MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 93/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 93         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 1 februarie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

39. - Hotărâre pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.216/2016. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0196 Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor

 

605. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,

având în vedere prevederile Programului de guvernare 2017-2020, capitolul „Politici agricole şi de dezvoltare rural㔠- Programul de susţinere pentru produse deficitare, şi anume acordarea de sprijin pentru cultura de tomate în spaţii protejate,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis \h sectorul agricol, denumit În continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema este exceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:

a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza preţului sau a cantităţii de produse cumpărate sau introduse pe piaţă;

b) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

c) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

Art. 2. - Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României.

Art. 3. - În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciţii financiare, exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente, nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol;

b) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;

c) întreprindere unică - potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre următoarele relaţii:

(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;

d) autoritatea competentă - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, autoritatea responsabilă cu administrarea schemei de ajutor de minimis;

e) spatii protejate - sere/solare, spaţii închise în care factorii de vegetaţie sunt dirijaţi pe întreg ciclul de cultură;

f) Registrul ajutoarelor de stat - potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) din anexa la Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.

 

CAPITOLUL II

Beneficiarii, condiţiile de eligibilitate şi valoarea totală a ajutorului de minimis pentru susţinerea produsului tomate în spaţii protejate

 

Art. 4. - (1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea produsului tomate în spaţii protejate.

(2) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice definite la art. 3 lit. b) şi c), care exploatează culturi de tomate în spaţii protejate, respectiv:

a) producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil până la data plăţii ajutorului de minimis;

b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

c) producătorilor agricoli persoane juridice.

Art. 5. - (1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de tomate, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2), care solicită ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere tomate, 2017, beneficiar numărul Direcţia pentru Agricultură a Judeţului / Municipiului Bucureşti”;

b) să obţină o producţie de minimum 2 kg tomate/mp şi să valorifice o cantitate de tomate de minimum 2.000 kg dovedită cu documente justificative, de pe suprafaţa prevăzută la lit. a);

c) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul 2017.

(2) Valorificarea producţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) se face în perioadele ianuarie-mai, inclusiv, şi noiembrie-20 decembrie, inclusiv.

Art. 6. - (1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei Subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(2) Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 13.481,4 ler/beneficiar/an, care reprezintă contravaloarea în lei a 3.000 euro/beneficiar/an, pentru schema prevăzută la art. 4 alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 5

(3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

(4) în cazul nerespectării prevederilor art. 5, beneficiarii schemei de minimis sunt obligaţi la restituirea contravalorii Sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere de la data încasării acestuia, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 7. - Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă, pe durata Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, în anul 2017, după îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (2).

Art. 8. - Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt de 179.752 mii lei, care reprezintă contravaloarea în lei a 40.000 mii euro, şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2017, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, articolul 40,15 „Sprijinirea producătorilor agricoli”.

 

CAPITOLUL III

Modul de acordare şi modalităţile de verificare şi control al ajutorului de minimis pentru susţinerea produsului tomate în spaţii protejate

 

Art. 9. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) depun o cerere de înscriere în program prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;

b) copie a atestatului de producător;

c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;

d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e) adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul 2017 în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;

f) declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) sunt prezentate în original şi în copie, în vederea certificării de către reprezentantul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.

(3) în situaţia în care solicitantul deţine în exploataţie suprafeţe de teren care sunt situate în judeţe diferite, acesta poate formula cereri de înscriere în program, oare se depun la fiecare dintre direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unde se găseşte suprafaţa deţinută.

(4) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate şi întocmesc Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

(5) Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, pe a cărei rază teritorială se află exploataţia verifică sumele primite anterior de beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2), în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 638/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate”, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 723/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne”, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 852/2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de animale de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine”, precum şi orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis în perioada 2015-2017 şi a celor declarate de solicitant în cerere, în vederea calculării sumelor rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis,

(6) Gestionarea registrului unic prevăzut la alin. (4) se asigură de către un funcţionar din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, numit prin decizie a directorului executiv,

(7) în situaţia în care se constată că solicitantul a depus cereri pe raza mai multor judeţe, reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti decid asupra solicitărilor formulate, urmând ca plata să fie efectuată la nivelul structurii unde a fost solicitată suprafaţa cea mai mare, după transmiterea tuturor documentelor.

Art. 10. - (1) Reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, având în vedere cererea de înscriere în program şi declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. f) şi în baza comunicării solicitanţilor, verifică înfiinţarea culturii şi începutul rodirii, potrivit fişelor prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Pentru obţinerea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (2), solicitanţii înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate şi verificaţi potrivit prevederilor alin. (1) au obligaţia să depună la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv â municipiului Bucureşti documente justificative care să ateste comercializarea producţiei de tomate obţinute din spaţiile protejate, până la data de 27 decembrie 2017, inclusiv.

(3) Documentele justificative prevăzute la alin. (2) sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care să rezulte cantitatea de tomate comercializate.

Art. 11. - (1) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti verifică documentele justificative prevăzute la art. 10 alin. (3) şi completează în mod corespunzător Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate.

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti aprobă sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte, şi se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, conform prevederilor art. 6 alin. (3).

(3) Suma reprezentând ajutor de minimis prevăzută la alin. (2) are în vedere sumele acordate anterior beneficiarului în temeiul actelor normative prevăzute la art. 9 alin. (5).

(4) Solicitanţii ale căror sume aprobate potrivit prevederilor alin. (2) nu reprezintă echivalentul în lei al sumei de 3.000 euro nu sunt eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis, conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 12. - Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc lunar Situaţia centralizatoare a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5r pe care o transmit Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până în ultima zi lucrătoare a lunii.

Art. 13. - Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 14. - (1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare, şi încarcă informaţiile corespunzătoare în Registrul ajutoarelor de stat.

Art. 15. - (1) Registrul unic prevăzut la art. 9 alin. (4), precum şi documentaţia depusă pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate acordat potrivit prezentei hotărâri se păstrează la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de minimis.

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum şi orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de minimis în exerciţiul financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

(3) Lista se publică pe site-ul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru publicare pe site-ul oficial al instituţiei.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 16. - Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis acordată pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de minimis.

Art. 17. - (1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente ajutorului de minimis sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de minimis potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.

Art. 18. - Se interzice acordarea de ajutor de minimis în temeiul prezentei hotărâri solicitanţilor a căror suprafaţă de culturi de tomate în spaţii protejate este obţinută prin divizarea unei exploataţii existente la data de 1 ianuarie 2017, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeţei.

Art. 19. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Ana Birchall

 

Bucureşti, 27 ianuarie 2017.

Nr. 39.

 

ANEXA Nr. 1

 

Nr. .................... data ...........................

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN PROGRAM

(Model)

Către,

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului .......................................... /Municipiului Bucureşti

 

Subsemnatul/Subsemnata:

a) persoana juridică/PFA/II/IF ....................................................., cu sediul în localitatea ....................................................., judeţul .....................................................,  înscrisă la Registrul Comerţului cu nr. ................., CUI ....................................................., cod CAEN .....................................................; cont bancar deschis la ....................................................., reprezentată de ....................................................., CNP .....................................................;

b) persoana fizică ....................................................., domiciliată în localitatea ....................................................., judeţul ....................................................., str. ..................................................... nr. ...., deţinătoare a BI/CI seria ....., nr. .................................., eliberat/eliberată la data de ....................................................., CNP ....................................................., cont bancar ....................................................., deschis la .....................................................,

solicit înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate, potrivit art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum şi modalităţile de verificare şi control şi depun următoarele documente:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 

NOTĂ:

Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcţiei împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.

Declar că am depus/nu am depus o altă cerere de ajutor de minimis pentru 2017 la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ...................................................../a Municipiului Bucureşti pentru înscrierea în Program cu suprafaţa ........... mp.

Declar că în perioada anilor 2015-2017 am /nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul:

..................................................... Suma .....................................................

......................................................................................................................

 

NOTĂ:

Se înscriu actele normative în baza cărora a beneficiat de ajutoare de minimis.

Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui contrai şi să înapoiez la cererea motivată a direcţiilor pentru agricultură judeţene sau aftor instituţii abilitate suma care a fost virată de aceasta sub titlul de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.

Mă oblig să menţin suprafaţa de spaţii protejate care a beneficiat de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate În spaţii protejate”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum şi modalităţile de verificare şi control.

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.

Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice.

 

Solicitant,

Verificat reprezentant DAJ,

Aprobat director executiv DAJ,

.....................................................

.....................................................

.....................................................

 

ANEXA Nr. 2

 

Nr. .................... data ...........................

 

DECLARAŢIE

(Model)

 

Subsemnatul/Subsemnata:

a) persoana juridică/PFA/II/IF ....................................................., cu sediul în localitatea ....................................................., judeţul .....................................................,  înscrisă la Registrul Comerţului cu nr. ................., CUI ....................................................., cod CAEN .....................................................; cont bancar deschis la ....................................................., reprezentată de ....................................................., CNP .....................................................;

b) persoana fizică ....................................................., domiciliată în localitatea ....................................................., judeţul ....................................................., str. ..................................................... nr. ...., deţinătoare a BI/CI seria ....., nr. .................................., eliberat/eliberată la data de ....................................................., CNP ....................................................., cont bancar ....................................................., deschis la .....................................................,

declar că am luat cunoştinţă de Programul de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate şi mă oblig să informez/comunic/anunţ DAJ înfiinţarea culturii şi începutul rodirii în vederea efectuării verificărilor.

Declar că suprafaţa cultivată cu tomate în spaţii protejate, pentru care solicit sprijin financiar, nu este obţinută prin divizarea unei exploataţii existente la data de 1 ianuarie 2017.

Declar că înfiinţez cultura de tomate în spaţii protejate în suprafaţă de .......... mp, pe raza localităţii ....................................................., judeţul ....................................................., şi marchez suprafaţa, la loc vizibil, cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere tomate, 2017, beneficiar numărul ....................................................., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .....................................................,/Municipiului Bucureşti”.

Am fost informat de reprezentanţii DAJ cu privire la verificările ce se vor efectua cu privire la existenţa suprafeţei, înfiinţarea culturii şi începutul rodirii.

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şt completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.

 

Data

Semnătura solicitant

...................................................

...................................................

 

ANEXA Nr. 3

 

Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate

(Model)

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .................................................../a Municipiului Bucureşti

 

Nr. crt.

Producător agricol (numele şi prenumele, denumirea, CNP/CUI, localitatea)

Cererea de înscriere în Program (Nr./data)

Suprafaţa pentru care se solicită sprijinul

Cantitate comercializată

(kg)

Suma totală aprobată

(lei)

Total

(m2)

din care:

Sere

(m2)

Solare

(m2)

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.

 

1/data

 

 

 

 

 

2.

 

2/data

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:

Coloanele 6 şi 7 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant.

Întocmit

......................................................................................

(numele, prenumele, funcţia, semnătura, ştampila)

 

ANEXA Nr. 4

 

A. Fişa de Identificare a culturii

(Model)

 

Numele şi prenumele ....................................................., funcţia ....................................................., legitimaţia nr. .....................................................,

în calitate de reprezentant DAJ .....................................................,

am constatat următoarele:

Date solicitant: .....................................................,

Spaţiul protejat                        sera               solar 

Suprafaţa existenţă cu cultura de tomate 1.000 mp    Da                Nu 

în cazul în care se depun cereri de înscriere în Program în mai multe judeţe:

Suprafaţa ....................................................., judeţul .....................................................,

..................................................... până la incidenţa suprafeţei totale de 1.000 mp.

Vecinătăţi ...................................................................................................

......................................................................................................................

 

 

 

Schiţa culturii cu căile de acces

 

 

 

 

Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere tomate, 2017, beneficiar numărul ..................., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ...................................................../Municipiului Bucureşti”.

                        Da                Nu 

Alte menţiuni:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

 

NOTĂ:

Această fişă se va completa în urma informării DAJ de către solicitant pentru a constata înfiinţarea culturii de tomate în spaţii protejate.

 

Am constatat.

Sunt de acord cu constatarea.

Reprezentant DAJ,

Solicitant,

...................................................

...................................................

 

B. Fişa de verificare a începutului rodirii

 

(Model)

 

Numele şi prenumele ....................................................., funcţia ....................................................., legitimaţia nr. .....................................................,

în calitate de reprezentant DAJ .....................................................,

am constatat următoarele:

Date solicitant: .....................................................,

Spaţiul protejat                        sera               solar 

Indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere tomate, 2017, beneficiar numărul ...................................., Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ...................................................../Municipiului Bucureşti”.

Da                Nu 

Suprafaţa existentă cu cultura de tomate de 1.000 mp, aflată în faza de început de rodire

Da                Nu 

Jurnal de recoltări

Da                Nu 

Alte menţiuni:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

 

NOTĂ:

Această fişă se va completa în urma informării DAJ de către solicitant pentru a constata începutul rodirii culturii de tomate în spaţii protejate, pentru fiecare ciclu, până la realizarea produselor de minimum 2.000 kg.

 

Am constatat.

Sunt de acord cu constatarea.

Reprezentant DAJ,

Solicitant,

...................................................

...................................................

 

ANEXA Nr. 5

 

Situaţia centralizatoare a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar

 

(Model)

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ...................................................../a Municipiului Bucureşti

 

Nr. crt.

Numărul beneficiarilor

Suprafaţa pentru care se acordă sprijin

Cantitatea comercializată

(kg)

Cuantum pe beneficiar

(lei)

Suma aprobată

Total

(m2)

din care:

Total

(lei)

din care:

sere

(m2)

solare

(m2)

 

 

sere

(lei)

solare

(lei)

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

Întocmit,

...................................................

...................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

(numele, prenumele, funcţia şi semnătura)

 

ANEXA Nr. 6

 

Situaţie centralizatoare

 

(Model)

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

Se aprobă:

Ordonator principal de credite,

...................................................

 

Nr. crt.

Judeţul

Suma totală aprobată

(lei)

(0)

(1)

(2)

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene

Director general,

...................................................

(semnătura şi ştampila)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0196 Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.886/AC din 24 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 7.196 din 22 decembrie 2015 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, Avizul Ministerului Culturii nr. 6.764 din 12 noiembrie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 212.123 din 27 noiembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 38.004 din 14 aprilie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 156.211/1.M. din 26 noiembrie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0196 Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul Sitului Natura 2000 ROSCI0196 Pietrosul Broştenilor - Cheile Zugrenilor, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 iunie 2016.

Nr. 1.216.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice

care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA

 

Având în vedere dispoziţiile art. 316 alin. (8), (9), (11) lit. h) şi alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7, 56, 58, art. 342 alin. (1), 346 şi art. 352 alin (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Dispoziţiile generale la prezentul ordin sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Procedura privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului, prevăzută în anexa nr. 3,

Art. 4. - Se aprobă Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 5. - Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se efectuează de la data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA de către organul fiscal, în situaţia în care persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, societate cu sediul activităţii economice în România, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerţului, nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică, potrivit criteriilor stabilite în temeiul art. 316 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Pentru persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), c) şi alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care au depus formularul 088 până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, inclusiv ca urmare a notificării organului fiscal sau aprobării solicitării de prelungire a termenului de depunere a formularului, este aplicabilă procedura în vigoare la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA.

(2) Pentru persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), c) şi alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au depus formularul 088 până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, inclusiv ca urmare a notificării organului fiscal sau aprobării solicitării de prelungire a termenului de depunere a formularului, sunt aplicabile prevederile anexei nr. 2.

(3) Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru care procedura de evaluare nu a fost finalizată sunt aplicabile prevederile anexei nr. 4.

(4) Prin procedura de evaluare nefinalizată se înţelege situaţia în care, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, referatul cu propunerea de anulare/menţinere a calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA nu a fost aprobat de conducătorul unităţii fiscale.

Art. 7. - (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugat㔠al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 februarie 2017.

Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.393/2016 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 17 august 2016.

Art. 11. - Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală antifraudă fiscală, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Bogdan-Nicolae Stan

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2017.

Nr. 605.

 

ANEXA Nr. 1

 

Dispoziţii generale

 

1. Organ fiscal central este Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin structurile de specialitate cu atribuţii de administrare a creanţelor fiscale, inclusiv unităţile subordonate acesteia.

2. Organ fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidenţa căruia aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozita şi taxe.

3. Direcţia regională antifraudă fiscală competentă este direcţia regională antifraudă fiscală care are sediul în aria de competenţă teritorială a direcţiei generale regionale a finanţelor publice din care face parte organul fiscal competent.

4. Procedura de evaluare a intenţiei şi capacităţii se aplică de către compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice, din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de evaluare.

5. Procedura privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) fit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului, precum şi Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA, se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.

6. În sensul procedurilor, prin conducătorul unităţii fiscale se înţelege, după caz:

a) directorul general al Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili;

b) şeful administraţiei judeţene a finanţelor publice;

c) şeful administraţiei sectorului a finanţelor publice, din municipiul Bucureşti;

d) şeful serviciului fiscal municipal;

e) şeful serviciului fiscal orăşenesc;

f) şeful biroului fiscal comunal;

g) şeful administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii;

7. În sensul procedurilor, prin conducătorul adjunct al unităţii fiscale se înţelege, după caz:

a) directorul general adjunct coordonator al activităţii de administrare a veniturilor statului din cadrul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili;

b) şeful administraţiei adjunct - colectare din cadrul administraţiei judeţene a finanţelor publice, după caz;

c) şeful administraţiei adjunct - colectare din cadrul administraţiei sectorului a finanţelor publice, din municipiul Bucureşti;

d) şeful administraţiei adjunct - colectare din cadrul administraţiei pentru contribuabili mijlocii,

8. În sensul procedurilor, persoana impozabilă este cea definită la art. 269 din Codul fiscal.

 

ANEXA Nr. 2

 

Criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

 

1. Prezentul ordin stabileşte criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor care sunt înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (12) din Codul fiscal. Sucursalele din România ale persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, care au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în România, conform prevederilor art. 316 alin. (2) din Codul fiscal, nu fac obiectul prevederilor prezentului ordin.

2. (1) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, trebuie, în aceeaşi zi cu depunerea, la oficiul registrului comerţului, a cererii de înmatriculare în registrul comerţului, să depună la organele fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA, conform modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(2) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, trebuie să depună la organele fiscale competente declaraţia de menţiuni, conform modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(3) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, trebuie să depună la organul fiscal competent cererea de înregistrare în scopuri de TVA, conform modelului aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

3. Criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile prevăzute la pct. 1 sunt:

a) persoana impozabilă nu se află în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în situaţia de a nu desfăşura activităţi economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora;

b) administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin, (12) din Codul fiscal, înregistraţi fiscal în România, şi nici persoana impozabilă însăşi în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 316 alin. (1) lit. c) şi alin. (12) din Codul fiscal, nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2016 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare;

c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenţiei şi capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în Străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locui în România. Ca urmare a evaluării persoanele impozabile sunt încadrate în trei grupe de risc: ridicat, mediu şi scăzut

4. (1) Pentru evaluarea criteriului de la pct. 3 lit. a) persoana impozabilă trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfăşoară sau nu activităţi economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.

(2) Criteriul de la pct. 3 lit. b) se referă la:

a) administratori, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) asociaţi majoritari sau, după caz, asociatul unic şi/sau administratori, în cazul altor societăţi decât cele menţionate la lit. a), înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prin asociat majoritar se înţelege persoana fizică sau juridică ce deţine părţi sociale în procent de minimum 50% din capitalul social al societăţii.

(3) în cazul în care administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile, definiţi la alin. (2), nu sunt înregistraţi fiscal în România, aceştia trebuie să prezinte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au comis/au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare.

5. (1) La primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate verifică documentaţia depusă conform pct. 4.

(2) în cazul în care solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA nu are anexate toate documentele prevăzute la pct. 4, compartimentul de specialitate notifică, în termen de trei zile lucrătoare de la data depunerii solicitării incomplete, persoana impozabilă în vederea completării documentaţiei.

(3) Compartimentul de specialitate va transmite către compartimentul de evaluare numai solicitările de înregistrare în scopuri de TVA care au anexate toate documentele prevăzute la pct. 4.

(4) în situaţia în care persoana impozabilă nu transmite documentaţia completată în termenul stabilit prin notificare, compartimentul de specialitate îi transmite, în termen de trei zile lucrătoare, o înştiinţare cu privire la imposibilitatea soluţionării cererii.

6. (1) în vederea soluţionării solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate verifică îndeplinirea criteriilor prevăzute la pct. 3 lit. a) şi b).

(2) Pentru soluţionarea cererilor de înregistrare în scopuri de TVA depuse potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate verifică şi dacă a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) lit. a)-e) din Codul fiscal, precum şi dacă persoana impozabilă nu se regăseşte în altă situaţie de anulare, dintre cele prevăzute la art. 316 alin, (12) lit. a)-d)din Codul fiscal, potrivit Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(3) Solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA este respinsă, fără a se mai verifica celelalte criterii, dacă persoana impozabilă se află în una dintre următoarele situaţii:

a) depune o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că persoana juridică nu desfăşoară activităţi economice la sediul social/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau în afara acestora;

b) administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile, astfel cum sunt definiţi la pct. 4 alin. (2), sau persoana impozabilă însăşi, în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 316 alin. (1) lit. c) şi alin. (12) din Codul fiscal, au/are înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare;

c) administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile, astfel cum sunt definiţi la pct. 4 alin (2), care nu sunt înregistraţi fiscal în România prezintă o declaraţie pe propria răspundere din care rezultă că au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare;

d) persoana impozabilă se regăseşte într-o altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVÂ dintre cele prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a)-e) din Codul fiscal.

(4) înainte de luarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare, compartimentul de specialitate asigură exercitarea, de către contribuabil, a dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală.

7. (1) Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA care îndeplinesc criteriile prevăzute la pct. 3 lit. a) şi b), precum şi solicitările de înregistrare depuse potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal, dacă persoanele impozabile nu se regăsesc într-o altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA dintre cele prevăzute art. 316 alin. (11) lit. a)-e) din Codul fiscal, sunt supuse analizei, prevăzute la pct. 3 lit. c), care are ca scop evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea loc în România. Analiza se efectuează de către compartimentul de evaluare.

(2) După efectuarea analizei, dacă persoana impozabilă:

a) îndeplineşte criteriile de evaluare este încadrată la risc scăzut - compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, pe baza căruia compartimentul de specialitate emite decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA;

b) nu îndeplineşte criteriile de evaluare este încadrată la risc ridicat - compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, precum şi motivele de fapt şi de drept care stau la baza acestei propuneri. Pe baza acestui referat, compartimentul de specialitate emite decizia prin care se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA;

c) îndeplineşte parţial criteriile de evaluare este încadrată la risc mediu - compartimentul de evaluare invită la sediul său reprezentantul legal al persoanei impozabile, potrivit art. 56 din Codul de procedură fiscală.

8. (1) invitaţia prevăzută Sa pct. 7 alin. (2) lit. c) se face în scris şi cuprinde în mod obligatoriu:

a) data, ora şi locul la care contribuabilul este obligat să se prezinte;

b) baza legală a solicitării;

c) scopul solicitării;

d) documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte.

(2) După primirea invitaţiei, persoana impozabilă poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de prezentare. În cazul în care se admite cererea de amânare, persoana impozabilă va fi informată cu privire la data la care a fost reprogramat interviul. Persoana impozabilă va fi informată şi în cazul în care nu se admite cererea de amânare.

(3) Termenul de soluţionare a cererii de înregistrare în scopuri de TVA se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data comunicării invitaţiei şi data la care reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la sediul organului fiscal competent.

(4) Solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se respinge în cazul în care reprezentantul legal al persoanei impozabile nu se prezintă la locul şi data stabilite prin invitaţie, respectiv nu furnizează informaţiile şi documentele solicitate. În acest caz compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA.

(5) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la locul şi data stabilite prin invitaţie, furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate, justificând intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA.

(6) în situaţiile în care reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la locul şi data stabilite prin invitaţie, dar nu furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate sau se prezintă la locul şi data stabilite prin invitaţie, furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate, dar nu justifică intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, compartimentul de evaluare procedează după cum urmează:

a) respinge cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întocmind un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, în cazul în care persoana impozabilă se află la prima cerere de înregistrare în scopuri de TVA;

b) transmite motivat, în altă situaţie decât la lit. a), solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA şi documentaţia care a stat la baza analizei, direcţiei regionale antifraudă fiscală care are sediul în aria de competenţă teritorială a direcţiei generale regionale a finanţelor publice din care face parte organul fiscal competent.

(7) în urma verificărilor efectuate, direcţia regională antifraudă fiscală transmite compartimentului de evaluare un raport care cuprinde motivele de fapt şi temeiul de drept care stau la baza propunerii de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA. Compartimentul de evaluare va întocmi, în baza raportului primit de la direcţia regională antifraudă fiscală competentă, referatul cu propunere de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA.

(8) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător invitaţiilor întocmite, potrivit legii, în cadrul controalelor antifraudă efectuate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

(9) Referatul care cuprinde propunerea de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA va conţine motivele de fapt şi de drept care stau la baza propunerii. Decizia prin care se aprobă sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, va fi emisă de către compartimentul de specialitate în baza referatului care cuprinde propunerea de aprobare sau de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, întocmit în temeiul alin. (4), (5), (6) sau (7).

9. (1) înaintea luării deciziei de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, compartimentul de evaluare va asigura exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat, conform prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală.

(2) Compartimentul de evaluare înştiinţează în scris persoana impozabilă cu privire la soluţia care urmează să fie adoptată, faptele şi împrejurările relevante care au dus la luarea acestei decizii, inclusiv precizarea termenului la care reprezentantul legal al persoanei impozabile trebuie să se prezinte la audiere. În cadrul audierii acesta are dreptul să îşi exprime, în scris, punctul de vedere sau să notifice despre renunţarea la acest drept.

(3) Concluziile procedurii de audiere a reprezentantului legal al persoanei impozabile sunt consemnate într-un proces-verbal încheiat în două exemplare, din care un exemplar se comunică persoanei impozabile.

(4) Direcţia regională antifraudă fiscală competentă va asigura exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat prin consemnarea punctului de vedere al contribuabilului în procesul-verbal încheiat la finalizarea controlului antifraudă.

10. (1) Soluţionarea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA se finalizează prin emiterea deciziei de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA, în termenul prevăzut la art. 77 din Codul de procedură fiscală. Decizia va cuprinde, în concret, motivele de fapt şi de drept care au format convingerea organului fiscal că persoana impozabilă nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA.

(2) Decizia de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA se comunică persoanei impozabile, în conformitate cu prevederile art. 47 din Codul de procedură fiscală.

(3) în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, decizia de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA se emite în termenele prevăzute la alin. (1), dar nu înainte de data la care se comunică certificatul de înmatriculare în registrul comerţului.

11. Împotriva deciziei privind respingerea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.

 

ANEXA Nr. 3

 

Procedura privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România,

înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990 supuse înmatriculării la registrul comerţului

 

1. Persoanele impozabile, societăţi cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supuse înmatriculării la registrul comerţului, cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, în temeiul art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, întrucât nu justificau intenţia şi capacitatea de a desfăşura activitate economică potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 2 la ordin, în temeiul art. 316 alin. (9) din Codul fiscal, depun cererea de înregistrare în scopuri de TVA conform prevederilor art. 316 alin. (12) lit. e) din Codul fiscal.

2. După primirea cererii de înregistrare, corect completată, compartimentul de specialitate verifică dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal.

3. Compartimentul de specialitate verifică în Registrul contribuabililor sau Registrul comerţului electronic (RECOM), după caz, datele de identificare ale administratorilor şi ale asociaţilor persoanei impozabile, precum şi ponderea deţinută de aceştia din urmă în capitalul social la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

4. Dacă persoana impozabilă se încadrează în altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11)din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte referatul şi proiectul de decizie privind respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.

5. Persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare în scopuri de TVA de îndată ce remediază situaţia care a condus la respingerea cererii de înregistrare în scopuri de TVA.

6. Înainte de luarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare, compartimentul de specialitate asigură exercitarea, de către contribuabil, a dreptului de a fi ascultat, potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

7. Dacă persoana impozabilă nu se încadrează în nicio altă situaţie de anulare a înregistrării în scopuri de TVA prevăzută la art. 316 alin. (11) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate întocmeşte proiectul de Decizie prin care se aprobă sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, în baza referatului întocmit de compartimentul de evaluare care cuprinde propunerea de aprobare sau de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, ca urmare a aplicării procedurii de evaluare a intenţiei şi a capacităţii persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera TVA, prevăzută în anexa nr. 2.

8. În cazul în care persoanele impozabile, societăţi înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu îndeplinesc cel puţin una dintre condiţiile de înregistrare în scopuri de TVA prevăzute la art. 316 alin. (12) lit. a)-d) din Codul fiscal, referatul şi decizia prin care se propune respingerea cererii de înregistrare se întocmesc de compartimentul de specialitate. Modelul şi conţinutul referatului şi deciziei sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 316 alin. (12) din Codul fiscal.

9. Referatul care cuprinde propunerea de aprobare sau respingere a cererii de înregistrare, prevăzut la pct. 7, se avizează de şeful compartimentului de evaluare şi se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

10. Decizia prin care se aprobă sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, prevăzută la pct. 7 şi 8, precum şi referatul prin care se propune respingerea cererii de înregistrare, prevăzut la pct. 8. se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale şi se înaintează, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

11. (1) Deciziile prevăzute la pct. 7 şi 8 se întocmesc în două exemplare, dintre care un exemplar, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

(2) Deciziile vor cuprinde, în concret, motivele de fapt şi de drept care au format convingerea organului fiscal că persoana impozabilă nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA.

12. Împotriva deciziilor prevăzute la pct. 7 şi 8 se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, îh termen de 45 de zile de Sa data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.

13. După comunicarea deciziei privind înregistrarea în scopuri de TVA către persoana impozabilă, compartimentul de specialitate operează în Registrul contribuabililor înregistrarea în scopuri de TVA şi emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

14. Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscrisă data înregistrării, se comunică persoanei impozabile în condiţiile prevăzute de art. 47 din Codul de procedură fiscală.

15. După finalizarea procedurii, toate documentele primite de la persoana impozabilă, precum şi cele emise de compartimentul de specialitate se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

16. Dispoziţiile pct. 9 din anexa nr. 2 la ordin se aplică în mod corespunzător.

 

ANEXA Nr. 4

 

Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor Impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România,

înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului, care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA

 

1. Organul fiscal competent anulează, din oficiu, în temeiul art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activităţii economice în România, înfiinţată în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerţului, nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA.

2. (1) Procedura se aplică persoanelor impozabile care prezintă risc fiscal, în urma selecţiei efectuate lunar, în mod automat, prin intermediul aplicaţiei informatice dezvoltată la nivel central, în baza criteriilor stabilite de organul fiscal central. Indicatorii de risc utilizaţi pentru selecţia automată a persoanelor impozabile supuse prezentei proceduri se stabilesc în scopul prevenirii şi limitării utilizării abuzive sau frauduloase a înregistrării în scopuri de TVA.

(2) Selecţia prevăzută la alin, (1) nu cuprinde persoanele impozabile care se regăsesc în listele întocmite de compartimentul de specialitate, cu ajutorul aplicaţiei informatice, în aplicarea procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA aprobată prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA şi nici persoanele impozabile care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) din Codul fiscal.

3. (1) Persoanele impozabile prevăzute la pct. 2 care nu îndeplinesc condiţiile de scoatere din evidenţă ca plătitor de TVA sunt invitate de organul fiscal în vederea evaluării intenţiei şi capacităţii de a desfăşura activităţi economice în sfera de aplicare a TVA.

(2) Dacă pe parcursul procedurii de evaluare au fost identificate persoane impozabile care îndeplinesc cel puţin una dintre condiţiile de scoatere din evidenţă prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a)-e) din Codul fiscal, compartimentul de evaluare procedează la sistarea procedurii şi transmiterea către compartimentul de specialitate a listei cuprinzând persoanele impozabile respective.

(3) Compartimentul de evaluare procedează potrivit dispoziţiilor de la alin. (2) şi în situaţia în care la nivelul organului fiscal au fost identificate persoane impozabile care îndeplinesc condiţiile de scoatere din evidenţă prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. f) şi g) din Codul fiscal.

4. (1) în situaţiile prevăzute la pct. 3 alin. (1) compartimentul de evaluare invită la sediul său reprezentantul legal al persoanei impozabile, potrivit art. 56 din Codul de procedură fiscală.

(2) Invitaţia prevăzută la pct. 4 alin. (1) se face în scris şi cuprinde în mod obligatoriu:

a) data, ora şi locui la care contribuabilul este obligat să se prezinte;

b) baza legală a solicitării;

c) scopul solicitării;

d) documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte.

(3) Persoana impozabilă poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de prezentare. În cazul în care se admite cererea de amânare, persoana impozabilă va fi informată cu privire la data la care a fost reprogramat interviul.

Persoana impozabilă va fi informată şi în cazul în care nu se admite cererea de amânare.

(4) Intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA nu se consideră justificată în cazul în care reprezentantul legal al persoanei impozabile nu se prezintă la sediul compartimentului de evaluare la locul şi data stabilite prin invitaţie şi persoana impozabilă se încadrează în criteriile de risc stabilite de organul fiscal central desemnat în acest scop. În această situaţie compartimentul de evaluare întocmeşte un referat cu propunerea de anulare a înregistrării în scopuri de TVA.

(5) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la sediul compartimentului de evaluare la locul şi data stabilite prin invitaţie, furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate, justificând intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA, compartimentul de evaluare întocmeşte un referat care cuprinde propunerea de menţinere a calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

(6) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la sediul compartimentului de evaluare la locul şi data stabilite prin invitaţie, dar nu furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate şi nu justifică intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA sau reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la locul şi data stabilite prin invitaţie, furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate, dar nu justifică intenţia şi capacitatea, compartimentul de evaluare va transmite motivat, documentaţia care a stat la baza analizei, direcţiei regionale antifraudă fiscală care are sediul în aria de competenţă teritorială a direcţiei generale regionale a finanţelor publice din care face parte organul fiscal competent.

(7) în urma verificărilor efectuate, direcţia regională antifraudă fiscală transmite compartimentului de evaluare un raport care cuprinde motivele de fapt şi temeiul de drept care stau la baza propunerii de anulare sau de menţinere a calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA. Compartimentul de evaluare va întocmi, în baza raportului primit de la direcţia regională antifraudă fiscală competentă, referatul cu propunere de anulare sau de menţinere a calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

5. În urma aplicării dispoziţiilor pct. 4, compartimentul de evaluare transmite către compartimentul de specialitate următoarele documente:

a) referatul cu propunere de anulare, în vederea emiterii de către compartimentul de specialitate a deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Referatul trebuie să cuprindă motivele de fapt şi de drept care stau la baza acestei propuneri;

b) referatul cu propunere de menţinere a calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, în vederea emiterii de către compartimentul de specialitate a înştiinţării cu privire la menţinerea acestei calităţi.

6. Compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent întocmeşte următoarele documente:

a) referatul prin care propune, pentru persoana impozabilă identificată potrivit pct. 3 alin. (2) şi (3), anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA şi a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA;

b) înştiinţare cu privire la menţinerea calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, în condiţiile pct. 5 lit. b);

c) proiectul Deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, având bifată căsuţa corespunzătoare. Decizia se întocmeşte pe baza referatului elaborat potrivit lit. a), respectiv pct. 5 lit. a), cu menţionarea motivelor de fapt şi de drept care au format convingerea organului fiscal că persoana impozabilă nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA. Modelul şi conţinutul deciziei sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin care se aprobă procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA.

7. Documentele prevăzute la pct. 6 se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al unităţii fiscale, în situaţia în care în structura unităţii fiscale este aprobat postul de conducător adjunct. Referatul şi decizia se înaintează spre aprobare conducătorului unităţii fiscale.

8. Data anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA este data comunicării deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. Cu aceeaşi dată se anulează şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

9. Decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA se întocmeşte în două exemplare, din care un exemplar, semnat numai de conducătorul unităţii fiscale, se comunică persoanei impozabile, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

10. Împotriva deciziei privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.

11. După anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, a fost anulată şi aplică, potrivit reglementărilor legale în vigoare, procedura de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în cazul persoanelor impozabile care figurează în acest registru la data anulării înregistrării în scopuri de TVA.

12. Dispoziţiile pct. 6 alin. (4) şi ale pct. 9 din anexa nr. 2 la ordin se aplică în mod corespunzător.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.