MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 47/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 47         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 17 ianuarie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

19. - Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

90. - Decizie pentru exercitarea unor atribuţii

 

91. - Decizie privind eliberarea domnului Andrei Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 

92. - Decizie privind eliberarea domnului Lucian Constantin Mircescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 

93. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Claudia Georgescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului

 

94. - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mircea Popa din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică vacantă de secretar general la Ministerul Tineretului şi Sportului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

6.136/2016. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.106/2016 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 

81. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.922/2016 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2017

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 14 şi art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi al Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Mediului se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Ministerul Mediului îşi desfăşoară activitatea în domeniile: planificare strategică, dezvoltare durabilă, economie verde, infrastructura de mediu, rezilienţă ecologică, meteorologie, schimbări climatice, protejarea, conservarea şi ameliorarea capitalului natural, arii naturale protejate, biodiversitate, biosecuritate, protejarea cetăţenilor la riscurile de mediu, evaluarea şi gestionarea deşeurilor, gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase, gestionarea calităţii aerului şi zgomotului ambiant, controlul poluării industriale şi managementul riscului, protecţia atmosferei, sistemul de management de mediu şi audit - EMAS, eticheta UE ecologică şi infrastructura naţională pentru informaţii spaţiale din domeniul de competenţă, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 579/2015 privind stabilirea responsabilităţilor specifice ale autorităţilor publice, precum şi a structurilor tehnice pentru realizarea temelor de date spaţiale şi aprobarea măsurilor necesare pentru punerea în comun a acestora.

(3) Ministerul Mediului realizează politica la nivel naţional în domeniile protecţiei mediului înconjurător, economiei verzi, biodiversităţii, ariilor naturale protejate, schimbărilor climatice cu privire la toate sectoarele şi subsectoarele pe care le administrează, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi armonizare a acestor activităţi în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură şi coordonează aplicarea Strategiei Guvernului în domeniile sale de competenţă, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare, reglementare, monitorizare, inspecţie şi control în aceste domenii.

(4) Ministerul Mediului asigură coordonarea interministerială a procesului de elaborare, implementare, monitorizare şi revizuire a politicii naţionale privind dezvoltarea durabilă din domeniul de competenţă,

(5) Ministerul Mediului coordonează activitatea de integrare a cerinţelor privind protecţia mediului în celelalte politici sectoriale, în concordanţă cu cerinţele şi standardele europene şi internaţionale.

(6) Ministerul Mediului asigură îndeplinirea condiţionalităţilor ex-ante şi respectarea planurilor de măsuri asumate pentru îndeplinirea acestora, pentru sectoarele mediu, în acord cu angajamentele asumate prin Acordul de parteneriat 2014-2020 şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020.

(7) Ministerul Mediului este desemnat ca autoritate pentru administrarea ariilor naturale protejate în domeniul său de competenţă, în condiţiile legii.

(8) Ministerul Mediului este desemnat ca autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.293/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program pentru mediu şi politici climatice (LIFE) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007.

(9) Ministerul Mediului este desemnat Operator de program, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2013, cu modificările ulterioare, pentru Programele RO02 - Biodiversitate şi servicii ale ecosistemelor, RO04 - Reducerea substanţelor periculoase şi RO07 - Adaptarea la schimbările climatice,

(10) Ministerul Mediului este desemnat ca autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 511/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind măsurile de conformitate destinate utilizatorilor prevăzute în Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune.

(11) Ministerul Mediului asigură coordonarea interministerială a procesului de implementare a Convenţiei-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor.

(12) Ministerul Mediului asigură coordonarea interministerială a implementării măsurilor pentru protecţia şi conservarea sturionilor din Bazinul Dunării elaborate în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, precum şi a Planului de acţiune pentru conservarea sturionilor, de pe poziţia de membru a structurii naţionale de implementare, elaborată de Ministerul Afacerilor Externe în calitate de coordonator naţional.

Art. 2. - Ministerul Mediului are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5.

Art. 3. - Ministerul Mediului se substituie în toate drepturile şi obligaţiile decurgând din toate actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile şi acordurile, precum şi în toate litigiile în care fostul Minister al Mediului, Apelor şi Pădurilor este parte, pentru domeniul de competenţă.

Art. 4. - Ministerul Mediului exercită, în condiţiile legii, în domeniile proprii de competenţă, următoarele funcţii:

a) de strategie şi planificare:

b) de reglementare şi avizare:

c) de reprezentare:

d) de autoritate de stat;

e) de gestionare a fondurilor provenind din credite externe, din tranzacţionarea surplusului cantităţii atribuite României sub prevederile Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 3/2001, denumit în continuare Protocolul de la Kyoto, a veniturilor obţinute din licitaţiile certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi a altor fonduri externe nerambursabile sau naţionale, destinate finanţării programelor şi proiectelor din domeniile sale de competenţă, în condiţiile legii;

f) de monitorizare, inspecţie şi control;

g) de informare şi conştientizare a publicului în domeniile sale de activitate;

h) de administrare.

Art. 5. - Ministerul Mediului exercită, în condiţiile legii, următoarele atribuţii cu caracter general:

a) organizează, împreună cu celelalte ministere şi cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu alte persoane juridice, după caz, promovarea acţiunilor derulate în domeniile sale de activitate;

b) colaborează cu asociaţiile profesionale şi patronale din domeniile sale de activitate şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media şi cu societatea civilă în general, în scopul informării reciproce şi perfecţionării cadrului legislativ existent;

c) participă la sprijinirea dezvoltării capacităţii administrative a structurilor implicate în programele din domeniile sale de activitate, precum şi la consolidarea şi extinderea relaţiilor de colaborare dintre acestea;

d) participă, cu experţi proprii desemnaţi, la întâlnirile grupurilor de lucru în cadrul cărora sunt abordate subiecte în legătură cu domeniile sale de activitate;

e) participă la schimbul de informaţii şi experienţă cu instituţiile şi organismele naţionale, europene şi internaţionale cu privire la domeniile sale de activitate, în condiţiile legii;

f) asigură, în funcţie de necesităţi, finanţarea activităţii de reglementare din domeniile sale de activitate;

g) finanţează, în condiţiile legii, versiunile în limba română ale standardelor şi, după caz, ale anexelor naţionale din domeniile sale de activitate;

h) susţine şi promovează constituirea de parteneriate la nivel central şi local în domeniile sale de activitate;

i) susţine tranziţia economiei româneşti către economia verde prin politici de creştere economică durabilă cu un consum redus de carbon şi utilizarea eficientă a resurselor naturale;

j) iniţiază, împreuna cu instituţiile de profil, programe menite să sprijine perfecţionarea continuă a funcţionarilor publici şi a personalului angajat, în domeniile sale de activitate;

k) realizează cercetări de opinie publică, cantitative şi calitative, prin intermediul unor instituţii specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare şi a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate;

l) poate contracta servicii specializate, în condiţiile legii, în vederea obţinerii documentelor, studiilor, colectării datelor, informaţiilor şi raportărilor, necesare realizării atribuţiilor sale, precum şi servicii de consultanţă, inclusiv servicii de evaluare, prognoză şi statistică;

m) editează, direct sau prin unităţile din subordinea, din coordonarea ori aflate sub autoritatea sa, publicaţii de specialitate şi de informare specifice domeniilor sale de activitate;

n) organizează şi sprijină activităţi şi manifestări pentru promovarea şi susţinerea proiectelor din domeniile sale de activitate, atât în ţară, cât şi în străinătate, prin expoziţii, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii şi alte asemenea activităţi;

o) dezvoltă, monitorizează şi evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate;

p) facilitează realizarea de schimburi de bune practici între structurile implicate în derularea programelor din domeniile sale de activitate;

q) asigură derularea dialogului social şi a relaţiei cu partenerii sociali pentru problematica ce revine în responsabilitatea sa;

r) primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;

s) asigură protecţia informaţiilor clasificate, prevenirea şi combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislaţiei Uniunii Europene în domeniile sale de competenţă, prin activităţi specifice;

ş) asigură transparenţa şi accesul publicului la informaţiile de mediu, consultarea şi participarea acestuia la luarea deciziilor privind mediul;

t) desfăşoară activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;

ţ) poate contracta, în condiţiile legii, servicii de specialitate, expertiză, consultanţă şi reprezentare juridică internă şi internaţională, de traduceri, documentare şi arhivare de documente;

u) încheie protocoale, acorduri, convenţii de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice şi private, cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, potrivit competenţelor sale, în condiţiile legii;

v) emite dispoziţii obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse ca umflare a exercitării atribuţiilor sale, potrivit legii;

w) solicită informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale;

x) efectuează acte de control şi inspecţie, conform reglementărilor legale în vigoare, inclusiv regulamentelor naţionale, europene şi regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, În domeniile sale de activitate; în exercitarea atribuţiilor de control,, reprezentanţii mandataţi solicită documentele şi informaţiile necesare, iar entităţile controlate sau inspectate au obligaţia să le pună la dispoziţie în termenul solicitat, în condiţiile legii;

y) organizează şi administrează activităţi de voluntariat, în condiţiile legii.

Art. 6. - În realizarea funcţiilor sale, Ministerul Mediului îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

I. În exercitarea funcţiei de strategie şi planificare:

1. elaborează, actualizează şi coordonează aplicarea strategiilor, planurilor şi programelor din domeniile sale de activitate, după cum urmează:

a) Planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului;

b) Strategia naţională şi Planul naţional de acţiune în domeniul schimbărilor climatice;

c) Strategia naţională şi Planul naţional privind contribuţia României în atingerea obiectivului Uniunii Europene de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050;

d) Strategia naţională şi Planul naţional de gestionare a deşeurilor;

e) Planul naţional de prevenire a generării deşeurilor;

f) Strategia privind gestionarea substanţelor periculoase ca atare, în amestecuri şi articole;

g) Strategia naţională şi Planul naţional de acţiune privind gestionarea siturilor contaminate din România;

h) Strategia naţională şi Planul de acţiune pentru conservarea biodiversităţii;

i) Strategia naţională privind biosecuritatea;

j) Programul naţional de reducere progresivă a emisiilor de S02, NO (x), COV şi NH3;

k) Strategia naţională pentru securitatea mediului;

l) Planul naţional de implementare a prevederilor Convenţiei privind poluanţii persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001;

m) Planul naţional de tranziţie pentru instalaţiile de ardere din domeniul emisiilor industriale, potrivit art. 32 alin. (1) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

n) alte strategii şi planuri ce decurg din angajamentele europene şi internaţionale în domeniile sale de activitate, precum şi din cele stabilite la nivel naţional, prin alte acte normative;

2. elaborează documentele de politică publică în domeniile sale de activitate;

3. asigură elaborarea de cercetări, studii şi prognoze pentru fundamentarea politicilor, strategiilor şi programelor din domeniile sale de activitate;

4. asigură cadrul juridic şi instituţional pentru obţinerea şi colectarea datelor necesare îndeplinirii obligaţiilor de raportare asumate de România la nivel european şi internaţional, în domeniile sale de activitate;

5. asigură cadrul juridic şi instituţional pentru facilitarea şi stimularea dialogului asupra politicilor] strategiilor şi deciziilor ce decurg din domeniile sale de activitate;

6. asigură coordonarea interministerială a procesului de elaborare, revizuire, implementare şi monitorizare a Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă, prin crearea cadrului instituţional pentru monitorizarea obiectivelor şi raportarea pe domeniul dezvoltării durabile, în acord cu iniţiativele în materie la nivel european şi internaţional;

7. participă la elaborarea Foii de parcurs privind utilizarea eficientă a resurselor la nivel naţional, conform principiului optimizării utilizării resurselor, aşa cum se stipulează în Strategia de dezvoltare durabilă a României, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030, şi în conformitate cu Strategia UE 2020 privind creşterea inteligentă durabilă şi incluzivă;

8. asigură monitorizarea implementării angajamentelor în domeniul mediului la nivel naţional, în conformitate cu prevederile documentului final al Conferinţei ONU pentru dezvoltare durabilă („Rio+20”), „Viitorul pe care ni-l dorim”, adoptat prin Rezoluţia Adunării Generale ONU A/RES/66/288;

II. În exercitarea funcţiei de reglementare şi avizare:

1. elaborează proiecte de acte normative în domeniile de activitate ale ministerului, precum şi pentru asigurarea armonizării legislaţiei naţionale în domeniile sale de activitate cu acquis-ul european specific şi cerinţele la nivel european şi internaţional;

2. avizează proiecte de acte normative elaborate de alte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale care au legătură cu sfera sa de competenţă,

3. emite acte de reglementare în domeniile sale de activitate, potrivit prevederilor legale;

4. coordonează şi monitorizează implementarea legislaţiei europene şi naţionale în domeniul său de competenţă;

5. stabileşte metodologia şi măsurile necesare implementării privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea şi repararea daunelor aduse mediului;

6. aprobă instrucţiuni privind elaborarea planurilor locale şi regionale de acţiune în domeniile sale de activitate;

7. avizează programele de exploatare a resurselor naturale, corelate cu capacitatea de suport a ecosistemelor, în raport cu Obiectivele dezvoltării durabile;

8. stabileşte metodologia şi procedura sistemului de plăţi a programelor şi proiectelor derulate şi finanţate prin Fondul pentru mediu;

9. aprobă conţinutul-cadru al Raportului naţional anual privind Starea mediului în România, conform cerinţelor Raportului european de starea mediului (SOER);

10. aprobă ghidurile pentru evaluarea impactului asupra mediului;

11. aprobă ghidurile pentru domeniul emisiilor industriale;

III. În exercitarea funcţiei de reprezentare, reprezintă Guvernul în relaţiile cu Instituţiile şi organismele, organizaţiile şi asociaţiile interne, europene şi internaţionale din domeniile sale de activitate, promovând interesul naţional;

IV. În exercitarea funcţiei de autoritate de stat în domeniile sale de activitate:

1. asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;

2. asigură realizarea acţiunilor necesare îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante în conformitate cu planurile de măsuri asumate, în domeniile sale de activitate;

3. coordonează, monitorizează şi asigură participarea României în procesul de negociere şi promovare a noului acquis european, în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 379/2013 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene şi pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe;

4. asigură compatibilitatea legislaţiei naţionale cu dreptul Uniunii Europene în domeniul său de competenţă, precum şi implementarea acesteia;

5. asigură implementarea tratatelor internaţionale, convenţiilor, acordurilor, memorandumurilor şi protocoalelor la care România este parte, în domeniul său de competenţă;

6. Întreprinde acţiuni şi iniţiative, potrivit competenţelor stabilite de lege, pentru participarea României la acţiunile de cooperare bilaterală şi multilaterală, la nivel subregional, regional şi internaţional, şi promovarea intereselor naţionale îh domeniile sale de activitate, precum şi pentru valorificarea oportunităţilor şi facilităţilor de asistenţă financiară, tehnică, tehnologică şi ştiinţifică;

7. propune şi recomandă autorităţilor ori instituţiilor competente sau, după caz, stabileşte, în condiţiile legii, instrumentele juridice, instituţionale, administrative şi economico-financiare pentru stimularea şi accelerarea integrării principiilor obiectivelor de mediu şi schimbări climatice în celelalte politici sectoriale;

8. propune şi recomandă autorităţilor sau instituţiilor competente şi, după caz, stabileşte măsuri care să asigure conformarea cu angajamentele asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, precum şi cu cerinţele legislaţiei europene şi cu obligaţiile internaţionale asumate de România în domeniile sale de activitate şi monitorizează modul de îndeplinire a acestora;

9. coordonează activitatea de raportare către instituţiile europene şi internaţionale în domeniile sale de competenţă;

10. coordonează activitatea de elaborare a politicilor publice în domeniile sale de competenţă;

11. coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare, finanţare şi monitorizare a investiţiilor din domeniile sale de competenţă;

12. asigură la nivel naţional controlul respectării de către persoanele juridice şi fizice a reglementărilor din domeniile sale de competenţă;

13. organizează şi coordonează elaborarea de studii şi proiecte pentru investiţii în domeniile sale de competenţă;

14. asigură promovarea studiilor de specialitate necesare pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniile sale de activitate;

15. iniţiază direct proiecte în parteneriat public-privat, negociază, semnează şi implementează contractele de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

16. colaborează cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile de învăţământ, ştiinţă şi cultură, cu reprezentanţii mijloacelor de informare a publicului şi societăţii civile;

17. solicită autorităţilor administraţiei publice centrale rapoarte cu privire la realizarea obiectivelor Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă, în domeniile sale de activitate, şi propune, după caz, revizuirea planurilor de acţiune în scopul atingerii ţintelor stabilite prin strategie;

18. asigură raportarea indicatorilor de mediu din sistemul indicatorilor de dezvoltare durabilă la organismele internaţionale, pe baza datelor furnizate de celelalte autorităţi responsabile de implementarea strategiilor sectoriale;

19. coordonează realizarea inventarului naţional anual al consumurilor de energie defalcate pe tipuri de combustibili şi a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii de ardere care intră sub incidenţa domeniului privind emisiile industriale, a inventarelor instalaţiilor care intră sub incidenţa prevederilor legale din domeniul emisiilor industriale şi a inventarelor amplasamentelor care intră sub incidenţa prevederilor legale din domeniul managementului riscului;

20. coordonează elaborarea inventarelor naţionale de emisii de poluanţi atmosferici, urmăreşte respectarea nivelurilor plafoanelor naţionale de emisii stabilite pentru anumiţi poluanţi atmosferici şi asigură măsurile pentru corelarea cu cerinţele legislaţiei naţionale şi europene în domeniu;

21.  coordonează realizarea Inventarului naţional privind emisiile de poluanţi în atmosferă, în conformitate cu prevederile Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, ratificată prin Legea nr. 8/1991, cu modificările ulterioare;

22. asigură măsurile pentru punerea în aplicare, implementarea şi promovarea la nivel naţional a sistemului UE de management de mediu şi audit (EMAS);

23. asigură măsurile pentru punerea în aplicare, implementarea şi promovarea la nivel naţional a sistemului UE privind etichetarea ecologică;

24. colaborează cu autorităţile pentru protecţie civilă şi cu celelalte autorităţi competente, potrivit legii, în ceea ce priveşte activitatea în domeniul managementului riscului şi al controlului asupra pericolelor de accidente de mediu majore;

25. coordonează elaborarea Raportului naţional anual privind starea mediului în România, conform cerinţelor legislaţiei europene;

26. asigură administrarea, prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, a sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea prin sechestrare a dioxidului de carbon, reglementate prin Protocolul de la Kyoto;

27. asigură dezvoltarea unui sistem naţional privind proiecţiile emisiilor de gaze cu efect de seră, în acord cu prevederile europene în domeniu;

28. asigură coordonarea implementării Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în România;

29. administrează, prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, conturile naţionale din Registrul Uniunii Europene al emisiilor de gaze cu efect de seră, aflate sub jurisdicţia statului român, conform prevederilor legale ale Uniunii Europene şi ale reglementărilor internaţionale în vigoare;

30. asigură adaptarea cadrului naţional în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 406/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020;

31. asigură coordonarea procesului de raportare conform cerinţelor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE;

32. elaborează şi actualizează, în conformitate cu principiile europene, politica naţională de adaptare la efectele schimbărilor climatice şi asigură coordonarea implementării acesteia la nivel naţional, precum şi raportarea rezultatelor conform cerinţelor europene şi internaţionale;

33. asigură Secretariatul tehnic al Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice, constituită prin Hotărârea Guvernului nr. 1.026/2014 pentru reorganizarea Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice;

34. coordonează activităţile privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, în colaborare cu celelalte autorităţi competente;

35. coordonează Sistemul naţional de evaluare şi gestionare a calităţii aerului şi administrează Reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului, obiectiv de interes public naţional;

36. organizează şi coordonează evaluarea şi gestionarea calităţii aerului înconjurător, potrivit legii;

37. asigură menţinerea sau îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător, după caz, prin urmărirea aplicării de către autorităţile şi organismele competente a măsurilor pentru gestionarea calităţii aerului înconjurător;

38. analizează şi aprobă propunerile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului pentru sistemele de măsurare, metodele, echipamentele, reţelele şi laboratoarele utilizate pentru monitorizarea calităţii aerului înconjurător şi metodele, sistemele şi echipamentele pentru controlul şi măsurarea emisiilor;

39. asigură realizarea, pe domeniul propriu de competenţă, a datelor spaţiale şi a serviciilor facilitate de reţea, împreună cu metadatele aferente, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, republicată;

40. coordonează monitorizarea radioactivităţii, în colaborare cu Laboratorul Naţional de Referinţă de Radioactivitate şi cu celelalte autorităţi competente potrivit legii;

41. coordonează şi supraveghează respectarea prevederilor legale privind substanţele şi preparatele periculoase ca atare, în amestecuri şi articole, în colaborare cu celelalte autorităţi competente, potrivit legii;

42. coordonează şi supraveghează respectarea prevederilor legale privind prevenirea generării şi gestionării deşeurilor, în colaborare cu celelalte autorităţi competente, potrivit legii;

43. elaborează reglementări, implementează şi controlează politica şi programul de reciclare, precum şi valorificarea energetică a deşeurilor;

44. coordonează şi supraveghează respectarea prevederilor privind protecţia solului şi a subsolului, gestionarea siturilor contaminate, în colaborare cu celelalte autorităţi competente, potrivit legii;

45. organizează şi coordonează activitatea referitoare la protecţia şi conservarea naturii, a diversităţii biologice, utilizarea durabilă a componentelor sale în acord cu politicile şi practicile specifice aplicate la nivel european şi internaţional;

46. asigură cadrul necesar pentru managementul ariilor naturale protejate din reţeaua naţională prin structuri de administrare special constituite şi custozi, funcţionând în una dintre următoarele forme: în subordine, sub autoritate, în coordonare sau în relaţie contractuală;

47. asigură monitorizarea, evaluarea şi controlul în domeniul administrării ariilor naturale protejate, cu excepţia celor de interes judeţean sau local, precum şi a activităţilor desfăşurate în interiorul acestora;

48. constituie şi coordonează Comisia Patrimoniului Speologic, cu competenţe în domeniul explorării, protecţiei şi conservării patrimoniului speologic, potrivit prevederilor art. 43 alin. (52) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

49. stabileşte, dezvoltă şi actualizează împreună cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului bazele de date privind Reţeaua naţională de arii naturale protejate, stabileşte limitele ariilor naturale protejate din cadrul acestei reţele, arealul de distribuţie a speciilor şi habitatelor, hărţile topografice, regiunile biogeografice, actualizează lista naţională a ariilor protejate;

50. coordonează, monitorizează şi controlează activitatea administratorilor şi custozilor ariilor naturale protejate;

51. Înştiinţează deţinătorii şi administratorii de terenuri cu privire la propunerile de declarare de noi arii naturale protejate şi organizează consultări cu toţi factorii interesaţi;

52. atestă persoanele juridice şi fizice care întocmesc studiile de meteorologie;

53. stabileşte strategia organizării la nivel naţional a activităţilor de meteorologie, a sistemului de informare, prognoză şi avertizare asupra fenomenelor meteorologice periculoase;

54. dispune măsuri de instituire a unui regim de supraveghere specială sau de oprire a activităţii poluatorului ori a instalaţiei care provoacă poluarea apelor;

55. coordonează activităţile privind introducerea pe piaţă a substanţelor periculoase ca atare, în amestecuri şi articole, şi cooperează în acest sens cu Agenţia Europeană pentru Produse Chimice de la Helsinki, în condiţiile stabilite în legislaţia europeană în domeniu;

56. urmăreşte aplicarea măsurilor necesare pentru întreţinerea şi asigurarea accesului la baza de date şi informaţii cu caracter confidenţial a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice de la Helsinki;

57. stabileşte, în condiţiile legii, proceduri prin care Ministerul Mediului şi unităţile din subordinea şi de sub autoritatea acestuia reglementează introducerea pe piaţă a substanţelor periculoase ca atare, în amestecuri şi articole, precum şi proceduri pentru desfăşurarea activităţilor solicitate de către Agenţia Europeană pentru Produse Chimice de la Helsinki, inclusiv activităţi remunerate de către această instituţie;

58. susţine iniţierea şi dezvoltarea de scheme şi programe de investiţii verzi, cu respectarea reglementărilor legale;

59. Îndeplineşte funcţiile de secretariat pentru tratatele, convenţiile, acordurile şi memorandumurile bilaterale/ internaţionale din domeniile sale de responsabilitate, precum şi de punct focal naţional şi/sau de autoritate naţională competentă pentru activităţile aflate în coordonarea unor instituţii, organisme şi organizaţii internaţionale, în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale la care România este parte;

60. asigură plata contribuţiilor obligatorii sau, la cererea secretariatelor tratatelor şi convenţiilor internaţionale în domeniile sale de activitate la care România este parte, a contribuţiilor voluntare;

61. iniţiază proiectul de act normativ prin care se stabilesc uniforma şi însemnele specifice obligatorii pentru instituţiile şi administraţiile din subordinea sa şi eliberează legitimaţiile de control;

62. iniţiază şi avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmărind realizarea măsurilor de protecţie a mediului;

63. asigură baza metodologică şi întocmeşte Registrul naţional al persoanelor fizice şi juridice care elaborează Raportul de mediu, Raportul privind impactul asupra mediului, Bilanţul de mediu, Raportul de amplasament, Raportul de securitate, Studiul de evaluare adecvată;

64. asigură, prin compartimentele proprii, prin unităţile subordonate sau prin cele aflate sub autoritatea sa, secretariatele tehnice specifice activităţilor din domeniile sale de competenţă;

65. sprijină din punct de vedere tehnic dezvoltarea de politici şi strategii privind educaţia ecologică şi conştientizarea publicului în domeniile sale de competenţă;

66. iniţiază şi sprijină perfecţionarea continuă a personalului, inclusiv a celui aparţinând administratorilor ariilor naturale protejate, pe baza unui program aprobat anual;

67. coordonează şi supraveghează respectarea prevederilor legale din domeniile privind reglementarea emisiilor industriale, limitarea emisiilor de poluanţi atmosferici, infrastructura pentru informaţii spaţiale, prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase;

V. În exercitarea funcţiei de gestionare a fondurilor externe nerambursabile sau naţionale, precum şi a fondurilor provenind din credite externe, din tranzacţionarea surplusului cantităţii atribuite României sub prevederile Protocolului de la Kyoto, a veniturilor obţinute din licitaţiile certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, destinate finanţării programelor şi proiectelor din domeniile sale de activitate:

1. fundamentează necesarul de fonduri de la bugetul de stat, din credite interne, credite externe, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite pentru domeniile sale de activitate;

2. elaborează priorităţile, criteriile de eligibilitate şi procedurile necesare finanţării, implementării şi monitorizării programelor şi proiectelor din domeniile sale de activitate;

3. avizează şi urmăreşte realizarea investiţiilor din domeniile sale de activitate, finanţate din veniturile cu destinaţie specială, din bugetul de stat şi din sursele proprii ale operatorilor economici cu capital majoritar de stat;

4. gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite interne, credite externe, precum şi din alte surse de finanţare legal constituite pentru domeniile sale de activitate, pentru finanţarea, în condiţiile legii, a programelor şi proiectelor în domeniile sale de activitate;

5. contribuie şi monitorizează finanţarea implementării politicilor, strategiilor şi planurilor naţionale din domeniile sale de activitate;

6. asigură finanţarea prin Fondul pentru mediu a proiectelor publice şi private care au ca rezultat reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

7. monitorizează asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană în domeniile sale de activitate;

VI. În exercitarea funcţiei de monitorizare, inspecţie şi control:

1. efectuează controlul şi inspecţia activităţilor şi serviciilor din domeniile sale de activitate;

2. avizează şi urmăreşte realizarea programelor şi proiectelor din domeniile sale de activitate;

3. exercită activităţi de audit intern şi control atât la nivelul aparatului propriu, cât şi la nivelul celorlalte entităţi aflate sub autoritatea, coordonarea sau subordonarea sa implicate în gestionarea şi utilizarea fondurilor europene;

4. colaborează cu structurile implicate în activitatea de combatere a infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene şi asigură comunicarea cu acestea;

5. asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat şi a resurselor din credite interne şi externe, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;

6. asigură îndrumarea metodologică şi procedurală a activităţii structurilor cu atribuţii vizând implementarea programelor din domeniile sale de activitate;

7. asigură, prin compartimentele proprii sau unităţile aflate în coordonare, subordonare ori sub autoritatea sa, controlul respectării legislaţiei în domeniile sale de activitate, constată contravenţiile pentru nerespectarea acesteia, aplică sancţiunile şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale în vigoare;

8. coordonează şi monitorizează procesul de implementare a Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;

VII. În exercitarea funcţiei de informare şi conştientizare a publicului în domeniile sale de activitate:

1. asigură informarea şi consultarea publicului, conform prevederilor legale în vigoare, în promovarea actelor normative

şi de reglementare din domeniile sale de activitate, la nivel naţional, european şi internaţional;

2. pune la dispoziţia publicului informaţiile referitoare la evaluarea de mediu pentru planuri/programe, evaluarea impactului asupra mediului pentru proiecte, evaluarea adecvată pentru planuri/programe/proiecte, autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului şi informaţia de mediu;

3. pune la dispoziţia publicului informaţii generale şi documente de interes public în domeniile sale de activitate;

4. organizează campanii de informare şi conştientizare a publicului în ceea ce priveşte promovarea şi implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei din domeniile sale de competenţă, în vederea sensibilizării opiniei publice şi facilitării înţelegerii şi respectării acestora;

VIII. În exercitarea funcţiei de administrare:

1. Închiriază bunurile imobile proprietate a statului pe care le are în administrare, conform prevederilor legale;

2. Închiriază sau primeşte în administrare, în vederea desfăşurării activităţii proprii, bunuri mobile şi imobile proprietate publică ori privată a statului;

3. coordonează activitatea de administrare a patrimoniului unităţilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa;

4. evaluează, atribuie şi reziliază, după caz, administrarea ariilor naturale protejate pe bază de contracte de administrare sau convenţii de custodie şi evaluează modul de realizare a acesteia.

Art. 7. - (1) Atribuţiile Ministerului Mediului sunt exercitate direct sau prin organisme tehnice specializate, autorităţi ori instituţii publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea sa sau prin alte autorităţi, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Ministerul Mediului poate solicita şi obţine, fără plata tarifelor, informaţii privind datele înregistrate în Registrul comerţului computerizat, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate în acest scop, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 902/2012 privind aprobarea taxei şi tarifului pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, cu modificările ulterioare.

(3) Ministerul Mediului îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniile sale de activitate, în condiţiile legii.

Art. 8. - În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Mediului colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţi ale administraţiei publice locale, cu alte instituţii şi autorităţi, precum şi cu orice alte persoane juridice.

Art. 9. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Mediului este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Mediului este de 275, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

(3) în structura organizatorică a Ministerului Mediului se organizează şi funcţionează, în subordinea ministrului şi a secretarilor de stat, cabinetele demnitarilor.

(4) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Mediului se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului mediului.

(5) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului mediului.

(6) în cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului mediului se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea îh numărul maxim de posturi aprobat.

Art. 10. - (1) Ministerul Mediului are în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa unităţile prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Structura organizatorică, regulamentele de organizare şi funcţionare, statele de funcţii şi numărul de posturi din unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, prevăzute în anexa nr. 2, se aprobă prin ordin al ministrului mediului, în limita numărului maxim de posturi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Conducătorii unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 sunt numiţi şi mandataţi să conducă unităţile şi sunt eliberaţi din funcţie, după caz, direct prin ordin al ministrului mediului, respectiv prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului mediului, conform legislaţiei aplicabile în cazul fiecărei unităţi.

(4) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

Art. 11. - (1) în subordinea Ministerului Mediului se organizează şi funcţionează, în condiţiile legii, unităţi de management al proiectului şi unităţi de implementare a proiectului, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul şi implementarea proiectelor finanţate prin împrumuturi externe rambursabile sau fonduri nerambursabile, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat în acest sens.

(2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului mediului.

(3) Ministrul mediului numeşte personalul unităţilor prevăzute la alin. (1) şi stabileşte competenţele directorului de proiect.

Art. 12. - (1) Pe lângă Ministerul Mediului funcţionează următoarele organisme consultative:

a) Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional;

b) Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă din domeniul protecţiei mediului;

c) Comisia pentru eticheta UE ecologică;

d) Comitetul EMAS;

e) Comisia tehnico-economică în domeniul mediului;

f) Comisia naţională privind schimbările climatice;

g) Comitetul de avizare pentru probleme de mediu Petrom;

h) Comisia naţională pentru înscrierea în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului.

(2) Comitetul prevăzut la alin. (1) lit. g) are, în principal, următoarele atribuţii;

a) analizează, evaluează şi avizează notificările de pretenţii primite de la Societatea Comercială „Petrom11 - S A, ca urmare a contractului de privatizare;

b) aprobă realizarea expertizelor acolo unde situaţia o impune;

c) analizează Referatul privind notificările preliminare şi intermediare, precum şi notificările de plată primite de la Societatea Comercială „Petrom” - S.A., punctele de vedere, observaţiile şi recomandările exprimate asupra acestora şi decide asupra aprobării sau respingerii lor;

d) decide asupra aprobării sau refuzului plăţilor prevăzute în notificările de plată.

(3) Preşedintele Comitetului de avizare pentru probleme de mediu Petrom este desemnat prin ordin al ministrului mediului.

(4) Comitetul de avizare pentru probleme de mediu Petrom are în structura sa reprezentanţi ai direcţiilor din cadrul Ministerului Mediului, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Gărzii Naţionale de Mediu, ai agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului, ai altor ministere cu atribuţii în acest domeniu în baza legii, precum şi experţi externi solicitaţi, după caz.

(5) Componenţa nominală a comitetului prevăzut la alin. (1) lit. g), atribuţiile specifice şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale acestuia se aprobă prin ordin al ministrului mediului.

(6) Membrii organismelor prevăzute la alin. (1) nu sunt remuneraţi, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de Ministerul Mediului, sau de unităţile desemnate dintre cele prevăzute în anexa nr. 2, în cadrul numărului de posturi aprobat.

(7) Regulamentele de organizare şi funcţionare a organismelor consultative prevăzute la alin. (1) fit. a)-h), precum şi componenţa acestora se aprobă prin ordin al ministrului mediului.

Art. 13. - (1) Conducerea Ministerului Mediului se asigură de către ministrul mediului.

(2) Ministrul mediului reprezintă ministerul în justiţie, în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii interne şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine.

(3) Ministrul mediului este ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) în exercitarea atribuţiilor sale, ministrul mediului emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii, care pot avea caracter normativ sau individual.

(5) Prin ordin al ministrului mediului pot fi delegate atribuţii şi persoanelor cu funcţii de conducere, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 14. - (1) Ministrul mediului este ajutat în activitatea sa de 3 secretari de stat, numiţi prin decizii ale prim-ministrului, precum şi de secretarul general şi de un secretar general adjunct, numiţi în condiţiile legii.

(2) Ministrul mediului poate delega atribuţii, în condiţiile legii, secretarilor de stat, secretarului general şi secretarului general adjunct.

(3) Secretarul general şi, respectiv, secretarul general adjunct al Ministerului Mediului au atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Atribuţiile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi ale altor compartimente din cadrul Ministerului Mediului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al ministrului mediului.

Art. 15. - (1) Pe lângă ministrul mediului funcţionează ca entitate consultativă Colegiul ministerului.

(2) Componenţa şi regulamentul de funcţionare al entităţii consultative prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului mediului.

Art. 16. - Ministerul Mediului are în dotare un parc auto, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, iar pentru activităţi specifice, numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanţi sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 17. - În cadrul Ministerul Mediului sunt încadraţi funcţionari publici cu funcţii generale, funcţionari publici cu funcţii specifice şi personal angajat cu contract individual de muncă, salarizaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 18. - (1) Patrimoniul Ministerului Mediului se constituie prin preluarea bunurilor mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pe baza protocolului de predare-preluare.

(2) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului pe noile funcţii se aprobă prin ordin al ministrului mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 19, - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 20. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 23 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 21. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, alineatul (1) al articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 29 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi instituţiile din subordine este de 1.925.”

Art. 22. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, alineatul (1) al articolului 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 29 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu şi structurile teritoriale ale GNM este de 809.”

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Daniel Constantin

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Ana Birchall

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 12 ianuarie 2017.

Nr. 19.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Mediului

 

Numărul maxim de posturi: 275

(exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului).

 

 

AUDIT PUBLIC INTERN ***

 

 

 

 

 

DIRECŢIA CORP CONTROL, INTEGRITATE ŞI ANTICORUPŢIE

 

 

 

MINISTRU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIUL MINISTERULUI*

 

 

CABINET MINISTRU

 

 

UNITATEA DE POLITICI RUBUCE**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR DE STAT

 

 

 

 

SECRETAR DE STAT

 

SECRETAR DE STAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CABINET SS

 

 

 

 

CABINET SS

 

CABINET SS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Comunicare, Transparenţă şi IT

 

Gestiunea şi Protecţia Informaţiilor Clasificate**

 

Direcţia Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale

 

Direcţia Accesare Fonduri Externe

 

 

Direcţia Generală Evaluare Impact şi Controlul Poluării

 

Direcţia Generală Deşeuri, Situri Contaminate şi Substanţe Periculoase

 

Direcţia Biodiversitate

 

Direcţia Economie Verde, Schimbări Climatice şi Dezvoltare Durabilă

 

 

Direcţia Juridică şi Relaţia cu Parlamentul

 

Direcţia Resurse Umane

 

Direcţia Economico-financiara

 

Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Logistică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia Gestionarea deşeurilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Se organizează conform legislaţiei în vigoare, prin ordin al ministrului.

**Se organizează la nivel de compartiment.

***Se organizează la nivel de serviciu

 

ANEXA Nr. 2

 

1. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

I. Instituţii publice cu personalitate juridică finanţate integral din bugetul de stat

1

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

2

Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”

3

Garda Naţională de Mediu

II. Instituţii publice cu personalitate juridică finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat

1

Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate

III. Instituţii publice cu personalitate juridică

1.

Unităţi de management al proiectului (UMP)

2.

Unităţi de implementare a proiectului (UIP)

 

NOTĂ:

Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile prevăzute la cap. I este de 2.905, din care:

- Garda Naţională de Mediu - 809 de posturi;

- Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi instituţiile din subordine - 1.925 de posturi;

- Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”- 171 de posturi.

 

2. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

1

Administraţia Naţională de Meteorologie

 

3. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Mediului

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

I. Unităţi finanţate din venituri proprii

 

Administraţia Fondului pentru Mediu

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Schema parcului auto al Ministerului Mediului

 

Nr. crt.

Ministerul Mediului - aparat propriu

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim aprobat (bucăţi)

1

1. Parc auto miniştri, secretari de stat, secretari generali, secretar general adjunct

autoturism

6

2

Parc auto comun

autoturism

2

3

Parc auto situaţii de urgenţă, activităţi de control, delegaţii, transport persoane, transport marfă

autoturism

microbuz

20

 

Numărul de autoturisme de la parcul comun poate varia în funcţie de numărul posturilor la nivelul ministerului şi în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

NOTE:

I. Autoturismele din parcul auto al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau alte categorii de salariaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Alte categorii de salariaţi vor conduce autoturismele ministerului cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

II. Cotele privind consumul lunar de carburanţi vor fi aprobate de către ordonatorul principal de credite.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru exercitarea unor atribuţii

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - În perioada 18-22 ianuarie 2017, doamna Sevil Shhaideh, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, exercită atribuţiile prim-ministrului privind conducerea operativă a activităţii Guvernului României.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2017.

Nr. 90.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Andrei Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Andrei Popescu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 17 ianuarie 2017.

Nr. 91.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Lucian Constantin Mircescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Lucian Constantin Mircescu se eliberează din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 17 ianuarie 2017.

Nr. 92.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Claudia Georgescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului

 

Având în vedere Adresa Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 8 din 12 ianuarie 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/680/M.B. din 13 ianuarie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Claudia Georgescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului,

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 17 ianuarie 2017.

Nr. 93.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mircea Popa din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică vacantă de secretar general la Ministerul Tineretului şi Sportului

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Tineretului şi Sportului prin Adresa nr. 9 din 12 ianuarie 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/681/M.B. din 13 ianuarie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şt a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 87 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 27 alin. (1) lit. a)r art. 30 lit. a) şi al art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Mircea Popa i se aplică mobilitatea din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică vacantă de secretar general la Ministerul Tineretului şi Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 17 ianuarie 2017.

Nr. 94.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.106/2016 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere constatarea că numărul membrilor unor comisii de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare nu poate asigura calitatea evaluării printr-o încărcare uniformă şi rezonabilă a acestora, luând act de demisiile unor membri ai Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, având în vedere vacantarea unor locuri în componenţa consiliului general şi a comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, ca urmare a demisiilor,

în temeiul art. 9 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexele nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.106/2016 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 16 iunie2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

1. La anexa nr. 2, numărul curent 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„4.

Banabic Dorel

Academia Română”

 

2. La anexa nr. 2, numărul curent 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„26.

Vasilescu Cătălin

Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» din Bucureşti”

 

3. La anexa nr. 2, numărul curent 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„35.

Fetecău Cătălin

Universitatea «Dunărea de Jos» din Galaţi”

 

4. La anexa nr. 2, numărul curent 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„36.

Crăciun Ioan – preşedinte

Universitatea Naţională de Apărare «Carol 1» din Bucureşti”

 

5. La anexa nr. 2, numărul curent 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„47.

Voicu Victor

Academia Română”

 

6. La anexa nr. 3, la punctul 5 „Ştiinţele pământului”, numărul curent 7 se abrogă.

7. La anexa nr. 3, la punctul 5 „Ştiinţele pământului”, după numărul curent 15 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 16, 17 şi 18, cu următorul cuprins:

 

„16.

Baciu Călin

Universitatea «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca

17.

Ilieş Alexandru

Universitatea din Oradea

18.

Rîşnoveanu Geta

Universitatea din Bucureşti”

 

8. La anexa nr. 3, la punctul 16 „Inginerie industrială şi management”, numărul curent 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„1.

Popescu Sorin Gabriel

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca”

 

9. La anexa nr. 3, la punctul 16 „Inginerie Industrială şi management”, numărul curent 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„6.

Fetecău Cătălin - preşedinte

Universitatea «Dunărea de Jos» din Galaţi”

 

10. La anexa nr. 3, la punctul 20 „Medicină”, numărul curent 1 se abrogă.

11. La anexa nr. 3, la punctul 20 „Medicină”, numărul curent 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„2.

Vasilescu Cătălin - preşedinte

Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» din Bucureşti”

 

12. La anexa nr. 3, la punctul 20 „Medicină”, numărul curent 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„13.

Marian Cătălin - vicepreşedinte

Universitatea de Medicină şi Farmacie «Victor Babeş» din Timişoara”

 

13. La anexa nr. 3, la punctul 25 „Sociologie, ştiinţe politice şi administrative”, după numărul curent 20 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 21,22 şi 23, cu următorul cuprins:

 

„21.

Ivan Ruxandra

Universitatea din Bucureşti

22.

Pârvu Camil

Universitatea din Bucureşti

23.

Stoica Cătălin

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti”

 

14. La anexa nr. 3, la punctul 26 „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, numărul curent 1 se abrogă.

15. La anexa nr. 3, la punctul 26 „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, numărul curent 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„2.

Crăciun Ioan - preşedinte

Universitatea Naţională de Apărare «Carol I» din Bucureşti”

 

16. La anexa nr. 3, la punctul 27 „Ştiinţe economice şi administrarea afacerilor”, după numărul curent 25 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 26, 27 şi 28, cu următorul cuprins:

 

„26.

Dumitrescu Dalina

Academia de Studii Economice din Bucureşti

27.

Paraschiv Dorel Mihai

Academia de Studii Economice din Bucureşti

28.

Popescu Gheorghe

Universitatea «Dimitrie Cantemir» din Bucureşti”

 

17 La anexa nr. 3, la punctul 32 „Teologie”, după numărul curent 14 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 15, 16 şi 17, cu următorul cuprins:

 

„15.

Adorjáni Zoltán

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca

16.

Benga Daniel

Universitatea din Bucureşti

17.

Dancă Wilhelm

Universitatea din Bucureşti”

 

18. La anexa nr. 3, la punctul 35 „Artele spectacolului”, numărul curent 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„3.

Bălăiţă Aurelian

Universitatea Naţională de Arte «George Enescu» din Iaşi”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

 

Bucureşti, 21 decembrie 2016.

Nr. 6.136.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.922/2016 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2017

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.245/2016, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiată Intre Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.922/2016 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.065 din 29 decembrie 2016, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna ianuarie 2017, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea a două emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO1718CTN013

09 01.2017

11.01.2017

10.01.2018

364

500.000.000

RO1717CTN023

23.01.2017

25.01.2017

02.08.2017

189

500.000.000”

 

2. La anexa nr. 2, articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna ianuarie 2017, Ministerul Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 2, 4r 5, 7 şi 15 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

 

Cod ISIN*)

Data licitaţiei

Data SSON

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate

Nr. de ani

Maturitate reziduală

Nr. de ani

Rata cuponului

%

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoarea nominală licitaţie de referinţă

- lei -

Valoarea nominală SSON

- lei -

R01619DBN035

05.01.2017

06.01.2017

09.01.2017

25.02.2019

2

2,13

1,35

58,83

500.000.000

75.000.000

RO162QDBN017

12.01.2017

13.01.2017

16.01.2017

26.02.2020

4

3,11

2,25

99,90

500.000.000

75.000.000

RO1522DBN056

16.01.2017

17.01.2017

18.01.2017

19.12.2022

7

5,92

3,50

14,38

300.000.000

45.000.000

RO1521DBN041

19 01,2017

20.01.2017

23 01.2017

22.03.2021

5

4,16

3,25

136,68

500.000.000

75.000.000

RO1227DBN011

26.01.2017

27.01 2017

30.01.2017

26.07.2027

15

10,49

5,80

298,74

300.000.000

45000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionale şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială «Bursa de Valori Bucureşti» - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială «Bursa de Valori Bucureşti» - S A.”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 ianuarie 2017.

Nr. 81.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.