MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 99         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 3 februarie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

41. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

152. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae Radu Chiurtu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei

 

153. - Decizie privind încetarea, la cerere, a exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ramona Bogdana Creţu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

 

154. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Bucura Ionescu din funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

 

155. - Decizie pentru exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

 

156. - Decizie privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Cristina Cornelia Feurdean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.605/2016. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Moara, judeţul Suceava, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

80. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea destinatarilor agreaţi în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR şi a Normelor tehnice privind agrearea vehiculelor rutiere şi containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 952 din 22 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) de reprezentare, prin care se asigură, în condiţiile legii, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniile sale de activitate, inclusiv în sensul prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene;”.

2. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 301, cu următorul cuprins:

„301. asigură participarea şi elaborează poziţiile României în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit legislaţiei în vigoare;”.

3. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Secretarul general al ministerului exercită atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. În realizarea atribuţiilor ce îi revin, secretarul general este ajutat de 2 secretari generali adjuncţi. Aceştia pot îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Energiei ori încredinţate de ministru, potrivit legii.”

4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II - Reîncadrarea în structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 se realizează în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează: p. Ministrul energiei,

Iulian Robert Tudorache,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Mihaela Virginia Toader

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Ana Birchall

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 27 ianuarie 2017.

Nr. 41.

 

ANEXĂV

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 980/2015)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Energiei

 

Număr maxim de posturi =267

 

 

 

 

 

 

 

MINISTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIUL MINISTERULUI

 

 

 

 

 

 

 

CABINET MINISTRU

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL DE RELAŢII PUBLICE ŞI MASS MEDIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIT PUBLIC INTERN ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI PROTECŢIA INFRASTRUCTURII CRITICE

 

 

SECRETAR DE STAT

 

SECRETAR DE STAT

 

 

SECRETAR DE STAT

 

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

UNITATEA DE POLITICI PUBLICE ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABINET SECRETAR DE STAT

 

CABINET SECRETAR DE STAT

 

 

CABINET SECRETAR DE STAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL CORP CONTROL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURA DE SECURITATE ŞI  INFORMAŢII CLASIFICATE ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN MANAGERIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

COMPARTIMENTUL GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ

ŢIŢEI ŞI GAZE NATURALE

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ

POLITICI ENERGETICE

 

 

DIRECŢIA. GENERALĂ PRIVAŢIZARE ŞI ADMINISTRAREA PARTICIPAŢIIOR STATULUI ÎN ENERGIE

 

ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU ENERGIE

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL BUGET, MONITORIZARE RESURSE MATERIALE ŞI

FINANCIARE

 

AUTORITATEA COMPETENTĂ APROVIZIONARE

GAZE NATURALE **

 

 

SERVICIUL POLITICI ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

 

DIRECŢIA ADMINISTRARE PARTICIPAŢII

 

 

DIRECŢIA PRIVATIZARE ŞI MONITORIZARE POSTPRIVATIZARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL JURIDIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL RESURSE ENERGETICE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

 

 

COMPARTIMENTUL JURIDIC, LICHIDĂRI, INSOLVFNŢE

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL RELAŢIA CU PARLAMENTUL

 

 

 

 

 

 

 

AUTORITATEA COMPETENTĂ STOCURI ŢIŢEI ŞI PRODUSE

PETROLIERE **

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL PRIVATIZARE ŞI ATRAGERE DE INVESTIŢII

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT AFACERI EUROPENE ŞI COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

 

 

SERVICIUL FINANCIAR- CONTABILITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA AFACERI EUROPENII ŞI COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL

RESURSE REGENERABILE DE ENERGIE, EFICIENŢĂ ENERGETICĂ ŞI CERCETARE-INOVARE

 

 

COMPARTIMENTUL ECONOMIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV SECRETARIAT ŞI ARHIVĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE POSTPRIVATIZARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL CONCESIUNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORITATAEA COMPETENTĂ PROIECTE DE INTBRES COMUN ***

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE PARTICIPAŢII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL ŢIŢEI ŞI GAZE NATURALE

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL IMPLEMENTARE PNI

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL ACHIZIŢII PUBLICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL RELAŢII CU INVESTITORII, INSTITUŢII INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* se organizează la nivel direcţie generală condusă de un director general şi un director general adjunct:

** se organizează la nivel servicii

*** se organizează la nivel compartiment.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae Radu Chiurtu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei

 

Având în vedere propunerea Ministerului Economiei formulată prin Adresa nr. 255/AP din 26 ianuarie 2017 şi avizul favorabil nr. 6.205/5.381/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporari a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către domnul Nicolae Radu Chiurtu,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nicolae Radu Chiurtu exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 3 februarie 2017.

Nr. 152.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea, la cerere, a exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ramona Bogdana Creţu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

 

Având în vedere Cererea doamnei Ramona Bogdana Creţu, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/804 din 31 ianuarie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează, la cerere, exercitarea cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ramona Bogdana Creţu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 3 februarie 2017.

Nr. 153.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Bucura Ionescu din funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

 

Având în vedere Adresa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci nr. 200.821 din 19 ianuarie 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/487 din 19 ianuarie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Bucura Ionescu se eliberează, la cerere, din funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 3 februarie 2017.

Nr. 154.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

 

Având în vedere Adresa Ministerului Economiei nr. 318/AP din 1 februarie 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/1.961/M.B. din 1 februarie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Adriana Aldescu, şef serviciu administrare brevete - Direcţia Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării, exercită atribuţiile directorului general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci până la numirea conducătorului instituţiei publice, în condiţiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 3 februarie 2017.

Nr. 155.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Cristina Cornelia Feurdean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale

 

Având în vedere cererea doamnei Cristina Cornelia Feurdean, precum şi Adresa Ministerului Educaţiei Naţionale, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/1.926/M.B. din 31 ianuarie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data de 6 februarie 2017 încetează, la cerere, exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Cristina Cornelia Feurdean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar generai adjunct al Ministerului Educaţiei Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 3 februarie 2017.

Nr. 156.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Moara, judeţul Suceava, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1,288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Moara, judeţul Suceava, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc pentru unitatea administrativ-teritorială Moara, judeţul Suceava, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Moara, judeţul Suceava, îşi pierd valabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2016.

Nr. 1.605.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea destinatarilor agreaţi în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR şi a Normelor tehnice privind agrearea vehiculelor rutiere şi containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 alin. (3), art. 16,22, 23, 27, 28, art. 39 lit. a), b) şi d), art. 147 şi 230 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii,

în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (5) şi (6), art. 8-11,13-18, 115, 116,186,187, 250, 251 şi 254 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii,

în aplicarea prevederilor art. 8, 12, 15, 24, 25, 27 şi 273 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii,

în aplicarea prevederilor art. 55 pct. 1 din Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziţii din Codul vamal al Uniunii, în căzut în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaţionale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.246,

în aplicarea prevederilor anexelor nr. 3 şi 7 partea a II-a din Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975), la care România a aderat prin Decretul nr. 420 din 5 decembrie 1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind autorizarea destinatarilor agreaţi în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, prevăzute în anexa nr. 1

Art. 2. - Se aprobă Normele tehnice privind agrearea vehiculelor rutiere şi containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.998/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea destinatarilor agreaţi în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR şi a Normelor tehnice privind agrearea vehiculelor rutiere şi containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 6 august2009.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Eugen-Dragoş Doroş

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2017.

Nr. 80.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME TEHNICE

privind autorizarea destinatarilor agreaţi în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc procedura de acordare a statutului de destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR.

(2) în aplicarea prezentelor norme, prin termenii de mai jos se înţelege:

a) Codul vamal al Uniunii - Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii;

b) Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 - Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al

Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii;

d) Convenţia TIR - Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975), cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Autorizaţia de destinatar agreat în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR se acordă, la cerere, în conformitate cu art. 230 din Codul vamal al Uniunii şi în condiţiile prevăzute la art. 187 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446.

(2) în aplicarea art. 187 alin. (1) lit. b) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 se consideră că o persoană primeşte în mod regulat mărfuri care au fost plasate sub regimul TIR atunci când acea persoană primeşte, în calitate de destinatar, mărfuri transportate sub acoperirea carnetelor TIR, cel puţin 50 de operaţiuni TIR într-un an calendaristic.

(3) în aplicarea art. 39 lit. a) din Codul vamal al Uniunii şi art. 187 alin. 1 lit. c) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 autorizaţia nu se acordă operatorilor economici care:

a) au obligaţii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, cu excepţia celor eşalonate şi/sau reeşalonate la plată, precum şi a celor suspendate în condiţiile legii;

b) înregistrează debite faţă de autoritatea vamală;

c) sunt în stare de insolvenţă, se află în procedură de reorganizare ori lichidare judiciară sau figurează în evidenţa specială şi/sau în lista contribuabililor inactivi.

Art. 3. - (1) Cererea de solicitare a autorizaţiei pentru acordarea statutului de destinatar agreat se întocmeşte în scris de către operatorul economic şi conţine informaţiile din modelul prevăzut în anexa nr. 1A la prezentele norme tehnice. Modelul cererii se regăseşte pe site-ul www.customs.ro la secţiunea „Formulare”.

(2) Cererea se depune în format letric la biroul vamal în a cărui rază de activitate se află locul în care urmează să se primească mărfurile transportate sub regimul TIR, împreună cu următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare a operatorului economic, în copie;

b) actul constitutiv al operatorului economic, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în copie;

c) cazierul judiciar al persoanei care reprezintă legal operatorul economic în raporturile juridice cu autoritatea vamală;

d) cazierul judiciar al angajatului operatorului economic responsabil cu reprezentarea acestuia faţă de autoritatea vamală;

e) certificatul de atestare fiscală, eliberat de autoritatea fiscală competentă;

f) o estimare a numărului de operaţiuni pe care operatorul economic urmează să le primească în locul desemnat, într-o lună calendaristică;

g) documente doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 25 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, în vederea respectării criteriului prevăzut la art. 39 lit. b) din Codul vamal al Uniunii privind nivelul ridicat de control al operaţiunilor sale şi al fluxului mărfurilor, prevăzute în anexa nr. 1C la prezentele norme tehnice;

h) documente doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 27 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, în vederea respectării criteriului prevăzut la art. 39 lit. d) din Codul vamal al Uniunii privind standardele practice de competenţă sau calificările profesionale care sunt în legătură directă cu activitatea desfăşurată;

i) autorizaţia de operator economic autorizat pentru simplificări vamale, în copie, după caz.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. c), d), h) şi i) nu se depun în situaţia în care solicitantul are statut de operator economic autorizat pentru simplificări vamale, prevăzut la art. 38 alin. (2) lit. a) din Codul vamal al Uniunii.

(4) După verificarea documentelor depuse de către operatorul economic, biroul vamal stabileşte dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru acceptarea cererii de autorizare, în termenul prevăzut la art. 22 alin. (2) primul paragraf din Codul vamal al Uniunii.

(5) Biroul vamal acceptă sau respinge cererea de autorizare în conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

Art. 4. - (1) Dacă cererea de autorizare este acceptată, biroul vamal:

a) verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) Şi (3);

b) verifică îndeplinirea condiţiilor de autorizare prevăzute la art. 39 lit. a) şi d) din Codul vamal al Uniunii;

c) transmite copia cererii, însoţită de documentele relevante, structurii cu atribuţii de verificare în domeniul AEO din cadrul direcţiei regionale vamale competente, în termen de 5 zile de la data acceptării cererii, pentru efectuarea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a), b) şi e)-k) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, în vederea respectării criteriului prevăzut la art. 39 lit. b) din Codul vamal al Uniunii privind nivelul ridicat de control al operaţiunilor şi fluxului mărfurilor;

d) stabileşte modalitatea în care operatorul economic informează biroul vamal în legătură cu sosirea mijlocului de transport;

e) stabileşte termenul prevăzut pentru intervenţia autorităţii vamale.

(2) La verificarea îndeplinirii condiţiilor menţionate la alin. (1) lit. b) se aplică în mod corespunzător metodologia utilizată în cazul cererilor pentru obţinerea statutului de operator economic autorizat pentru simplificări vamale.

(3) Prevederile alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) nu se aplică în situaţia în care solicitantul are statut de operator economic autorizat pentru simplificări vamale, prevăzut la art. 38 alin. (2) lit. a) din Codul vamal al Uniunii.

Art. 5. - (1) în situaţia în care toate condiţiile de autorizare sunt îndeplinite, autorizaţia se eliberează de biroul vamal cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (3) din Codul vamal al Uniunii, Modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 1B la prezentele norme tehnice.

(2) în autorizaţie se menţionează:

a) numărul autorizaţiei şi data emiterii acesteia;

b) biroul de destinaţie responsabil pentru operaţiunile TIR şi competent pentru controlul vamal al mărfurilor transportate sub regimul TIR;

c) adresa locului unde sunt primite mărfurile transportate sub regim TIR;

d) modalitatea în care destinatarul agreat informează biroul de destinaţie în legătură cu sosirea mărfurilor;

e) termenul de intervenţie, în minute, în cadrul căruia biroul de destinaţie ia decizia privitoare la efectuarea controlului vamal al mărfurilor primite;

f) categoriile sau transporturile de mărfuri excluse de la această procedură, dacă este cazul;

g) condiţiile specifice privind formalităţile vamale efectuate în afara programului oficial de lucru al biroului vamal, dacă este cazul.

Art. 6. - (1) Autorizaţia se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de şeful biroului vamal.

(2) Numărul unic de referinţă al autorizaţiei are următoarea structură obligatorie: ROACTROXXXXXXYYYYY, unde RO reprezintă codul de ţară ISO 3166 alfa-2 al României, ACT reprezintă codul autorizaţiei menţionat în titlul II din anexa A la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, ROXXXXXX reprezintă codul biroului vamal care eliberează autorizaţia şi YYYYY reprezintă identificatorul unic al autorizaţiei atribuit de biroul vamal. Identificatorul unic se acordă în ordine cronologică şi crescătoare.

(3) Un exemplar al autorizaţiei se remite titularului şi un exemplar se reţine de biroul vamal. O copie a autorizaţiei se transmite biroului centralizator din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor.

(4) Autorizaţia produce efecte numai după ce titularul se conectează la aplicaţia NCTS-RO - procedura simplificată destinatar agreat TIR.

(5) Obligaţia de conectare prevăzută la alin. (4) poate fi îndeplinită şi de un reprezentant în sensul art. 18 din Codul vamal al Uniunii, care are contract încheiat cu titularul autorizaţiei; în această situaţie, destinatarul agreat depune la biroul vamal o copie a autorizaţiei pentru accesul la aplicaţia NCTS-RO - procedura simplificată destinatar agreat TIR, deţinută de reprezentantul său.

Art. 7. - (1) în situaţia în care nu sunt îndeplinite toate condiţiile de autorizare, biroul vamal comunică în scris operatorului economic motivele pe baza cărora intenţionează să nu acorde autorizaţia solicitată, în aplicarea prevederilor art. 22 alin. (6) d în Codul vamal al Uniunii.

(2) Operatorul economic îşi poate exprima punctul de vedere în termenul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) 2016/2.446.

Art. 8. - (1) Prevederile art. 2-7 se aplică în mod corespunzător în situaţia în care operatorul economic solicită autorizarea pe lângă alte birouri vamale.

(2) Condiţia prevăzută la art. 2 alin. (2) se aplică pentru fiecare birou vamal în parte.

Art. 9. - (1) Biroul vamal suspendă, anulează, revocă sau modifică autorizaţia pentru acordarea statutului de destinatar agreat în condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (4) lit. b), art. 27 şi 28 din Codul vamal al Uniunii şi art. 16-18 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446,

(2) în aplicarea prevederilor art. 22 alin. (6) din Codul vamal al Uniunii, biroul vamal comunică în scris operatorului economic motivele pe baza cărora intenţionează să ia decizia suspendării, anulării, revocării sau modificării autorizaţiei, cu excepţia cazului prevăzut la art. 28 alin. (1) lit. b) din Codul vamal al Uniunii.

(3) Prevederile art. 7 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(4) împotriva deciziei de suspendare, anulare, revocare sau modificare se poate formula plângere prealabilă în condiţiile art. 44 din Codul vamal al Uniunii şi ale art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 10. - În aplicarea art. 23 alin. (5) din Codul vamal al Uniunii, biroul vamal:

a) verifică anual condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiilor pentru acordarea statutului de destinatar agreat pentru operaţiunile TIR;

b) în funcţie de numărul şi frecvenţa operaţiunilor, efectuează periodic, cel puţin o dată pe an, controlul ulterior al operaţiunilor TIR primite de destinatarii agreaţi, pentru a se asigura de respectarea obligaţiilor care decurg din autorizaţie.

Art. 11. - Autorizaţiile de destinatar agreat pentru operaţiuni TIR acordate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice rămân valabile până la expirarea termenelor prevăzute la art. 250 şi 251 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446.

Art. 12. - (1) începând cu data de 1 mai 2018, biroul vamal reevaluează autorizaţiile de destinatar agreat pentru operaţiuni TIR acordate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice, emite decizii de revocare şi, dacă este cazul, acordă autorizaţii noi.

(2) în vederea reevaluării, titularul autorizaţiei depune documentele prevăzute la art. 3 alin. (1) şi (2).

(3) Prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (3) şi art. 4-7 se aplică în mod corespunzător.

Art. 13. - Dispoziţiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Codului vamal al Uniunii, ale Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 şi ale Convenţiei TIR, 1975.

Art. 14. - Anexele nr. 1 A, 1B şi 1C fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

 

ANEXA Nr. IA

la normele tehnice

 

- Model -

 

CERERE

de solicitare a autorizaţiei pentru acordarea statutului de destinatar agreat pentru operaţiuni TIR

 

1. Solicitant

(Se menţionează numele complet al operatorului economic care prezintă cererea.)

Rezervat în scopuri vamale

2. Statutul juridic al solicitantului

(Se menţionează statutul juridic astfel cum este indicat în actul de constituire; de exemplu, societate cu răspundere limitată.)

3. Data constituirii

(Se menţionează în cifre ziua, luna şi anul constituirii societăţii.)

4. Adresa de constituire

(Se completează cu adresa unde a fost constituită societatea comercială.)

5. Sediul activităţii principale

(Se menţionează adresa din certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.)

6. Adresa poştală

(Se completează în situaţia în care adresa poştală este diferită de sediul activităţii principale.)

7. Persoana care angajează legal operatorul economic

(Se indică numele complet, datele de identificare, domiciliul, numărul de telefon, fax şi e-mailul persoanei care angajează legal operatorul economic.)

8. Persoana de contact (nume, telefon, fax, e-mail)

(Se indică numele complet, datele de identificare, domiciliul, numărul de telefon, fax şi e-mailul persoanei responsabile cu aspectele de ordin vamal în cadrul organizaţiei administrative a operatorului economic.)

9. Locul în care se păstrează evidenţele

(Se introduce adresa completă a locaţiei/locaţiilor în care sunt păstrate sau se intenţionează a fi păstrate evidenţele solicitantului.)

10. Numărul legal de înregistrare

(Se completează cu numărul de ordine în registrul comerţului din certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.)

11. Numărul de identificare a operatorului economic

(Se completează cu numărul de identificare înregistrat de autorităţile vamale - EORI.)

12. Numărul autorizaţiei de operator economic autorizat pentru simplificări vamale (Se completează, după caz.)

13. Sectorul de activitate economică

(Se menţionează codul şi denumirea CAEN ale activităţii principale din certificatul de înregistrare.)

14. Numărul autorizaţiei de conectare la aplicaţia naţională de tranzit NCTS/TIR

15. Informaţii prin care solicitantul demonstrează că îndeplineşte următoarele condiţii pentru:

15.1. - absenţa unei încălcări grave sau repetate a legislaţiei vamale şi a dispoziţiilor fiscale; absenţa unui cazier conţinând infracţiuni grave legate de activitatea economică a solicitantului, condiţie prevăzută la art. 39 lit. a) din Codul vamal al Uniunii;

NOTĂ:

Această rubrică se completează doar în situaţia în care solicitantul nu este autorizat în calitate de operator economic autorizat pentru simplificări vamale, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) lit. a) din Codul vamal al Uniunii.

15.2. - standarde practice de competenţă sau calificările profesionale care sunt în legătură directă cu activitatea desfăşurată, prin îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 27 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.

NOTĂ:

Această rubrică se completează doar în situaţia în care solicitantul nu este autorizat în calitate de operator economic autorizat pentru simplificări vamale, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) lit. a) din Codul vamal al Uniunii.

16. Biroul vamal de destinaţie competent pentru locul în care sunt primite mărfurile (Se completează pentru destinatarul agreat.)

NOTĂ:

Se indică denumirea sau codul biroului vamal, format din 8 caractere, conform structurii din aplicaţia naţională de tranzit NCTS/TIR.

17. Numărul estimativ al operaţiunilor de tranzit sub acoperirea carnetului TIR pe care le va primi în decursul unei perioade de o lună calendaristică

18. Informaţii şi documente prin care solicitantul demonstrează că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 25 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, în vederea respectării criteriului prevăzut la art. 39 lit. b) din Codul vamal al Uniunii, privind nivelul ridicat de control al operaţiunilor şi fluxului mărfurilor

(Se completează cu informaţiile şi se anexează documentele prevăzute în anexa nr. 1C la Normele tehnice privind autorizarea destinatarilor agreaţi în cadrul regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 80/2017.)

NOTĂ:

Această rubrică se completează doar în situaţia în care solicitantul nu este autorizat în calitate de operator economic autorizat pentru simplificări vamale, prevăzut la art. 38 alin. (2) lit. a) din Codul vamal al Uniunii.

 

 

18.1. Condiţia prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447: Solicitantul menţine un sistem contabil care este coerent cu principiile de contabilitate generai acceptate aplicate în statul membru în care sunt ţinute evidenţele contabile, permite controale vamale bazate pe audit şi menţine un istoric al datelor care oferă o pistă de audit din momentul în care datele sunt înscrise în dosar.

 

18.2. Condiţia prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447: Evidenţele ţinute de solicitant în scopuri vamale sunt integrate în sistemul contabil al solicitantului sau permit verificări încrucişate ale informaţiilor cu sistemul contabil.

 

18.3. Condiţia prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447: Solicitantul dispune de un sistem logistic care identifică mărfurile ca mărfuri unionale sau neunionale şi indică, acolo unde este cazul, localizarea acestora.

 

18.4. Condiţia prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. f) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447: Solicitantul dispune de o organizare administrativă care corespunde tipului şi dimensiunii întreprinderii şi care este adaptată la gestionarea fluxului de mărfuri şi dispune de sisteme de control intern care permit prevenirea, detectarea şi corectarea greşelilor, precum şi prevenirea şi detectarea tranzacţiilor ilegale sau neregulamentare.

 

18.5. Condiţia prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. g) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447: După caz, solicitantul dispune de proceduri satisfăcătoare de gestionare a licenţelor şi a autorizaţiilor acordate în conformitate cu măsurile de politică comercială sau aferente schimburilor comerciale cu produse agricole.

 

18.6. Condiţia prevăzută la ari. 25 alin. (1) lit. h) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447: Solicitantul dispune de proceduri satisfăcătoare de arhivare a documentelor şi a informaţiilor, precum şi de protecţie împotriva pierderii datelor.

 

18.7. Condiţia prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. i) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447: Solicitantul se asigură că angajaţii vizaţi au primit instrucţiuni să informeze autorităţile vamale ori de câte ori sunt descoperite dificultăţi în îndeplinirea cerinţelor şi instituie proceduri pentru informarea autorităţilor vamale cu privire la astfel de dificultăţi.

 

18.8. Condiţia prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. j) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447: Solicitantul dispune de măsuri adecvate de securitate în scopul protejării sistemului informatic al solicitantului împotriva intruziunilor neautorizate şi în scopul securizării documentelor acestuia.

 

18.9. Condiţia prevăzută la art. 25 alin, (1) lit. k) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447: Dacă este cazul, solicitantul dispune de proceduri satisfăcătoare pentru gestionarea licenţelor de import şi de export legate de prohibiţii şi restricţii, inclusiv de măsuri care vizează diferenţierea mărfurilor care fac obiectul unor prohibiţii sau restricţii de alte mărfuri, precum şi de măsuri vizând asigurarea respectării prohibiţiilor şi restricţiilor respective

 

19. Data de la care se doreşte ca autorizaţia să producă efecte:

(Se completează, după caz.)

NOTĂ:

Solicitantul poate cere ca valabilitatea autorizaţiei să înceapă într-o anumită zi. În stabilirea acestei date se iau totuşi în considerare termenele precizate la art. 22 alin. (2) şi (3) din Codul vamal al Uniunii; data solicitată nu poate fi anterioară datei indicate la art. 22 alin. (4) din Codul vamal al Uniunii.

20. Acord privind accesul fizic/electronic al autorităţii vamale la sistemele contabile şi la evidenţele comerciale şi de transport

 DA

 NU

21. Acord pentru publicare în lista titularilor de autorizaţie

A se indica dacă solicitantul este de acord să menţioneze în lista publică a titularilor de autorizaţii următoarele detalii despre autorizaţia pe care o solicită:

Titularul autorizaţiei     DA/ NU

Tipul de autorizaţie      DA/ NU

Data intrării în vigoare             DA/ NU

 

22. Documente ataşate:

tipul/numărul de identificare şi/sau data emiterii

 

23. Prin prezenta cerere pentru obţinerea autorizaţiei răspund pentru corectitudinea şi caracterul complet al informaţiilor furnizate şi pentru autenticitatea, corectitudinea şi valabilitatea documentelor justificative anexate acesteia.

 

Numele şi prenumele persoanei care reprezintă legal operatorul economic:

Funcţia:

Semnătura:

Data:                           Locul:

 

 

ANEXA Nr. 1B

la normele tehnice

 

ROMÂNIA

DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR

Biroul vamal .............................

 

AUTORIZAŢIE

pentru acordarea statutului de destinatar agreat pentru operaţiunile TIR

nr. ROACTROXXXXXXYYYY din data de ....

În baza prevederilor ar. 230 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii,

Societatea ...................................................................................................................,

CUI ......................................, EORI ......................................, cu sediul în ......................................, este autorizată în calitate de:

 destinatar agreat pentru operaţiuni TIR, beneficiind în acest sens de formalităţi vamale simplificate la biroul de destinaţie, pentru mărfurile pe care le primeşte şi care au circulat în tranzit sub regimul TIR.

1. Prezenta autorizaţie este valabilă pentru biroul vamal

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Locul autorizat pentru efectuarea formalităţilor simplificate de tranzit este situat la adresa

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Modalitatea în care operatorul economic informează biroul vamal în legătură cu sosirea mijlocului de transport

3. Termenul prevăzut pentru intervenţia biroului vamal:

4. Categoriile de mărfuri excluse de la procedura simplificată:

5. Condiţii specifice privind formalităţile vamale efectuate în afara programului oficial de lucru al biroului vamal Prezenta autorizaţie se aplică operaţiunilor TIR care au ca loc de descărcare finală spaţiile stabilite în autorizaţie

........................................................................................................................................

 (funcţia, numele, semnătura şefului biroului vamal şi ştampila biroului vamal)

 

Anexă la Autorizaţia

pentru acordarea statutului de destinatar agreat pentru operaţiunile TIR nr. ....

 

MODIFICARE

Data modificării autorizaţiei

Tipul modificării

Semnătura conducătorului şi ştampila biroului vamal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 1C

la normele tehnice

 

INFORMAŢII ŞI DOCUMENTE

doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 25 din Regulamentul de punere m aplicare (UE) 2015/2.447, în vederea respectării criteriului prevăzut la art. 39 lit. b) din Codul vamal al Uniunii privind nivelul ridicat de control al operaţiunilor şi fluxului mărfurilor

 

1. Condiţia prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv deţineţi un sistem contabil care este compatibil cu principiile contabile general admise, aplicate în statul membru unde se ţine contabilitatea, permite controalele vamale prin audit şi păstrează o evidenţă istorică a datelor, care oferă o pistă de audit din momentul în care datele sunt introduse în dosar

1.1. Societatea dumneavoastră menţine un sistem contabil coerent cu principiile de contabilitate general acceptate în România?

Dacă da, vă rugăm să furnizaţi informaţii privind platforma hardware disponibilă şi sistemul de operare aferent, precum şi sistemele utilizate (soluţie ERP complet integrată, combinaţie de aplicaţii software contabile şi logistice, soluţie software pentru întreprinderi axată pe întreprinderile mici şi mijlocii, soluţie software dezvoltată de sau pentru societatea dumneavoastră).

1.2. Sistemul dumneavoastră de contabilitate facilitează o pistă de audit completă pentru activităţile dumneavoastră vamale sau pentru fluxul de mărfuri sau intrările în contabilitate relevante din punctul de vedere al taxelor? Dacă da, vă rugăm să descrieţi caracteristicile principale ale acestei piste de audit.

2. Condiţia prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv evidenţele ţinute de dumneavoastră în scopuri vamale sunt integrate în sistemul contabil sau permit verificări încrucişate ale informaţiilor cu sistemul contabil

Ce sistem informatic (hardware/software) utilizaţi pentru activitatea dumneavoastră în general şi pentru aspectele de ordin vamal în special? Sunt aceste două sisteme integrate? Furnizaţi informaţii cu privire la următoarele:

- separarea funcţiilor între dezvoltare, testare şi operaţii;

- separarea funcţiilor între utilizatori;

- controlul accesului (ce controale/pentru cine);

- legătura între sistemul intern şi sistemul de declarare.

3. Condiţia prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv solicitantul dispune de un sistem logistic care identifică mărfurile ca fiind mărfuri unionale sau neunionale şi indică, după caz, localizarea acestora

Sistemele dumneavoastră logistice sunt capabile să distingă între mărfurile unionale şi neunionale şi să indice locaţia acestora?

Dacă da, furnizaţi detalii.

Dacă nu vă ocupaţi cu mărfuri neunionale, vă rugăm indicaţi N/A.

4. Condiţia prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. f) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv solicitantul dispune de o organizare administrativă care corespunde tipului şi dimensiunii întreprinderii şi care este adaptată la gestionarea fluxului de mărfuri, precum şi de un sistem de control intern care este capabil de a preveni, detecta şi corecta erori şi care permite prevenirea şi detectarea tranzacţiilor ilegale sau neregulamentare

4.1. Procesele dumneavoastră de control intern au făcut obiectul unui audit intern/extern?

 DA

 NU

4.2. Acesta a inclus şi un audit al formalităţilor vamale pe care le îndepliniţi?

 DA

 NU

Dacă da, vă rugăm să prezentaţi o copie a celui mai recent raport de audit.

4.3. Descrieţi succint procedurile dumneavoastră pentru verificarea fişierelor informatice (date principale sau dosare permanente).

Din perspectiva dumneavoastră cum acoperă aceste proceduri următoarele riscuri;

- înregistrarea incorectă şi/sau incompletă a tranzacţiilor în sistemul contabil;

- utilizarea de date permanente, incorecte sau de date neactualizate, precum numărul de articole şi codurile tarifare;

- controlul inadecvat al proceselor de afaceri ale societăţii.

4.4. Dispuneţi de proceduri documentate pentru verificarea exactităţii declaraţiilor vamale, inclusiv a celor depuse în numele dumneavoastră, de exemplu, de un comisionar vamal sau de un expeditor de mărfuri?

 DA

 NU

Dacă da, vă rugăm să descrieţi succint procedurile.

Dacă nu, este exactitatea declaraţiei vamale verificată? Da/Nu. Dacă da, în ce mod?

5. Condiţia prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. g) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2,447, respectiv, după caz, dacă solicitantul dispune de proceduri satisfăcătoare de gestionare a licenţelor şi a autorizaţiilor acordate în conformitate cu măsurile de politică comercială sau în ceea ce priveşte schimburile comerciale cu produse agricole

Societatea dumneavoastră are elaborate proceduri de gestionare a licenţelor şi autorizaţiilor acordate în conformitate cu măsurile de politică comercială sau în ceea ce priveşte schimburile comerciale cu produse agricole?

Dacă nu este cazul, vă rugăm indicaţi N/A.

6. Condiţia prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. h) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv solicitantul dispune de proceduri satisfăcătoare de arhivare a documentelor şi a informaţiilor sale şi de protecţie împotriva pierderii datelor

6.1. Descrieţi pe scurt procedurile dumneavoastră pentru realizarea de copii de siguranţă, recuperarea datelor, soluţii de rezervă şi opţiuni de arhivare, precum şi recuperarea registrelor dumneavoastră comerciale.

Indicaţi tipul de suport pe care sunt stocate datele, formatul software în care sunt stocate datele şi dacă datele sunt comprimate şi în ce moment.

6.2. Dacă se face apel la un terţ, vă rugăm să indicaţi ce acorduri există, care sunt frecvenţa şi locul de stocare a copiilor de siguranţă şi a informaţiilor arhivate.

6.3. Pentru cât timp sunt salvate datele în sistemul de producţie şi pentru cât timp sunt arhivate aceste date?

6.4. Societatea dumneavoastră are un plan de urgenţă (intervenţie) şi de continuare a activităţii în cazuri de indisponibilitate a sistemului?

7. Condiţia prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. i) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv solicitantul se asigură că angajaţii vizaţi primesc sarcina de a informa autorităţile vamale dacă sunt detectate dificultăţi de conformare la cerinţe şi stabileşte proceduri pentru a informa autorităţile vamale cu privire la astfel de dificultăţi

7.1. Societatea dumneavoastră dispune de instrucţiuni sau orientări privind notificarea neregulilor către autorităţile competente (de exemplu: suspiciuni de furt, hoţie sau contrabandă în legătură cu mărfurile care fac obiectul practicilor vamale).

 DA

 NU

7.2. Sunt aceste instrucţiuni documentate (de exemplu: instrucţiuni de lucru, manuale, alte documente orientative)?

 DA (Furnizaţi o copie a acestor documente.)

 NU

7.3. În ultimul an aţi detectat nereguli (sau presupuse nereguli) şi le-aţi notificat autorităţilor competente?

 da

 NU

8. Condiţia prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. j) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv solicitantul a luat măsuri adecvate de securitate pentru a-şi proteja sistemul informatic împotriva oricărei intruziuni neautorizate şi pentru a-şi securiza documentaţia

8.1. a) Descrieţi succint acţiunile pe care le-aţi întreprins pentru a vă proteja sistemul informatic de intruziuni neautorizate (firewall, antivirus, protejarea parolei etc.).

b) S-a desfăşurat o testare în privinţa intruziunilor neautorizate? Care au fost rezultatele? Au fost luate măsuri de remediere?

c) Aţi avut vreun incident de securitate IT în anul precedent?

8.2. Descrieţi pe scurt modul în care sunt acordate drepturile de acces pentru sistemele informatice.

a) Cine este responsabil pentru funcţionarea şi protejarea sistemului informatic?

b) Aveţi ghiduri sau instrucţiuni interne de securitate IT pentru personalul dumneavoastră?

c) Cum monitorizaţi respectarea măsurilor de securitate IT în interiorul societăţii dumneavoastră?

8.3. Unde este amplasat serverul dumneavoastră principal?

Furnizaţi detalii privind modul în care este securizat serverul dumneavoastră principal.

9. Condiţia prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. k) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447, respectiv, dacă este cazul, dispuneţi de proceduri satisfăcătoare pentru gestionarea licenţelor de import şi de export legate de prohibiţii şi restricţii, inclusiv de măsuri care vizează diferenţierea mărfurilor ce fac obiectul unor prohibiţii sau restricţii de alte mărfuri, precum şi de măsuri vizând asigurarea respectării prohibiţiilor şi restricţiilor respective

9.1. Efectuaţi schimburi comerciale cu mărfuri care fac obiectul unor licenţe de import şi de export?

 DA

 NU

Dacă da, vă rugăm să descrieţi succint procedurile pe care le utilizaţi pentru administrarea licenţelor de import sau export ale acestor mărfuri,

9.2. Efectuaţi schimburi comerciale cu mărfuri care fac obiectul unor licenţe de import şi de export legate de prohibiţii şi restricţii?

 DA

 NU

Dacă da, vă rugăm să descrieţi succint procedurile pe care le utilizaţi pentru administrarea acestor licenţe.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

NORME TEHNICE

privind agrearea vehiculelor rutiere şi containerelor pentru transportul mărfurilor sub acoperirea carnetelor TIR

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme stabilesc procedura aplicabilă la agrearea vehiculelor rutiere şi containerelor pentru transportul de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR în conformitate cu prevederile anexelor nr. 3 şi 7, partea a II-a, din Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975).

 

CAPITOLUL II

Agrearea vehiculelor rutiere

 

A. Agrearea individuală

Art. 2. - Certificatul de agreare individuală a unui vehicul rutier pentru transportul de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR se eliberează, la cerere, de biroul vamal în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social proprietarul sau, după caz, utilizatorul vehiculului rutier.

Art. 3. - Cererea de eliberare a certificatului de agreare individuală a unui vehicul rutier pentru transportul de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR se întocmeşte în scris de operatorul economic şi se prezintă biroului vamal competent însoţită de:

a) formularul certificatului de agreare conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975);

b) copia autorizaţiei pentru utilizarea carnetelor TIR, eliberată pe numele solicitantului;

c) cartea de identitate a vehiculului, eliberată de Registrul Auto Român pe numele proprietarului;

d) certificatul de înmatriculare al vehiculului, eliberat de organele de poliţie pe numele proprietarului;

e) contractul de utilizare (închiriere), după caz;

f) trei fotografii color ale vehiculului rutier care urmează a fi agreat, fixate pe un suport format A4 şi care prezintă vehiculul rutier din faţă, lateral dreapta şi spate. La vehiculele rutiere prevăzute cu uşă laterală, fotografia se realizează numai pe această parte.

Art. 4. - Lucrătorul vamal desemnat identifică vehiculul rutier supus agreării şi verifică îndeplinirea, din punctul de vedere al construcţiei şi echipamentului său, a condiţiilor tehnice prevăzute în anexele nr. 2 şi 6 la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975).

Art. 5. - (1) Dacă toate condiţiile legale sunt îndeplinite, biroul vamal autentifică fotografiile prezentate conform art. 3 lit. f) prin aplicarea ştampilei pe colţuri şi eliberează certificatul de agreare, completat şi ştampilat în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975).

(2) Certificatul de agreare se remite solicitantului însoţit de fotografiile autentificate. O copie a certificatului de agreare şi a fotografiilor autentificate se păstrează în evidenţele biroului vamal.

(3) în situaţia existenţei unui contract de utilizare (închiriere), termenul de valabilitate a certificatului de agreare va fi corelat cu durata contractului de utilizare (închiriere), fără a depăşi termenul prevăzut la alin. (4) din anexa nr. 3 la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975).

Art. 6. - Atunci când una dintre condiţiile legale nu este îndeplinită, biroul vamal respinge cererea de eliberare a certificatului de agreare şi comunică în scris solicitantului motivele respingerii cererii.

B. Agrearea pe tip de construcţie

Art. 7. - (1) Autorizaţia privind agrearea pe tip de construcţie a vehiculelor rutiere se eliberează, la cerere, de către Direcţia Generală a Vămilor.

(2) Cererea de agreare pe tip de construcţie a vehiculelor rutiere se întocmeşte în scris de constructor şi se prezintă Direcţiei Generale a Vămilor cu respectarea prevederilor alin. (9)-(12) din anexa nr. 3 la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975).

Art. 8. - Verificarea îndeplinirii din punctul de vedere al construcţiei şi echipamentului a condiţiilor tehnice prevăzute în anexele nr. 2 şi 6 la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975) se efectuează de către biroul vamal în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social sau punctul de lucru constructorul, la solicitarea Direcţiei Generale a Vămilor.

Art. 9. - Prevederile art. 6 se aplică în mod corespunzător.

Art. 10. - Dacă toate condiţiile legale sunt îndeplinite, Direcţia Generală a Vămilor eliberează certificatul de agreare pe tip de construcţie a vehiculelor rutiere, păstrând o copie în evidenţă.

Art. 11. - Direcţia Generală a Vămilor eliberează la cererea constructorului certificate de agreare pentru fiecare vehicul construit în conformitate cu tipul de construcţie agreat, în conformitate cu prevederile alin. (16) din anexa nr. 3 la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975).

 

CAPITOLUL III

Agrearea containerelor

 

Art. 12. - Certificatele de agreare a containerelor se eliberează, la cerere, de către Direcţia Generală a Vămilor.

Art. 13. - Cererea de eliberare a certificatului de agreare pe tip de construcţie a containerelor se întocmeşte în scris de constructor şi se prezintă Direcţiei Generale a Vămilor cu respectarea prevederilor alin. (8)-(11) din anexa nr. 7, partea a II-a, la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975) însoţită de:

a) formularul certificatului de agreare pe tip de construcţie, conform modelului II prevăzut în apendicele 2 din anexa nr. 7, partea a II-a, la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975);

b) documentele prevăzute la alin. (10) şi (11) din anexa nr. 7, partea a II-a, la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975).

Art. 14. - Cererea de eliberare a certificatului de agreare într-un stadiu ulterior fabricaţiei se întocmeşte în scris de proprietar sau utilizator şi se prezintă Direcţiei Generale a Vămilor cu respectarea prevederilor alin. (15) şi (16) din anexa nr. 7, partea a II-a, la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975) însoţită de:

a) formularul certificatului de agreare într-un stadiu ulterior fabricaţiei, conform modelului III prevăzut în apendicele 2 din anexa nr. 7, partea a II-a, la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975);

b) dovada proprietăţii asupra containerului sau, după caz, contractul de utilizare (închiriere);

c) planuri şi specificaţii detaliate ale tipului de container care urmează să fie agreat.

Art. 15. - Verificarea îndeplinirii din punctul de vedere al construcţiei şi echipamentului său a condiţiilor tehnice prevăzute în anexa nr. 7, partea I, la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975) se efectuează de biroul vamal în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social sau punctul de lucru constructorul, proprietarul sau utilizatorul, după caz, la solicitarea Direcţiei Generale a Vămilor.

Art. 16. - Dacă toate condiţiile legale sunt îndeplinite, Direcţia Generală a Vămilor eliberează certificatul de agrearea containerelor, prevăzut la art. 13 şi 14, după caz, păstrând o copie în evidenţă.

Art. 17. - Prevederile art. 6 se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 18. - Dispoziţiile prezentelor norme tehnice se completează cu prevederile Convenţiei vamale privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR, 1975), cu modificările şi completările ulterioare.