MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 87/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 87         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 31 ianuarie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.119/2016. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0266 Valea Olteţului

 

1.664/2016. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

3. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc

 

590. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0266 Valea Olteţului

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.773/AC//21.04.2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt nr. 8.778 din 4 martie 2015, Decizia etapei de încadrare nr. 8.778 din 30 martie 2015 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, Avizul Ministerului Culturii nr. 7.810 din 23 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 1.179 din 6 ianuarie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 83.426/163.478/330.260 din 31 decembrie 2015 şi Adresa Direcţiei generale păduri din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 152.192/IM din 15 ianuarie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0266 Valea Olteţului, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 16 iunie 2016.

Nr. 1.119.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliara, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate pe teritoriul a 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale şi sectoarele cadastrale pentru care se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa la prezentul ordin, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa la prezentul ordin, îşi pierd valabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Ileana Spiroiu

 

Bucureşti, 30 decembrie 2016.

Nr. 1.664.

 

ANEXĂ

 

Lista unităţilor administrativ-teritoriale şi a sectoarelor cadastrale în care se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii administrativ-teritoriale

Judeţul

Sectoarele cadastrale în care se declara închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară

1

Ciceu

Harghita

1, 2, 3, 4

2

Dăneşti

Harghita

1

3

Păuleni-Ciuc

Harghita

1

4

Satu Mare

Harghita

3

5

Sânmartin

Harghita

1

6

Tulgheş

Harghita

1

7

Ulieş

Harghita

1

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc

 

Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) şi ale art. 11 lit. k) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nu se supun autorizării laboratoarele acreditate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 339/93, care efectuează încercări la foc în domeniul acreditat.

(2) Regulamentul menţionat la art. 1 nu se aplică laboratoarelor de încercări care emit rapoarte de încercare în domeniile reglementate de legislaţia Uniunii Europene de armonizare.

Art. 3. - Prevederile regulamentului prevăzut la art. 1 seduc la îndeplinire de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi de laboratoarele de încercări la foc care solicită autorizarea.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 770/2005 pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor şi poligoanelor de încercări la foc şi a celor de distrugere a muniţiei neexplodate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 5 septembrie 2005, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 20 ianuarie 2017.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte cadrul de desfăşurare a activităţii de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc.

Art. 2. - Termenii şi expresiile utilizate de prezentul regulament au următoarele înţelesuri:

a) laborator de încercări la foc - poligonul sau spaţiul special amenajat prevăzut cu instalaţii şi instrumente speciale pentru studierea, încercarea şi experimentarea produselor, procedeelor şi echipamentelor destinate apărării împotriva incendiilor;

b) autorizaţie - documentul emis de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare IGSU, care dă dreptul deţinătorului să efectueze încercări la foc, în mod legal, în domeniul autorizat;

c) autorizare - procesul prin care comisia de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc atestă îndeplinirea cerinţelor standardului naţional de referinţă în domeniu SR EN ISO CEI 17025 „Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări” şi a cerinţelor tehnice prevăzute în prezentul regulament de către un laborator de încercări la foc;

d) audit de evaluare - activitatea desfăşurată la sediul laboratorului de echipa de audit din cadrul structurii specializate pentru supravegherea pieţei şi desemnarea organismelor pentru evaluarea conformităţii din cadrul IGSU, constând în verificarea îndeplinirii cerinţelor de autorizare;

e) audit de supraveghere - activitatea desfăşurată la sediul laboratorului de echipa de audit din cadrul structurii specializate pentru supravegherea pieţei şi desemnarea organismelor pentru evaluarea conformităţii din cadrul IGSU, constând în verificarea menţinerii condiţiilor de autorizare;

f) neconformitate - încălcarea cerinţelor standardului naţional de referinţă în domeniu;

g) restrângerea autorizării - măsura dispusă de inspectorul general al IGSU constând în interzicerea drepturilor laboratorului de a efectua în domeniul autorizat una sau mai multe încercări pe o perioadă de timp determinată;

h) suspendarea autorizării - măsura dispusă de inspectorul general al IGSU constând îh interzicerea dreptului laboratorului de a efectua încercări în domeniul autorizat pe o perioadă de timp determinată;

i) retragerea autorizării - măsura dispusă de inspectorul general al IGSU constând în interzicerea dreptului laboratorului de a efectua încercări în domeniul autorizat pe o perioadă de timp nedeterminată.

Art. 3. - (1) Evaluarea în vederea autorizării laboratoarelor de încercări la foc se realizează pe baza standardului naţional de referinţă în domeniu - SR EN ISO CE117025 şi a cerinţelor tehnice prevăzute în prezentul regulament şi este obligatorie pentru toate laboratoarele care emit documente privind certificarea calităţii mijloacelor tehnice destinate apărării împotriva incendiilor.

(2) Laboratoarele de încercări la foc se autorizează indiferent de mărime sau titular.

Art. 4. - (1) Autorizarea se acordă pentru încercări bazate pe standarde române şi standarde ale organismelor de standardizare europene şi internaţionale.

(2) Autorizarea se realizează de către IGSU, dacă încercările solicitate îndeplinesc cerinţele de autorizare prevăzute în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea laboratoarelor de încercări la foc

 

Art. 5. - Cererea de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, se depune la IGSU, însoţită de un dosar care conţine următoarele:

a) fotocopia certificatului de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

b) chestionarul de informare şi autoevaluare, prevăzut în anexa nr. 3;

c) documente din care să reiasă calificarea şi experienţa profesională, pentru şeful laboratorului, personalul cu funcţii de conducere şi personalul tehnic responsabil de încercare;

d) documente privind descrierea spaţiilor de lucru ale laboratorului, a echipamentelor tehnice şi indicarea procedurilor de lucru;

e) modelele documentelor ce urmează a fi eliberate de laborator.

Art. 6. - (1) La nivelul IGSU se constituie comisia de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc, denumită în continuare comisia de autorizare, care are în compunere un preşedinte, 3 membri şi un secretar,

(2) Componenţa nominală a comisiei de autorizare se stabileşte prin ordin al inspectorului general al IGSU.

(3) Comisia de autorizare se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este nevoie.

Art. 7. - (1) Analiza în vederea autorizării se efectuează de către comisia de autorizare, în termen de 30 de zile de la primirea cererii, pe baza documentaţiei primite şi a raportului de audit, realizat în urma auditului de evaluare prevăzut la art. 8 la sediul solicitantului.

(2) în cazul în care documentaţia depusă nu este completă şi/sau solicitantul nu a asigurat condiţiile de efectuare a auditului de evaluare, data de la care curge termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte corespunzător cu perioada consumată pentru completarea dosarului şi/sau asigurarea condiţiilor necesare auditului de evaluare.

Art. 8. - (1) Auditul de evaluare a laboratoarelor de încercări la foc se efectuează de o echipă de auditori din cadrul structurii specializate pentru supravegherea pieţei şi desemnarea organismelor pentru evaluarea conformităţii din cadrul IGSU.

(2) Auditul de evaluare se efectuează numai atunci când documentaţia, prevăzută la art. 5, depusă este completă.

(3) Auditul de evaluare se efectuează conform procedurii elaborate în acest sens şi se finalizează printr-un raport de audit, semnat de membrii echipei de auditori.

(4) Modelul raportului de audit este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 9. - (1) Raportul de audit, împreună cu dosarul complet de autorizare, se înaintează comisiei de autorizare, în termen de 10 zile de la finalizarea auditului.

(2) în cazul în care au fost constatate neconformităţi în cursul auditului de evaluare data de la care curge termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte corespunzător cu perioada necesară pentru rezolvarea acestora.

Art. 10. - (1) Propunerea comisiei de autorizare privind acordarea autorizaţiei se consemnează într-un proces-verbal, care stă la baza deciziei de emitere a autorizaţiei de către inspectorul general al IGSU.

(2) în cazul în care comisia de autorizare constată că laboratorul nu îndeplineşte cerinţele necesare autorizării, propunerea privind respingerea autorizării se consemnează într-un proces-verbal, care stă la baza înştiinţării solicitantului, înştiinţarea se transmite prin adresă scrisă, semnată de către inspectorul general al IGSU.

Art. 11. - (1) Autorizaţia este valabilă pentru încercările la foc care au făcut obiectul evaluării în vederea autorizării.

(2) în cazul în care se doreşte extinderea activităţii unui laborator autorizat cu alte încercări la foc, se depune la IGSU o nouă cerere de autorizare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi se parcurg etapele procesului de autorizare.

Art. 12. - (1) Autorizarea se acordă pentru o perioadă nedeterminată.

(2) Modelul autorizaţiei este prevăzut în anexa nr. 5.

 

CAPITOLUL III

Supravegherea, restrângerea, suspendarea sau retragerea autorizării

 

Art. 13. - (1) Laboratorul de încercări la foc autorizat se supune anual unui audit de supraveghere, care se încheie printr-un raport de audit.

(2) Auditul de supraveghere se efectuează planificat sau inopinat, în urma unei reclamaţii.

(3) Auditul de supraveghere se efectuează conform procedurii elaborate în acest sens.

Art. 14. - (1) Propunerea motivată privind menţinerea, restrângerea, suspendarea sau retragerea autorizării se consemnează de către comisia de autorizare într-un proces-verbal.

(2) Procesul-verbal cuprinzând propunerea de restrângere, suspendare sau retragere a autorizării stă la baza înştiinţării laboratorului de încercări la foc prin adresă scrisă, semnată de către inspectorul general al IGSU.

Art. 15, - Restrângerea autorizării se aplică în următoarele cazuri:

a) când se constată neconformităţi referitoare la una sau mai multe încercări autorizate;

b) la cererea laboratorului de încercări la foc autorizat, de renunţare la una sau mai multe încercări autorizate.

Art. 16. - Suspendarea autorizării se aplică în următoarele cazuri:

a) neîndeplinirea, în termenul stabilit, a măsurilor corective referitoare la neconformităţile constatate;

b) neefectuarea auditului de supraveghere în termen de maximum 60 de zile de la data programată, din motive imputabile laboratorului de încercări la foc.

Art. 17. - Măsura retragerii autorizării se aplică în cazul constatării unor neconformităţi privind:

a) emiterea de rapoarte de încercare pentru încercări pentru care laboratorul de încercări la foc nu este autorizat;

b) emiterea de rapoarte de încercare cu rezultate intenţionat eronate;

c) nerespectarea sistematică a condiţiilor de autorizare.

 

CAPITOLUL IV

Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii

 

Art. 18. - Structura specializată pentru supravegherea pieţei şi desemnarea organismelor pentru evaluarea conformităţii are următoarele responsabilităţi:

a) elaborează procedurile prevăzute la art. 8 alin. (3) şi art. 13 alin. (3), care se aprobă prin ordin al inspectorului general al IGSU;

b) anunţă în scris solicitantul, cu 5 zile lucrătoare înainte de efectuarea auditului de evaluare;

c) transmite solicitantului autorizaţia sau adresa privind respingerea, restrângerea, suspendarea ori retragerea autorizării, în termen de 10 zile de la data înaintării procesului-verbal de către comisia de autorizare;

d) anunţă în scris laboratorul de încercări la foc autorizat cu cel puţin 30 de zile înaintea datei planificate pentru auditul de supraveghere;

e) păstrează şi gestionează dosarele laboratoarelor de încercări la foc autorizate;

f) constituie şi ţine la zi baza de date centralizată, referitoare la laboratoarele de încercări la foc autorizate.

Art. 19. - Comisia de autorizare are următoarele atribuţii:

a) analizează documentaţia depusă şi raportul de audit întocmit de echipa de auditori;

b) coordonează activitatea echipei de auditori care efectuează evaluarea şi supravegherea laboratoarelor de încercări la foc;

c) propune acordarea sau respingerea autorizării, după caz;

d) propune menţinerea, restrângerea, suspendarea sau retragerea autorizaţiei, în urma auditului de supraveghere.

Art. 20. - Laboratorul de încercări la foc are următoarele obligaţii:

a) să îndeplinească în permanenţă cerinţele de autorizare;

b) să respecte, la toate nivelurile proprii de organizare, condiţiile de autorizare;

c) să permită echipei de auditori să efectueze audituri de supraveghere;

d) să informeze IGSU asupra modificării condiţiilor avute în vedere la autorizare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care aceste modificări s-au produs;

e) să asigure trasabilitatea echipamentelor de măsurare conform reglementărilor în vigoare;

f) să păstreze şi să actualizeze înregistrările relevante privind calificarea, perfecţionarea şi experienţa profesională a personalului propriu;

g) să elaboreze şi să actualizeze procedurile de lucru.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 21. - Autorizarea de către IGSU a laboratoarelor de încercări la foc nu aduce atingere obligaţiei de a obţine celelalte autorizări impuse de actele normative în vigoare şi nu exonerează laboratoarele de încercări la foc de obligaţiile şi responsabilităţile ce le revin, conform legii.

Art. 22. - Actul prin care se comunică decizia de respingere a cererii de autorizare sau de restrângere/suspendare/retragere a autorizaţiei poate fi contestat, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 23. - Procedurile prevăzute la art. 18 lit. a) se publică pe site-ul IGSU.

Art. 24. - Lista laboratoarelor de încercări la foc autorizate se publică în buletinele informative şi în celelalte publicaţii periodice de specialitate ale IGSU şi pe site-ul acestei instituţii.

Art. 25. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

CERINŢE GENERALE

de competenţă în vederea autorizării laboratoarelor de încercări la foc

 

1. Cerinţe organizatorice

1.1. Laboratorul trebuie să dispună de o organizare care să îi permită desfăşurarea activităţii astfel încât rezultatul încercărilor efectuate să nu fie influenţat negativ, sub nicio formă, de eventuale deficienţe din acest domeniu, şi anume:

a) laboratorul trebuie să aibă personalitate juridică;

b) laboratorul de încercări trebuie subordonat direct conducătorului instituţiei/operatorului economic;

c) laboratorul trebuie să dispună de un sistem de management al calităţii corespunzător domeniului său de activitate;

d) laboratorul trebuie organizat astfel încât fiecare persoană să aibă responsabilităţi riguros definite ca arie de desfăşurare şi limite de competenţă.

1.2. Laboratorul trebuie să dispună, în conformitate cu domeniul specific de activitate, de următoarele:

a) documentaţia tehnică în vigoare - standarde, norme tehnice, specificaţii, instrucţiuni etc. - care reglementează condiţiile şi modul de efectuare a încercărilor pentru care solicită autorizarea;

b) SR EN ISO CEI 17025:2005 - Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări;

c) documentele sistemului de management al calităţii aplicabile activităţii de laborator - manual, proceduri, instrucţiuni, planul calităţii.

2. Personal

a) Laboratorul trebuie să dispună de personal în număr suficient pentru a asigura efectuarea la frecvenţa din reglementări a încercărilor pentru care solicită autorizarea şi pentru asigurarea continuităţii în executarea şi luarea deciziilor, avându-se în vedere şi eventualele evenimente neprevăzute care pot apărea.

b) Şeful de laborator trebuie să fie personal permanent angajat al laboratorului.

c) Personalul trebuie să aibă pregătirea tehnică şi experienţa profesională necesare îndeplinirii atribuţiilor postului pe care îl deţine; să cunoască şi să aplice politica şi procedurile sistemului de management al calităţii aferente activităţii lor.

d) Laboratorul trebuie să fie condus de un şef de laborator care trebuie să îndeplinească cerinţele de studii şi experienţă profesională.

e) Laboratorul trebuie să aibă toate documentele necesare dovedirii competenţei profesionale a personalului de laborator, respectiv calificare profesională, experienţă profesională, dovezi de instruire, certificate de absolvire.

f) Laboratorul trebuie să menţină fişe ale postului pentru tot personalul - şef laborator, responsabil încercări etc., astfel încât fiecare să îşi cunoască atribuţiile, sarcinile, responsabilităţile, nivelurile de decizie şi de competenţă.

g) Laboratorul trebuie să aibă un Program anual de instruire a personalului de laborator şi trebuie să prezinte dovezi privind realizarea acestuia.

3. Condiţii de spaţiu şi mediu

a) Laboratorul trebuie să dispună de spaţiul şi utilităţile necesare executării corecte a tuturor încercărilor autorizate.

b) Spaţiul şi utilităţile de care dispune laboratorul trebuie să asigure condiţiile impuse de reglementările tehnice în vigoare pentru stocarea şi pregătirea probelor supuse încercărilor, înainte şi după încercare, efectuarea încercărilor, înregistrările şi prelucrarea datelor.

c) Spaţiul şi utilităţile aferente trebuie să garanteze menţinerea permanentă a condiţiilor de igienă, temperatură, umiditate, protecţie împotriva noxelor şi protecţia muncii prevăzute pentru domeniul de activitate al laboratorului, protecţia mediului înconjurător, eliminarea influenţei factorilor externi.

d) Spaţiul destinat activităţii de laborator trebuie să fie astfel dimensionat şi ordonat încât să asigure desfăşurarea corectă a încercărilor, să nu conducă la interferări de fluxuri, să asigure spaţii de arhivare şi depozitare a echipamentelor neconforme.

e) Localul în care îşi desfăşoară activitatea laboratorul trebuie să fie bine delimitat de eventuale spaţii vecine în care se desfăşoară alte activităţi.

f) Condiţiile de acces în localul laboratorului trebuie să asigure ţinerea sub control a accesului persoanelor străine în conformitate cu regulile stabilite de conducerea laboratorului, în vederea asigurării confidenţialităţii rezultatelor încercărilor.

g) Laboratorul trebuie să dispună de mobilier corespunzător care să asigure condiţiile din standarde privind efectuarea încercărilor şi pentru asigurarea condiţiilor de păstrare a documentelor în condiţii de confidenţialitate.

4. Echipamente de măsură şi încercări

4.1. Laboratorul trebuie să dispună de echipamentul de măsură şi încercare, precum şi de materialele, produsele şi dispozitivele auxiliare necesare efectuării încercărilor pentru care solicită autorizarea, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

4.2. Gradul de precizie a echipamentelor de măsurare şi încercare trebuie să fie cel puţin cel indicat de standardul sau norma tehnică de încercare.

4.3. Echipamentele de măsurare şi încercare utilizate la efectuarea încercărilor trebuie să fie în bună stare de funcţionare, confirmată prin documente de verificare intermediară şi certificate de etalonare, eliberate de organisme acreditate sau cu competenţă recunoscută pentru efectuarea operaţiunilor de etalonare.

În acest sens, laboratorul trebuie să dispună de:

a) programe de întreţinere şi verificare curentă a echipamentelor;

b) program anual de etalonare a echipamentelor;

c) competenţă recunoscută, în cazul efectuării în cadrul laboratorului a operaţiunilor de etalonare a unor aparate/echipamente;

d) contract de prestări servicii încheiat cu o unitate cu competenţă recunoscută pentru efectuarea de operaţiuni de etalonare.

4.4. Laboratorul trebuie să dispună de un sistem clar şi actualizat permanent de gestionare a echipamentelor de măsurare şi încercare, care să cuprindă:

a) evidenţa centralizată a echipamentelor (aparate de măsurare, încercare, dispozitive auxiliare);

b) fişe individuale pentru aparatura de încercare, care vor cuprinde următoarele date:

(i) denumirea aparaturii;

(ii) destinaţia echipamentului;

(iii) producătorul, anul fabricaţiei, tipul, numărul de înregistrare;

(iv) caracteristicile tehnice;

(v) data punerii în funcţiune;

(vi) etalonările necesare: frecvenţa, modul de realizare;

(vii) condiţiile speciale de utilizare;

(viii) localizarea în cadrul laboratorului;

(ix) documentele de atestare a efectuării etalonărilor;

(x) documentele de atestare a unor operaţii de verificare intermediară, întreţinere şi reparaţii;

c) o evidenţă completă cu materialele, produsele şi dispozitivele auxiliare (consumabile şi neconsumabile) necesare efectuării încercărilor;

d) un sistem de identificare, evidenţă şi depozitare a aparaturii defecte sau care în urma etalonării nu corespunde scopului în care urmează a fi utilizată, în aşa fel încât:

(i) identificarea să fie clară, prin etichetare;

(ii) depozitarea să fie făcută în spaţii special destinate acestui scop.

5. Raportarea rezultatelor

a) Laboratorul trebuie să utilizeze pentru înregistrarea rezultatelor încercărilor rapoarte de încercare.

b) Forma şi conţinutul rapoartelor de încercare vor fi conforme cu prevederile specificaţiilor tehnice aplicabile.

c) Rapoartele de încercare trebuie să cuprindă informaţiile cerute de metoda de încercare utilizată, informaţiile cerute de client şi necesare pentru interpretarea rezultatelor.

d) Rapoartele de încercare trebuie să cuprindă cel puţin informaţiile impuse de SR EN ISO CEI 17025: 2005.

6. Proceduri de lucru

a) Laboratorul trebuie să utilizeze pentru efectuarea încercărilor autorizate metode de încercare şi moduri de lucru precizate prin specificaţii tehnice.

b) Laboratorul trebuie să dispună de proceduri şi instrucţiuni de lucru scrise privind eşantionarea şi efectuarea încercărilor.

c) Instrucţiunile vor reglementa toate aspectele privind executarea încercărilor: caracteristicile probelor supuse încercării, păstrarea şi pregătirea probelor, executarea încercării, înregistrarea şi prelucrarea rezultatelor, buletinul sau raportul de încercare, condiţiile de acceptare, echipamentele de încercare, măsurarea incertitudinilor, materialele consumabile şi personalul responsabil cu efectuarea şi validarea rezultatelor încercărilor.

7. Documente administrative

Laboratorul trebuie să dispună de un sistem bine definit de înregistrare a evidenţei şi de arhivare a documentelor primite şi emise de laborator, astfel încât:

a) înregistrările să cuprindă toate informaţiile necesare identificării expeditorului şi destinatarului după codificare;

b) să fie asigurată confidenţialitatea conţinutului documentelor, conform hotărârilor conducerii laboratorului;

c) să asigure condiţii sigure de arhivare şi păstrare a documentelor.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

- model -

 

Instituţia ............................................

Laboratorul ............................................

Nr. .................. din ..................

 

CERERE DE AUTORIZARE

către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

 

Autorizare  Extindere 

 

Prin prezenta instituţia/societatea/laboratorul ............................................, cu sediul în localitatea ............................................, judeţul ............................................, str. ............................................ nr. , reprezentată/reprezentat prin manager/director ............................................, solicităm autorizarea laboratorului ............................................ care funcţionează în cadrul instituţiei/firmei noastre pentru următoarele încercări:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

În susţinerea cererii anexăm dosarul tehnic cuprinzând următoarele documente:

1. ........................................................................................;

2. ........................................................................................;

3. ........................................................................................;

4. ........................................................................................;

5. ........................................................................................ .

care atestă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor prevăzute în Regulamentul de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 3/2017.

Declarăm că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce ne revin potrivit regulamentului menţionat, pe care înţelegem să le respectăm întocmai.

 

Manager/Director,

Contabil-sef,

............................................

............................................

(numele şi prenumele)

(numele şi prenumele)

 

 

Semnătura

Semnătura

L.S.

 

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Societatea ............................................

 

CHESTIONAR

de informare şi autoevaluare

 

Prezentul chestionar are drept scop prezentarea principalelor date privind laboratorul de încercări în vederea analizării oportunităţii vizitei de evaluare preliminară.

 

Nr. crt.

Cerinţa evaluată

Rezultatul autoevaluării

Da

Nu

Observaţii

A.

Organizare generală

1.

Laboratorul dispune de o organizare care îi permite desfăşurarea activităţii astfel încât să nu se exercite presiuni financiare sau de altă natură care pot influenţa imparţialitatea, integritatea şi credibilitatea activităţilor de laborator?

 

 

 

2.

Sunt asigurate spaţiile necesare de desfăşurare în bune condiţii a încercărilor? (Se precizează anexa care prezintă planul laboratorului.)

 

 

 

3.

Sunt stabilite atribuţiile, sarcinile, responsabilităţile laboratorului într-un regulament de organizare şi funcţionare al laboratorului

 

 

 

B.

Resurse umane

4.

Laboratorul dispune de personal astfel încât să asigure atât conducerea, cât şi efectuarea încercărilor pentru care solicită autorizarea cu frecvenţa planificată? (Se precizează anexa care prezintă lista cu personalul încadrat special pentru laborator - numele, funcţia, calificarea.)

 

 

 

5.

Personalul angajat la laborator are fişa postului întocmită astfel încât să cuprindă atribuţiile, sarcinile, responsabilităţile, nivelurile de decizie şi de competenţă?

 

 

 

6.

Este desemnat un responsabil cu metrologia în laborator?

 

 

 

7.

Personalul angajat la laborator are cunoştinţele necesare privind legislaţia, standardele, normativele aplicabile activităţii desfăşurate în laborator?

 

 

 

8.

Există un program anual de instruire a personalului din laborator?

 

 

 

C.

Sistemul calităţii

9.

Este implementat un sistem propriu de management al calităţii? (Se precizează anexa care prezintă lista documentelor sistemului de management al calităţii - manual, proceduri, instrucţiuni, listă care include ediţia/revizia în vigoare; în cazul în care sistemul calităţii este inclus în sistemul instituţiei tutelare trebuie să se facă specificaţii clare referitoare la sistemul calităţii aplicabil activităţii de laborator)

 

 

 

10.

La elaborarea sistemului de management al calităţii s-a avut în vedere respectarea SR EN ISO CEI 17025:2005?

 

 

 

11.

Conducerea laboratorului şi-a stabilit politica şi obiectivele în domeniul calităţii?

 

 

 

12.

Documentele sistemului calităţii sunt accesibile personalului din laborator?

 

 

 

13.

Există o procedură pentru gestiunea controlată a înregistrărilor? Procedura defineşte modalitatea de a asigura: uşurinţa identificării, arhivării, regăsirii şi protecţiei înregistrărilor, durata de păstrare şi destinaţia finală?

 

 

 

14.

Există un sistem de tratare a cererilor de ofertă/oferte şi contractelor de încercări pentru a stabili dacă laboratorul are capabilitatea să îndeplinească cerinţele clientului?

 

 

 

15.

Este asigurat controlul subcontractanţilor în activităţile de încercări, în sensul conformării acestora la cerinţele SR EN ISO CEI 17025:2005?

 

 

 

16.

Laboratorul are un sistem documentat pentru aprovizionarea, recepţia, depozitarea, identificarea produselor utilizate în laborator?

 

 

 

17.

Sunt efectuate evaluarea şi selecţia furnizorilor pe baza capacităţii acestora de a furniza produse conforme cu cerinţele organizaţiei?

 

 

 

18.

Este stabilită procedura de interfaţă cu clientul privind: modul de comunicare, transmiterea rezultatelor încercărilor, reacţia clientului, inclusiv reclamaţiile acestuia etc.?

 

 

 

19.

Sunt definite, într-o procedură documentată, metodele de control şi responsabilităţile/autoritatea pentru controlul încercărilor/rezultatelor neconforme? (Se va preciza numărul neconformităţilor identificate în ultimele 6 luni.)

 

 

 

20.

Sunt păstrate înregistrări privind acţiunile corective şi preventive rezultate în urma controlului lucrărilor neconforme, auditurilor interne sau externe, analiza efectuată de conducere, feedbackul de la client, inclusiv reclamaţiile acestuia?

 

 

 

21.

Este organizat auditul intern al laboratorului? (Se notează data ultimului audit intern efectuat.)

 

 

 

22.

Se efectuează periodic analiza de către conducere a activităţii de laborator? (Se precizează intervalul la care se efectuează şi data ultimei analize.)

 

 

 

D.

Cerinţe tehnice

23.

Sunt identificate metodele de încercare şi standardele, specificaţiile etc. după care se efectuează încercările?

 

 

 

24.

Se efectuează încercări după metode nestandardizate? Dacă da, se precizează cine a validat metoda de încercare.

 

 

 

25.

Există proceduri/instrucţiuni de efectuare a tuturor încercărilor pentru care se solicită autorizarea?

 

 

 

26.

Există o listă actualizată privind legislaţia, standardele, normativele etc. aplicabile activităţii de laborator şi care sunt în dotarea laboratorului?

 

 

 

27.

Laboratorul este dotat cu necesarul de echipamente de eşantionare, măsurare şi încercare conforme cu specificaţiile relevante pentru încercările/etalonările respective? Dacă nu, cum se procedează?

 

 

 

28.

Există proceduri documentate privind identificarea, metodele de încercare utilizate, securitatea în manipulare, transportul, depozitarea, utilizarea şi mentenanţa planificată a echipamentului?

 

 

 

29.

Este amenajată o zonă din laborator pentru a se depozita echipamentele neconforme? (Se va haşura zona în planul de situaţie al laboratorului.)

 

 

 

30.

Există un sistem de evidenţă al etalonărilor? Dacă da, se precizează cum este organizat.

 

 

 

31.

Sunt stabilite proceduri care descriu selectarea, planul de eşantionare, extragerea şi pregătirea eşantioanelor?

 

 

 

32.

Există un sistem de recepţionare, înregistrare, etichetare, depozitare (înainte şi după încercare)?

 

 

 

33.

După efectuarea încercărilor există o procedură de eliminare a deşeurilor?

 

 

 

34.

Există un plan de control al calităţii întocmit pe tipuri de materiale, faze de control care să includă frecvenţa de efectuare a încercărilor? (în cazul laboratoarelor care efectuează încercări pentru operatorul economic de care aparţine)

 

 

 

35.

Este instituit un sistem de control privind respectarea normelor tehnice privind efectuarea încercărilor? Cine efectuează controlul?

 

 

 

36.

Dar pentru verificarea modului de consemnare în documentele emise? Cine efectuează controlul?

 

 

 

37.

Sunt utilizate formulare pentru înscrierea rezultatelor încercărilor?

 

 

 

38.

Formularele/Caietele de lucru/Fişele de lucru sunt identificate pe fiecare tip de încercare?

 

 

 

39.

Pentru rezultatele încercărilor efectuate de subcontractanţi se emit rapoarte scrise?

 

 

 

40.

înregistrările tehnice ale rezultatelor încercărilor asigură trasabilitatea încercărilor (identificarea comenzii/contractului, identificarea personalului responsabil pentru eşantionare, pentru efectuarea încercării, pentru înscrierea/calculul rezultatelor)?

 

 

 

 

NOTĂ:

În rubrica „Observaţii” se notează datele solicitate în chestionar sau se identifică documentele care se anexează şi care confirmă stadiul de realizare a cerinţei evaluate.

 

Conducătorul unităţii,

............................................

(numele şi prenumele)

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

STEMĂ

 

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

 

RAPORT DE AUDIT

încheiat astăzi, .........................

 

Evaluare în vederea autorizării

Date de identificare laborator

Proprietar laborator:

Evaluare de supraveghere pentru menţinerea autorizării

 

Nr. de înregistrare la registrul comerţului:

Adresă proprietar:

CUI societate:

Nr. de telefon:

Adresă laborator:

Banca/cod IBAN:

Numele şi prenumele inspectorilor:

Nr. legitimaţiei:

 

 

 

 

1. Baza legală a auditului:

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare

- SR EN ISO CEI 17025:2005 - Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări

- Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 3/2017 pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc

- Reglementări tehnice (regulamente, proceduri, specificaţii, normative, instrucţiuni, ghiduri, metodologii, manuale etc.)

2. Auditul s-a efectuat în prezenţa reprezentanţilor laboratorului:

Numele şi prenumele:

Funcţia

 

 

 

 

 

 

3. La audit au mai participat:

Numele şi prenumele:

Funcţia

 

 

 

 

4. Stadiul realizării măsurilor stabilite anterior:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

5. Controlul documentelor (organizare generală şi resurse umane):

Răspuns posibil: DA, NU, N/A(nu se aplică), O (observaţii în caz de neconformitate sau completări)

5.1. Autorizaţia laboratorului nr. .........................../...............................

5.2. Certificat de acreditare nr. .........................../...............................

5.3. Regulament de organizare şi funcţionare (Nu este obligatoriu ROF, dacă organizarea şi funcţionarea sunt documentate în sistemul de management.)

5.4. Organigrame oficiale (ale organizaţiei din care face parte laboratorul, ale laboratorului)

5.5. Organizarea permite activitatea fără presiuni

5.6. Manual management de calitate

5.7. Proceduri generale (sistem şi operaţionale)

5.8. Proceduri de lucru încercări de laborator

5.9. Laboratorul dispune de standarde, normative, legislaţie etc., corespunzătoare activităţii autorizate.

5.10. Laboratorul foloseşte personal angajat permanent (listă personal laborator permanent şi/sau cu contract de colaborare).

5.11. Decizia de numire a şefului de laborator nr. .........................../...............................

5.12. Personalul tehnic este corespunzător profesional.

5.13. Fişe post

5.14. Se ţine o evidenţă corespunzătoare a înregistrărilor privind verificările de la pct. 5.

 

6. Observaţii la pct. 5:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

7. Sistemul de management

Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de neconformitate sau completări)

7.1. Documentele sistemului de management sunt aprobate.

7.2. Documentele modificate sunt reexaminate şi aprobate.

7.3. Documentele sunt identificate şi difuzate în ediţia în vigoare la locurile de muncă.

7.4. Se ţine o evidenţă corespunzătoare a documentelor.

7.5. Este specificat modul de arhivare a documentelor perimate.

7.6. Este realizată analiza SMC de către managementul de vârf la intervale planificate pentru a-i asigura continua conformitate, adecvare şi eficacitate.

7.7. Înregistrările analizei de management sunt păstrate.

7.8. Este realizată analiza cerinţelor privind încercările înaintea emiterii ofertei si înaintea acceptării contractului/comenzii, modificărilor la contract/comandă.

7.9. Este asigurat controlul încercărilor subcontractate.

7.10. Programul de audit intern, anul .......

7.11. Este asigurată efectuarea la intervalele planificate audituri interne pentru a se verifica dacă se menţin cerinţele sistemului de management şi cerinţele SR EN ISO CE117025:2005.

7.12. Managementul responsabil pe zona auditată a adoptat acţiuni în vederea eliminării neconformităţilor detectate şi a cauzelor acestora, acolo unde a fost cazul.

7.13. Au fost întocmite rapoarte de neconformitate.

7.14. Au fost întocmite rapoarte de acţiuni corective/preventive.

7.15. S-a efectuat verificarea implementării acţiunilor stabilite.

7.16. Registrul de reclamaţii

7.17. Programul de instruire a personalului pe anul ....../înregistrări privind realizarea instruirii

7.18. Se tine o evidenţă corespunzătoare a înregistrărilor privind verificări ale pct. 7.

7.19. Se arhivează corespunzător documentele.

8. Observaţii la pct. 7

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

9. Organizare şi dotare-spaţiu şi mediu laborator

Răspuns posibil: DA, NU, N/A (nu se aplică), O (observaţii în caz de neconformitate sau completări)

9.1. Laboratorul este prevăzut cu utilităţile necesare.

9.2. Spaţii corespunzătoare pentru păstrarea probelor

9.3. Spaţii şi dotări corespunzătoare pentru efectuarea încercărilor

9.4. Spaţiu special amenajat cu fişate metalice/dulapuri sigure, pentru arhivarea documentelor specifice laboratorului

9.5. Flux de încercări organizat corespunzător

 

10. Observaţii la pct. 9:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

11. Etalonare aparatură şi dispozitive de măsurare

Răspuns posibil: DA, NU, N/A(nu se aplică), O (observaţii în caz de neconformitate sau completări)

11.1. Aparatura de laborator (echipamente auxiliare) este identificată/etichetată.

11.2. Registrul de evidenţă a aparaturii şi echipamentelor de laborator

11.3. Laboratorul dispune de tot echipamentul de măsură şi încercare, precum şi de materialele, produsele şi dispozitivele auxiliare necesare efectuării încercărilor, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

11.4. Instrucţiuni de utilizare, funcţionare şi de întreţinere a aparaturii de laborator

11.5. Aparatura şi dispozitivele de măsurare defecte sunt identificate.

11.6. Aparatura şi dispozitivele de măsurare defecte sunt izolate.

11.7. Gradul de precizie a echipamentelor de măsurare

11.8. Programe etalonări, verificări intermediare aparatură din laborator anul .....

11.9. Se efectuează etalonarea echipamentelor de măsurare şi încercare din laborator.

11.10. Se ţine o evidenţă corespunzătoare a etalonărilor a aparaturii din laborator.

11.11. Se ţine o evidenţă corespunzătoare a înregistrărilor privind etalonările de la pct. 11.

12. Observaţii la pct. 11:

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

13. Verificare realizare încercări/emiterea rapoartelor de încercări

13.1. Contracte/comenzi scrise pentru încercările efectuate

13.2. Se respectă procedurile de eşantionare, pregătire, efectuare încercări (după caz).

13.3. Raportarea rezultatelor; rapoarte de încercări (redactare, transmitere)

13.4. Asigurarea trasabilităţii încercărilor şi rezultatelor

13.5. Se ţine o evidenţă corespunzătoare a înregistrărilor privind verificările de la pct. 13.

14. Observaţii la pct. 13

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

 

15. Diverse

Răspuns posibil: DA, NU, N/A(nu se aplică), O (observaţii în caz de neconformitate sau completări)

15.1. A fost dispusă suspendarea autorizaţiei laboratorului.

15.2. A fost dispusă restrângerea autorizaţiei.

15.3. A fost dispusă retragerea autorizaţiei.

15.4. După remedierea neconformităţilor care au dus la suspendarea autorizaţiei, reînceperea activităţii s-a efectuat pe baza reconfirmării autorizaţiei de către comisia de autorizare

16. Observaţii la pct. 15

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

17. Alte constatări

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

18. Neconformităţi constatate:

Abateri faţă de:

.....................................................................................................................................................................................................

...........................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

...........................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

...........................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

...........................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

...........................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

...........................................................................

 .....................................................................................................................................................................................................

...........................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

...........................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

...........................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

...........................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

...........................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

...........................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

...........................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

...........................................................................

19. Măsuri dispuse

...........................................................................

01

 

Termen:

Răspunde:

02

 

Termen:

Răspunde:

03

 

Termen:

Răspunde:

04

 

Termen:

Răspunde:

Responsabilii desemnaţi în prezentul raport de audit vor prezenta în scris la IGSU modul de ducere la îndeplinire a măsurilor stabilite.

Termen:

20. Paginile anexate, în număr de ......., fac parte integrantă din prezentul raport de audit.

Prezentul raport de audit a fost întocmit în...... exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Semnătura

Din partea

 

IGSU:

 

 

 

 

Din partea

...........................................................................

 

NOTĂ:

În cazul în care spaţiile alocate rubricilor sunt insuficiente, se pot ataşa pagini care devin parte integrantă a raportului de audit.

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

STEMĂ

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢA

 

AUTORIZAŢIE

Nr. ................ din ..............

 

Se autorizează Laboratorul:

aparţinând:

cu sediul în:

pentru efectuarea încercărilor la foc prezentate în anexa la autorizaţie.

Standard de referinţă SR EN ISO/CEI 17025:2005

 

Inspector general,

....................................

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016

 

Având în vedere prevederile art. 162 alin. (2) lit. a) şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Punctul 4 din Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 3 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„4. Nu fac obiectul publicării potrivit pct. 1 obligaţiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane:

a) 500.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;

b) 250.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;

c) 100.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante şi din desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere;

d) 15.000 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la lit. c).”

Art. II. - Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de planificare, monitorizare şi sinteză, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Bogdan-Nicolae Stan

 

Bucureşti, 26 ianuarie 2017.

Nr. 590.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.