MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 526/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 526         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 6 iulie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

446. - Hotărâre privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stern hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2017

 

447. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control al compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă

 

451. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

457. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

605. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispoziţii ale ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.086/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale, nr. 1.157/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 27 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău şi nr. 1.212/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stern hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2017

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 143 alin. (9) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Nivelul cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stern hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, aferente anului 2017, este de 10.127 euro.

Art. 2. - (1) Cotizaţiile şi taxa pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale sunt următoarele:

a) cotizaţia de membru al Asociaţiei Mondiale a Donatorilor de Măduvă, în sumă de 6.977 euro;

b) cotizaţia de membru al Grupului European pentru Sânge şi Transplant de Măduvă, în sumă de 900 euro;

c) taxa pentru acreditarea de către Federaţia Europeană de Imunogenetică a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în sumă de 750 euro, care se plăteşte pentru fiecare dintre cele trei laboratoare acreditate.

(2) Cotizaţiile şi taxa prevăzute la alin. (1) se calculează pe baza cursului de schimb leu/euro stabilit de Banca Naţională a României la data efectuării plăţii.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 30 iunie 2017.

Nr. 446.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control al compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă

 

Având în vedere Decizia Comisiei Europene C(2016)8.769 final din 3.01.2017, precum şi prevederile Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale 2014-2020 şi art. 97 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 99 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea schemei de ajutor de stat, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv acordarea unor compensaţii reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă.

(2) Prezenta schemă aplică dispoziţiile prevăzute la secţiunea 2.2 a capitolului 2 din „Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020 (2014/C 204/01)”, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 204 din 1 iulie 2014, denumite în continuare Orientările UE.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

1. Întreprindere - orice persoană fizică sau juridică, indiferent de forma de organizare, care desfăşoară activităţi în scop lucrativ, total sau parţial;

2. Întreprindere aflată în dificultate - o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:

a) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, alta decât o IMM, care a fost înfiinţată cu cel puţin trei ani înainte de data depunerii solicitării, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său subscris a dispărut ca urmare a pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când scăderea pierderilor acumulate din rezerve şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii conduce la un rezultat cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul prezentei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată” se referă, în special, la tipurile de societăţi comerciale prevăzute în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului (24), iar „capital social” include, acolo unde este cazul, orice primă de emisiune;

b) în cazul unei societăţi în care cel puţin unul dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, alta decât o IMM care a fost înfiinţată cu cel puţin trei ani înainte de data depunerii solicitării, şi atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a scăzut/diminuat ca rezultat al pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii” se referă în special la acele tipuri de societăţi comerciale prevăzute în anexa II la Directiva 2013/34/UE;

c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutor pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

e) în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când în ultimii doi ani raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7r5 şi/sau capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub 1,0;

3. microîntreprindere şi întreprindere mică şi mijlocieIMM - este întreprinderea care are mai puţin de 250 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 de milioane EUR şi/sau al căror bilanţ anual total nu depăşeşte 43 de milioane EUR;

4. schemă de ajutoare de stat - orice act pe baza căruia, fără să mai fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor definite în cadrul actului în mod general şi abstract, precum şi orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp şi pentru o valoare nedefinită.

 

CAPITOLUL II

Beneficiarii, costurile eligibile şi valoarea ajutoarelor de stat

 

Art. 3. -(1) Schema prevăzută la art. 1 alin, (1) se aplică proprietarilor privaţi, persoane fizice şi juridice, precum şi asociaţiilor acestora, care au în proprietate păduri pe ale căror terenuri forestiere există restricţii de mediu aplicabile activităţilor forestiere.

(2) Restricţiile prevăzute la alin. (1) sunt corespunzătoare tipurilor funcţionale T1 şi T2 stabilite prin amenajamentele silvice, care corespund obiectivelor ecologice şi de protecţie conform Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor.

(3) Din tipul funcţional T1 fac parte pădurile cu funcţii speciale de ocrotire a naturii, pentru care, prin lege, este interzisă orice fel de exploatare de lemn pentru conservarea biodiversităţii, în tipul funcţional T1 sunt incluse pădurile constituite în zonele de protecţie strictă sau integrală a ariilor naturale protejate, rezervaţiile ştiinţifice, pădurile virgine şi cvasivirgine, rezervaţiile naturale, care conservă resurse genetice deosebite.

(4) Din tipul funcţional T2 fac parte pădurile cu funcţii speciale de protecţie în care recoltarea masei lemnoase este substanţial diminuată, astfel încât prin restricţiile impuse să nu fie afectat ecosistemul forestier.

(5) Sunt eligibile în cadrul schemei terenurile forestiere încadrate în grupa I funcţională, tipurile de categorii funcţionale T1 şi/sau T2, delimitate de protecţie a naturii, în care există restricţii de mediu aplicabile activităţilor forestiere, stabilite prin amenajamentele silvice.

(6) Prevederile prezentei scheme nu se aplică beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) dacă se află în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

a) sunt considerate persoane aflate în dificultate financiară, conform definiţiei prevăzute la art. 2 pct. 2 dacă desfăşoară activităţi economice;

b) sunt persoane împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare definitivă a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată.

(7) Controlul respectării prevederilor alin. (6) se efectuează de către structurile cu atribuţii de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(8) Nu beneficiază de schema prevăzută la art. 1 alin. (1) persoanele juridice care nu îndeplinesc condiţiile de microîntreprindere şi întreprindere mică şi mijlocie, aşa cum este definită la art. 2 pct. 3.

Art. 4. - Fac obiectul schemei numai terenurile forestiere pentru care sunt elaborate amenajamente silvice şi pentru care este organizată şedinţa de preavizam a soluţiilor tehnice - conferinţa a I l-a de amenajare.

Art. 5. - (1) Ajutorul de stat se acordă anual, pe hectar de pădure, în scopul compensării beneficiarilor definiţi la art. 3 alin. (1) pentru pierderile de venit generate de dezavantajele din zonele în cauză, legate de punerea în aplicare a restricţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2)-(5).

(2) Metodologia de calcul al ajutorului prevăzut la alin. (1) este prevăzută în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL III

Procedură de lucru

 

Art. 6, - Prevederile prezentei scheme se aplică beneficiarilor definiţi la art. 3 alin. (1), care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) deţin documente care atestă proprietatea asupra pădurii;

b) au încheiat contract de administrare sau de servicii silvice, pentru anul sau perioada din an pentru care se solicită plata compensaţiilor;

c) fac dovada existenţei unui amenajament silvic în vigoare, prin care suprafeţele de pădure pentru care se solicită compensaţii au fost încadrate în tipurile funcţionale T1 şi/sau T2;

d) certificat de cazier judiciar; nu pot beneficia de schemă persoanele care au fost condamnate pentru fapte penale privind nerespectarea regimului silvic;

e) fac dovada că nu au existat tăieri ilegale în pădurile încadrate în tipurile funcţionale T1 şi/sau T2 în anul anterior anului pentru care se face solicitarea de acordare a compensaţiilor, în volum mediu mai mare de 1 mc/ha;

f) declară pe propria răspundere că nu intră sub incidenţa prevederilor menţionate la art. 3 alin. (6) şi (8).

Art. 7. - (1) Beneficiarii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 depun la structura teritorială de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cererea pentru acordarea unor compensaţii proprietarilor de păduri, pentru suprafeţele delimitate de protecţie a naturii, cu restricţii de mediu aplicabile activităţilor forestiere, pentru anul/perioada solicitată, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, însoţită de opisul documentelor.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de următoarele documente:

a) fişa de calcul pentru acordarea de compensaţii proprietarilor de păduri, pentru suprafeţele delimitate de protecţie a naturii, cu restricţii de mediu aplicabile activităţilor forestiere, pentru anul/perioada solicitată întocmită de ocolul silvic care efectuează administrarea sau serviciile silvice, după caz, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3;

b) copie a documentului de proprietate asupra pădurii, certificată de ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice;

c) copie a contractului de administrare sau de servicii silvice, după caz, certificată de ocolul silvic;

d) copie a descrierilor parcelare din amenajamentul silvic în vigoare, certificată de ocolul silvic care efectuează administrarea sau serviciile silvice, după caz;

e) certificat de cazier judiciar; nu pot beneficia de schemă persoanele care au fost condamnate pentru fapte penale privind nerespectarea regimului silvic;

f) aviz din partea ocolului silvic care efectuează administrarea sau servicii silvice, după caz, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile menţionate la art. 6 lit. e), potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5;

g) declaraţie pe propria răspundere că nu intră sub incidenţa prevederilor ârt. 3 alin. (6) şi (8).

(3) Cererile de acordare a compensaţiilor, pentru anul în curs, însoţite de documentele prevăzute la alin. (2), se depun anual, până la data de 30 iunie, la structura teritorială de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(4) Pentru anul 2017, prin excepţie de la prevederile alin. (3), cererile de acordare a compensaţiilor, însoţite de documentele prevăzute la alin. (2), se depun în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la structura teritorială de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(5) Pentru anul 2017 se acordă compensaţii numai pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi data de 31 decembrie.

Art. 8. - (1) Structura teritorială de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură verifică documentele prevăzute la art. 7 alin. (2) şi informează solicitantul, în scris, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii solicitării, cu privire la rezultatele verificării, care pot fi încadrate în una dintre următoarele situaţii:

a) transmiterea centralizată a documentelor către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în cazul constatării îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate;

b) respingerea solicitării în cazul constatării neîndeplinirii condiţiilor de eligibilitate;

c) solicitarea de informaţii şi documente suplimentare, în cazul documentaţiilor incomplete.

(2) Informaţiile şi documentele suplimentare prevăzute la alin. (1) lit. c) se depun de către solicitanţi în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării de completare, sub sancţiunea dreptului de a solicita ajutor de stat pentru anul în curs.

(3) După realizarea verificărilor conform alin. (1), structura teritorială de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură transmite, centralizat, cu scrisoare de înaintare, însoţită de opisul documentelor, către structura coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură următoarele documente:

a) formularul de decont, cuprinzând datele de identificare a suprafeţelor de pădure conform amenajamentelor silvice, încadrarea acestora în zonele prevăzute la art. 3 alin. (5), precum şi sumele de bani calculate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

b) fişa de calcul al compensaţiilor reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, necesare pentru acoperirea costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

c) copie a documentului de proprietate asupra pădurii, certificată de ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice;

d) copie a contractului de administrare sau de servicii silvice, după caz, certificată de ocolul silvic;

e) copie a descrierilor parcelare din amenajamentele silvice în vigoare, certificate de ocolul silvic care efectuează administrarea sau serviciile silvice, după caz.

(4) O copie a documentelor prevăzute la alin. (3) se păstrează la structura teritorială de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 9. - (1) Structura coordonatoare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură verifică documentele prevăzute la art. 8 alin. (3) şi le transmite, în termen de 30 de zile de la data depunerii, pentru realizarea decontului, la direcţia care gestionează bugetul din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) b copie a documentelor prevăzute la alin. (1) se păstrează şi de către direcţia de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 10. - (1) Direcţia care gestionează bugetul din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură primeşte deconturile justificative întocmite conform prevederilor art. 8 alin. (3) lit. a) şi asigură acordarea plăţilor compensatorii pentru funcţiile de protecţie ale pădurii, care fac obiectul prezentei hotărâri.

(2) Documentele prevăzute la art. 8 alin. (3), actele de decontare şi de evidenţă a cheltuielilor efectuate din alocaţiile bugetare pentru funcţiile de protecţie ale pădurii se îndosariază distinct şi cheltuielile se înregistrează în conturi separat de orice alte cheltuieli.

(3) Direcţia care gestionează bugetul din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură transmite sumele necesare plăţilor compensatorii pentru funcţiile de protecţie ale pădurii către structurile silvice teritoriale de specialitate, care le virează către beneficiarii schemei, în conturi deschise distinct pe numele acestora în cadrul unei instituţii financiar-bancare.

 

CAPITOLUL IV

Durata de aplicare a schemei şi bugetul aferent acesteia

 

Art. 11. - Durata de aplicare a prezentei scheme este de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi până la data de 31 decembrie 2020, inclusiv,

Art. 12. - Valoarea totală maximă aferentă schemei pentru perioada 2017-2020 este de 285 milioane lei şi se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat cu această destinaţie Ministerului Apelor şi Pădurilor,

Art. 13. - Valoarea totală maximă aferentă anului 2017 este de 19 milioane lei.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 14. - (1) Recuperarea ajutorului de stat se realizează de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură de la proprietar, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare.

Art. 15. - (1) Publicarea informaţiilor privind beneficiarii schemei cu cereri care depăşesc pragul de 60.000 euro se realizează conform dispoziţiilor de (a capitolul 3 secţiunea 3.7 punctul (128) din Orientările UE.

(2) Ministerul Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale încheie un protocol prin care stabilesc modul de asigurare a publicării informaţiilor, conform prevederilor alin. (1).

Art. 16. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 17. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, din cuprinsul Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice şi de efectuare a controalelor de fond, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 861/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 18 august 2009, cu modificările ulterioare, se abrogă:

a) alineatul (3) al articolul 3 şi articolul 6;

b) anexele nr. 2 şi 4 la normele metodologice.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul apelor şi pădurilor,

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Adriana-Doina Pană

Petre Daea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Ministrul afacerilor externe,

Sevil Shhaideh

Teodor-Viorel Meleşcanu

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Ministrul finanţelor publice,

Graţiela-Leocadia Gavrilescu

Ionuţ Mişa

 

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

 

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 30 iunie 2017.

Nr. 447.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE DE CALCUL

al compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă

 

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie reglementează modul de calcul al compensaţiilor care se acordă proprietarilor de păduri şi asociaţiilor de proprietari de păduri pentru suprafeţele delimitate de protecţie a naturii cu restricţii de mediu aplicabile activităţilor forestiere,

(2) Metodologia de calcul se bazează pe principiile prevăzute la art. 10 din „Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului UE nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijin pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)”, cu privire la verificabilitatea, expertiza şi caracteristicile locale ale datelor luate în calcul.

Art. 2. - (1) Pentru calculul compensaţiilor se foloseşte următoarea relaţie;

C = S x (Pml1 + Pml2 + Pml3)/3 x Vn

(2) În relaţia prevăzută la alin. (1), simbolurile folosite au următoarele semnificaţii:

a) C - valoarea compensaţiei care se acordă, exprimată în lei/an;

b) S - suprafaţa terenului pentru care se solicită acordarea de compensaţii pentru funcţiile de protecţie, exprimată în hectare;

c) Pml1, Pml2, Pml3 - preţurile medii ale unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, exprimate în lei/m3 valabile la data depunerii cererii şi în cei doi ani precedenţi depunerii acesteia;

Vn - volumul mediu anual nerecoltat pe hectar utilizat pentru calculul compensaţiilor, în cazul arboretelor încadrate în tipul I de categorii funcţionale (TI) şi în cazul arboretelor încadrate în tipul II de categorii funcţionale (TII).

Volumul mediu anual nerecoltat pe hectar utilizat pentru calculul compensaţiilor, în cazul arboretelor încadrate în tipul I de categorii funcţionale (TI) este de 4,29 mc/an/ha.

Volumul mediu anual nerecoltat pe hectar utilizat pentru calculul compensaţiilor în cazul arboretelor încadrate în tipul II de categorii funcţionale (TII) este de 1,97 mc/an/ha.

 

ANEXA Nr. 2

 

- Model –

 

MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR

Structura silvică teritorială de specialitate ..................................................

 

CERERE

de acordare a compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă pentru anul/perioada ...............................

 

Beneficiarul:

Denumirea .........................................., cu sediul în localitatea .........................................., str. ......................................... nr. ...., judeţul ..........................................

Cod numeric personal ..........................................  (persoane fizice) sau

numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .......................................... şi

numărul unic de înregistrare fiscală .......................................... (persoane juridice),

având număr de cont deschis la instituţia financiar-bancară ..........................................,

prin prezenta solicit acordarea ajutorului de stat privind compensaţiile reprezentând contravaloarea produselor de lemn care nu pot fi recoltate datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, necesare acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurii, pentru anul ............,

pentru suprafaţa de .......... ha, pădure încadrată în tipul I de categorii funcţionale (TI), având datele de identificare conform amenajamentului silvic în vigoare în UP.........................................., u.a .........................................., şi

pentru suprafaţa de .......... ha, pădure încadrată în tipul II de categorii funcţionale (TII), având datele de identificare conform amenajamentului silvic în vigoare în UP .........................................., u.a. ..........................................,

administrată de Ocolul Silvic .........................................., aflată pe teritoriul localităţii .........................................., din judeţul ..........................................

Anexez prezentei:

a) fisa de calcul al drepturilor financiare cuvenite pentru compensaţii, întocmită de ocolul silvic care efectuează administrarea sau serviciile silvice, după caz;

b) copia documentului de proprietate asupra pădurii;

c) copia contractului de administrare sau de servicii silvice, după caz;

d) copie a descrierilor parcelare din amenajamentul silvic în vigoare, certificată de ocolul silvic care efectuează administrarea sau serviciile silvice, după caz;

e) certificat de cazier judiciar din care rezultă că beneficiarul nu a fost condamnat pentru fapte penale privind nerespectarea regimului silvic;

f) aviz din partea ocolului silvic care efectuează administrarea sau servicii silvice, după caz, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile menţionate la art. 6 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 447/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control al compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă;

g) declaraţia pe propria răspundere că nu intră sub incidenţa prevederilor art. 3 alin. (6) şi (8) din Hotărârea Guvernului nr. 447/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control al compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă.

 

........................................

Data ........................................

(numele şi prenumele)

 

L.S./S.S.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Ocolul Silvic ........................................

 

FIŞĂ DE CALCUL

al compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă pentru anul/perioada ...............................

 

Nr. crt.

Numele şt prenumele/ denumirea persoanei juridice deţinătoare a titlului de proprietate

C.N.P./ C.U.I.

Nr. şi data actului de proprietate

Nr. şi data contractului de administrare/ de servicii silvice

UP

ua

Suprafaţa

- ha -

Tipul de categorie funcţională

Valoarea

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total T1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total T2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizat:

Structura silvică teritorială de specialitate ........................................

Beneficiar (proprietar)*) ........................................

Calculul se va efectua conform art. 2 din anexa nr. 1, distinct pe tipuri funcţionale.

 

Întocmit

 

........................................

 

(numele şi prenumele)

 

S.S.

Şef ocol silvic

 

 

 

(numele şi prenumele)

 

L.S./S.S.

 


*) Fişa de calcul se întocmeşte la nivel de beneficiar (titlu de proprietate).

 

ANEXA Nr. 4

MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR

Structura silvică teritorială de specialitate ..................................................

 

DECONT JUSTIFICATIV

al compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă pentru anul/perioada  ...............................

 

1. Amplasamentul suprafeţei pentru care se acordă compensaţii: judeţul .................................................., localitatea .................................................., Ocolul Silvic ..................................................

2. Beneficiarii*):

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele/ denumirea persoanei juridice deţinătoare a titlului de proprietate

C.N.P./ C.U.I.

Cont instituţie financiar-bancară/ trezorerie

Nr. şi data actului de proprietate

Nr. şi data contractului de

administrare/ de servicii silvice

UP

ua

Suprafaţa

- ha -

Tipul de categorie funcţională

Valoarea

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Valoarea totală: ........................... lei

 

Conducătorul structurii silvice teritoriale de specialitate,

..................................................

(numele şi prenumele)

L.S./S.S.

 

Contabil-şef al structurii silvice teritoriale de specialitate,

..................................................

(numele şi prenumele)

S.S.


*) Se vor înscrie toţi beneficiarii, centralizat pe ocol silvic, localitate şi judeţ, pentru perioada pentru care se întocmeşte decontul. Valoarea compensaţiilor se calculează la nivel de titlu de proprietate, distinct pe tipuri de categorii funcţionale, şi va cuprinde un total pe tipuri de categorii funcţionale şi, respectiv, total general,

 

..................................................

 

(numele şi prenumele)

Data ..................................................

L.S./S.S.

 

 

ANEXA Nr. 5

 

Ocolul Silvic ..................................................

 

AVIZ

de acordare a compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii/proprietarul ............................... nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă pentru anul/perioada ...............................

 

Ocolul Silvic ..................................................  este de acord cu acordarea compensaţiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii/proprietarul ..................................................  nu le recoltează, datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă pentru anul/perioada .................................................. .

În anul .............. pe suprafaţa totală de ........... ha, pentru care se solicită acordarea compensaţiilor, volumul tăierilor ilegale este de ............. mc, respectiv de ............. mc/ha*, conform datelor din controalele de fond efectuate în anul anterior.

 

Data ..................................................

Şef ocol silvic,

 

..................................................

 


* Nu se acordă compensaţii dacă volumul mediu al tăierilor ilegale este mai mare de 1 mc/ha, 1h anul anterior anului solicitării.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Toma-Florin Petcu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 30 iunie 2017.

Nr. 451.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ENERGIEI

Societatea de Producere a Energiei Electrice

în Hidrocentrale „Hidroelectrica” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

3.126.873

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

3.120.646

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

6,227

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1.883.254

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.877.191

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

644.021

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

66.134

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

331.160

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

253.385

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

240.027

 

 

 

C2

bonusuri

14

13.358

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

16.400

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

15.320

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

1.491

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

59.884

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

835.877

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

6.062

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1,243.619

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

251.037

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

992.582

 

1

 

Rezerve legale

25

62.181

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

930.401

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

10.872

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

735.623

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

588.911

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

146.712

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

194.778

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

626.436

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

626.436

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

3.321

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

3.335

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

6.245

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

5.998

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

936

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

602

 

8

 

Plăţi restante

55

0

 

9

 

Creanţe restante

56

63.092

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Eliberarea autorizaţiilor de construire pentru locuinţe noi se face obligatoriu cu respectarea exigenţelor minimale privind suprafeţele şi nivelul de dotare a încăperilor ce compun locuinţele, cuprinse în anexa nr. 1 la Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.”

2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Autorităţile administraţiei publice locale publică prin afişare pe site-ul instituţiei sau afişează într-un loc accesibil publicului, după caz, date actualizate privind numărul de locuinţe pe care le deţin în proprietate şi/sau în administrare, în funcţie de destinaţia acestora, gradul de ocupare a acestora, precum şi hotărârile prin care au fost aprobate listele cu solicitanţii care beneficiază de respectivele locuinţe.”

3. Articolul 19 se abrogă.

4. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor cap. III - Stabilirea şi plata chiriei din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, coroborate cu art. 44 din lege pentru locuinţe sociale şi, respectiv, art. 55 din lege pentru locuinţe de necesitate, la propunerea primarului, cu aprobarea consiliului local. Prin hotărâre a consiliului local se vor stabili dacă se subvenţionează chiria pentru locuinţele sociale, declarate ca locuinţe de necesitate conform art. 56 din lege, şi categoriile de persoane beneficiare ale subvenţiei.”

5. La articolul 26, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

,(11) Finanţarea locuinţelor, prevăzută la alin. (1), are ca rezultate aşteptate realizarea de locuinţe sociale şi de necesitate la nivelul întregii ţări, iar indicatorii specifici sunt: indicatorii de rezultat care determină numărul de locuinţe sociale şi de necesitate realizate în raport cu numărul solicitărilor şi indicatorii de eficienţă care determină costul/metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată.”

6. La articolul 26, după alineatul (2) se Introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

,(21) Din transferuri de la bugetul de stat se pot deconta, în condiţiile legii, următoarele:

a) contravaloarea cheltuielilor lucrărilor de construcţii-montaj, inclusă în valoarea totală a devizului general, cu excepţia cheltuielilor aferente racordării la reţelele de utilităţi publice;

b) contravaloarea cheltuielilor aferente utilajelor, echipamentelor tehnologice şi funcţionale care necesită montaj, din care se decontează exclusiv cheltuielile efectuate pentru achiziţia următoarelor: ascensor, centrală termică de bloc sau de scară, după caz, cu echipamentele necesare funcţionării acesteia.”

7. La articolul 26, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(6) în aplicarea prevederilor art. 67 din lege, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor stabili anual lista cuprinzând obiectivele de investiţii pentru locuinţe sociale şi de necesitate care urmează să se finanţeze în anul următor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11. Aceste liste se vor transmite obligatoriu Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în vederea fundamentării necesarului de fonduri pentru finanţarea Programului de construcţii locuinţe sociale şi de necesitate, până cel târziu la data de 1 august a anului în curs.”

8. La articolul 26, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(9) în termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului de stat anual, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în baza propunerilor transmise conform alin. (6), efectuează prioritizarea investiţiilor în construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, în funcţie de propunerile transmise şi în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, şi întocmeşte lista de obiective propuse spre finanţare şi sumele alocate acestora, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene.”

9. La articolul 26, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91), cu următorul cuprins:

„(91) După aprobarea listei şi a sumelor alocate conform alin. (9), Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene încheie contracte de finanţare anuale cu consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.”

10. La articolul 26, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(10) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene are obligaţia să transfere către consiliile locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sumele aferente contractelor de finanţare încheiate conform alin. (91) în limita bugetului anual al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene aprobat cu această destinaţie, astfel încât să se asigure finalizarea lucrărilor cu respectarea termenului de punere în funcţiune şi cu încadrarea în limitele contravalorii cheltuielilor prevăzute la alin. (21).”

11. La articolul 26, după alineatul (10) se introduc cinci noi alineate, alineatele (11)-(15), cu următorul cuprins:

,(11) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia asigurării surselor de finanţare din bugetul local, pentru contravaloarea cheltuielilor care se finanţează de la bugetul local până la finalizarea investiţiei, astfel încât să nu pună în întârziere lucrările finanţate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, respectiv să nu conducă la nerespectarea termenului de finalizare stipulat în contractul de achiziţie publică încheiat în condiţiile legii.

(12) La finalizarea obiectivului de investiţii, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia transmiterii la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a datelor şi informaţilor cu privire la obiectivul de investiţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.

(13) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene centralizează datele şi informaţiile transmise conform alin. (12) şi stabileşte indicatorii de rezultate şi de eficienţă în ceea ce priveşte construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, prevăzuţi la alin. (11), în vederea evaluării performanţei acestuia, conform prevederilor legale în vigoare.

(14) Obligaţia monitorizării obiectivelor de investiţii în ceea ce priveşte construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate constă în centralizarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a sumelor alocate şi decontate de către unităţile administrativ-teritoriale, a stadiilor fizice, precum şi a proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor.

(15) Obiectivele de investiţii pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a decontat integral sumele cuvenite de la bugetul de stat nu vor mai fi cuprinse în programul anului următor.”

12. La articolul 271 alineatul (1), literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

a) solicită lunar, în scris, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, până la data de 6 a lunii în curs, necesarul de fonduri în completarea celorlalte sume, pentru decontarea lucrărilor executate până la finele lunii anterioare. În luna decembrie, pot solicita, până la data de 15 a lunii în curs, necesarul de fonduri în completarea celorlalte sume, pentru decontarea lucrărilor executate în luna În curs, până la acea dată. Solicitarea va fi însoţită de situaţia privind producţia realizată, conform anexei nr. 2bis, şi de un extras al contului prevăzut la art. 26 alin. (8), emis de unităţile Trezoreriei Statului. Anexa nr. 2bis se completează în baza situaţiilor de lucrări verificate, însuşite şi avizate de diriginţii de şantier nominalizaţi în comisia prevăzută la art. 26 alin. (5) de unităţile specializate în răspunderea cărora a fost dată derularea investiţiilor;

...............................................................................................................................................

d) după analiza şi aprobarea alocaţiilor bugetare, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene virează suma cu ordin de plată din contul de cheltuieli bugetare în conturile de venituri ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, deschise la unităţile Trezoreriei Statului. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului.”

13. La articolul 271, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Lucrările eligibile la decontare de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene pentru care beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) pot solicita transferuri reprezintă lucrările ale căror cheltuieli sunt prevăzute la art. 26 alin. (21), care sunt cuprinse în cadrul devizului general actualizat corespunzător după încheierea contractelor de achiziţie publică, în condiţiile legii.”

14. La articolul 271, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Sumele primite potrivit alin. (1), râmase neutilizate la finele anului bugetar, se restituie la bugetul de stat potrivit prevederilor legale în vigoare.”

15. Titlul capitolului III „Închirierea locuinţelor” se modifică şi va avea următorul cuprins: „Repartizarea şi închirierea locuinţelor”.

16. La articolul 30, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Definitivarea listelor privind repartizarea locuinţelor şi eventualele contestaţii se fac în condiţiile legii.”

17. Articolele 31-36 se abrogă.

18. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 37 - (1) Chiria practicată pentru locuinţe se stabileşte conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare.

(2) închirierea locuinţelor se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în completare cu cartea a V-a titlul IX cap. V «Contractul de locaţiune» din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.”

19. Articolul 90 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 90. - Anexele nr. 1,2, 2bis, 3, 3bis, 4, 4bis şi 5-13 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

20. Anexa nr. 4 bis se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

21. Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

22. Anexa nr. 12 se abrogă.

23. După anexa nr. 12 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 13, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

24. În tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor”se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene”.

25. În tot cuprinsul anexelor la normele metodologice, sintagmele „mii lei” şi „milioane lei” se înlocuiesc cu cuvântul „lei”.

Art. II. - Pentru obiectivele de investiţii ce privesc construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, toate cheltuielile prevăzute la art. 26 alin. (21) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se pot deconta de la bugetul de stat, în situaţia în care aceste cheltuieli nu au fost achitate din surse de la bugetul local, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 30 iunie 2017.

Nr. 457.

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 4bis la normele metodologice)

 

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

De acord,

 

Ministru

 

FUNDAMENTAREA

sumelor necesare de la bugetul de stat pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe conform Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe luna .......... anul ............, pentru locuinţe sociale

lei

Denumirea obiectivului de investiţii

Suma necesara finalizării obiectivului de investiţii

Alocaţii pentru plata lucrărilor în anul în curs

Valoarea lucrărilor executate de la începutul anului până la ....

Valoarea lucrărilor realizate şi decontate, cumulat de la începutul anului

Valoarea lucrărilor realizate şi nedecontate la finele lunii

Alocaţii necesare pentru plata lucrărilor preliminate pe luna în curs

Sume existente în cont şi necheltuite

Total alocaţii care se solicită de la bugetul de stat

Din bugetele proprii

De la bugetul de stat

Total

Din care:

Total

Din care:

Total

Din care:

Din bugetele proprii

De la bugetul de stat

Din bugetele proprii

De la bugetul de stat

Din bugetele proprii

De la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Judeţul I ..................................................

Consiliul local 1  ..................................................

Obiectiv 1 ..................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv 2 ..................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Consiliu local 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................

Consiliul local n ..................................................

Obiectiv 1 ..................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv 2 ..................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Consiliu local n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total judeţ I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................

Judeţul n

..................................................

Total Judeţ n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar de stat,

 

..................................................

 

 

DIRECŢIA COORDONATOARE PROGRAM

 

Director generai/Director,

 

..................................................

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 8 la normele metodologice)

 

Înregistrat la ..................................................

Nr. ...................... din .....................................

 

CONTRACT-CADRU DE LOCAŢIUNE

pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă*)

 

Între

.................................................. în calitate de locator, cu sediul în localitatea .................................................., str. .................................................. nr. ...., sectorul/judeţul .................................................., reprezentat prin .................................................., în calitate de administrator al fondului imobiliar ce aparţine

domeniului public din patrimoniul Consiliului Local ..................................................,

şi .................................................., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria .... nr. .................................................., eliberat/eliberată de .................................................. la data de .................................................., şi

.................................................. în calitate de locatar, în baza Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a repartiţiei nr. ........... din .................................................., emisă de .................................................., a intervenit prezentul contract.

I. Obiectul locaţiunii

Primul, în calitate de locator, închiriază, iar al doilea, în calitate de locatar, ia cu chirie locuinţa din localitatea .................................................., str. .................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .................................................., compusă din .......... camere în suprafaţă de ...... mp (camera ...... mp, camera ...... mp, camera ...... mp, camera ...... mp), dependinţe în suprafaţă de ...... mp (bale ...... mp, bucătărie ...... mp, WC ...... mp, debara ...... mp, cămară ...... mp, boxă ...... mp, hol ...... mp, pod ...... mp, pivniţă ...... mp, boxă ...... mp), mp ...... curte (grădină) şi mp ...... terasă, folosite în exclusivitate, şi ......, folosite în comun.

Locuinţa care face obiectul locaţiunii va fi folosită de locatar şi de membrii familiei menţionaţi în comunicarea încheierii

contractului de locaţiune, astfel: ................................................. locatar, ................................................. soţie, ................................................. fiu, ................................................. fiică.

Locuinţa descrisă la pct. I se predă în stare de folosinţă, cu instalaţiile şi inventarul prevăzute în procesul-verbal de predare-preluare încheiat între subsemnaţii, care face parte integrantă din prezentul contract.

Durate locaţiunii este ...... ani (luni), cu începere de la data de .................................................. până la data de .................................................. .

II. Preţul locaţiunii (chiria)

Chiria lunară aferentă locuinţei descrise la pct. I este de .... , calculată în conformitate cu prevederile legale. Plata chiriei se suportă, corespunzător art. 44 alin. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

- de către locatar .................... lei**);

- de la bugetul local .................... lei.

Chiria se datorează începând cu data de .................................................. şi se achită în numerar la casieria .................................................. .

Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,1% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit exigibilă, fără ca majorarea să poată depăşi totalul chiriei restante.

În caz de neplată, executarea silită se va face conform prevederilor legale în vigoare, iar locatarul va fi obligat să achite chiria restantă, precum şi dobânda şi cheltuielile de judecată.

III. Obligaţiile părţilor privind folosirea şi întreţinerea spaţiilor care fac obiectul contractului

a) Obligaţiile proprietarului/locatorului:

- să predea locatarului bunul dat în locaţiune;

- să menţină bunul în stare corespunzătoare de folosinţă pe toată durata locaţiunii;

- să întreţină în bune condiţii elementele structurii de rezistenţă a clădirii, elementele de construcţie exterioare ale clădirii (acoperiş, faţadă, împrejmuiri, pavimente, scări exterioare), curţile şi grădinile, precum şi spaţiile comune din interiorul clădirii (casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri); să întreţină în bune condiţii instalaţiile comune proprii clădirii (ascensor, hidrofor, instalaţii de alimentare cu apă, de canalizare, instalaţii de încălzire centrală şi de preparare a apei calde, instalaţii electrice şi de gaze, centrale termice, crematorii, instalaţii de colectare a deşeurilor, instalaţii de antenă colectivă, telefonie etc.);

- să efectueze toate reparaţiile care sunt necesare pentru a menţine bunul în stare corespunzătoare de întrebuinţare pe toată durata locaţiunii, conform destinaţiei stabilite. Dacă, după încheierea contractului, se iveşte nevoia unor reparaţii care sunt în sarcina locatorului, iar acesta din urmă, deşi încunoştinţat, nu începe să ia de îndată măsurile necesare, reparaţiile pot fi făcute de locatar.

În acest caz, locatorul este dator să plătească, în afara sumelor avansate de locatar, dobânzi socotite de la data efectuării cheltuielilor. În caz de urgenţă, locatarul îl poate înştiinţa pe locator şi după începerea reparaţiilor, dobânzile la sumele avansate neputând curge decât de la data înştiinţării;

- să întreprindă tot ceea ce este necesar pentru a asigura în mod constant locatarului folosinţa liniştită şi utilă a bunului, fiind dator să se abţină de la orice fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosinţă.

b) Locatarul are următoarele obligaţii principale:

- să ia în primire bunul dat în locaţiune;

- să plătească chiria în cuantumul şi la termenul stabilite prin contract;

- să restituie bunul la încetarea, din orice cauză, a contractului de locaţiune;

- să asigure reparaţiile locative, a căror necesitate rezultă din folosinţa obişnuită a bunului;

- să asigure reparaţiile de întreţinere curentă;

- să folosească bunul luat în locaţiune cu prudenţă şi diligenţă, potrivit destinaţiei stabilite prin contract sau, în lipsă, potrivit celei prezumate după anumite împrejurări, cum ar fi natura bunului, destinaţia sa anterioară ori cea potrivit căreia locatarul îl foloseşte;

- să îi notifice de îndată locatorului necesitatea efectuării reparaţiilor care sunt în sarcina acestuia din urmă, sub sancţiunea plăţii de daune-interese şi a suportării oricăror altor cheltuieli.

 

 

IV. Expirarea termenului contractului de locaţiune

Contractul de locaţiune încetează de drept la expirarea termenului convenit de părţi, fără a fi necesară o înştiinţare prealabilă.

V. Încetarea contractului de locaţiune

Locatarul poate denunţa unilateral contractul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puţin 60 de zile. Orice clauză contrară este considerată nescrisă.

VI. Rezilierea contractului

Atunci când venitul net lunar pe familie, realizat în 2 ani fiscali consecutivi, depăşeşte cu peste 20% nivelul prevăzut la art. 42 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar titularul contractului de închiriere nu a achitat valoarea nominală a chiriei în termen de 90 de zile de la comunicare.

Atunci când, fără justificare, una dintre părţile contractului de locaţiune nu îşi execută obligaţiile născute din acest contract, cealaltă parte are dreptul de a rezilia locaţiunea, cu daune-interese, dacă este cazul, potrivit legii.

Atunci când locatarul subînchiriază locuinţa deţinută, cedează locaţiunea sau schimbă destinaţia spaţiului închiriat locatorul are dreptul să rezilieze contractul de închiriere, iar locatarul va fi obligat la repararea eventualelor daune cauzate.

VII. Clauze finale şi speciale

Dacă prin lege nu se prevede altfel, evacuarea chiriaşului se face în baza unei hotărâri judecătoreşti.

Locatarul este obligat la plata chiriei prevăzute în contract până la data eliberării efective a locuinţei, precum şi la repararea prejudiciilor de orice natură cauzate locatorului până la acea dată

Acest contract reprezintă voinţa părţilor şi orice modificare sau completare a clauzelor contractuale se poate face numai în scris şi cu acordul ambelor părţi.

 

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ................................................., în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi un exemplar pentru organele fiscale teritoriale.

 

Proprietar/Locator,

Locatar,

.................................................

.................................................


*) Utilizat pentru locaţiunea locuinţelor sociale şi, după caz, a locuinţelor de necesitate.

**) Cota-parte pe care o suportă locatarul se va recalcula ori de câte ori apar modificări ale veniturilor acestuia, potrivit prevederilor art. 45 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Diferenţa se va suporta din bugetul local. Se vor avea în vedere pentru acest calcul prevederile legale în vigoare cu privire la locaţiunea locuinţelor.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 13 la normele metodologice)

 

Judeţul .................................................

Unitatea administrativ-teritorială - municipiul/oraşul/comuna .................................................

Nr. ........................./data .................................................

 

Date şi informaţii necesare stabilirii indicatorilor de performanţă şi eficienţă ai obiectivului de investiţii „.................................................“

 

Denumirea obiectivului de investiţii

Număr de cereri înregistrate la nivelul UAT-ului

Număr de locuinţe realizate, din care:

Tip construcţie

Valoarea alocata din bugetul local cu TVA

(lei)

Valoarea alocata din bugetul de stat cu TVA

(lei)

Valoarea investiţiei

(lei)

Raport între contribuţii buget local şi contribuţii buget de stat

Valoarea investiţiei

(cap IV)

fără TVA

(lei)

Suprafaţa construită desfăşurată

(mp)

Cost/mp Scd

(lei/mp)

Număr locuinţe

sociale

(unităţi locative)

Număr locuinţe de necesitate

(unităţi locative)

0

1

2

3

4

5

6

7 = col. 5 + col. 6

8 = col. 5 / col. 6

9

10

11 = col. 9 / col. 10

Obiectiv 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicaţii de completare:

La coloana 4: Se completează reabilitare sau construcţie nouă.

La coloana 5: Se vor însuma alocările anuale de la bugetul local.

La coloana 6: Se vor însuma alocările anuale de la bugetul de stat.

La coloana 9: Cap. IV reprezintă valoarea înscrisă în cap. IV din devizul general recalculat după finalizarea, în condiţiile legii, a procedurilor de achiziţie publică, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţii.

 

Beneficiar,

Unitatea administrativ-teritorială - municipiul/oraşul/ comuna .................................................

 

Primar,

Nume şi prenume .................................................

Semnătura .................................................

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru abrogarea unor dispoziţii ale ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.086/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale, nr. 1.157/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 27 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău şi nr. 1.212/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

 

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) poziţiile nr. 2, 6,11 şi 16 din anexa nr. 1, precum şi anexele nr. 3, 7, 12 şi 17 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.086/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 18 unităţi administrativ-teritoriale. publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 20 septembrie 2016, cu modificările ulterioare;

b) poziţiile nr. 7, 9, 16, 18, 20, 25 şi 27 din anexa nr. 1, precum şi anexele nr. 8, 10, 17, 19, 21, 26 şi 28 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.157/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 27 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 3 octombrie 2016;

c) poziţiile nr. 1 şi 3 din anexa nr. 1, precum şi anexele nr. 2 şi 4 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.212/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 11 octombrie 2016.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 15 iunie 2017.

Nr. 605.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.