MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 22/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 22         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 9 ianuarie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

3. - Decizie privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

872/5.932/2.284/2.903/2016. - Ordin al ministrului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

 

2.526/2016. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 837/2014

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

1.313/2016. - Ordin privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

 

În temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (2) şi art. 115 alin. (5) din Constituţia României, republicată, ale art. 32 alin. (1) lit. b) şi art. 84 alin. (8) şi (10) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor se convoacă în sesiune extraordinară în data de 9 ianuarie 2017, ora 17,00, pentru perioada 9-31 ianuarie 2017.

Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2017.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

 

Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru pentru sesiunea extraordinară a Camerei Deputaţilor

- 9-31 ianuarie 2017 –

 

I. Proiectul ordinii de zi

1. Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, precum şi a altor iniţiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor care urmează să fie avizate de comisiile parlamentare în termenele stabilite

2. Validarea unor mandate de deputat şi depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor de către deputaţii ale căror mandate au fost validate

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil (PL-x 303/2016)

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil (PL-x 415/2016)

5. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (PL-x 838/2015)

 

II. Proiectul programului de lucru

Luni, 9 ianuarie 2017

 

- ora 16,00

- Şedinţa Biroului permanent al Camerei Deputaţilor

 

- Şedinţa Comitetului liderilor grupurilor parlamentare

- ora 17,00 - până la finalizare

ŞEDINŢA ÎN PLEN A CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

Aprobarea ordinii de zi a Camerei Deputaţilor şi a programului de lucru pentru sesiunea extraordinară

- la încheierea şedinţei în plen - ora 1800

ACTIVITATE ÎN COMISIILE PARLAMENTARE

 

Avizarea unor proiecte de legi şi propuneri legislative; documentare şi soluţionarea unor probleme repartizate comisiilor

 

 

Marţi, 10 - luni, 23 ianuarie 2017 - orele 9,00-17,00

ACTIVITATE ÎN COMISIILE PARLAMENTARE

 

Avizarea unor proiecte de legi şi propuneri legislative; documentare şi soluţionarea unor probleme repartizate comisiilor

 

 

Marţi, 24 ianuarie 2017 - zi liberă

 

Miercuri, 25 - vineri, 27 ianuarie 2017- orele 9,00-17,00

ACTIVITATE ÎN COMISIILE PARLAMENTARE

 

Avizarea unor proiecte de legi şi propuneri legislative; documentare şi soluţionarea unor probleme repartizate comisiilor

 

 

Luni, 30 ianuarie 2017

ŞEDINŢAÎN PLEN A CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

Dezbateri asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi.

 

 

Marţi, 31 ianuarie 2017

ŞEDINŢAÎN PLEN A CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

Dezbateri asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

 

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 872 din 1 noiembrie 2016

Nr. 5.932 din 7 decembrie 2016

Nr. 2.284 din 14 decembrie 2016

Nr. 2.903 din 23 decembrie 2016

 

ORDIN

privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

 

În temeiul prevederilor:

- art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

- art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

- art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Angajaţii operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202,6209), beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) posturile pe care sunt angajaţi corespund listei cuprinzând ocupaţiile menţionate în anexă;

b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;

c) deţin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, şi prestează efectiv una dintre activităţile prevăzute în anexă;

d) angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice venituri din activitatea de creaţie de programe pentru calculator.

(2) Societăţile care se înfiinţează în cursul anului fiscal, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală prevăzute la alin. (1), sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. d) pentru anul înfiinţării şi pentru anul fiscal următor.

(3) Societăţile care au făcut în cursul anului obiectul unei reorganizări potrivit legii, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală prevăzută la alin. (1), sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. d) pentru anul în care s-a produs operaţiunea de reorganizare.

(4) De prevederile alin. (1) beneficiază cetăţenii români şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene ale căror diplome sunt echivalate, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu diploma acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau cu diploma acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă.

Art. 2. - Activitatea de creaţie de programe pentru calculator, în sensul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă prestarea efectivă a uneia dintre activităţile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupaţiilor specifice menţionate în anexă în scopul realizării unui produs final sau a unei componente a unui produs final, destinat comercializării.

Art. 3. - (1) Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, conform ocupaţiilor prevăzute în anexă, sunt:

a) actul constitutiv, în cazul operatorilor economici;

b) organigrama angajatorului;

c) fişa postului;

d) copia cu menţiunea „conform cu originalul” a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învăţământul universitar de lungă durată, însoţită de copia cu menţiunea „conform cu originalul” a foii matricole sau, după caz, a suplimentului la diplomă, respectiv copia cu menţiunea „conform cu originalul” a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, însoţită de copia cu menţiunea „conform cu originalul” a suplimentului la diplomă, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare a diplomei, eliberat prin structurile Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene;

e) copia cu menţiunea „conform cu originalul” a contractului individual de muncă;

f) statul de plată întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

g) comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea iniţierii procesului de creaţie de programe pentru calculator;

h) balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creaţie de programe pentru calculator.

(2) Dosarul cuprinzând documentele justificative se va păstra la sediul angajatorului în vederea controlului. În situaţia în care angajatorul păstrează documentele justificative în format electronic, acestea vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, furnizat de un furnizor de servicii acreditat.

(3) Angajatorul va întocmi separat statul de plată pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

(4) încadrarea unei persoane în categoriile de activităţi sau de ocupaţii, în scopul beneficierii de scutirea de impozit pe veniturile din salarii prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, constituie responsabilitatea angajatorului.

Art. 4. - Scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică lunar numai pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, obţinute din desfăşurarea unei activităţi de creare de programe pentru calculator, în baza unui contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire.

Art. 5. - (1) Anexa se actualizează periodic, în conformitate cu modificările şi completările Clasificării ocupaţiilor din România.

(2) Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 7. - (1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii în care intră în vigoare ordinul.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului pentru societatea informaţională, al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice nr. 217/4.172/1.348/835/2015 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 30 iulie 2015.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Ministrul finanţelor publice,

Delia Popescu

Mircea Dumitru

Dragoş-Nicolae Pîslaru

Anca Dana Dragu

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând ocupaţiile specifice activităţilor de creaţie de programe pentru calculator

 

Nr. crt.

Ocupaţia

Descrierea activităţii

1.

Administrator baze de date

Activităţi de furnizare a expertizei de specialitate şi a asistenţei practice în managementul sistemelor de baze de date şt în utilizarea datelor informatice pentru a răspunde cerinţelor sistemului informatic în orice moment al ciclului de viaţă, în conformitate cu criteriile de calitate definite

2.

Analist

Activităţi de realizare a analizei în vederea definirii specificaţiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerinţelor utilizatorilor

3.

Inginer de sistem în informatică

Activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare cu cunoştinţe adecvate de tehnologie software şi hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării şi modificării sistemelor informatice ce conţin software ca principal componentă

4.

Inginer de sistem software

Activităţi de adaptare şi/sau de armonizare a soluţiilor hardware, software şi a sistemelor de operare, precum şi a aplicaţiilor existente ori proiectate la necesităţile reale sau estimate ale utilizatorilor, în vederea îndeplinirii cerinţelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns)

5.

Manager de proiect informatic

Activităţi de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice aplicaţiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului şi urmărirea cerinţelor proiectelor (informaţii/date necesare, programare, analiză). Managerii de proiect dezvoltă, planifică, analizează, estimează şi stabilesc priorităţile aferente componentelor ce urmează să fie realizate, precum şi fazele şi termenele de execuţie a proiectelor.

6.

Programator

Activităţi de realizare a programelor pentru calculator, conform unor specificaţii predefinite, şi asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformităţii cu specificaţiile

7.

Proiectant de sisteme informatice

Activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare bazate pe cunoştinţe de specialitate cu cunoştinţe în utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de programare, în vederea producerii şi implementării unor soluţii funcţionale care să corespundă cerinţelor predefinite ori unor necesităţi organizaţionale

8.

Programator de sistem informatic

Activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare cu cunoştinţe adecvate de tehnologie software şi hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării şi modificării sistemelor informatice ce conţin software ca principală componentă

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri

şi piscicultură nr. 837/2014

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 166.318 din 21 decembrie 2016 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură, în temeiul prevederilor art. 3 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - După articolul 37 din Metodologia privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 13 noiembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 371, cu următorul cuprins:

- Art. 371. - (1) Stabilirea volumului materialelor lemnoase se realizează, după caz:

a) pentru lemnul rotund cu coajă, cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 20 cm se determină volumul în mc pe specii pentru lemnul brut, cu două zecimale, în baza măsurării la fiecare piesă a lungimii în metri şi a diametrului la mijloc în centimetri;

b) pentru lemnul rotund cojit, cu diametrul la capătul subţire mai mare sau egal cu 20 cm se determină volumul în mc pe specii pentru lemnul net, cu două zecimale, în baza măsurării la fiecare piesă a lungimii în metri şi a diametrului la mijloc în centimetri;

c) pentru lemnul rotund, cu diametrul la capătul subţire mai mic de 20 cm, dacă nu se aplică metodele prevăzute la lit. a) sau b), acesta se aşază în figuri geometrice, iar volumul se

determină în mc prin utilizarea factorilor de cubaj stabiliţi pe grupe de specii;

d) pentru lemnul fasonat în steri: lemn de foc, grămezi de crăci şi fascine, se determină volumele exprimate în unităţi convenţionale şi echivalentul în mc, cu două zecimale;

e) celelalte materiale lemnoase şi produse din lemn se măsoară după metodele specifice, volumul exprimat în unităţi convenţionale se echivalează în mc.

(2) La calculul volumului lemnului rotund inventariat în condiţiile alin. (1) lit. a) şi b) se admit următoarele toleranţe:

a) ± 2% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese mai mare de 100 bucăţi;

b) ± 3% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese cuprins între 50 şi 100 bucăţi;

c) ± 4% din volumul total în cazul inventarierii unui număr de piese mai mic de 50 bucăţi.

(3) La calculul volumului lemnului aşezat în figuri geometrice, toleranţa de măsurare admisă este de ± 2% din volumul total.

(4) La evaluarea volumului de lemn pe picior destinat valorificării se admit toleranţele aferente fiecărei metode dendrometrice prevăzute de reglementările în vigoare”,

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la data de 21 aprilie 2017.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Erika Stanciu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 decembrie 2016.

Nr. 2.526.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

 

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 2.279 din 30 decembrie 2016 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 şi 219 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La capitolul I articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru asigurarea continuităţii tratamentului bolnavilor cuprinşi în programele naţionale de sănătate curative în trimestrul I 2017, se încheie acte adiţionale la contractele pentru derularea programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016 încheiate între casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate care derulează programe naţionale de sănătate curative, la media lunară a serviciilor efectuate şi consumurilor de medicamente şi materiale sanitare în anul precedent, ţinând cont de indicatorii realizaţi în cursul anului 2016, stocurile de medicamente/materiale sanitare, precum şi de plăţile ce urmează a se efectua la termenul de scadenţă.”

2. La capitolul VII, după titlul „Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2016” se introduce un nou titlu, titlul „Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru trimestrul I 2017”, cu următorul cuprins:

„Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru trimestrul I 2017

 

 

 

 

- mii lei –

Denumire program de sănătate

Credite de angajament trimestrul 12017

Credite bugetare trimestrul I 2017

Programul naţional de oncologie, din care:

553.082,19

385.430,45

Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecţiuni oncologice (adulţi şi copii)

515.019,42

350.364,79

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET - CT (adulţi şi copii)

4.588,00

4.279,34

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

128,12

94,53

Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi

404,45

315,56

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizată în regim de spitalizare de zi (adulţi şi copii)

32.942,20

30.376,23

Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi

0,00

0,00

Programul naţional de diabet zaharat

235.450,08

234.688,69

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

13.405,74

12.953,47

Programul naţional de tratament pentru boli rare

30.984,06

32.847,46

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

31.132,93

35.957,67

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

19.852,17

25.470,98

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteza auditiva)

5.184,74

8.040,66

Programul naţional de boli endocrine

1.625,35

1.476,21

Programul naţional de ortopedie

21.407,06

22.755,10

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

111,44

127,92

Programul naţional da boli cardiovasculare

29.999,00

44.156,37

Programul naţional de sănătate mintală

440,22

481,82

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care:

8.245,77

7.820,69

Subprogramul de radiologie intervenţională

5.140,83

4.922,16

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

2.821,73

2.741,96

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

108,21

66,65

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

175,00

89,92

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

247.787,99

247.787,99

Total

1.198.708,74

1.059.995,48”

 

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

Bucureşti, 30 decembrie 2016.

Nr. 1.313.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.