MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 55/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 55         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 18 ianuarie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

30/2016. - Hotărâre pentru aprobarea modificărilor şi completărilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 26/2012

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

28. - Hotărâre privind stabilirea zilei de 23 ianuarie 2017 ca zi liberă

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

113. - Decizie privind numirea doamnei Cristina Ionela Tărteaţă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Turismului

 

114. - Decizie privind numirea domnului Petre Iulian Nicolescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Turismului

 

115. - Decizie pentru eliberarea domnului Tudorel Roman din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

116. - Decizie privind numirea doamnei Monica-Dorina Gheorghiţă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

117. - Decizie privind eliberarea domnului Claudiu Vrînceanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 

118. - Decizie privind eliberarea domnului Teodor Mihalcea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind documentaţia şi informaţiile necesare înregistrării, precum şi modalitatea şi termenele de raportare pentru dezvoltatorii imobiliari

 

HOTĂRÂRI ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificărilor şi completărilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 26/201i

 

În temeiul dispoziţiilor art. 6 şi art. 9 alin. (1), ale art. 50 şi 51 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 1 şi 2 din Legea nr. 124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale, precum şi ale art. 81 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, adoptat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 6/2012,

Plenul Curţii Constituţionale adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Se aprobă modificările şi completările la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 26/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 29 octombrie 2012, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 26/2012, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Plenul Curţii Constituţionale, cu unanimitate de voturi, în şedinţa din data de 7 decembrie 2016.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Contrasemnează:

Prim-magistrat-asistent,

Marieta Safta

p. Secretarul general,

Ştefania Anghelache

 

Bucureşti, 7 decembrie 2016.

Nr. 30.

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI

la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 26/2012

 

Articol unic. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Corpului magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 26/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 29 octombrie 2012, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Data, locul şi modul de desfăşurare a concursului, tematica, bibliografia, numărul posturilor vacante şi termenul pentru depunerea actelor de înscriere la concurs se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare la sediul Curţii Constituţionale, pe pagina de internet a Curţii Constituţionale şi în presa centrală cu cel puţin 55 de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea probei scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate.”

2. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Dosarul de concurs se depune personal sau prin mandatar, cu procură autentificată, cu cel puţin 40 de zile înainte de data desfăşurării probei scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate, la sediul Curţii Constituţionale - Biroul resurse umane şi salarizare.”

3. La capitolul II, titlul secţiunii a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 3-a

Constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor şi a subcomisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor”

4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Prin ordinul preşedintelui Curţii Constituţionale de aprobare a organizării concursului se numesc comisiile de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor şi subcomisiile de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor.

(2) Selecţia dosarelor de concurs, verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate şi examinarea în cadrul probei orale se efectuează de către o comisie de concurs formată din 3 judecători. În cazul concursului pentru posturile de prim-magistrat-asistent şi magistrat-asistent-şef, comisia de concurs este alcătuită din 5 judecători.

(3) Verificarea cunoştinţelor de limbă străină şi a cunoştinţelor de operare pe calculator se face de către două subcomisii formate, fiecare, din 3 membri, specialişti în domeniul respectiv.

(4) Contestaţiile la rezultatul selecţiei dosarelor şi la rezultatele probei scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor, care va fi compusă din 3 judecători.

(5) Contestaţiile la rezultatul probei de verificare a cunoştinţelor de limbă străină şi la rezultatul probei de verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator se soluţionează, după caz, de subcomisia de soluţionare a contestaţiilor, care va fi compusă din 3 membri, specialişti în domeniul respectiv.

(6) Din componenţa subcomisiilor prevăzute la alin. (3) şi (5) pot face parte şi specialişti care nu sunt angajaţi ai Curţii Constituţionale.”

5. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Comisia de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor şi subcomisiile de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor sunt conduse de un preşedinte, desemnat prin ordinul prevăzut la art. 7 alin. (1).”

6. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Dispoziţiile alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător şi subcomisiilor prevăzute la art. 7 alin. (3) şi (5).”

7. La articolul 9, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) supraveghează activitatea celor două subcomisii de concurs:”.

8. La articolul 10, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„b1) supraveghează activitatea celor două subcomisii de soluţionare a contestaţiilor;”.

9. La articolul 12 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) proba scrisă la o limbă străină, la alegere dintre engleză şi franceză;”.

10. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) Candidaţii pot face contestaţie la rezultatul selecţiei dosarelor, al probei eliminatorii de limbă străină, al probei eliminatorii de verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator şi al probei scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice de specialitate, în termen de cel mult două zile de la data afişării rezultatului acestora, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Contestaţiile se depun la sediul Curţii Constituţionale - Biroul resurse umane şi salarizare.”

11. La articolul 29, după alineatul (2)se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Contestaţiile cu privire la rezultatele probei eliminatorii de limbă străina şi ale probei eliminatorii de verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator se soluţionează de subcomisiile prevăzute la art. 7 alin. (5).”

12. La articolul 29, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

(31) în privinţa soluţionării contestaţiilor formulate la probele eliminatorii de limbă străină şi de verificare a cunoştinţelor de operare pe calculator, dispoziţiile art. 22 alin. (3)-(7), art. 23 alin, (1) şi art. 26 alin. (3) se aplică în mod corespunzător”

13. La articolul 29, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Nu se admit contestaţii cu privire la rezultatele obţinute la proba orală.”

14. La articolul 31 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

,,b1) prezentarea activităţii subcomisiilor de concurs şi a subcomisiilor de soluţionare a contestaţiilor, după caz;”.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea zilei de 23 ianuarie 2017 ca zi liberă

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Pentru salariaţii din sectorul public, ziua de 23 ianuarie 2017 se stabileşte ca zi liberă.

(2) Pentru ziua stabilită ca zi liberă potrivit alin. (1), instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în ziua de 28 ianuarie 2017 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 31 ianuarie 2017, potrivit planificărilor stabilite.

(3) Prestarea muncii potrivit alin. (2) nu conferă acordarea de timp liber corespunzător.

Art. 2. - Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.

Art. 3. - Dispoziţiile art. 1 nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în data de 23 ianuarie 2017 şi nici participanţilor în aceste procese.

Art. 4. - (1) Operaţiunile de încasări prin virament transmise prin sistemul electronic de plăţi unităţilor Trezoreriei Statului în data de 20 ianuarie 2017 se înregistrează în contabilitatea acestor unităţi cu aceeaşi dată.

(2) Operaţiunile de încasări prin virament în relaţia cu instituţiile de credit, aferente datei de 23 ianuarie 2017, se înregistrează în contabilitatea structurilor cu atribuţii în domeniul decontării din centrala Ministerului Finanţelor Publice în data de 23 ianuarie 2017, iar în contabilitatea unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, în următoarea zi lucrătoare.

(3) Eventualele retururi la încasare aferente operaţiunilor înregistrate potrivit alin. (1) se întocmesc de unităţile Trezoreriei Statului cu data de 23 ianuarie 2017.

(4) în ziua de 23 ianuarie 2017, prin centrala Ministerului Finanţelor Publice se efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi, operaţiuni de plăţi privind serviciul datoriei publice, precum şi eventualele operaţiuni de debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de resurse proprii în lei deschis la Trezoreria Statului.

(5) Prin ordin emis de Ministerul Finanţelor Publice poate fi stabilită şi desfăşurarea altor operaţiuni prin Trezoreria Statului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 18 ianuarie 2017.

Nr. 28.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Cristina Ionela Tărteaţă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Turismului

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Cristina Ionela Tărteaţă se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Turismului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 18 ianuarie 2017.

Nr. 113.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Petre Iulian Nicolescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Turismului

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Petre Iulian Nicolescu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Turismului.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 18 ianuarie 2017.

Nr. 114.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Tudorel Roman din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Tudorel Roman se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 18 ianuarie 2017.

Nr. 115.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Monica-Dorina Gheorghiţă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Monica-Dorina Gheorghiţă se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 18 ianuarie 2017.

Nr. 116.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Claudiu Vrînceanu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Claudiu Vrînceanu se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 18 ianuarie 2017.

Nr. 117.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Teodor Mihalcea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Teodor Mihalcea se eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 18 ianuarie 2017.

Nr. 118.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind documentaţia şi informaţiile necesare înregistrării, precum şi modalitatea şi termenele de raportare pentru dezvoltatorii imobiliari

 

Având în vedere prevederile:

- art. 128 alin. (1) lit. a) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori;

- art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea înregistrării de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, dezvoltatorii imobiliari au obligaţia de a depune următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare, în copie certificată conform cu originalul;

b) certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu datele societăţii, în copie certificată conform cu originalul;

c) certificatul constatator emis conform art. 171 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, în copie certificată conform cu originalul;

d) actul constitutiv, în copie certificată conform cu originalul;

e) dovada că societatea comercială este operator de date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

f) cazierul judiciar pentru persoanele responsabile cu administrarea şi conducerea societăţii;

g) declaraţie pe propria răspundere a administratorului societăţii comerciale că personalul care interacţionează cu clienţii în scopul acordării de credite dispune de cunoştinţele şi experienţa adecvate naturii, extinderii şi complexităţii activităţii vizate, îndeplinind cerinţele prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016;

h) procedura de acordare a creditului.

Art. 2. - Dezvoltatorii imobiliari care, la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori sau, după caz, la data înaintării cererii de înregistrare, desfăşurau/desfăşoară activităţile prevăzute la art. 3 pct. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 transmit Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, odată cu cererea de înregistrare, informaţii privind numărul contractelor de credit încheiate cu consumatorii aflate în curs de derulare, precum şi valoarea totală plătibilă de consumator, conform acestor contracte.

Art. 3. - După înregistrare, toţi dezvoltatorii imobiliari vor transmite Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în perioada 1 ianuarie-1 martie, raportări anuale care vor cuprinde:

a) numărul contractelor de credit încheiate cu consumatorii în anul anterior, precum şi valoarea totală plătibilă de consumator conform acestor contracte;

b) informaţii privind: moneda în care se acordă creditele; costul total al creditului pentru consumator.

Art. 4, - Documentele prevăzute la art. 1-3 se transmit prin poştă sau se depun la sediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor din Bd. Aviatorilor nr. 72, cod poştal 011865, sectorul 1, Bucureşti.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Bogdan Marcel Pandelică

 

Bucureşti, 11 ianuarie 2017.

Nr. 4.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.