MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 88/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 88         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 31 ianuarie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

6. - Decizie privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 

DECRETE

 

228. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

36. - Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

37. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

12. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

 

592. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/ prestările intracomunitare”

 

3.114. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în fnvăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.087/2016

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 

În temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 34 lit. a) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor decide:

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor este convocată în prima sesiune ordinară a anului 2017 în ziua de miercuri, 1 februarie 2017, ora 16,00.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2017.

Nr. 6.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 31 ianuarie 2017, domnul general de brigadă cu o stea Şuta Mircea Mircea-Dan trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2017.

Nr. 228.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 şi art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale, obiective, funcţii şi atribuţii

 

Art. 1. - (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rolul de a realiza politica Guvernului în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, securităţii cibernetice, tehnologiei informaţiei, societăţii informaţionale şi a cadrului naţional de interoperabilitate, prin reorganizarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională.

(2) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale are sediul principal în municipiul Bucureşti, bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, şi sediul secundar în Str. Italiană nr. 22, sectorul 2 şi poate desfăşura orice activitate din domeniul său de competenţă şi în sediul secundar.

Art. 2. - Obiectivele Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale sunt următoarele:

a) de a asigura dezvoltarea strategiilor în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor postate, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale, inclusiv în ceea ce priveşte securitatea în spaţiul cibernetic;

b) de a defini obiectivele strategice în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi al societăţii informaţionale;

c) de a defini, implementa, monitoriza, evalua şi coordona politicile în domeniul său de competenţă, prin colaborare cu Secretariatul General al Guvernului în condiţiile legii;

d) de a defini cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar necesar implementării politicilor, inclusiv prin transpunerea normelor europene în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, securităţii cibernetice, tehnologiei informaţiei, societăţii informaţionale, precum şi a cadrului naţional de interoperabilitate în procesul de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene;

e) de a asigura coordonarea celorlalte autorităţi publice în vederea realizării coerenţei politicilor şi implementării strategiilor guvernamentale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi societăţii informaţionale, iar pentru tehnologia informaţiei prin colaborare cu Secretariatul General al Guvernului în condiţiile legii;

f) de a asigura comunicarea cu celelalte structuri ale administraţiei publice, cu sectorul privat şi cu societatea civilă, pentru a da consistenţă politicilor şi strategiilor;

g) de a asigura administrarea, gestionarea eficientă şi atribuirea spre utilizare a bunurilor proprietate publică a statului din domeniul său de activitate, în condiţiile legii;

h) de a elabora, finanţa, implementa, monitoriza, evalua, promova şi administra programe şi proiecte guvernamentale în scopul atingerii obiectivelor definite în documentele strategice;

i) de a stimula dezvoltarea regională şi locală, precum şi pe cea a sectorului privat şi de a promova parteneriatul public-privat, în domeniul său de activitate;

j) de a stimula dezvoltarea parteneriatului internaţional.

Art. 3. - Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte următoarele funcţii:

a) funcţia de strategie - prin care planifică strategic şi asigură elaborarea şi implementarea politicilor în domeniu;

b) funcţia de reglementare - prin care reglementează unitar implementarea politicilor în domeniul tehnologiei informaţiei, securităţii cibernetice, serviciilor postate, al societăţii informaţionale, interoperabilităţii sistemelor informatice ale instituţiilor publice;

c) funcţia de administrare şi gestiune - prin care se asigură administrarea, gestionarea şi atribuirea spre utilizare a patrimoniului său în mod eficient şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, administrarea şi gestionarea acţiunilor la societăţile comerciale la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, precum şi administrarea, gestionarea eficientă şi atribuirea spre utilizare a poziţiilor orbitale atribuite României şi a altor bunuri proprietate publică a statului din domeniul său de activitate, în condiţiile legii;

d) funcţia de promovare, coordonare, monitorizare, control şi evaluare a realizării politicilor în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, securităţii cibernetice, tehnologiei informaţiei, a societăţii informaţionale, precum şi a cadrului naţional de interoperabilitate;

e) funcţia de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar necesar realizării politicilor în domeniu;

f) funcţia de autoritate de stat - prin care se asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor În domeniul său de activitate;

g) funcţia de reprezentare - prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale, europene şi internaţionale, ca autoritate de stat, pentru domeniul său de activitate, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare, inclusiv cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 379/2013 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene şi pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe;

h) funcţia de comunicare - prin care se asigură comunicarea atât cu celelalte structuri ale sectorului public, cât şi cu sectorul privat şi societatea civilă;

i) funcţia de organism intermediar - prin care se asigură implementarea măsurilor din Programul operaţional sectorial pentru „Creşterea competitivităţii economice” şi Programul operaţional „Competitivitate” în condiţiile acordului de delegare încheiat cu autoritatea de management conform art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007--2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - (1) în realizarea funcţiilor sale, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

1. definirea politicilor şi strategiilor sectoriale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, securităţii cibernetice, tehnologiei informaţiei, a societăţii informaţionale, precum şi a cadrului naţional de interoperabilitate;

2. elaborarea obiectivelor strategice şi operaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, securităţii cibernetice, a societăţii informaţionale, tehnologiei informaţiei, a cadrului naţional de interoperabilitate, precum şi a planurilor de acţiuni pentru implementarea acestor obiective, iar pentru planurile de acţiuni vizând tehnologia informaţiei prin colaborare cu Secretariatul General al Guvernului în condiţiile legii;

3. coordonarea activităţilor guvernamentale din domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, securităţii cibernetice, a societăţii informaţionale, a cadrului naţional de interoperabilitate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

4. exercitarea calităţii de unică autoritate publică în organizarea şi coordonarea la nivel naţional a implementării programelor şi proiectelor de guvernare electronică şi administraţie electronică prin colaborare cu Secretariatul General al Guvernului în condiţiile legii;

5. monitorizarea şi evaluarea realizării obiectivelor şi planurilor de acţiuni aferente strategiilor sectoriale în domeniu şi prezentarea către Guvern a unor rapoarte periodice privind stadiul de realizare a acestora;

6. implementarea politicilor europene în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, securităţii cibernetice, tehnologiei informaţiei, a societăţii informaţionale, a cadrului naţional de interoperabilitate, prin elaborarea cadrului normativ aferent fiecărui sector, cu excepţia competenţelor exercitate potrivit legii de alte autorităţi;

7. asigurarea cadrului legislativ şi instituţional necesar pentru liberalizarea completă a pieţelor de comunicaţii electronice şi servicii poştale şi armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene în domeniu;

8. promovarea politicilor privind stimularea concurenţei în toate segmentele pieţelor de comunicaţii electronice, servicii poştale, tehnologia informaţiei şi societăţii informaţionale;

9. elaborarea politicilor şi strategiei privind implementarea serviciului universal în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale;

10. promovarea drepturilor şi intereselor utilizatorilor, inclusiv prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca aceştia să Obţină un maxim de beneficii în condiţiile unei pieţe concurenţiale, în ceea ce priveşte diversitatea ofertei, tarifele şi calitatea serviciilor;

11. promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu dizabilităţi şi ale celor cu nevoi sociale speciale în ceea ce priveşte accesul la serviciile societăţii informaţionale;

12. promovarea drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viaţă privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei şi societăţii informaţionale;

13. elaborarea politicilor privind asigurarea integrităţii şi securităţii reţelelor publice de comunicaţii electronice;

14. Încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură, promovarea şi stimularea cercetării, dezvoltării, inovaţiei şi transferului de tehnologii în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, securităţii cibernetice, interoperabilităţii sistemelor informatice ale instituţiilor publice, tehnologiei informaţiei;

15. elaborarea politicii şi strategiei de restructurare, privatizare şi de atragere a investiţiilor în domeniul comunicaţiilor electronicei serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei;

16. iniţierea şi coordonarea procesului de privatizare a societăţilor pentru care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar;

17. iniţierea, conducerea, asigurarea finanţării, monitorizarea şi/sau implementarea de programe şi proiecte în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, securităţii cibernetice, tehnologiei informaţiei, a societăţii informaţionale, interoperabilităţii sistemelor informatice ale instituţiilor publice, atribuirea conducerii programelor şi proiectelor, în conformitate cu reglementările în vigoare;

18. iniţierea, conducerea, asigurarea finanţării, monitorizarea, implementarea, evaluarea şi operarea proiectelor şi a programelor de informatizare a structurilor guvernamentale;

19. coordonarea politicilor privind dezvoltarea coerentă a infrastructurii informaţionale naţionale a administraţiei publice prin colaborare cu Secretariatul General al Guvernului în condiţiile legii;

20. coordonarea politicilor privind asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice din administraţia publică şi gestionarea eficientă a resurselor necesare, cu respectarea normelor recomandate de Uniunea Europeană prin colaborare cu Secretariatul General al Guvernului în condiţiile legii;

21. elaborarea şi promovarea de politici privind înfiinţarea şi dezvoltarea de parcuri ştiinţifice şi tehnologice, centre de inovare şi incubatoare de afaceri, de transfer tehnologic şi altele asemenea, în domeniul său de competenţă;

22. prognozarea, planificarea şi programarea în proiectul de buget propriu a resurselor financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competenţă;

23. coordonarea politicilor publice aferente derulării programelor de asistenţă financiară de la Uniunea Europeană îh domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, securităţii cibernetice, tehnologiei informaţiei, a societăţii informaţionale, a interoperabilităţii sistemelor informatice ale instituţiilor publice;

24. coordonarea aplicării acordurilor internaţionale la care România este parte în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei, societăţii informaţionale;

25. Încheierea de tratate, acorduri sau convenţii internaţionale la nivel departamental;

26. asigurarea gestionării şi utilizării eficiente a poziţiilor orbitale atribuite României;

27. administrarea, gestionarea şi atribuirea spre utilizare a patrimoniului său şi a altor bunuri proprietate publică din domeniul său de activitate, în mod eficient şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

28. elaborarea politicii în domeniul timbrelor şi efectelor poştale;

29. iniţierea şi elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul serviciilor poştale, securităţii cibernetice, tehnologiei informaţiei, societăţii informaţionale, interoperabilităţii sistemelor informatice ale instituţiilor publice, al comunicaţiilor electronice şi cu excepţia celor din domeniul alocării şi atribuirii frecvenţelor radio şi supunerea lor spre aprobare Guvernului;

30. promovarea, propunerea şi supunerea spre aprobare Guvernului a măsurilor necesare în vederea creării şi dezvoltării cadrului instituţional în domeniul său de competenţă;

31. avizarea proiectelor de acte normative care conţin prevederi cu incidenţă în domeniul serviciilor poştale, securităţii cibernetice, tehnologiei informaţiei, societăţii informaţionale, interoperabilităţii sistemelor informatice ale instituţiilor publice şi al comunicaţiilor electronice, cu excepţia celor din domeniul alocării şi atribuirii frecvenţelor radio;

32. supunerea spre aprobare Guvernului a cadrului legislativ pentru stimularea dezvoltării sectorului privat din domeniul său de competenţă;

33. promovarea standardelor şi recomandărilor emise de Uniunea Europeană în domeniul său de competenţă;

34. iniţierea şi/sau selectarea de standarde în acord cu cerinţele naţionale şi cu standardele internaţionale în domeniul său de competenţă şi propunerea spre adoptare a standardelor internaţionale din domeniu ca standarde naţionale;

35. definirea de indicatori specifici şi scheme de analiză în vederea analizării, monitorizării şi evaluării evoluţiei domeniului său de activitate;

36. promovarea şi dezvoltarea serviciilor societăţii informaţionale;

37. elaborarea reglementărilor necesare în vederea asigurării protecţiei mediului în domeniul tehnologiei informaţiei şi al comunicaţiilor electronice;

38. planificarea, alocarea, monitorizarea şi evaluarea utilizării de resurse pentru implementarea politicilor în domeniu;

39. comunicarea cu celelalte structuri ale administraţiei publice, cu societatea civilă, precum şi cu furnizorii de produse şi servicii în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, securităţii cibernetice, tehnologiei informaţiei, interoperabilităţii sistemelor informatice ale instituţiilor publice şi al societăţii informaţionale;

40. corelarea politicii proprii cu politicile din domeniul industriei, comerţului, educaţiei, precum şi din alte domenii, în conformitate cu Programul de guvernare;

41. promovarea sistemului educaţional bazat pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, în colaborare cu instituţiile abilitate potrivit legii;

42. asigurarea cadrului instituţional şi operaţional pentru derularea programului de formare şi perfecţionare, prin mijloace electronice, a funcţionarilor publici pe tematici de e-Guvernare şi societate informaţională;

43. monitorizarea şi evaluarea sistemelor informatice de la nivelul instituţiilor şi entităţilor guvernamentale, în vederea îndeplinirii obiectivelor strategice din domeniu prin colaborare cu Secretariatul General al Guvernului în condiţiile legii;

44. elaborarea şi monitorizarea aplicării politicilor în domeniul compatibilităţii electromagnetice şi al conformităţii echipamentelor radio;

45. stimularea şi monitorizarea participării României la programe şi proiecte europene şi internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, securităţii Cibernetice, tehnologiei informaţiei, interoperabilităţii sistemelor informatice ale instituţiilor publice şi al societăţii informaţionale;

46. asigurarea reprezentării în instituţii şi organizaţii internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, tehnologiei informaţiei, susţinând în cadrul acestora politica şi strategia în domeniu, aprobate de Guvernul României;

47. colaborarea cu instituţii şi organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniul său de competenţă, dezvoltarea şi stimularea relaţiilor cu acestea;

48. susţinerea participării României la târguri, expoziţii şi alte asemenea manifestări internaţionale din domeniul său de competenţă;

49. elaborarea şi publicarea de rapoarte, studii şi altele asemenea în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale, securităţii cibernetice, tehnologiei informaţiei, interoperabilităţii sistemelor informatice ale instituţiilor publice şi al societăţii informaţionale; realizarea de studii, analize, monitorizări şi alte activităţi în aceste domenii pentru evaluarea şi controlul conducerii programelor şi proiectelor organizarea de seminare şi mese rotunde, acţiuni promoţionale de imagine, informare şi de conştientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică şi altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

50. asigurarea corelării legislaţiei în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor cu legislaţia din domeniul audiovizualului şi al drepturilor de proprietate intelectuală, în vederea promovării convergenţei media şi a neutralităţii tehnologice;

51. exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, ca organ al administraţiei publice centrale, sub a cărui autoritate directă funcţionează unităţi aflate în subordine sau în coordonare;

52. urmărirea şi controlul aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în acordurile internaţionale din domeniul său de activitate, luând măsuri pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competenţei sale;

53. avizarea instrumentelor de plată cu acces la distanţă, de tipul internet banking, home-banking sau mobile-banking;

54. avizarea serviciilor societăţii informaţionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

55. implementarea măsurilor din Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” şi Programul operaţional „Competitivitate”, în calitate de organism intermediar, prin delegare de atribuţii de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice, respectiv pentru Programul operaţional „Competitivitate”;

56. supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale din domeniul comerţului electronic, în calitate de autoritate de reglementare şi supraveghere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată, cu modificările ulterioare;

57. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul semnăturii electronice, prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată;

58. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul mărcii temporale, prevăzute de Legea nr. 451/2004 privind marca temporală;

59. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul activităţii electronice notariale prevăzute de Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale;

60. exercitarea atribuţiilor autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul arhivării documentelor în formă electronică prevăzute de Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată;

61. supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale referitoare la înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice;

62. coordonarea activităţilor de elaborare a strategiilor şi implementare a programelor şi proiectelor privind infrastructura naţională în domeniul comunicaţiilor electronice, cu excepţia programelor şi proiectelor privind infrastructura naţională în domeniul comunicaţiilor electronice, elaborate şi implementate în cadrul instituţiilor din domeniul apărării şi securităţii naţionale, precum şi a proiectelor e-justice şi e-law şi a celorlalte proiecte conexe din domeniul justiţiei;

63. elaborarea politicii în vederea asigurării administrării, gestionării şi utilizării eficiente a numelor de domenii şi adreselor internet în România;

64. elaborarea reglementărilor privind funcţionarea registrului pentru numele de domenii ,,.ro”;

65. exercitarea atribuţiilor de organism de supraveghere pentru prestatorii de servicii de încredere calificaţi stabiliţi pe teritoriul României, precum şi luarea măsurilor, după caz, în legătură cu prestatorii de servicii de încredere necalificaţi stabiliţi pe teritoriul României, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE;

66. instituirea, menţinerea şi publicarea de liste care includ informaţii referitoare la prestatorii de servicii de încredere calificaţi pentru care este responsabil, împreună cu informaţii referitoare la serviciile de încredere calificate prestate de aceştia, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014;

67. asigură participarea şi elaborează poziţiile României în procesul de negociere şi adoptare a iniţiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 379/2013.

(2) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale exercită atribuţii şi responsabilităţi privind implementarea Mecanismului pentru interconectarea Europei pentru sectorul telecomunicaţii - CEF TELECOM.

(3) Atribuţiile şi responsabilităţile Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale privind implementarea Mecanismului pentru interconectarea Europei pentru sectorul telecomunicaţii - CEF TELECOM vor fi stabilite prin protocol de colaborare, care va fi încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de autoritate coordonatoare la nivel naţional a activităţii de gestionare a proiectelor finanţate prin Mecanismul pentru interconectarea Europei Connecting Europe Facility pentru perioada 2014-2020, şi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

(4) Domeniile în care se va asigura cu precădere accesul prin mijloace electronice la informaţii publice şi furnizarea de servicii publice către persoanele fizice şi juridice sunt următoarele: sănătate publică, educaţie, situaţii de urgenţă, justiţie, finanţe, administraţie publică locală şi centrală, combaterea fraudei, cultură şi turism.

(5) Organizarea, implementarea, realizarea şi administrarea tuturor programelor guvernamentale la nivel naţional privind infrastructura de comunicaţii, sistemele şi serviciile privind societatea informaţională se realizează cu acordul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, iar coordonarea şi controlul acestora prin colaborare cu Secretariatul General al Guvernului în condiţiile legii.

(6) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare.

Art. 5. - (1) în exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale colaborează cu Secretariatul General al Guvernului, celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice.

(2) în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale are dreptul să solicite informaţii de la ministere, de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi de la instituţii publice, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL II

Conducerea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

Art. 6. - (1) Conducerea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale se exercită de către ministru.

(2) Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

(3) Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale răspunde de întreaga activitate a ministerului în faţa Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în faţa Parlamentului.

(4) Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale îndeplineşte, în domeniul de activitate al ministerului, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii specifice stabilite prin acte normative în vigoare.

(5) Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale este ordonator principal de credite. În calitate de ordonator principal de credite, ministrul poate delega această competenţă unui secretar de stat, subsecretar de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct, în condiţiile legii.

(6) în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

(7) în activitatea de conducere a ministerului, ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale este ajutat de 2 secretari de stat şi un subsecretar de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului.

(8) Atribuţiile secretarilor de stat şi ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.

(9) Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale poate delega unele dintre competenţele sale, în condiţiile legii.

Art. 7. - (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale are un secretar generai şi un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii.

(2) Secretarul general şi secretarul general adjunct asigură stabilitatea funcţionării Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile ministerului.

Art. 8. - (1) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin, (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Secretarul general şi secretarul general adjunct pot îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale ori delegate de ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, în condiţiile legii,

 

CAPITOLUL III

Structura organizatorică a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

Art. 9. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, în condiţiile legii, se pot organiza direcţii în cadrul direcţiilor generale, servicii, birouri, compartimente şi colective temporare de lucru, având prioritate înfiinţarea structurilor cu atribuţii în implementarea programelor europene în domeniul societăţii informaţionale.

(2) în structura Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale se organizează şi funcţionează cabinetul ministrului, cabinetele secretarilor de stat, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Atribuţiile personalului din aparatul propriu al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.

Art. 10. - (1) în condiţiile legii, la nivelul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale se pot înfiinţa unităţi de management de proiect, denumite în continuare UMP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile.

(2) Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de funcţionare pentru fiecare UMP şi, după caz, numărul de unităţi se vor stabili prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.

Art. 11. - (1) în cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale se organizează şi funcţionează, în condiţiile legii, unităţi de implementare a proiectului, în vederea implementării proiectelor finanţate prin împrumuturi externe rambursabile sau fonduri nerambursabile.

(2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.

(3) Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale numeşte, în condiţiile legii, personalul unităţilor prevăzute la alin. (î).

Art. 12. - (1) în structura Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale se organizează, la nivel de direcţie generală, Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale, în vederea îndeplinirii atribuţiilor de organism intermediar pentru Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” şi Programul operaţional „Competitivitate”.

(2) Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Organismului intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale se stabilesc prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale.

(3) Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale îndeplineşte atribuţiile delegate de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” şi Programul operaţional „Competitivitate” şi/sau autorităţile de plată, pe baza Acordului de delegare.

(4) Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale funcţionează cu un număr total de 64 de posturi.

Art. 13. - (1) Structura posturilor pe componente funcţionale, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

(2) Numărul maxim de posturi este de 193, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

(3) Personalul necesar desfăşurării activităţilor Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale se numeşte sau se angajează, după caz, cu respectarea termenelor şi procedurilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat.

(4) încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

Art. 14. - Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale poate închiria, în condiţiile legii, bunurile imobile proprietate a statului, pe care le are în administrare. Sumele obţinute din chirii constituie venituri la bugetul de stat.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 15. - Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale are în coordonare Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureştii, instituţii prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 16. - Unităţile la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 17. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale va asigura realizarea măsurilor rezultate din reorganizare, cu respectarea procedurilor legale prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 18. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 19. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 5 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Augustin Jianu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul cercetării şi inovării,

Şerban-Constantin Valeca

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Ana Birchall

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Mihaela Virginia Toader

 

Bucureşti, 27 ianuarie 2017.

Nr. 36.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Nr. maxim de posturi: 193, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului

 

CABINETUL MINISTRULUI

 

MINISTRU

 

COMPARTIMENTUL CONSILIERILOR PENTRU AFACERI EUROPENE

 

 

COMPARTIMENTUL INFORMAŢII CLASIFICATE

 

 

COMPARTIMENTUL DE CONTROL

 

 

 

 

 

 

UNITATE POLITICI PUBLICE***)

 

 

COMPARTIMENTUL DE AUDIT

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENT INFORMARE PUBLICĂ ŞI PETIŢII

 

 

COMPARTIMENTUL PROBLEME SPECIALE

 

 

 

 

 

 

BIROUL PIAŢA UNICĂ DIGITALĂ

 

 

UNITĂŢI DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITĂTI DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR****)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ POLITICI STRATEGII ŞI REGLEMENTĂRI

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR DE STAT

 

CABINET SECRETAR DE STAT

 

 

 

 

DIRECŢIA PROGRAME ŞI PROIECTE

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR DE STAT

 

CABINET SECRETAR DE STAT

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ, ACHIZIŢII PUBLICE ŞI ADMINISTRATIV

 

 

 

 

 

 

 

SUBSECRETAR DE STAT

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA JURIDICA ŞI RESURSE UMANE

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU PROMOVAREA SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE*)

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

 

 

OIPSI-*) Se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie generală.

UMP-**) Se înfiinţează ca unitate fără personalitate juridică, distinctă de structura organizatorică a ministerului.

UPP-***) Se organizează şi funcţionează la nivel de compartiment.

UIP-****) Se înfiinţează şi funcţionează ca structură distinctă de structura organizatorică a ministerului.

 

ANEXA Nr. 2

 

UNITĂŢI

care funcţionează în coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

1.

Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO

2.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti

 

ANEXA Nr. 3

 

UNITĂŢI

la care Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

1.

Compania Naţional㠄Poşta Român㔠- S.A.

2.

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A.

3.

Telekom România Communications - S.A.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi este de 363, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului, din care 25 de posturi aferente Unităţii de Management al Proiectului, denumită în continuare UMP.”

2. Anexele nr. 1 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Încadrarea în noua structura organizatorică se realizează în termenele şi cu respectarea prevederilor legale aplicabile personalului contractual şi funcţionarilor publici în cazul reorganizării instituţiei publice.

 

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 27 ianuarie 2017.

Nr. 37.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Sănătăţii

 

Număr maxim de posturi 363, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului

 

COLEGIUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII

 

 

 

 

MINISTRU

 

 

 

 

COLEGIUL CONSULTATIV AL MINISTRULUI SĂNĂTĂŢII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.P.P.***

 

 

Cabinet ministru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corpul de control**

 

 

 

 

 

 

Serviciul de integritate

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul audit public

 

 

U.M.P.*

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia relaţii cu presa, afaceri europene şi relaţii internaţionale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar de stat

 

 

Secretar de stat

 

 

 

Secretar de stat

 

 

Secretar de stat

 

 

Subsecretar de stat

 

 

 

 

 

Cabinet secretar de stat

 

Cabinet secretar de stat

 

 

Cabinet secretar de stat

 

Cabinet secretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general

 

 

Secretar general adjunct

 

 

Serviciul avizare interministerială şi pregătire şedinţe de Guvern

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general adjunct

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ml

 

M2

 

M3

 

M4

 

M5

 

M6

 

M7

 

M8

 

M9

 

M10

 

M11

 

M12

 

M13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M l - Centrul de resurse umane în sănătate publică*)

M 5 - Direcţia management şi structuri sanitare

M13 - Compartiment relaţia cu patronatele şi sindicatele

M2 - Direcţia generala programe

M6 - Direcţia generală juridic, resurse umane şi salarizare

*) funcţionează la nivel de direcţie

M2.1 - Unitatea implementare şi coordonare programe**

M 7 - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică

**) funcţionează la nivel de serviciu

M2.2 - Agenţia naţională pentru programe *)

M 8 - Direcţia politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale

***) funcţionează la nivel de compartiment

M2.3 - Serviciul investiţii şi achiziţii

M 9 - Inspecţia sanitară de stat**)

 

M2.4 - Serviciul medicină de urgenţă

M 10 - Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă***)

 

M3 - Direcţia generală economica

M 11 - Compartimentul probleme speciale, NATO şi infrastructură critică

 

M4 - Direcţia patrimoniu şi IT

M 12 - Compartiment relaţia cu Parlamentul

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 /a Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)

 

PARCUL DE AUTOTURISME

al Ministerului Sănătăţii pentru activităţile specifice

 

Nr. crt.

Activitatea specifică

Număr de autoturisme

Consum maxim de carburant pe lună (litri)

1.

Programul naţional de sănătate

1

150

2.

Inspecţia sanitară de stat

1

150

3.

Activitatea de coordonare a politicilor şi strategiilor din domeniul sănătăţii populaţiei la nivel naţional

1

150

4.

Activitatea de asigurare a reprezentării Ministerului Sănătăţii în faţa instanţelor judecătoreşti

1

150

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 24 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 2 alineatul (1), după punctul 25 se introduc trei noi puncte, punctele 26, 27 şi 28, cu următorul cuprins:

„26. Ziua Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date în data de 24 martie

27. Ziua Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Botoşani în data de 1 aprilie

28. Ziua Direcţiei Generale de Protecţie Internă în data de 1 februarie.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 31 ianuarie 2017.

Nr. 12.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”

 

Având în vedere art. 325 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 591/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) „Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.

2. La anexa nr. 2, punctul 1.2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) livrările intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 3151 alin. (8) lit. c) şi d) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naştere în luna calendaristică respectivă.”

3. La anexa nr. 2, secţiunea 1, cartuşul „Rezumat declaraţie”, liniuţa a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- valoarea operaţiunilor, defalcată pe tipuri: livrări intracomunitare de bunuri, livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul operaţiunilor triunghiulare, livrări intracomunitare ce constau îr transferuri scutite, achiziţii intracomunitare de bunuri, achiziţii intracomunitare asimilate, prestări intracomunitare de servicii, achiziţii intracomunitare de servicii, livrări intracomunitare de bunuri efectuate în cadrul regimului special pentru agricultori.”

4. La anexa nr. 2, secţiunea a 2-a, punctul 1, paragraful 1, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) livrări intracomunitare de bunuri efectuate în cadrul regimului special pentru agricultori (R).”

5. La anexa nr. 2, secţiunea a 2-a, punctul 1, paragraful al 2-lea, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) «Livrări intracomunitare de bunuri efectuate în cadrul regimului special pentru agricultori» - se înscrie suma totală a livrărilor intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 3151 alin. (8) lit. c) şi d) din Codul fiscal, pe fiecare cumpărător, pentru care exigibilitatea taxei ia naştere în luna calendaristică respectivă, inclusiv sumele din facturile pentru încasări de avansuri pentru astfel de livrări intracomunitare de bunuri.”

6. La anexa nr. 2, secţiunea a 2-a, punctul 1, paragraful al 2-lea, coloana „Cod operator intracomunitar”, după ultima liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

„- în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri efectuate în cadrul regimului special pentru agricultori (R) efectuate din România - codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei care achiziţionează bunurile în alt stat membru decât România, pe baza căruia furnizorul din România i-a efectuat o livrare intracomunitară de bunuri prevăzută îa art. 3151 alin. (8) lit. c) şi

d) din Codul fiscal.”

7. La anexa nr. 2, secţiunea a 2-a, punctul 1, paragraful al 2-lea, coloana „Tipul operaţiunii”, după litera S se introduce o nouă literă, litera R, cu următorul cuprins:

„R - livrări intracomunitare de bunuri efectuate în cadrul regimului special pentru agricultori.”

8. La anexa nr. 4, punctul 6.2, prima liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- livrări - În care se înscriu toate livrările intracomunitare de bunuri (cod L), toate livrările ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare (cod T), toate livrările intracomunitare de bunuri efectuate în cadrul regimului special pentru agricultori (R);”.

Art. II. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu declaraţia recapitulativă aferentă lunii ianuarie a anului 2017.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Bogdan-Nicolae Stan

 

Bucureşti, 27 ianuarie 2017.

Nr. 592.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 591/2016)

 

 

 

 

ANAF

DECLARAŢIE RECAPITULATIVĂ PRIVIND

390

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

LIVRĂRILE/ACHIZIŢIILE/PRESTĂRILE

VIES

 

INTRACOM UNITARE

 

 

PERIOADA DE RAPORTARE

 

 



Declaraţie rectificativă

 

 

Anul

 

 

 

 

 

 

Perioada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DATE DE IDENTIFICARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod de identificare fiscală RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumire / Nume, Prenume

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domiciliul fiscal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judeţ

 

 

 

Localitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr

 

Bloc

 

 

Scara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ap.

 

 

Cod poştal

 

 

 

 

 

Sector

 

Telefon

 

 

 

 

 

Fax

 

 

 

 

 

E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. REZUMAT DECLARAŢIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMĂR TOTAL PAGINI ANEXĂ LA DECLARAŢIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMĂRUL TOTAL AL OPERATORILOR INTRACOMUNITARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMA LIVRĂRILOR/ACHIZIŢNLOR/PRESTĂRILOR INTRACOMUNITARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRĂRI INTRACOMUNITARE DE BUNURI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRĂRI ÎN CADRUL UNEI OPERAŢIUNI TRIUNGHIULARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACHIZIŢII INTRACOMUNITARE DE BUNURI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTĂRI INTRACOMUNITARE DE SERVICII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACHIZIŢII INTRACOMUNITARF DE SERVICII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRĂRI INTRACOM UNITARE DE BUNURI EFECTUATE ÎN CADRUL REGIMULUI SPECIAL PENTRU AGRICULTORI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, declar că datele din aceasta declaraţie sunt corecte şi complete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume, Prenume:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcţia:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loc rezervat organului fiscal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. înregistrare

 

 

 

 

 

 

 

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod MFP: 14.13.01.02/r

 

 

Cod de identificare fiscală RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul

 

 

 

 

Perioada

 

 

Pag.

 

 

 

 

 

 

 

LISTA OPERAŢIUNILOR INTRACOMUNITARE

ŢARA

CODOPERATOR INTRACOM UNITAR

DENUMIRE / NUME, PRENUME OPERATOR INTRACOMUNITAR

TIPUL

OPERAŢI

UNII*)

BAZA IMPOZABILĂ