MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 15/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 15         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 6 ianuarie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

1. - Lege privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

8. - Decret pentru promulgarea Legii privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

1. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1. - Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

 

2. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.019/2016 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

 

3. - Hotărâre privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

23. - Decizie privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Constantin-Cătălin Radu, secretar general al Ministerului Justiţiei

 

24. - Decizie pentru numirea domnului Gigel Paraschiv în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

 

25. - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gabriel Florin Puşcău din funcţia publică de secretar general adjunct la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în funcţia publică vacantă de secretar general la Ministerul Sănătăţii

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:

„(22) Pentru operaţiunile prevăzute la alin. (21) nu se percep taxe şi tarife.”

2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Oficiul registrului comerţului este obligat să elibereze, pe cheltuiala persoanei care a înregistrat cererea, informaţii, extrase de registru şi certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerţului, precum şi certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat, copii şi copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru şi de pe actele prezentate, pentru care se percep tarife.”

3. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale se realizează din fonduri provenite de la Ministerul Justiţiei şi din venituri proprii.”

4. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Pentru operaţiunile efectuate, oficiul registrului comerţului percepe tarife stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Finanţelor Publice.

(2) Tarifele percepute se achită la casieria oficiului registrului comerţului sau prin virament în contul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, deschis la Trezoreria Statului.

(3) Tarifele prevăzute la alin, (1) se pot actualiza anual, prin hotărâre a Guvernului, pe baza fundamentării prezentate de Ministerul Justiţiei şi ţinând cont de rezultatele anului anterior, cuprinse în situaţia financiară anuală.”

Art. II. - După alineatul (1) al articolului 12 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 13 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Pentru cererile prevăzute la alin. (1) nu se percep taxe şi tarife.”

Art. III. - În anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările şi completările ulterioare, literele A, C punctele 1 şi 2, D şi F se abrogă.

Art. IV. - Articolele 40 şi 41 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 40. - Veniturile proprii ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune provin, după caz, din:

a) sume încasate din realizarea obiectului de activitate;

b) sume încasate din publicitate;

c) sume încasate din amenzi şi despăgubiri civile;

d) donaţii şi sponsorizări;

e) alte venituri realizate potrivit legii.

Art. 41. - Prin legea bugetară anuală se aprobă fondurile de la bugetul de stat, alocate Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare şi dezvoltare.”

Art. V. - După alineatul (3) al articolului 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 206 din 11 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Pentru persoanele fizice care sunt determinate de lege să anunţe pierderi de acte şi schimbări de nume, publicarea se face fără perceperea de taxe şi tarife.”

Art. VI. - Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. VII. - Punctele 9-12 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. VIII. - Alineatul (5) al articolului 171 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. IX. - În anexa la Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, literele A punctele 1 şi 2, C punctele 1-12, D şi E punctele 4-8 se abrogă.

Art. X. - Alineatul (1) al articolului 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Prin pescuit recreativ/sportiv se înţelege pescuitul efectuat cu undiţa sau cu lanseta, în scop de agrement/performanţă, pe bâza unui permis nominal emis de către administratorul resurselor acvatice vii şi eliberat de acesta sau de asociaţiile de pescari sportivi, după caz, fără perceperea de taxe şi tarife.”

Art. XI. - Articolul 188 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. XII. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. XIII. - Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 39, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Fondul prevăzut la alin. (4) va fi susţinut de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei, precum şi din preluarea a 2,0% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă, inclusiv din fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, sumă care va fi inclusă în categoria cheltuielilor aferente procedurii în sensul alin. (1).”

2. La articolul 42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - (1) Citarea părţilor, precum şi comunicarea oricăror acte de procedură se efectuează prin BPI Comunicarea citaţiilor, a convocărilor şi notificărilor către participanţii la proces, al căror sediu, domiciliu sau reşedinţă se află în străinătate, este supusă dispoziţiilor Codului de procedură civilă coroborate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.393/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) şi abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1.348/2000 al Consiliului, după caz. BPI va fi realizat în formă electronică. Acoperirea cheltuielilor de publicare a BPI se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei.”

Art. XIV. - Alineatul (5) al articolului 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 august 2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, se modifică după cum urmează:

,,(5) Certificatul de cazier fiscal se emite în scris, pe suport hârtie sau în formă electronică, fără perceperea de taxe.”

Art. XV. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica în mod corespunzător, prin hotărâre, actele normative de punere în aplicare a dispoziţiilor cuprinse în prezenta lege.

Art. XVI. - Prezenta lege intră în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 6 ianuarie 2017.

Nr. 1.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 6 ianuarie 2017.

Nr. 8.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1043 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 - Componenţa Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, domnul senator Nicolae Şerban - Grupul parlamentar la Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul doamnei senator Dan Carmen Daniela - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat

2. La anexa nr. 2 - Componenţa Comisiei pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului:

- domnul senator Matei Constantin-Bogdan - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Leş Gabriel-Beniamin - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat;

- domnul senator Pop Gheorghe - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Nicolae Şerban - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat;

- domnul senator Sibinescu Ionuţ - Grupul parlamentar al Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Meleşcanu Teodor-Viorel - Grupul parlamentar al Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor.

3. La anexa nr. 4 - Componenţa Comisiei economice, industrii şi servicii:

- domnul senator Oprea Ştefan-Radu - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Dunca Marius-Alexandru - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat;

- domnul senator Smarandache Miron-Alexandru - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Lupu Victorel - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

4. La anexa nr. 6 - Componenţa Comisiei pentru politică externă, domnul senator Ilea Vasile - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Valeca Şerban-Constantin - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

5. La anexa nr. 8 - Componenţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, domnul senator Nicolae Şerban - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Leş Gabriel-Beniamin - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

6. La anexa nr. 9 - Componenţa Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială, domnul senator Lupu Victorel - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul doamnei senator Stocheci Cristina-Mariana - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

7. La anexa nr. 11 - Componenţa Comisiei pentru sănătate publică:

- doamna senator Stocheci Cristina-Mariana - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Bodog Florian-Dorel - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat;

- domnul senator Ruse Mihai - Grupul parlamentar al Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Sibinescu Ionuţ - Grupul parlamentar al Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor.

8. La anexa nr. 12 - Componenţa Comisiei pentru cultură şi media:

- domnul senator Resmeriţă Cornel-Cristian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Vulpescu Ioan - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat;

- domnul senator Mazilu Liviu-Lucian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Pănescu Doru-Adrian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

9. La anexa nr. 14 - Componenţa Comisiei pentru egalitatea de şanse:

- domnul senator Bodog Florian-Dorel - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Moga Nicolae - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat;

- doamna senator Dan Carmen Daniela - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul doamnei senator Federovici Doina-Elena - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat;

- domnul senator Dunca Marius-Alexandru - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Cazanciuc Robert-Marius - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

10. La anexa nr. 16 - Componenţa Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii:

- domnul senator Pănescu Doru-Adrian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Vulpescu Ioan - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat;

- domnul senator Dogariu Eugen - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul doamnei senator Arcan Emilia - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

11. La anexa nr. 19 - Componenţa Comisiei permanente a românilor de pretutindeni:

- domnul senator Leş Gabriel-Beniamin - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Lupu Victorel - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat;

- domnul senator Valeca Şerban-Constantin - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Mazilu Liviu-Lucian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat;

- domnul senator Vulpescu Ioan - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa

comisiei în locul doamnei senator Paţurcă Roxana-Natalia - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

12. La anexa nr. 22 - Componenţa Comisiei pentru dezvoltare şi strategie economică:

- domnul senator Soporan Aurel-Horea - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Dunca Marius-Alexandru - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat;

- domnul senator Ilie Viorel - Grupul parlamentar al Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Ruse Mihai - Grupul parlamentar al Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 ianuarie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANT1N- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 5 ianuarie 2017.

Nr. 1.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore. În medie, pe lună, în anul 2017, reprezentând 8,735 lei/oră.

Art. 2. - (1) Stabilirea salariului de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de muncă în care salariul minim este stabilit sub cel menţionat în prezenta hotărâre, în măsura în care, potrivit legii, fapta nu constituie infracţiune.

(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, prin inspectoratele teritoriale de muncă judeţene şi al municipiului Bucureşti, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - La data prevăzută la art. 1, Hotărârea Guvernului nr. 1.017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 31 decembrie 2015, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul economiei,

Alexandru Petrescu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 6 ianuarie 2017.

Nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.019/2016 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.019/2016 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2017, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 6 ianuarie 2017.

Nr. 2.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 26 alin. (7) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnul Constantin-Cătălin Radu, reprezentant al Ministerului Justiţiei, se numeşte în funcţia de membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pentru o perioadă de 5 ani.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 6 ianuarie 2017.

Nr. 3.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Constantin-Cătălin Radu, secretar general al Ministerului Justiţiei

 

Având în vedere Cererea domnului Constantin-Cătălin Radu, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/62 din 6 ianuarie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, raportul de serviciu al domnului Constantin-Cătălin Radu, secretar general al Ministerului Justiţiei, încetează prin acordul părţilor.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 6 ianuarie 2017.

Nr. 23.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Gigel Paraschiv în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale

 

Având în vedere prevederile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gigel Paraschiv se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

 

Bucureşti, 6 ianuarie 2017.

Nr. 24.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Gabriel Florin Puşcău din funcţia publică de secretar general adjunct la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în funcţia publică vacantă de secretar general la Ministerul Sănătăţii

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Sănătăţii prin Adresa nr. FB 1 din 5 ianuarie 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/42 din 5 ianuarie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 87 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Gabriel Florin Puşcău i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general adjunct la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în funcţia publică vacantă de secretar general la Ministerul Sănătăţii.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 6 ianuarie 2017.

Nr. 25.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.