MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 29/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 29         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 11 ianuarie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

6.120/2016. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind aprobarea metodologiei de evaluare anuală şi a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat

 

3.004. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016-2017

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind aprobarea metodologiei de evaluare anuală şi a fluxurilor aferente procesului de alocare a subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat

 

În baza prevederilor art. 6, 29 şi 71 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.239/1996 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.696/2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea cluburilor sportive studenţeşti din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Sportul de performanţă pentru studenţi se organizează, de regulă, în cadrul cluburilor sportive universitare.

(2) Studenţii pot practica sportul de performanţă şi în alte cluburi sportive,

(3) Cluburile sportive universitare de drept public sunt persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sau a instituţiilor de învăţământ superior de stat, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

(4) Cluburile sportive universitare au drept obiect de activitate performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale.

Art. 2. - (1) Cluburile sportive universitare sunt finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

(2) Subvenţiile se acordă prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pe baza contractului de finanţare.

Art. 3. - (1) Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar coordonează, supraveghează şi controlează din punct de vedere metodologic cluburile sportive universitare.

(2) în scopul utilizării eficiente a subvenţiilor acordate de la bugetul de stat pentru funcţionarea cluburilor sportive universitare şi pentru corelarea finanţării cu performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale, Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar realizează evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare.

(3) Scopul evaluării anuale constă în îmbunătăţirea performanţei sportive şi reprezintă bază pentru realizarea repartizării subvenţiilor acordate de la bugetul de stat.

Art. 4. - (1) Se aprobă Metodologia privind evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare, denumită în continuare metodologia de evaluare anuală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare se realizează în perioada cuprinsă între 15 decembrie a anului în curs şi 10 ianuarie din anul următor perioadei evaluate.

(3) Rezultatele evaluării anuale sunt publice.

Art. 5. - (1) Subvenţiile acordate de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat se alocă astfel:

a) 95% din suma aprobată prin legea bugetului de stat, pe baza evaluării anuale;

b) 5% din suma aprobată prin legea bugetului de stat, pe baza solicitărilor fundamente ale cluburilor sportive universitare referitoare la participarea la competiţii interne şi internaţionale necuprinse în programul iniţial.

(2) în cazul în care, în timpul anului în curs, activitatea sportivă nu necesită alocarea prevăzută la lit. b), suma rămasă se alocă pe baza evaluării anuale.

Art. 6. - Atribuţiile Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar în alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare sunt:

a) asigură evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive în conformitate cu prevederile metodologiei prevăzute în anexa la prezentul ordin;

b) repartizează pe cluburi sportive universitare, conform metodologiei, sumele aprobate prin Legea bugetului de stat, aferente art. 5 alin. (1) lit. a), şi le înaintează Direcţiei generale învăţământ superior;

c) răspunde pentru corectitudinea evaluării anuale şi pentru repartizarea subvenţiilor de la bugetul de stat, efectuate conform prevederilor prezentului ordin;

d) propune macheta de raportare a datelor, pe care o transmite cluburilor sportive universitare;

e) verifică datele raportate de cluburile sportive universitare în vederea evaluării anuale şi finanţării;

f) solicită clarificări pentru neconcordanţele sesizate în datele raportate;

g) notifică Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice eventualele neconcordanţe sesizate în datele raportate de cluburile sportive universitare;

h) comunică Direcţiei generale învăţământ superior datele raportate de cluburile sportive universitare şi rezultatele evaluării anuale;

i) publică rezultatele evaluării anuale pe site-ul oficial al Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar;

j) fundamentează, pe baza metodologiei de evaluare anuală, proiectul de buget/alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat cu încadrare în bugetul aprobat pentru cluburile sportive universitare pentru anul următor perioadei evaluate;

k) în termen de 10 zile după aprobarea bugetului de stat propune alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare, în funcţie de rezultatele evaluării anuale;

l) înaintează Direcţiei generale învăţământ superior propunerea prevăzută la lit. j).

Art. 7. - Atribuţiile cluburilor sportive universitare în alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat sunt:

a) răspund de realizarea obiectivelor propuse privind performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale;

b) răspund pentru corectitudinea datelor raportate Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar şi Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;

c) răspund de realizarea veniturilor proprii şi de utilizarea subvenţiei alocate de la bugetul de stat;

d) transmit Direcţiei generale buget-finanţe propunerile de buget pentru venituri proprii şi subvenţii, precum şi repartizarea acestora, pe cheltuieli curente, conform clasificaţiei economice, cu încadrarea În sumele comunicate de Direcţia generală învăţământ superior, aprobate de ordonatorul principal de credite, prevăzute în contractele de finanţare:

e) transmit Direcţiei generale învăţământ superior solicitările fundamentate privind repartizarea unei părţi din subvenţie/veniturile proprii pentru cheltuieli de capital, cu încadrare în bugetul aprobat; după aprobarea cheltuielilor de capital de către ordonatorul principal de credite transmit Direcţiei generale buget-finanţe propunerile de modificări în structura bugetului aprobat;

f) transmit Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar şi Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice datele solicitate;

g) transmit Direcţiei generale învăţământ superior, până la data de 8 ale fiecărei luni, monitorizarea numărului şi a cheltuielilor de personal pentru luna precedentă.

Art. 8. - Atribuţiile Direcţiei generale învăţământ superior în alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare sunt:

a) transmite Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar sumele aprobate prin Legea bugetului de stat, în vederea repartizării calculate conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a);

b) avizează propunerea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar privind alocarea subvenţiilor pentru cluburile sportive universitare;

c) propune, spre aprobare, ordonatorului principal de credite, datele centralizate privind alocarea subvenţiilor de la bugetul de Stat pentru cluburile sportive universitare;

d) întocmeşte contractele de finanţare încheiate între cluburile sportive universitare şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, precum şi actele adiţionale la acestea;

e) asigură aprobarea/semnarea contractelor de finanţare;

f) înaintează Direcţiei generale buget-finanţe datele centralizate privind alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare, aprobate de ordonatorul principal de credite, în vederea întocmirii filelor de buget;

g) avizează solicitările fundamentate ale cluburilor sportive universitare privind repartizarea unei părţi din subvenţie/veniturile proprii pentru cheltuieli de capital;

h) înaintează solicitările prevăzute la lit. f) Direcţiei patrimoniu, investiţii şi informatizare, spre avizare, şi ordonatorului principal de credite, spre aprobare;

i) transmite, lunar, Direcţiei generale buget-finanţe necesarul de credite bugetare/subvenţie pentru fiecare club sportiv universitar;

j) comunică, până la data de 10 a fiecărei luni, Direcţiei generale buget-finanţe monitorizarea numărului şi a cheltuielilor de personal pentru luna precedentă;

k) asigură execuţia bugetară pentru bugetul repartizat cluburilor sportive universitare;

l) gestionează numărul de personal pentru fiecare club sportiv universitar.

Art. 9. - Atribuţiile Direcţiei generale buget-finanţe în alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare sunt:

a) după aprobarea Legii bugetului de stat transmite Direcţiei generale învăţământ superior sumele aprobate în vederea repartizării şi includerii în contractele de finanţare încheiate între cluburile sportive universitare şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;

b) întocmeşte proiectele de buget ale cluburilor sportive universitare şi le înaintează, spre aprobare, ordonatorului principal de credite;

c) operează modificările în structura bugetului, cu încadrare în subvenţiile acordate fiecărui club sportiv universitar, în baza solicitărilor cluburilor sportive universitare, atât în structura cheltuielilor curente, cât şi pentru repartizarea unei părţi din subvenţie/veniturile proprii pentru cheltuieli de capital; pentru cheltuielile de capital solicitările cluburilor sunt avizate de Direcţia generală învăţământ superior şi Direcţia patrimoniu, investiţii şi informatizare şi aprobate de ordonatorul principal de credite;

d) efectuează deschiderile lunare de credite bugetare/subvenţie, conform sumelor repartizate de către Direcţia generală învăţământ superior şi transferă sumele către cluburile sportive universitare;

e) transmite lunar Ministerului Finanţelor Publice monitorizarea numărului şi a cheltuielilor de personal pentru cluburile sportive universitare, conform datelor primite de la Direcţia generală învăţământ superior.

Art. 10. - Atribuţiile Serviciului audit din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării ştiinţifice în alocarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru cluburile sportive universitare sunt:

(1) cuprinde în planurile anuale de audit intern auditarea datelor transmise de cluburile sportive universitare în vederea evaluării anuale şi finanţării acestora;

(2) efectuează acţiuni de audit la cluburile sportive universitare conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 11. - Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală buget-finanţe, Direcţia patrimoniu, investiţii şi informatizare şi Serviciul audit din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar şi cluburile sportive universitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Laurenţiu-Dănuţ Vlad,

secretar de stat

 

METODOLOGIE

privind evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare

 

Art. 1. - (1) Evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare constă în determinarea gradului de îndeplinire a obiectivelor instituţionale: performanţa, selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii interne şi internaţionale.

(2) Evaluarea anuală include monitorizarea continuă a rezultatelor obţinute de cluburile sportive universitare, identificarea necesităţilor de dezvoltare şi a barierelor întâmpinate în vederea obţinerii performanţei sportive.

(3) Evaluarea anuală a activităţii cluburilor sportive universitare se realizează în conformitate cu următoarele principii de bază:

a) obiectivitate - Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar în procesul de evaluare anuală a activităţii cluburilor sportive universitare apreciază, în mod imparţial, atât performanţa, cât şi deficienţele şi nerealizările;

b) cooperare şi comunicare continuă - Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar cooperează cu federaţiile sportive naţionale pentru identificarea/confirmarea/validarea rezultatelor obţinute de sportivii legitimaţi la cluburile sportive universitare în competiţiile oficiale naţionale sau internaţionale:

c) realitate - datele raportate de cluburile sportive universitare în vederea evaluării anuale şi finanţării sunt reale şi corecte.

Art. 2. - (1) Rezultatele cuantificabile ale evaluării sunt exprimate prin punctaj.

(2) Criteriile şi subcriteriile de evaluare sunt:

a) criteriul 1: specificul secţiilor sportive active de seniori şi nivelul campionatelor în care activează. Subcriteriile şi punctajul aferent sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta metodologie;

b) criteriul 2: numărul de studenţi şi elevi legitimaţi. Subcriteriile şi punctajul aferent sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta metodologie;

c) criteriul 3: performanţa clubului pe plan naţional. Subcriteriile şi punctajul aferent sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta metodologie;

d) criteriul 4: performanţa clubului pe plan internaţional. Subcriteriile şi punctajul aferent sunt prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta metodologie.

Art. 3. - 95% din subvenţia totală de la bugetul de stat se alocă cluburilor sportive universitare pe baza evaluării anuale. Suma totală alocată pe baza evaluării anuale, denumită în continuare total subvenţie (TS), se distribuie după cum urmează:

a) 25 % pe baza criteriului 1, denumită în continuare total subvenţie alocată în baza criteriului 1 (TScrit.1);

b) 40 % pe baza criteriului 2, denumită în continuare total subvenţie alocată în baza criteriului 2 (TScrit.2);

c) 20 % pe baza criteriului 3, denumită în continuare total subvenţie alocată în baza criteriului 3 (TScrit.3);

d) 15 % pe baza criteriului 4, denumită în continuare total subvenţie alocată în baza criteriului 4 (TScrit.4).

Art. 4. - Determinarea subvenţiei pentru fiecare club sportiv universitar (CSU,), unde i = 1,2,3...n, n = numărul cluburilor evaluate, respectă următoarele etape:

1. Se determină punctajul pentru fiecare club sportiv universitar aferent fiecărui criteriu de evaluare:

a) punctaj pentru criteriul 1, denumit în continuare punctaj aferent criteriului 1 obţinut de clubul CSUi (P1CSUi);

b) punctaj pentru criteriul 2, denumit în continuare punctaj aferent criteriului 2 obţinut de clubul CSUi (P2CSUi);

c) punctaj pentru criteriul 3, denumit în continuare punctaj aferent criteriului 3 obţinut de clubul CSUi (P3CSUi);

d) punctaj pentru criteriul 4, denumit în continuare punctaj aferent criteriului 4 obţinut de clubul CSUi (P4CSUi);

2. Se determină punctajul total pentru fiecare criteriu de evaluare, prin însumarea punctajelor obţinute de fiecare club sportiv universitar (n este numărul cluburilor evaluate);

a) punctaj total pentru criteriul 1 obţinut de toate cluburile, denumit în continuare punctaj total aferent criteriului 1 (PT1):

b) punctaj total pentru criteriul 2 obţinut de toate cluburile, denumit în continuare punctaj total aferent criteriului 2 (PT2):

c) punctaj total pentru criteriul 3 obţinut de toate cluburile, denumit în continuare punctaj total aferent criteriului 3 (PT3):

d) punctaj total pentru criteriul 4 obţinut de toate cluburile, denumit în continuare punctaj total aferent criteriului 4 (PT4):

3. Se determină subvenţia pentru fiecare club sportiv universitar pe baza ponderii punctajului obţinut de clubul n în punctajul total aferent fiecărui criteriu de evaluare:

a) subvenţie alocată În baza criteriului 1 pentru clubul sportiv CSUi (Scrit.1 CSUi):

b) subvenţie alocată în baza criteriului 2 pentru clubul sportiv CSUi (Scrit.2 CSUi):

c) subvenţie alocată în baza criteriului 3 pentru clubul sportiv CSUi (Scrit.3 CSUi):

d) subvenţie alocată în baza criteriului 4 pentru clubul sportiv CSUi (Scrit.4 CSUi):

4. Subvenţia de la bugetul de stat alocată cluburilor sportive universitare pe baza evaluării anuale se verifică cu următoarele relaţii:

 

Criteriul 1: Specificul secţiilor sportive active de seniori şi nivelul campionatelor în care activează

 

Subcriterii

Punctaj/secţie

Date raportate de cluburile sportive universitare

Calcul punctaj

Sport individual/ joc sportiv

Nivelul sportului

(olimpic/neolimpic)

Nivelul campionatelor în care activează

(naţional/ internaţional)

Eşalonul campionatului naţional

(primul eşalon valoric/ al doilea eşalon valoric)

sport individual

neolimpic

naţional

-

20

număr secţii active de seniori

punctaj x nr. secţii active de seniori

joc sportiv

neolimpic

naţional

-

30

număr secţii active de seniori

punctaj x nr. secţii active de seniori

sport individual

olimpic

naţional

-

50

Număr secţii active de seniori

punctaj x nr. secţii active de seniori

joc sportiv

olimpic

naţional

al doilea eşalon valoric

200

număr secţii active de seniori

punctaj x nr. secţii active de seniori

joc sportiv

olimpic

naţional

primul eşalon valoric

400

număr secţii active de seniori

punctaj x nr. secţii active de seniori

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

Criteriul 2: Numărul de studenţi şi elevi legitimaţi

 

Subcriterii

Punctaj/student sau elev legitimat

Date raportate de cluburile sportive universitare

Calcul punctaj

Sport individual/ joc sportiv

Nivelul sportului

(olimpic/neolimpic)

Nivelul campionatelor în care activează

(naţional/ internaţional)

Eşalonul campionatului naţional

(primul eşalon valoric/ al doilea eşalon valoric)

sport individual

neolimpic

naţional

-

20

număr studenţi şi elevi legitimaţi

punctaj x nr. studenţi şi elevi legitimaţi

joc sportiv

neolimpic

naţional

-

30

număr studenţi şi elevi legitimaţi

punctaj x nr. studenţi şi elevi legitimaţi

sport individual

olimpic

naţional

-

50

număr studenţi şi elevi legitimaţi

punctaj x nr. studenţi şi elevi legitimaţi

joc sportiv

olimpic

naţional

al doilea eşalon valoric

200

număr studenţi şi elevi legitimaţi

punctaj x nr. studenţi şi elevi legitimaţi

joc sportiv

olimpic

naţional

primul eşalon valoric

400

număr studenţi şi elevi legitimaţi

punctaj x nr. studenţi şi elevi legitimaţi

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

Criteriul 3: Performanţa clubului pe plan naţional

 

Subcriterii

Punctaj/ fiecare loc

ocupat

Date raportate de cluburile sportive universitare

Calcul punctaj

Sport individual/ joc sportiv

Nivelul sportului

(olimpic/ neolimpic)

Nivelul campionatelor în care activează

(naţional/ internaţional)

Eşalonul campionatului naţional

(primul eşalon valoric/ al doilea eşalon valoric)

Competiţii naţionale

(Campionatul Naţional/Cupa României)

Loc ocupat în  competiţii naţionale

sport individual

neolimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

I

9

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

neolimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

II

7

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

neolimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

III

5

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

neolimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

IV

3

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

neolimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

V

2

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

neolimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

VI

1

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

I

25

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

II

20

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

III

15

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

IV

13

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

V

11

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

VI

10

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

VII

9

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

VIII

8

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

IX

7

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

neolimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

X

6

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

olimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

I

27

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

olimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

II

21

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

olimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

III

15

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

olimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

IV

9

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

olimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

V

6

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

olimpic

naţional

-

Campionatul Naţional

VI

3

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

Olimpic

naţional

-

Cupa României

I

18

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

olimpic

naţional

-

Cupa României

II

14

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

olimpic

naţional

-

Cupa României

III

10

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

olimpic

naţional

-

Cupa României

IV

6

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

olimpic

naţional

-

Cupa României

V

4

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

sport individual

olimpic

naţional

-

Cupa României

VI

2

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

-

Cupa României

I

625

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

-

Cupa României

II

500

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. Jocuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

-

Cupa României

III

375

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

-

Cupa României

IV

325

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

-

Cupa României

V

275

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

-

Cupa României

VI

250

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

-

Cupa României

VII

225

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

-

Cupa României

VIII

200

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

-

Cupa României

IX

175

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

-

Cupa României

X

150

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

al doilea eşalon valoric

Campionatul Naţional

I

625

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

al doilea eşalon valoric

Campionatul Naţional

II

500

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

al doilea eşalon valoric

Campionatul Naţional

III

375

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

al doilea eşalon valoric

Campionatul Naţional

IV

325

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

al doilea eşalon valoric

Campionatul Naţional

V

275

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

al doilea eşalon valoric

Campionatul Naţional

VI

250

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

al doilea eşalon valoric

Campionatul Naţional

VII

225

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

al doilea eşalon valoric

Campionatul Naţional

VIII

200

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

Olimpic

naţional

al doilea eşalon valoric

Campionatul Naţional

IX

175

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

al doilea eşalon valoric

Campionatul Naţional

X

150

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

primul eşalon valoric

Campionatul Naţional

I

1.250

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

primul eşalon valoric

Campionatul Naţional

II

1.000

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

primul eşalon valoric

Campionatul Naţional

III

750

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

primul eşalon valoric

Campionatul Naţional

IV

650

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

primul eşalon valoric

Campionatul Naţional

V

550

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

primul eşalon valoric

Campionatul Naţional

VI

500

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. Jocuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

primul eşalon valoric

Campionatul Naţional

VII

450

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

primul eşalon valoric

Campionatul Naţional

VIII

400

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

primul eşalon valoric

Campionatul Naţional

IX

350

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

joc sportiv

olimpic

naţional

primul eşalon valoric

Campionatul Naţional

X

300

număr de locuri ocupate

punctaj x nr. locuri ocupate

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

Criteriul 4: Performanţa clubului pe plan internaţional

 

Subcriterii

Punctaj/student, elev sau tehnician selecţionat în echipa naţională

Date raportate de cluburile sportive universitare

Calcul punctaj

Sport individual/ joc sportiv

Nivelul sportului

(olimpic/neolimpic)

sport individual

neolimpic

5

număr de studenţi şi elevi selecţionaţi în echipa naţională

punctaj x nr. studenţi şi elevi selecţionaţi

sport individual

olimpic

15

număr de studenţi şi elevi selecţionaţi în echipa naţională

punctaj x nr. studenţi şi elevi selecţionaţi

joc sportiv

neolimpic

10

număr de studenţi şi elevi selecţionaţi în echipa naţională

punctaj x nr. studenţi şi elevi selecţionaţi

joc sportiv

olimpic

30

număr de studenţi şi elevi selecţionaţi în echipa naţională

punctaj x nr. studenţi şi elevi selecţionaţi

sport individual

neolimpic

1

număr de tehnicieni selecţionaţi în echipa naţională

punctaj x nr. tehnicieni selecţionaţi

sport individual

olimpic

3

număr de tehnicieni selecţionaţi în echipa naţională

punctaj x nr. tehnicieni selecţionaţi

joc sportiv

neolimpic

3

număr de tehnicieni selecţionaţi în echipa naţională

punctaj x nr. tehnicieni selecţionaţi

joc sportiv

olimpic

9

număr de tehnicieni selecţionaţi în echipa naţională

punctaj x nr. tehnicieni selecţionaţi

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016-2017

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) şi ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă organizarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016-2017, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naţionale, respectiv ale unui examen de bacalaureat naţional şi cu scopul de a optimiza rezultatele obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

Art. 2. - Se aprobă Calendarul simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016-2017, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 3. - (1) Disciplinele la care se organizează simularea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă), matematică.

(2) Lista conţinuturilor pentru simularea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017 este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.069/2016 privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2015-2016.

Art. 4. - (1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2016-2017 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale), matematică şi istorie.

(2) Lista conţinuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2016-2017 este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XII-a în anul şcolar 2016-2017 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.

(2) Lista conţinuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XII-a în anul şcolar 2016-2017 este cea prevăzută în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.069/2016 privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2015-2016.

Art. 6, - Desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional în anul şcolar 2016-2017 se realizează în baza unei proceduri separate, care va fi comunicată ulterior.

Art. 7. - Rezultatele obţinute de elevi la simularea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional în anul şcolar 2016-2017 sunt analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ în care s-au desfăşurat aceste simulări, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

Art. 8. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2017.

Nr. 3.004.

 

ANEXA Nr. 1

 

CALENDARUL

simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2016-2017

 

13 martie 2017

Limba şi literatura română - probă scrisă (clasa a VIII-a) proba E)a) (bacalaureat) - probă scrisă - Limba şi literatura română

14 martie 2017

Limba şi literatura maternă - probă scrisă (clasa a VIII-a) proba E)b) (bacalaureat) - probă scrisă - Limba şi literatura maternă

15 martie 2017

Matematică - probă scrisă (clasa a VIII-a) proba E)c) (bacalaureat) - probă scrisă - Proba obligatorie a profilului

17 martie 2017

Simularea probei E)d) (bacalaureat) - probă scrisă Proba la alegere a profilului şi specializării (numai pentru elevii clasei a XII-a)

31 martie 2017

Afişarea rezultatelor

 

LISTA

conţinuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional pentru elevii clasei a XI-a în anul şcolar 2016-2017

 

DISCIPLINA

CONŢINUTURI

LIMBA ŞT LITERATURA ROMÂNĂ

Conţinuturile pentru simulare şi competenţele asociate acestora sunt

cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional,

în vigoare.

Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi:

- reguli ale monologului, reguli şi tehnici de construire a dialogului, stiluri funcţionale adecvate situaţiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală-conţinuturi asociate competenţei specifice 1.1;

- textul dramatic postbelic - conţinut asociat competenţei specifice 2.3;

- limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii - conţinut asociat competenţei specifice 2.5;

- simbolismul, prelungiri ale romantismului şi clasicismului, perioada interbelică, perioada postbelică - conţinuturi asociate competenţei specifice 3.2;

- interpretări şi judecăţi de valoare exprimate în critica şi în istoria literară - conţinuturi asociate competenţei specifice 4,3;

- autorii canonici: G. Bacovia. Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Cărnii Petrescu, Liviu Rebreanu, G. Călinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stănescu, Marin Sorescu.

MATEMATICĂ

programa M_mate-info

Conţinuturile pentru simulare şi competenţele asociate acestora, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional - 2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08,2014, M mate-info.

Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:

- din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare

Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice

Studiul compatibilităţii şi rezolvarea sistemelor: proprietatea Kroneker-Capelli, proprietatea Rouche, metoda Gauss

- capitolul Derivabilitate

- capitolul Reprezentarea grafică a funcţiilor

MATEMATICĂ

programa M şt-nat

Conţinuturile pentru simulare şi competenţele asociate acestora, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional - 2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M_şi-nat.

Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:

- din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare

Sisteme liniare eu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar

- Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare

- capitolul Funcţii derivabile

- capitolul Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor

MATEMATICĂ

programa M_tehnologic

Conţinuturile pentru simulare şi competenţele asociate acestora, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional - 2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M_ tehnologic.

Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:

- din capitolul Sisteme de ecuaţii liniare

- Sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceală a unui sistem liniar

- Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare

- capitolul Funcţii derivabile

- capitolul Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor

MATEMATICĂ

programa M_pedagogic

Conţinuturile pentru simulare şi competenţele asociate acestora, corespunzătoare claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a, sunt cele prevăzute în programa pentru Examenul de bacalaureat naţional - 2015, aprobată prin OMEN 4430/29.08.2014, M_pedagogic.

Pentru simulare sunt exceptate următoarele teme:

- din capitolul Structuri algebrice

Structuri algebrice: inel, corp

ISTORIE

POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE

- Europa şi lumea în secolul XX

Probleme de atins: Europa contemporană (unitate, diversitate, integrare); Cultura română cultură europeană; România şi Europa în secolul al XX-lea

OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR

- Economie şi societate în lumea postbelică

Probleme de atins: Ocupaţii şi statute profesionale; Viaţa privată şi viaţa publică; Economie rurală - economie urbană în România.

- Ştiinţa şi societatea

Probleme de atins: Impactul tehnologici asupra vieţii cotidiene şi a mediului; Noile tehnologii şi timpul liber.

STATUL ŞI POLITICA

- Statele în perioada contemporană

Probleme de atins: Forme de organizare statală; Idei şi regimuri politice.

Notă:

Conţinuturile de mai sus fac parte din Programa şcolară pentru istorie - clasa a XI-a tară a 11 incluse în programa pentru examenul de bacalaureat naţional.

Competenţele evaluate sunt cele prevăzute în programa pentru examenul de bacalaureat naţional, formate/dezvoltate până la data susţinerii simulării.

 

DISCIPLINA

CONŢINUTURI

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ

I. Kommunikációs képességek

Tartalmak 
1.1 A nyelvi közlés tényezői (adó, vevő, csatorna, kód, üzenet, kontextus), funkciói (ismeretközlő, érzelemkifejező, felhívó, kapcsolatteremtő, metanyelvi, stilisztikai). 
1.2 Mindennapi kommunikáció (párbeszéd, monológ); nyilvános kommunikáció; tömegkommunikáció. 
1.3 Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban (köznyelv, irodalmi nyelv; csoportnyelvek; tájnyelvi változatok); a nyelvváltozatok eltérő
kifejezési formái.
1.4 Stílusrétegek, stílusárnyalatok (társalgási, tudományos-szakmai, publicisztikai, hivatalos, szépirodalmi).
2.1 A szöveg. Szövegszervező eljárások. Szövegszerkezet, szövegösszefüggés, grammatikai kapcsolóelemek, szövegjelentés (tételmondat, kulcsszó, témahálózat).
2.2 Szövegtípusok, szövegműfajok (elbeszélő, leíró, érvelő; hivatalos írásművek: hivatalos levél, szakmai önéletrajz; levél).
3.1 Érvelő-meggyőző, értekező szövegek (szónoklat, értekezés).
3.2 Az érvelő-meggyőző, értekező szöveg jellemzői: szókincs, terminológia, az érvelés technikája (érvek, ellenérvek; deduktív, induktív érvelés; bizonyítás, cáfolat).
4.1 Szóbeli és írott szövegek jellemzői.
4.2 A kommunikációs helyzethez és a tárgyhoz igazodó megnyilatkozás.
4.3 A magyar helyesírás alapelvei (a kiejtés, a szóelemzés, a hagyomány és az egyszerűsítés elve); az egybeírás és különírás szabályai; a
tulajdonnevek írásának szabályai; az idegen szavak helyesírása.
5.1 Vélemény, magyarázat; információk kiemelése, összefüggések megragadása, elfogadás, elutasítás megfogalmazása.
6.1 Könyv- és könyvtárhasználat; a forráshasználat etikai normái és formai kötöttségei; idézés, hivatkozás.
II-III. A szövegolvasás és a történeti látás képességei

Tartalmak
1.1 Esztétikai tapasztalat, esztétikai érték, megjelenített értékek, értékrend, értékszerkezet.
1.2 Esztétikai minőségek: fenséges, alantas, tragikus, elégikus, idilli, komikus, ironikus, szatirikus.
1.3 Hangnemek: ünnepélyes, patetikus, humoros, szatirikus, nosztalgikus, elégikus.
2.1 Irodalmi kánon, korstílus, stílusjegyek (középkor, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, romantika).
3.1 Szóképek: metafora, megszemélyesítés, szinesztézia, allegória, metonímia, szimbólum. Hasonlat. Vándormotívum, archetípus. Alakzatok: ismétlés, ellentét, kihagyás, felcserélés, gondolatpárhuzam.
3.2 Verstani fogalmak: ritmus, hangsúlyos ritmus, időmértékes ritmus, rím és rímfajták. Balassi-strófa, szonett.
3.3 Tér- és időszerkezet az epikai, lírai, drámai alkotásokban.
3.4 Epikai műfajok: eposz, ballada, legenda, novella, regény, napló, irodalmi levél.
3.5 Lírai műfajok: dal, epigramma, óda, himnusz, költői levél, életkép, elégia, leíró költemény.
3.6 Drámai műfajok: tragédia, drámai költemény.
4.1 Elbeszélés és tanítás a legendában.
4.2 Hősteremtés a történeti tárgyú epikában (barokk eposz, történeti tárgyú műballada, történelmi regény).
4.3 Az én elbeszélés változatai (levél, napló, irodalmi levél, szentimentalista énregény). Az elbeszélői ént létrehozó narrációs eljárások.
4.4 Történetalakítás és időkezelés a romantikus epikus alkotásokban.
4.5 Romantikus emberkép az epikus alkotásokban.
5.1 Imitáció a barokk eposzban.
6.1 A közösségi én megnyilatkozásformái; a himnusz változatai (keresztény, közösségi), az óda történeti változatai (klasszicista, romantikus). 6.2 Lírai én a romantikában (teremtő zseni, látnok, hasonmás). 
7.1 Személyesség, személytelenség; közvetlenség, közvetettség. 
7.2 Allegorikusság. 
8.1 Imitáció, antik minta, imitáció és versszerkezet (piktúra, szentencia), imitáció és verselés (klasszikus időmértékes verselés: hexameter, pentameter, disztichon), imitáció és műfajok (óda, elégia, epigramma). 
8.2 Imitáció a humanista és klasszicista lírában. 
9.1 Cselekmény, konfliktus, szereplők rendszere, drámai hős, szerkezet, beszédfajták. 
10.1 A romantikus dráma. 
10.2 Eszmetörténeti összefüggések a drámai költeményben. 
Ajánlott szerzők listája: 
Arany János, Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Jókai Mór, Kármán József, Katona József, Kazinczy Ferenc, Kós Károly, Kölcsey Ferenc, Madách Imre, Mikes Kelemen, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Janus Pannonius, Petőfi Sándor, Vajda János, Vörösmarty Mihály, Zrínyi Miklós.

 

LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ

Literatur:

Aufklärung: Wesenszüge und Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten;

G. E. Lessing als Vertreter der Aufklärung. G. E. Lessing: Nathan der Weise.

Sturm und Drang: Lebensgefühl und Kunstauffassung anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten.

Klassik: Lebensgefühl, Kunstauffassung, Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten,

Romantik: Lebensgefühl, Kunstauffassung und Menschenbild anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten.

Vormärz: Wesenszüge und Problematik anhand von literarischen und nichtliterarischen Texten. Georg Büchner als Vertreter des Vormärz, Buchner: Woyzeck.

Lyrik: Strukturen, Themen und Motive von der Aufklärung bis zur Romantik.

Grammatik/Sprachbetrachtung:

Gesicherte Kenntnisse zur Rechtschreibung, Zeichensetzung, und zum Wortschatz.

Gepflegter, dem Sachverhalt angemessener Ausdruck.

 

LIMBA ŞI LITERATURA CROATĂ MATERNĂ

I. LITERATURA CROATĂ

autori canonici - Ivan Mažuranić (Smrt Smail-age Čengića), Stanko Vraz (Đulabije), Petar Preradović (Mrtva ljubav) August Šenoa (Seljačka buna), Ante Kovačić (U registraturi), Vjenceslav Novak (Posljednji Stipančići), Josip Kozarac (Slavonska šuma), A. G. Matoš (Utjeha kose, Jesenje veče)

II. LIMBĂ ŞI COMUNICARE

III. LEXICOLOGIE

IV. STILISTICĂ

 

LIMBA ŞI LITERATURA SÂRBĂ MATERNĂ

I. Literatura sârbă (texte literare):

Narodna književnost:

Lirsko - epske pesme (Hasanaginica)

Epske pesme (Car Lazar i carica Milica)

Pripovetke (U cara Trojana kozje uši)

Srednjevekovna knjizevnost: Dositej Obradović (Život i prosvetiteljsko delo)

Romantizam:

Branko Radicević (Đački rastanak, Kad mlidijah umreti)

Laza Kostič (Santa Maria della Salute)

Realizam:

Laza Lazarevič (Sve će to narod pozlatiti)

Književnost XX veka:

Ivo Andrić (Most na Zepi, Na Drini ćuprija)

Miloš Crnjanski (Seobe)

Desanka Maksimović (Krvava bajka)

Dobrica Ćosić (Koreni)

II. Limbă şi comunicare

III. Lexicologie

IV. Compunere

 

LIMBA ŞI LITERATURA SLOVACĂ MATERNĂ

I. LITERATURA SLOVACĂ

autori canonici - Ján Kollár (Slávy dcéra), Ján Hollý (Svätopluk), Andrej Sládkoviç ( Detvan), Samo Chalupka (Mor ho!), Janko Král‘ (Zakliata panna vo Váhu a divný Janko), Ján Chalupka (Kocúrkovo), Ján Botto (Smrť Jánošíkova), Pavol Országh Hviezdoslav (Hájnikova žena), Martin Kukuçin (Neprebudený), Božena Slançikova Timrava (Ťapákovci), Jozef Gregor Tajovský (Do konca)

II. LIMBĂ ŞI COMUNICARE

III. LEXICOLOGIE

IV. STILISTICĂ

 

LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ MATERNĂ

I. LITERATURA UCRAINEANA 
Clasa a IX-a: 
Tema Adolescenţa:
Тарас Шевченко - Мені тринадцятий минало, Павло Тичина - Ви знаєте, як липа шелестить; Михайло Коцюбинський - Подарунок на іменини. 
Tema Joc si joacă: фольклор - веснянки, колядки, вертеп, українські вечорниці, Г. К. Основ'яненко - Сватання на Гончарівці. 
Tema Familia: Тарас Шевченко - Садок вишневий коло хати; Андрій Малишко - Пісня про рушник; І. Н. Левицький - Кайдашева сім'я. 
Tema Şcoala: О. Маковей - Протекція; Леся Українка - Сім струн;

Tema Iubirea: Тарас Шевченко - Тополя, Причинна; В. Сосюра-Так ніхто не кохав, Коли потяг у даль загуркоче; І. Франко - Чого являєшся мені; 
Tema Scene din viata de ieri si de azi: Історичні тексти (Козацтво, Запорозька Січ і тд); М. Вовчок - Кармелюк; 
Tema Aventură, călătorie: О. Довженко - Зачарована Десна; Б. Олійник - Пісня про матір. 
Tema Lumi fantastice: І.Котляревський - Енеїда; Фольклор -
народні казки

Clasa a X-a: 
1. Proza narativă
 
Proza scurtă: Новина - В. Стефаник; Сердешна Оксана - Г. Квітка-Основ'яненко; Горпина - М. Вовчок

Romanul: Хіба ревуть воли, як ясла повні? - П. Мирний; У неділю рано зілля копала - О. Кобилянська; Тіні забутих предків - М Коцюбинський. 
2. Poezia 
Poezia lirică: Досвітні огні, Слово, чому ти не твердая криця - Л. Українка; 
Poeme: Катерина, Наймичка, Сон - Т. Шевченко; Поєдинок - Д. Павличко; 
3. Textul dramatic: Наталка Полтавка -1. Котляревський

Clasa a XI-a: 
Realismul în literatura ucraineană
 
Poezia: I. Франко - "Vivere memento", "Мойсей", Л. Українка -"Напис в руїні" 
Proza scurtă: В. Стефаник - "Каміннийхрест" 
Romanul: М. Коцюбинський - "Fata morgana", О. Кобилянська -"Земля", I. Франко - "Захар Беркут" 
Dramaturgia: I. Франко - "Украдене щастя" 
Simbolismul în literatura ucraineană

Poezia: М. Вороний - "Рубіни", "Лілея" 
Modernismul în literatura ucraineană 
Poezia: О. Олесь - "Чари ночі","З журбою радість обнялась" 
II. LIMBĂ SI COMUNICARE 
III. LEXICOLOGIE 
IV. STILISTICĂ

 

LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

I. LITERATURA TURCĂ

(Yaz ile Kişin Tartişmasi), Nasrettin Hoca (Fikra), Yunus Enirc (İlahi), Kadi Burhanettin (Tuyug), Köroğlu (Koçaklama), Karacaoğlan (Güzelleme), Gevheri (Güzelleme), (Kerem İle Asli Hikayesi), Evliya Çelebi (Seyahatname), Halide Edip Adivar (Hikmet Çocuk), Rüşen Eşref Ünaydin (Mustafa Kemal İle Mülakat), Süleyman Nazif (Kara Bir Gün). Yahya Kemal Beyatli (Hatirat), Ömer Seyfettin (Topuz), Ahmet Hikmet Müftüoğlu (Çağlayanlar), Mehmet Akif (Çanakkale Şehitlerine), Yahya Kemal Beyatli (Akincilar), Ziya Gökalp (Türkçülüğün Esasları), Reşat Nuri Güntekin (Tanri Misafiri), Sami Paşa-Sezai (Esirlikte İlk Gün), Hüseyin Rahmi Gürpinar (Tövbeler Tövbesi), Halit Ziya Uşakliğil (Köy Hatirasi), Yakup Kadri Karaosmanoğlu (Köy Hatirasi), Ziya Gökalp (Ümit), Sait Faik Abasiyanik (Yani Usta), Sabahattin Ali (Apartman), Aziz Nesin (Damda Deli Var), Fakir Baykurt (Çilli),  Fazil Hüsnü Dağlarca (Mustafa Kemal’in Kağnisi), Mehmet Akif Ersoy (Küfe), Celâleddin Rümi (Söylenmemiş Bir Söz), Yunus Emre (Ey Dost Aşkin Denizine), Fuzulî (Gazel), Bakî (Gazel), Nefî (Gazel), Nedim (Gazel), Şeyh Galip (Rubaî), Aşik Yeysel (Hayat Hikâyesi), Namik Kemal (Vatan Türküsü), Recaizade Mahmut Ekrem (Yakişmadin), Mehmet Âkif Ersoy (Çanakkale Şehitleri), Mehmet Emin Yurdakul (Anadolu), Ziya Gökalp (Köyün), Tevfik Fikret (Kuşlar), Ahmet Muhip Dranas (Şehrin Üstünden Geçen Bulutlar), Cahit Sitki Taranci (Otuz Beş Yaş Şiiri), Yahya Kemal Beyatli (Açik Deniz), Orhan Veli Kamk (Oktay’a Mektuplar), Halide Edip Adivar (Ateşten Gömlek), Reşat Nüri Güntekim (Çalıkuşu, Yaprak Dökümü), Yaşar Kemal (İnce Memed), (Araba Sevdasi).

II. LIMBĂ ŞI COMUNICARE

III. LEXICOLOGIE

IV. STILISTICĂ

FACUT

LIMBA ŞI LITERATURA ITALIANĂ MATERNĂ

Conţinuturile pentru simulare sunt cele prevăzute în programa de bacalaureat.

Pentru simulare sunt exceptate următoarele conţinuturi:

- Repere modeme ale spaţiului italian: Verismul. Decadentismul. Crepuscularismul. Futurismul. Ermetismul. Neorealismul. Modernismul. Postmodemismul.

Giovanni Pascoli “La mia sera”

Gabriele D’Annunzio “La pioggia nel pineto”

Giovanni Verga “La lupa”

Luigi Pirandello “II treno ha fischiato”

Guido Gozzano “L’amica di nonna Speranza”

Giuseppe Ungaretti “San Martino del Carso”

Umberto Saba “A mia moglie”

Eugenio Montale “Meriggiare pallido e assorto”

Eugenio Montale “Felicită raggiunta”

Eugenio Montale “Non chiederci la parola”

Salvatore Quasimodo “Ed e subito sera”

Salvatore Quasimodo “Alle fronde dei salici”

Cesare Pavese “Verrŕ la morte e avrŕ i tuoi occhi”

Alberto Moravia “Agostino” (frammenti)

Dino Buzzati “Il colombre” da Racconti.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.