MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 20/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 20         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 9 ianuarie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.005/2016. - Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.002/2016. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”

 

2.920/2016. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016

 

4. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Protocolului de screening auditiv universal la nou-născuţi în vederea standardizării metodei de testare auditivă prin otoemisiuni acustice

 

3.044. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2016

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie

 

În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie şi ăl art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie

 

Art. 1. - (1) Institutul Naţional de Administraţie, denumit în continuare Institutul se organizează ca instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

(2) Institutul are sediul în municipiul Bucureşti, Str. Occidentului nr. 14, sectorul 1.

(3) Pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor sale, Institutul poate utiliza şi alte spaţii, în condiţiile legii.

Art. 2. - (1) Institutul pune în aplicare direcţiile strategice ale Guvernului privind eficientizarea administraţiei publice prin profesionalizarea personalului din administraţia publică centrală şi locală.

(2) Institutul exercită atribuţii în domeniile:

a) formarii profesionale a personalului din administraţia publică;

b) perfecţionării profesionale a personalului din administraţia publică;

c) cercetării-inovării în domeniul administraţiei publice;

d) facilitării comunicării informaţiilor şi cunoştinţelor în domeniul administraţiei publice;

e) asigurării calităţii în domeniul formării personalului din administraţia publică.

Art. 3. - (1) în domeniul formării şi perfecţionării profesionale în administraţia publică, pentru îndeplinirea atribuţiilor principale, Institutul realizează următoarele:

a) implementează Strategia privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2016, în conformitate cu atribuţiile care îi revin;

b) elaborează, până la data de 31 ianuarie, pentru anul în curs, cu respectarea nevoilor de formare comunicate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, grilele de programe de formare profesională şi tematica aferentă acestora, care sunt supuse spre avizare Consiliului de coordonare. Grilele de programe de formare profesională pot fi actualizate semestrial, în funcţie de nevoile suplimentare de formare identificate, şi de îndată, în cazul apariţiei unei modificări legislative importante;

c) întocmeşte oferta de formare pentru programele de formare profesională pe care le organizează, pe care o comunică instituţiilor şi autorităţilor publice şi o publică pe site-ul propriu;

d) asigură comunicarea şi buna colaborare instituţională cu celelalte instituţii publice care organizează programe de formare profesională;

e) elaborează metodologia de selecţie a experţilor şi formatorilor cu care colaborează pentru derularea programelor de formare pe care le organizează;

f) întocmeşte şi gestionează evidenţa experţilor şi formatorilor care participă la derularea programelor de formare pentru personalul din administraţia publică;

g) elaborează metodologiile de selecţie a partenerilor în procesul de formare, care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice;

h) fundamentează, elaborează şi implementează programe şi proiecte cu finanţare externă pe domeniul său de activitate, monitorizează derularea acestora şi prezintă periodic ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice rapoarte privind modul de derulare a acestora;

i) elaborează regulamentele de organizare şi desfăşurare a programelor de formare specializată derulate de Institut;

j) alte atribuţii prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare al institutului.

(2) Institutul asigură programe de formare specializată pentru ocuparea, în condiţiile legii, a funcţiilor corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici.

(3) Institutul asigură formare pentru:

a) funcţionari publici;

b) personal care îşi exercită activitatea în baza unui contract individual de muncă sau a unui contract de management;

c) persoane alese sau numite în funcţie de demnitate publică sau asimilate acestora;

d) aleşi locali;

e) alte categorii de personal din administraţia publică, stabilite prin lege.

(4) Pentru programele de formare specializată prevăzute la alin. (2) tematica este aprobată de preşedintele Institutului, cu avizul Consiliului de coordonare.

(5) Condiţiile de organizare a programelor de formare specializată prevăzute la alin. (2), numărul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, componenţa nominală a acestora, tematica pentru concurs, calendarul de desfăşurare a concursului şi tariful şi modalităţile pentru plata tarifului de participare la program se stabilesc prin regulamente de organizare şi desfăşurare aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, la propunerea preşedintelui Institutului.

Art. 4. - (1) Institutul asigură programe de perfecţionare profesională pentru:

a) grupuri le-ţintă strategice, stabilite prin acte normative, documente programatice sau alte documente emise de Guvern şi comunicate Institutului prin Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;

b) personalul din administraţia publică, în baza nevoilor de formare identificate la nivelul administraţiei publice şi centralizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;

c) instituţii şi autorităţi publice sau persoane interesate.

(2) Procedura de identificare a nevoilor de formare profesională în administraţia publică pentru categoriile de beneficiari de formare prevăzuţi la alin. (1) este aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

(3) Pentru programele de perfecţionare profesională prevăzute la alin. (1), tematica este aprobată de preşedintele Institutului, cu avizul Consiliului de coordonare.

(4) Tarifele se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, la propunerea preşedintelui Institutului, cu avizul Consiliului de coordonare.

Art. 5. - (1) în domeniul cercetării şi inovării în administraţia publică, Institutul îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) organizează activităţi de cercetare-inovare în domeniul administraţiei publice, seminare şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică;

b) realizează analize, studii, rapoarte, prognoze şi publicaţii în domeniul administraţiei publice;

c) participă la activităţi de cercetare-inovare în domeniul administraţiei publice, seminare şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică;

d) sprijină/facilitează susţinerea activităţii de cercetare şi inovare prin acordarea de burse şi granturi de cercetare, în condiţiile legii;

e) accesează mecanisme de finanţare în domeniul cercetării-inovării şi derulează proiecte, în condiţiile legii.

(2) Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), Institutul se poate asocia sau poate încheia parteneriate cu alte instituţii şi autorităţi publice, cu instituţii similare din ţară şi străinătate sau cu instituţii de învăţământ superior şi alte persoane juridice, de drept public sau privat, interesate.

Art. 6. - În domeniul facilitării comunicării informaţiilor şi cunoştinţelor în materia administraţiei publice, Institutul îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) diseminează rezultatele analizelor, studiilor, rapoartelor, prognozelor, proiectelor în domeniul administraţiei publice realizate, prin diverse forme de comunicare, publicaţii tipărite sau în format electronic;

b) dezvoltă, la nivel naţional, baze de date, biblioteci şi reţele în domeniul formării profesionale, în mod direct sau în parteneriat cu alte persoane juridice, de drept public sau privat din piaţa de formare;

c) pune la dispoziţie instituţiilor şi autorităţilor publice, cu titlu gratuit, baze de date şi biblioteci în domeniul administraţiei publice;

d) organizează seminare şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică centrală şi locală;

e) participă la reţele naţionale şi internaţionale în domeniul formării profesionale şi în domeniul cercetării-inovării în administraţia publică.

Art. 7. - În domeniul asigurării calităţii formării personalului din administraţia publică, Institutul îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) stabileşte prin ordin al preşedintelui Institutului, cu avizul Consiliului de coordonare, standardele de calitate pentru programele de formare profesională pe care le organizează;

b) elaborează sau, după caz, actualizează standardele ocupaţionale pentru ocupaţiile din domeniul administraţiei publice;

c) întreprinde demersurile necesare autorizării, în condiţiile legii, a programelor de perfecţionare profesională pe care le organizează;

d) asigură controlul şi monitorizarea respectării standardelor de calitate pentru programele de formare pe care le organizează în mod direct sau pe care le derulează în parteneriat sau în asociere cu alţi furnizori de formare.

Art. 8. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Institutul poate:

a) să colaboreze cu instituţiile şi autorităţile publice;

b) să colaboreze cu instituţii şi organisme similare din ţară şi din străinătate în domeniul său de activitate;

c) să negocieze, în baza mandatului stabilit de ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, încheierea unor acorduri şi proiecte de colaborare internaţională în domeniile sale de activitate, pe care le prezintă acestuia în vederea aprobării sau însuşirii, urmată de transmiterea către Guvern spre aprobare, după caz;

d) să încheie parteneriate cu entităţi publice şi private, după caz.

Art. 9. - (1) Preşedintele Institutului conduce aparatul propriu al Institutului, stabilit prin prezenta hotărâre, numeşte şi eliberează din funcţie personalul acestuia, în condiţiile legii.

(2) Preşedintele reprezintă Institutul în raporturile cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte autorităţi şi instituţii publice centrale şi locale, cu persoane juridice şi fizice române sau străine, precum şi în justiţie.

(3) Vicepreşedintele îndeplineşte atribuţiile şi sarcinile care îi sunt delegate de preşedinte prin ordin, în condiţiile legii.

Art. 10. - (1) Institutul are un secretar general, care face parte din categoria înalţilor funcţionari publici şi este numit în condiţiile legii.

(2) Atribuţiile secretarului general se stabilesc, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Institutului.

Art. 11. - (1) Numărul maxim de posturi din aparatul propriu al Institutului este de 100, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului preşedintelui Institutului.

(2) Personalul Institutului este format din demnitari, funcţionari publici şi personal contractual.

(3) Structura organizatorică a Institutului este prevăzută în anexa nr. 1

(4) în cadrul structurii organizatorice, prin ordin al preşedintelui Institutului, având în vedere nevoile instituţionale şi structura de personal, se pot înfiinţa, după caz, servicii, birouri şi/sau alte compartimente, în condiţiile legii.

(5) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente se aprobă, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, la propunerea preşedintelui Institutului.

(6) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit legislaţiei în vigoare aplicabilă personalului plătit din fonduri publice.

(7) Atribuţiile compartimentelor, atribuţiile şi responsabilităţile personalului, precum şi circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Institutului, precum şi prin fişa postului.

Art. 12. - (1) Bugetul se aprobă de către ordonatorul principal de credite.

(2) în scopul realizării rolului şi atribuţiilor ce îi revin. Institutul poate iniţia, finanţa şi/sau gestiona/implementa programe şi proiecte de interes naţional, regional sau local în domeniul său de activitate, în condiţiile legii,

Art. 13. - (1) Pe lângă Institut funcţionează un Consiliu de coordonare, constituit în condiţiile stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie.

(2) Consiliul de coordonare se constituie prin decizie a prim-ministrului, pe baza propunerilor scrise ale conducătorilor instituţiilor şi organizaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016.

(3) Selecţia membrilor Consiliului de coordonare prevăzuţi la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 şi a supleanţilor acestora se va face în baza unor criterii de selecţie aprobate prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. Criteriile de selecţie sunt publicate pe paginile de internet ale Cancelariei Prim-Ministrului, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Institutului Naţional de Administraţie. Membrii Consiliului nu pot face parte din secretariatul acestuia.

(4) Consiliul de coordonare adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui consiliului este hotărâtor.

(5) Secretariatul Consiliului de coordonare este asigurat de Institut.

(6) Modul de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

Art. 14. - Consiliul de coordonare îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) avizează anual grilele de programe de formare profesională organizate de Institut şi tematica specifică a acestora;

b) avizează regulamentele de organizare şi desfăşurare a programelor de formare specializată derulate de Institut;

c) avizează standardele de calitate pentru programele de formare profesională pe care le organizează Institutul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

d) avizează propunerile de standarde ocupaţionale elaborate de Institut;

e) elaborează proiectul de regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare, care este înaintat spre aprobare ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice;

f) avizează proiectul de buget al Institutului, precum şi execuţia bugetară a acestuia;

g) avizează propunerile preşedintelui Institutului privind tarifele de participare la programele de formare profesională organizate de Institut, în condiţiile legii, anterior înaintării lor spre aprobare prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice;

h) avizează acordurile de colaborare, de parteneriat sau asociere încheiate de Institut;

i) avizează înfiinţarea centrelor teritoriale.

Art. 15. - (1) Centrele teritoriale de formare continuă pentru administraţia publică, denumite în continuare centre teritoriale, sunt structuri fără personalitate juridică în cadrul Institutului Naţional de Administraţie.

(2) Numărul şi locaţia centrelor teritoriale se stabilesc prin ordin al preşedintelui Institutului, în condiţiile legii.

Art. 16. - (1) Centrele teritoriale exercită atribuţiile stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016.

(2) Centrele teritoriale pot exercita şi alte atribuţii care le-au fost delegate prin ordin al preşedintelui Institutului.

Art. 17. - Conducătorii centrelor teritoriale sunt funcţionari publici de conducere şi sunt numiţi de preşedintele Institutului, în urma promovării unui concurs organizat în condiţiile legii.

Art. 18. - (1) Atestarea absolvirii programelor de formare specializată pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) se face prin certificate de absolvire, semnate de preşedintele Institutului.

(2) Atestarea absolvirii programelor de formare pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (3) şi a programelor de perfecţionare profesională pentru persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1), care nu sunt autorizate în condiţiile legislaţiei aplicabile în domeniul formării profesionale a adulţilor şi nici acreditate în condiţiile legislaţiei în domeniul educaţiei naţionale, se face prin certificate, semnate de preşedintele institutului.

(3) Atestarea absolvirii programelor de formare profesională autorizate în condiţiile legislaţiei în domeniul formării profesionale a adulţilor, organizate de Institut, în mod direct sau în asociere cu alţi furnizori de formare, se face în condiţiile legii.

(4) Atestarea absolvirii programelor de formare acreditate în condiţiile legislaţiei în domeniul educaţiei naţionale se face în condiţiile legii.

(5) Modelele certificatelor de absolvire prevăzute la alin. (1) şi (2) şi modalitatea de gestionare a acestora se aprobă, la propunerea Institutului, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

(6) Certificatele de absolvire prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt însoţite de un supliment descriptiv, iar pe certificat se înscrie nota de absolvire.

Art. 19. - În organizarea şi derularea programelor de formare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016, Institutul utilizează personal specializat, după cum urmează:

a) funcţionari publici şi personal contractual cu experienţă în administraţia publică, certificaţi în condiţiile legii;

b) personal didactic din învăţământul superior;

c) formatori de competenţe profesionale, certificaţi în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL II

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 20. - (1) Institutul preia, prin protocol de predare-preluare, de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de la centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică rezultatele aferente activităţii de formare obţinute din proiecte derulate, cu excepţia celor prevăzute la art. 17 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016.

(2) Bunurile Imobile aferente activităţii de formare profesională preluate sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Proiectele în domeniul formării profesionale preluate se gestionează în continuare de Institut, în condiţiile aprobate şi în termenii stabiliţi până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Programele de formare profesională preluate se finalizează, respectiv se desfăşoară în condiţiile şi în termenii stabiliţi până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Personalul structurilor care fac obiectul prezentei hotărâri îşi păstrează salarizarea conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 21. - Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), pentru anul 2017 grilele de programe de formare profesională şi tematica aferentă acestora se elaborează până la data de 31 martie 2017.

Art. 22, - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Institutul îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 23. “ Parcul normat de mijloace de transport şi consumul de carburanţi pentru Institutul Naţional de Administraţie şi pentru centrele teritoriale este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 24, - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 21 decembrie 2016.

Nr. 1.005.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Institutului Naţional de Administraţie

 

Număr maxim de posturi: 100*, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului preşedintelui

 

 

 

Consiliul de coordonare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedinte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet preşedinte

 

 

 

 

Vicepreşedinte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audit public intern

 

 

 

 

Secretar general

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment registratură şi relaţii cu publicul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia economică, juridică şi resurse umane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia comunicare, proiecte, cooperare şi relaţii externe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia programe de formare specializată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia programe de perfecţionare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre teritoriale*

 

 

 

 

 

 

 

*Se stabilesc prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Administraţie.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aferente activităţii de formare profesională

 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

Dării în folosinţă

Valoarea de inventar (în lei)

Persoana juridică ce administrează imobilul

(CUI)

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresă

 

8.29.08

Imobil - Sediu Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti

Clădire C1 - Corp A

Regim de înălţime: S + D + P + E + M

Suprafaţă construită = 290 mp

Suprafaţă totală = 14,17 mp

Suprafaţă desfăşurată = 1.135 mp

Nr. cadastral 243215 - C1

Clădire C2 - Corp B anexă

Regim de înălţime: P

Suprafaţă construită desfăşurată = 15 mp

Suprafaţă utilă totală = 10,85 mp

Nr. cadastral 243215 - C2

Teren intravilan

Suprafaţă teren = 1.238 mp

Nr. cadastral/nr. CF 243215

N: Str. Occidentului

E: proprietăţi private

S: Colegiul tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice I.N. Socolescu

V: Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice I.N. Socolescu

Str. Occidentului nr. 14,

municipiul Bucureşti, sectorul 1

2004

5.622.400,00

MDRAP

Cod unic de identificare

(CUI) 26369185

Institutul Naţional de Administraţie

105989

8.29.08

Imobil - sediu administrativ

Clădire: planşeu din beton şi pereţi din cărămidă.

An construcţie 1940

Regim de înălţime: S + P + 2 m + 8 E

Suprafaţa construită la sol = 978 mp

Suprafaţa desfăşurată totală = 6.472,48 mp

Suprafaţa utilă = 5.682 mp

Nr. cadastral 230821 - C1 Teren intravilan

Suprafaţă teren = 978 mp

Nr. cadastral/nr. CF 230821

N - str. Eforie

S-E - Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti

S - str. Domniţa Anastasia

V - Intersecţia străzilor Eforie cu Domniţa Anastasia

Strada Eforie nr. 5,

municipiul Bucureşti, sectorul 5

1991

3.281.178,00

MDRAP

Cod unic de identificare

(CUI) 26369185

Institutul Naţional de Administraţie

155800

 

Imobil - Sediu Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Timişoara

Clădire C1

Regim de înălţime: P + 2E

Suprafaţă construită = 842 mp

Suprafaţă desfăşurată = 2.526 mp

Nr. cadastral/nr. topografic:

411632 -C1

Clădire D3

Regim de înălţime: P

Suprafaţă construită = 661 mp

Suprafaţă desfăşurată = 661 mp

Nr. cadastral/nr. topografic: 411632 - C2

Clădire D4

Regim de înălţime: P

Suprafaţă construită = 141 mp

Suprafaţă desfăşurată = 141 mp Nr. cadastral/nr. topografic: 411632-C3 Teren intravilan

Suprafaţă teren = 7.288 mp Nr. cadastral/nr. CF: 411632 Nr. topografic 2049/1/2

N - Statul român prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră

E - Statul român, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră

S - Statul român, prin Serviciul Român de Informaţii şi prin Ministerul Afacerilor Interne

V - Statul român, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră

Str. Grigore T. Popa nr. 2B (cale de acces din str. Sever Bocu nr. 49),

municipiul Timişoara,

judeţul Timiş

2006

7.996.352,00

MDRAP

Cod unic de identificare

(CUI) 26369185

Institutul Naţional de Administraţie

Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului

155318

8.29.08

Parte imobil - Sediu Centrul Teritorial de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Sibiu

Construcţii

Regim de înălţime: S + P + E + M

Drept de administrare asupra 17 încăperi din imobil având:

Suprafaţă construită = 520 mp

Suprafaţă construită desfăşurată = 1.435,83 mp

Teren intravilan

Suprafaţă teren = 2,384 mp

Nr. .CF: 3119 Sibiu

Nr. topografic 1576/1,1577/1

N - Grup Şcolar Agricol Sibiu

E - Grup Şcolar Agricol Sibiu

S - Primăria Municipiului Sibiu, Cercul Militar Sibiu

V - Str. Banatului, locuinţe

Bd. Victoriei nr. 2-4,

municipiul Sibiu, judeţul Sibiu

1996

499.622,00

MDRAP

Cod unic de identificare

(CUI) 26369185

Institutul Naţional de Administraţie

Bunuri din domeniul privat al statului - investiţie realizată în imobilul mai sus identificat

Nr. de identificare M.F.P.

Mansarda cu 17 încăperi

 

 

 

518.994,79

 

INVPPS-31409-2015

Valoarea totală de inventar (în lei) a bunurilor din domeniul public şi din domeniul privat al statului (mai sus identificate)

1.018.616,79

 

 

ANEXA Nr. 3

 

PARCUL NORMAT DE TRANSPORT

şi consumul tunar de carburanţi pentru Institutul Naţional de Administraţie

 

Nr. crt.

Denumirea instituţiei

Tipul mijlocului de transport

Parc normat

(bucăţi)

Consumul maxim de carburant pentru autovehicul litri/lună/ mijloc de transport

1.

Institutul Naţional de Administraţie, inclusiv activităţi specifice de organizare şi monitorizare

autoturism

13

300

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 94.278 din 23 noiembrie 2016 întocmit de Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală,

în baza prevederilor:

- art. 1 alin. (1) lit. e) şi art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

- art. 34 şi art. 81 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- anexa nr. I partea 1 secţiunea 8 pct. 2 lit. (e) pct. 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

- art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- capitolului 13 - Elementele necesare pentru evaluarea ajutoarelor de stat, pct. 13.6 M15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor şi Fişei măsurii 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor de la pct. 8.2.12 din capitolul 8 - Descrierea măsurilor selectate, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014- 2020 (PNDR 2014-2020), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015)3508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, aferentă măsurii 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor, submăsura 15.1 - Plăţi pentru angajamente de silvomediu, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Schema prevăzută la art. 1 este exceptată de la obligaţia notificării prevăzute la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, conform criteriilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Bucureşti, 22 decembrie 2016.

Nr. 1.002.

 

ANEXĂ

 

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT

„Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat cu titlul „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, denumită în continuare schemă.

(2) Ajutoarele pentru angajamentele de silvomediu acordate prin schemă se acordă în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, ca ajutoare cofinanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), fiind identice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora.

(3) Schema este implementată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) prin Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (DGDR - AM PNDR), prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

(4) Schema se aplică pe întreg teritoriul României.

Art. 2. - Textul schemei se publică integral pe pagina web a MADR la adresa www.madr.ro şi APIA la adresa www.apia.org.ro.

 

CAPITOLUL II

Scopul şi obiectivele schemei

 

Art. 3. - (1) Scopul ajutorului constă în acordarea de plăţi compensatorii pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare rezultate din depăşirea cerinţelor obligatorii prevăzute de legislaţia naţională în domeniul silvic sau dreptul intern relevant ca urmare a angajamentelor voluntare încheiate de beneficiarii schemei.

(2) Angajamentele voluntare menţionate la alin. (1) se încheie în vederea conservării biodiversităţii specifice ecosistemelor forestiere şi reducerii eroziunii solurilor forestiere.

Art. 4. - (1) Prin aplicarea schemei se urmăresc reducerea numărului de intervenţii silvotehnice în pădure şi promovarea aplicării de tehnologii de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului.

(2) În vederea atingerii scopului definit la art. 3, schema vizează implementarea următoarelor pachete:

a) pachetul 1 - Asigurarea de zone de linişte,

b) pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri.

 

CAPITOLUL III

Definiţii

 

Art. 5. - În sensul schemei, următorii termeni se definesc astfel:

a) adunatul - este prima etapă din cadrul procesului de colectare caracterizată prin deplasarea fiecărei piese pe un traseu propriu, pe distanţe scurte, de la locul de doborâre până la locurile de concentrare a materialului lemnos;

b) amenajament silvic - reprezintă documentul de bază în gestionarea pădurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric, juridic şi economic, fundamentat ecologic, întocmit pe o perioadă de 10 sau 5 ani şi aprobat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;

c) angajament-voinţa exprimată într-un document asumat prin semnătură de un solicitant al sprijinului financiar, prin care acesta se obligă să respecte condiţiile generale şi specifice de acordare a sprijinului pentru fiecare pachet vizat, astfel cum sunt prevăzute în fişa măsurii 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor din cadrul PNDR 2014-2020 şi schemă şi detaliate în legislaţia naţională;

d) apropiatul lemnului - reprezintă operaţia de deplasare a sarcinilor din tasoanele formate prin adunat şi/sau scos până în platforma primară ce se află lângă o instalaţie permanentă de transport. Se utilizează o anumită cale de apropiat amenajată corespunzător condiţiilor impuse de mijloacele tehnice cu care se realizează deplasarea materialului lemnos;

e) atelajul-este compus din animale de tracţiune (cai sau boi) şi harnaşamentul aferent, utilizat pentru colectarea lemnului exploatat;

f) cerere de plată - o cerere depusă de un beneficiar pentru efectuarea unei plăţi de către APIA în temeiul schemei; la cererea de plată se ataşează, după caz, documentele justificative, prevăzute în documentele de implementare;

g) cerere de sprijin eligibilă - reprezintă cererea de sprijin care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate şi cerinţele specifice asimilate condiţiilor de eligibilitate prevăzute în schemă şi care poate fi selectată în cadrul sesiunilor de depunere a cererilor de sprijin, conform procedurii de selecţie detaliate în Ghidul solicitantului şi manualele de proceduri;

h) cerinţele obligatorii relevante prevăzute de legea naţională a pădurilor sau de dreptul intern relevant şi practicile uzuale specifice fiecărei cerinţe de management aplicabile pachetelor schemei - Codul silvic, legislaţia silvică subsecventă, precum şi sistemul de norme tehnice silvice, economice şi juridice care alcătuiesc regimul silvic cuprind cerinţele obligatorii relevante prevăzute de legea naţională a pădurilor sau de dreptul intern relevant. Cerinţele obligatorii relevante prevăzute de legea naţională a pădurilor sau de dreptul intern relevant şi practicile uzuale specifice fiecărei cerinţe de management aplicabile pachetelor schemei sunt prevăzute în cadrul fişei măsurii 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor, secţiunea Informaţii suplimentare specifice măsurii;

- pierderile de venit în cadrul pachetului 1, precizat la art. 4 alin. (2) lit. a), rezultă din renunţarea la recoltarea lemnului din tăieri de igienă şi tăieri de conservare, având în vedere volumul de lemn aferent produselor de igienă care nu se recoltează pe o perioadă de 5 ani în zona de linişte şi 4 ani în restul suprafeţei angajate de pe unităţile amenajistice pe care sunt planificate lucrări de rărituri, tăieri de regenerare şi tăieri de igienă, precum şi la volumul de lemn aferent produselor rezultate din tăieri de conservare care nu se recoltează pe o perioadă de 5 ani pe toată suprafaţa angajată planificată cu astfel de lucrări;

- costurile suplimentare în cadrul pachetului 2, precizat la art. 4 alin. (2) lit. b), rezultă din utilizarea atelajelor la executarea lucrărilor de rărituri în detrimentul mijloacelor mecanizate, reprezentând diferenţa dintre costurile necesare efectuării lucrărilor de colectare a lemnului din rărituri cu mijloace mecanizate (tractoare) şi cele necesare efectuării acestor lucrări cu atelaje;

i) colectarea lemnului - reprezintă partea procesului tehnologic în care lemnul este deplasat de la cioată până în platforma primară aflată lângă o cale permanentă de transport. Această deplasare se face, într-o primă etapă, pe trasee neamenajate, fiind continuată, în etapa următoare, pe trasee amenajate denumite căi de colectare;

j) Comitetul de monitorizare - reprezintă organismul responsabil cu monitorizarea şi evaluarea progreselor înregistrate în implementarea PNDR 2014-2020, în direcţia realizării obiectivelor acestuia, în condiţiile art. 74 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului;

k) conferinţa a II-a de amenajare - reprezintă şedinţa de preavizare a soluţiilor tehnice propuse de elaboratorul amenajamentului silvic;

l) costuri standard - costuri unitare medii la nivel naţional, cuantificate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” (ICAS), reprezentând pierderi de venit şi costuri suplimentare rezultate ca urmare a aplicării de angajamente de silvomediu care depăşesc nivelul cerinţelor obligatorii relevante prevăzute de legislaţia naţională în domeniul silvic sau dreptul intern relevant, respectiv angajamente de renunţare la recoltarea lemnului din tăieri de igienă şi tăieri de conservare şi de utilizare de atelaje la executarea lucrărilor de rărituri în detrimentul mijloacelor mecanizate;

m) data acordării ajutorului - Înseamnă data primirii de către beneficiarul schemei a notificării privind acordarea sprijinului ca urmare a rezultatului procesului de selecţie;

n) evaluarea şi selectarea cererilor de sprijin - reprezintă acţiunile procedurale prin care documentaţia aferentă cererilor de sprijin este analizată pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi cerinţelor specifice asimilate condiţiilor de eligibilitate, precum şi prin care cererile de sprijin sunt punctate şi ierarhizate în urma aplicării criteriilor de selecţie şi departajare specifice schemei;

o) Ghidul solicitantului - reprezintă o detaliere tehnică a schemei şi cuprinde setul de informaţii necesare solicitantului pentru depunerea cererii de sprijin şi derularea angajamentului, aprobat prin ordin al ministrului şi publicat pe site-urile oficiale ale instituţiilor responsabile pentru gestionarea schemei;p) indicele de recoltare a produselor de igienă - reprezintă volumul pe hectar prevăzut a fi recoltat prin tăieri de igienă de pe suprafeţele angajate, precizate în amenajamentul sau amenajamentele unităţilor de producţie din care fac parte;

q) întreprindere - în sensul art. 1 din anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică;

r) întreprindere aflată în dificultate - conform art. 2 alin. (14) din Regulamentul (UE) nr. 702/2014, reprezintă o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:

- în cazul unei societăţi cu răspundere limitată (alta decât un IMM care a fost înfiinţată de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris a dispărut ca urmare a pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei definiţii, „societate cu răspundere limitată1 se referă, în special, la tipurile de societăţi comerciale menţionate în anexa nr. I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social” include, acolo unde este cazul, orice primă de emisiune;

- în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât o IMM care a fost înfiinţată de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut ca rezultat al pierderilor acumulate. În sensul prezentei definiţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii” se referă în special la acele tipuri de societăţi comerciale menţionate în anexa nr. II la Directiva 2013/34/UE;

- atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

- atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutor pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

- în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:

(i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi

(ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA 1) se situează sub 1,0;

 

1) EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) - profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare.

 

s) platforma primară - reprezintă un punct de colectare a materialului lemnos delimitat în teren;

t) posibilitate - reprezintă volumul de lemn ce poate fi recoltat ca produse principale dintr-o unitate de gospodărire, în baza amenajamentului silvic, pe perioada de aplicare a acestuia;

u) posibilitate anuală - volumul de lemn ce poate fi recoltat ca produs principal dintr-o unitate de gospodărire, rezultat ca raport dintre posibilitate şi numărul anilor de aplicabilitate a amenajamentului silvic;

v) produse accidentale I - arborii dintr-un arboret afectaţi integral de factori biotici şi/sau abiotici sau arborii dintr-un arboret cu vârsta mai mare de 1/2 din vârsta exploatabilităţii tehnice, afectaţi parţial de factori biotici şi/sau abiotici;

w) produse accidentale II - arborii dintr-un arboret cu vârsta mai mică sau egală cu 1/2 din vârsta exploatabilităţii tehnice, afectaţi parţial de factori biotici şi/sau abiotici;

x) produsele de igienă - sunt rezultate din procesul normal de eliminare naturală;

y) răriturile (R) - reprezintă lucrări care se efectuează periodic în arborete tinere, prin care se reduce numărul de exemplare la unitatea de suprafaţă, în scopul ameliorării structurii, creşterii şi calităţii arboretelor;

z) schemă de ajutor de stat - înseamnă actul pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp şi/sau într-un cuantum nedefinit;

aa) scosul lemnului - este o operaţie necesară în unele situaţii, atunci când tasoanele formate prin adunat nu se găsesc în raza de acţiune a mijloacelor principale de colectare, şi constă în deplasarea materialului lemnos din aceste tasoane până la următoarele confluenţe;

bb) tăierile de conservare (TC) - cuprind lucrările prin care sunt promovate nucleele existente de regenerare naturală, prin efectuarea de extracţii de intensitate redusă;

cc) tăierile de regenerare (TR) - se referă la gama de tratamente silvice aplicate pe terenurile forestiere, reprezentând un sistem de măsuri biotehnice prin care se pregăteşte şi se realizează, în cadrul unui regim dat, trecerea arboretelor şi a pădurii de la o generaţie la alta;

dd) teren forestier - terenurile acoperite cu păduri şi terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi din fondul forestier naţional (FFN);

ee) teren forestier eligibil în cadrul schemei - terenul forestier, cu excepţia suprafeţelor încadrate în tipul funcţional I, care respectă condiţiile schemei;

ff) tipul funcţionali - În conformitate cu definiţia precizată în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.672/2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor, reprezintă tipul funcţional în care sunt încadrate pădurile cu funcţii speciale pentru ocrotirea naturii, pentru care, prin lege, este interzisă orice fel de exploatare de lemn sau de alte produse fără aprobarea organului competent prevăzut de lege;

gg) tipul funcţional II - În conformitate cu definiţia precizată în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.672/2000*) privind aprobarea Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor, reprezintă tipul funcţional în care sunt încadrate pădurile cu funcţii speciale de protecţie situate în staţiuni cu condiţii grele sub raport ecologic, precum şi arboretele în care nu este posibilă sau admisă recoltarea de masă lemnoasă, impunându-se numai lucrări speciale de conservare;

hh) unitatea amenajistică (subparcelă - ua) - este unitatea teritorială elementară pentru studiul arboretelor şi pentru planificarea şi executarea lucrărilor silvice;

ii) unitate de gospodărire - unitatea de amenajament pentru care se stabilesc baze de amenajare şi pentru care se reglementează separat fie procesul de producţie lemnoasă, fie acţiuni sau măsuri speciale de ocrotire sau conservare a unor ecosisteme forestiere de interes deosebit;

jj) unitatea de producţie şi/sau protecţie (UP) - reprezintă suprafaţa de fond forestier pentru care se elaborează un amenajament silvic.

 

CAPITOLUL IV

Beneficiarii schemei

 

Art. 6. - Beneficiarii schemei sunt:

a) unităţile administrativ-teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere;

b) persoanele fizice şi juridice care au în proprietate privată terenuri forestiere;

c) asociaţii între beneficiarii precizaţi la lit. a) şi b).

Art. 7. - Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, beneficiarii enunţaţi la art. 6 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie proprietarii suprafeţelor de teren forestier localizate pe teritoriul României pentru care se solicită sprijin În cadrul schemei;

b) să se angajeze că menţin angajamentul de silvomediu pentru o perioadă de 5 ani de la data semnării acestuia;

c) să se angajeze că respectă cerinţele specifice pachetelor de Silvomediu pentru care aplică;

d) să deţină contract de administrare sau prestări servicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru suprafeţele de teren forestier pentru care se solicită sprijin în cadrul schemei;

e) să participe în cadrul angajamentului cu toată suprafaţa de teren forestier deţinută de acesta într-o unitate de producţie şi/sau protecţie.

Art. 8. - (1) Schema nu se aplică beneficiarilor precizaţi la art. 6 dacă aceştia se află, după caz, în următoarele situaţii:

a) sunt întreprinderi aflate în dificultate, în sensul definiţiei precizate la art. 5 lit. r);

b) împotriva lor a fost emisă o decizie de recuperare definitivă a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost executată.

(2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplică beneficiarilor persoane fizice şi celor din categoria unităţilor administrativ-teritoriale de nivel LAU 2 (comune, oraşe, municipii) şi nici formelor asociative ale acestora.

 

CAPITOLUL V

Suprafaţa eligibilă schemei

 

Art. 9. - (1) Fac obiectul aplicării schemei terenurile forestiere, cu excepţia suprafeţelor încadrate în tipul I funcţional (T I), cu condiţia ca terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi să nu reprezinte mai mult de 15% din suprafaţa angajată.

(2) Suprafaţa minimă pentru care se încheie angajamentul este de 100 ha.

(3) Suprafeţele care fac obiectul angajamentului trebuie identificate în format electronic.

(4) Suprafaţa trebuie să facă parte dintr-un amenajament silvic în vigoare. Amenajamentul se consideră a fi în vigoare după ce a fost avizat procesul-verbal al conferinţei a II-a de amenajare, act ce semnifică începerea perioadei de aplicare a amenajamentului.

 

CAPITOLUL VI

Tipul sprijinului, intensitatea ajutorului şi valoarea sprijinului

 

Art. 10, - (1) Sprijinul acordat în cadrul schemei este de tip compensatoriu.

(2) Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă pe hectar de teren forestier, constând în costurile standard precizate la art. 12, şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de deţinătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani.

(3) în cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente, ale căror cerinţe specifice sunt încadrate în pachetele precizate la art. 4 alin. (2).

(4) Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinaţie cu pachetul 1.

Art. 11. - Intensitatea ajutorului public nerambursabil acordat în baza prezentei scheme este de 100% din totalul costurilor eligibile, dar nu mai mult de 200 euro pe ha şi pe an.

Art. 12. - (1) Valorile plăţilor compensatorii acordate sunt următoarele:

a) 25 € pe an şi pe hectar pentru suprafaţa angajată în cadrul pachetului 1;

b) 103 € pe an şi pe hectar pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul pachetului 2.

(2) Pentru suprafaţa cuprinsă între 100 şi 500 ha se va acorda 100% din valoarea plăţii compensatorii, iar pentru suprafeţe mai mari de 500 ha se aplică degresivitatea sprijinului financiar, astfel că nivelul plăţilor va fi ajustat după cum urmează:

a) pentru suprafaţa cuprinsă între 500,01 ha şi 1.000 ha se va acorda 75% din valoarea plăţii/plăţilor compensatorii;

b) pentru suprafaţa cuprinsă între 1.000,01 ha şi 5.000 ha se va acorda 50% din valoarea plăţii/plăţilor compensatorii;

c) pentru suprafaţa mai mare de 5.000 ha se va acorda 35% din valoarea plăţii/plăţilor compensatorii.

 

CAPITOLUL VII

Costuri eligibile

 

Art. 13. - (1) Costurile eligibile în cadrul schemei sunt constituite din costuri standard, acordate sub forma plăţilor compensatorii precizate la art. 12 alin. (1).

(2) Costurile standard calculate pentru plăţile acordate în cadrul schemei nu includ costuri tranzacţionale şi investiţionale.

(3) Valorile costurilor standard menţionate la art. 12 pot fi revizuite pe perioada de aplicare a schemei şi a angajamentelor în urma revizuirii metodologiilor de calcul sau a variabilelor utilizate în calculul acestora, dar Iară să depăşească valoarea precizată la art. 11.

 

CAPITOLUL VIII

Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

 

Art. 14. - (1) Beneficiarii definiţi la art. 6 depun la APIA o singură cerere de sprijin în cadrul unei sesiuni de depunere a cererilor de sprijin, cerere întocmită conform modelului prevăzut ca anexă la Ghidul solicitantului.

(2) Selecţia cererilor de sprijin va fi realizată pe baza principiilor, criteriilor de selecţie şi, după caz, a criteriilor de departajare a cererilor de sprijin cu punctaj egal, cu ierarhizare după punctajul obţinut, cu încadrarea în alocarea disponibilă.

(3) Criteriile de selecţie şi sistemul de punctaj se stabilesc de către MADR prin DGDR- AM PNDR în consultare cu Comitetul de monitorizare pentru PNDR 2014-2020 şi se detaliază în Ghidul solicitantului aferent schemei.

(4) Criteriile şi punctajele de selecţie pot fi modificate pe parcursul implementării schemei în vederea atingerii obiectivelor, a indicatorilor şi a cadrului de performantă propuse prin PNDR 2014-2020.

(5) Criteriile de selecţie vor avea în vedere următoarele principii:

a) principiul prevalării funcţiilor de protecţie: se va acorda prioritate cererilor de sprijin pentru care indicatorul „ponderea pădurilor situate în tipul funcţional TII în total suprafaţă angajată” este mai mare;

b) principiul zonelor prioritare: se va acorda prioritate pădurilor situate în zone cu înaltă valoare naturală şi care asigură servicii ecosistemice critice pentru protecţia solului, a apei şi a biodiversităţii, prin prioritizarea grupelor şi subgrupelor funcţionale precizate în Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.672/2000*) privind aprobarea Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor;

c) principiul proprietăţii: se va acorda prioritate solicitărilor depuse de deţinătorii de pădure persoane fizice sau asociaţii ale acestora.

(6) Sprijinul financiar în cadrul acestei scheme se acordă în urma aplicării procesului de selecţie şi notificării beneficiarului privind finanţarea cererii de sprijin.

(7) Plata efectivă a ajutorului se efectuează sub forma plăţilor compensatorii menţionate la art. 12, în baza cererilor de plată depuse de beneficiar şi autorizate la plată de către APIA în urma parcurgerii procedurilor specifice ale APIA.

Art. 15. - (1) Implementarea schemei se realizează pe baza procedurilor de evaluare, selectare, control, supracontrol, autorizare plăţi, monitorizare şi raportare, elaborate la nivelul instituţiilor delegate şi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(2) Instituţiile menţionate la alin. (1) vor efectua toate verificările necesare pentru a stabili dacă solicitanţii întrunesc condiţiile pentru a beneficia de sprijin în cadrul schemei.

Art. 16. - (1)0 clauză de revizuire este prevăzută pentru angajamentele încheiate în cadrul schemei pentru a asigura ajustarea acestora în cazul modificării cerinţelor obligatorii pe care angajamentele trebuie să le depăşească.

(2) O clauză de revizuire este prevăzută pentru angajamentele încheiate în cadrul schemei care depăşesc perioada de programare 2014-2020, pentru a asigura ajustarea acestora la cadrul juridic al următoarei perioade de programare.

(3) în cazul în care beneficiarul nu este de acord cu ajustările ce decurg din clauzele de revizuire precizate la alin. (1) şi/sau

(2), angajamentul încetează şi nu se solicită rambursarea plăţilor acordate pentru perioada în care angajamentul a produs efecte.

(4) Angajamentul aflat în derulare pentru plăţi pentru angajamente de silvomediu se poate transforma într-un alt tip de angajament prevăzut de măsurile PNDR 2014-2020, în cursul perioadei de îndeplinire a respectivului angajament, cu condiţia respectării următoarelor condiţii:

a) conversia prezintă avantaje importante în domeniul mediului;

b) angajamentul existent este consolidat în mod substanţial.

(5) în cazul transformării angajamentelor se încheie un nou angajament pentru toată perioada specificată de măsura aferentă noului angajament, indiferent de perioada în care angajamentul iniţial a fost deja pus în aplicare.

(6) Angajamentele aflate în derulare pentru plăţi pentru angajamente de silvomediu pot fi adaptate, cu condiţia ca noile angajamente să ţină seama de îndeplinirea obiectivelor angajamentului iniţial. Beneficiarul trebuie să îndeplinească angajamentul adaptat pentru restul duratei angajamentului iniţial.

(7) Regulile detaliate privind transformarea şi adaptarea angajamentelor vor fi stabilite prin norme naţionale aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

 

CAPITOLUL IX

Condiţii specifice schemei

 

Art. 17. - Beneficiarii schemei trebuie să respecte la nivelul întregii exploataţii agricole standardele de ecocondiţionalitate stabilite în temeiul titlului VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, prevăzute în legislaţia naţională.

Art. 18. - (1) Cerinţele specifice de implementare a pachetului 1 sunt următoarele:

a) Fiecare solicitant al sprijinului financiar delimitează o zonă de linişte compactă de cel puţin 20% din totalul suprafeţei eligibile angajate, delimitată prin limite parcelare sau subparcelare. În situaţia în care solicitantul deţine în proprietate terenuri forestiere situate în mai multe UP-uri, administrate de acelaşi ocol silvic sau de ocoale silvice diferite, delimitarea zonei de linişte compacte de minimum 20% se va asigura la nivel de UP. Zona de linişte compactă nu poate avea o suprafaţă mai mică de 20 ha.

b) în cadrul zonelor de linişte, pentru perioada de angajament, vor fi permise doar lucrări de împădurire, ajutorarea regenerărilor naturale, întreţinerea culturilor şi a seminţişurilor până la realizarea stării de masiv, descopleşiri, degajări, depresaje şi curăţări, precum şi lucrări de reconstrucţie ecologică care se continuă din perioada premergătoare angajamentului.

c) în cazul în care pe perioada de aplicare a angajamentului în cadrul zonei de linişte apar fenomene care impun recoltarea de produse accidentale I sau II pe o suprafaţă mai mică de 50% din suprafaţa zonei de linişte, lemnul afectat va fi extras în condiţiile legii. În cazul în care suprafaţa pe care apar fenomene care impun recoltarea de produse accidentale I sau II este de cel puţin 50% din suprafaţa zonei de linişte, angajamentul se încheie fără a fi necesară rambursarea sprijinului primit anterior în cadrul angajamentului.

d) Pe suprafaţa din angajament care nu face obiectul constituirii zonei de linişte se pot executa lucrările prevăzute de amenajamentul silvic, avându-se în vedere ca pe perioada angajamentului să nu se intervină cu lucrări mai mult de o dată pe aceeaşi unitate amenajistică, cu excepţia cazului în care este necesar să se efectueze lucrări de împădurire, ajutorarea regenerărilor naturale, întreţinerea culturilor şi a seminţişurilor până la realizarea stării de masiv, descopleşiri, degajări, depresaje şi curăţări. În situaţia în care pe suprafaţa unei unităţi amenajistice din afara zonei de linişte are loc un fenomen ce impune recoltarea de produse accidentale I sau II, lemnul afectat va fi extras în condiţiile legii.

e) în situaţia în care pentru suprafaţa angajată, în afara zonei de linişte, există unităţi amenajistice încadrate în tipul funcţional TII, pentru care în amenajament sunt prevăzute lucrări speciale de conservare, aceste lucrări se vor aplica, cu excepţia recoltării de masă lemnoasă.

(2) Pentru aplicarea pachetului 1 se va avea în vedere ca:

a) până la expirarea amenajamentului sau, în cazul în care angajamentul se întinde pe perioada a două amenajamente, până la expirarea celor două amenajamente silvice, volumul rămas de recoltat prin tăieri de conservare pe toată suprafaţa din angajament să fie egal cu cel puţin cinci posibilităţi anuale de recoltare a masei lemnoase prin tăieri de conservare prevăzute în amenajamentul sau amenajamentele silvice (cumulate), şi

b) pâră la expirarea amenajamentului sau, în cazul în care angajamentul se întinde pe perioada a două amenajamente, până la expirarea celor două amenajamente silvice, volumul rămas de recoltat prin tăieri de regenerare pe toată suprafaţa din angajament să fie egal cel puţin cu volumul rezultat din înmulţirea indicelui de recoltare a produselor de igienă cu de cinci ori suprafaţa din angajament din zona de linişte şi de patru ori suprafaţa din angajament din afara zonei de linişte

Art. 19. - Cerinţele specifice de implementare a pachetului 2 sunt următoarele:

a) Fiecare solicitant al sprijinului financiar precizează unităţile amenajistice pe care urmează să efectueze rărituri cu atelaje pe toată perioada de angajament.

b) Unităţile amenajistice selectate trebuie să se regăsească în planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor din amenajamentul silvic, în secţiunea rărituri,

c) Suma suprafeţelor unităţilor amenajistice selectate nu poate depăşi jumătate din suprafaţa totală a unităţilor amenajistice precizate în planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor din amenajamentul silvic, în secţiunea rărituri. Suprafaţa anuală pentru care se poate solicita sprijin este de 20% din suprafaţa selectată (+/-10%),

d) Adoptând acest pachet, solicitantul sprijinului se angajează să contracteze sau să efectueze lucrările de colectare a materialului lemnos folosind exclusiv atelaje la operaţiile de adunat, scos şi apropiat pe suprafaţa parcursă cu rărituri ce face obiectul angajamentului, până la platforma primară.

e) Lucrările de colectare trebuie să cuprindă cel puţin operaţia de adunat şi una sau amândouă din operaţiile de scos şi apropiat.

f) Distanţa de colectare pentru care se solicită sprijin trebuie să fie de minimum 100 m, iar cea maximă de 1.000 m.

g) Atelajele vor fi folosite avându-se în vedere ca volumul arborelui mediu colectat să fie de cel mult 0,3 m3.

 

*) Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.672/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL X

Durata de aplicare a schemei

 

Art. 20. - Schema se aplică până la data de 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii potrivit reglementărilor europene aferente post-perioadei 2014-2020.

 

CAPITOLUL XI

Bugetul schemei

 

Art. 21. - Valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul schemei, angajată pe durata de aplicare a acesteia, este echivalentul în lei a 117.803.922 euro.

 

CAPITOLUL XII

Reguli privind cumulul ajutoarelor

 

Art. 22. - Sprijinul acordat beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 poate fi cumulat, pe aceeaşi suprafaţă angajată, cu orice alt sprijin financiar, atât timp cât acesta vizează plăţi compensatorii identificabile diferite.

 

CAPITOLUL XIII

Publicarea şi raportarea beneficiarilor schemei

 

Art. 23. - (1) Publicarea informaţiilor privind beneficiarii schemei se realizează în conformitate cu prevederile art. 111, 112 şi 113 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al

Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind funcţionarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Informaţiile menţionate la alin. (1) se publică pe pagina web a AFIR la adresa www.afir.info.

(3) MADR, prin Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale (DGAERI), pe baza informaţiilor primite din partea DGDR- AM PNDR, transmite Comisiei Europene, în format electronic, un raport anual, conform menţiunilor din cap. III al Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) APIA ţine evidenţe detaliate privind informaţiile şi documentele justificative necesare pentru a se demonstra că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 702/2014 aplicabile schemei.

(5) Monitorizarea ajutoarelor de stat acordate prin schemă se realizează de către MADR prin DGDR- AM PNDR, AFIR şi APIA. Acestea pot să realizeze, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, controale la faţa locului şi sunt obligate să verifice respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor şi să dispună măsurile ce se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate.

(6) Evidenţele menţionate la alin. (4) se păstrează timp de 10 ani de la data la care a fost acordat ultimul ajutor în cadrul schemei.

Art. 24. - MADR, prin DGAERI, transmite Comisiei Europene, în termen de 20 de zile lucrătoare sau într-un termen mai îndelungat, care poate fi stabilit în cerere, toate informaţiile şi documentele justificative pe care Comisia le consideră necesare pentru a monitoriza aplicarea schemei.

 

CAPITOLUL XIV

Dispoziţii finale

 

Art. 25. - Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau ale sistemului de sancţiuni aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, după caz.

 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016

 

În temeiul ari 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 293 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 2 din Procedura privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 8 februarie 2016, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(2) Cererile se analizează de comisiile instituite în cadrul autorităţilor fiscale prevăzute la alin. (1), în temeiul art. 1 din Procedura de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii în aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.554/2016.”

Art. II. - Cererile depuse în perioada cuprinsă între data abrogării Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispoziţiilor art. 61-65 şi ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, cu modificările şi completările ulterioare, şi data intrării în vigoare a prezentului ordin se analizează şi se soluţionează de către comisiile instituite în temeiul art. 1 din Procedura de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii în aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.554/2016.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 28 decembrie 2016.

Nr. 2.920.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Protocolului de screening auditiv universal la nou-născuţi în vederea standardizării metodei de testare auditivă prin otoemisiuni acustice

 

Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V, 7.022 din 30 decembrie 2016 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014- 2020 pentru implementarea Strategiei naţionale, aprobată prin Hotărârea Guvernului 1.028/2014,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. g) şi art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministerul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Protocolul de screening auditiv universal la nou-născuţi în vederea standardizării metodei de testare auditivă prin otoemisiuni acustice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) în sensul prezentului ordin, protocolul de screening auditiv universal la nou-născuţi reprezintă ansamblul de măsuri, proceduri şi direcţii cu privire la testarea auditivă a nou-născutului, precum şi traseul acestuia de la data primei testări auditive şi până la momentul diagnosticării hipoacuziei sau stării de auz normal.

Art. 2. - (1) Personalul din unităţile sanitare din sistemul de sănătate ce deţin echipamente medicale de screening auditiv au următoarele obligaţii:

a) managerul unităţii sanitare consemnează în fişa postului personalului desemnat responsabilitatea realizării testării de screening auditiv;

b) personalul medical desemnat pentru efectuarea screeningului auditiv, respectiv asistente medicale ale secţiei de neonatologie, asistente din secţiile sau compartimentele de terapie intensivă, precum şi medicii din centrele de diagnostic, are obligaţia de a realiza testarea auditivă conform prevederilor protocolului;

c) personalul medical implicat în procesul de screening auditiv are obligaţia de actualizare continuă a cunoştinţelor conform ghidului video distribuit la încheierea contractului subsecvent de achiziţie a echipamentelor medicale de screening auditiv şi accesibil pe site-ul www.rensa.ms.ro.

(2) Efectuarea screeningului se consemnează în foaia de observaţie clinică generală de către personalul care l-a efectuat.

(3) Testarea auditivă a fiecărui copil se înregistrează prin descărcarea datelor din echipamentul medical de testare auditivă în Registrul electronic naţional de screening auditiv.

(4) Biletul de externare include rezultatul testării auditive şi recomandările.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

 

Bucureşti, 3 ianuarie 2017.

Nr. 4.

 

ANEXĂ

 

PROTOCOL

de screening auditiv universal la nou-născuţi în vederea standardizării metodei de testare auditivă prin otoemisiuni acustice

 

Screeningul auditiv universal presupune testarea auditivă a tuturor nou-născuţilor la ambele urechi, indiferent de prezenţa sau absenţa factorilor de risc pentru hipoacuzie.

I. Cum?

Testarea se va efectua prin otoemisiuni acustice tranzitorii - test de screening. Se va repeta testul în situaţia în care condiţiile de înregistrare nu sunt cele recomandate (artefacte sub 20% şi stabilitate a sondei peste 80%),

Rezultatul va fi sub forma PASS (trecerea testului) sau REFER (nu a trecut testul), iar recomandările la externarea din maternitate vor ţine cont de;

1. rezultatul testării fiecărei urechi;

2. categoria de copil (cu sau fără factori de risc);

3. Încadrarea în protocolul naţional de testare de mai jos.

II. Când?

1. cu o zi înainte de externare (Z2-Z3 la nou-născuţii sănătoşi; o zi înainte de externare pentru nou-născuţii care stau mai mult în maternitate);

2. În caz de rezultat REFER la cel puţin una dintre urechi, se recomandă repetarea testului pentru confirmarea rezultatului înainte de externare.

III. Rezultate şi urmărire:

1. nou-născuţii sănătoşi care au obţinut PASS la ambele urechi la prima testare - urmărirea dezvoltării limbajului de către părinţi; audiogramă înainte de intrarea la grădiniţă şi la şcoală;

2. nou-născuţii sănătoşi care au obţinut REFER cel puţin la una dintre urechi la prima testare - retestare în maternitate înainte de a împlini o lună de viaţă;

3. nou-născuţii sănătoşi care au obţinut REFER la cel puţin una dintre urechi la a două testare - diagnostic audiologic în centru de Audiologie/ORL specializat la vârsta de 3 luni;

4. nou-născuţii din secţiile de terapie intensivă din maternităţi sau spitalele cu secţii sau compartimente de pediatrie cu paturi de terapie intensivă care au obţinut PASS la ambele urechi - evaluare audiologică la 6 şi la 18 luni, în centrele de audiologie/ORL specializate;

5. nou-născuţii din secţiile de terapie intensivă din maternităţi sau spitalele cu secţii sau compartimente cu paturi de terapie intensivă care au obţinut REFER, adică nu au trecut testul, la cei puţin una dintre urechi - diagnostic audiologic în centru de audiologie/ORL specializat, peste 3 luni (nu mai târziu de vârsta de 6 luni). Pentru cei la care s-a infirmat suspiciunea de hipoacuzie se va urmări dezvoltarea limbajului de către părinţi; audiogramă înainte de intrarea la grădiniţă şi la şcoală;

6. nou-născuţii diagnosticaţi cu hipoacuzie în urma diagnosticului audiologic din centrele de audiologie/ORL specializate - recomandarea protezării auditive; evaluarea beneficiului protezării la 3-6 luni.

Familiile nou-născuţilor care obţin REFER la cel puţin una dintre urechi la testarea de screening auditiv (prima sau a două testare) din maternităţi trebuie anunţaţi pentru următoarea etapă. La nivel de centru specializat se va stabili strategia de urmărire în funcţie de caz.

 

ORDIN

pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2016

 

Având în vedere dispoziţiile art. 15, 16 şi 41 din Constituţia României, republicată, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

în temeiul art. 94-98 şi art. 257-259 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 9 septembrie 2016, se modifică după cum urmează:

- La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) în unităţile de învăţământ în care funcţiile de director sau de director adjunct nu au fost ocupate prin concurs sau devin vacante prin demisie, pensionare, alte motive legale, conducerea unităţilor de învăţământ este asigurata, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic titular, membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional, numit prin detaşare în interesul învăţământului sau prin delegarea atribuţiilor specifice funcţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin decizia inspectorului şcolar general, cu avizul consultativ al consiliului profesoral din unităţile de învăţământ respective şi al consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanei. În cazul în care postul de director sau de director adjunct este temporar vacant, conducerea unităţilor de învăţământ este asigurată, până la revenirea titularului postului, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare sau delegare de atribuţii, conform procedurii menţionate anterior.”

Art. II. - Direcţia generală management şi resurse umane din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

 

Bucureşti, 6 ianuarie 2017.

Nr. 3.044.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.