MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 511/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 511         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 3 iulie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

154. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate

 

582. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate

 

155. - Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată

 

583. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată

 

156. - Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 

584. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 200 din 23 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

460. - Ordin pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 273/2017 privind aprobarea comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ale coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

3/2CN. - Decizie privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 5 iulie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Prezenta lege stabileşte cadrul legal care stă la

baza exercitării activităţii de amplasare a mijloacelor de publicitate în localităţi, inclusiv în zona drumurilor publice din România, în vederea asigurării condiţiilor pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur şi sănătos, pentru protecţia valorilor mediului natural şi antropic, pentru prezervarea calităţii peisajului şi a cerinţelor privind asigurarea calităţii în construcţii.”

2. La articolul 3, literele j) şi ş) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„j) mijloace de publicitate - ansamblu de elemente constructive (suporturi publicitare, mesh-uri, ecrane publicitare) folosite în scopul prezentării unei activităţi comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste ori a unui eveniment;

...............................................................................................................................

ş) reclamă publicitară - activitate prin care o persoană fizică sau juridică promovează un brand, marcă, serviciu, informaţie utilă, activitate, produs, idee, folosind mijloace de promovare cunoscute în scopul de a convinge, a face cunoscut sau a atenţiona publicul larg;”.

3. La articolul 3, după litera ţ) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins:

„u) mesh digital - suport publicitar de mari dimensiuni expus pe suprafaţa exterioară a unui imobil şi care foloseşte modul electronic de afişare a reclamei.”

4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Aprobarea amplasării, executării lucrărilor, menţinerii mijloacelor de publicitate, respectiv desfiinţării acestora, pe faţadele clădirilor sau ale celor care au un sistem propriu de susţinere în raport cu pământul se poate realiza numai în condiţiile emiterii autorizaţiei de construire, respectiv de desfiinţare

(2) în autorizaţia de construire, emitentul autorizaţiei va preciza Caracterul provizoriu al construcţiei, precum şi durata de autorizare a suportului construcţiei mijlocului de publicitate.

(3) Mijloacele de publicitate amplasate pe schelele montate pe faţadele construcţiilor noi, aflate în diferite faze de execuţie, sau ale celor existente, aflate în reparaţie, ori pe elementele de împrejmuire a şantierului, inclusiv pe utilajele folosite la lucrările de construcţie, se autorizează odată cu autorizarea organizării de şantier şi este valabilă pe toată durata existenţei acesteia.

(4) Proprietarii imobilelor care şi-au dat acordul pentru amplasarea mijloacelor de publicitate sunt obligaţi, în condiţiile alin. (1), să solicite executantului construcţiei suportului publicitar autorizaţia de construire.”

5. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) în cazul expirării termenului de autorizare provizorie a construcţiei publicitare, conform prevederilor art. 4 alin. (2), iar acest termen nu a fost prelungit, proprietarul suportului publicitar şi cel al imobilului, pe care este amplasată construcţia-suport, sunt obligaţi, sub sancţiunea legii, să desfiinţeze construcţia-suport pentru mijlocul de publicitate şi să aducă imobilul la starea iniţială, pe cheltuială proprie.

(2) Dacă până la data expirării termenului de autorizare sau a termenului de prelungire a autorizării, după caz, mijlocul de publicitate amplasat provizoriu nu este desfiinţat, în termen de cel mult 30 de zile primarul/primarul general al municipiului Bucureşti va dispune desfiinţarea construcţiei-suport pentru mijlocul de publicitate provizoriu, pe cale administrativă, indiferent de categoria de proprietate pe care aceste construcţii provizorii sunt amplasate, fără a se emite autorizaţii de desfiinţare şi fără sesizarea instanţelor de judecată.”

6. La articolul 5, alineatul (4) se abrogă.

7. La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Sistemele de ancoraj ale mijloacelor de publicitate amplasate pe construcţii existente sunt supuse inspecţiilor obligatorii privind urmărirea comportării în timp a construcţiilor pentru care, periodic, dar nu mai puţin de o dată la 2 ani, un specialist tehnic atestat ca expert pentru cerinţa rezistenţă mecanică şi stabilitate va întocmi un raport tehnic de inspecţie care, prin grija proprietarului, va fi comunicat inspectoratului judeţean în construcţii în a cărui arie teritorială este situată construcţia, din care să rezulte faptul că menţinerea utilizării acestora nu prezintă un grad de pericol public datorat factorilor de risc naturali, fenomene meteorologice periculoase, seisme şi altele, care să poată genera consecinţe grave: pierderi de vieţi omeneşti, vătămare gravă a integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, distrugerea totală sau parţială a unor bunuri ori alte consecinţe deosebit de grave care, potrivit dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, pot constitui infracţiuni.”

8. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - În cazul amplasării mijloacelor de publicitate temporare pe pământ, care nu necesită fundaţii, în cadrul unor campanii publicitare şi/sau activităţi de promovare ce nu depăşesc 30 de zile şi care se desfăşoară pe domeniul public sau privat al statului şi/sau al unităţilor administrativ-teritoriale ori pe proprietatea privată a persoanelor fizice şi/sau juridice, în condiţiile prezentei legi, autoritatea administraţiei publice locale poate aproba, la cererea solicitanţilor, amplasarea unor astfel de mijloace de publicitate temporară.”

9. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Aprobarea pentru construcţia mijlocului de publicitate temporară, potrivit dispoziţiilor art. 6, se poate da pentru o perioadă de cel mult 30 de zile şi poate fi prelungită doar o singură dată, la cererea solicitantului, pentru o perioadă cel mult egală cu cea aprobată iniţial.

(2) La expirarea perioadei de aprobare a mijlocului de publicitate temporară, solicitantul are obligaţia de a desfiinţa construcţia şi de a aduce amplasamentul pe care a fost montată aceasta la starea lui iniţială, în caz contrar primarul/primarul general al municipiului Bucureşti va proceda potrivit prevederilor art. 5 alin. (2).”

10. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prin regulamentul local de publicitate se vor stabili, pe zone, atât amplasamentele, cât şi categoriile de mijloace de publicitate admise pe zonele respective.”

11. La articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) în cadrul zonelor de publicitate restrânsă pot fi delimitate spaţii în care este interzisă amplasarea mijloacelor de publicitate, cu excepţia firmelor. În aceste spaţii, forma şi dimensiunea firmelor vor fi avizate de către arhitectul şef şi/sau persoana cu atribuţii de urbanism din cadrul unităţii administrativ-teritoriale.”

12. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

»(2) Pentru zonele de publicitate lărgită, potrivit regulamentelor locale de publicitate sau prezentei legi, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia ca, prin autorizaţiile de construire emise şi/sau aprobările date, să asigure coerenţa imaginii urbane.”

13. La articolul 11 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) iniţiază, în baza documentaţiilor de urbanism aprobate, delimitarea în cadrul teritoriului administrat, a zonelor de publicitate lărgită şi respectiv a zonelor de publicitate restrânsă, precum şi elaborarea regulamentului local de publicitate sau amendarea regulamentului local de publicitate deja aprobat;”.

14. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Grupul de lucru va fi constituit după cum urmează:

a) pentru municipii, oraşe şi comunele cu monumente înscrise în lista patrimoniului naţional/UNESCO:

- 3 reprezentanţi din instituţia arhitectului-şef/departamentul specializat privind amenajarea teritoriului şi urbanismul din aparatul de specialitate, direcţia tehnică, direcţia de patrimoniu sau de administrare a domeniului public;

- 3 specialişti atestaţi după cum urmează: 2 arhitecţi cu drept de semnătură acordat, conform legii, de Ordinul Arhitecţilor din România, şi un specialist atestat de Registrul Urbaniştilor din România în domeniul urbanismului şi peisajului;

- un reprezentant al direcţiei judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti;

- un reprezentant al agenţiei judeţene pentru protecţia mediului;

- un reprezentant al poliţiei rutiere;

b) pentru celelalte comune:

- un reprezentant din instituţia arhitectului-şef/ departamentul specializat privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, din aparatul de specialitate, direcţia tehnică, direcţia de patrimoniu sau de administrare a domeniului public;

- un specialist atestat de Ordinul Arhitecţilor din România şi de Registrul Urbaniştilor din România în domeniul arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului şi peisajului;

- un reprezentant al direcţiei judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti;

- un reprezentant al agenţiei judeţene pentru protecţia mediului;

- un reprezentant al poliţiei rutiere.”

15. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Concesionarea, închirierea sau asocierea în participaţie a amplasamentelor şi a mijloacelor de publicitate se va face de către autorităţile administraţiei publice locale în condiţiile legii.

(2) Unităţile administrativ-teritoriale sunt obligate să organizeze procedura privind atribuirea prin concesionare, închiriere sau asociere în participaţie a amplasamentelor şi mijloacelor de publicitate stabilite prin regulamentele locale de publicitate, pe zone de publicitate şi/sau tipuri de mijloace de publicitate, cu respectarea procedurilor legale privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.

(3) Organizatorii procedurii de concesionare, închiriere sau asociere în participaţie a spaţiilor comerciale în condiţiile alin. (1) şi (2) sunt obligaţi să prevadă, în caietele de sarcini, obligaţia ofertanţilor declaraţi câştigători de a asigura accesul nediscriminatoriu al tuturor operatorilor de publicitate la utilizarea amplasamentelor stabilite prin regulamentul local de publicitate.”

16. La articolul 13, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Amplasarea mijloacelor de publicitate se poate face atât pe domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cât şi pe proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, cu acordul acestora şi cu respectarea prevederilor legale.

(2) Pe întreaga perioadă de valabilitate a autorizării construcţiilor-suport pentru mijloacele de publicitate, indiferent de regimul de proprietate al imobilelor sau terenurilor pe care acestea sunt amplasate, proprietarul construcţiei-suport are obligaţia afişării permanente de materiale publicitare.”

17. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Primarul sau primarul genera! al municipiului Bucureşti este obligat să ceară proprietarului mijlocului de publicitate desfiinţarea construcţiei-suport pentru mijlocul de publicitate, atunci când constată lipsa afişării materialelor publicitare pe o perioadă mai mare de 60 de zile.”

18. La articolul 15 alineatul (1), literele j), n) şi o) şi alineatul (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,j) în incinta şi pe elementele de împrejmuire a cimitirelor, lăcaşurilor de cult, troiţelor, scuarurilor, parcurilor şi grădinilor publice;

...............................................................................................................................

n) pe semnele de circulaţie, inclusiv pe stâlpii de susţinere a elementelor de semnalizare rutieră sau de circulaţie, pe stâlpii de alimentare cu energie electrică, pe stâlpii de iluminat public, pe stâlpii de susţinere a elementelor de transport public, pe stâlpii de telecomunicaţii sau orice alt tip de stâlpi amplasaţi în localităţi sau de-a lungul arterelor de circulaţie;

o) în zona de protecţie a autostrăzilor, pe benzile metalice de delimitare a sensurilor de circulaţie a autostrăzilor sau drumurilor naţionale expres, precum şi pe benzile laterale de protecţie a sensurilor de circulaţie;

...............................................................................................................................

 (5) Atunci când, pe faţada sau calcanul unei clădiri, pot fi amplasate mai multe mijloace de publicitate, cu excepţia firmelor, acestea vor fi realizate unitar, ca tip, dimensiune şi încadrare simetrică, pe faţada sau calcanul clădirii.”

19. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 16. - Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanţă mai mică de 2,00 m faţă de limita de proprietate a imobilelor sau terenurilor private ale persoanelor fizice şi/sau juridice, fără acordul scris al proprietarilor, şi numai dacă, prin această amplasare, nu se afectează accesul şi utilizarea fără îngrădire a proprietăţii şi/sau nu se estompează în niciun fel vizibilitatea din şi înspre proprietate.”

20. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Pe faţada spaţiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa, alături de firme, şi alte mijloace de publicitate, cu acordul proprietarilor şi cu respectarea prevederilor referitoare la autorizarea şi executarea firmelor.”

21. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Este interzisă amplasarea oricărui mijloc de publicitate pe stâlpii de telecomunicaţii din lemn şi/sau pe cei special destinaţi susţinerii semafoarelor.

(2) Este permisă amplasarea de mijloace publicitare pe stâlpii de iluminat, pe stâlpii special construiţi pentru susţinerea de cabluri de alimentare electrică a reţelei de transport în comun şi/sau pe alţi stâlpi ce permit amplasarea de mijloace publicitare, numai cu avizul autorităţii administraţiei publice locale şi avizul deţinătorului/proprietarului sau administratorului stâlpului.”

22. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

»Art. 23. - (1) Pot fi amplasate panouri publicitare şi publicitate luminoasă pe faţade, pe terase ori acoperişuri ale clădirilor, astfel încât sistemele lor de prindere să nu constituie o sursă de accidente şi să nu afecteze structura de rezistenţă şi funcţionarea optimă a clădirilor.”

23. La articolul 23, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) Pot fi amplasate ecrane publicitare, care să fie dotate cu sisteme care să permită modificarea intensităţii luminilor, pe calcane, pe faţade, pe terase ori acoperişuri ale clădirilor, astfel încât sistemele lor de prindere să nu constituie o sursă de accidente şi să nu afecteze structura de rezistenţă şi funcţionarea optimă a clădirilor şi de asemenea, prin intensitatea luminii şi frecvenţa succedării imaginilor derulate, să nu existe riscul perturbării circulaţiei rutiere în zona în care sunt amplasate, în acest sens fiind obligatoriu avizul emis de poliţia rutieră.

(12) Proprietarii ecranelor publicitare amplasate potrivit alin. (11) sunt obligaţi ca, pe timp de noapte, să reducă intensitatea luminii acestor mijloace de publicitate cu 35%.”

24. La articolul 23, alineatul (5) se abrogă.

25. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pe un stâlp se pot amplasa maximum două mijloace publicitare, obligatoriu de aceeaşi dimensiune şi simetric aşezate de o parte şi de alta a stâlpului, iar proiecţia la sol a fiecărui mijloc de publicitate se va situa în afara gabaritului carosabilului.

26. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Ecranele publicitare amplasate pe sol trebuie să respecte condiţiile tehnice referitoare la luminozitate şi frecvenţa succedării imaginilor derulate pentru a nu exista riscul perturbării circulaţiei rutiere în zona în care sunt amplasate, fiind necesare un aviz de la poliţia rutieră şi respectarea condiţiilor tehnice prevăzute la art. 23 alin. (11) şi (12).”

27. La articolul 28, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Pe străzile de categoria I, II şi III, conform clasificării prevăzute de legislaţia în vigoare privind regimul drumurilor, se pot amplasa panouri publicitare cu respectarea legii şi a regulamentelor locale de publicitate.

(2) Panourile de mici dimensiuni, respectiv cu suprafaţă maximă de 2,20 mp se amplasează la o distanţă de cel puţin 25.00 m pe sens între panouri (succesiune/cascadă pe sens de panouri).

(3) Panourile de mari dimensiuni, respectiv cu suprafaţa maximă de 36,00 mp, se amplasează la o distanţă de cel puţin 40.00 m pe sens între panouri (succesiune/cascadă pe sens de panouri).”

28. La articolul 28, alineatul (4) se abrogă.

29. La articolul 28, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)-(3) mijloacele de publicitate amplasate în interiorul incintelor centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale, astfel definite în conformitate cu legislaţia în vigoare.”

30. La articolul 30, literele b)-d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) cu distanţa de minimum 30,00 m între două panouri publicitare pe sectoarele de drum din intravilan;

c) cu distanţa de minimum 50,00 m între două panouri publicitare, pe sectoarele de drum din extravilan;

d) la minimum 50,00 m faţă de intersecţiile cu drumurile laterale cu mai mult de 4 benzi de circulaţie;

...............................................................................................................................

f) la minimum 50,00 m faţă de intersecţiile semaforizate.”

31. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Panourile şi ecranele publicitare amplasate pe sol în intravilanul localităţilor vor putea avea suprafeţe diferite în funcţie de prevederile regulamentului local de publicitate.

(2) în extravilanul localităţilor pot fi amplasate panouri publicitare pe zona de protecţie a drumurilor publice, având dimensiunea de 10,00 x 4,00 m.”

32. La articolul 33, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - Pe trotuarele/spaţiile pietonale cu o lăţime de cel puţin 2,00 m se pot amplasa panouri publicitare mobile pliante, având ca scop promovarea comercială, comunicarea de tarife sau acţiuni promoţionale, specifice activităţii desfăşurate de beneficiarul publicităţii, în următoarele condiţii:”.

33. La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Adăposturile destinate publicului şi staţiile de autobuz pot fi utilizate ca suport de publicitate pentru panourile amplasate pe acestea sau care fac parte din componenţa acestora.”

34 La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Sunt exceptate de la prevederile prezentei secţiuni suporturile/panourile publicitare care sunt induse în adăposturile destinate publicului şi staţiile de autobuz şi fac parte integrantă din acestea şi care au fost autorizate împreună cu acestea, în conformitate cu legislaţia în vigoare la data autorizării.”

35. La articolul 34, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Chioşcurile de ziare şi alte chioşcuri cu activităţi comerciale pot fi utilizate ca suport de publicitate, dacă sistemul constructiv al chioşcurilor respective permite o astfel de utilizare; dacă publicitatea se face prin colantare, suprafaţa totală de publicitate poate fi egală cu suprafaţa chioşcului.

(4) Se pot instala panouri pe acoperişul adăposturilor destinate publicului, staţiilor de autobuz şi al chioşcurilor, dacă sistemul constructiv permite susţinerea unor elemente suplimentare care să nu pună în pericol siguranţa cetăţenilor.”

36. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - Amplasarea de bannere care conţin anunţuri privind promovarea de evenimente culturale, economice, ştiinţifice, activităţi comerciale şi altele de această natură se avizează pe baza documentaţiei privind rezistenţa elementelor de susţinere, precum şi cu acordul proprietarului elementelor de susţinere utilizate în acest scop.”

37. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - La amplasarea bannerelor se vor avea în vedere următoarele:

a) nu este permisă amplasarea bannerelor în intersecţii, în zone în care împiedică vizibilitatea rutieră sau perspectiva asupra monumentelor istorice ori naturale sau în locuri unde există deja amplasate panouri publicitare;

b) este interzisă amplasarea pe domeniul public a suporturilor/stâlpilor în scopul exclusiv de susţinere a bannerelor;

c) bannerele montate perpendicular pe axul drumului vor fi instalate la o înălţime minimă de 5,00 m faţă de sol, astfel încât să nu afecteze vizibilitatea rutieră şi imaginea urbană;

d) bannerele vor fi amplasate astfel încât distanţa între acestea să fie de minimum 50,00 m;

e) bannerele se vor monta numai pe artere cu maximum 2 benzi pe sensul de mers (maximum 15,00 m deschidere între stâlpi);

f) bannerele vor avea dimensiuni maxime de 7,00 m la bază, 1,5 m în înălţime şi vor avea sistem de prindere din materiale uşoare şi rezistente;

g) se interzice amplasarea a mai mult de un banner pe aceiaşi stâlpi de susţinere;

h) este permisă amplasarea bannerelor pe o durată de cel mult două luni calendaristice, după care autorizarea se poate prelungi o singură dată;

i) nu este permisă amplasarea bannerelor care obturează panourile publicitare amplasate în zonă sau vizibilitatea asupra acestora;

j) amplasarea bannerelor se face în baza unui aviz emis de autoritatea administraţiei publice locale conform regulamentului local de publicitate şi cu avizul/acordul scris al deţinătorului stâlpului;

k) la finalul perioadei prevăzute în avizul de amplasare, deţinătorul avizului este obligat, sub sancţiunea interzicerii pe viitor a folosirii acestui mijloc de publicitate, să demonteze atât bannerul respectiv, cât şi elementele de susţinere ale acestuia.”

38. La articolul 37, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Pe un catarg sau stâlp se pot amplasa maximum două steaguri obligatoriu la aceeaşi înălţime faţă de sol, de aceiaşi dimensiune şi montate echilibrat pe ambele laturi ale catargului/stâlpului, în acelaşi plan.

(3) Durata de menţinere a steagurilor publicitare va fi de maximum 90 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu încă o perioadă de 90 de zile.”

39. La articolul 37, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:

„(31) Amplasarea steagurilor publicitare se face în aceleaşi condiţii ca şi în cazul bannerelor.

(32) Suprafaţa fiecărui steag este mai mică sau egală cu 2,50 mp, iar baza acestuia nu va putea depăşi suprafaţa de 0,80 m.”

40. La articolul 37, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)-(32) steagurile publicitare amplasate în incintele centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale astfel definite în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu condiţia să nu afecteze vizibilitatea circulaţiei rutiere.”

41. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - (1) Este permisă amplasarea de mesh-uri şi mesh-uri digitale în următoarele situaţii:

a) pe construcţii, inclusiv monumente istorice şi/sau amplasate în zone în care este interzisă publicitatea, în situaţia în care acestea constituie protecţie către domeniul public pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/restaurare;

b) pe calcanele construcţiilor.

(2) Se pot amplasa mesh-uri şi mesh-uri digitale pe faţadele clădirilor de locuit, ale clădirilor cu funcţiuni comerciale şi de birouri, dar numai cu acordul proprietarilor clădirilor respective.”

42. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (1) Este permisă amplasarea indicatoarelor publicitare direcţionale şi a casetelor pe stâlpii de iluminat public, dacă pe aceştia nu sunt montate semnalizări rutiere, în următoarele condiţii:

a) suprafaţa indicatorului publicitar direcţional sau a casetei este mai mică sau egală cu 1,50 mp;

b) înălţimea de amplasare este de minimum 3,00 m;

c) pe un stâlp se pot monta maximum două suporturi, dar obligatoriu de acelaşi tip, în aceiaşi plan şi simetric amplasate pe stâlp.

(2) Amplasarea de stâlpi-suport pentru indicatoarele publicitare direcţionale şi a casetelor publicitare se va realiza în baza avizului emis de autorităţile publice locale şi în concordanţă cu regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate.”

43 Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - (1) Orice persoană fizică sau juridică poate beneficia de dreptul la publicitate temporară, în condiţiile prezentei legi, a regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate, a contractelor pe care administraţia publică locală le are în derulare şi a hotărârilor consiliilor locale/consiliului general al municipiului Bucureşti.

(2) Amplasarea mijloacelor de publicitate temporară se va stabili în baza avizului sau a autorizaţiei de construire emise de autorităţile publice locale, în concordanţă cu regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate.”

44. La articolul 41, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) să poată fi montate/demontate în/din toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporară, în cel mult 72 de ore;”.

45. La articolul 42, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 42. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor identifica, împreună cu operatorii de publicitate care solicită avizul, amplasamentele destinate pentru mijloacele de publicitate temporară şi pentru proiectele publicitare speciale.

(2) în situaţia în care la încheierea perioadei de valabilitate a avizului pentru publicitate temporară, în conformitate cu prevederile art. 7, există mai multe solicitări de amplasare de mijloace de publicitate temporară, autoritatea administraţiei publice locale va atribui amplasamentul primei solicitări primite în ordine cronologică la registratura autorităţii administraţiei publice locale, conform regulamentului local de publicitate.

...............................................................................................................................

 (4) Schimbarea locaţiilor prevăzute la alin. (3) se va face numai în situaţia în care locaţiile iniţial avizate nu mai pot fi puse la dispoziţia contractantului ca urmare a executării unor lucrări de interes public, cu respectarea regulamentului local de publicitate.”

46. La articolul 44, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 44. - (1) în vederea asigurării eficientei informări a cetăţenilor, a libertăţii de expresie şi esteticii urbane, autorităţile administraţie! publice locale au obligaţia de a instala în amplasamente cu vizibilitate, în condiţiile regulamentului local de publicitate, panouri speciale destinate afişelor publicitare pentru spectacole publice, teatre, concerte şi altele asemenea şi a anunţurilor de mică publicitate,”

47. La articolul 44, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Autoritatea administraţiei publice locale poate stabili şi încasa taxa de afişaj de la persoanele fizice şi/sau juridice care afişează mesaje pe aceste sisteme de afişaj public.”

48. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - Este interzisă amplasarea de afişe publicitare prin aplicarea lor directă pe orice suprafaţă neamenajată în scop publicitar sau care să acopere alte afişe publicitare deja existente, postate anterior, aflate în perioada de valabilitate, care fac publicitate unor evenimente/acţiuni/campanii aflate în derulare sau care urmează să se deruleze.”

49. La articolul 48, alineatul (2) se abrogă.

50. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) amplasarea mijloacelor de publicitate fără aviz pentru publicitatea temporară ori cu nerespectarea prevederilor acestuia şi a documentaţiei tehnice care a stat la baza eliberării avizului, precum şi montarea panourilor publicitare cu structură proprie şi elemente de susţinere care necesită fundaţie, fără autorizaţie de construire;

b) nerespectarea de către proprietarii mijloacelor de publicitate a tipurilor şi dimensiunilor mijloacelor de publicitate admise, în conformitate cu prevederile regulamentelor locale privind amplasarea mijloacelor de publicitate;

c) folosirea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura liniştea publică, a vehiculelor publicitare care nu au obţinut aviz pentru publicitate temporară sau a mijloacelor de publicitate luminoasă care pot perturba traficul auto şi pietonal;

d) nerespectarea obligaţiei de a readuce amplasamentul şi mediul înconjurător la starea iniţială, inclusiv prin înierbare sau asfaltare pentru mijloacele de publicitate amplasate la nivelul solului;

e) nerespectarea obligaţiilor privind întreţinerea mijloacelor de publicitate şi afişarea permanentă a unor mesaje în cadru;

f) amplasarea de afişe publice, a anunţurilor de mică publicitate în alte locuri decât pe panourile special destinate acestora;

g) nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice locale a obligaţiei de a instala panouri speciale destinate afişelor publicitare pentru evenimente, spectacole şi concerte şi a anunţurilor de mică publicitate, precum şi de a identifica amplasamentele destinate pentru mijloacele de publicitate temporară şi pentru proiectele publicitare speciale.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1), săvârşite de persoanele fizice sau juridice, se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la lit. a), b) şi f);

b) cu amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la lit. c), d) şi g);

c) cu amendă de la 500 lei la 1000 lei, cea prevăzută la lit. e).”

51. La articolul 51, alineatele (1), (3) - (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Controlul de stat privind respectarea aplicării prevederilor prezentei legi pentru amplasarea mijloacelor de publicitate, de către autoritatea publică locală, prin intermediul regulamentelor locale, se exercită de către Inspectoratul de Stat în Construcţii.

...............................................................................................................................

 (3) Constatarea contravenţiilor se face de către persoanele împuternicite din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru contravenţiile săvârşite de către autorităţile administraţiei publice locale şi de către organele de control ale autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, de către poliţiştii locali în cazul contravenţiilor săvârşite de operatorii economici.

(4) Inspectoratul de Stat în Construcţii poate dispune oprirea executării lucrărilor de amplasare a mijloacelor de publicitate, atunci când constată că acestea se realizează cu încălcarea dispoziţiilor legale.

(5) Inspectoratul de Stat în Construcţii aduce la cunoştinţa autorităţii administraţiei publice locale pe teritoriul căreia s-a efectuat controlul constatările şi măsurile dispuse, iar organele de control ale autorităţii administraţiei publice locale au obligaţia să se conformeze celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii.”

52. Capitolul VII, respectiv articolele 52-58, se abrogă.

Art. II. - (1) în termen de 180 de zile de la publicarea prezentei legi, autorităţile administraţiei publice locale vor asigura elaborarea ori, după caz, actualizarea regulamentelor locale privind amplasarea mijloacelor de publicitate, identificarea amplasamentelor aflate pe domeniul public şi privat al statului şi al autorităţii locale pe care se pot amplasa mijloace de publicitate, precum şi aducerea acestora la cunoştinţa publicului.

(2) în situaţia în care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul localităţii, aflat în vigoare, conţine norme mai permisive sau contradictorii faţă de cele prevăzute în prezenta lege, autorităţile administraţiei publice locale vor asigura corelarea prevederilor regulamentelor existente prin modificarea, completarea şi actualizarea acestora în termenul prevăzut la alin. (1).

Art. III. - Până la adoptarea unui regulament local privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul localităţii ori modificarea şi completarea regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate existent, autorizarea activităţii de amplasare a mijloacelor de publicitate se va realiza conform prevederilor prezentei legi.

Art. IV. - (1) în vederea asigurării respectării prevederilor regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate cu situaţia de fapt din teren, autorităţile administraţiei publice locale, în termen de 90 de zile de la adoptarea acestuia, vor identifica şi vor notifica proprietarii de mijloace de publicitate a căror amplasare nu mai corespunde cu noile reglementări, astfel:

a) pentru panourile situate pe domeniul public şi privat al statului şi al autorităţilor publice locale, care nu sunt autorizate în conformitate cu prevederile legale sau care au fost amplasate fără respectarea prevederilor legale ori care nu au inscripţionate informaţiile privind denumirea operatorului şi codul de identificare fiscală a acestuia, se va dispune dezafectarea;

b) pentru panourile situate pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice, care nu au fost autorizate sau care nu au contracte de închiriere valabile ori care nu au inscripţionate informaţiile privind denumirea operatorului şi codul de identificare fiscală a acestuia, se va dispune dezafectarea.

(2) Constituie contravenţie nerespectarea obligaţiei de dezafectare şi/sau conformare stabilite la alin. (1) lit. a) şi b) şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei.

(3) Sancţiunii prevăzute la alin. (2) i se aplică în mod corespunzător dispoziţiile cap. VI din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările ulterioare.

Art. V. - În termen de 90 de zile de la încheierea procedurilor prevăzute la art. II, concomitent cu acţiunile prevăzute la art. IV, se pot demara procedurile de închiriere/concesiune/taxare pentru ocuparea temporară a domeniului public sau aducerea ca aport într-o asociere în participaţie a amplasamentelor identificate pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţii administrativ-teritoriale.

Art. VI. - Mijloacele de publicitate autorizate până la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi menţinute pe amplasamentele autorizate până la data expirării contractelor de ocupare a locaţiilor pe care se află mijloacele de publicitate.

Art. VII. - În termen de 30 de zile de la notificarea emisă conform art. IV alin. (1) lit. a) şi b) autorităţile administraţiei publice locale vor dispune demolarea mijloacelor de publicitate amplasate contrar prevederilor regulamentului local de publicitate pe cheltuiala proprietarului, cu emiterea autorizaţiei de desfiinţare şi fără sesizarea instanţelor judecătoreşti.

Art. VIII. - Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 5 iulie 2013, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 29 iunie 2017.

Nr. 154.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea i.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 iunie 2017.

Nr. 582.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 24 august 2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 29 august 2016, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 1, partea introductivă a articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Persoanele juridice cu capital integral/ majoritar/minoritar de stat au obligaţia de a întocmi situaţia privind sumele restante mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadenţă, dacă scadenţa este dar specificată, către orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoană juridică, după caz, cu sediul în România, care va cuprinde:”.

2. La articolul I punctul 3, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie - CPPI Buşteni, instituţie publică cu personalitate juridică, cu atribuţii în formarea profesională şi gestionarea activităţii de compensare dintre operatorii economici, aflată în subordinea Ministerului Economiei, prin personalul Structurii de compensare a datoriilor din cadrul Sucursalei Bucureşti, este obligat să asigure păstrarea, stocarea şi utilizarea informaţiilor, datelor şi situaţiilor comunicate de operatorii economici în condiţii de confidenţialitate şi siguranţă, în scopurile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, pentru prevenirea producerii unor prejudicii sau a lezării intereselor, de orice natură, ale acestora.”

3. Articolul V se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. V. - Ordinele de compensare, astfel cum sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie, şi a Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificările şi completările ulterioare, sunt numerotate unic, evidenţa acestora fiind de competenţa Structurii de compensare a datoriilor din cadrul Sucursalei Bucureşti a Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie - CPPI Buşteni.”

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, reorganizarea Structurii de compensare a datoriilor din cadrul Sucursalei Bucureşti a Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie - CPPI Buşteni.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 29 iunie 2017.

Nr. 155.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 iunie 2017.

Nr. 583.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 30 august 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 31 august 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 29 iunie 2017.

Nr. 156,

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 iunie 2017.

Nr. 584.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 200

din 23 martie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (3) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ion Vrăbete în Dosarul nr. 1.821/225/2016 al Judecătoriei Drobeta-Turnu Severin, care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 779 D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate şi solicită menţinerea jurisprudenţei Curţii Constituţionale în materia analizată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 15 aprilie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.821/225/2016, Judecătoria Drobeta-Turnu Severin a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală, excepţie de neconstituţionalitate ridicată de Ion Vrăbete într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei plângeri formulate de autorul excepţiei împotriva unei ordonanţe de clasare şi de renunţare la urmărirea penală.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că textul criticat încalcă prevederile constituţionale şi convenţionale invocate în prezenta cauză, prin faptul că nu oferă părţii interesate dreptul de a formula recurs împotriva încheierii prin care judecătorul de cameră preliminară soluţionează plângerea împotriva ordonanţei de neurmărire sau netrimitere în judecată.

6. Judecătoria Drobeta-Turnu Severin opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se susţine, în acest sens, că procedura prevăzută la art. 341 din Codul de procedură penală nu are ca obiect stabilirea vinovăţiei în materie penală şi că, doar în situaţia soluţionării unui raport juridic penal de conflict, este obligatorie asigurarea dublului grad de jurisdicţie în materie penală.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se face trimitere, în argumentarea acestei opinii, la considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 599 din 21 octombrie 2014.

9. Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată şi arată că îşi menţine punctele de vedere care au fost reţinute în deciziile Curţii Constituţionale nr. 599 din 21 octombrie 2014, nr. 58 din 24 februarie 2015 şi nr. 139 din 12 martie 2015.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins: „încheierea prin care s-a pronunţat una dintre soluţiile prevăzute la alin. (6) şi la alin. (7) pct. 1, pct. 2 lit. a), b) şi d) este definitivă”.

13. Ulterior sesizării Curţii Constituţionale cu prezenta excepţie de neconstituţionalitate, dispoziţiile art. 341 alin. (8)din Codul de procedură penală au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 23 mai 2016, având, în prezent următorul cuprins: „Încheierea prin care s-a pronunţat una dintre soluţii e prevăzute ia alin. (6), alin. (7) pct. 1, pct. 2 lit. a), b) şi d) şi alin. (71) este definitivă”.

14. Cum însă în prezenta cauză produc efecte dispoziţiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală în forma aplicabilă la data invocării excepţiei, având în vedere cele reţinute prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, Curtea reţine ca obiect al prezentei excepţii de neconstituţionalitate prevederile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală în forma anterioară modificării lor prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016.

15. Se susţine că textul criticat contravine prevederilor constituţionale ale art. 24 referitoare la dreptul la apărare, prevederilor art. 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitoare la dreptul la un recurs efectiv şi ale art. 2 din Protocolul nr. 7 la Convenţie cu privire la dublul grad de jurisdicţie în materie penală.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, prin raportare la critici de neconstituţionalitate similare, instanţa de contencios constituţional pronunţând, în acest sens, mai multe decizii, dintre care, cu titlu exemplificativ, se reţine Decizia nr. 58 din 24 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 17 aprilie 2015, Decizia nr. 139 din 12 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2015, şi Decizia nr. 446 din 16 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 13 august 2015, prin care a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate invocată.

17. Astfel, prin Decizia nr. 58 din 24 februarie 2015, paragrafele 18-23, Curtea a reţinut că prevederile art. 341 alin. (6)-(8) din Codul de procedură penală reglementează soluţiile pe care judecătorul de cameră preliminară le poate dispune cu privire la admisibilitatea plângerii formulate împotriva soluţiei de neurmărire sau de netrimitere în judecată, soluţii dispuse de către procuror, după cum în cauză a fost sau nu pusă în mişcare acţiunea penală şi, totodată, dispun cu privire la împrejurarea că încheierea astfel pronunţată, cu excepţia situaţiei referitoare la cazul în care se dispune începerea judecăţii, este definitivă. Prin aceeaşi decizie, Curtea a constatat că faptul că, potrivit alin. (8) al art. 341 supus analizei, încheierea prin care s-a pronunţat una dintre soluţiile prevăzute la alin. (6) şi la alin. (7) pct. 1, pct. 2 lit. a), b) şi d) ale aceluiaşi articol este definitivă, ceea ce nu este de natură a afecta constituţionalitatea dispoziţiilor criticate, deoarece stabilirea competenţei instanţelor judecătoreşti şi instituirea regulilor de desfăşurare a procesului, deci şi reglementarea căilor de atac, constituie atributul exclusiv al legiuitorului. Astfel, s-a reţinut că, atât art. 129, cât şi art. 126 alin. (2) din Constituţie fac referire la „condiţiile legii”atunci când reglementează exercitarea căilor de atac, competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată urmând a fi prevăzute „numai prin lege”.

18. Prin urmare, Curtea a conchis că dispoziţiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală nu aduc atingere dreptului la apărare prevăzut de art. 24 din Legea fundamentală şi nici accesului liber la justiţie şi dreptului la un proces echitabil, consacrate de art. 21 din Constituţie şi art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, întrucât nu înlătură posibilitatea părţilor interesate de a beneficia de drepturile şi garanţiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces judecat de către o instanţă independentă, imparţială şi stabilită prin lege, într-un termen rezonabil. S-a precizat că nicio prevedere a Legii fundamentale şi a actelor normative europene invocate de autorii excepţiei nu reglementează dreptul la exercitarea căilor de atac în orice cauză şi că, astfel, aşa cum a fost arătat mai sus, art. 129 din Constituţie stipulează că părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac numai în condiţiile legii.

19. Totodată, având în vedere natura cauzelor reglementate prin dispoziţiile art. 340 şi 341 din Codul de procedură penală, în care nu se judecă infracţiunea care a format obiectul cercetării sau urmăririi penale, ci soluţia de neurmărire sau netrimitere în judecată dispusă de procuror, Curtea a constatat că prevederile art. 2 privind dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală din Protocolul nr. 7 la Convenţie nu sunt aplicabile în cauză. De asemenea, s-a reţinut că prevederile art. 13 din Convenţie nu au aplicabilitate în cauză, întrucât dreptul la un recurs efectiv este distinct de dreptul la exercitarea unei căi de atac împotriva unei hotărâri judecătoreşti. Totodată, Curtea a constatat că eliminarea căilor de atac în această materie este justificată de caracterul special al procedurii instituite de prevederile art. 340 şi 341 din Codul de procedură penală, legiuitorul urmărind să asigure celeritatea procedurii şi obţinerea în mod rapid a unei hotărâri definitive prin care să fie exercitat controlul judiciar cu privire la soluţia procurorului.

20. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a modifica jurisprudenţa Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele deciziei anterior arătate sunt aplicabile şi în prezenta cauză.

21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ion Vrăbete în Dosarul nr. 1,821/225/2016 al Judecătoriei Drobeta-Turnu Severin şi constată că dispoziţiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Drobeta-Turnu Severin şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 23 martie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 273/2017 privind aprobarea comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ale coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative

 

Având în vedere:

- art. 56 şi art. 278 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (1) pct. 25 şi 26, art. 8, art. 18 pct. 17 şi art. 37 din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018;

- Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul de aprobare al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 975 din 19.06.2017,

în temeiul dispoziţiilor:

- art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - La anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 273/2017 privind aprobarea comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora şi a atribuţiilor comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ale coordonatorilor naţionali pentru implementarea programelor naţionale de sănătate curative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 361 din 16 mai 2017, ia punctul I, litera A, după subpunctul 8 se introduce un nou subpunct, subpunctul 9, cu următorul cuprins:

„9. Comisia de experţi pentru Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare - Angioedem ereditar”.

Art. II. - Membrii Comisiei de experţi pentru Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare - Angioedem ereditar şi direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Marian Burcea

 

Bucureşti, 19 iunie 2017.

Nr. 460.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTIŞTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România

 

În temeiul art. 534 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptă următoarea decizie:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2008 pentru adoptarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentişti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 20 mai 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Membrii comisiilor de disciplină votaţi de consiliul colegiului teritorial trebuie să aibă cel puţin gradul profesional de specialist cu o vechime în specialitate de minimum 7 ani sau O vechime de peste 10 ani în profesie.

(4) Membrii Comisiei superioare de disciplină votaţi de Consiliul naţional trebuie să aibă cel puţin gradul profesional de specialist cu o vechime în specialitate de minimum 10 ani sau o vechime de peste 15 ani în profesie.”

2. La articolul 3, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(6) în cazul în care medicul dentist face dovada achitării cotizaţiei datorate şi a penalităţilor aferente, comisia de disciplină revocă suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, prin decizie comunicată în aceleaşi condiţii cu decizia revocată.”

3. La articolul 9, alineatul (3) se abrogă.

4. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.

5. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

.(2) în situaţia în care preşedintele comisiei de disciplină nu face parte din completul învestit cu soluţionarea cauzei disciplinare, actele procedurale privind cauza respectivă vor fi semnate de persoana desemnată ca preşedinte de complet de către preşedintele comisiei de disciplină.”

6. La articolul 19, alineatele (3), (4) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

.(3) Comunicarea actelor de procedură prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire se face la domiciliul persoanei implicate în cauza disciplinară, dacă nu a fost indicată în scris de aceasta o altă adresă pentru comunicare.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul medicului dentist reclamat, comunicarea actelor de procedură prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire se face la domiciliul ori, după caz, la reşedinţa acestuia sau la sediul profesional, conform datelor existente în dosarul profesional al medicului dentist, dacă nu a fost indicată în scris de acesta o altă adresă pentru comunicare.

(7) Suplimentar diligenţelor prevăzute la alin. (3) şi (4), comunicarea actelor de procedură se poate face şi prin poşta electronică la adresa indicată în scris de cel interesat.”

7. La articolul 20, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Audierea se realizează separat pentru fiecare persoană convocată şi se consemnează într-un proces-verbal distinct sau în procesul-verbal de şedinţă.

(2) Procesele-verbale prevăzute la alin. (1) se semnează de membrii completului şi de persoana audiată.”

8. La articolul 21, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Plângerea împotriva unui medic dentist care exercită profesia în regim temporar sau ocazional pe teritoriul României se adresează colegiului teritorial pe raza căruia s-a săvârşit fapta reclamată.”

9. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - Comisia de disciplină va dispune audierea persoanei care a făcut sesizarea şi, dacă este cazul, examinarea persoanei asupra căreia s-a săvârşit fapta sesizată, în măsura în care apreciază că se impun astfel de măsuri în vederea soluţionării cauzei “

10 La articolul 42, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Audierea medicului dentist reclamat sau a persoanei care a făcut sesizarea nu este obligatorie, dacă nu se dispune altfel de către completul Comisiei superioare de disciplină învestit cu soluţionarea contestaţiei.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România,

Ecaterina Ionescu

 

Bucureşti, 10 martie 2017.

Nr. 3/2CN.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 202/1998*)

privind organizarea Monitorului Oficial al României


*) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 195/2016 pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 1 noiembrie 2016.

Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 11 aprilie 2013, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 23 aprilie 2013 şi, ulterior, a mai fost modificată şi completată prin:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 886 din 5 decembrie 2014, aprobată prin Legea nr. 73/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 29 aprilie 2016;

- Legea nr. 242/2015 pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 22 octombrie 2015;

- Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 6 ianuarie 2017.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi de alte acte normative.

Art. 2. - Editorul Monitorului Oficial al României este Guvernul României.

Art. 3. - (1) Editarea Monitorului Oficial al României constituie un serviciu public asigurat de către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, care funcţionează sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului.

(2) Imaginea şi formatul, consacrate, ale publicaţiei „Monitorul Oficial al României” cuprinse în anexa la prezenta lege sunt protejate de lege.

 

CAPITOLUL II

Structura Monitorului Oficial al României

 

Art. 4. - Monitorul Oficial al României cuprinde 7 părţi, Structurate în funcţie de natura actelor supuse publicării.

Art. 5. - În Partea I se publică următoarele categorii de acte:

A. actele juridice ale Parlamentului:

a) legile, hotărârile şi moţiunile;

b) hotărârile şi moţiunile celor două Camere ale Parlamentului;

B. actele cu caracter politic ale Parlamentului şi ale celor două Camere;

C. actele birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, potrivit legii;

D. decizii ale preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului;

E. actele Preşedintelui României:

a) decretele;

b) mesajele şi alte acte adresate Parlamentului;

F. actele Guvernului:

a) hotărârile, cu excepţia celor care au caracter militar;

b) ordonanţele emise în temeiul unei legi speciale de abilitare;

c) ordonanţele de urgenţă;

d) declaraţiile de politică generală şi alte asemenea declaraţii;

G. deciziile prim-ministrului, potrivit legii;

H. actele normative ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, potrivit competenţei lor stabilite prin lege, adoptate în vederea organizării executării legii;

I. actele normative adoptate de autorităţile administrative autonome şi de alte autorităţi publice, potrivit competenţei lor conferite prin lege, în vederea organizării executării legii;

J. deciziile, hotărârile şi avizele Curţii Constituţionale;

K. acte ale plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit legii;

L. deciziile pronunţate de Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ca urmare a soluţionării recursurilor în interesul legii;

M. deciziile şi hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului, pronunţate în cazurile în care statul român are calitatea de pârât;

N. actele normative adoptate de persoane juridice - altele decât autorităţile publice - care au fost abilitate prin lege să asigure executarea unor legi;

O. alte acte care. potrivit unor dispoziţii legale, se publică în Partea I a Monitorului Oficial al României.

Art. 6. - În Partea a !l-a se publică:

A. stenogramele şedinţelor Camerei Deputaţilor şi Senatului;

B. stenogramele şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului;

C. sintezele lucrărilor comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului;

D. rapoartele şi dările de seamă prezentate Parlamentului de către autorităţile publice, potrivit Constituţiei sau altor legi, după dezbaterea acestora de către Parlament;

E. Întrebări adresate de deputaţi, respectiv de senatori Guvernului, miniştrilor sau altor conducători ai organelor administraţiei publice la care nu s-a răspuns;

F. alte acte prevăzute de lege.

Art. 7. - În Partea a III-a se publică, în temeiul unor dispoziţii legale, acte juridice, înscrisuri, comunicări, anunţuri şi altele asemenea.

Art. 8. - În Partea a IV-a se publică, în temeiul unor dispoziţii legale, acte juridice referitoare la operatori economici şi la alte categorii de persoane juridice, precum şi alte acte stabilite prin dispoziţii legale.

Art. 9. - În Partea a V-a se publică contractul colectiv de muncă încheiat la nivel naţional şi de ramură, convenţiile şi recomandările Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi alte acte stabilite prin dispoziţii legale.

Art. 10. - În Partea a VI-a se publică anunţurile privind atribuirea contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune de lucrări şi servicii publice, a contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum şi alte anunţuri stabilite prin dispoziţii legale.

Art. 11. - În Partea a VII-a se publică, în temeiul unor dispoziţii legale, acte juridice referitoare la societăţi cooperative şi la alte categorii de persoane juridice înfiinţate de societăţile cooperative, precum şi alte acte referitoare la cooperaţie, stabilite prin dispoziţii legale.

 

CAPITOLUL III

Procedura publicării actelor în Monitorul Oficial al României

 

SECŢIUNEA 1

Publicarea

 

Art. 12. - (1) Actele care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi Partea a II-a, se înaintează Secretariatului General al Guvernului pe suport hârtie, în copie certificată, de către autorităţile emitente, sub semnătura conducătorului acestora sau a locţiitorului său, şi pot fi transmise şi prin e-mail, în fişier electronic certificat prin semnătură electronică de către emitenţi.

(2) Secretariatul General al Guvernului transmite Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, spre publicare, actele prevăzute la alin. (1).

Art. 13. - Autorităţile emitente au obligaţia de a comunica neîntârziat, în scris, Secretariatului General al Guvernului date, informaţii şi precizări, solicitate de această instituţie publică sau de Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, necesare îndeplinirii cerinţelor de publicare

Art. 14. - Retragerea actelor de la publicare se poate face numai de către cel care a solicitat publicarea, cu încuviinţarea Secretariatului General al Guvernului şi cu suportarea de către solicitant a cheltuielilor aferente, efectuate de Regia Autonomă „Monitorul Oficial” în procesul de editare şi publicare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Republicarea şi rectificarea actelor

 

Art. 15. - (1) Actul normativ modificat şi/sau completat se republică numai în temeiul expres al dispoziţiei cuprinse în actul de modificare şi/sau de completare.

(2) Republicarea actelor normative se face în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija autorităţii publice care a emis actul de modificare şi/sau de completare. Republicarea se face potrivit legii.

(3) Republicarea actelor normative modificate şi/sau completate prin ordonanţe ale Guvernului se face numai după aprobarea acestora din urmă de către Parlament.

Art. 16. - Republicarea actelor normative se face cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, pe baza avizului prealabil al Consiliului Legislativ.

Art. 17. - (1) în cazul în care, după publicarea actului normativ, se descoperă erori materiale, la cererea organului emitent, adresată Secretariatului General al Guvernului, se procedează la publicarea unei rectificări.

(2) Rectificarea se face cu avizul prealabil al Consiliului Legislativ.

(3) Se interzice, sub sancţiunea nulităţii, modificarea prevederilor unor acte normative prin recurgerea la operaţiunea rectificării.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Accesul la publicaţia Monitorul Oficial al României

 

Art. 18. - Regia Autonomă „Monitorul Oficial” editează Monitorul Oficial al României atât în format tipărit, cât şi în format electronic. Formatul tipărit este pus la dispoziţia tuturor utilizatorilor contra cost, iar formatul electronic al Monitorului Oficial al României, Partea I şi Partea a II-a, în mod gratuit, permanent, în varianta pentru citire.

Art. 19. - Regia Autonomă „Monitorul Oficial” realizează un produs electronic conţinând actele publicate în Monitorul Oficial al României, părţile III-VII, care poate fi accesat gratuit pe internet şi este disponibil, în varianta pentru citire, timp de 10 zile de la publicarea respectivelor acte.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Cheltuielile de publicare

 

Art. 20. - (1) Cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al României se suportă de către emitenţi, pe baza tarifelor aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului.

(2) Pentru actele Guvernului şi deciziile prim-ministrului, cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(3) Pentru actele Parlamentului, cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Camerei Deputaţilor, cu excepţia rapoartelor prezentate Parlamentului potrivit art. 6 lit. D, ale căror cheltuieli de publicare se suportă din bugetul autorităţilor publice respective.

(4) Pentru persoanele fizice care sunt determinate de lege să anunţe pierderi de acte şi schimbări de nume, publicarea se face fără perceperea de taxe şi tarife.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 21. - Monitorul Oficial al României, Partea I, se editează, în traducere, şi în limba maghiară. Pentru Partea I în limba maghiară, cheltuielile de publicare se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 22. - Procedura publicării în părţile I-VII, procedura republicării şi a rectificării, precum şi cea a publicării unor acte normative în numere speciale, cu tiraj limitat, se stabilesc prin ordin*) al secretarului general al Guvernului.

Art. 23. - Reproducerea legilor şi a celorlalte acte normative se face numai după textele publicate în Monitorul Oficial al României.

Art. 24. - Prevederile legale privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii se aplică Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, cu excepţia achiziţiilor de materii prime, materiale şi servicii destinate în exclusivitate operaţiunilor contractuale, altele decât cele necesare pentru realizarea obiectului principal de activitate, care serveşte interesului public.

Art. 25. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.**)

(2) Pe aceeaşi dată se abrogă art. 3 alin. 1-3 din Hotărârea Guvernului nr. 358/1991 privind înfiinţarea şi organizarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial” şi cap. IV „Organizarea reglai” din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, anexă la hotărâre, republicate în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 95 din 13 aprilie 1994, precum şi orice alte dispoziţii contrare, iar art. 3 lit. a) din regulament se modifică în mod corespunzător.


*) A se vedea Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 591/2012 privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 30 iunie 2012.

**) Legea nr. 202/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 10 noiembrie 1998.

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.