MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 14/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 14         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 6 ianuarie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.017/2016. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la 31 august 2016 şi la 2 noiembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013

 

1.018/2016. - Hotărâre privind înscrierea unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Energiei în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.020/2016. - Hotărâre privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţi aflate în subordine

 

1.021/2016. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.023/2016. - Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

963/2016. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management şi al Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0093 Insulele Stepice Şura Mică – Slimnic

 

6.154/2016. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea Metodologiei de reglementare a activităţilor desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în învăţământul Superior (EQAR), pe teritoriul României

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

1. - Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2017, precum şi a bugetului proiectelor derulate din fonduri externe nerambursabile de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

1.386/2016. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la 31 august 2016 şi la 2 noiembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 212/2013 privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice» şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile*) semnate la 31 august 2016 şi la 2 noiembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013, ratificat prin Legea nr. 212/2013.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucureşti, 29 decembrie 2016.

Nr. 1.017.


*) Traducere.

 

Biroul Băncii Mondiale din România

BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ DE DEZVOLTARE

 

Clădirea UTI, etajul 6

Str. Vasile Lascăr nr. 31

Sectorul 2, 020492

Bucureşti, România

 

Tel.: (+4) 021 201-0311

Fax: (+4)021-201-0338

 

2 noiembrie 2016

 

E.S. Anca Dana Dragu, ministrul finanţelor publice

Str. Apolodor 17, sectorul 5

Bucureşti, România

 

România - Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale (împrumut nr. 8621-RO) Prelungirea datei-limită de tragere

 

Excelenţa voastră:

 

Facem referire la Acordul de împrumut dintre România (împrumutatul) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca), aferent Proiectului mai sus rubricat, din data de 8 mai 2013.

Facem de asemenea referire la scrisoarea dumneavoastră din data de 31 august 2016, prin care solicitaţi prelungirea cu doi (2) ani a proiectului, şi îmi face plăcere să vă informez prin prezenta că Banca este de acord cu solicitarea dumneavoastră. Prin urmare, Banca a stabilit data de 31 martie 2021 ca dată-limită în sensul secţiunii IV.B.2 din anexa 2 la Acordul de împrumut.

 

Cu stimă,

Elisabetta Capannelli

Director de ţară Banca Mondială, România

[semnătură ilizibilă]

 

E.S. Anca Dana Dragu

 

2 noiembrie 2016

 

Cc: Domnul Dragoş Doroş, preşedinte

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Bucureşti, România

 

Domnul Dom-Petru Dudaş, vicepreşedinte

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Bucureşti, România

 

Domnul Nicolae Grofu,

secretar general

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Bucureşti, România

 

Doamna Daniela Manoli,

director general adjunct

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Bucureşti, România

 

Doamna Boni Florinela Cucu,

director general

Ministerul Finanţelor Publice, Bucureşti, România

 

Doamna Carmen Ghiţă,

şef serviciu

Ministerul Finanţelor Publice, Bucureşti, România

 

Domnul Frank Heemskerk, director executiv Banca Mondială

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

CABINET SECRETAR DE STAT

 

 

Către: Domnul Arup Banerji, director de ţară

Regiunea Europa şi Asia Centrală, Banca Mondială

Ref.: Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale - Acordul de împrumut nr. 8261 RO

 

Nr. de pagini: 2

Data: 31 august 2016

 

Stimate domn,

La solicitarea Agenţiei Naţionale de Administraţie Fiscală (ANAF), cu scopul de a realiza obiectivele de dezvoltare din proiectul mai sus menţionat, vă rugăm să fiţi de acord cu prelungirea datei de finalizare a proiectului cu 2 ani, respectiv de la 30 septembrie 2018 la 30 septembrie 2020, şi a datei-limită de tragere a împrumutului, de la 31 martie 2019 la 31 martie 2021.

După cum ştiţi, principala cheltuială efectuată din sumele trase din împrumut este aferentă Sistemului informatic de management al veniturilor (COTS).

În prezent, sistemul COTS este în procedură de achiziţie, procedură estimată a se finaliza la sfârşitul acestui an. Conform bunelor practici internaţionale, un astfel de sistem IT se va implementa în cel puţin 36 de luni, o atenţie deosebită şi o perioadă de timp suplimentară urmând a fi acordate etapelor succesive instalării acestui sistem, pentru a se asigura suport tehnic adecvat la nivelul birourilor şi la departamentul de asistenţă.

Prelungirile mai sus menţionate vor asigura implementarea şi monitorizarea corespunzătoare a sistemului COTS, conducând astfel la majorarea veniturilor colectate şi la eficientizarea activităţii ANAF vizate de către proiect.

Dorim să subliniem făptui că necesitatea alocării de timp suplimentar pentru finalizarea proiectului a fost identificată şi menţionată şi de ultima misiune a Băncii Mondiale din luna martie 2016, fiind reflectată ca atare în Aide-Memoire-ul realizat de aceasta.

În speranţa că solicitarea noastră se va bucura de înţelegerea şi susţinerea dumneavoastră, aşteptăm răspunsul dumneavoastră prompt şi pozitiv, pentru a permite ANAF să semneze în timp util contractul aferent.

 

Cu stimă,

Attila György

secretar de stat

CC. Doamna Elisabetta Capannelli,

director de ţară, Biroul Băncii Mondiale din România

 

Domnul Ismail Radwan,

conducător echipă, Banca Mondială

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Energiei în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere art. 9 alin. (4) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a terenurilor aflate în administrarea Ministerului Energiei, rezultate ca urmare a exproprierii, în baza Hotărârii Guvernului nr. 959/2015 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „S.N.G.N- ROMGAZ” - S A. - Instalaţie tehnologică de suprafaţă la sonda 4 Bătrâneşti, judeţul Bacău” şi ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Energiei va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările şi completările corespunzătoare în anexa nr. 47 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Victor Vlad Grigorescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 29 decembrie 2016.

Nr. 1.018.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenurilor aflate în domeniul public al statului

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa

Descrierea tehnică/Cartea funciară/Nr. cadastral

Anul dobândirii/dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Administratorul

0

1

2

3

4

5

6

7

 

8.28.10

Teren

Comuna Dămieneşti,

judeţul Bacău

Suprafaţa 1.200 mp

CF 61094

2016

922

Ministerul Energiei

 

8.28.10

Teren

Comuna Dămieneşti,

judeţul Bacău

Suprafaţa 2 mp

CF 61105

2016

1,54

Ministerul Energiei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Sănătăţii

prin unităţi aflate în subordine

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Neamţ, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Vaslui, a unor imobile ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Sănătăţii îşi va actualiza datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 29 decembrie 2016.

Nr. 1.020.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor din domeniul public al statului ale căror date de identificare şi valori de inventar se modifică

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare a imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Descrierea tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

Administrator: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Neamţ (CUI 2613370)

143740

8.29.11

Clădire sediu DSP Piatra-Neamţ + garaj

C2 = D + P + 2E,

Sc = 451 mp, Sd = 1.772 mp, C1 = P, Sc = 71 mp

CF nr. 57409 - C2

Judeţul Neamţ, municipiul Piatra-Neamţ, bd. Traian nr. 1

1.886.314,60

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor din domeniul public al statului care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrare Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Vaslui (CUI 11327130)

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare a imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Descrierea tehnică

Adresa

1

2

3

A

5

6

Nr. nou

8.29.11

Clădire şi teren - DSP Vaslui

C1 =S + P+ 1E,

Sc = 370,54 mp,

Scd = 865,22 mp,

Steren = 2.284 mp

România,

judeţul Vaslui,

municipiul Vaslui,

str. Mareşal Constantin Prezan nr. 20

1.514.012

Nr. nou

8.29.11

Clădire şi teren - Compartiment Teritorial al DSP Vaslui

C1 =P + 2E,

Sc = 203,53 mp,

Scd = 603,57 mp,

Steren = 543 mp

România,

judeţul Vaslui,

municipiul Bârlad,

Str. Republicii nr. 317

755.729

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Valoarea de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţiile MFP nr. 97011 şi 97020 din anexa nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Serviciul de Informaţii Externe îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, modificările corespunzătoare în anexa nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

Silviu Predoiu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 29 decembrie 2016.

Nr. 1.021.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor a căror valoare de inventar se modifică drept urmare a lucrărilor de modernizare

 

Ordonator principal de credite

10668016

SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa

Anul dobândirii/dării în folosinţă

Valoarea de inventar (în lei)

97011

8.19.01

CLĂDIRE

Municipiul Bucureşti

1941

39.460.155

97020

8.19.01

CLĂDIRE

Judeţul Ilfov

1967

12.279.883

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi ai unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Valoarea de inventar a bunului imobil aparţinând domeniului public al statului având nr. MF 35517, prevăzut în anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi nr. 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform datelor prezentate în anexa nr. 1.

Art. II. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale â imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a punerii în funcţiune a acestora.

Art. III. - (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestuia.

(2) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură administrarea imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, până la finalizarea casării acestuia.

Art. IV. - Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza corespunzător anexa nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. V. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Marcel Opriş

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 29 decembrie 2016.

Nr. 1.023.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a cărui valoare de inventar se modifică

 

1. Ordonator principal de credite

4267230

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

Grupa 8

(Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică

Situaţia juridica actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţile

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ închiriat /Dat cu titlu gratuit

35517

8.19.01

Reţele telefonice de

transport şi distribuţie

Cabluri de cupru şi fibră optică în canalizaţie

 

Ţara: România

1998

57.626.883

Hotărârea Guvernului nr. 808/1997

P.V. nr. 35873 din 31.12.2008

Hotărârea Guvernului nr. 439/2009

P.V. nr. 35272 din 31.12.2009

Hotărârea Guvernului Nr. 887/2010

P.V. nr. S/40257 din 10.03.2011

Hotărârea Guvernului nr. 666/2011

Hotărârea Guvernului nr. 293/2012

Hotărârea Guvernului nr. 136/2013

Hotărârea Guvernului nr. 316/2014

Hotărârea Guvernului nr. 431/2015

Hotărârea Guvernului nr. 247/2016

H.C.J. Arad nr. 180/28.09.2016

În administrare

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care se dau în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

 

1. Ordonator principal de credite

4267230

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au m administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

Grupa 8

(Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

 

Nr. M.F.P.

Codul de

clasificare

 

Datele de identificare

Anul

dobândirii/

Valoarea

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tipul

Descrierea

tehnică (pe scurt)

Vecinătăţile

(după caz, pe scurt)

Adresa

dării în folosinţă

- lei -

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit

bunului

 

8.19.01

Imobil 57

Construcţie metalică

 

Ţara: România;

Judeţ: Hunedoara;

Localitate: Sânpetru

2016

415.676

Dispoziţia OTC nr. DL-4/9.11.2015

Proces-verbal de punere în funcţiune nr. 1-762923/30.09.2016

În administrare

 

Imobil

 

8.19.01

Imobil 58

Construcţie

 

Ţara: România;

Localitate: Bucureşti

2016

26.558.159

Hotărârea Guvernului nr. 233/1997

Proces-verbal de punere în funcţiune nr. 1-762674/20.01.2016

În administrare

 

Imobil

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se trec în patrimoniul privat al statului în vederea declasării şi casării

 

1. Ordonator principal de credite

4267230

Serviciul de Telecomunicaţii Sp9ciale

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare şi. după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

Grupa 8

(Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar - lei -

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţile

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare

Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit

35557

8.19.01

Imobil 22

Construcţie

 

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

localitatea: Bahnari

1976

19.895

Decizia Consiliului Popular din 11.11.1975

În administrare

 

Imobil

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi al Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0093 Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.273 din 28 martie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Avizul de mediu nr. SB 3 din 24 noiembrie 2014, emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu, Avizul Ministerului Culturii nr. 7.817/ 23 decembrie 2015, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 83.129/163.347/328.774 din 30 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 15.763 din 12 februarie 2016 şi Adresa Direcţiei generate păduri nr. 156.927/1.M./10 decembrie 2015;

În temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0093 Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2 - Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0093 Insulele Stepice Şura Mică - Slimnic, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 mai 2016.

Nr. 963.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de reglementare a activităţilor desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în învăţământul Superior (EQAR), pe teritoriul României

 

Având în vedere prevederile art. 192 alin. (11) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 17 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de reglementare a activităţilor desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în învăţământul Superior (EQAR), pe teritoriul României, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, de către instituţiile de învăţământ superior, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, precum şi de către alte agenţii de asigurare a calităţii abilitate să desfăşoare evaluări pe teritoriul României, potrivit legii.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

 

Bucureşti, 21 decembrie 2016.

Nr. 6.154.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de reglementare a activităţilor desfăşurate de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în învăţământul Superior (EQAR), pe teritoriul României

 

Art. 1. - (1) O instituţie de învăţământ superior poate solicita o evaluare externă din partea oricărei agenţii de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în învăţământul Superior (EQAR), denumită în continuare agenţie abilitată, numai în cazul următoarelor procese de asigurare a calităţii;

a) autorizarea provizorie, acreditarea şi stabilirea numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi şi cărora li se poate acorda o diplomă de absolvire şi evaluarea periodică a programelor de studii universitare de licenţă;

b) acreditarea, stabilirea numărului maxim al studenţilor care pot fi şcolarizaţi şi cărora li se poate acorda o diplomă de absolvire şi evaluarea periodică a domeniilor de studii universitare de masterat;

c) acreditarea şi evaluarea periodică a şcolilor doctorale, pe domenii;

d) acreditarea şi evaluarea periodică a unei instituţii de învăţământ superior.

(2) O instituţie de învăţământ superior poate solicita o evaluare externă a unui program de studiu în vederea schimbării numărului maxim al studenţilor care pot fi şcolarizaţi şi cărora li se poate acorda o diplomă de absolvire doar din partea agenţiei

de asigurare a calităţii care a realizat evaluarea anterioară a programului respectiv.

(3) în termen de un an de la comunicarea furnizorului de educaţie a raportului prin care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate la nivelul programelor de studii universitare de licenţă/domeniilor masterale, furnizorul de educaţie are obligaţia de a solicita aceleiaşi agenţii de asigurare a calităţii care a realizat evaluarea anterioară parcurgerea unui nou proces de evaluare externă.

(4) în termen de un an de la comunicarea furnizorului de educaţie a raportului prin care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate la nivelul domeniilor de doctorat, furnizorul de educaţie are obligaţia de a solicita aceleiaşi agenţii de asigurare a calităţii care a realizat evaluarea anterioară parcurgerea unui nou proces de evaluare externă.

(5) în termen de 2 ani de la emiterea raportului prin care se constată neîndeplinirea standardelor de calitate la nivelul unei evaluări instituţionale, furnizorul de educaţie are obligaţia de a solicita aceleiaşi agenţii de asigurare a calităţii care a realizat evaluarea anterioară parcurgerea unui nou proces de evaluare externă.

Art. 2. - (1) Furnizorii de educaţie care intenţionează să solicite o evaluare externă din partea unei agenţii abilitate înregistrată în EQAR se vor consulta, anterior începerii procesului de evaluare, cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS) asupra termenilor de referinţă şi a metodologiei de evaluare externă care urmează să fie folosită în cadrul evaluărilor prevăzute la art. 1 alin. (1).

(2) Termenii de referinţă vor fi elaboraţi şi agreaţi de către furnizorul de educaţie şi agenţia abilitată şi vor fi alcătuiţi în strictă conformitate cu Standardele europene şi liniile directoare pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior (ESG). Termenii de referinţă vor viza exclusiv:

a) transparenţa procesului de evaluare;

b) independenţa echipei externe faţă de instituţia evaluată;

c) expertiza evaluatorilor;

d) drepturile şi obligaţiile contractuale agreate între furnizorul de educaţie şi agenţia abilitată, inclusiv cele cuprinse la art. 5 şi

6 din prezenta metodologie.

(3) Metodologia de evaluare externă utilizată de către agenţia abilitată poate cuprinde şi criterii, standarde şi indicatori suplimentari, complementari celor naţionali, însă aceştia nu vor contraveni cadrului normativ în vigoare şi vor fi agreaţi cu furnizorul de educaţie supus evaluării, anterior începerii procesului de evaluare. Decizia agenţiei abilitate se va lua doar în temeiul standardelor naţionale şi nu va fi influenţată de cele complementare.

(4) Furnizorul de educaţie care solicită evaluarea de către o agenţie abilitată va transmite către ARACIS documentele care atestă îndeplinirea termenilor de referinţă şi metodologia care urmează să fie folosită.

(5) în urma analizării de către departamentele din cadrul ARACIS aferente tipului de evaluare vizat a metodologiei care urmează să fie folosită şi a termenilor de referinţă descrişi la alin. (2), Consiliul ARACIS îşi va exprima acordul/dezacordul faţade conformitatea acestora cu legislaţia naţională şi cu ESG. În urma acestei decizii, furnizorului de educaţie i se va comunica dacă poate declanşa sau nu, după caz, procesul de evaluare externă.

Art. 3. - (1) Rapoartele realizate ca urmare a evaluărilor externe desfăşurate pe teritoriul României de către agenţiile de asigurare a calităţii din străinătate înregistrate în EQAR vor conţine recomandarea agenţiei abilitate cu privire la, după caz, numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, autorizarea/ neautorizarea, acreditarea/neacreditarea/menţinerea acreditării/ retragerea acreditării programului de studii universitare de licenţă/domeniului masteral/şcolii doctorale/instituţiei şi termenul de valabilitate a avizului,

(2) Rapoartele de evaluare externă a calităţii realizate de către agenţiile abilitate se transmit la ARACIS.

Art. 4. - (1) Departamentele aferente tipului de evaluare din cadrul ARACIS vor realiza o analiză cu privire la conformitatea procesului şi a raportului de evaluare externă cu legislaţia naţională, cu metodologia şi cu termenii de referinţă, conformitate reflectată atât pe durata evaluării externe, cât şi în procesul de redactare a raportului de evaluare. Analiza va fi prezentată Consiliului ARACIS.

(2) în urma prezentării în cadrul Consiliului a analizei de la alin. (1), Consiliul ARACIS va decide validarea sau, după caz, invalidarea raportului de evaluare externă, motivându-şi decizia, în scris. Decizia ARACIS se va referi strict la conformitatea procesului de evaluare şi nu va viza conţinutul raportului de evaluare externă sau recomandarea agenţiei abilitate.

(3) Rapoartele realizate de către agenţiile abilitate ca urmare a evaluărilor externe în România se transmit, alături de evaluarea menţionată la alin. (1), la Direcţia generală învăţământ superior (DGIS).

(4) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCŞ) ia notă de decizia agenţiilor abilitate şi o atestă prin, după caz, ordin de ministru sau hotărâre de guvern.

(5) Agenţia abilitată şi MENCŞ fac publice, pe website-urile proprii, rapoartele de evaluare externă realizate de către agenţiile abilitate şi evaluarea ARACIS menţionată la alin. (1).

Art. 5. - Procesul de evaluare organizat de către agenţia abilitată care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) va include în mod obligatoriu o etapă în care furnizorului de educaţie supus evaluării i se oferă posibilitatea de a corecta, în conţinutul raportului de evaluare externă, eventualele neconcordanţe ale datelor/informaţiilor colectate.

Art. 6. - În cazul existenţei unor contestaţii se aplică următoarele prevederi:

a) dacă o contestaţie vizează procesele de evaluare externă prevăzute la art. 1 alin. (1), conţinutul rapoartelor de evaluare şi/sau recomandarea agenţiei abilitate, la solicitarea furnizorilor de educaţie, se va pune în aplicare procedura de contestaţie a agenţiei abilitate, vizată şi prin termenii de referinţă;

b) dacă o contestaţie vizează conformitatea evaluării, respectarea metodologiei şi a termenilor de referinţă prevăzuţi la art. 2 alin. (2), aceasta va fi soluţionată prin procedura de contestaţie a agenţiei abilitate, în conformitate cu prevederile termenilor de referinţă;

c) dacă o contestaţie vizează avizul Consiliului ARACIS, raportul de evaluare se retransmite departamentelor din cadrul ARACIS aferente tipului de evaluare în vederea unei noi examinări. Consiliul ARACIS va relua procesul privind validarea/invalidarea raportului de evaluare externă. În acest caz, decizia Consiliului ARACIS este definitivă. Furnizorul de educaţie are obligaţia de a solicita o nouă evaluare din partea oricărei agenţii abilitate, în vederea respectării termenelor calendaristice prevăzute de lege;

d) în cazul în care se dă câştig de cauză contestaţiilor privind încălcarea de către agenţiile abilitate a metodologiei şi a termenilor de referinţă, atât ARACIS, cât şi MENCŞ îşi rezervă dreptul de a formula o sesizare către EQAR cu privire la nerespectarea legislaţiei naţionale de către agenţiile abilitate.

Art. 7. - Având în vedere faptul că activităţile ARACIS sunt reglementate prin cadrul normativ naţional în vigoare, în contextul prezentei metodologii, termenul de „agenţie abilitată” se referă la alte agenţii de asigurare a calităţii din străinătate, înregistrate în EQAR, cu excepţia ARACIS.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2017, precum şi a bugetului proiectelor derulate din fonduri externe nerambursabile de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. b), art. 21, art. 62 alin. (1) lit. c) şi ale art. 65 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 2 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2017, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite.

(2) în cazul în care în cursul execuţiei se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Se aprobă bugetul proiectelor derulate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei din fonduri externe nerambursabile, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei răspunde de modul de formare, administrare, angajare şi utilizare a sumelor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, potrivit prevederilor legale.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 5 ianuarie 2017.

Nr. 1.

 

ANEXA Nr. 1

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

Denumire Indicatori

Program an 2017

0

1

2

 

VENITURI TOTAL (I)

85,615

 

I. VENITURI CURENTE (A+B+C)

85,615

 

A. VENITURI FISCALE

67,493

16.10

Taxe pentru utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pentru desfăşurarea de activităţi

67,493

16.10.03

Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare, din care:

67,493

 

Venituri din contribuţii/tarife anuale

57,625

 

Venituri din licenţe

2,756

 

Venituri din atestate

2,810

 

Venituri din autorizare persoane juridice şi persoane fizice

4,302

 

B. VENITURI NEFISCALE

76

31.10

Venituri din dobânzi

76

31.10.03

Alte venituri din dobânzi

76

 

C. VENITURI EXTRAORDINARE

18,046

40.15

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

18,046

40.15.03

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

18,046

51.10.01.03

1. CHELTUIELI Autorităţi executive (01+70)

85,615

01

CHELTUIELI CURENTE (10+20+55)

82,785

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

72,970

10.01

Cheltuieli salariate în hani

56,669

10.01.01

Salarii de bază

39,280

10.01.03

Indemnizaţii de conducere

3,455

10.01.04

Spor de vechime

8,121

10.01.06

Alte sporuri

68

10.01.07

Ore suplimentare

200

10.01.08

Fond de premii

2,750

 

fond premiere trimestrial

2,750

10.01.12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

2,254

10.01.13

Indemnizaţii de delegare

170

10.01.30

Alte drepturi salariate în bani

371

10.02

Cheltuieli salariate în natură

3,289

10.02.01

Tichete de masă

1,039

10.02.06

Tichete de vacanţă

2,250

10.03

Contribuţii

13,012

10.03.01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

8,927

10.03.02

Contribuţii de asigurări de somai

282

10.03.03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

2,938

10.03.04

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

85

10.03.06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

780

 

20

BUNURI ŞI SERVICII

9,592

 

20.01

Bunuri şi servicii

2,599

 

20.01.01

Furnituri de birou

300

 

20.01.02

Materiale pt. curăţenie

4

 

20.01.03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

380

 

20.01.04

Apa, canal, salubritate

60

 

20.01.05

Carburanţi şi lubrifianţi

350

 

20.01.06

Piese de schimb

5

 

20.01.08

Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet

250

 

20.01.09

Mat. şi prestări serv. cu caracter funcţional

150

 

20.01.30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

1,100

 

20.02

Reparaţii curente

400

 

20.04

Medicamente şi materiale sanitare

12

 

20.04.01

Medicamente

12

 

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

250

 

20.05.30

Alte obiecte de inventar

250

 

20.06

Deplasări, detaşări, transferări

1,000

 

20.06.01

Deplasări interne, detaşări, transferări

300

 

20.06.02

Deplasări în străinătate

700

 

20.11

Cărţi şi publicaţii şi materiale documentare

25

 

20,12

Consultanţă şi expertiză

1,319

 

20.13

Pregătire profesională

500

 

20,14

Protecţia muncii

70

 

20.30

Alte cheltuieli

3,417

 

20.30.02

Protocol şi reprezentare

50

 

20.30.03

Prime de asigurare non-viaţă

100

 

20.30.04

Chirii

2,106

 

20.30.07

Fondul Preşedintelui

17

 

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

1,144

 

55

ALTE TRANSFERURI

223

 

 

A. Transferuri interne

23

 

55.01.18

Alte transferuri curente interne

23

 

 

B. Transferuri curente în străinătate

200

 

55.02.01

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale

200

 

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2,830

 

71

ACTIVE NEFINANCIARE

2,830

 

71.01

Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)

2,830

 

71.01.01

Construcţii

0

 

71.01.02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

1.467

 

71.01.03

Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale

367

 

71.01.30

Alte active fixe

996

 

ANEXA Nr. 2*)

 

Bugetul proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

Denumire Indicatori

Total proiect

Realizat 2016

Program 2017

Estimări 2018

Estimări 2019

Estimări ani ulteriori

0

1

2

3

4

5

6

 

51.08.01.03

II. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

681

53

282

238

56

56

01

CHELTUIELI CURENTE

681

53

282

238

56

56

58

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

681

53

282

238

56

56

58.15

Alte programe comunitare finanţate în perioada 2014-2020

681

53

282

238

56

56

58.15.02

Finanţare externa nerambursabila

681

53

282

238

56

56

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, CU modificările şi completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii care se bucură de bună reputaţie sunt numiţi de către Consiliul Superior al Magistraturii în funcţiile de judecători sau procurori stagiari, după caz, în funcţie de opţiunea exprimată şi cu respectarea art. 19 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza mediei generale, calculată cu 3 zecimale, care reprezintă media aritmetică a rezultatelor finale ale fiecărui an de studiu şi ale examenului de absolvire a Institutului. La egalitate de medii au prioritate, în următoarea ordine, candidaţii care au obţinut: nota finală mai mare la examenul de absolvire, media mai mare a celor doi ani de studiu la Institutul Naţional al Magistraturii, nota finală mai mare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, vechimea mai mare în funcţiile prevăzute la art. 86 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Mircea Aron

 

Bucureşti, 14 noiembrie 2016.

Nr. 1.386.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.