scadenţă a valorii nominale totale a titlurilor de stat se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice prin ordin de plată pe numele B.R.D. Société Générale - S.A. Centrala, CUI/CIF R0361579, cont IBAN RO29BRDE421DD01157954210.

10. Dacă data la care trebuie efectuată plata aferentă serviciului datoriei publice este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata va fi efectuată în prima zi lucrătoare după data scadenţei plăţii, dacă în acordul/contractul/convenţia de împrumut sau în prospectul de emisiune pentru titlurile de stat nu se prevede altfel, fără obligarea la dobânzi penalizatoare.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind organizarea şi funcţionarea de societăţi antreprenoriale studenţeşti în sistemul de învăţământ superior din România

 

Având în vedere prevederile art. 2 şi 123 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont de Concluziile Consiliului privind antreprenoriatul în educaţie şi formare 2015/C 17/02, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 2015/C 17/02 din data de 20 ianuarie 2015,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul ordin reglementează modul de organizare şi funcţionare a societăţilor antreprenoriale studenţeşti, denumite în continuare SAS, constituite ca structuri fără personalitate juridică la nivelul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, de stat sau particulare, din România, inclusiv a celor din învăţământul superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională.

(2) SAS reprezintă un mecanism de sprijinire, dezvoltare şi încurajare a spiritului antreprenorial în mediul universitar, în special în rândul studenţilor şi absolvenţilor de învăţământ superior, în vederea creşterii competitivităţii universităţilor din România.

(3) Prezentul ordin are la bază principiul dreptului la asistenţă şi la servicii complementare în învăţământul superior, în conformitate cu prevederile legale

Art. 2. - Activitatea SAS se adresează:

a) studenţilor instituţiei de învăţământ superior în care funcţionează, indiferent de programul de studiu pe care aceştia îl frecventează sau de forma de învăţământ, inclusiv studenţilor veniţi la studii prin programe de mobilităţi;

b) absolvenţilor proprii în primii 3 ani de la absolvire.

Art. 3. - O societate antreprenorială studenţească are următoarele atribuţii principale:

a) elaborarea de materiale destinate informării şi orientării studenţilor în realizarea planurilor de afaceri şi/sau proiectelor de finanţare, raportat la faptul că posibilitatea sistemului educaţional universitar de a produce într-un termen mediu competenţele solicitate de mediu socioeconomic este în continuă schimbare;

b) organizarea de activităţi de mentorat pentru studenţii care vor să înfiinţeze un start-up;

c) încurajarea colaborării mentor - student în vederea consolidării şi dezvoltării unor elemente ale competenţelor antreprenoriale necesare viitorilor absolvenţi la nivelul învăţământului superior;

d) organizarea de sesiuni de proiecte de start-up, idei de afaceri etc., cu scopul selectării unor propuneri care să fie înaintate consiliului executiv spre evaluare şi feedback;

e) organizarea de concursuri pentru atragerea de finanţări pentru cele mai bune proiecte;

f) coordonarea activităţii tuturor incubatoarelor de afaceri, întreprinderilor simulate şi altor entităţi antreprenoriale, din cadrul instituţiei de învăţământ superior.

 

CAPITOLUL II

Structura organizatorică

 

Art. 4. - (1) SAS este condus de un consiliu executiv, aprobat de senatul universitar, din care trebuie să facă parte: personal didactic din universitatea respectivă, tutori, oameni de afaceri locali şi studenţi,

(2) SAS îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare, propus de Consiliul executiv şi aprobat de senatul universitar.

(3) Ponderea fiecărei categorii de persoane reprezentate în cadrul Consiliului executiv se stabileşte prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al SAS,

(4) Prin hotărârea senatului universitar, din Consiliul executiv mai pot face parte: reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, ai patronatelor, ai incubatoarelor de afaceri, precum şi ai altor entităţi reprezentative pentru activitatea SAS.

(5) Consiliul executiv al SAS este condus de un preşedinte, care trebuie să fie cadru didactic membru al Consiliului, ales prin vot de membrii Consiliului şi numit prin decizie a rectorului.

(6) Preşedintele Consiliului executiv al SAS prezintă consiliului de administraţie şi senatului universitar un raport asupra activităţilor anuale, publicat pe site-ul instituţiei de învăţământ superior. Structura şi conţinutul raportului sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al SAS.

Art. 5. - SAS se subordonează academic senatului universităţii şi administrativ rectorului.

Art. 6. - În stabilirea planului anual de activităţi şi în desfăşurarea activităţilor curente SAS poate colabora atât cu organizaţiile studenţeşti legal constituite în instituţia de învăţământ superior, cu structurile de alumni, cu centrele de consiliere şi orientare în carieră, cât şi cu reprezentanţi ai entităţilor reprezentative pentru activitatea SAS.

Art. 7, - Baza materială necesară desfăşurării activităţilor se asigură de către instituţia de învăţământ superior organizatoare.

Art. 8. - Finanţarea SAS se face prin bugetul consolidat al universităţii, pe componenta de dezvoltare instituţională. În scopul asigurării/dezvoltării activităţii SAS, instituţia de învăţământ superior poate atrage fonduri nerambursabile şi alte resurse extrabugetare.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 9. - În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, fiecare instituţie de învăţământ superior acreditată va elabora propriul regulament de organizare şi funcţionare, precum şi metodologia de aplicare ale societăţii antreprenoriale studenţeşti, aprobate de către senatul universităţii, cu respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 10. - Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi instituţiile de învăţământ superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

 

Bucureşti, 16 februarie 2017.

Nr. 3.262.

RECTIFICĂRI

 

La pct. 12 al articolului unic din Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.028 din 21 decembrie 2016, se face următoarea rectificare:

- la alin. (6), în loc de: „...se fac prin ordin comun al secretarului general al Guvernului şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.” se va citi: „...se fac prin ordin comun al secretarului general al Guvernului şi al preşedintelui Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive. “

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.