MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 84/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 84         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 30 ianuarie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE SENATULUI

 

6. - Decizie privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

11.- Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb

 

34. - Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.648/2016. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

1.649/2016. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 13 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea, ca urmare a finalizării  lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

1.650/2016. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

1.651/2016. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Ciceu-Mihăieşti din judeţul Bistriţa-Năsăud, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

1.653/2016. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Ion Corvin din judeţul Constanţa, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

1.663/2016. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Şişeşti din judeţul Maramureş, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

1.668/2016. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

4. - Ordin al ministrului afacerilor interne privind formarea iniţială, în anul 2017, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

 

DECIZII ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 

În temeiul prevederilor art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 81 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

 

preşedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - Se convoacă Senatul în prima sesiune ordinară a anului 2017, în ziua de miercuri, 1 februarie 2017, ora 16,00.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 30 ianuarie 2017.

Nr. 6.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb

 

Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 1/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, care prevede înfiinţarea instituţiei ministrului delegat pentru afaceri europene, precum şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, potrivit căreia în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care se reorganizează, funcţionează ministrul delegat pentru afaceri europene, cu atribuţii în organizarea şi coordonarea la nivel naţional a domeniului afacerilor europene,

ţinând cont că activitatea de reprezentare juridică desfăşurată de Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este o activitate care ţine de organizarea şi coordonarea, la nivel naţional, a domeniului afacerilor europene, luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activităţii derulate de Agentul guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene de reprezentare a statului român în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene, în cadrul procedurilor prevăzute la art. 218 alin. (11), art. 256, art. 258-260, art. 263, art. 265 şi art. 267-272 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în legătură cu, după caz, etapele precontencioase şi contencioase ale respectivelor proceduri, precum şi în faţa Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb,

reţinându-se că în cazul neadoptării măsurilor propuse nu se poate asigura în mod corespunzător activitatea de reprezentare juridică a statului român înaintea instanţelor UE mai sus menţionate, cu consecinţa pronunţării unor decizii nefavorabile României, şi că acest aspect vizează interesul public, constituind o situaţie de urgenţă şi extraordinară, în temeiul art. 115 alin, (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Afacerilor Externe exercită, în numele Guvernului României, prerogativele de Agent guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb.

(2) în Ministerul Afacerilor Externe, un subsecretar de stat, denumit în continuare Agentul guvernamental, alături de o structură specializată în contenciosul Uniunii Europene, asigură reprezentarea juridică în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene, în cadrul procedurilor prevăzute la art. 218 alin. (11), art. 256, art. 258- 260, art. 263, art. 265 şi art. 267-272 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în legătură cu, după caz, etapele precontencioase şi contencioase ale respectivelor proceduri, precum şi în faţa Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb.

Art. 2. - (1) Agentul guvernamental are rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi este numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului delegat pentru afaceri europene.

(2) Agentul guvernamental îşi desfăşoară activitatea în directa coordonare a ministrului delegat pentru afaceri europene.

(3) Agentul guvernamental are în subordine o structură specializată în compatibilizarea legislaţiei naţionale cu dreptul Uniunii Europene şi o structură specializată în contenciosul Uniunii Europene.

(4) Agentul guvernamental coordonează procesul de stabilire a poziţiilor naţionale şi, alături de structura specializată în contenciosul Uniunii Europene, întocmeşte actele şi realizează faptele necesare reprezentării juridice.

(5) Agentul guvernamental poate delega personalului din structura specializată în contenciosul Uniunii Europene, aflată în subordinea sa, atribuţiile privind reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene, precum şi a Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb.

Art. 3. - (1) Personalul din structurile specializate în compatibilizarea legislaţiei naţionale cu dreptul Uniunii Europene şi în contenciosul Uniunii Europene, aflate în subordinea Agentului guvernamental, este personal de specialitate juridică şi personal administrativ.

(2) Perioada încadrării personalului de specialitate juridică în structurile din subordinea Agentului guvernamental se consideră vechime în specialitate juridică.

(3) Personalul încadrat în structurile specializate în compatibilizarea legislaţiei naţionale cu dreptul Uniunii Europene şi în contenciosul Uniunii Europene, aflate în subordinea Agentului guvernamental, îşi păstrează drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 4. - (1) în activitatea de reprezentare juridică, Agentul guvernamental este sprijinit de un grup de lucru interinstituţional specializat, denumit în continuare Grupul de lucru contencios UE, care se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar.

(2) Toate ministerele şi, după caz, alte autorităţi sau instituţii publice sunt reprezentate în Grupul de lucru contencios UE de cel puţin 2 reprezentanţi: un director general sau un director şi un reprezentant cu funcţie de execuţie.

(3) Comitetul de coordonare a Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene, prin structura din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestionează domeniul afacerilor europene, participă la lucrările Grupului de lucru contencios UE.

Art. 5. - (1) în scopul reprezentării juridice, autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să trimită, la cererea şi în termenul stabilit de Agentul guvernamental, precum şi de structura specializată în contenciosul UE, toate actele, datele şi informaţiile solicitate.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice care furnizează acte, date şi informaţii Agentului guvernamental şi structurii specializate în contenciosul UE îşi asumă răspunderea pentru caracterul complet şi corect al acestora.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă art. 121 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Ana Birchall

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 27 ianuarie 2017.

Nr. 11.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre reglementează organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene, condus de ministrul delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) mandat - poziţia de negociere a României pentru temele aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene, inclusiv pentru proiectele de acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu, precum şi pentru propunerile de acte de punere în aplicare a unor acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu;

b) mandat general-poziţia de negociere a României pentru temele aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene, inclusiv pentru proiectele de acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu, precum şi pentru propunerile de acte de punere în aplicare a unor acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu, în cazul în care implicaţiile economice, sociale sau de mediu ale acestora au o importanţă majoră sau privesc mai multe domenii sectoriale.

Art. 3. - (1) Instituţiile cu atribuţii în procesul de gestionare a afacerilor europene reglementat de prezenta hotărâre sunt Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, precum şi celelalte ministere şi organe de specialitate organizate în subordinea Guvernului sau a ministerelor, denumite în continuare organele de specialitate, în domeniile specifice sectoarelor lor de activitate.

(2) Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, asigură consultarea autorităţilor administrative autonome pentru pregătirea mandatelor şi a mandatelor generale pe temele aflate în aria de competenţă a acestora. Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, poate încheia protocoale de colaborare cu acestea, pentru a asigura o coordonare eficientă în domeniul afacerilor europene şi promovarea unor poziţii coerente ale României la nivelul Uniunii Europene.

(3) Coordonarea procesului de luare a deciziilor şi adoptare a poziţiilor României în ceea ce priveşte problematică afacerilor europene se realizează la următoarele niveluri decizionale:

a) Guvernul României;

b) Comitetul de coordonare a Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene, denumit în continuare Comitet de coordonare;

c) grupurile de lucru ale Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene, denumite în continuare grupuri de lucru,

Art. 4. - (1) Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, îndeplineşte următoarele funcţii:

a) coordonează procesul de elaborare, adoptare şi promovare a poziţiilor naţionale care vor fi promovate de autorităţile române în negocierile din cadrul instituţiilor Uniunii Europene şi structurilor de lucru ale acestora;

b) transmite poziţiile României adoptate prin mandate sau mandate generale către Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană;

c) conduce reuniunile şi asigură activitatea executivă şi de secretariat a Comitetului de coordonare, inclusiv stabilirea agendei de lucru, şi urmăreşte îndeplinirea deciziilor stabilite de acesta;

d) monitorizează şi informează instituţiile cu atribuţii în procesul de gestionare a afacerilor europene cu privire la activitatea Parlamentului European, inclusiv din perspectiva poziţiilor naţionale promovate la nivelul instituţiilor Uniunii Europene;

e) colaborează cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în aspecte legate de impactul politicilor europene asupra procesului de gestionare a fondurilor europene;

f) sprijină activitatea Consiliului interministerial pentru finalizarea negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene - CFM, prin corelarea fundamentărilor şi soluţiilor tehnice ale Consiliului cu direcţiile de politică externă şi de politică generală europeană şi naţională;

g) coordonează procesul de pregătire şi exercitare a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene pe care România o va deţine în primul semestru al anului 2019.

(2) Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, prezintă periodic spre aprobare prim-ministrului:

a) propuneri privind priorităţile politice naţionale ale României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, stabilite în cadrul Comitetului de coordonare, pe baza programului de guvernare, raportat la orientările şi priorităţile politice generale definite de Consiliul European, la priorităţile preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, la instrumentele de programare legislativă sau de strategie politică ale Comisiei Europene, precum şi la priorităţile Parlamentului European;

b) propuneri sau opţiuni pentru soluţionarea aspectelor divergente nesoluţionate la nivelul Comitetului de coordonare;

c) informări privind priorităţile preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene şi relevanţa acestora pentru România;

d) informări cu privire la îndeplinirea de către România a obligaţiilor asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană;

e) propuneri de măsuri destinate exercitării de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2(^19;

f) rapoarte de monitorizare privind implementarea de către România a angajamentelor asumate în contextul Semestrului european (Strategia Europa 2020, Pactul Euro Plus, Pactul pentru creştere şi ocupare);

g) propuneri de măsuri necesare pentru aplicarea pe plan intern a regulamentelor, directivelor, deciziilor, recomandărilor şi avizelor adoptate de către instituţiile Uniunii Europene;

h) propuneri de politici, programe naţionale, planuri de acţiune şi măsuri pentru derularea procesului de integrare europeană a României;

i) propuneri pentru modernizarea şi dezvoltarea Sistemului naţional de comunicare în domeniul afacerilor europene şi a sistemului informatic şi de comunicaţii aferent;

j) orice alte propuneri, măsuri sau informări care necesită aprobarea prim-ministrului, în condiţiile legii.

Art. 5. - Ministerul Afacerilor Externe elaborează documentele necesare participării la Consiliul European, pe baza contribuţiilor ministerelor, ale organelor şi instituţiilor de specialitate, în funcţie de agendă, şi informează cu privire la rezultatele reuniunii, pe baza raportului de participare redactat de către Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană,

Art. 6. - (1) în scopul coordonării interinstituţionale a procesului de luare a deciziilor şi adoptare a poziţiilor României în problematica afacerilor europene funcţionează Comitetul de coordonare a Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene, organism de lucru, fără personalitate juridică, condus, sub îndrumarea prim-ministrului, de ministrul delegat pentru afaceri europene din Ministerul Afacerilor Externe.

(2) Comitetul de coordonare are următoarele atribuţii:

a) asigură coordonarea interinstituţională a procesului de elaborare a poziţiilor României în ceea ce priveşte problematica afacerilor europene;

b) desemnează, cu acordul instituţiilor vizate, instituţia responsabilă de elaborarea şi susţinerea mandatelor sau mandatelor generale;

c) stabileşte lista mandatelor generale ale României care vor fi elaborate în cadrul sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene;

d) discută şi agreează proiecte de mandate generale, care sunt transmise pentru aprobare la nivelul Guvernului;

e) pregăteşte mandatele de negociere la nivelul Uniunii Europene, în cadrul Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi ai guvernelor statelor membre, denumit în continuare Coreper, şi al Consiliului Uniunii Europene;

f) soluţionează aspectele aflate în divergenţă între ministere sau alte organe de specialitate, care nu au fost rezolvate la nivelul grupurilor de lucru;

g) urmăreşte şi poate solicita îndeplinirea de către ministerul, respectiv organul de specialitate care elaborează mandatele generale, a obligaţiei de a informa şi consulta, după caz, autorităţile locale, organizaţiile patronale, sindicale, civice sau alte organizaţii active în domeniile acoperite de proiectele de acte juridice ale Uniunii Europene, precum şi propunerile de acte de punere în aplicare a unor acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu;

h) soluţionează aspectele aflate în divergenţă între ministere sau alte organe de specialitate în legătură cu respectarea obligaţiilor prevăzute de legislaţia UE şi monitorizează îndeplinirea respectivelor obligaţii;

i) analizează listele anuale ale proiectelor de acte juridice ale Uniunii Europene pentru care cele două Camere ale Parlamentului vor declanşa procedura de examinare parlamentară şi urmăreşte conţinutul avizelor motivate ale celor două Camere;

j) urmăreşte îndeplinirea unor sarcini specifice ce decurg din statutul României de stat membru al Uniunii Europene şi agreează conţinutul planurilor de acţiune, programelor naţionale şi rapoartelor de monitorizare aferente;

k) prezintă, printr-o notă de informare adresată prim-ministrului de către ministrul delegat pentru afaceri europene din Ministerul Afacerilor Externe, opţiunile de poziţionare pe teme europene, inclusiv proiecte de mandat sau mandat general, pentru care există poziţii divergente ale ministerelor responsabile în vederea adoptării unei decizii la nivelul prim-ministrului.

(3) Comitetul de coordonare este format din reprezentanţi ai ministerelor şi ai altor organe de specialitate, cu funcţii de secretar de stat sau alte funcţii cu rang de secretar de stat, cu atribuţii în domeniul afacerilor europene. Aceştia vor fi însoţiţi la reuniunile Comitetului de coordonare de către funcţionari din structurile responsabile de gestionarea afacerilor europene.

(4) Comitetul de coordonare este condus de ministrul delegat pentru afaceri europene din Ministerul Afacerilor Externe sau, în absenţa acestuia, de persoana cu funcţie de conducere desemnată de acesta.

(5) Reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană sau reprezentantul permanent adjunct al României pe lângă Uniunea Europeana pot fi invitaţi să participe la reuniunile Comitetului de coordonare.

(6) Comitetul de coordonare se reuneşte săptămânal, ca regulă generală la sediul Guvernului.

(7) La activitatea Comitetului de coordonare pot fi invitaţi să participe şi specialişti din cadrul Academiei Române, Institutului European din România, institutelor de cercetare ştiinţifică, din învăţământul superior, din cadrul organizaţiilor neguvernamentale profesionale, experţi independenţi sau reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai organizaţiilor patronale, sindicale, civice sau ai altor organizaţii neguvernamentale active în domeniile gestionate,

(8) Rapoartele scrise ale reuniunilor Comitetului de coordonare se redactează de structura aflată sub conducerea ministrului delegat pentru afaceri europene din Ministerul Afacerilor Externe şi sunt transmise spre informare prim-ministrului, precum şi tuturor ministerelor şi organelor de specialitate participante, care pot exprima, în scris, în termen de două zile lucrătoare de la data primirii, observaţii asupra conţinutului lor. Netransmiterea unui punct de vedere reprezintă acceptarea tacită a conţinutului raportului.

Art. 7. - (1) în scopul facilitării procesului de decizie în cadrul Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene şi pentru pregătirea lucrărilor Comitetului de coordonare se pot constitui grupuri de lucru la nivel de experţi, care:

a) pregătesc documentele necesare în vederea îndeplinirii de către Comitetul de coordonare a atribuţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2);

b) contribuie la elaborarea proiectelor de mandat general şi de mandat care urmează a fi susţinute de către reprezentanţii României la nivelul grupurilor de lucru în cadrul Consiliului Uniunii Europene sau în cadrul comitetelor, constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor şi principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competentelor de executare de către Comisie, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 182/2011]

c) supun dezbaterii Comitetului de coordonare aspectele aflate în divergentă între ministere si/sau alte organe de specialitate.

(2) Constituirea grupurilor de lucru se realizează la propunerea ministrului delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe sau a secretarilor de stat responsabili pentru afaceri europene din ministerele de linie, inclusiv pe baza listei grupurilor de pregătire ale Consiliului Uniunii Europene actualizată şi publicată periodic de Secretariatul General al Consiliului.

(3) Grupurile de lucru sunt alcătuite, în funcţie de tematica abordată, din reprezentanţii ministerelor şi ai altor instituţii publice, un reprezentant al structurii conduse de ministrul delegat pentru afaceri europene din Ministerul Afacerilor Externe, precum şi expertul din cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană care gestionează domeniul respectiv.

(4) Coordonatorul grupului de lucru este reprezentantul ministerului, respectiv al instituţiei de specialitate a administraţiei publice centrale cu principale responsabilităţi în domeniu sau al structurii aflate sub conducerea ministrului delegat pentru afaceri europene din Ministerul Afacerilor Externe, în funcţie de obiectivul şi tematica acestuia.

(5) Modalitatea de lucru este stabilită de comun acord între membrii grupului, la iniţiativa coordonatorului acestuia sau a structurii aflate sub conducerea ministrului delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(6) La activitatea grupurilor de lucru pot fi invitaţi să participe şi specialişti din cadrul Academiei Române, Institutului European din România, institutelor de cercetare ştiinţifică, din învăţământul superior, din cadrul organizaţiilor neguvernamentale profesionale, experţi independenţi sau reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai organizaţiilor patronale, sindicale, civice sau ai altor organizaţii active în domeniile gestionate.

Art. 8. - Elaborarea, adoptarea şi susţinerea poziţiei naţionale a României în cadrul instituţiilor europene şi al structurilor de lucru ale acestora se realizează prin mandate sau, după caz, mandate generale, elaborate şi adoptate în condiţiile prezentei hotărâri şi cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

Art. 9. - (1) Proiectele de mandat, inclusiv de mandat general, sunt elaborate de către ministerul sau de către organul de specialitate responsabil, respectiv participant la toate nivelurile de negociere în cadrul Uniunii Europene în care este dezbătut subiectul, inclusiv pe baza contribuţiilor ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate cu responsabilităţi în domeniu, în funcţie de tematica abordată.

(2) în elaborarea proiectului de mandat, inclusiv de mandat general, ministerul, respectiv organul de specialitate, poate informa sau consulta, după caz, autorităţile administraţiei publice locale, organizaţiile patronale, sindicale, civice  sau alte organizaţii active în domeniile acoperite de proiectele de acte juridice ale Uniunii Europene, precum şi propunerile de acte de punere în aplicare a unor acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu.

(3) Ministerele sau organele de specialitate pot trimite Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană elemente de detaliere a mandatelor, respectiv a mandatelor generale, care nu pot fi în contradicţie cu poziţia aprobată prin acestea, cu informarea ministrului delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(4) Proiectele de mandat, inclusiv de mandat general, conţin următoarele elemente:

a) descrierea pe scurt a temei aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene sau a comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011;

b) prezentarea pe scurt a actelor juridice ale Uniunii Europene aflate în vigoare la nivel european şi a altor angajamente internaţionale asumate anterior de partea română în domeniul respectiv;

c) impactul economic, social sau de mediu asupra României în cazul proiectelor de acte juridice ale Uniunii Europene, precum şi în cazul propunerilor de acte de punere în aplicare a unor acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu;

d) obiectivele României în raport cu tema aflată pe agenda Consiliului Uniunii Europene sau a comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011;

e) limitele ce pot fi acceptate de România în procesul de negociere;

f) eventuale poziţii de negociere ale altor state membre ale Uniunii Europene, ale Comisiei Europene şi ale Parlamentului European sau ale comisiilor acestuia;

g) lista actelor normative din legislaţia română care reglementează materia la care face referire proiectul de act al Uniunii Europene, precum şi o analiză a modificărilor pe care le-ar determina adoptarea respectivului proiect de act al Uniunii Europene.

Art. 10. - (1) Mandatul general este avizat de Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul afacerilor externe şi ministrul delegat pentru afaceri europene, aprobat de prim-ministru şi promovat la toate nivelurile de negociere din cadrul Consiliului Uniunii Europene.

(2) Mandatele pentru negocierea la nivelul grupurilor de lucru în cadrul Consiliului Uniunii Europene sau la nivelul comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 sunt asumate la un nivel de decizie corespunzător, potrivit reglementărilor interne ale fiecărei instituţii din Sistemul naţional de gestionare a afacerilor europene, şi avizate de ministrul delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(3) Mandatele pentru negocierea la nivelul Coreper, agreate în cadrul Comitetului de coordonare, sunt asumate la un nivel de decizie corespunzător, potrivit reglementărilor interne ale fiecărei instituţii din Sistemul naţional de gestionare a afacerilor europene, cel puţin la nivel de secretar de stat, şi transmise cu avizul ministrului delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(4) Mandatele pentru negocierea la nivelul celorlalte comitete instituite prin tratatele Uniunii Europene sau prin decizie interguvernamentală, agreate în cadrul Comitetului de coordonare, sunt asumate la un nivel de decizie corespunzător, potrivit reglementărilor interne ale fiecărei instituţii din Sistemul naţional de gestionare a afacerilor europene, cel puţin la nivel de secretar de stat, şi transmise cu avizul ministrului delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(5) Mandatele pentru negocierea la nivelul formaţiunilor Consiliului Uniunii Europene sunt avizate de Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul afacerilor externe şi ministrul delegat pentru afaceri europene şi aprobate de prim-ministru.

(6) Decizia prim-ministrului privind aspectele divergente nesoluţionate la nivelul Comitetului de coordonare este comunicată de către ministrul delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe ministerului sau, după caz, organului de specialitate responsabil, care va proceda în consecinţă.

(7) Finalizarea negocierii la nivelul Coreper, al celorlalte comitete instituite prin tratate sau prin decizie interguvernamentală ori al grupurilor de lucru din cadrul Consiliului Uniunii Europene se consemnează în raportul săptămânal al Comitetului de coordonare sau în mandatul pentru reuniunea Consiliului Uniunii Europene pe agenda căruia este inclusă tema respectivă, ca punct aprobat fără dezbatere.

(8) în situaţii excepţionale, în cazul în care din evoluţia negocierilor rezultă o situaţie diferită de cea cuprinsă în mandat, reprezentantul României în Coreper poate susţine o nouă poziţie, după consultarea ministerului, respectiv a organului de specialitate responsabil. Prezentarea scrisă a motivelor deciziei este transmisă ulterior către conducerea instituţiei respective şi ministrului delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(9) în situaţii excepţionale, în cazul în care din evoluţia negocierilor rezultă o situaţie diferită de cea cuprinsă în mandat, reprezentantul României în Consiliul Uniunii Europene poate susţine o nouă poziţie, după consultarea ministerului, respectiv a organului de specialitate responsabil. Prezentarea scrisă a motivelor deciziei este transmisă ulterior către prim-ministru şi ministrul delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 11. - (1) La reuniunile grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, ale comitetelor instituite prin tratate sau prin decizie interguvernamentală ori ale comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 participă reprezentanţi desemnaţi de ministere, respectiv de către organele de specialitate sau reprezentanţi din cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, în funcţie de tipul reuniunii.

(2) Reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană participă la reuniunile Coreper II. Reprezentantul permanent adjunct pe lângă Uniunea Europeană participă la reuniunile Coreper I.

(3) La reuniunile formaţiunilor Consiliului Uniunii Europene participă ministrul sau ministrul delegat responsabil pentru domeniul respectiv.

(4) în situaţia în care, din motive obiective, miniştrii sau miniştrii delegaţi nu pot participa la reuniunile formaţiunilor Consiliului Uniunii Europene, aceştia supun spre aprobare prim-ministrului, motivat, participarea unui alt demnitar, la nivel de secretar de stat, sau a reprezentantului permanent al României pe lângă Uniunea Europeană ori a reprezentantului permanent adjunct pe lângă Uniunea Europeană.

(5) Din delegaţia României poate face parte şi un reprezentant al structurii conduse de ministrul delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, dacă există o solicitare expresă în acest sens a structurii conduse de ministrul delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, cu informarea corespunzătoare a şefului de delegaţie.

Art. 12. - (1) Rapoartele participării reprezentanţilor desemnaţi de ministere, respectiv de către organele de specialitate la reuniunile grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, reuniunile comitetelor instituite prin tratate sau prin decizie interguvernamentală ori reuniunile comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 se redactează în termen de cel mult două zile lucrătoare de la desfăşurarea acestora şi se transmit ministrului delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum şi reprezentantului permanent al României pe lângă Uniunea Europeană.

(2) Rapoartele participării experţilor din cadrul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană la reuniunile grupurilor de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, reuniunile comitetelor instituite prin tratate ori prin decizie interguvernamentală sau reuniunile comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 se redactează în termen de cel mult două zile lucrătoare de la desfăşurarea acestora şi se transmit ministerelor, respectiv organelor de specialitate şi ministrului delegat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(3) Rapoartele participării la reuniunile Coreper sunt redactate şi transmise de către Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la desfăşurarea acestora, Ministerului Afacerilor Externe, ministerelor şi organelor de specialitate cu atribuţii în domeniile abordate.

(4) Rapoartele participării la reuniunile Consiliului Uniunii Europene se redactează de către ministerele participante şi se prezintă spre aprobare prim-ministrului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data desfăşurării acestora. După aprobare, acestea se transmit spre informare Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 13. - (1) Ministerul Afacerilor Externe, în calitatea de punct naţional de contact cu Uniunea Europeană, asigură funcţionarea şi dezvoltarea sistemelor informatice şi de comunicaţii conectate la instituţiile Uniunii Europene, conform cerinţelor directivelor tehnice şi de securitate ale acestora.

(2) Diseminarea în plan naţional a informaţiilor din domeniul afacerilor europene se asigură prin sisteme informatice şi de comunicaţii organizate şi administrate de Ministerul Afacerilor Externe.

(3) în vederea asigurării implementării cerinţelor tehnice şi de securitate necesare protecţiei informaţiilor UE clasificate gestionate în format electronic, Ministerul Afacerilor Externe cooperează cu instituţiile naţionale competente, potrivit atribuţiilor acestora.

(4)  Gestionarea la nivel naţional a afacerilor europene se bazează pe un sistem de comunicare care asigură schimbul operativ de informaţii între structurile desemnate în acest sens din ministere şi organele de specialitate.

(5) Structurile desemnate sunt reprezentate, după caz, de puncte de contact care se stabilesc pe niveluri decizionale corespunzătoare, în conformitate cu reglementările ministerelor, respectiv ale organelor de specialitate.

(6) Fluxurile informaţionale, între punctele de contact, se asigură în format electronic prin sistemul informatic şi de comunicaţii EXTRANET RO şi în format letric prin intermediul Componentelor Sistemului Naţional de Registre - CSNR, corespunzător nivelului de clasificare al documentelor gestionate.

(7) Ministerul Afacerilor Externe coordonează Autoritatea Operaţională a Sistemului Informatic şi de Comunicaţii EXTRANET RO - AOSIC EXTRANET RO, formată din reprezentanţi desemnaţi ai instituţiilor conectate la sistem şi destinată implementării cerinţelor tehnice şi de securitate conform cadrului normativ naţional şi standardelor de securitate ale Uniunii Europene.

Art. 14. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 379/2013 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene şi pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 27 iunie 2013.

(2) Trimiterile la Hotărârea Guvernului nr. 379/2013 existente în actele normative în vigoare se vor considera făcute la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Ana Birchall

Ministrul finanţelor publice.

Viorel Ştefan

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 27 ianuarie 2017.

Nr. 34.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş, ca urmarea finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1,288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin,

Art. 1. - (1) Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate pe teritoriul a 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Argeş.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale pentru care se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa la prezentul ordin, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa la prezentul ordin, îşi pierd valabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2016.

Nr. 1.648.

 

ANEXĂ

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate Imobiliară

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care se declara închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

1

Popeşti

Argeş

1

2

Rociu

Argeş

1

3

Teiu

Argeş

1, 2

 

AGENŢIA NAŢIONALA DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 13 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin,

Art. 1. - (1) Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate pe teritoriul a 13 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vrancea.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale pentru care se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa la prezentul ordin, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi fundare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa la prezentul ordin, îşi pierd valabilitatea,

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2016.

Nr. 1.649,

 

ANEXĂ

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care se declara închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

1

Adjud

Vrancea

3

2

Băleşti

Vrancea

42

3

Bârseşti

Vrancea

6

4

Câmpineanca

Vrancea

8

5

Ciorăşti

Vrancea

14 şi 24

6

Cârligele

Vrancea

23

7

Dumbrăveni

Vrancea

40

8

Păuneşti

Vrancea

68

9

Pufeşti

Vrancea

12 şi 28

10

Sihlea

Vrancea

46

11

Slobozia Bradului

Vrancea

20

12

Străoane

Vrancea

18 şi 20

13

Vidra

Vrancea

132, 133, 134 şi 135

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate pe teritoriul a 17 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale pentru care se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa la prezentul ordin, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa la prezentul ordin, îşi pierd valabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2016.

Nr. 1.650.

 

ANEXĂ

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şt a sectoarelor cadastrale în care se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

1

Blăjani

Buzău

1

2

Boldu

Buzău

1

3

Brădeanu

Buzău

1

4

Breaza

Buzău

1, 2, 3, 4

5

C.A. Rosetti

Buzău

1, 2

6

Florica

Buzău

1

7

Gherăseni

Buzău

1

8

Mihăileşti

Buzău

1, 3, 4, 5

9

Movila Banului

Buzău

1

10

Padina

Buzău

1

11

Robească

Buzău

1

12

Ruşeţu

Buzău

1

13

Săhăteni

Buzău

4, 6

14

Săpoca

Buzău

1

15

Smeeni

Buzău

1

16

Ţinteşti

Buzău

1

17

Vâlcelele

Buzău

9

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Ciceu-Mihăieşti din judeţul Bistriţa-Năsăud, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Ciceu-Mihăieşti din judeţul Bistriţa-Năsăud.

(2) Unitatea administrativ-teritorială şi sectoarele cadastrale pentru care se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele din unitatea administrativ-teritorială prevăzută în anexa la prezentul ordin, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse În titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unitatea administrativ-teritorială prevăzută în anexa la prezentul ordin, îşi pierd valabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2016,

Nr. 1.651.

 

ANEXA

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

1

Ciceu-Mihăieşti

Bistriţa-Năsăud

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Ion Corvin din judeţul Constanţa, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială ion Corvin din judeţul Constanţa.

(2) Unitatea administrativ-teritorială şi sectoarele cadastrale pentru care se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele din unitatea administrativ-teritorială prevăzută în anexa la prezentul ordin, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau în alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unitatea administrativ-teritorială prevăzută în anexa la prezentul ordin, îşi pierd valabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2016.

Nr. 1.653.

 

ANEXĂ

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

1

Ion Corvin

Constanţa

1

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Şişeşti din judeţul Maramureş, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Şişeşti din judeţul Maramureş.

(2) Unitatea administrativ-teritorială şi sectoarele cadastrale pentru care se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele din unitatea administrativ-teritorială prevăzută în anexa la prezentul ordin, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unitatea administrativ-teritorială prevăzută în anexa la prezentul ordin, îşi pierd valabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2016.

Nr. 1.663.

 

ANEXĂ

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale În care se declară închisa vechile evidenţe de cadastru şi publicitate Imobiliară

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

1

Şişeşti

Maramureş

1, 2

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate pe teritoriul a 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale pentru care se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa la prezentul ordin, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse În titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa la prezentul ordin, îşi pierd valabilitatea,

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2016.

Nr. 1.668.

 

ANEXĂ

 

LISTA

unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

1

Gândinţi

Neamţ

2

2

Secuieni

Neamţ

2

3

Răuceşti

Neamţ

1

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind formarea iniţială, în anul 2017, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

 

Având în vedere dispoziţiile art. 18 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.332/2010,

în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Instituţiile de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne alocă, în anul 2017, un număr de 500 de locuri, în vederea formării iniţiale a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere.

Art. 2. - Instituţiile de formare prevăzute la art. 1, repartizarea numărului de locuri, perioadele În care se realizează programele de formare iniţială, precum şi cuantumul cheltuielilor de şcolarizare/cursant/program de formare iniţială sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Formarea iniţială a personalului poliţiei locale în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere se desfăşoară potrivit curriculumului unitar întocmit de către Direcţia generală management resurse umane, după consultarea structurilor de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.

(2) Poliţiştii locali care au funcţii de conducere urmează pe timpul cursului de formare iniţială şi modulul de management, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) La solicitarea instituţiilor beneficiare, modulul de management organizat la Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne poate fi urmat şi de către poliţiştii locali care ocupă funcţii de conducere şi se află în una dintre următoarele situaţii:

a) au urmat programul de formare iniţială fără parcurgerea modulului de management;

b) se află sub incidenţa prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Direcţia generală management resurse umane transmite inspectoratelor generale şi instituţiilor de formare situaţia centralizată cuprinzând repartizarea solicitărilor instituţiilor beneficiare privind formarea iniţială a poliţiştilor locali.

Art. 5. - (1) Instituţiile beneficiare transmit dosarele de înscriere la instituţiile de formare la care au fost repartizate, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de începerea programelor de formare iniţială.

(2) Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

a) cerere/raport personal de înscriere la curs, aprobată de şeful structurii de poliţie locală;

b) adeverinţa medicală de la medicul de familie din care să reiasă faptul că este apt medical să desfăşoare activităţi de pregătire fizică şi de instrucţia tragerii;

c) cartea de identitate în fotocopie;

d) diploma de bacalaureat sau, după caz, diploma de licenţă eliberată de ultima instituţie de învăţământ absolvită, în fotocopie;

e) certificat de cazier judiciar;

f) permisul de conducere în fotocopie, după caz;

g) 2 fotografii tip 3/4 cm.

(3) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de studii pentru personalul propus să participe la programele de formare iniţială şi certificarea pentru conformitate cu originalul a documentelor depuse în fotocopie în dosarele de înscriere se realizează de către instituţiile beneficiare.

(4) La prezentarea la instituţia de formare, cursantul va prezenta cartea de identitate în original,

Art. 6, - (1) Grupele de studiu sunt compuse dintr-un număr cuprins între 15 şi 35 de cursanţi, stabilit de conducătorii instituţiilor care asigură formarea iniţială, în limita numărului de locuri repartizat, care dispun şi înmatricularea acestora.

(2) Grupele de management constituite în condiţiile art. 3 alin. (3) pot fi compuse din minimum 5 cursanţi.

Art. 7. - (1) Achitarea cheltuielilor de şcolarizare privind programele de formare iniţială şi modulele de management, precum şi a cheltuielilor de cazare şi servire a hranei se realizează de către structurile poliţiei [ocale, în baza contractelor de formare profesională încheiate în acest scop.

(2) Sumele încasate de instituţiile de formare conform alin. (1), pentru servirea hranei, se utilizează pentru procurarea produselor agroalimentare necesare popotelor.

(3) Celelalte sume încasate conform alin. (1) se fac venit la bugetul de stat şi se virează la bugetul de stat în maximum 30 de zile de la data încasării acestora.

Art. 8. - (1) în cazul neprezentării sau nepromovării examenului de absolvire, respectiv a evaluării de competenţă în cazul modulului de management, la cerere, cursantului în cauză i se eliberează adeverinţă de participare la cursuri, în care se specifică competenţele certificate în urma şcolarizării.

(2) Cursantul aflat în situaţia prezentată la alin. (1), în baza adeverinţei eliberate de instituţia de formare privind certificarea tuturor competenţelor prevăzute de curriculum, are posibilitatea de a solicita reexaminarea, o singură dată, în termen de 6 luni de la finalizarea programului de formare iniţială, respectiv a modului de management, cu oricare din seriile următoare, la oricare dintre instituţiile de formare prevăzute în anexa care organizează în această perioadă examen de absolvire. Reexaminarea se realizează cu plata cheltuielilor de cazare şi servire a hranei, dacă este cazul, fără plata unor cheltuieli suplimentare privind programele de formare iniţială şi modulele de management,

(3) în situaţia în care cursantul nu are certificate toate competenţele prevăzute în curriculum sau a nepromovării reexaminării în condiţiile prevăzute la alin. (2), pentru dobândirea competenţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere, după caz, poliţistul local trebuie să repete programul de formare sau modulul de management. Solicitarea se formulează de structura poliţiei locale în care este încadrat, cu suportarea din nou a cheltuielilor prevăzute la art. 7, detaliate după caz.

(4) Examenul de absolvire pentru formarea iniţială a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere, respectiv evaluarea de competenţă în cazul modulului de management, poate fi susţinut/susţinută numai în situaţia frecventării a cel puţin 80% din orele aferente fiecărei competenţe din planul de învăţământ.

Art. 9. - (1) Certificatul de absolvire a cursului, cu menţionarea competenţelor profesionale dobândite, însoţit, la cerere, de foaia matricolă, se eliberează de către instituţia de formare în care cursantul a susţinut examenul de absolvire, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) în urma promovării modulului de management, poliţiştilor locali prevăzuţi la art. 3 alin. (3) li se eliberează o adeverinţă în acest sens.

(3) Stabilirea nivelului taxelor pentru eliberarea certificatelor prevăzute la alin. (1) şi a adeverinţelor prevăzute la alin. (2), precum şi destinaţia sumelor provenite din respectivele taxe se efectuează conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 10. - Pe parcursul programului de formare, cursantul are obligaţia respectării regulamentului intern al instituţiei de formare.

Art. 11. - Structurile cu atribuţii stabilite prin prezentul ordin vor lua măsuri de îndeplinire a prevederilor acestuia.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 25 ianuarie 2017.

Nr. 4.

 

ANEXĂ

 

I. instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne care asigură formarea iniţială a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere, perioadele în care se realizează programele deformare iniţială şi numărul de locuri repartizat fiecărei instituţii de învăţământ

 

Nr. crt.

Instituţia de formare

Municipiul/Oraşul/Judeţul/datele de contact

Perioada cursului

Nr. de locuri

Observaţii

1.

Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Bucureşti. Şos. Olteniţei nr. 158-160, sectorul 4

Tel.: 021.332.48.67

Fax: 021.332.38.55 Int. 20104, 20241,20258

isop@mai.gov.ro

20.03-16.06.2017

40

 

11.09-8.12.2017

40

2.

Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne*

Orăştie, Str. Armatei nr. 16, judeţul Hunedoara

Tel.: 0254.24.19.90 0254.24.74.50

Fax: 0254.24.75.21 I C. 054/8351, 054/8354

secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro

13.03-9.06.2017

50

 

8.05-4.08.2017

50

18.09-15.12.2017

50

3.

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan”**

Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 89-91, judeţul Cluj

Tel.: 0264.43.97.72

Fax: 0264.43.99.04 I.C. 064/1265/1264

scoala.cluj@cj.politiaromana.ro

18.09-15.12.2017

25

 

4.

Centrul de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor „Nicolae Golescu”

Slatina, Str. Cazărmii nr. 40, judeţul Olt

Tel.: 0249.42.17.93

Fax: 0249.42.26.88 I.C. 049/1239

scoalapolslatina@ot.politiaromana.ro

18.09-15.12.2017

50

 

5.

Centrul Chinologic „dr. Aurel Greblea” Sibiu***

Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 157, judeţul Sibiu

Tel.: 0269.235.181

Fax: 0269.240.090 I.C. 069/1255

ccs@centrulchinologic.ro

4.12.2017- 20.02.2018

50

 

6.

Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră laşi

Iaşi, str. G. Coşbuc nr. 3-5, judeţul Iaşi

Tel ./Fax: 0232/460203 I.C. 032/1361

sficppfiasi@yahoo.com

24.04-21.07.2017

40

 

7.

Centru de perfecţionare a pregătirii cadrelor de jandarmi

Gheorgheni, Str. Ciubotului nr. 4, judeţul Harghita

Tel./Fax: 0266.365.094 I.C. 066/8213

office@jandarmeriagheorgheni.ro

11.09-8.12.2017

30

 


* Instituţia asigură organizarea, în mod distinct, a modulului de management în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (3), în trei serii a câte 25 de locuri, astfel:

- 27.03-31.03.2017 - 25 de locuri;

- 26.06-30.06.2017 - 25 de locuri;

- 4.09-8.09.2017 - 25 de locuri.

** Nu se asigură cazarea.

*** Nu se asigură servirea mesei.

 

II Cuantumul cheltuielilor de şcolarizare/cursant/program de formare iniţială

1. Programul de formare iniţială (instruirea, utilizarea bazei didactico-materiale, organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire, inclusiv eliberarea certificatului de absolvire şi a foii matricole care atestă competenţele profesionale dobândite) = 2.000 lei.

2. Modulul de management organizat la Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne = 180 lei.

3. La solicitare, instituţiile de formare asigură:

a) cazare în incinta instituţiei. Tarifele de cazare se stabilesc de către instituţiile de formare, conform prevederilor Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) servirea hranei, zilnic, cu 3 mese principale. Contravaloarea acestora este de până la 30 lei/zi.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.