MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 519/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 519         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 4 iulie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

523. - Decizie privind numirea domnului colonel Mihai-Cristian Mărculescu în funcţia de director general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 

524. - Decizie privind numirea domnului Gabriel Andronache în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

525. - Decizie privind acordarea calităţii de consilier onorific pe probleme nucleare al prim-ministrului domnului Şerban-Constantin Valeca

 

526. - Decizie privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Eugen Orlando Teodorovici

 

527. - Decizie privind numirea domnului Pavel Năstase în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

925. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii

 

4.264. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011

 

4.330. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 12-a

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului colonel Mihai-Cristian Mărculescu în funcţia de director general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 192 din 30 decembrie 2016, precum şi propunerea formulată de ministrul afacerilor interne prin Adresa nr. 251.494 din 3 iulie 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.519 din 3 iulie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne, precum şi al art. 78 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul colonel Mihai-Cristian Mărculescu se numeşte în funcţia de director general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 365/2016 privind împuternicirea domnului colonel Mihai-Cristian Mărculescu în funcţia de director general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 949 din 24 noiembrie 2016, îşi încetează aplicabilitatea.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 4 iulie 2017.

Nr. 523.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Gabriel Andronache în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 lit. c), art. 19 şi al art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gabriel Andronache se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează;

Secretarul general al Guvernului,

Minai Busuioc

 

Bucureşti, 4 iulie 2017.

Nr. 524.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind acordarea calităţii de consilier onorific pe probleme nucleare al prim-ministrului domnului Serban-Constantin Valeca

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Se acordă calitatea de consilier onorific pe probleme nucleare al prim-ministrului domnului Şerban-Constantin Valeca.

Art. 2. - Activitatea domnului Şerban-Constantin Valeca este neremunerată.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 4 iulie 2017.

Nr. 525.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Eugen Orlando Teodorovici

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Se acordă calitatea de consilier onorific al prim-ministrului domnului Eugen Orlando Teodorovici.

Art. 2. - Activitatea domnului Eugen Orlando Teodorovici este neremunerată.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 4 iulie 2017.

Nr. 526.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Pavel Năstase în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie

 

Având în vedere propunerea formulată de viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, prin Adresa nr. 83.685 din 3 iulie 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.520 din 3 iulie 2017,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Pavel Năstase se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie.

Art. 2. - Începând cu data prevăzută la art. 1 încetează aplicabilitatea prevederilor art. 2 din Decizia prim-ministrului nr. 404/2017 privind numirea domnului Claudiu-Emanuel Simion în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie şi pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui, cu rang de secretar de stat, al Institutului Naţional de Administraţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 16 mai 2017.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

 

Bucureşti, 4 iulie 2017.

Nr. 527.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii

 

Având în vedere prevederile art. 69 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabili din producţie, comerţ şi prestări de servicii în vederea realizării de venituri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. “ (1) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, respectiva municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentului ordin, vor stabili nivelul normelor de venit şi vor asigura publicarea acestora anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care urmează a se aplica.

(2) în situaţia în care la o poziţie din nomenclatorul prevăzut la art. 1 se regăsesc mai multe tipuri de activităţi, se pot stabili norme de venit pe fiecare tip de activitate.

(3) Fiecărei poziţii din nomenclatorul prevăzut la art. 1, care se referă la denumirea activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, îi corespund cu titlu exemplificativ codul şi denumirea activităţilor din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 2.

(4) Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor stabili norme anuale de venit pentru activităţile independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor anuale de venit, prevăzute în anexă, şi pentru cazurile în care codurile CAEN corespunzătoare activităţilor respective nu se regăsesc printre cele înscrise cu titlu exemplificativ în nomenclator.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 871 din 9 decembrie 2011, cu completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

 

Bucureşti, 23 iunie 2017.

Nr. 925.

 

ANEXĂ

 

NOMENCLATORUL

activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii

 

Nr. crt.

Denumirea activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit

Codul şi denumirea activităţilor din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 2

1.

Boiangerie

- 1330: Finisarea materialelor textile

2.

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

- 4711: Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

3.

Comerţ cu plante medicinale, seminţe de legume, fructe şi flori

- 4622: Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor

- 4776: Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

4.

Comerţ cu produse agricole şi alimentare

- 4721 :Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate

- 4724: Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate

- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

- 4781: Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

5.

Comerţ cu obiecte de uz casnic şi unelte gospodăreşti

- 4649: Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

- 4751: Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

- 4752: Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate

- 4753: Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate

- 4754: Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

- 4759: Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

6.

Comerţ cu îmbrăcăminte şi încălţăminte nouă şi uzată

- 4642: Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei

- 4771: Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate

- 4772: Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate

- 4779: Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

- 4782: Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

7.

Comerţ cu ambalaje din sticlă

- 4752: Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

8.

Comerţ cu casete audio video CD şi DVD

- 4763: Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

9.

Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video, în magazine specializate

- 4743: Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate

10.

Comerţ cu animale şi păsări vii

- 4611: Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate

- 4623: Comerţ cu ridicata al animalelor vii

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

11.

Comerţ cu lână, piei crude

- 4624: Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate -4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

12.

Comercializare de stuf

- 4776: Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate

13.

Comercializarea câinilor şi pisicilor de rasă, păsărilor ornamentale, broaştelor ţestoase, a animalelor pentru blană şi a altor animale de companie, inclusiv hrana specifică acestora

- 4776: Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate

-4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

14.

Comercializare de flori naturale/artificiale şi confecţionare şi/sau comercializare de aranjamente florale din flori naturale/artificiale

- 2229: Fabricarea altor produse din material plastic

- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

- 4776: Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

 

15.

Comercializare piese şi accesorii pentru autovehicule

- 4531: Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule

- 4532: Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule

16.

Confecţionare şi/sau comercializare de încălţăminte

-1520: Fabricarea încălţămintei

- 4772: Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate

- 4782: Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

17.

Confecţionare, comercializare şi/sau reparare de obiecte din lemn, fire textile, materiale textile, deşeuri textile, piele, plastic, ceramică, aluminiu, cupru, sârmă, cauciuc, sticlă, fibră de sticlă, hârtie, papură, nuiele, trestie, pale, iască, foi de porumb, ceară, os, sfoară, plută, stuf

- 1392: Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)

- 1394: Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase

- 1395: Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte

- 1399: Fabricarea altor articole textile n.c.a.

- 1411: Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

- 1431: Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie

- 1439: Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte

- 1621: Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, pale şi din alte materiale vegetale împletite

- 1729: Fabricarea altor articole din hârtie şi carton

- 2219: Fabricarea altor produse din cauciuc

- 2223: Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

- 2229: Fabricarea altor produse din material plastic

- 2313: Fabricarea articolelor din sticlă

- 2319: Fabricarea de sticlărie tehnică

- 2342: Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

- 2511: Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

- 2512: Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

- 2593: Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri

- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

- 4751: Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

- 9523: Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

- 9524: Repararea mobilei şi a furniturilor casnice

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

18.

Confecţionare şi/sau reparaţii de obiecte de uz casnic, gospodăresc şi ornamental

- 1722: Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton

- 2341: Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

- 9521: Repararea aparatelor electronice de uz casnic

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

19.

Confecţionare şi/sau comercializare de garnituri pentru etanşare

- 2219: Fabricarea altor produse din cauciuc

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

20.

Confecţionare şi/sau comercializare de obiecte metalice şi de mecanică fină

- 2511: Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

- 2512: Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

- 2571: Fabricarea produselor de tăiat

- 2572: Fabricarea articolelor de feronerie

- 2573: Fabricarea uneltelor

- 2594: Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate: fabricarea de nituri şi şaibe

- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

21.

Confecţionare şi/sau comercializare de obiecte din beton, ciment, marmură, piatră, ipsos, argilă, cărămizi, ţigle, vălătuci şi din alte materiale şi/sau produse pentru  construcţii

- 2332: Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă

- 2361: Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

- 2362: Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii

- 2369: Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos

- 2370: Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

- 4673: Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

22.

Confecţionare şi/sau comercializare de hamuri şi harnaşamente

- 1512; Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

23.

Confecţionare şi/sau reparare de obiecte din blană şi cojocărie

- 1420: Fabricarea articolelor din blană

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

24.

Confecţionare şi/sau reparare de bijuterii din metale şi pietre preţioase

- 3212: Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase

- 9525: Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor

25.

Confecţionare şi/sau comercializare de gablonţuri, mărţişoare şi felicitări

- 3213: Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

26.

Confecţionare şi/sau comercializare de pălării, şepci şi/sau articole de ceaprăzărie

- 1392: Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)

- 1399: Fabricarea altor articole textile n.c.a.

- 1419: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

27.

Confecţionare şi/sau comercializare de rame, încadrări tablouri şi oglinzi

- 1629; Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, pale şi din alte materiale vegetale împletite

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

28.

Confecţionare şi/sau reparaţii de articole de marochinărie şi de voiaj de orice fel

- 1512; Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament

- 9523: Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

29.

Confecţionare, acordări şi/sau reparaţii de instrumente muzicale

- 3220: Fabricarea instrumentelor muzicale

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a

 

30.

Confecţionare şi/sau comercializare de mături şi perii

- 3291: Fabricarea măturilor şi periilor

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

31.

Confecţionare şi/sau comercializare de unelte de pescuit

- 3230: Fabricarea articolelor pentru sport

- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

32.

Confecţionare şi/sau reparaţii ambarcaţiuni

- 3011: Construcţia de nave şi structuri plutitoare

- 3012: Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement

- 3315: Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor

33.

Copiere acte

-1812: Alte activităţi de tipărire n.c.a.

- 8219: Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat

34.

Creşterea şi/sau comercializarea de peşti exotici şi accesorii de acvaristică, inclusiv hrana specifică

- 0321: Acvacultura maritimă

- 0322: Acvacultură în ape dulci

- 4776: Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

35.

Croitorie, corsetărie

-1412: Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru -1413: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) -1414: Fabricarea de articole de lenjerie de corp

-1419: Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a

36.

Dactilografiere şi stenografiere

- 8211: Activităţi combinate de secretariat

- 8219: Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat

- 8299: Alte activităţi de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.

37.

Dărăcit şi/sau toarcere

- 1310: Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

38.

Demontare (dezasamblare) de autovehicule şi comercializare de piese auto uzate

- 3831: Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

- 4677: Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor

39.

Dogărie

- 1624: Fabricarea ambalajelor din lemn

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

40.

Dresura de animale

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

- 9329: Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

41.

Dulgherie, tâmplărie şi comercializare de bârne, grinzi, suporţi pentru construcţii

- 1623: Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii

- 4332: Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

42.

Extracţia şi comercializarea pietrei, pietrişului, nisipului, argilei

- 0811: Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, gipsului, cretei şi a ardeziei

- 0812: Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului

43.

Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

- 1051: Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

44.

Fântânărie

- 3600: Captarea, tratarea şi distribuţia apei

- 4221: Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide

- 4313: Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

- 4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

 

45.

Fierărie-potcovărie

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

- 2572: Fabricarea articolelor de feronerie

- 2573: Fabricarea uneltelor

- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a

- 3311: Repararea articolelor fabricate din metal

46.

Fotografiere, fotocopiere şi fotoceramică

- 7420: Activităţi fotografice

- 8219: Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat

47.

Instalare, montare, reparare, închiriere de aparate de măsură şi control

- 3320: Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

48.

închirieri de biciclete, motoscutere, mijloace de transport auto şi pe apă, parapante, ski-jet-uri şi material sportiv

- 7721: Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv

- 7729: Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.

49.

închiriere de cort şi/sau veselă, de rochii de gală, de mireasă şi pentru diferite ocazii

- 7721: Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv

- 7729: Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.ca.

50.

închirieri de casete audio-video CD şi DVD

- 7722: închirierea de casete video şi discuri (CD-uri, DVD-uri)

51.

închiriere de camere în scop turistic

- 5510: Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

- 5520: Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

- 5590: Alte servicii de cazare

52.

întreţinere şi reparare şi/sau recondiţionam autovehicule şi utilaje agricole, inclusiv piese auto

- 3312: Repararea maşinilor

- 3317: Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.

- 4520: întreţinerea şi repararea autovehiculelor

53.

Intermedieri în turism

- 7911: Activităţi ale agenţiilor turistice

- 7990: Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

54.

Lăcătuşerie

- 2562: Operaţiuni de mecanică generală

- 2573: Fabricarea uneltelor

- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

- 8020: Activităţi de servicii privind sistemele de securizare

55.

Legare de cărţi

- 1814: Legătorie şi servicii conexe

56.

Lucrări de excavare

- 4312: Lucrări de pregătire a terenului

- 4313: Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

57.

Organizare de cursuri sportive, de activităţi de întreţinere şi înfrumuseţare fizică

- 9313: Activităţi ale centrelor de fitness

- 9319: Alte activităţi sportive

- 9329: Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

- 9604: Activităţi de întreţinere corporală

58.

Organizare de activităţi distractive în discoteci, distracţii populare şi zodiac cu papagal

- 9321: Bâlciuri şi parcuri de distracţii

- 9329: Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

59.

Producerea şi/sau comercializarea produselor de panificaţie, patiserie, gogoşărie, covrigărie, cofetărie

- 1071: Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

- 1072: Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi produselor conservate de patiserie

- 4724: Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi a produselor zaharoase, în magazine specializate

- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

- 4781: Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

 

60.

Prelucrare piei, prepararea şi vopsirea blănurilor

- 1511: Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor

61.

Prepararea cărbunelui din lemn

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din plută, pale şi din alte materiale vegetale împletite

- 1910: Fabricarea produselor de cocserie

- 2014: Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

62.

Producere şi/sau comercializare de var

- 2352: Fabricarea varului şi ipsosului

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

63.

Producere si/sau reparare de cazane şi căldări

- 2521: Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

- 2591: Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel

- 2592: Fabricarea ambalajelor uşoare din metal

- 2893: Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

64.

Producere şi/sau comercializare de articole de feronerie

- 2572: Fabricarea articolelor de feronerie

- 4752: Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate

65.

Producere şi/sau comercializare de floricele de porumb, castane prăjite, porumb fiert, seminţe prăjite de floarea-soarelui şi dovleac, dovleac copt, vată de zahăr, borş

- 1082: Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

- 1089: Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

66.

Producere şi/sau comercializare de îngheţată, gemuri, marmelade, jeleuri şi conservare a fructelor prin uscare

- 1039: Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.

- 1052: Fabricarea îngheţatei

- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

- 4781: Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

67.

Producere şi/sau comercializare de paste făinoase, macaroane, spaghete, tăiţei

- 1073: Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare

- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

- 4781; Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe

68.

Producere şi/sau comercializare de obiecte de artizanat

- 1320: Producţia de ţesături

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, pale şi din alte materiale vegetale împletite

- 2341: Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

69.

Producere şi/sau comercializare de frânghii, sfori şi şnururi din fibre sau fâşii textile

- 1394: Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase

- 4778: Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

70.

Producere, comercializare şi/sau reparare de mobilă, inclusiv de scaune, banchete, fotolii, canapele, mese,dulapuri

- 3102: Fabricarea de mobilă pentru bucătării

- 3103: Fabricarea de saltele şi somiere

- 3109: Fabricarea de mobilă n.c.a.

- 4759: Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a. În magazine specializate

- 9524: Repararea mobilei şi a furniturilor casnice

71.

Producţie, comercializare şi/sau reparare jocuri şi jucării

- 3240: Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

- 4765: Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor în magazine specializate

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

72.

Producere şi/sau comercializare de coloranţi, esenţe alimentare condimente şi ingrediente

- 1084: Fabricarea condimentelor şi ingredientelor

- 4729: Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

73.

Paza şi îngrijirea animalelor, inclusiv în stâne şi cirezi

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

74.

Pescuit şi comercializare de peşte

- 0311: Pescuitul maritim

- 0312: Pescuitul în ape dulci

- 4638: Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte

- 4723: Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate

 

75.

Reparare brichete, montat supapă şi umplere cu gaz

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

76.

Reparare ceasuri, bijuterii, stilouri, umbrele, ochelari

- 9525: Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

77.

Reparare aparate foto, radio, Tv, calculatoare, maşini de scris, cântare, telefoane, echipamente de comunicaţii, alte aparate electronice de uz casnic, inclusiv frigidere, aragaze, maşini de spălat, alte dispozitive şi echipamente pentru casă şi grădină

- 3312: Repararea maşinilor

- 3319: Repararea altor echipamente

- 3313: Repararea echipamentelor electronice şi optice

- 9511: Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

- 9512: Repararea echipamentelor de comunicaţii

- 9521: Repararea aparatelor electronice de uz casnic

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

78.

Reparare şi întreţinere moto-velo

- 4540: Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

79.

Reparare şi recondiţionară încălţăminte

- 9523: Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

80.

Reparare şi/sau întreţinere ascensoare de persoane şi de mărfuri

- 3317: Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.

- 4329: Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

81.

Rotărie şi/sau executare de caroserii din lemn

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, pale şi din alte materiale vegetale împletite

- 3099: Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

- 3299: Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

82.

Servicii de bătut porumb cu maşina

- 0161: Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală

- 0163: Activităţi după recoltare

83.

Servicii de afumare carne şi slănină

- 1011: Prelucrarea şi conservarea cărnii

- 1013: Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

84.

Servicii de amplasare de corturi, rulote şi altele

- 5530: Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

85.

Servicii de cântărire

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

86.

Servicii de formatare şi încărcare baterii auto, acumulatori şi pile electrice

- 2720: Fabricarea de acumulatori şi baterii

- 3314: Repararea echipamentelor electrice

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

87.

Servicii executate de proprietarii de cazane pentru fabricat rachiuri naturale

- 1101: Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

- 1104: Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

88.

Servicii de strungărie, frezare, alezare

- 2562: Operaţiuni de mecanică generală

- 2592: Fabricarea ambalajelor uşoare din metal

- 2594: Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate: fabricarea de nituri şi şaibe

89.

Servicii de încărcat stingătoare

- 2829: Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.

- 8425: Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

 

90.

Servicii executate pentru instalaţii de apă, gaz, încălzire termică, canal, electricitate, frigotehnice, izolaţii la construcţii

- 4321: Lucrări de instalaţii electrice

- 4322: Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

- 4329: Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

- 4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

- 9522: Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

91.

Servicii de încărcat sifoane

- 1107: Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

92.

Servicii de incubare ouă

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

93.

Servicii de reproducţie şi selecţia în creşterea animalelor

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

94.

Servicii executate de ipsosari

- 4331: Lucrări de ipsoserie

95.

Servicii executate de lustragii

- 8129: Alte activităţi de curăţenie

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

96.

Servicii executate de tehnicieni veterinari

- 0162: Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

- 7500: Activităţi veterinare

97.

Servicii de frizerie, coafură, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj

- 9602: Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare

- 9604: Activităţi de întreţinere corporală

98.

Servicii executate de măcelari

-1011: Prelucrarea şi conservarea cărnii

99.

Servicii de morărit şi urluit

-1061: Fabricarea produselor de morărit -1091: Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

100.

Servicii executate de mozaicari, faianţari, parchetari, zidari, zugravi, geamgii

- 4120: Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

- 4333: Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor

- 4334: Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri

- 4339: Alte lucrări de finisare

- 4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

101.

Servicii de întreţinere şi curăţare a clădirilor, inclusiv menaj casnic

- 4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

- 8121: Activităţi generale de curăţenie â clădirilor

- 8122: Activităţi specializate de curăţenie

- 8129: Alte activităţi de curăţenie

102.

Servicii de tinichigerie (fără auto) inclusiv cele de învelirea cu tablă, ţiglă, sită a construcţiilor

- 2562: Operaţiuni de mecanică generală

- 4391: Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

103.

Servicii de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare

- 3700: Colectarea şi epurarea apelor uzate

- 3900: Activităţi şi servicii de decontaminare

- 8129: Alte activităţi de curăţenie

104.

Servicii executate de meditatori

- 8559: Alte forme de învăţământ n.c.a.

 

105.

Servicii executate de organizatori de expoziţii şi spectacole

- 8230: Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor

- 9002: Activităţi-suport pentru interpretarea artistică (spectacole)

- 9004: Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole

106.

Servicii de plisat, gofrat, ajurat, stopări

- 1330: Finisarea materialelor textile

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

107.

Servicii executate cu pive

- 1395: Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte

- 1396: Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

108.

Servicii de presare metale la rece, bobinare

- 2431: Tragere la rece a barelor

- 2432; Laminare la rece a benzilor înguste

- 2433: Producţia de profile obţinute la rece

- 2434: Trefilarea firelor la rece

- 2445: Producţia altor metale neferoase

- 2550: Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

- 2593: Fabricarea articolelor din fire metalice: fabricarea de lanţuri şi arcuri

- 2711: Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice

- 3314: Repararea echipamentelor electrice

109.

Servicii executate cu uleiniţe

- 1041: Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor

- 2053: Fabricarea uleiurilor esenţiale

110.

Servicii executate de bucătari

-1085: Fabricarea de mâncăruri preparate - 5629: Alte activităţi de alimentaţie n.c.a.

111.

Servicii de pompe funebre

- 9603: Activităţi de pompe funebre şi similare

112.

Servicii executate de instructori auto

- 8553: Şcoli de conducere (pilotaj)

113.

Servicii executate în agricultură, manual sau cu mijloace mecanice

- 0161: Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală

114.

Servicii executate de rectificatori, sculeri, matriţeri, sudori, machetişti, fierari - betonişti, tinichigii

- 2562: Operaţiuni de mecanică generală

- 2573: Fabricarea uneltelor

- 2591: Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel

- 2592: Fabricarea ambalajelor uşoare din metal

- 2594: Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate: fabricarea de nituri şi şaibe

- 2599: Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

115.

Servicii executate de sobari, de teracotari, coşari

- 2331: Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică

- 4322: Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

- 4329: Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

- 4399: Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

- 8122: Activităţi specializate de curăţenie

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

116.

Servicii de spălătorie şi curăţătorie a produselor din textile şi din blănuri

- 9601: Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană

117.

Servicii de tinichigerie, vopsitorie,electricitate auto, spălătorie auto, lustruire şi ceruire auto

- 3312: Repararea maşinilor

- 4520: întreţinerea şi repararea autovehiculelor

- 8122: Activităţi specializate de curăţenie

118.

Servicii de vânzare ziare, reviste, cărţi

- 4761: Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate

- 4762: Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate

- 4789: Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse

- 4799: Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieselor

119.

Servicii de supraveghere şi îngrijire copii sau alte persoane aflate la nevoie

- 8891: Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii

- 8899: Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare n.c.a.

- 8810: Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

 

120.

Servicii executate în domeniul informaticii, altele decât cele care generează drepturi de autor sau drepturi conexe drepturilor de autor

- 6202: Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei

- 6203: Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul

121.

Tăiat lemne cu ferestrău portabil sau circular

- 1610: Tăierea şi rindeluirea lemnului

- 1629: Fabricarea altor produse din lemn

122.

Tăiere şi şlefuire piatră

- 2370: Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

123.

Ţesut covoare, preşuri

- 1393: Fabricarea de covoare şi mochete

124.

Tescuire

- 1032: Fabricarea sucurilor de fructe şi legume

- 1102: Fabricarea vinurilor din struguri

- 1103: Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe

- 1104: Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

125.

Tocilărie

- 2562: Operaţiuni de mecanică generală

- 9529: Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

- 9609: Alte activităţi de servicii n.c.a.

126.

Transporturi de mărfuri şi persoane, inclusiv mijloace de transport cu tracţiune animală

- 4941: Transporturi rutiere mărfuri

- 5221: Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre

127.

Transporturi auto cu taxiuri pentru mărfuri şi persoane, mal puţin cea efectuată în regim de maxi-taxi

- 4932 : Transporturi cu taxiuri

128.

Transporturi de pasageri şi/sau marfă pe căi navigabile interioare

- 5030: Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare

- 5040: Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

129.

Vulcanizare

- 2211: Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor

- 4520: întreţinerea şi repararea autovehiculelor

130.

Vopsire, emailare şi cositorie

- 2561: Tratarea şi acoperirea metalelor

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011

 

Având în vedere dispoziţiile art. 256 alin. (2), art. 259 şi 260 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând  seama de prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 50 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 753 din 26 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează;

1. În anexa nr. 9, la articolul 8, punctul 3 va avea următorul cuprins:

„3. Contractul de management se suspendă de drept în următoarele cazuri:

a) în cazul în care managerul a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti;

b) concediu de maternitate;

c) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;

d) carantină;

e) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe toată durata mandatului;

f) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;

g) forţă majoră;

h) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;

i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.”

2. În anexa nr. 10, la articolul 8, punctul 3 va avea următorul cuprins:

„3. Contractul de management se suspendă de drept în următoarele cazuri:

a) în cazul în care managerul a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti;

b) concediu de maternitate;

c) concediu pentru incapacitate temporară de muncă;

d) carantină;

e) exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe toată durata mandatului;

f) îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;

g) forţă majoră;

h) în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;

i) în alte cazuri expres prevăzute de lege.”

Art. II. - Direcţia generală management preuniversitar şi inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

 

Bucureşti, 29 iunie 2017.

Nr. 4.264.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 12-a

 

În conformitate cu art. 246 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 12-a, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală management preuniversitar, Direcţia tehnologia informaţiei şi comunicaţiei din Ministerul Educaţiei Naţionale şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 3 iulie 2017.

Nr. 4.330.

 

ANEXĂ

 

CALENDARUL

desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 12-a

 

5 iulie 2017

Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu

5-9 iulie 2017

Completarea formularului de selecţie online, în aplicaţia informatică

10 iulie 2017

Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online

10-17 iulie 2017

Depunerea la inspectoratul şcolar a portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afişat

18 iulie 2017

Inspectoratele şcolare transmit la Ministerul Educaţiei Naţionale lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora

19-24 iulie 2017

Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale

25 iulie 2017

Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar

 

Transmiterea către inspectoratele şcolare a rezultatelor selecţiei făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea afişării acestora la sediul inspectoratului şcolar

Afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor

25-31 iulie 2017

Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar, respectiv la Ministerul Educaţiei Naţionale

25 iulie-1 august 2017

Soluţionarea contestaţiilor

1 august 2017

Transmiterea de către Ministerul Educaţiei Naţionale a rezultatelor contestaţiilor la inspectoratul şcolar

2-3 august 2017

Întocmirea de către inspectoratele şcolare a listelor cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la Ministerul Educaţiei Naţionale

7 august 2017

Emiterea ordinului ministrului privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.