MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 63/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 63         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 25 ianuarie 2017

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

7. - Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.252/2016. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair - Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova, ROSPA0039 Dunăre - Ostroave, Reciful neojurasic de la Topalu - 2352, Reciful fosilifer Seimenii Mari - 2355, Dealul Allah Bair - 2367, Ostrovul Şoimul - IV.19, Celea Mare - Valea lui Ene - IV.24, Pădurea Cetate - IV.25, Pădurea Bratca - IV.26, Canaralele din Portul Hârşova - 2.369, Locul fosilifer Cernavodă - 2.534, Punctul fosilifer Movila Banului

 

2.525/2016. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind constituirea Catalogului naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România

 

90. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 31 alin. (2) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

 

Rectificări la:

 - Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2016

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017

 

Luând în considerare necesitatea prelungirii termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la 25 ianuarie 2017, întrucât acest termen nu poate fi respectat de către contribuabili ca urmare a unor motive obiective determinate de imposibilitatea efectuării în timp util a activităţilor privind depunerea declaraţiilor fiscale, respectiv plata creanţelor fiscale,

în scopul de a evita riscul depunerii cu întârziere a declaraţiilor fiscale şi de efectuare a plăţii de către contribuabili, în sensul ca aceştia să nu îşi poată îndeplini obligaţiile la termenul stabilit, cu consecinţa aplicării sancţiunilor prevăzute de lege, precum şi în vederea protejării interesului contribuabililor, raportat la buna lor credinţă,

ţinând cont de situaţia obiectivă creată de reglementarea la nivel de lege a unui termen care nu poate fi modificat decât printr-un act normativ de nivelul legii, fiind necesar ca măsura prorogării să fie adoptată anterior împlinirii termenului de către titularii obligaţiei,

şi având în vedere faptul că aceste situaţii aduc atingere interesului public general şi constituie un motiv de urgenţă deosebită şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Creanţele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau altor acte normative care le reglementează, scadenţa şi/sau termenul de depunere a declaraţiilor fiscale se împlinesc la data de 25 ianuarie 2017, sunt scadente şi/sau se declară până la data de 27 ianuarie 2017 inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2017.

Nr. 7.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management pentru ariile naturale protejate:

ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCI0053 Dealul Allah Bair, ROSPA0002 Allah Bair - Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova, ROSPA0039 Dunăre - Ostroave, Reciful neojurasic de la Topalu - 2352, Reciful fosilifer Seimenii Mari - 2355, Dealul Allah Bair - 2367, Ostrovul Şoimul - IV.19, Celea Mare - Valea lui Ene - IV.24, Pădurea Cetate - IV.25, Pădurea Bratca - IV.26, Canaralele din Portul Hârşova - 2.369, Locui fosilifer Cernavodă - 2.534, Punctul fosilifer Movila Banului

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.987 din 29 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 10.014RP din 31 decembrie 2015 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Avizul Ministerului Culturii nr. 3.570 din 9 iunie 2016, punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 56.510 din 16 iunie 2016, punctul de vedere al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 91.267 din 10 iunie 2016, punctul de vedere al Direcţiei generale păduri nr. 27.559/E.S. din 3 iunie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management pentru ariile naturale protejate: ROSCI0022 Canaralele Dunării, ROSCIOQ53 Dealul Allah Bair, ROSPAQ002 Allah Bair - Capidava, ROSPA0017 Canaralele de la Hârşova,ROSPA0039 Dunăre - Ostroave, Reciful neojurasic de la Topalu-2352, Reciful fosilifer Seimenii Mari-2355, Dealul Allah Bair - 2367, Ostrovul Şoimul - IV. 19, Cetea Mare - Valea lui Ene -IV.24, Pădurea Cetate - IV.25, Pădurea Bratca - IV.26, Canaralele din Portul Hârşova - 2.369, Locul fosilifer Cernavodă - 2.534, Punctul fosilifer Movila Banului, prevăzut în anexă.

Art. 2. - Anexa*) face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 iunie 2016.

Nr. 1.252.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind constituirea Catalogului naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 166.178 din 8 decembrie 2016 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură, în temeiul art. 26 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă constituirea Catalogului naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România, denumit în continuare Catalog, ca instrument de evidenţă şi gestiune a pădurilor virgine şi cvasivirgine, aşa cum sunt definite în anexa la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.397/2012 privind stabilirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine în România, cu modificările ulterioare.

(2) Constituirea şi actualizarea permanentă a Catalogului se fac de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(3) Modelul Catalogului este prevăzut în anexa nr. 1.

(4) Catalogul cuprinde următoarele categorii de păduri:

a) pădurile încadrate în categoriile funcţionale 1.5 j - păduri virgine şi 1.5 o - păduri cvasivirgine, potrivit amenajamentelor silvice existente şi a celor care se vor elabora ulterior;

b) pădurile care îndeplinesc criteriile şi indicatorii de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine, altele decât cele prevăzute la lit. a), care sunt identificate prin Studii de fundamentare pentru includerea în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România, denumite în continuare studii de fundamentare.

(5) Catalogul se publică pe pagina de internet a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi se reactualizează ori de câte ori se includ sau se exclud păduri virgine şi cvasivirgine din acest Catalog.

(6) Pentru terenurile forestiere incluse în Catalog se vor respecta prevederile art. 97 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) în scopul alcătuirii evidenţei pădurilor prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. a), structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură identifică aceste păduri corespunzător ariei lor de competenţă şi întocmesc lista pădurilor virgine şi cvasivirgine, prezentând toate informaţiile din Catalog, în formatul prevăzut în anexa nr. 1, pe care o transmit autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în vederea integrării în Catalogul de pe site-ul acesteia.

(2) Studiile de fundamentare prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. b) vor avea conţinutul prevăzut în anexa nr. 2.

(3) în cazul în care administratorul/prestatorul de servicii silvice identifică În raza sa de activitate o pădure care îndeplineşte criteriile şi indicatorii prevăzuţi de Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.397/2012, cu modificările ulterioare, are obligaţia de a transmite la structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură o informare cu privire la amplasamentul şi suprafaţa pădurii identificate şi de a sista efectuarea lucrărilor silvice pe suprafaţa respectivă.

(4) Structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură are obligaţia de a verifica informaţiile primite de la persoane fizice şi juridice sau de la administratorul/prestatorul de servicii silvice cu privire la identificarea unor terenuri forestiere care îndeplinesc criteriile şi indicatorii prevăzuţi de Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.397/2012, cu modificările ulterioare, şi de a posta pe site-ul propriu lista acestor păduri, în vederea oferirii posibilităţii de a se întocmi studii de fundamentare potrivit prezentului ordin.

(5) Actualizarea Catalogului prin includerea pădurilor care fac parte din categoria celor prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. a) şi care sunt cuprinse în amenajamentele silvice se face cu ocazia avizării studiilor de amenajare a pădurilor respective în Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură.

(6) Pentru pădurile care fac parte din categoria celor prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. a), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură întocmeşte lista acestora în formatul prevăzut în anexa nr. 1 asigurând avizarea în Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură şi includerea pădurilor respective în Catalog.

Art. 3. - (1) Studiile de fundamentare se realizează de către persoane fizice sau juridice, denumite în continuare elaboratori.

(2) Persoanele fizice care elaborează studiul de fundamentare trebuie să facă dovada că au studii superioare în domeniul silviculturii şi că îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) să fie atestate ca şef de proiect în amenajarea pădurilor sau ca expert CTAP;

b) să fie cercetători ştiinţifici minimum gradul III;

c) să fie cadre didactice universitare care îşi desfăşoară activitatea în domeniul silviculturii, ecologiei şi/sau biologiei.

(3) Persoanele juridice care elaborează studiul de fundamentare trebuie să facă dovada că au relaţii contractuale cu o persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (2) şi, dacă persoanele juridice consideră necesar, una sau mai multe persoane care îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) să fie absolvenţi de studii superioare În domeniul ştiinţelor naturii - silvicultură, ecologie şi protecţia mediului, biologie, care să aibă o experienţă profesională în domeniu de minimum 5 ani;

b) să fie cercetători ştiinţifici cu minimum gradul III în domeniul ştiinţelor naturii - silvicultură, ecologie şi protecţia mediului, biologie;

c) să fie cadre didactice universitare care îşi desfăşoară activitatea în domeniul silviculturii, ecologiei şi/sau biologiei.

Art. 4. - (1) Elaboratorii au acces la datele amenajistice şi pe terenurile forestiere care fac obiectul studiului de fundamentare pe care aceştia îl elaborează, numai după notificarea prealabilă a proprietarului fondului forestier şi a administratorului/prestatorului de servicii silvice, notificare ce se face în scris, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea activităţilor.

(2) în cazul în care elaboratorii nu cunosc proprietarul şi/sau administratorul/prestatorul de servicii silvice, notificarea se adresează structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, care o transmite proprietarului şi/sau administratorului/prestatorului de servicii silvice, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii, aducând totodată la cunoştinţa conducătorului de lucrări responsabil pentru elaborarea studiului, datele de contact ale proprietarului şi administratorului/prestatorului de servicii silvice.

(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) sau, după caz, alin. (2) cuprinde obligatoriu schiţa zonei care face obiectul studiului de fundamentare, datele de contact ale conducătorului de lucrări, numele tuturor persoanelor care sunt implicate în efectuarea studiului şi data propusă pentru începerea studiului.

Art. 5. - (1) întocmirea studiului de fundamentare se face de către elaborator pe baza Metodologiei de lucru privind identificarea pădurilor virgine şi cvasivirgine, prevăzută în anexa nr. 3.

(2) Elaborarea studiului de fundamentare se face într-o perioadă de maximum 90 de zile, începând cu data propusă pentru începerea studiului, prevăzută la art. 4 alin. (3).

(3) Arboretele în care sunt în curs de execuţie lucrări silvotehnice începute anterior notificării prevăzute la art. 4 pot fi incluse în Catalog numai în baza verificării situaţiei în teren, în urma analizei de detaliu, la nivel de unitate amenajistică şi de ansamblu a suprafeţei totale a pădurilor care se propun a fi incluse în Catalog şi numai dacă aceste lucrări nu au influenţat respectarea criteriilor şi indicatorilor prevăzuţi de Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.397/2012, cu modificările ulterioare.

(4) în situaţia în care, după primirea notificării prevăzute la art. 4, administratorul/prestatorul de servicii silvice şi/sau proprietarul refuză să pună la dispoziţie datele din amenajamentele silvice şi să permită accesul în teren, elaboratorul înştiinţează despre această situaţie, în scris, structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, care îi va facilita accesul în teren şi la datele necesare elaborării studiului de fundamentare, prin mijloacele legale ce le are la dispoziţie.

(5) în situaţia în care, elaboratorul solicită administratorului/ prestatorului de servicii silvice evidenţa lucrărilor silvice executate în ultimii 30 de ani, în pădurea care face obiectul studiului, iar administratorul/prestatorul de servicii silvice respectiv nu deţine această evidenţă, elaboratorul înştiinţează despre această situaţie, în scris, structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(6) Structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură obţine evidenţa lucrărilor silvice prevăzută la alin. (5) de la ocolul silvic/ocoalele silvice care au administrat anterior pădurea respectivă şi o pune la dispoziţia elaboratorului în termen de maximum 30 de zile de la data primirii înştiinţării din partea acestuia.

Art. 6. - (î) Studiile de fundamentare se depun în două exemplare la structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în format pe suport hârtie şi în format electronic, împreună cu documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) sau (3), după caz.

(2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură înştiinţează în scris, cu confirmare de primire, proprietarii şi administratorii/prestatorii de servicii silvice, după caz, despre primirea studiului de fundamentare şi identificarea amenajistică a suprafeţelor de pădure care fac obiectul acestui studiu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii studiului.

(3) Se interzice executarea lucrărilor silvotehnice de către proprietari şi/sau administratori/prestatori de servicii silvice, în pădurile care fac obiectul studiului de fundamentare, ulterior datei la care aceştia au primit înştiinţarea scrisă prevăzută la alin. (2).

(4) în termen de maximum 15 zile de la data primirii studiului de fundamentare, structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură verifică dacă studiul este elaborat în conformitate cu anexa nr. 2.

(5) în situaţia în care studiul de fundamentare este incomplet, structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură returnează studiul către elaborator în vederea completării, menţionând în adresa de returnare toate aspectele neconforme constatate. Durata de completare/ refacere a studiului de către elaborator nu poate fi mai lungă de 30 de zile de la data confirmării de către elaborator a primirii studiului returnat.

(6) Studiul de fundamentare întocmit corespunzător sau completat, după caz, va fi verificat scriptic şi în teren în termen în cel mult 30 de zile de către o comisie, denumită în continuare comisie de verificare.

(7) Comisia de verificare prevăzută la alin. (6) are următoarea componenţă:

a) un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, nominalizat prin decizie a inspectorului-şef;

b) elaboratorul studiului sau reprezentantul acestuia, după caz;

c) administratorul sau prestatorul de servicii silvice aferent fondului forestier care face obiectul studiului;

d) reprezentantul administratorului ariei protejate, dacă suprafaţa fondului forestier este inclusă într-o arie protejată;

e) proprietarul/proprietarii sau reprezentantul/reprezentanţii acestuia/acestora, în cazul în care pădurea nu este proprietate publică a statului.

(8) Comisia de verificare se convoacă în scris de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; datele la care se fac întâlnirile comisiei, respectiv vizitele în teren, se stabilesc de comun acord cu elaboratorul studiului.

(9) Comisia de verificare îşi poate desfăşura activitatea în prezenţa, cel puţin, a membrilor care sunt prevăzuţi la alin. (7) lit. a) şi b).

Art. 7. - (1) Verificarea scriptică a îndeplinirii criteriilor şi indicatorilor prevăzuţi în Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.397/2012, cu modificările ulterioare, se face pentru fiecare unitate amenajistică inclusă în studiul de fundamentare în cazul criteriului 1, respectiv pentru ansamblul unităţilor amenajistice alăturate, în cazul criteriului 2.

(2) în vederea verificării scriptice, administratorul/prestatorul de servicii silvice pune la dispoziţia comisiei de verificare amenajamentul valabil pentru unităţile amenajistice incluse în studiul de fundamentare, operat la zi, harta amenajistică aferentă şi evidenţa lucrărilor executate în ultimii 30 de ani.

(3) în situaţia în care administratorul/prestatorul de servicii silvice are informaţii certe, justificate prin documente legale, cu privire la cazuri în care pădurile din anumite unităţi amenajistice nu îndeplinesc criteriile şi indicatorii prevăzuţi în Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.397/2012, cu modificările ulterioare, dacă se acceptă de către membrii comisiei de verificare, unităţile amenajistice respective vor fi excluse din studiul de fundamentare, fără a mai fi necesară verificarea în teren.

(4) Verificarea în teren a criteriilor şi indicatorilor prevăzuţi în Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.397/2012, cu modificările ulterioare, se efectuează obligatoriu pe minimum 30% din suprafaţa rămasă în studiul de fundamentare după reducerea operată prin aplicarea prevederilor alin. (3), după caz.

(5) în cadrul suprafeţei minime prevăzute la alin. (4) vor fi verificate în teren în mod obligatoriu toate unităţile amenajistice pentru care nu există consens în cadrul verificării scriptice efectuate de către comisie.

(6) Pe baza verificărilor scriptice şi în teren, prevăzute în prezentul articol, comisia de verificare întocmeşte un proces-verbal de verificare a Studiului de fundamentare pentru includerea în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(7) în situaţia în care comisia de verificare nu îşi poate desfăşura activitatea în teren datorită existenţei stratului de zăpadă în zona care face obiectul studiului de fundamentare, verificarea în teren se efectuează imediat după topirea zăpezii, fapt care se consemnează într-o notă de constatare, semnată de membrii comisiei de verificare şi care se constituie în anexă la procesul-verbal de verificare, termenul prevăzut la art. 6 alin.

(6) prelungindu-se în mod corespunzător.

Art. 8. - (1) în cazul în care comisia de verificare constată că doar o parte din suprafaţa de pădure care face obiectul studiului de fundamentare îndeplineşte cerinţele criteriilor şi indicatorilor prevăzuţi în Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.397/2012, cu modificările ulterioare, sau constată că studiul necesită completări sau modificări, elaboratorul are obligaţia să refacă studiul potrivit recomandărilor consemnate în procesul-verbal de verificare.

(2) în cazul în care nici după verificările în teren nu există consens între membrii comisiei, decizia finală privind stabilirea suprafeţei de pădure propusă pentru includerea în Catalog îi aparţine structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, decizie care va fi consemnată şi justificată în procesul-verbal de verificare.

(3) Studiul de fundamentare, revizuit dacă este cazul potrivit alin. (1), se depune în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1), în termen de maximum 10 zile de la data încheierii procesului verbal de verificare.

(4) în situaţia prevăzută la alin (1), comisia de verificare analizează forma finală a studiului de fundamentare şi emite în termen de maximum 10 zile de la primirea acestuia, în situaţia în care studiul a preluat observaţiile formulate de comisia de verificare, Nota de validare a Studiului de fundamentare pentru includerea în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România a pădurii/pădurilor , denumită în continuare nota de validare.

Art. 9. - (1) Structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură transmite către administratorul/prestatorul de servicii silvice şi proprietarul terenurilor forestiere incluse în studiul de fundamentare lista unităţilor amenajistice care au fost incluse în studiu ca urmare a propunerilor comisiei de verificare, în termen de maximum 5 zile de la data semnării procesului-verbal de verificare sau, după caz, a notei de validare.

(2) Dacă există suprafeţe de pădure identificate la art. 6 alin. (2) care nu se mai regăsesc în lista prevăzută la alin. (1), administratorul/prestatorul de servicii silvice poate efectua lucrările prevăzute de amenajamentul silvic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură transmite către Comisia tehnică de avizare În silvicultură din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de cel mult 5 zile de la data emiterii procesului-verbal de verificare sau a notei de validare, după caz, următoarele documente:

a) studiul de fundamentare într-un exemplar pe suport hârtie şi în format electronic;

b) procesul-verbal de verificare, în copie, însoţit, după caz, de nota de validare.

Art. 10. - (1) Comisia tehnică de avizare în silvicultură din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură avizează studiul de fundamentare în prima şedinţă, cu condiţia depunerii studiului cu cel puţin 20 de zile înainte de data organizării şedinţei:

(2) Documentele în baza cărora se fac analiza şi avizarea studiului de către Comisia tehnică de avizare în silvicultură din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sunt cele prevăzute la art. 9 alin. (3).

(3) Amenajamentele silvice în vigoare se actualizează potrivit prevederilor legale, pe baza avizului prevăzut la alin. (2), în termen de 12 luni de la înscrierea în Catalog.

Art. 11. - (1) în pădurile care fac obiectul studiului de fundamentare „Inventarierea şi strategia gestionării durabile şi protejării pădurilor virgine din România - proiectul Piri-Matra/2001/018”, elaborat de Societatea Regală Olandeză de Conservare a Naturii în cooperare cu Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, lucrările silvotehnice se vor executa numai în baza avizului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, care atestă faptul că arboretele nu îndeplinesc criteriile şi indicatorii aprobaţi prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.397/2012, cu modificările ulterioare, iar scoaterile definitive şi ocupările temporare din fondul forestier se fac pentru obiective de interes naţional sau care vizează siguranţa sau securitatea naţională, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) nu se emite aviz de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru lucrări de împăduriri şi lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile pentru o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin sau până la data la care, pentru suprafeţele de pădure vizate, sunt elaborate studii de fundamentare avizate în condiţiile prezentului ordin.

(4) Studiile de fundamentare se pot realiza şi pe suprafeţele de pădure care nu fac obiectul studiului prevăzut la alin. (1).

Art. 12, - Unităţile specializate atestate să elaboreze amenajamente silvice sunt obligate să consulte Catalogul şi să încadreze corespunzător în amenajament suprafeţele de pădure din Catalog, potrivit prevederilor legale.

Art. 13. - (1) Suprafeţele de pădure incluse în Catalog au regim strict de protecţie, potrivit art. 26 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Excluderea unor suprafeţe de pădure din Catalog se realizează numai din motive de siguranţă si/sau securitate naţională, potrivit prevederilor legale în vigoare sau în cazul includerii unor arborete care nu îndeplinesc criteriile şi indicatorii prevăzuţi în Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.397/2012, cu modificările ulterioare; excluderea se face în baza avizului Comisiei tehnice de avizare în silvicultură din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(3) în vederea conservării structurii genetice a pădurilor incluse în Catalog, în subparcelele limitrofe pădurii se realizează lucrări de regenerare numai cu materiale forestiere de reproducere cu provenienţă locală sau prin regenerare naturală.

(4) în pădurile incluse în Catalog, executarea oricăror lucrări silvice este interzisă, iar scoaterile definitive şi ocupările temporare din fondul forestier naţional sunt permise, în condiţiile legii, doar pentru amplasarea unor obiective care vizează siguranţa sau securitatea naţională, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 14. - (1) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură asigură desemnarea şi instruirea personalului responsabil de aplicarea prevederilor prezentului ordin.

(2) Instruirea personalului prevăzut la alin. (1) se realizează sub coordonarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(3) Structurile teritoriale de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pot solicita, pentru etapele de verificare şi/sau de avizare a studiului de fundamentare, participarea unui expert CTAP care nu este implicat în elaborarea studiului.

Art. 15. - Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură face publică, inclusiv pe site-ul propriu, baza de date cu atributele şi fişele de descriere din studiul „Inventarierea şi strategia gestionării durabile şi protejării pădurilor virgine din România - proiectul Pin-Matra/2001/018”, elaborat de Societatea Regală Olandeză de Conservare a Naturii în cooperare cu Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice.

Art. 16. - (1) Studiile de fundamentare depuse la structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi care nu au fost verificate sau avizate de structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii public» centrale care răspunde de silvicultură până la intrarea în vigoare a prezentului ordin se supun procedurilor prevăzute de prezentul ordin.

(2) Studiile de fundamentare avizate de structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se transmit către Comisia tehnică de avizare în silvicultură din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în vederea avizării, potrivit prevederilor art. 10.

Art. 17. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 18. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.417/2016 privind constituirea Catalogului naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 21 iulie 2016, se abrogă.

Art. 19. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Erika Stanciu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 decembrie 2016.

Nr. 2.525.

 

ANEXA Nr. 1

 

CATALOGUL NAŢIONAL

al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România

 

Nr. crt.

Numele pădurii virgine şi/sau cvasivirgine

Fundamental în baza

Tipul de proprietate

Latitudine N

(în formatul gg° mm’ ss,ss”)

Longitudine E

(in formatul gg° mm’ ss,ss”)

Altitudine

Localizare administrativă

Amenajament silvic, ediţia

Studiu de fundamentare, aviz nr.

minimă

maximă

Judeţul

Proprietar

(deţinător)/

Administrator

UP

u.a.

TP

S

(ha)

din care:

suprafeţe care nu corespund criteriului de naturalitate

u.a.

(ha)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A. PĂDURI VIRGINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PĂDURI CVASIVIRGINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

STUDIU DE FUNDAMENTARE

pentru includerea în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România a pădurii/pădurilor ........................................ (denumirea)

 

 

Întocmit

 

.......................................

Locul şi data

 

.......................................

 

 

Cuprins

 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

 

CAPITOLUL 1

Denumire, proprietate, localizare

 

1.1. Denumirea trupului de pădure1

1.2. Proprietarul

1.3. Administratorul

1.4. Localizare

1.4.1. Localizare administrativă (denumirea unităţii administrativ-teritoriale. judeţul)

1.4.2. identificarea amenajistică (ocolul silvic, UP, ua)

1.5. Data finalizării evaluărilor pe teren

 

CAPITOLUL 2

Naturalitate şi mărime

 

2.1. Evidenţa aplicării amenajamentului

 

Unitatea amenajistică

(amenajamentul silvic actual, în vigoare din anul .....)

Suprafaţa

(ha)

Lucrări silvice efectuate şi consemnate în amenajamentele silvice anterioare

Ediţia ...

Ediţia ...

Ediţia ...

Tipul lucrării

Suprafaţa

Volum

(m3)

Tipul lucrării

Suprafaţa

Volum

(m3)

Tipul lucrării

Suprafaţa

Volum

(m3)

1a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Verificarea îndeplinirii criteriilor de identificare din Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.397/2012 privind stabilirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine în România, cu modificările ulterioare2

 

u a

1. Naturalitatea

Pădure virgină

Pădure cvasivirgină

1.1

 

1.1

 

1.2

 

1.2

 

1.3

 

1.3

 

1.4

 

1.4

 

1.5

 

1.5

 

1.6

 

1.6

 

1.7

 

1.7

 

1.8

 

1.8

 

1.9

 

 

 


1 Denumirea poate fi cea locală sau a unui reper geografic apropiat (de exemplu, o vale, un vârf, o localitate etc.). În cazul în care studiul se întocmeşte pentru mai multe trupuri de pădure, fiecare dintre acestea se va regăsi separat, în fiecare dintre subcapitolele studiului.

2 Îndeplinirea fiecărui criteriu din cele de mai sus va fi evidenţiată cu un „X”, urmând ca la punctul 2.3 să fie menţionată decizia finală (tot cu un „X”). Se

realizează pentru fiecare unitate amenajistică în parte, în cazul criteriului 1, şi pentru unităţile amenajistice alăturate, în cazul criteriului 2.

 

u.a. alăturate (enumerare) .............................................

2. Mărime, limite

Pădure virgină

Pădure cvasivirgină

2.1

 

2.1

 

2.2

 

2.2

 

2.3

 

2.3

 

2.4

 

2.4

 

2.5

 

2.5

 

 

2.3. Verdict final

 

Pădure virgină

 

Pădure cvasivirgină

 

 

CAPITOLUL 3

Hartă şi elemente cartografice

 

3.1. Tipul de fişier GIS utilizat3

(Se anexează în format electronic.)

 

.shp

 

.kmz

 


3 Se va bifa după extensie formatul utilizat cu un ,,X”. Sistemul de proiecţie utilizat la realizarea hărţilor va fi Stereo70. Harta se va realiza (digitiza) la nivel de parcelă unitate amenajistică, pe baza hărţii amenajistice (a unităţii de producţie).

 

3.2. Baza de date geospaţială

 

Nr.

crt.

Numele pădurii virgine şi/sau cvasivirgine

Fundamentat în baza

Tipul de proprietate

Latitudine N

(în formatul gg° mm’ ss,ss”)

Longitudine E

(in formatul gg° mm’ ss,ss”)

Altitudine

Localizare administrativă

Amenajament silvic, ediţia

Studiu de fundamentare, ediţia nr.

minimă

maximă

Judeţ

Proprietar

(deţinător)/

Administrator

UP

u.a.

TP

S

(ha)

din tara: suprafeţe care nu corespund criteriului de naturalitate

u.a.

(ha)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

A. PĂDURI VIRGINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PĂDURI CVASIVIRGINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Harta pădurii care face obiectul studiului de fundamentare

Se va prezenta un extras din harta amenajistică actuală, pe care se vor figura limitele pădurii virgine/cvasivirgine identificate prin studiul de fundamentare şi care va conţine următorul indicator:

 

(Denumirea studiului de fundamentare)

Ocolul silvic ........................

UP ........................

Judeţul ........................

Numele şi prenumele persoanei care a întocmit studiul de fundamentare

Suprafaţă trup (1): ... ha

 

........................

 

Data ........................

 

3.4. Tabel puncte contur

 

Număr punct/bornă amenajistică

Coordonate STEREO 70

X

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 4

Alte caracteristici ale trupurilor de pădure

 

4.1. Elemente deosebite observate/cunoscute4

4.2, Documentaţie foto5

Imaginea 1 - titlul 16

Imaginea 2 - titlul 2

...............................................

n. Imaginea n - titlul n


4 Specii rare, arbori cu diametre/înălţimi impresionante.

5 Minimum 4 fotografii pentru fiecare trup de pădure.

6 Titlul va descrie ceea ce reprezintă fotografia.

 

ANEXA Nr. 1

la studiul de fundamentam

 

Date amenajistice (copii după descrierea parcelară, evidenţa lucrărilor efectuate)

 

ANEXA Nr. 2

la studiul de fundamentare

 

Notificarea proprietarului/administratorului/structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru asigurarea accesului la datele din amenajamentele silvice şi în teren

 

ANEXA Nr. 3

la studiul de fundamentare

 

Curriculum vitae specialist

Copie diplomă de studii

Alte acte doveditoare din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezentul ordin

În cazul persoanelor juridice se vor prezenta şi documentele care atestă relaţiile contractuale dintre persoana juridică respectivă şi specialiştii angajaţi.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

METODOLOGIE DE LUCRU

privind identificarea pădurilor virgine şi cvasivirgine

 

Etapa 1. Constituirea trupurilor de pădure distincte

a) Pădurile supuse evaluării se vor constitui şi delimita în trupuri compacte ale căror limite să respecte prevederile Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.397/2012 privind stabilirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine în România, cu modificările ulterioare.

b) Limitele naturale nu trebuie să se suprapună în mod obligatoriu cu limitele parcelare, fiind considerate, de asemenea: culmi, văi şi pâraie secundare, linii de rupere a pantei, respectiv limite artificiale, precum: drumuri permanente, culoare pentru linii de înaltă tensiune sau alte utilităţi; limite parcelare deschise; căi ferate etc.

c) în cadrul fiecărui trup de pădure se identifică fiecare parcelă şi subparcelă în cadrul unităţilor de producţie/ocoale silvice.

d) Trupurile de pădure care nu respectă cerinţele minime privind mărimea suprafeţei se exclud (indicatorul 2.1).

e) în aplicarea indicatorilor 2.2 şi 2.3 se includ şi părţi de unităţi amenajistice delimitate prin limite artificiale doar dacă distanţa minimă dintre două puncte opuse de limită a trupului de pădure, din care cel puţin unul este pe limita artificială, nu scade sub 200 m. Această regulă nu se aplică parcelelor amenajistice considerate ca întreg, respectiv ecosistemelor rare şi de mare interes ecologic. Această regulă se aplică numai dacă şi acolo unde delimitarea se face prin limite artificiale.

f) Pădurile care nu îndeplinesc condiţiile de suprafaţă nu se includ în următoarea etapă de identificare.

Etapa 2. Analiza preliminară

a) în această etapă se urmăreşte identificarea, prin metode Specifice de birou, a suprafeţelor afectate de intervenţii antropice şi care nu îndeplinesc criteriile de naturalitate şi, în consecinţă, excluderea documentată a acestora din etapa următoare. Trupurile constituite în etapa 1 se analizează utilizând imagini satelitare sau ortofotoplanuri puse la dispoziţie de către executantul studiului de fundamentare (e.g. Google Maps, Bing Maps etc.).

b) Pentru evaluarea indicatorilor 1.1 r 1.2, 1.3, 1.4, respectiv

1.6, se analizează descrierile parcelare, respectiv evidenţa aplicării amenajamentelor în vigoare şi a amenajamentelor precedente (în funcţie de datele disponibile).

c) în aplicarea indicatorului 1.4, numărul arborilor recoltaţi se raportează la suprafaţa parcursă efectiv cu lucrări, incluzându-se şi părţi de unităţi amenajistice.

d) Suprafeţele care nu au îndeplinit condiţiile de naturalitate (criteriul 1) din cauza activităţilor antropice se exclud din următoarea etapă de identificare cu luarea în considerare a condiţiilor prevăzute în indicatorul 2.4.

e) Pentru indicatorul 2.4, evaluarea se va realiza luând în considerare suprafeţele efectiv afectate de activităţi antropice cumulate şi raportate la suprafaţa trupului evaluat şi nu pe unităţi amenajistice ca întreg.

Etapa 3. Reconfigurarea trupurilor

a) Pădurile care, în urma analizei preliminare, rezultă că îndeplinesc potenţial criteriul de naturaleţe se vor reconfigura în trupuri compacte cu respectarea criteriului 2 (i.e. mărimea suprafeţei şi limite).

b) Trupurile de pădure care nu îndeplinesc condiţiile de structură şi mărime (criteriul 2) vor fi eliminate din următoarea etapă de identificare.

c) Pentru trupurile reconfigurate se va evalua respectarea indicatorului 2.2 - în acest sens se vor considera prevederile etapei 1 lit. e).

Etapa 4. Evaluarea finală pe teren

Evaluarea în teren presupune analiza îndeplinirii criteriilor şi indicatorilor stabiliţi prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.397/2012, cu modificările ulterioare.

a) Se vor parcurge integral trupurile potenţial rezultate în urma evaluărilor parcurse în etapele 1-3, pentru verificarea îndeplinirii criteriilor şi indicatorilor ce definesc pădurile virgine şi cvasivirgine.

b) Pentru evaluarea îndeplinirii indicatorului 1.3 este necesară prezenţa arborilor ce prezintă semne de declin fiziologic determinat de vârsta înaintată. Se pot efectua, după caz, măsurători privind elementele taxatorice corelate cu informaţii dendrocronologice, ţinând cont de condiţiile staţionate şi compoziţia speciilor.

c) în evaluarea îndeplinirii indicatorului 1.5 este necesară existenţa lemnului mort la sol cu dimensiuni maximale corelate cu caracteristicile structurale, respectiv dimensionale ale arboretelor, inclusiv în stadii finale de descompunere.

d) Faze lemn mort:

1. lemn proaspăt - celulele cambiale pot fi încă vii;

2. lemn mort tare;

3. degradare incipientă - cuţitul pătrunde uşor > 1 cm când este înfipt paralel cu fibra lemnoasă;

4. degradare avansata, lemn moale - cuţitul pătrunde uşor > 1 cm, chiar şi atunci când este înfipt perpendicular cu fibra lemnoasă;

5. putregăios - tot lemnul este foarte moale.

e) Unităţile amenajistice/Părţile de unităţi amenajistice care nu au îndeplinit criteriul 1 (naturalitatea) vor fi excluse din trup.

f) Evaluarea criteriilor şi indicatorilor va conţine inclusiv o documentaţie foto care să susţină deciziile.

g) Se vor indica, după caz, elementele de biodiversitate excepţionale, precum prezenţa unor habitate rare, specii rare ameninţate, periclitate sau exemplare cu dimensiuni excepţionale, prin coordonare, descriere, documentaţie foto etc.

Etapa 5. Raportarea finală a trupurilor validate

a) Trupurile validate în urma evaluărilor pe teren se vor reconfigura şi se vor descrie cu respectarea criteriului 2: mărimea suprafeţei şi limite.

b) Studiul final se va întocmi potrivit anexei nr. 2 la ordin.

 

ANEXA Nr. 4

 

PROCES-VERBAL DE VERIFICARE

a Studiului de fundamentare pentru includerea în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România

încheiat astăzi, .........................................

 

Între:

- .................................................. reprezentantul .................................................. (denumirea structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură),

numit în baza Deciziei nr. ....................... din ..................................................

- ..................................................,  în calitate de elaborator (reprezentant al elaboratorului) al studiului,

- .................................................., reprezentant al .................................................. (denumirea administratorului fondului forestier/prestatorului de servicii silvice),

- .................................................., proprietarul/reprezentantul proprietarului pădurii,

- .................................................., reprezentantul administratorului ariei protejate (denumirea ariei protejate)

constituiţi în comisia de verificare potrivit prevederilor Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.525/2016 pentru constituirea Catalogului naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România, am procedat la verificarea scriptică şi în teren a suprafeţelor de pădure cuprinse în lucrarea .................................................. (denumirea studiului)

constatând şi stabilind următoarele:

1. Studiul a fost întocmit de către .................................................. şi cuprinde o suprafaţă totală de ........... ha, aflată în proprietatea .................................................. şi identificată amenajistic la Ocolul Silvic .................................................., Unitatea de Producţie .................................................., unitatea amenajistică ..................................................

- Studiul propune încadrarea în cadrul catalogului a unei suprafeţe de ........... ha păduri virgine şi ........... ha păduri cvasivirgine.

Arondarea administrativă a suprafeţei este în comuna (oraş/municipiu) .................................................., judeţul ..................................................

2. Comisia a verificat scriptic, la data de .........................., evidenţele lucrărilor înscrise în amenajamentele silvice ale Ocolului Silvic .................................................., ediţiile .................................................. şi a identificat o suprafaţă de .......... ha, identificată amenajistic în unitatea amenajistică .................................................. care nu respectă criteriile şi indicatorii stabiliţi prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.397/2012 privind stabilirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine în România, cu modificările ulterioare, pentru care propune eliminarea din studiu. Situaţia detaliată a justificării acestei propuneri este menţionată în anexa nr. 1 a procesului-verbal.

3. Pentru suprafaţa de ......... ha, identificată amenajistic în unitatea amenajistică .................................................., comisia nu a ajuns la un consens privind respectarea criteriilor şi indicatorilor stabiliţi prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.397/2012, cu modificările ulterioare, fiind necesare verificări în teren. Situaţia pe unitatea amenajistică, cu justificările şi propunerile aferente, se prezintă în anexa nr. 1 a procesului-verbal.

4.1. Comisia a verificat în teren în data de .........................., suprafaţa de .......... ha, identificată amenajistic în unitatea Amenajistică ..................................................,  care reprezintă o proporţie de ...... % din suprafaţa rezultată ca diferenţă între valorile prevăzute la pct. 1 şi 2. Situaţia detaliată a constatărilor din teren este menţionată în anexa nr. 2 a procesului-verbal.

4.2. Verificarea în teren nu a putut fi efectuată, datorită stratului de zăpadă existent în pădure.

(Se tale una dintre variantele 4.1, respectiv 4.2, care nu corespunde situaţiei.)

5. Comisia a constatat că pentru suprafaţa totală de ........... ha, din care ............. ha păduri virgine, identificată amenajistic la Ocolul Silvic .................................................., Unitatea de Producţie .................................................., unitatea amenajistică .................................................. şi ha .......... păduri cvasivirgine identificată amenajistic la Ocolul Silvic .................................................., Unitatea de Producţie .................................................., unitatea amenajistică .................................................., studiul respectă criteriile şi indicatorii stabiliţi prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.397/2012, cu modificările ulterioare, pe care o propune pentru avizare în vederea introducerii în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine.

6. Se fac următoarele recomandări:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

7. Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, câte unui pentru fiecare membru al comisiei de verificare şi conţine ataşate un număr de două anexe.

 

Reprezentantul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură,

Reprezentantul administratorului/ prestatorului de servicii silvice,

Elaborator studiu,

Proprietar/ Reprezentant,

Reprezentantul administratorului ariei protejate,

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

 

ANEXA Nr. 1

la procesul-verbal de verificare

 

SITUAŢIA

propunerilor de excludere din studiul de fundamentare a suprafeţelor de pădure care nu respectă criteriile şi indicatorii stabiliţi prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.397/2012 privind stabilirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine în România şi a unităţilor amenajistice pentru care nu există consensul comisiei şi este necesară verificarea obligatorie în teren

 

Unitatea amenajistică

Suprafaţa

(ha)

Criteriul care nu este respectat

Justificare

Recomandarea comisiei

Păduri virgine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Păduri cvasivirgine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

X

X

X

 

Reprezentantul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură,

Reprezentantul administratorului/ prestatorului de servicii silvice,

Elaborator studiu,

Proprietar/ Reprezentant,

Reprezentantul administratorului ariei protejate,

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

 

ANEXA Nr. 2

la procesul-verbal de verificare

 

SITUAŢIA

unităţilor amenajistice verificate în teren din punctul de vedere al respectării criteriilor şi indicatorilor stabiliţi prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.397/2012 privind stabilirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine în România

 

Unitatea amenajistică

Suprafaţa

(ha)

Constatări

Recomandarea comisiei

Păduri virgine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Păduri cvasivirgine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

X

X

 

Reprezentantul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură,

Reprezentantul administratorului/ prestatorului de servicii silvice,

Elaborator studiu,

Proprietar/ Reprezentant,

Reprezentantul administratorului ariei protejate,

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 31 alin. (2) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

 

Având În vedere prevederile:

- art. 31 alin. (2) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21 alin. (3), art. 22 alin. (3) din Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2013, cu completările ulterioare,

- art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 31 alin. (2) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.857/2013 pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 26 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare;

b) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 57/2015 pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.857/2013 pentru aprobarea Procedurii de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 41 alin, (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 30 ianuarie 2015,

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 13 ianuarie 2017.

Nr. 90.

 

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

do plata a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 31 alin. (2) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

 

ARTICOLUL 1

Proceduri de plată

 

(1) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, denumită în continuare ANRP, răspunde de realitatea, regularitatea şi legalitatea datelor înscrise în titlurile de plată. În baza acestor date, Ministerul Finanţelor Publice dispune plata.

(2) Ministrul Finanţelor Publice sau altă persoană împuternicită în acest sens acţionează ca ordonator principal de credite şi îndeplineşte atribuţiile şi răspunderile prevăzute în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cele privind aprobarea angajării bugetare, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din fonduri publice.

(3) Titlurile de plată emise conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor nr. 20/2013*) reprezintă angajamente legale şi se transmit săptămânal de către ANRP la Ministerul Finanţelor Publice în 5 zile de la emitere. Transmiterea se face prin Serviciul de informaţii clasificate, în mod centralizat conform anexei care face parte integrantă din prezenta procedură.

(4) Anexa se certifică de reprezentanţii ANRP cu atribuţii în acest sens, pe fiecare pagină în parte, din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii datelor cuprinse în aceasta şi se transmite în original şi în format electronic.

(5) Lichidarea cheltuielilor se face de către Ministerul Finanţelor Publice pe baza Notei de lichidare care poartă viza pentru „Bun de plată” a ordonatorului principal de credite sau a persoanei delegate cu aceste atribuţii şi care stă la baza înregistrării în contabilitatea patrimonială â instituţiei publice a obligaţiei de piaţă faţă de terţii creditori.

(6) Plăţile se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice în termen de maximum 175 de zile de la primirea titlului, fără a depăşi termenul prevăzut de art. 31 alin (3) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de art. 11 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative. Titlurile de plată vor fi procesate în ordinea cronologică a primirii de la ANRP şi în limita creditelor bugetare deschise cu această destinaţie.

(7) Sumele destinate plăţii titlurilor se vor derula prin contul deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti corespunzător cheltuielii bugetare.

(8) Ministerul Finanţelor Publice deschide un cont de consemnări speciale la CEC Bank - S.A., denumită în continuare bancă, în care se virează sumele aferente titlurilor de plată emise în condiţiile art. 31 alin (2) şi art. 41 alin (4) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014.


*) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor nr. 20/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ARTICOLUL 2

Dreptul de dispoziţie asupra sumelor consemnate prin prezenta procedură

 

(1) Sumele derulate prin conturile prevăzute la art. 1 alin. (7) şi (8) sunt destinate unei afectaţiuni speciale în sensul art. 781 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv pentru achitarea titlurilor de plată emise conform art. 31 alin. (2) şi art. 41 alin (4) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014.

(2) Ministerul Finanţelor Publice comunică băncii tabelul centralizator al sumei virate, care cuprinde datele de identificare şi suma consemnată pentru beneficiarii titlurilor de plată.

(3) Banca emite electronic în mod individual recipise de consemnare specială pe numele beneficiarilor.

(4) Ministerul Finanţelor Publice primeşte de la bancă în format electronic numărul recipisei de consemnare specială pentru fiecare titlu de plată şi îl publică pe site.

(5) ANRP solicită retragerea titlurilor de plată şi anularea plăţii acestora numai după verificarea în prealabil a stadiului din bancă a titlului de plată şi doar prin adresă scrisă către Ministerul Finanţelor Publice însoţită de documente justificative,

(6) Persoana fizică sau juridică indicată în dispoziţiile de consemnare speciale se prezintă la orice unitate a băncii şi solicită retragerea în numerar/virament a sumelor consemnate, pe baza următoarelor acte:

a) actul de identitate valabil în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înmatriculare la registrul comerţului în cazul persoanelor juridice, în original şi copie; copia se reţine de către bancă;

b) procura specială autentificată, prezentată în situaţia în care titlul de plată este emis pe numele mai multor beneficiari, din care să rezulte numărul şi valoarea titlului de plată şi menţiunea că procura este valabilă şi pentru titlurile de plată ce vor fi emise în baza deciziei/titlului de despăgubire; certificatul de moştenitor, dacă este cazul, din care să rezulte numărul şi valoarea deciziei/titlului de despăgubire; alte documente legale, după caz. Toate documentele trebuie prezentate în original şi copie; copiile se reţin de către bancă;

c) originalul titlului de plată primit de la ANRP, emis în condiţiile art. 31 alin. (2) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014; se reţine de către bancă;

d) ordinul de retragere numerar sau ordinul de plată/dispoziţia de transfer pentru plăţile prin virament; se pune la dispoziţie de către bancă.

(7) Ministerul Finanţelor Publice primeşte de la bancă, trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare, situaţia plăţilor centralizate pe luni, însoţită de originalele titlurilor de plată achitate, cupoanele beneficiarilor.

(8) Banca solicită lunar, până la data de 15 a lunii următoare, Ministerului Finanţelor Publice îndreptarea erorilor materiale constatate în luna anterioară, în cazul în care se află în imposibilitatea efectuării plăţii din următoarele cauze:

a) codul numeric personal sau codul de identificare fiscală al beneficiarului nu corespunde cu numele beneficiarului transmis;

b) orice altă neconcordanţă care împiedică efectuarea plăţii.

(9) Ministerul Finanţelor Publice comunică ANRP eventualele erori materiale constatate de către bancă, referitoare la numele şi prenumele beneficiarilor, în vederea emiterii de către AN RP a unei erate. În cazul erorilor materiale din codul numeric personal/codul de identificare fiscală al beneficiarilor, ANRP solicită Ministerului Finanţelor Publice anularea plăţii titlului de plată prin retragerea sumei de la bancă şi restituirea titlului de plată, în vederea retipăririi acestuia.

(10) Până la primirea eratelor de rectificare a erorilor materiale referitoare la numele şi prenumele beneficiarilor, sumele se păstrează de către bancă.

(11) Sumele consemnate la bancă nu sunt purtătoare de dobânzi, iar pentru administrarea acestora nu se percep comisioane.

 

ARTICOLUL 3

Raportarea

 

În baza evidenţelor proprii şi a extraselor de cont, Ministerul Finanţelor Publice raportează pe site-ul www.mfinante.ro titlurile de plată achitate.

 

ANEXĂ

la procedură

 

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor

 

Către

Ministerul Finanţelor Publice

 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din Procedura de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 31 alin (2) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Ordinul ministrul finanţelor publice nr. 90/2017, vă transmitem situaţia centralizatoare a titlurilor de plată pentru perioada ..........................................................

 

Nr. crt.

Titlurile de plată aferente titlurilor de despăgubire

Datele de identificare ale titlului de plată (seria şi nr.)

Valoarea în lei

Datele de identificare ale beneficiarului titlului de plată

Numele şi prenumele beneficiarului conform actului de identitate/certificatului de înmatriculare la registrul comerţului

Codul numeric personal/ Codul unic de înregistrare

Adresa de domiciliu/sediul social

(ţara, localitatea, judeţul/regiunea, strada, numărul, blocul, apartamentul, codul poştal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL/pagină şi total general..

 

 

 

 

Prezenta anexă se completează conform art. 1 alin. (3) şi (4) din Procedura de plată a sumelor din titlurile de plată emise în condiţiile art. 31 alin. (2) şi art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi din titlurile de plată emise în condiţiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată prin Ordinul ministrul finanţelor publice nr. 90/2017.

 

Semnătură reprezentant

..........................................................

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2016 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1045 din 23 decembrie 2016, se face următoarea rectificare:

- la art. I pct. 1, în tabelul „Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2016”, la rândul „Subprogramul de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi”, în coloana „Credite de angajament an 2016”, în loc de: „1.617,00”se va citi: „1.617,80”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.