MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 514/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 514         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 4 iulie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 222 din 4 aprilie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 123 alin. (2) şi art. 305 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură penală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

683. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română – AFER

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

859. - Decizie pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.765/2013 privind aprobarea machetelor pentru declaraţia de consum total anual de energie şi pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie

 

860. - Decizie privind aprobarea machetelor pentru declaraţia de consum total anual de energie şi pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

9. - Hotărâre privind modificarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 222

din 4 aprilie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 123 alin. (2) şi art. 305 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură penală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 123 alin. (2) şi art. 305 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Marcel Bădără în Dosarul nr. 1.314/1/2016/a1 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1024D/2016.

2. La apelul nominal răspunde, pentru partea Ciubotaru Lucian Manuel, domnul avocat Petru Ivaşcu, cu delegaţie depusă la dosar. Lipseşte autorul excepţiei, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 3.260D/2016, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 123 alin. (2) şi art. 305 alin. (1) şi (3) teza întâi din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Dan D. Vasile şi Dan V. Vasile în Dosarul nr. 3.767/62/2016/a1 al Tribunalului Braşov - Secţia penală, La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

4. Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor. Avocatul prezent şi reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, având în vedere obiectul cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 3.260D/2016 la Dosarul nr. 1.024D/2016, care a fost primul înregistrat.

5. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului părţii Ciubotaru Lucian Manuel, care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate. Apreciază Că dispoziţiile art. 305 alin. (1) şi (3) teza întâi din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale în măsura în care permit efectuarea urmăririi penale în rem ulterior identificării persoanei care se presupune că a săvârşit infracţiunea. În caz contrar, se ajunge la o încălcare a prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5), art. 11, art. 20, art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (1) şi (2) şi ale art. 132 alin. (1) cu raportare la prevederile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Susţine că, din momentul identificării persoanei care a săvârşit fapta, organul de urmărire penală ar trebui să aducă la cunoştinţa acesteia învinuirea, dându-se, astfel, posibilitatea formulării de probatorii şi apărări.

6. Reprezentantul Ministerului Public susţine că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, ambele dispoziţii supuse controlului de constituţionalitate fiind examinate de Curtea Constituţională, din perspectiva unor critici similare. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 305 alin. (1) şi (3) teza întâi din Codul de procedură penală, reprezentantul Ministerului Public apreciază că se evocă o manieră defectuoasă de aplicare şi interpretare a acestui text de lege. Împrejurarea că legiuitorul a impus mai întâi începerea în rem a urmăririi penale, chiar şi în ipoteza cunoaşterii identităţii făptuitorului, a fost motivată de necesitatea conferirii unor garanţii acestuia, în sensul strângerii unui minim de probe care să susţină bănuiala rezonabilă că acesta este autorul faptei şi a faptului că nu există un impediment referitor la punerea în mişcare a acţiunii penale. În măsura în care majoritatea sau toate probele sunt administrate de procuror în faza exercitării urmăririi penale în rem, acest aspect urmează să fie sancţionat de judecătorul de cameră preliminară, potrivit Codului de procedură penală, în concluzie, solicită menţinerea jurisprudenţei şi respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

7. Prin încheierea din 19 mai 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.314/1/2016/a1, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 123 alin. (2) şi art. 305 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Marcel Bădără, cu ocazia procedurii de cameră preliminară.

8. Prin încheierea din 25 noiembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 3.767/62/2016/a1, Tribunalul Braşov - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 123 alin. (2) şi art. 305 alin. (1) şi (3) teza întâi din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Dan D. Vasile şi Dan V. Vasile, cu ocazia procedurii de cameră preliminară.

9. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că dispoziţiile art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale, în condiţiile în care nu impun, sub sancţiunea nulităţii, obligativitatea înregistrării declaraţiilor martorilor audiaţi în faza urmăririi penale. Apreciază că o astfel de obligaţie în sarcina procurorului ar reprezenta o garanţie esenţială a respectării principiului loialităţii administrării probelor, precum şi a dreptului la un proces echitabil. De asemenea, susţine că neînregistrarea audierilor realizate în cursul urmăririi penale, precum şi nemenţionarea unui motiv concret şi credibil care să justifice lipsa înregistrării, afectează în mod grav credibilitatea declaraţiei date în cursul urmăririi penale, mai ales raportat la faptul că urmărirea penală este o fază nepublică a procesului penal, iar avocatul nu are posibilitatea de a participa la audierile realizate în faza urmăririi penale în rem.

10. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 305 alin. (1) şi (3) teza întâi din Codul de procedură penală, autorii excepţiei apreciază că acestea sunt incompatibile cu exigenţele constituţionale, în măsura în care permit efectuarea urmăririi penale în rem chiar şi ulterior identificării persoanei despre care se presupune că ar fi săvârşit infracţiunea. O atare interpretare încalcă în mod flagrant dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (5), art. 11 alin. (1) şi (2), art. 20, art. 21 alin. (3), art. 24 şi art. 132 alin. (1), dar şi garanţiile fundamentale ale procesului penal, precum şi principiul loialităţii administrării probelor. În continuare, arată că, potrivit jurisprudenţei europene, o persoană dobândeşte statutul de acuzat (suspect) nu din momentul în care acesta îi este atribuit în mod formal de organul de urmărire penală, ci din momentul în care autorităţile judiciare aveau motive plauzibile de a-l suspecta că a săvârşit infracţiuni. Dispoziţiile criticate oferă procurorului posibilitatea de a administra, încă din faza de urmărire penală în rem, întregul material probator necesar pentru a formula acuzaţiile împotriva suspectului, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 6 paragraful 3 lit. a) din Convenţie şi art. 24 alin. (2) din Constituţie.

11. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală apreciază că dispoziţiile art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală nu contravin dispoziţiilor constituţionale, deoarece Legea fundamentală nu instituie o obligaţie a înregistrării declaraţiei martorului cu ocazia audierii lui în faza de urmărire penală. Consideră că neefectuarea înregistrării prevăzute de art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală nu conduce automat la încălcarea dreptului la un proces echitabil. Susţine că, deşi este adevărat că o privare a inculpatului de posibilitatea de a lua cunoştinţă de modul cum au fost administrate probele în etapa urmăririi penale în rem, mai ales în condiţiile în care în faza urmăririi penale in personam s-a respins solicitarea readministrării probelor, poate conduce, în unele situaţii, la o încălcare a dispoziţiilor art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, aceasta este o problemă de apreciere globală a modului cum a fost desfăşurată procedura în această fază procesuală.

12. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură penală, instanţa arată că este firesc ca urmărirea penală să nu fie începută in personam  până la momentul în care nu există indicii rezonabile cu privire la faptul că o anumită persoană a săvârşit fapta, pentru că altfel s-ar aduce atingere drepturilor şi intereselor persoanei respective. Apreciază că aspectele invocate de inculpat au legătură cu interpretarea şi aplicarea cu bună-credinţă a acestor dispoziţii, în sensul de a da posibilitatea inculpatului să beneficieze de toate garanţiile rezultate din dreptul la apărare, aspecte ce nu pot fi rezolvate prin declararea ca neconstituţionale a acestor texte.

13. Tribunalul Braşov - Secţia penală apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penată este întemeiată. Începerea urmăririi penale în rem legitimează organul de cercetare penală să demareze activităţile specifice care duc al realizarea obiectului urmăririi penale, sens în care, după sesizare, are obligaţia să caute şi să strângă datele ori informaţiile cu privire la existenţa infracţiunii, să ia măsuri pentru limitarea consecinţelor acesteia şi să strângă şi să administreze probele necesare cu respectarea exigenţelor consacrate de art. 100 şi art. 101 din Codul de procedură penală referitoare la administrarea probelor, în acord cu principiul loialităţii. Este adevărat că în această etapă, situată după începerea urmăririi penale în rem până la începerea urmăririi penale in personam  - moment la care suspectul dobândeşte potrivit legii procesual penale drepturile prevăzute de lege pentru inculpat, - organul de cercetare penală poate proceda la audierea unor persoane în calitate de martori, cum s-a întâmplat în prezenta cauză. Apreciază că, neexistând o normă imperativă care să impună înregistrarea declaraţiilor unor asemenea martori cu mijloace tehnice audio sau audiovideo, astfel cum se prevede în cazul audierii suspectului/inculpatului în art. 110 alin. (5) din Codul de procedură penală, dispoziţiile art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală generează o diferenţiere nejustificată în faţa legii în cazul acestor declaraţii, care, atunci când se formulează cereri în procedura camerei preliminare, trebuie verificate din perspectiva respectării principiului loialităţii administrării probelor prevăzut în mod expres de art. 101 din Codul de procedură penală. În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 305 alin. (1) şi (3) teza întâi din Codul de procedură penală, apreciază că acestea nu contravin prevederilor constituţionale şi convenţionale invocate. În acest sens, invocă Decizia nr. 236 din 19 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 7 iunie 2016.

14. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

15. Guvernul apreciază că autorul excepţiei invocă elemente de fapt, respectiv pretinse „abuzuri” ale unor procurori în aplicarea dispoziţiilor legale criticate, fiind vorba deci de aspecte care ţin de aplicarea legii, acestea putând fi cenzurate de instanţele judecătoreşti. De asemenea, susţine că, din analiza excepţiei de neconstituţionalitate, se observă că autorul acesteia s-a mărginit să enumere o serie de dispoziţii convenţionale şi constituţionale, fără a arăta în concret în ce constă contradicţia între dispoziţiile criticate şi Constituţie sau Convenţie. Pentru aceste motive, având în vedere dispoziţiile art. 10 alin. (2) şi ale art. 29 din Legea nr. 47/1992, susţine că se impune respingerea excepţiei ca inadmisibilă.

16. În subsidiar, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Astfel, susţine că dispoziţiile art. 305 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură penală nu afectează dreptul inculpatului faţă de care a continuat urmărirea penală in personam , după ce anterior aceasta fusese una în rem, de a beneficia de drepturile şi garanţiile procesuale instituite prin lege, în cadrul unui proces public, judecat de către o instanţă independentă, imparţială şi stabilită prin lege, într-un termen rezonabil. De asemenea, apreciază că dispoziţiile legale criticate nu îngrădesc dreptul inculpatului de a fi asistat de un avocat, ales sau numit din oficiu, avocat care are dreptul să consulte actele dosarului, să exercite drepturile procesuale ale inculpatului, să formuleze plângeri, cereri, memorii, excepţii şi obiecţiuni şi nici nu afectează dreptul acestuia de a beneficia de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării.

17. Referitor la dispoziţiile art. 123 din Codul de procedură penală, arată că acestea prevăd, tocmai ca o garanţie a loialităţii probelor, faptul că audierea martorului se înregistrează prin mijloace tehnice audio sau audiovideo, dacă organul de urmărire penală consideră necesar sau dacă martorul solicită expres aceasta şi înregistrarea este posibilă. Textul nu impune ca această audiere să se facă în toate cazurile, pentru a evita ca acolo unde nu există mijloacele tehnice necesare (fie că acestea nu există deloc, fie, deşi ele există fizic, temporar nu pot fi utilizate), acest lucru să nu împiedice administrarea mijloacelor de probă constând în declaraţiile martorilor.

18. În concluzie, Guvernul apreciază că dispoziţiile de lege criticate nu contravin pactelor şi tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, aceste dispoziţii legale fiind conforme şi cu prevederile art. 11 şi 20 din Constituţie.

19. Avocatul Poporului arată că a transmis punctul său de vedere în dosarele nr. 358D/2016, nr. 1.783D/2015, nr. 126D/2016, nr. 1.860D/2015, nr. 1.569D/2015 şi altele, în sensul că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Totodată, arată că, prin Decizia nr. 236/2016, Curtea Constituţională a statuat că dispoziţiile art. 305 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură penală sunt constituţionale.

20. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

21. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

22. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 123 alin. (2) şi art. 305 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură penală. Dispoziţiile art. 305 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură penală au fost modificate prin art. II pct. 76 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Cu toate acestea, Curtea observă că, în cauză, urmărirea penală a fost efectuată anterior acestor modificări, instanţa de contencios constituţional fiind sesizată, de asemenea, anterior intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă modificatoare. Astfel, Curtea constată că incidente în cauza dedusă judecăţii sunt dispoziţiile art. 305 alin. (1)şi (3) din Codul de procedură penală în forma de dinainte de modificările operate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016. Dispoziţiile criticate au următorul conţinut:

- Art. 123 alin. (2): „în cursul urmăririi penale, audierea martorului se înregistrează prin mijloace tehnice audio sau audiovideo, dacă organul de urmărire penală consideră necesar sau dacă martorul solicită expres aceasta şi înregistrarea este posibilă.”;

- Art. 305 alin. (1) şi (3): „(1) Când actul de sesizare îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege şi se constată că nu există vreunul dintre cazurile care împiedică exercitarea acţiunii penale prevăzute la art. 16 alin. (1), organul de urmărire penală dispune începerea urmăririi penale cu privire la faptă. [...]

(3) Când din datele şi probele existente în cauză rezultă indicii rezonabile că o anumită persoană a săvârşit fapta pentru care s-a început urmărirea penală, procurorul dispune ca urmărirea penală să se efectueze în continuare faţă de aceasta, care dobândeşte calitatea de suspect

23. Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că textele criticate contravin prevederilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin. (5) potrivit căruia, în România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie, art. 11 alin. (1) şi (2) referitor la dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 alin. (3) potrivit căruia părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, art. 24 referitor la dreptul la apărare şi art. 132 alin. (1) referitor la statutul procurorilor. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

24. Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală, Curtea observă că, prin Decizia nr. 749 din 13 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 16 martie 2017, răspunzând unor critici similare celor formulate în prezenta cauză, a respins excepţia de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată. Cu acel prilej, Curtea a reţinut că dispoziţiile art. 123 alin. (2) din Codul de procedură penală dispun în sensul că, în cursul urmăririi penale, audierea martorului se înregistrează prin mijloace tehnice audio sau audiovideo, dacă organul de urmărire penală consideră necesar sau dacă martorul solicită expres aceasta şi înregistrarea este posibilă. Astfel, în acest caz, spre deosebire de cel prevăzut la art. 110 alin. (5) din Codul de procedură penală, legiuitorul nu a mai prevăzut expres obligaţia organului de urmărire penală de a înregistra audierea martorilor. În acest context, Curtea a reţinut că, potrivit art. 123 alin. (1) din Codul de procedură penală, transpunerea în formă scrisă a declaraţiei martorului urmează regulile prevăzute pentru consemnarea declaraţiei suspectului sau inculpatului. Totodată, în cazul audierii martorului sunt aplicabile regulile generale în materia audierii persoanelor cuprinse în secţiunea 1 a capitolului II al titlului IV din Codul de procedură penală. Curtea a observat, de asemenea, că, în cazul în care apreciază că i s-a adus o vătămare prin neînregistrarea prin mijloace tehnice audio sau audiovideo a audierii martorului, inculpatul are posibilitatea, până la închiderea procedurii de cameră preliminară, să solicite înlăturarea acestui mijloc de probă, potrivit art. 282 alin. (1) şi alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală.

25. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură penală, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 236 din 19 aprilie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 7 iunie 2016 şi Decizia nr. 260 din 5 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 5 august 2016, răspunzând unor critici similare celor formulate în prezenta cauză, a respins excepţia de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată. Cu acele prilejuri, Curtea a constatat că reglementarea etapei urmăririi penale în rem garantează caracterul echitabil al desfăşurării urmăririi penale, astfel încât orice acte de cercetare să se desfăşoare într-un cadru procesual şi nicio persoană să nu fie pusă sub acuzaţie în lipsa unor date sau probe din care să rezulte indicii rezonabile că a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală. În ceea ce priveşte intervalul de timp ce separă momentul începerii urmăririi penale în rem de momentul începerii urmăririi penale in personam , Curtea a constatat că acesta nu este strict şi expres determinat de dispoziţiile Codului de procedură penală. Cu toate acestea, dispoziţia procesual penală precizează că procurorul dispune ca urmărirea penală să se efectueze în continuare faţă de o persoană când din datele şi probele existente în cauză rezultă indicii rezonabile că aceasta a săvârşit fapta pentru care s-a început urmărirea penală. Astfel, procurorul este obligat ca, în momentul în care există indicii rezonabile că o persoană a săvârşit fapta pentru care s-a început urmărirea penală, să dispună continuarea urmăririi penale faţă de acea persoană. Aceasta rezultă din folosirea de către legiuitor a verbului la modul imperativ „dispune”, iar nu „poate dispune”, astfel încât nu se poate interpreta că există o facultate a procurorului de a amâna momentul începerii urmăririi penale in personam  până la realizarea probaţiunii necesare pentru punerea în mişcare a acţiunii penale şi dispunerea directă a acestei măsuri.

26. De asemenea, Curtea a reţinut că nu poate fi primită nici susţinerea potrivit căreia posibilitatea procurorului de a începe urmărirea penală afectează principiul imparţialităţii care guvernează activitatea procurorilor, consacrat de art. 132 alin. (1)din Legea fundamentală, deoarece, potrivit art. 100 alin. (1) din Codul de procedură penală, în cursul urmăririi penale, organul de urmărire penală strânge şi administrează probe atât în favoarea, cât şi în defavoarea suspectului sau a inculpatului, din oficiu ori la cerere. De aceea, ţinând seama de aceste prevederi, precum şi de pregătirea profesională a procurorilor, Curtea a constatat că faţă de aceştia funcţionează prezumţia îndeplinirii cu bună-credinţă a activităţii lor, astfel încât să nu se ajungă la încălcarea drepturilor fundamentale ale persoanelor supuse unor proceduri penale.

27. Faptul că de la data începerii urmăririi penale în rem şi până la data începerii urmăririi penale in personam  trece o perioadă mai mare de timp nu reprezintă o problemă de constituţionalitate, întrucât, în funcţie de circumstanţele fiecărei speţe, timpul necesar fundamentării bănuielii rezonabile că o anumită persoană a săvârşit o infracţiune poate fi mai mare sau mai mic. Aşa fiind, din perspectiva acestor critici, Curtea a constatat că acestea nu pot fi primite, întrucât nu se poate admite ideea înfrângerii prezumţiei de constituţionalitate ca urmare a aplicării unor dispoziţii în contradicţie cu legea ori cu principiile fundamentale. De altfel, prevederile art. 305 alin. (3) din Codul de procedură penală stabilesc în mod clar că, atunci când există indicii rezonabile că o anumită persoană a săvârşit fapta pentru care s-a început urmărirea penală, procurorul va dispune continuarea urmăririi penale faţă de aceasta, care dobândeşte calitatea de suspect.

28. În măsura în care, în dezacord cu aceste prevederi, procurorul nu respectă aceste exigenţe, atunci, în cazul emiterii rechizitoriului, suspectul devenit inculpat poate supune cenzurii judecătorului de cameră preliminară verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, întrucât potrivit art. 342 şi art. 345 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală, în procedura de filtru, judecătorul de cameră preliminară are posibilitatea să constate nulitatea relativă şi să excludă actele de urmărire penală şi probele administrate cu încălcarea legii care conferă, între altele, şi un drept efectiv la apărare.

29. În acest sens, Curtea a constatat că prevederile art. 282 alin. (1) din Codul de procedură penală stabilesc că încălcarea dispoziţiilor legale determină nulitatea actului atunci când, prin nerespectarea cerinţei legale, s-a adus o vătămare drepturilor părţilor ori ale subiecţilor procesuali principali, care nu poate fi înlăturată altfel decât prin desfiinţarea actului. De aceea, ori de câte ori toate sau majoritatea probelor din faza de urmărire penală au fost administrate numai în cursul urmăririi penale în rem, atunci se pot pune în discuţie aspecte de aplicare a legii cu nesocotirea garanţiilor specifice dreptului la un proces echitabil, cum ar fi dreptul suspectului de a fi informat cu privire la fapta pentru care este cercetat şi încadrarea juridică a acesteia, de a consulta dosarul, în condiţiile legii, de a avea un avocat ales sau unul din oficiu pentru cazurile de asistenţă obligatorie, de a propune administrarea de probe, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii, de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei, de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege, de a fi informat cu privire la drepturile sale ori dreptul de a beneficia de alte drepturi prevăzute de lege. Câtă vreme, în funcţie de particularităţile fiecărui caz, este dovedită privarea suspecţilor/inculpaţilor de drepturile conferite de Codul de procedură penală, fiindu-le grav afectat dreptul la apărare în cursul urmăririi penale, atunci probele şi actele întocmite cu nerespectarea exigenţelor legale pot fi înlăturate până la încheierea procedurii de cameră preliminară.

30. Aşa fiind, Curtea a constatat că aceste neajunsuri nu sunt o consecinţă a conţinutului normativ al prevederilor art. 305 alin, (1) şi (3) din Codul de procedură penală, ci reprezintă o posibilă aplicare defectuoasă a lor şi că, în acord cu exigenţele dreptului la un proces echitabil, persoana interesată are posibilitatea să conteste legalitatea anumitor probe şi acte de urmărire penală şi să se opună utilizării lor în procedura de filtru. Pe de altă parte, faptul că nu este posibilă dobândirea calităţii oficiale de suspect imediat ce organele de urmărire penală au fost sesizate cu privire la săvârşirea unei fapte penale de către una sau mai multe persoane reprezintă o garanţie justificată de necesitatea protejării drepturilor persoanelor împotriva cărora a fost formulată o astfel de sesizare, pentru ca acestea să nu fie supuse unor acuzaţii penale fără o minimă verificare a susţinerilor din care să rezulte atât existenţa faptei şi inexistenţa vreunui caz care împiedică exercitarea acţiunii penale, cât şi suspiciunea rezonabilă că au săvârşit o faptă prevăzută de legea penală.

31. Neintervenind elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţiile deciziilor amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

32. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Marcel Bădără în Dosarul nr. 1.314/1/2016/a1 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală şi de Dan D. Vasile şi Dan V. Vasile în Dosarul nr. 3.767/62/2016/a1 al Tribunalului Braşov - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 123 alin. (2) şi art. 305 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală şi Tribunalului Braşov - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 4 aprilie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Mariţiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER

 

În temeiul prevederilor art. 16 lit. I) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 pct. 15 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Feroviară Română - AFER va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 2.180/2012 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 830 din 11 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

 

Bucureşti, 19 iunie 2017.

Nr. 683.

 

ANEXĂ

 

TARIFELE

pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER

 

Art. 1. - Pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER, denumită în continuare AFER, se aplică următoarele tipuri de tarife:

a) tarif orar;

b) tarif fix;

c) tarif procentual;

d) tarif proporţional;

e) tarif stabilit prin contract.

Art. 2. - (1) Tariful orar este de 15 euro pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de AFER pentru operatorii economici.

(2) Plata tarifelor prevăzute la art. 1 se face în lei, la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României valabil în ziua efectuării plăţii, sau în euro, în funcţie de prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Prestaţiile de activităţi specifice efectuate de AFER pentru care se aplică tarif orar şi numărul de ore/om necesare pentru fiecare activitate sunt prezentate în tabelul nr. 1.

(4) Prestaţiile de activităţi specifice efectuate de AFER pentru care se aplică tarif fix sunt prezentate în tabelul nr. 2.

(5) Prestaţiile de activităţi specifice repetitive efectuate de AFER pentru care se aplică tarif procentual din valoarea tarifului aplicat pentru prestaţia iniţială sunt prezentate în tabelul nr. 3.

(6) Prestaţiile de activităţi specifice efectuate de AFER cu grad mare de complexitate, inclusiv documente emise, după caz, pentru care tariful se stabileşte prin contract în funcţie de cererea solicitantului sunt prezentate în tabelul nr. 4.

Art. 3. - (1) La tariful orar se aplică coeficienţi de corecţie care se stabilesc în funcţie de clasele de risc şi provenienţa produselor/serviciilor, precum şi de urgenţa solicitată pentru realizarea prestaţiei AFER, după cum urmează:

a) coeficient de corecţie pentru clasa de risc, k1:

k1  = 1 pentru produsele/serviciile care se încadrează în clasele de risc 2B şi 3;

k1 = 1,2 pentru produsele/serviciile care se încadrează în clasa de risc 2A;

k1 = 1,6 pentru produsele/serviciile care se încadrează în clasa de risc 1B;

k1 = 1,8 pentru produsele/serviciile care se încadrează în clasa de risc 1A.

Clasele de risc sunt definite conform reglementărilor în vigoare privind admiterea tehnică a produselor/serviciilor feroviare;

b) pentru produsele/serviciile care vor fi utilizate experimental (tehnologii/produse noi pe pian naţional), prezentarea documentaţiei într-o altă limbă decât cea română, tarifului orar i se aplică un coeficient de corecţie k2 = 1,5.

(2) în cazul în care beneficiarul solicită efectuarea prestaţiilor specifice în termene mai scurte decât cele prevăzute în reglementările în vigoare, tarifelor li se aplică un coeficient de corecţie k3 = 2.

Art. 4. - Tariful proporţional se aplică pentru activităţile de inspecţie tehnică şi elaborare de norme şi normative tehnice feroviare. Valoarea tarifului aferent activităţii de elaborare de norme şi normative tehnice feroviare aprobate prin ordin al ministrului transporturilor şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, este calculată prin aplicarea unui procent de 0,5% la valoarea producţiei fizice pentru care se asigură inspecţia tehnică. Valoarea tarifului aferent activităţii de inspecţie tehnică este calculată prin aplicarea unui procent de 0,5% la valoarea producţiei fizice pentru care se asigură inspecţia tehnică.

 

Tabelul nr. 1

 

Prestaţiile de activităţi specifice efectuate de AFER pentru care se aplică tarif orar şi numărul de ore/om necesare pentru flecare activitate

 

Nr. crt.

Activitate

Normă timp (ore/om)

1.

OBŢINEREA LICENŢEI DE TRANSPORT FEROVIAR DE MĂRFURI ŞI/SAU CĂLĂTORI

-

1.1.

Verificarea îndeplinirii cerinţelor privind onorabilitatea, competenţa profesională, capacitatea financiară şi acoperirea riscurilor de răspundere civilă pentru obţinerea unei licenţe de mărfuri şi/sau călători, inclusiv numai pentru tracţiunea trenurilor

-

1.1.1.

Verificarea preliminară a dosarului depus în vederea obţinerii licenţei de transport feroviar (exclusiv capacitate financiară)

50

1.1.2.

Verificarea deţinerii capacităţii financiare în vederea obţinerii licenţei de transport feroviar

90

1.1.3.

Efectuarea vizitei de evaluare şi eliberarea licenţei de transport feroviar

100

1.2.

Reexaminări, modificări pe durata valabilităţii licenţei de transport feroviar de mărfuri şi/sau călători

-

1.2.1.

Reexaminarea îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei, în vederea acordării vizei periodice

76

1.2.2.

Eliberarea unei licenţe temporare ca urmare a suspendării/retragerii celei eliberate anterior

120

1.2.3.

Eliberarea unei noi licenţe ca urmare a modificării situaţiei juridice a operatorului economic

52

1.2.4.

Eliberarea unei licenţe modificate ca urmare a extinderii/restrângerii domeniului serviciilor de transport

76

1.2.5.

Eliberarea unei licenţe modificate ca urmare a extinderii/restrângerii domeniului serviciilor cu transport mărfuri periculoase

4

1.2.6.

Eliberarea unei licenţe modificate ca urmare a schimbării denumirii operatorului economic

16

1.2.7.

Eliberarea unei licenţe modificate ca urmare a schimbării datelor de contact ale operatorului economic

4

1.3.

Verificări pe durata valabilităţii licenţei de transport feroviar de mărfuri şi/sau călători

-

1.3.1.

Verificarea anuală a îndeplinirii cerinţelor de asigurare a responsabilităţii civile cu reactualizare anexă

32

1.3.2.

Verificarea anuală a deţinerii capacităţii financiare

90

1.3.3.

Verificarea anuală a modului de respectare şi menţinere a cerinţelor care au stat la baza acordării/vizării periodice a licenţei, desfăşurată la sediul societăţii

40

1.3.4.

Verificarea îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei, în vederea ridicării suspendării

40

 

2.

OBŢINEREA LICENŢEI PENTRU EFECTUAREA SERVICIILOR NUMAI DE MANEVRĂ FEROVIARĂ

-

2.1.

Verificarea îndeplinirii cerinţelor privind onorabilitatea, competenţa profesională, capacitatea financiară şi acoperirea riscurilor de răspundere civilă în vederea acordării licenţei pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară

-

2.1.1.

Verificarea preliminară a dosarului depus în vederea obţinerii licenţei pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară (exclusiv capacitate financiară)

32

2.1.2.

Verificarea deţinerii capacităţii financiare în vederea obţinerii licenţei pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară

90

2.1.3.

Efectuarea vizitei de evaluare şi eliberarea licenţei pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară

68

2.2.

Reexaminări, modificări pe durata valabilităţii licenţei pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară

 

2.2.1.

Reexaminarea îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei, în vederea acordării vizei periodice

52

2.2.2.

Eliberarea unei licenţe temporare ca urmare a suspendării/retragerii celei eliberate anterior

96

2.2.3.

Eliberarea unei noi licenţe ca urmare a modificării situaţiei juridice a operatorului economic

36

2.2.4.

Eliberarea unei licenţe modificate ca urmare a extinderii/restrângerii domeniului serviciilor cu manevră mărfuri periculoase

4

2.2.5.

Eliberarea unei licenţe modificate ca urmare a schimbării denumirii operatorului economic

16

2.2.6.

Eliberarea unei licenţe modificate ca urmare a schimbării datelor de contact ale operatorului economic

4

2.3.

Verificări pe durata valabilităţii licenţei pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară

-

2.3.1.

Verificarea anuală a îndeplinirii cerinţelor de asigurare a responsabilităţii civile cu reactualizare anexă

32

2.3.2.

Verificarea anuală a deţinerii capacităţii financiare

90

2.3.3.

Verificarea anuală a modului de respectare şi menţinere a cerinţelor care au stat la baza acordării/vizării periodice a licenţei, desfăşurată la sediul societăţii

32

2.3.4.

Verificarea îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei. În vederea ridicării suspendării

32

 

3.

OBŢINEREA LICENŢEI PENTRU TRANSPORT URBAN CU METROUL

-

3.1.

Verificarea îndeplinirii cerinţelor privind onorabilitatea, competenţa profesională, capacitatea financiară şi acoperirea riscurilor de răspundere civilă în vederea acordării licenţei pentru operatorii care efectuează transport urban cu metroul

-

3.1.1.

Verificarea preliminară a dosarului depus în vederea obţinerii licenţei pentru transport urban cu metroul (exclusiv capacitate financiară)

50

3.1.2.

Verificarea deţinerii capacităţii financiare în vederea obţinerii licenţei pentru transport feroviar cu metroul

90

3.1.3.

Efectuarea vizitei de evaluare şi eliberarea licenţei pentru transport urban cu metroul

100

3.2.

Reexaminări, modificări pe durata valabilităţii licenţei pentru transport urban cu metroul

-

3.2.1.

Reexaminarea îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei, în vederea acordării vizei periodice

76

3.2.2.

Eliberarea unei licenţe temporare ca urmare a suspendării/retragerii celei eliberate anterior

120

3.2.3.

Eliberarea unei noi licenţe ca urmare a modificării situaţiei juridice a operatorului economic

52

3.2.4.

Eliberarea unei licenţe modificate ca urmare a schimbării denumirii operatorului economic

16

3.2.5.

Eliberarea unei licenţe modificate ca urmare a schimbării datelor de contact ale operatorului economic

4

3.3.

Verificări pe durata valabilităţii licenţei pentru transport urban cu metroul

-

3.3.1.

Verificarea anuală a îndeplinirii cerinţelor de asigurare a responsabilităţii civile cu reactualizare anexă

32

3.3.2.

Verificarea anuală a deţinerii capacităţii financiare

90

3.3.3.

Verificarea îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei, în vederea ridicării suspendării

40

 

4.

OBŢINEREA LICENŢEI DE INTERMEDIERE A ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT PE CALEA FERATĂ

-

4.1.

Verificarea documentelor şi acordarea licenţei de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată

-

4.1.1.

Verificarea preliminară a dosarului depus în vederea obţinerii licenţei de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată

40

4.1.2.

Efectuarea vizitei de evaluare şi eliberarea licenţei de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată

90

4.2.

Reexaminări, modificări pe durata valabilităţii licenţei de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată

-

4.2.1.

Reexaminarea îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei, în vederea acordării vizei periodice

64

4.2.2.

Eliberarea unei licenţe temporare ca urmare a suspendării/retragerii celei eliberate anterior

64

4.2.3.

Eliberarea unei noi licenţe ca urmare a modificării situaţiei juridice a operatorului economic

36

4.2.4.

Eliberarea unei licenţe modificate ca urmare a schimbării denumirii operatorului economic

16

4.2.5.

Eliberarea unei licenţe modificate ca urmare a schimbării datelor de contact ale operatorului economic

4

4.3.

Verificări pe durata valabilităţii licenţei de intermediere a activităţii de transport pe calea ferată

-

4.3.1.

Verificarea îndeplinirii cerinţelor care au stat la baza acordării licenţei, în vederea ridicării suspendării

32

 

5.

AUTORIZARE FURNIZORI FEROVIARI/OMOLOGARE TEHNICĂ SAU AGREMENTARE TEHNICĂ

Norma de timp autorizare furnizori feroviari/Norma de timp omologare tehnică sau agrementare tehnică

5.1.

Construcţia şi repararea instalaţiilor de centralizare electronică

78/45

5.2.

Construcţia şi repararea locomotivelor sau vehiculelor motoare speciale (maşini şi utilaje de cale, drezine, macarale, pluguri de zăpadă etc.)

78/50

5.3.

Construirea, repararea şi întreţinerea lucrărilor de artă (poduri, podeţe, viaducte, tuneluri, galerii şi staţii de metrou)

72/32

5.4.

Construirea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor SCB, TTR, IFTE

78/26

5.5.

Fabricarea şi repararea vagoanelor de călători, automotoarelor diesel, ramelor automotoare diesel şi electrice, ramelor electrice de metrou, vagoanelor laborator, uzină, de intervenţie, furgon, de uz administrativ etc.

78/35

5.6.

Fabricarea şi repararea vagoanelor de marfă şi a altor vehicule

78/30

5.7.

Fabricarea şi repararea echipamentelor complexe (boghiuri, echipamente electrice/electronice, aparate de frână, motoare, compresoare, transformatoare, grupuri electrogene, convertizoare etc.)

78/26

5.8.

Revizii planificate vehicule

58/22

5.9.

Spălarea vagoanelor cisternă

58/22

5.10.

Construcţia, repararea şi întreţinerea liniilor CF în execuţie mecanizată

58/22

5.11.

Fabricarea şi repararea de produse şi piese de schimb, implicate funcţional în siguranţa circulaţiei, neclasificate altundeva - n.c.a.

58/32

5.12.

Spălarea - dezinfectarea vagoanelor de marfă

58/22

5.13.

Salubrizarea vagoanelor de dormit şi cuşetă

40/16

5.14.

Agregate pentru balast de cale ferată

58/22

5.15.

Salubrizarea vagoanelor de călători

40/16

5.16.

Fabricarea şi repararea produselor şi pieselor de schimb neimplicate funcţional în siguranţa circulaţiei n.c.a.

58/22

5.17.

întreţinerea clădirilor

39/15

5.18.

Salubrizarea staţiilor

40/16

5.19.

întreţinerea şi repararea liniilor CF în execuţie manuală

39/15

5.20.

Furnizarea de servicii de proiectare şi consultanţă în domeniul feroviar

78/26

5.21.

Furnizarea de studii topografice şi geotehnice

78/26

5.22.

Produse obţinute prin prelucrarea lemnului (stâlpi, dibluri)

58/22

5.23.

Furnizarea de servicii de management al realizării proiectelor feroviare

88/64

5.24.

Fabricarea şi repararea elementelor care alcătuiesc infrastructura feroviară (poduri şi podeţe metalice şi/sau de beton, structuri şi construcţii metalice şi/sau de beton şi componente ale acestora, destinate infrastructurii şi instalaţilor feroviare etc.)

64/32

5.25.

Servicii şi lucrări implicate funcţionai în siguranţa circulaţiei n.c.a.

58/32

5.26.

Servicii şi lucrări neimplicate funcţional în siguranţa circulaţiei n.c.a.

58/22

5.27.

Servicii de furnizare a încercărilor şi verificărilor în laborator şi in situ de către persoane juridice nerezidente în România

-/64

5.28.

Evaluare la sediul solicitantului în cazul produselor, lucrărilor şi serviciilor pentru care este necesară deplasare externă (ore/evaluator) (unde n - numărul de produse/lucrări/servicii ce fac obiectul unei deplasări externe)

NOTĂ:

Norma de timp se aplică procesului de agrementare/omologare tehnică numai pentru situaţia în care se efectuează evaluare la sediul solicitantului. Norma de timp se însumează cu normele de timp stabilite conform poziţiilor specifice pentru agrementare/omologare tehnică din tabel. Norma de timp se multiplică cu numărul de evaluatori utilizaţi în proces.

28 + 5(n-1)

 

6.

CERTIFICAREA DE SIGURANŢĂ

-

6.1.

Certificatul de siguranţă partea A (evaluarea sistemului de management al siguranţei al operatorilor de transport feroviar)

-

6.1.1.

Evaluarea documentelor sistemului de management al siguranţei în vederea eliberării certificatului de siguranţă partea A pentru servicii de transport feroviar tip A (transport feroviar de călători desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), tip B (transport feroviar de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), tip Aşi B (transport feroviar de călători şi de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu)

96

6.1.2.

Evaluarea documentelor şi verificarea implementării sistemului de management al siguranţei în vederea eliberării certificatului de Siguranţă partea A pentru servicii de transport feroviar tip C (numai manevră feroviară în interes public sau în interes public şi propriu)

48

6.2.

Certificatul de siguranţă partea B pentru servicii de transport feroviar tip Aşi tip B

-

6.2.1.

Evaluarea documentelor în vederea eliberării certificatului de siguranţă partea B, pentru servicii de transport feroviar tip A (transport feroviar de călători desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), tip B (transport feroviar de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu) sau tip A şi B (transport feroviar de călători şi de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), ca urmare a înscrierii sau completării cu noi secţii de circulaţie în anexa l la certificatul de siguranţă partea B, pentru secţii de circulaţie ce însumează mai puţin de 50 km

60

6.2.2.

Evaluarea documentelor în vederea eliberării certificatului de siguranţă partea B, pentru servicii de transport feroviar tip A (transport feroviar de călători desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), tip B (transport feroviar de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu) sau tip A şi B (transport feroviar de călători şi de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), ca urmare a înscrierii sau completării cu noi secţii de circulaţie în anexa I la certificatul de siguranţă partea B, pentru secţii de circulaţie ce însumează între 51 şi 200 km

90

6.2.3.

Evaluarea documentelor în vederea eliberării certificatului de siguranţă partea B, pentru servicii de transport feroviar tip A (transport feroviar de călători desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), tip B (transport feroviar de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu) sau tip A şi B (transport feroviar de călători şi de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), ca urmare a înscrierii sau completării cu noi secţii de circulaţie în anexa I la certificatul de siguranţă partea B, pentru secţii de circulaţie mai mari de 200 km

108

6.2.4.

Evaluarea documentelor în vederea eliberării certificatului de siguranţă partea B, pentru servicii de transport feroviar tip A (transport feroviar de călători desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), tip B (transport feroviar de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu) sau tip A şi B (transport feroviar de călători şi de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), ca urmare a înscrierii sau completării cu noi vehicule în anexa li la certificatul de siguranţă partea B

5/vehicul

6.3.

Certificatul de siguranţă partea B pentru servicii de transport feroviar tip C

-

6.3.1.

Evaluarea documentelor în vederea eliberării certificatului de siguranţă partea B pentru servicii de transport feroviar tip C (numai manevră feroviară în interes public sau în interes public şi propriu)

48

6.3.2.

Evaluarea documentelor în vederea eliberării anexei I la certificatul de siguranţă partea B pentru servicii de transport feroviar tip C (numai manevră feroviară în interes public sau în interes public şi propriu) pentru completarea cu noi zone de manevră

7

6.3.3.

Evaluarea documentelor pentru eliberarea unei noi anexe II la certificatul de siguranţă partea B pentru servicii de transport feroviar tip C (numai manevră feroviară în interes public sau în interes public şi propriu), ca urmare a introducerii de locomotive

35

euro/locomotivă

6.4.

Evaluarea tehnică a materialului rulant în vederea înscrierii în certificatul de siguranţă, aflat la o distanţă mai mică de 200 km (vehicul)

16

6.5.

Evaluarea tehnică a materialului rulant în vederea înscrierii în certificatul de siguranţă, aflat la o distanţă mai mare de 200 km (vehicul)

24

 

7.

AUTORIZAREA DE SIGURANŢA A ADMINISTRATORULUI/GESTIONARULUI DE INFRASTRUCTURĂ/AUTORIZAREA TRANSPORTULUI CU METROUL

-

7.1.

Autorizaţia de siguranţă partea A (evaluarea sistemului de management al siguranţei al administratorului/gestionarului de infrastructură)

-

7.1.1.

Evaluarea documentelor şi verificarea implementării sistemului de management al siguranţei în vederea eliberării autorizaţiei de siguranţă partea A

40

7.1.2.

Evaluarea documentelor în vederea eliberării autorizaţiei de siguranţă partea B pentru secţii de circulaţie ce însumează mai puţin de 50 km

24

7.1.3.

Evaluarea documentelor în vederea eliberării autorizaţiei de siguranţă partea B pentru secţii de circulaţie ce însumează între 51 şi 100 km

32

7.1.4.

Evaluarea documentelor în vederea eliberării autorizaţiei de siguranţă partea B pentru secţii de circulaţie ce însumează între 101 şi 150 km

40

7.1.5.

Evaluarea documentelor în vederea eliberării autorizaţiei de siguranţă partea B pentru secţii de circulaţie ce însumează între 151 şi 200 km

48

7.1.6.

Evaluarea documentelor în vederea eliberării autorizaţiei de siguranţă partea B pentru secţii de circulaţie ce însumează peste 200 km

60

7.2.

Acordarea autorizaţiei pentru transportul urban cu metroul

130

 

8.

ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI PENTRU CENTRE DE INSTRUIRE

-

8.1.

Autorizarea centrelor de instruire

50

 

9.

PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A SUBSISTEMELOR STRUCTURALE ŞI A VEHICULELOR FEROVIARE

-

9.1.

Autorizarea de punere în funcţiune a unui subsistem structural: infrastructură, energie, comandă-control şi semnalizare, material rulant sau părţi ale acestora

78

9.2.

Autorizarea de punere în funcţiune a unui tip de vehicul

T= N x V

N = număr de subsisteme structurale nou-construite, modernizate sau reînnoite din componenţa vehiculului

V = tariful aferent autorizării punerii în funcţiune pentru un subsistem structural

9.3.

Autorizarea pentru punerea în funcţiune a liniilor ferate industriale nou-construite/modernizate

Tariful se calculează cu formula:

T = Nt x To x k1 x k3 + Tfix

Nt - 78 de ore (norma de timp)

To = tarif orar

k1 = pentru produsele/serviciile care se încadrează în clasa de risc 1A

Tfix = 20 euro (pentru eliberarea autorizaţiei)

78

9.4.

Examinarea iniţială a documentaţiei şi evaluarea preliminară în vederea aplicării procedurii de evaluare a conformităţii şi/sau a adecvării pentru utilizare pentru element constitutiv de interoperabilitate - ECI, respectiv produs sau serviciu destinat domeniului feroviar.

NOTE:

* ore pentru sediu şi un punct de lucru

** ore pentru frecare punct de lucru suplimentar

58*+ 24**

9.5.

Examinarea iniţială a documentaţiei şi evaluarea preliminară în vederea aplicării procedurii de verificare pentru subsistem structural, vehicul sau parte a acestuia.

NOTE:

* ore pentru sediu şi un punct de lucru ** ore pentru fiecare punct de lucru suplimentar

105*+ 24**

 

10.

APROBAREA REGULAMENTULUI TEHNIC DE EXPLOATARE A LINIILOR FERATE INDUSTRIALE ŞI ACORDAREA AUTORIZAŢIEI DE EXPLOATARE

-

10.1.

Aprobarea regulamentului tehnic de exploatare a liniilor ferate industriale - cu lungime constructivă mai mică de 3.000 m/peste 3.000 m (tarif/km de linie ferată industrială)

40/64

10.2.

Modificarea regulamentului tehnic de exploatare a liniilor ferate industriale aprobat

16

10.3.

Verificarea documentelor şi acordarea autorizaţiei de exploatare a liniilor ferate industriale - de categoriile I şi II/categoriile III şi IV

120/100

 

11.

VERIFICAREA DOCUMENTELOR ŞI EMITEREA AVIZELOR AFER PENTRU CONSTRUIREA, MODIFICAREA SAU DESFIINŢAREA LINIILOR FERATE INDUSTRIALE/AUTORIZAŢIEI AFER PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢIE LA O LINIE FERATĂ INDUSTRIALĂ FĂRĂ ACCES LA INFRASTRUCTURA FEROVIARĂ

16/16

 

12.

ATESTAREA DISPOZITIVELOR SPECIALE ŞI STANDURILOR

-

12.1.

Standuri pentru verificarea pneumatică a etanşeităţii semiacuplărilor de aer, robinetelor, rezervoarelor Standuri pentru probarea hidraulică de rezistenţă

10

12.2.

Standuri pentru verificarea dezechilibrului static al roţilor Standuri pentru probarea arcurilor de suspensie

Standuri pentru subansambluri ale aparatelor de tracţiune/legare/ciocnire

Standuri pentru probarea elementelor de robinetărie specifice transportului de mărfuri periculoase Standuri pentru probarea, reglarea presostatelor, termostatelor Standuri pentru etalonarea manometrelor

Standuri pentru verificarea contactorilor electropneumatici şi electromagnetici Standuri pentru probarea supapelor de siguranţă, evacuarea şi alimentarea întârziată

12

12.3.

Standuri pentru probarea injectoarelor Standuri pentru încercări la şoc ale saboţilor

Standuri pentru încercarea la tracţiune a axelor triunghiulare şi a barelor de tracţiune Standuri pentru încercarea aparatelor de ciocnire, tracţiune şi legare

Standuri pentru controlul nedistructiv al produselor metalice (CUS, pulberi magnetice, lichide penetrante)

Standuri pentru probarea, reglarea releelor, elementelor de reglare, control şi comandă, amplificatoarelor de relee Standuri pentru rezistenţa electrică a osiei montate

Standuri pentru probarea valvelor de descărcare, ventilelor antipatinaj, ventilelor de cântărire, releelor reglabile, regulatoarelor de presiune

13

12.4.

Standuri pentru probarea regulatoarelor automate de timonerie Standuri pentru probarea regulatoarelor automate de tensiune Standuri pentru probe finale la instalaţia de frână (fixe şi mobile)

Standuri pentru verificarea dezechilibrului dinamic al osiei montate, axelor cardanice Standuri pentru probarea regulatoarelor centrifugale de presiune, antipatinaj, de combustibil Standuri pentru probarea pompelor de injecţie, de ulei Standuri pentru probarea atacurilor de osie

Stand pentru verificarea tiparelor de măsurat ecartamentul şi nivelul transversal al liniei de cale ferată

14

12.5.

Standuri pentru probarea electrocompresoarelor Standuri pentru boghiuri sub sarcină Standuri pentru probarea amortizoarelor

Standuri pentru probarea instalaţiilor DSV, vitezometrelor, vitezografelor Standuri pentru probarea maşinilor electrice pentru servicii auxiliare Standuri pentru proba de ploaie la vehicule feroviare

15

12.6.

Standuri pentru verificarea instalaţiei INDUŞI Standuri pentru probarea maşinilor electrice de tracţiune

Standuri pentru robinetul autoregulator KD2, releelor de presiune DU15, KR2, triplei valve ordinare V5 Standuri pentru verificarea finală a reglajelor suspensiei (linii de planeitate controlată)

Standuri pentru verificarea componentelor electrice, pneumatice, hidraulice (standuri multifuncţionale)

16

12.7.

Standuri pentru distribuitoare de aer HIK, KE Standuri pentru verificarea gabaritelor

17

12.8.

Standuri pentru măsurarea şasiurilor şi cutiilor

Standuri pentru probarea electromecanismelor de macaz

Standuri pentru presarea/depresarea componentelor osiei montate

18

12.9.

Standuri pentru măsurarea cadrelor de boghiuri

Standuri pentru verificări finale al instalaţii electrice

Standuri pentru probarea turbosuflantelor, compresoarelor (proba de tip)

Standuri pentru probe reostatice la locomotivele diesel-electrice

Standuri pentru măsurarea/reglarea sarcinilor statice pe roţi şi osii

19

12.10.

Standuri pentru probarea transmisiilor hidraulice

Standuri pentru verificarea ansamblurilor pneumatice, electrice, hidraulice (standuri multifuncţionale) Standuri pentru probarea motoarelor diesel

20

12.11.

Dispozitive simple, tip calibru - şablon pentru verificarea cotei qr

4

12.12.

Dispozitive tip şablon şi dispozitive pentru cel mult două caracteristici proprii şi pentru cel mult două caracteristici măsurate

5

12.13.

Dispozitiv pentru măsurarea dimensiunilor buzei roţii/bandajului

6

12.14.

Tipar pentru măsurarea ecartamentului şi nivelului transversal al liniei de cale ferată Cărucior pentru măsurat calea Dispozitiv pentru măsurat uzura şinei

7

12.15.

Standuri şi dispozitive speciale n.c.a.

12

 

13.

AUTORIZAREA LABORATOARELOR DE ÎNCERCĂRI PENTRU ŢINEREA SUB CONTROL A PRODUSELOR FEROVIARE ŞI DETERMINAREA CARACTERISTICILOR LUCRĂRILOR ŞI SERVICIILOR FEROVIARE

-

13.1.

Laboratoare cu până la 15 încercări

44

13.2.

Laboratoare cu 16-30 de încercări

72

13.3.

Laboratoare cu peste 30 de încercări

92

13.4.

Eliberarea unei noi autorizaţii ca urmare a extinderii, cu grupe de încercări, a listei încercărilor autorizate (ore/solicitare şi grupă)

NOTĂ:

Pentru poziţiile 13.1.-13.4. nu se aplică coeficientul de corecţie K1. Grupa de încercări reprezintă 1-5 încercări care fac obiectul unei solicitări de extindere a listei încercărilor autorizate.

10

 

14.

ACTIVITĂŢI DE CONSILIERE DE SPECIALITATE ŞI ANALIZĂ A DOCUMENTAŢIEI TEHNICE

-

14.1.

Consiliere de specialitate în conformitate cu obiectul specific de activitate (ore/solicitare)

NOTĂ:

Nu se aplică coeficienţii şi k3 prevăzuţi în ordin.

2

14.2.

Analiza documentaţiilor tehnice (caiete de sarcini, specificaţii tehnice etc.) în vederea avizării

a) Numărul de ore pentru activitatea de analiză a specificaţiilor tehnice:

1. pentru 1 pagină de text format A4r fişă de măsurători/tabel (model);

2. pentru 1 schemă de acţionare/funcţionare sau desen;

b) Numărul de ore pentru activitatea de avizare a caietelor de sarcini:

1. pentru 1 pagină de text format A4, fişă de măsurători/tabel (model);

2. pentru 1 schemă de acţionare/funcţionare sau desen.

1,00

1.50

1,25

2.50

14.3.

Analiza documentaţiilor modificate ca urmare a observaţiilor AFER (pct. 14.2), în vederea avizării

a) Numărul de ore pentru activitatea de analiză a specificaţiilor tehnice:

1. pentru 1 pagină de text format A4, fişă de măsurători/tabel (model);

2. pentru 1 schemă de acţionare/funcţionare sau desen.

b) Numărul de ore pentru activitatea de avizare a caietelor de sarcini:

1. pentru 1 pagină de text format A4r fişă de măsurători/tabel (model);

2. pentru 1 schemă de acţionare/funcţionare sau desen.

0,35

0,50

0,45

0,85

 

15.

EVALUAREA TEHNICĂ A MATERIALULUI RULANT ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CERTIFICATUL DE SIGURANŢĂ (ORE/VEHICUL):

- cu deplasarea evaluatorului AFER la o distanţă mai mică de 200 km;

- cu deplasarea evaluatorului AFER la o distanţă mai mare de 200 km.

16

24

 

16.

VERIFICAREA ÎN VEDEREA ELIBERĂRII AVIZULUI TEHNIC PENTRU VAGOANE-CISTERNĂ CARE TRANSPORTĂ COMPUŞI ORGANICI VOLATILI (ORE/VAGON-CISTERNĂ)

32

 

17.

ACTIVITĂŢI CORESPONDENTE CELOR PRIVIND AUTORIZAREA, OMOLOGAREA, AGREMENTAREA, ATESTAREA ŞI AVIZAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI URBAN PE ŞINE

Norme de timp corespondente prestaţiilor pentru transportul feroviar

18.

VERIFICAREA ÎN VEDEREA ELIBERĂRII CERTIFICATULUI DE INSPECŢIE PENTRU VAGOANE-CISTERNĂ CARE TRANSPORTĂ COMPUŞI ORGANICI VOLATILI (ORE/VAGON-CISTERNĂ)

8

 

19.

ACTIVITĂŢI DE INSTRUIRE

-

19.1.

Activităţi de instruire în domeniul feroviar (instruire operator control nedistructiv, instruire în domeniul proceselor speciale de sudare şi alte domenii asimilate acestora) (ore/cursant şi oră)

0,2

19.2.

Activităţi de instruire în domeniul sistemelor de management/certificării (ore/cursant şi oră)

0,3

 

20.

ACTIVITĂŢI ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII SISTEMELOR DE MANAGEMENT

-

20.1.

Analiză solicitare certificare sistem de management calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională, securitatea informaţiei, al energiei

4

20.2.

Emiterea certificatului de conformitate pentru sistem de management

6

 

21.

ELIBERAREA AUTORIZAŢIEI TEHNICE PENTRU MATERIAL RULANT, ELIBERAREA AVIZULUI TEHNIC PENTRU VEHICULE FEROVIARE CARE AU DEPĂŞIT DURATA NORMALĂ DE FUNCŢIONARE^DURATA DE SERVICIU

-

21.1.

Analiza dosarului în vederea eliberării autorizaţiei tehnice pentru locomotive, automotoare, vehicule din componenţa ramelor electrice sau diesel, vagoane de călători şi alte tipuri de material rulant

4

21.2.

Evaluarea tehnică în vederea eliberării autorizaţiei tehnice pentru locomotive, automotoare, vehicule din componenţa ramelor electrice sau diesel, vagoane de călători şi alte tipuri de material rulant (ore/vehicul)

6

21.3.

Analiza dosarului în vederea eliberării autorizaţiei tehnice pentru vagoane de marfă

3

21.4.

Evaluarea tehnică în vederea eliberării autorizaţiei tehnice pentru vagoane de marfă (ore/vehicul)

4

21.5.

Analiza dosarului în vederea eliberării avizului tehnic pentru locomotive, automotoare, vehicule din componenţa ramelor electrice sau diesel, vagoane de călători şi alte tipuri de material rulant

4

21.6.

Evaluarea tehnică în vederea eliberării avizului tehnic pentru locomotive, automotoare, vehicule din componenţa ramelor electrice sau diesel vagoane de călători şi alte tipuri de material rulant (ore/vehicul)

12

21.7.

Analiza dosarului în vederea eliberării avizului tehnic pentru vagoane de marfă

3

21.8.

Evaluarea tehnică în vederea eliberării avizului tehnic pentru vagoane de marfă (ore/vehicul)

6

 

22.

ACTIVITĂŢI PRIVIND ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR FEROVIARE ÎN REGISTRUL NAŢIONAL AL VEHICULELOR – RNV

-

22.1.

Înregistrare locomotivă, automotor, vehicul din componenţa ramei electrice sau diesel, vagon călători sau alte tipuri de material rulant (ore/vehicul)

4

22.2.

Înregistrare vagon de marfă (ore/vehicul)

2,70

22.3.

Eliberare dovadă înregistrare în RNV a întregului parc/unei serii literale de vehicule/unei fracţiuni de parc de până la 10 vehicule, ulterior înregistrării iniţiale (ore/solicitare)

2

22.4.

Eliberare dovadă înregistrare în RNV pentru fracţiuni de parc de peste 10 vehicule, ulterior înregistrării iniţiale (ore/vehicul)

0,19

22.5.

Modificarea/Actualizarea datelor unei entităţi înregistrate (de exemplu, modificare adresă sau date de contact ale deţinătorului sau ale entităţii responsabile cu întreţinerea)

1,35

22.6.

Modificarea statutului unui vehicul feroviar (de exemplu, după încetarea suspendării înregistrării vehiculului feroviar) (ore/vehicul)

1,35

22.7.

Modificarea numărului european al unui vehicul feroviar (ore/vehicul)

2,70

22.8.

Modificarea/Actualizarea datelor unui vehicul feroviar (de exemplu, cu privire la autorizaţia de punere în funcţiune sau restricţii de circulaţie, schimbare proprietar, deţinător sau entitate responsabilă cu întreţinerea)

1,35

22.9.

Alocarea/Modificarea marcajului deţinătorului de vehicule şi publicarea acestuia în registrul aferent

1,35

22.10.

Alocarea dreptului de acces pentru un utilizator în vederea vizualizării datelor înregistrate în RNV (ore/an)

16

 

23.

ALTE ACTIVITĂŢI SPECIFICE

-

23.1.

Emiterea autorizaţiei, avizului tehnic, certificatului, agrementului, atestatului etc. (ore/document)

2

23.2.

Emiterea autorizaţiei, avizului tehnic, certificatului, agrementului, atestatului etc., ca urmare a modificării anexei sau emiterea unor anexe noi ale acestor documente (ore/document)

4

23.3.

Eliberarea unei noi autorizaţii, unui nou atestat, agrement, aviz tehnic, certificat din cauza anulării, retragerii sau suspendării celei eliberate/celui eliberat anterior (ore/document)

Număr de ore/om egal cu cel stabilit pentru acordare

23.4.

Eliberarea duplicatului autorizaţiei, atestatului, agrementului, certificatului, avizului tehnic, raportului de încercări şi documentului tehnic de referinţă avizat etc., din cauza pierderii ori distrugerii celei eliberate/celui eliberat anterior (ore/document)

4

23.5.

Eliberarea unei noi autorizaţii, unui nou atestat, agrement, certificat, aviz tehnic etc., ca urmare a modificării denumirii, adresei, situaţiei

juridice a deţinătorului (ore/document)

6

23.6.

Activităţi de reevaluare, repetare a examinărilor în vederea eliberării atestatelor, autorizaţiilor, certificatelor, agrementelor, ca urmare a neconformităţilor constatate

Număr de ore/om egal cu 1/3 din cel stabilit pentru acordare

 

24.

EVALUAREA CONFORMITĂŢII APLICĂRII PROCESULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI ŞI EMITEREA RAPORTULUI DE EVALUARE A SIGURANŢEI, ÎN CAZUL SCHIMBĂRILOR SEMNIFICATIVE DIN SISTEMUL FEROVIAR

-

24.1.

Analiza cererii şi a documentelor din dosarul privind rezultatele aplicării procesului de management al riscului şi comunicarea privind acceptarea respingerea dosarului

2

 

25.

EVALUAREA DOCUMENTAŢIEI DIN PUNCTUL DE VEDERE AL CONFORMITĂŢII APLICĂRII PROCESULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI ŞI COMUNICAREA PRIVIND EVENTUALELE OBSERVAŢII ŞI COMPLETĂRI NECESARE:

-

25.1.

În cazul extinderii/restrângerii operaţiunilor de transport feroviar, respectiv introducerea/scoaterea de vehicule feroviare şi/sau de secţii de circulaţie/linii ferate industriale în anexele la certificatul de siguranţă partea B în cazul operatorilor de transport feroviar, respectiv preluarea/predarea de secţii de circulaţie în cazul administratorului/gestionarului de infrastructură feroviară

30

25.2.

În cazul actualizării/modificării unui certificat de entitate responsabilă cu întreţinerea sau unui certificat pentru funcţii de întreţinere

30

25.3.

În cazul în care schimbarea este semnificativă, dar nu se impune o intervenţie specială din partea ASFR

30

25.4.

În cazul modificării tipului de operaţiuni, respectiv tipului de serviciu de transport feroviar, ce implică actualizarea certificatului de siguranţă

60

25.5.

În cazul revizuirii certificatului şi/sau autorizaţiei de siguranţă în urma unor modificări substanţiale ale cadrului de reglementare în domeniul siguranţei

80

25.6.

În cazul unor modificări substanţiale ale infrastructurii, ale instalaţiilor de semnalizare sau ale sistemelor de aprovizionare cu energie electrică sau în urma unor modificări substanţiale ale principiilor de exploatare şi întreţinere ale acestora, ce implică actualizarea autorizaţiei de siguranţă

80

25.7.

În cazul în care se solicită autorizarea de punere În funcţiune a unui vehicul feroviar sau a unui subsistem structural sau părţi ale acestuia, utilizat în activităţile de construire, modernizare, reînnoire

160

 

26.

AUTORIZAREA PERSONALULUI CU RESPONSABILITĂŢI ÎN SIGURANŢA CIRCULAŢIEI CARE URMEAZĂ SĂ DESFĂŞOARE PE PROPRIA RĂSPUNDERE ACTIVITĂŢI SPECIFICE TRANSPORTULUI FEROVIAR

2/persoană

27.

REAUTORIZAREA PERSONALULUI AUTORIZAT CARE A ÎNTRERUPT EFECTUAREA ACTIVITĂŢILOR SPECIFICE FUNCŢIEI PE 0 PERIOADĂ MAI MARE DE 12 LUNI CONSECUTIV

2/persoană

28.

REEXAMINAREA ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII PERSONALULUI CU RESPONSABILITĂŢI ÎN SIGURANŢA CIRCULAŢIEI CARE URMEAZĂ SĂ DESFĂŞOARE PE PROPRIA RĂSPUNDERE ACTIVITĂŢI SPECIFICE TRANSPORTULUI FEROVIAR

2/persoană

29.

EMITEREA UNEI AUTORIZAŢII PENTRU EFECTUAREA UNEI ACTIVITĂŢI/MANIPULAREA UNEI INSTALAŢII SC CA URMARE A ECHIVALĂRII UNOR COMPETENŢE PROFESIONALE SPECIFICE UNEI FUNCŢII PENTRU CARE PERSONALUL CU RESPONSABILITĂŢI ÎN SIGURANŢA CIRCULAŢIEI ESTE DEJA AUTORIZAT

1/persoană

30.

VERIFICAREA ÎNDEPLINIRII CERINŢELOR ŞI ACORDAREA VIZEI PERIODICE LA AUTORIZAŢIA DEŢINUTĂ DE PERSONALUL CU RESPONSABILITĂŢI ÎN SIGURANŢA CIRCULAŢIEI CARE DESFĂŞOARĂ PE PROPRIA RĂSPUNDERE ACTIVITĂŢI SPECIFICE TRANSPORTULUI FEROVIAR

1/autorizaţie

31.

VERIFICAREA ÎNDEPLINIRII CERINŢELOR ŞI PRESCHIMBAREA PERMISULUI DE CONDUCERE DEŢINUT DE PERSONALUL CU RESPONSABILITĂŢI ÎN SIGURANŢA CIRCULAŢIEI CARE DESFĂŞOARĂ PE PROPRIA RĂSPUNDERE ACTIVITĂŢI SPECIFICE TRANSPORTULUI FEROVIAR

1/permis de conducere

 

32.

CERTIFICAREA MECANICILOR DE LOCOMOTIVĂ

-

32.1.

Verificarea documentelor în vederea examinării pentru obţinerea permisului de mecanic de locomotivă

2

32.2.

Verificarea documentelor în vederea acordării noului model de permis de mecanic de locomotivă în cazul preschimbării permiselor eliberate conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2,262/2005 privind autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care urmează să desfăşoare pe propria răspundere activităţi specifice transportului feroviar, cu modificările şi completările ulterioare

2

32.3.

Verificarea documentelor în vederea reînnoirii, actualizării, modificării permisului de mecanic de locomotivă

1

32.4.

Examinarea în vederea obţinerii permisului de mecanic de locomotivă

3

32.5.

Verificarea documentelor în vederea recunoaşterii centrelor de formare care asigură sarcinile de formare privind cunoştinţele profesionale generale, de material rulant şi de infrastructură feroviară pentru mecanicii de locomotivă

8

32.6.

Verificarea documentelor În vederea recunoaşterii examinatorilor care efectuează evaluarea cunoştinţelor profesionale generale, de material rulant şi de infrastructură feroviară pentru mecanicii de locomotivă

6

32.7.

Verificarea documentelor în vederea modificării sau reînnoirii declaraţiei de recunoaştere a centrelor de formare/examinatorilor care asigură sarcinile de formare/examinările privind cunoştinţele profesionale generale, de material rulant şi de infrastructură feroviară pentru mecanicii de locomotivă

4/3

 

33.

AUTORIZAREA/ATESTAREA PERSONALULUI

Numărul de ore/persoană examinată

33.1.

Examinarea în vederea autorizării personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei

2

33.2.

Examinarea în vederea atestării personalului de instruire/personalului responsabil în siguranţa circulaţiei

2

33.3.

Evaluarea documentelor necesare în vederea emiterii autorizaţiei pentru efectuarea unei activităţi/manipularea unei instalaţii SC în cazul în care se solicită echivalarea unor competenţe profesionale specifice unei funcţii pentru care personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei este deja autorizat în funcţie

1 /persoană examinată

 

34.

CURS DE PREGĂTIREA PROFESIONALĂ A CONSILIERULUI DE SIGURANŢĂ PENTRU TRANSPORTUL MĂRFURILOR PERICULOASE ÎN TRAFIC FEROVIAR

58

35.

CURS RECAPITULATIV DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A CONSILIERULUI DE SIGURANŢĂ PENTRU TRANSPORTUL MĂRFURILOR PERICULOASE ÎN TRAFIC FEROVIAR

29

36.

CURS DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A RESPONSABILULUI CU MANAGEMENTUL SIGURANŢEI FEROVIARE

18

37.

CURS RECAPITULATIV DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A RESPONSABILULUI CU MANAGEMENTUL SIGURANŢEI FEROVIARE

10

38.

ATESTAREA PERSONALULUI CARE ÎNTOCMEŞTE SAU VERIFICA PROIECTELE DE ÎNCĂRCARE NECESARE EFECTUĂRII TRANSPORTURILOR EXCEPŢIONALE PE INFRASTRUCTURA FEROVIARĂ

7

39.

ATESTAREA PERSONALULUI CARE ASIGURĂ PREGĂTIREA. PERFECŢIONAREA PERSONALULUI CU RESPONSABILITĂŢI ÎN SIGURANŢA CIRCULAŢIEI

5

40.

AUTORIZAREA PERSONALULUI DIN COMPONENŢA COMISIEI PENTRU TRATAREA TRANSPORTURILOR EXCEPŢIONALE PE INFRASTRUCTURA FEROVIARĂ PUBLICĂ DIN ROMÂNIA

5

41.

EVALUAREA DOCUMENTAŢIEI PENTRU FUNCŢIA DE GESTIONARE A ÎNTREŢINERII CONFORM REGULAMENTULUI UE NR. 445/2011

120

42.

EVALUAREA DOCUMENTAŢIEI PENTRU FUNCŢIA DE DEZVOLTARE A ÎNTREŢINERII

36

43.

EVALUAREA DOCUMENTAŢIEI PENTRU FUNCŢIA DE MANAGEMENT AL ÎNTREŢINERII

32

44.

EVALUAREA DOCUMENTAŢIEI PENTRU FUNCŢIA DE EFECTUARE A ÎNTREŢINERII

60

 

45.

ANALIZAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE REFERITOARE LA EFECTUAREA ÎNTREŢINERII ŞI AVIZAREA SPECIFICAŢIILOR TEHNICE DE ÎNTREŢINERE

Numărul de ore pentru activitatea de avizare este:

- pentru o pagină de text format A4

- pentru o pagină fişă de măsurători/tabel (model)

- pentru un desen A4 sau echivalent A4

La numărul de ore rezultat se aplică tariful orar şi coeficienţii k1, k2l k3 din prezenta anexă.

Notificarea solicitantului privind tariful aferent avizării se face prin „înştiinţarea de plată”.

1

0,2

0,1

 

46.

EVALUARE ÎN VEDEREA VIZĂRII ANUALE A AUTORIZAŢIEI DE FURNIZOR FEROVIAR/PRELUNGIRII VALABILITĂŢII CERTIFICATULUI DE OMOLOGARE TEHNICĂ FEROVIARĂ ŞI AGREMENTULUI TEHNIC FEROVIAR

-

46.1.

Construcţia şi repararea instalaţiilor de centralizare electronică

54,5/27

46.2.

Construcţia şi repararea locomotivelor sau vehiculelor motoare speciale (maşini şi utilaje de cale, drezine, macarale, pluguri de zăpadă etc.)

54,5/30

46.3.

Construirea, repararea şi întreţinerea lucrărilor de artă (poduri, podeţe, viaducte, tuneluri, galerii şi staţii de metrou)

50,5/19

46.4.

Construirea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor SCB, TTR, IFTE

54,5/15,5

46.5.

Fabricarea şi repararea vagoanelor de călători, automotoarelor diesel, ramelor automotoare diesel şi electrice, ramelor electrice de metrou, vagoanelor laborator, uzină, de intervenţie, furgon, de uz administrativ etc.

54,5/21

46.6.

Fabricarea şi repararea vagoanelor de marfă şi a altor vehicule

54,5/18

46.7.

Fabricarea şi repararea echipamentelor complexe (boghiuri, echipamente electrice/electronice, aparate de frână, motoare, compresoare, transformatoare, grupuri electrogene, convertizoare etc.)

54,5/15,5

46.8.

Revizii planificate vehicule

40,5/13

46.9.

Spălarea vagoanelor cisternă

40,5/13

46.10.

Construcţia, repararea şi întreţinerea liniilor CF în execuţie mecanizată

40,5/13

46.11.

Fabricarea şi repararea de produse şi piese de schimb, implicate funcţional în siguranţa circulaţiei, neclasificate altundeva - n.c.a.

40,5/19

46.12.

Spălarea-dezinfectarea vagoanelor de marfă

40,5/13

46.13.

Salubrizarea vagoanelor de dormit şi cuşetă

28/9,5

46.14.

Agregate pentru balast de cale ferată

40,5/13

46.15.

Salubrizarea vagoanelor de călători

28/9,5

46.16.

Fabricarea şi repararea produselor şi pieselor de schimb neimplicate funcţional în siguranţa circulaţiei n.c.a.

40,5/13

46.17.

întreţinerea clădirilor

27/9

46.18.

Salubrizarea staţiilor

28/9,5

46.19.

întreţinerea şi repararea liniilor CF în execuţie manuală

27/9

46.20.

Furnizarea de servicii de proiectare şi consultanţă în domeniul feroviar

54,5/15,5

46.21.

Furnizarea de studii topografice şi geotehnice

54,5/15,5

46.22.

Produse obţinute prin prelucrarea lemnului (stâlpi, dibluri)

40,5/13

46.23.

Furnizarea de servicii de management al realizării proiectelor feroviare

61,5/38,5

46.24.

Fabricarea şi repararea elementelor care alcătuiesc infrastructura feroviară (poduri şi podeţe metalice şi/sau de beton, structuri şi construcţii metalice şi/sau de beton şi componente ale acestora, destinate infrastructurii şi instalaţilor feroviare etc.)

45/19

46.25.

Servicii şi lucrări implicate funcţional în siguranţa circulaţiei n.c.a.

40,5/19

46.26.

Servicii şi lucrări neimplicate funcţional în siguranţa circulaţiei n.c.a.

40,5/13

46.27.

Servicii de furnizare a încercărilor şi verificărilor în laborator şi in situ de către persoane juridice nerezidente în România

-138,5

 

47.

EVALUARE ÎN VEDEREA VIZĂRII PERIODICE A ATESTATELOR PENTRU DISPOZITIVE SPECIALE

-

47.1.

Standuri pentru verificarea pneumatică a etanşeităţii semiacuplărilor de aer, robinetelor, rezervoarelor Standuri pentru probarea hidraulică de rezistenţă

7

47.2.

Standuri pentru verificarea dezechilibrului static al roţilor

Standuri pentru probarea arcurilor de suspensie

Standuri pentru subansambluri ale aparatelor de tracţiune/legare/ciocnire

Standuri pentru probarea elementelor de robinetărie specifice transportului de mărfuri periculoase Standuri pentru probarea, reglarea presostatelor, termostatelor Standuri pentru etalonarea manometrelor

Standuri pentru verificarea contactorilor electropneumatici şi electromagnetici Standuri pentru probarea supapelor de siguranţă, evacuarea şi alimentarea întârziată

8,5

47.3.

Standuri pentru probarea injectoarelor Standuri pentru încercări la şoc ale saboţilor

Standuri pentru încercarea la tracţiune a axelor triunghiulare şi a barelor de tracţiune Standuri pentru încercarea aparatelor de ciocnire, tracţiune şi legare

Standuri pentru controlul nedistructiv al produselor metalice (CUS, pulberi magnetice, lichide penetrante)

Standuri pentru probarea, reglarea releelor, elementelor de reglare, control şi comandă, amplificatoarelor de relee Standuri pentru rezistenţa electrică a osiei montate

Standuri pentru probarea valvelor de descărcare, ventilelor antipatinaj, ventilelor de cântărire, releelor reglabile regulatoarelor de presiune

9

47.4.

Standuri pentru probarea regulatoarelor automate de timonerie Standuri pentru probarea regulatoarelor automate de tensiune Standuri pentru probe finale la instalaţia de frână (fixe şi mobile)

Standuri pentru verificarea dezechilibrului dinamic al osiei montate, axelor cardanice Standuri pentru probarea regulatoarelor centrifugale de presiune, antipatinaj, de combustibil Standuri pentru probarea pompelor de injecţie, de ulei Standuri pentru probarea atacurilor de osie

Stand pentru verificarea tiparelor de măsurat ecartamentul şi nivelul transversal al liniei de cale ferată

10

47.5.

Standuri pentru probarea electrocompresoarelor Standuri pentru boghiuri sub sarcină Standuri pentru probarea amortizoarelor

Standuri pentru probarea instalaţiilor DSV, vitezometrelor, vitezografelor Standuri pentru probarea maşinilor electrice pentru servicii auxiliare Standuri pentru proba de ploaie la vehicule feroviare

10,5

47.6.

Standuri pentru verificarea instalaţiei INDUŞI Standuri pentru probarea maşinilor electrice de tracţiune

Standuri pentru probarea robinetului autoregulator KD2, releelor de presiune DU15, KR2, triplei valve ordinare V5 Standuri pentru verificarea finală a reglajelor suspensiei (linii de planeitate controlată)

Standuri pentru verificarea componentelor electrice, pneumatice, hidraulice (standuri multifuncţionale)

11

47.7.

Standuri pentru distribuitoare de aer HIK, KE Standuri pentru verificarea gabaritelor

12

47.8.

Standuri pentru măsurarea şasiurilor şi cutiilor

Standuri pentru probarea electromecanismelor de macaz

Standuri pentru presarea/depresarea componentelor osiei montate

12,5

47.9.

Standuri pentru măsurarea cadrelor de boghiuri

Standuri pentru verificări finale la instalaţii electrice

Standuri pentru probarea turbosuflantelor, compresoarelor (proba de tip)

Standuri pentru probe reostatice la locomotivele diesel-electrice

Standuri pentru măsurarea/reglarea sarcinilor statice pe roţi şi osii

13

47.10.

Standuri pentru probarea transmisiilor hidraulice

Standuri pentru verificarea ansamblurilor pneumatice, electrice, hidraulice (standuri multifuncţionale) Standuri pentru probarea motoarelor diesel

14

47.11.

Dispozitive simple, tip calibru - şablon pentru verificarea cotei qr

3

47.12.

Dispozitive tip şablon şi dispozitive pentru cel mult două caracteristici proprii şi pentru cel mult două caracteristici măsurate

3,5

47.13.

Dispozitiv pentru măsurarea dimensiunilor buzei roţii/bandajului

4

47.14.

Tipar pentru măsurarea ecartamentului şi nivelului transversal al liniei de cale ferată Cărucior pentru măsurat calea Dispozitiv pentru măsurat uzura şinei

5,5

47.15.

Standuri şi dispozitive speciale n.c.a.

8,5

 

48.

EVALUAREA ÎN VEDEREA VIZĂRII PERIODICE A AUTORIZAŢIILOR PENTRU LABORATOARELE DE ÎNCERCĂRI

-

48.1.

Laboratoare cu până al 15 încercări

31

48.2.

Laboratoare cu 16-30 încercări

50,5

48.3.

Laboratoare cu peste 30 de încercări

64,5

 

Tabelul nr. 2

 

Prestaţiile de activităţi specifice efectuate de AFER pentru care se aplică tarif fix

 

Nr. crt.

Denumirea documentului emis/activitate

Tarif exprimat în euro

1.

Raport de evaluare a siguranţei

20

2.

Autorizaţie pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei

20

3.

Emiterea autorizaţiei, certificatului, atestatului, permisului acordat conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sau a unor anexe noi ale acestor documente

20

4.

Emiterea permisului de mecanic de locomotivă (conform reglementărilor specifice privind certificarea mecanicilor de locomotivă), actualizarea, modificarea şi reînnoirea acestuia

40

5.

Declaraţie de recunoaştere a examinatorilor pentru cunoştinţe de material rulant, de infrastructură şi lingvistice

20

6.

Atestat pentru personalul:

- responsabil cu organizarea circulaţiei şi siguranţa circulaţiei;

- responsabil cu organizarea manevrei şi siguranţa circulaţiei;

- responsabil gestionar infrastructură feroviară neinteroperabilă şi siguranţa circulaţiei;

- responsabil cu siguranţa circulaţiei pe liniile ferate industriale.

20

7.

Certificat pentru consilierul de siguranţă pentru transportul mărfurilor periculoase în transportul feroviar

20

8.

Atestat pentru responsabilul cu managementul siguranţei feroviare

20

9.

Atestat pentru responsabilul care întocmeşte sau verifică proiectele de încărcare necesare efectuării transporturilor excepţionale pe infrastructura feroviară

20

10.

Atestat pentru personalul care asigură pregătirea, perfecţionarea personalului şi care participă în comisiile de autorizare a personalului

cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei

20

11.

Autorizaţie pentru personalul care verifică încărcătura în cazul transporturilor excepţionale

20

12.

Duplicat al permisului de conducere/autorizaţiei deţinute de personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care desfăşoară pe propria răspundere activităţi specifice transportului feroviar

6

13.

Reemiterea permisului de conducere/autorizaţiei deţinute, ca urmare a schimbării numelui personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care desfăşoară pe propria răspundere activităţi specifice transportului feroviar

7

14.

Duplicat al permisului de mecanic de locomotivă (verificare bază de date şi emitere permis)

55

15.

Duplicat declaraţie de recunoaştere a examinatorilor care efectuează evaluarea cunoştinţelor profesionale de material rulant, de infrastructură feroviară şi cunoştinţe lingvistice pentru mecanicii de locomotivă (verificare bază de date şi emitere permis)

50

16.

Atestat pentru personalul SC care deserveşte aceeaşi staţie (verificare documente şi emitere atestat)

35

17.

Declaraţie recunoaştere CENAFER ca centru de formare profesională a mecanicilor de locomotivă

20

18.

Declaraţie recunoaştere centru de formare profesională a mecanicilor de locomotivă cu sediul principal de operaţiuni în alt stat membru al Uniunii Europene

20

19.

Emiterea unei licenţe sau a unei anexe noi la aceasta

20

20.

Eliberarea unui duplicat ca urmare a pierderii ori distrugerii licenţei (documentului eliberat anterior)

100

21.

Certificarea şi autorizarea de siguranţă - eliberare certificat/autorizaţie de siguranţă

-

21.1.

Certificat de siguranţă partea B pentru servicii de transport feroviar tip A (transport feroviar de călători desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), tip B (transport feroviar de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), tip Aşi B (transport feroviar de Călători şi de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu) sau tip C (numai manevră feroviară în interes public sau în interes public şi propriu), ca urmare a scoaterii, după caz, a uneia sau a mai multor secţii de circulaţie, zone de manevră sau vehicule

20

21.2.

Autorizaţie de siguranţă partea B ca urmare a restrângerii activităţii de pe secţiile de circulaţie

20

22.

Nouă anexă a sau b la autorizaţia de exploatare a liniilor ferate industriale ca urmare a modificării datelor înscrise în acestea (pentru fiecare anexă)

20

23.

Autorizaţie pentru punerea în funcţiune a unui subsistem structural/punerea în funcţiune a unui vehicul, eliberarea autorizaţiei suplimentare pentru punerea în funcţiune a unui vehicul

20

24.

Supravegherea prin acţiuni de control de stat, inspecţie de stat şi audit de siguranţă feroviară a administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară (tarif/km secţie de circulaţie)

29,25

25.

Supravegherea prin acţiuni de control de stat, inspecţie de stat şi audit de siguranţă feroviară a operatorilor feroviari de transport de călători (tarif/1.000 tren km)

7,15

26.

Supravegherea prin acţiuni de control de stat, inspecţie de stat şi audit de siguranţă feroviară a operatorilor feroviari de transport de marfă (tarif/1.000 tren km)

14

27.

Supravegherea prin acţiuni de control de stat, inspecţie de stat a activităţii de transport feroviar cu metroul (tarif/km linie desfăşurată)

454

28.

Recunoaştere centre de formare profesională a mecanicilor de locomotivă

-

28.1.

Recunoaşterea centrelor de formare profesională a mecanicilor de locomotivă

999

(inclusiv emitere document)

28.2.

Modificare declaraţie recunoaştere centre de formare profesională a mecanicilor de locomotivă

250

(inclusiv emitere document)

Nr.

crt.

Denumirea documentului emis/activitate

Tarif exprimat în euro

28.3.

Reînnoire declaraţie recunoaştere centre de formare profesională a mecanicilor de locomotivă

350

(inclusiv emitere document)

29.

Recunoaştere centrele de formare profesională care asigură cunoştinţele lingvistice pentru mecanicii de locomotivă

-

29.1.

Recunoaştere centre de formare profesională care asigură cunoştinţele lingvistice pentru mecanicii de locomotivă

315

(inclusiv emitere document)

29.2.

Modificare declaraţie recunoaştere centre de formare profesională care asigură cunoştinţele lingvistice pentru mecanicii de locomotivă

80

(inclusiv emitere document)

29.3.

Reînnoire declaraţie recunoaştere centre de formare profesională care asigură cunoştinţele lingvistice pentru mecanicii de locomotivă

110

(inclusiv emitere document)

30.

Auditarea sistemelor de management al întreţinerii vagoanelor de marfă sau a vehiculelor feroviare - altele decât vagoanele de marfa

20 euro/oră

31.

Autorizarea din punct de vedere tehnic a staţiilor de cale ferată (inclusiv eliberarea documentului aferent)

-

31.1.

Staţii de categoria I şi specială

2.160

31.2.

Staţii de categoria a II-a

1.500

31.3.

Staţii de categoria a III-a

960

31.4.

Staţii de categoria a IV-a

540

31.5.

Halte de mişcare

240

32.

Certificarea şi autorizarea de siguranţă

-

32.1.

Evaluarea documentelor pentru eliberarea certificatului de siguranţă partea B pentru servicii de transport feroviar tip A (transport feroviar de călători desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), tip B (transport feroviar de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), tip A şi B (transport feroviar de călători şi de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu) sau tip C (numai manevră feroviară în interes public sau în interes public şi propriu), ca urmare a scoaterii, după caz, a uneia sau a mai multor secţii de circulaţie, zone de manevră sau vehicule

20

32.2.

Evaluarea documentelor necesare pentru eliberarea autorizaţiei de siguranţă partea B ca urmare a restrângerii activităţii de pe secţiile de circulaţie

20

32.3.

Eliberarea unei noi anexe A sau B la autorizaţia de exploatare a liniilor ferate industriale ca urmare a modificării datelor înscrise în acestea (pentru fiecare anexă)

20

32.4.

Eliberarea autorizaţiei pentru punerea în funcţiune a unui subsistem structural/punerea în funcţiune a unui vehicul, eliberarea autorizaţiei suplimentare pentru punerea în funcţiune a unui vehicul

20

33.

Autorizarea de punere în funcţiune a unui vehicul conform cu un tip autorizat iniţial

20/vehicul

34.

Autorizarea suplimentară de punere în funcţiune a unui vehicul autorizat iniţial într-un alt stat membru al UE

- 1.250 pentru primul vehicul autorizat suplimentar

- 20 pentru vehiculele de acelaşi tip cu cel autorizat suplimentar

 

Tabelul nr. 3

 

Prestaţiile de activităţi specifice repetitive efectuate de AFER pentru care se aplică tarif procentual din valoarea tarifului aplicat pentru prestaţia iniţială

 

Nr. crt.

Activitate

Valoare procentuală

1.

Certificatul de siguranţă (evaluarea sistemului de management al siguranţei)

-

1.1.

Evaluarea documentelor necesare pentru eliberarea unui nou certificat de siguranţă pentru servicii de transport feroviar tip A (transport feroviar de călători desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu), tip B (transport feroviar de marfă desfăşurat în interes public şi/sau în interes propriu) şi tip C (numai manevra feroviară în interes public sau în interes public şi propriu) ca urmare a modificării datelor de identificare a operatorului economic

25% din tariful aprobat pentru activitatea iniţială

1.2.

Eliberarea unui certificat de siguranţă (partea A şi partea B) modificat ca urmare a restrângerii domeniului serviciilor de transport feroviar (din tip A şi B în tip A sau în tip B)

35% din tariful aprobat pentru acordarea certificatului

2.

Autorizaţia de siguranţă

-

2.1.

Evaluarea documentelor necesare pentru eliberarea autorizaţiei de siguranţă (partea A şi partea B) ca urmare a modificării datelor de identificare a operatorului economic

35% din tariful aprobat pentru acordarea autorizaţiei

2.2.

Evaluarea documentelor şi verificarea implementării sistemului de management al siguranţei/acceptarea dispoziţiilor adoptate de administratorul/gestionarul de infrastructură (în vederea vizării periodice a autorizaţiei de siguranţă partea A şi/sau partea B)

50% din tariful aprobat pentru eliberarea autorizaţiei de siguranţă

3.

Verificarea respectării cerinţelor care au stat la baza acordării autorizaţiei de exploatare a liniilor ferate industriale şi vizarea periodică a acesteia

70% din tariful aprobat pentru acordarea autorizaţiei

4.

Verificarea autorizaţiei de exploatare a liniilor ferate industriale ca urmare a modificării denumirii/situaţiei juridice a posesorului acesteia

35% din tariful aprobat pentru acordarea autorizaţiei

5.

Verificarea eliminării neconformităţilor care au stat la baza suspendării autorizaţiei de exploatare a liniilor ferate industriale

35% din tariful aprobat pentru acordarea autorizaţiei

 

Tabelul nr. 4

 

Prestaţiile de activităţi specifice efectuate de AFER cu grad mare de complexitate, inclusiv documente emise, după caz, pentru care tariful se stabileşte prin contract

 

Nr. crt.

Activitate

Bază de stabilire a tarifului

1.

Efectuarea de încercări în laborator şi in situ

NOTĂ:

Pentru efectuarea de probe în afara programului normal de lucru tariful orar se multiplică cu un coeficient kaP = 1,35.

Contract în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii

2.

Utilizarea facilităţilor existente în cadrul centrului de testări feroviare Făurei

Contract în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii

3.

Alte activităţi de: certificare, autorizare, atestare, evaluare, expertizare tehnică, recepţie tehnică, încercări de laborator, participare/asistare la încercări de laborator, acordare de avize şi agremente, efectuarea de studii tehnice, participare în comisii de evaluare şi/sau tehnice, microproducţie, verificare aparatură pentru control nedistructiv, manografe, sudură şi/sau similare acestora, instruire/autorizare/certificare personal control nedistructiv şi sudură sau similare acestora, efectuate intern sau extern

Contract în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii

4.

Aplicarea procedurii de evaluare a conformităţii elementelor constitutive de interoperabilitate şi emiterea certificatului de conformitate

Contract în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii

5.

Aplicarea procedurii de verificare a subsistemelor structurale sau a unor părţi ale acestora şi emiterea certificatului de verificare

Contract în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii

6.

Activităţi comune de analiză a documentaţiei tehnice în vederea avizării, efectuare sau participare la încercări şi evaluare în vederea acordării agrementelor tehnice şi/sau certificatelor de omologare tehnică, conform adresei oficiale a solicitantului prestaţiilor

Contract în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii

7.

Activităţi de inspecţie tehnică, monitorizare, cercetare ştiinţifică, elaborare norme/normative tehnice (*)

(*) Valoarea contractului se stabileşte prin aplicare tarifului proporţional specific.

Contract în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii

8.

Certificarea entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă/certificarea funcţiilor de întreţinere a vagoanelor de marfă

Contract în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii

9.

Certificarea entităţilor responsabile cu întreţinerea vehiculelor, altele decât vagoanele de marfă/certificarea funcţiilor de întreţinere a vehiculelor feroviare, altele decât vagoanele de marfă

Contract în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii

10.

Evaluarea şi aprecierea riscurilor, în conformitate cu metoda comună de siguranţă pentru evaluarea riscurilor

Contract în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii

11.

Analizarea/Avizarea specificaţiilor tehnice şi a altor documente asemenea

Contract în funcţie de volumul şi * complexitatea activităţii

12.

Verificarea implementării sistemului de management al siguranţei de către operatorii de transport feroviar, administratorul sau gestionarii de infrastructură feroviară, prin acţiuni de audit de siguranţă

Contract în funcţie de volumul şi complexitatea activităţii

 

NOTĂ:

Norma de timp, volumul şi complexitatea pentru fiecare dintre activităţile de la punctele 1-12 sunt determinate în conformitate cu metodologia specifică fiecărei activităţi. Metodologiile specifice se aprobă şi se publică pe site-ul www.afer.ro

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.765/2013 privind aprobarea machetelor pentru declaraţia de consum total anual de energie şi pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie

 

Având în vedere prevederile:

- art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 3 din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 şi art. 9 alin. (1) lit. ş) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare m Domeniul Energiei emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se abrogă Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.765/2013 privind aprobarea machetelor pentru declaraţia de consum total anual de energie şi pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 25 iunie 2013.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 13 iunie 2017.

Nr. 859.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

privind aprobarea machetelor pentru declaraţia de consum total anual de energie şi pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (4) şi (7) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. ş) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, şi ale prevederilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 121/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

şeful Departamentului pentru eficienţă energetică emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă machetele pentru declaraţia de consum total anual de energie şi pentru chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta decizie

Art. 2. - Machetele completate corespunzător art. 1 se transmit la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), în format Word, pe hârtie, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, conform notelor din anexe.

Art. 3. - Operatorii economici prevăzuţi la art. 9 alin. (4) şi (7) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare, încarcă machetele prevăzute la art. 2 pe platforma software Sistemul informatic integrat al ANRE (MIS), în format Excel, până la data de 30 aprilie a fiecărui an.

Art. 4. - Departamentul pentru eficientă energetică - Direcţia generală autorizare, cooperare şi monitorizare în domeniul eficienţei energetice şi operatorii economici duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Şeful Departamentului pentru eficienţă energetică,

Emil Calotă

 

Bucureşti, 13 iunie 2017.

Nr. 860.

 

ANEXA Nr. 1

 

[ SE INSEREAZĂ ANTETUL UNITĂŢII CONSUMATOARE DE ENERGIE ]

DECLARAŢIA DE CONSUM TOTAL DE ENERGIE

pentru anul ................................

 

CAP. I - DATE DE CONTACT ALE CONSUMATORULUI DE ENERGIE

 

Denumirea unităţii

XXX

Adresa postată

XXX

CUI

XXX

Telefon

XXX

Pag. Internet

XXX

Fax

XXX

E-mail

XXX

Profil de activitate

Cod CAEN            XXX

Sector de activitate           XXX

Manager energetic sau persoana de contact

deţine Atestat* eliberat de ANRE la data de:

XXX

NUME

XXX

E-mail

XXX

Telefon fix

XXX

Tel. mobil

XXX

 

* Notă: Pentru cazul în care consumul total anual de energie al unităţii este mai mic de 1.000 tep/an, nu se va completa rubrica privind data eliberării Atestatului.

 

CAP. II - DATE STATISTICE DE CONSUM DE ENERGIE LA NIVELUL ANULUI ANTERIOR

 

CONSUM DE ENERGIE TOTAL ANUAL

[Se calculează prin însumarea consumurilor totale de energie electrică, energie termică, combustibili şi carburanţi exprimate în tep/an]

[ tep / an ]

XXX

 

ENERGIE ELECTRICĂ - Consumul total anual

(Coef. de transformare: 1 MWh = 0,086 tep)

[ tep / an ]

XXX

[ MWh / an ]

XXX

 

ENERGIE TERMICĂ - Consumul total anual

(Coef. de transformare: 1 Gcal = 0,1 tep)

[ tep/an ]

XXX

[ Gcal / an ]

XXX

 

COMBUSTIBILI ŞI CARBURANŢI - Consumuri totale anuale

(Coeficient de transformare: precizat în paranteze)

[ tep / an ]

XXX

Gaze naturale

(0,086)

Păcură

(0,95)

CLU

(0.97)

Benzină

(1.05)

Motorină

(1,015)

Cărbune

(fct. de tip)

Alţi comb.

(fct. de tip)

[ MWh/an ]

[ t / an ]

[ t/an ]

[ t/an ]

[ t/an ]

[ t/an ]

[ u.m./an]

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

[ tep/an ]

[ tep / an ]

[ tep / an ]

[ tep / an ]

[ tep / an ]

[ tep / an ]

[ tep / an ]

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

 

ENERGIE ELECTRICĂ PRODUSĂ ŞI CONSUMATĂ DIN RESURSE RECUPERABILE ŞI/SAU REGENERABILE - Consumuri totale anuale

[ MWh/an]

XXX

[ tep / an ]

XXX

 

 

 

ENERGIE TERMICĂ PRODUSĂ ŞI CONSUMATĂ DIN RESURSE RECUPERABILE ŞI/SAU REGENERABILE - Consumuri totale anuale

[ Gcal / an ]

XXX

[ tep / an ]

XXX

 

NUMELE ÎN CLAR SI SEMNĂTURA

NUMELE ÎN CLAR SI SEMNĂTURA

 

CONDUCĂTORULUI UNITĂŢII

MANAGER ENERGETIC

DATA

SAU A CONDUCĂTORULUI

TRANSMITERII

ŞTAMPILA UNITĂŢII

COMPARTIMENTULUI TEHNIC

 

XXX

XXX

XXX

 

NOTĂ: Machetele se completează şi se transmit la ANRE în format printat pe hârtie şi se încarcă pe platforma software Sistemul Informatic Integrat al ANRE (MIS), după cum urmează:

- Machetele în format printat pe hârtie (Word) se vor completa în spaţiile marcate în acest scop (xxx). Această NOTA se poate înlocui cu eventuale precizări referitoare la datele de mai sus. Machetele se transmit la ANRE până la data de 30 aprilie a fiecărui an.

- încărcarea machetei (Excel) pe platforma software se va face prin conectarea operatorului economic la portalul ANRE, cu completarea numelui de utilizator şi a parolei primite de la personalul ANRE-DEE. Încărcarea machetei se va face până la data de 30 aprilie a fiecărui an.

Se recomandă ca, mai întâi, să fie completat şablonul declaraţiei de consum în format Excel, iar, după aceea, datele respective să fie utilizate pentru formatul printat pe hârtie.

 

ANEXA Nr. 2

 

[ SE INSEREAZĂ ANTETUL UNITĂŢII CONSUMATOARE DE ENERGIE]

 

CHESTIONAR DE ANALIZĂ ENERGETICĂ A CONSUMATORULUI DE ENERGIE

 

CAP. I - DATE DE CONTACT SI INFORMAŢII GENERALE PRIVIND CONSUMATORUL DE ENERGIE

 

Denumirea unităţii

XXX

Adresa poştală

XXX

CUI

XXX

Telefon

XXX

Pag. Internet

XXX

Fax

XXX

E-mail

XXX

Profil de activitate

Cod CAEN

XXX

Sector de activitate

XXX

Forma de proprietate

S - XXX %

P - XXX %

Regim de lucru

(nr. de schimburi)

X

Nr. de subunităţi

(sucursale, filiale)

XX

Nr. total de autovehicule deţinut

XXX

Manager energetic sau persoana de contact

deţine Atestat* eliberat de ANRE la data de:

XXX

NUME

XXX

E-mail

XXX

Telefon fix

XXX

Tel. mobil

XXX

 

* Notă: Pentru ca2ul în care consumul total anual de energie al unităţii este mai mic de 1.000 tep/an, nu se va completa rubrica privind data eliberării Atestatului.

 

CAP. II - DATE STATISTICE DE CONSUM DE ENERGIE LA NIVELUL ANULUI ANTERIOR

 

CONSUM DE ENERGIE TOTAL ANUAL

[Se calculează prin însumarea consumurilor totale de energie electrică, energie termică, combustibili şi carburanţi exprimate în tep/an]

[ tep / an ]

XXX

ENERGIE ELECTRICĂ - Consumul total anual

(Coef. de transformare: 1 MWh = 0,086 tep)

[ tep/an]

XXX

[ MWh/an]

XXX

Luna

Ian

Feb

Mar

Apr

Mai

Iun

Iul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

[ MWh ]

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Putere electrică totală instalată [ MWi ]

XXX

Niveluri de tensiune

[ kV ]

XXX

Factor de putere

(cos Φ)

XXX

ENERGIE TERMICĂ - Consumul total anual

(Coef. de transformare: 1 Gcal = 0,1 tep)

[ tep / an ]

XXX

[  Gcal / an ]

XXX

Luna

Ian

Feb

Mar

Apr

Mai

Iun

Iul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

[ Gcal ]

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Consum total de energie termică, din care:

Abur

[ Gcal /an ]

Apă fierbinte

[ Gcal / an ]

Încălzire

[ Gcal /an ]

Apă caldă menajeră

[ Gcal / an ]

Provenienţă:

[ Gcal / an ]

- produsă intern

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

- cumpărată de la terţi

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

TOTAL

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Puterea termică totală instalată a sursei proprii de energie termică [ MWti ]

Centrală termică

XXX

Centrală cu cogenerare

XXX

Nu dispune de sursă proprie

XX

COMBUSTIBILI şi CARBURANŢI - Consumuri totale anuale

(Coeficient de transformare: precizat în paranteze)

[ tep / an ]

XXX

Gaze naturale

(0,086)

Păcură

(0,95)

CLU

(0,97)

Benzină

(1,05)

Motorină

(1,015)

Cărbune

(fct. de tip)

Alţi comb.

(fct. de tip)

[ MWh/an ]

[ t/an ]

[ t/an ]

[ t/an ]

[ t/an ]

[ t/an ]

[ u-m.]

XXX

xxx

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

[ tep / an ]

[ tep / an ]

[ tep / an ]

[ tep / an ]

[ tep / an ]

[ tep / an ]

[ tep / an ]

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

ALTE UTILITĂŢI - Consumuri totale anuale

Apă industrială

Apă potabilă

Aer comprimat

Acetilenă

Oxigen

Lemn de foc

Alţi comb.

Alte utilităţi

[ m3/an ]

[ m3/an ]

[ Nm3/an ]

[ m3/an ]

[ m3/an ]

[ m3/an ]

[ u.m./an ]

[ u.m./an ]

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Energia electrică din resurse recuperabile şi/sau regenerabile - Consumuri totale anuale

[ MWh / an ]

XXX

[ tep/an ]

XXX

Energie termică din resurse recuperabile şi/sau regenerabile - Consumuri totale anuale

[ Gcal / an ]

XXX

[ tep/an ]

XXX

 

CAP. III - EVOLUŢIA UNOR INDICATORI ECONOMICI ŞI A CONSUMURILOR DE ENERGIE ÎN PERIOADA ULTIMILOR DOI ANI (anul anterior=anul 2)

 

Nr. crt.

Indicatorul

(coef. de transf. în tep)

Anul 1

Anul 2

[u.m.] Val.; cant.

[ tep / an ]

[u.m.] Val.; cant.

[ tep/an ]

A

B

C

D

E

F

1.

Valoarea totală a producţiei anuale

[ 10 3 lei/an ]

XXX

-

[10 3 lei/an]

XXX

.

2.

Ponderea energiei în costurile de producţie

[ % ]

XXX

-

[ % ]

XXX

.

3.

Consumul total de energie electrică

(0,086)

[ MWh/an ]

XXX

XXX

[ MWh/an ]

XXX

XXX

4

Consumul total de energie termică

(0,1)

[ Gcal/an ]

XXX

XXX

[ Gcal/an ]

XXX

XXX

5.

Consumul total de gaze naturale

(0,086)

[ MWh/an ]

XXX

XXX

[ MWhan ]

XXX

XXX

6.

Consumul total de păcură (0,95)

[ t/an]

XXX

XXX

[ t/an ]

XXX

XXX

7.

Consumul total de CLU (0,97)

[ t/an]

XXX

XXX

[ t/an ]

XXX

XXX

8.

Consumul total de cărbune

(coef. de transf. în tep este în funcţie de tip şi de sortiment)

[ t/an]

XXX

XXX

[ t/an ]

XXX

XXX

9.

Consumul total de benzină (1,05)

[ t/an ]

XXX

XXX

[ t/an ]

XXX

XXX

10.

Consumul total de motorină (1,015)

[ t/an ]

XXX

XXX

[ t/an ]

XXX

XXX

11.

Consumul total de alţi combustibili

(coef. de transf. în tep = funcţie de tip)

[ u.m.)

XXX

XXX

[ u.m.]

XXX

XXX

12.

Consumul total de energie electrică din resurse recuperabile şi/sau regenerabile (0,086)

[ MWh/an ]

XXX

XXX

[ MWh/an ]

XXX

XXX

13.

Consumul total de energie termică din resurse recuperabile şi/sau regenerabile (0,1)

[ Gcal/an ]

XXX

XXX

[ Gcal/an ]

XXX

XXX

14.

TOTAL (= col. D. col. F, rd. 3+ 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9*10 + 11 + 12 + 13)

-

XXX

.

XXX

15.

Intensitate energetică (tep/103 lei ]

 

(= D14/C1)

XXX

 

(=F14/E1)

XXX

 

CAP. IV - MANAGEMENT ENERGETIC

 

Contorizare

Există centre de cost contorizate independent

Combustibili

Energie electrică

Energie termică

Da / Nu

Da I Nu

Da / Nu

Există contoare separate pe principalele secţii de producţie, instalaţii, utilaje şi echipamente

Da 1 Nu

Da / Nu

Da / Nu

Există numai contor general

Da / Nu

Da / Nu

Da / Nu

Recuperare energie

 

Tipul de energie recuperată

Tipul de echipament utilizat, tipul de energie recuperată şi modul de utilizare

Cantitatea anuală de energie recuperată

În unităţi de măsură fizice

În [ tep / an ]

Combustibili

XXX

XXX [ u.m. ]

XXX

Energie electrică

XXX

XXX [ u.m. ]

XXX

Energie termică

XXX

XXX [ u.m. ]

XXX

Energie mecanică(hidraulică; de presiune; altele)

XXX

XXX [ u.m. ]

XXX

 

TOTAL

-

XXX

Energie solară - energie electrică

XXX

XXX [ u.m. ]

XXX

Energie solară - energie termici

XXX

XXX [ u.m. ]

XXX

Energie eoliană - energie electrică

XXX

XXX [ u.m. ]

XXX

Energie geotermală

XXX

XXX [ u.m. ]

XXX

Energie hidroelectrică

XXX

XXX [ u.m. ]

XXX

Energie din biomasă

XXX

XXX [ u.m. ]

XXX

Alte tipuri de energie regenerabilă

XXX

XXX [ u.m. ]

XXX

 

TOTAL

-

XXX

 

Soluţii tehnice existente pentru utilizarea eficientă a energiei

Anul p.i.f.

Economie de energie

[ tep / an ]

Antrenare mecanică cu turaţie variabilă

XXX

XXX

XXX

Iluminat eficient

XXX

XXX

XXX

Alte tipuri de soluţii tehnice

XXX

XXX

XXX

 

Audituri energetice efectuate

Data ultimului audit energetic efectuat

XXX

Persoana fizică / persoana juridică care a efectuat auditul energetic

XXX

Contur bilanţ energetic

XXX

Procentul din totalul consumului de energie reprezentat de conturul respectiv

XXX

Principalele măsuri rezultate

1

2

3

Măsura    XXX

 

 

Cost estimat

(103 lei)

XXX

Economii estimate

(tep/an)

XXX

Sume alocate pentru implementarea măsurilor rezultate din auditul energetic (103 RON)

Măsura

XXX

Suma alocată

(103 lei)

XXX

 

 

 

MASURI DE EFICIENŢA ENERGETICĂ PROGRAMATE,

inclusiv reparaţii şi acţiuni de modernizare sau retehnologizare

1

Măsuri pe termen scurt, de tipul fără cost sau cu cost minim, care nu implică investiţii majore;

 

Descrierea măsurii

Termenul de aplicare

Costul aplicării măsurii

[ mii LEI]

Economia de energie

[ u.m. fizică ]

[ tep/an]

XXX

XXX

 

XXX [ u.m. ]

XXX

 

 

 

XXX [ u.m. ]

XXX

TOTAL

 

-

XXX

 

2

Măsuri pe termen mediu, de 2 până al 3 ani, vizând un program de investiţii.

 

Descrierea măsurii

Termenul de aplicare

Estimarea duratei de recuperare

Costul investiţiei

[ mii lei ]

Economia de energie

[ u.m. fizică ]

[ tep/an]

XXX

XXX

XXX

 

XXX [ u.m. ]

XXX

 

 

 

 

XXX [ u.m. ]

XXX

TOTAL

 

-

XXX

 

3

Măsuri pe termen lung, de 3 până la 6 ani, vizând un program de investiţii.

 

Descrierea măsurii

Termenul de aplicare

Estimarea duratei de recuperare

Costul investiţiei

[ mii lei ]

Economia de energie

[ u.m. fizică ]

[ tep/an]

XXX

XXX

XXX

 

XXX [ u.m. ]

XXX

 

 

 

 

XXX [ u.m. ]

XXX

TOTAL

 

-

XXX

 

 

MĂSURI DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ APUCATE ÎN ULTIMII DOI ANI,

inclusiv reparaţii şi acţiuni de modernizare sau retehnologizare

Nr. crt.

Descrierea măsurii aplicata

Data punerii în funcţiune

Durata de recuperare a investiţiei.

Costul investiţiei

[ mii lei ]

Economia de energie

[ u.m. fizică ]

[ tep/an]

1

XXX

XXX

XXX

 

XXX [ u.m. ]

XXX

2

 

 

 

 

XXX [ u.m. ]

XXX

 

TOTAL

 

-

XXX

 

Dotarea cu autovehicule cu consum de carburanţi

Autovehicule tehnologice şi de transport marfă

Autovehicule de transport pasageri

Tip autovehicul

Nr. buc.

Tip de carburant

Consum în litri / h sau în litri/100 km

Tip autovehicul

Nr. buc.

Tip de carburant

Consum în litri/100 km

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

 

CLĂDIRI

Tip clădire

Suprafaţa desfăşurată

Volum total

Volum încălzit

Consum de energie pentru încălzire

Volum cu aer condiţionat

Consum de energie pentru condiţionare

[ m2 ]

[ m3 ]

[ m3 ]

[ Gcal/an ]

[ m3 ]

[ Gcal/an ]

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

 

 

NUMELE ÎN CLAR SI SEMNĂTURA

 

 

CONDUCĂTORULUI UNITĂŢII

NUMELE ÎN CLAR SI SEMNĂTURA MANAGER ENERGETIC

DATA SEMNĂRII

ŞTAMPILA UNITĂŢII

 

 

XXX

XXX

XXX

 

NOTĂ: Machetele se completează şi se transmit la ANRE în format printat pe hârtie şi se încarcă pe platforma software Sistemul Informatic Integrat al ANRE (MIS), după cum urmează:

- Machetele în format printat pe hârtie (Word) se vor completa în spaţiile marcate în acest scop (xxx), Această NOTĂ se poate înlocui cu eventuale precizări referitoare la datele de mai sus. Machetele se transmit la ANRE până la data de 30 aprilie a fiecărui an.

- încărcarea machetei (Excel) pe platforma software se va face prin conectarea operatorului economic la portalul ANRE, cu completarea numelui de utilizator şi a parolei primite de la personalul ANRE-DEE. Încărcarea machetei se va face până la data de 30 aprilie a fiecărui an.

Se recomandă ca, mai Întâi, să fie completat şablonul chestionarului de analiză energetică în format Excel, iar, după aceea, datele respective să fie utilizate pentru formatul printat pe hârtie.

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014

 

În baza prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 14 iunie 2017, hotărăşte:

Art. I . - Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 27 august 2014, se modifică după cum urmează:

- La articolul 25, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 şi care au absolvit cu media generală minimum 8 un program de maşter acreditat, organizat de instituţii de învăţământ superior cu profil economic în parteneriat cu Camera Consultanţilor Fiscali, pot susţine examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent sub formă de interviu. Dovada absolvirii programului de maşter se face cu diploma de maşter şi suplimentul la diplomă.”

Art. II. - (1) Prevederile articolului I se aplică persoanelor care se înscriu la programele de maşter după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Persoanele care, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 5 şi sunt în curs de absolvire sau au absolvit cu media generală minimum 8 un program de maşter acreditat, organizat de instituţii de învăţământ superior cu profil economic în parteneriat cu Camera Consultanţilor Fiscali, pot susţine examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sub formă de interviu până la data de 31 decembrie 2018. Dovada absolvirii programului de maşter se face cu diploma de maşter şi suplimentul la diplomă.”

Art. III. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Dan Manolescu

 

Bucureşti, 14 iunie 2017.

Nr. 9.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.