MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 528/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 528         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE        Joi, 6 iulie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 236 din 6 aprilie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b), art. 23, 78, 75 şi art. 77 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

393/630/4.236. - Ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei

 

602. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.203/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita

 

737/491. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 236

din 6 aprilie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b), art. 23,78,75 şi art. 77 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Simina Popescu-Marin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. d), art. 23r 78, 75 şi art. 77 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, excepţie ridicată de Dupuis Patrick Yves Maurice în Dosarul nr. 5.494/325/2016 al Judecătoriei Timişoara - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului nr. 746D/2016 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal se prezintă avocatul Teodor Popescu, din cadrul Baroului Bucureşti, numit de Curte, în calitate de curator pentru a asigura reprezentarea intereselor autorului excepţiei, citat prin publicitate. Lipsesc celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată ca la dosar, partea Inspectoratul General pentru Imigrări - Direcţia Azil şi Integrare a depus note scrise prin care susţine respingerea excepţiei de neconstituţionalitate.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul curatorului autorului excepţiei care solicită admiterea criticilor de neconstituţionalitate. Susţine, în esenţă, că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale în raport cu art. 18 din Legea fundamentală, în măsura în care fac referire doar la ţara de origine, nu şi la ţara de destinaţie a solicitantului de azil.

5. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, sens în care precizează că, în cauză, nu s-au formulat veritabile critici de neconstituţionalitate, iar modificarea noţiunilor utilizate de prevederile legale excedează controlului de constituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

6. Prin încheierea din 6 mai 2016, pronunţată în Dosarul nr. 5.494/325/2016, Judecătoria Timişoara - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor „art. 13 alin. (1) lit. d), art. 23,78,75 şi art. 77” din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Dupuis Patrick Yves Maurice într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei plângeri împotriva soluţionării cererii de azil.

7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale în măsura în care fac referire doar la „ţara de origine” a solicitantului de azil sau de protecţie internaţională, în timp ce Constituţia României, tratatele internaţionale şi Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale fac referire şi la ţara de destinaţie.

8. Astfel, reglementările criticate din Legea nr. 122/2006 sunt contrare art. 2 - Dreptul la viaţă, art. 3 - Interzicerea torturii, art. 5 - Dreptul la libertate şi la siguranţă şi art. 6 - Dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, impunând ca analiza condiţiilor de acordare a azilului sau a altei forme de protecţie Să se facă în raport cu ţara de destinaţie a celui care solicită protecţia internaţională. În acest sens este invocată Hotărârea din 23 februarie 2012, pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Hirsi Jamaa şi alţii împotriva Italiei prin care s-a stabilit că Italia trebuie să analizeze condiţiile din ţara de destinaţie, iar nu condiţiile din ţara de origine. De asemenea sunt încălcate şi prevederile art. 18 - Dreptul de azil şi art. 19 - Protecţia în caz de strămutare, expulzare sau extrădare din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene care se referă la strămutarea, expulzarea sau extrădarea în orice stat, iar nu doar în statul de origine,

9. Judecătoria Timişoara consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

11. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, sens în care reţine că nu s-a formulat o veritabilă critică de neconstituţionalitate, nemulţumirea autorului excepţiei vizând, mai degrabă, soluţia legislativă prin prisma a ceea ce nu cuprinde. Însă, completarea dispoziţiilor legale ţine de competenţa exclusivă a legiuitorului, iar interpretarea conţinutului unor norme juridice, ca faza indispensabilă procesului de aplicare a legii, aparţine instanţelor judecătoreşti.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiilor de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, notele scrise depuse la dosar, concluziile

procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din încheierea de sesizare şi din notele scrise ale autorului excepţiei, îl constituie dispoziţiile „art. 13 alin. (1) lit. d), art. 23,78,75 şi art. 77” din Legea nr. 122/2006. Din examinarea conţinutului normativ al art. 13 din Legea nr. 122/2006, Curtea observă că art. 13 alin. (1) lit. d) nu există în cuprinsul Legii nr. 122/2006 şi că, în realitate, criticile de neconstituţionalitate vizează art. 13 alin. (1) lit. b), art. 23,78,75 şi art. 77 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, având următorul cuprins:

- Art. 13 alin. (1) lit. b): „Hotărârea privind soluţionarea cererii de azil este luată după o examinare corespunzătoare a situaţiei solicitantului de către funcţionarii anume desemnaţi, calificaţi În problematica azilului. Aceasta presupune: (...)

b) consultarea informaţiilor din ţara de origine şi, dacă este necesar, din ţările tranzitate, obţinute din diferite surse, necesare pentru evaluarea situaţiei personale a solicitantului de azil.

- Art. 23: „Statutul de refugiat se recunoaşte, la cerere, cetăţeanului străin care, în urma unei temeri bine întemeiate de a fi persecutat pe motive de rasă, religie, naţionalitate, opinii politice sau apartenenţă la un anumit grup social, se află în afara ţării de origine şi care nu poate sau, din cauza acestei temeri, nu doreşte să solicite protecţia respectivei ţări, precum şi apatridului care, aflându-se din motivele menţionate anterior în afara ţării în care avea reşedinţa obişnuită, nu poate sau, din cauza acestei temeri, nu doreşte să se întoarcă în respectiva ţară şi cărora nu li se aplică cauzele de excludere de la recunoaşterea statutului de refugiat, prevăzute de prezenta lege.1;

- Art. 75: „(1) Fac obiectul procedurii accelerate:

a) cererile de azil evident nefondate;

b) cererile de azil ale persoanelor care, prin activitatea ori prin apartenenţa lor la o anumită grupare, prezintă un pericol pentru siguranţa naţională ori pentru ordinea publică în România;

c) cererile de azil ale persoanelor care provin dintr-o ţară sigură de origine.

(2) Cererile de azil ale solicitanţilor care au nevoie de garanţii procedurale sau de primire speciale pot fi soluţionate în procedură accelerată numai în situaţia de la alin. (1) lit. b)”\

- Art. 77: „(1) Sunt considerate ţări sigure de origine statele membre ale Uniunii Europene, precum şi alte state stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, pe bază de listă, la propunerea Inspectoratului General pentru Imigrări, luând în considerare o serie de criterii, între care:

a) situaţia respectării drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului, astfel cum acestea sunt prevăzute şi garantate de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată de România prin Legea nr. 30/7994 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la această convenţie, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Convenţia europeană, şi/sau Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, ratificat de România prin Decretul nr. 212/1974, şi/sau Convenţia împotriva torturii şi a

altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New York la 10 decembrie 1984, la care România a aderat prin Legea nr. 19/1990, în special drepturile de la care nu este permisă nicio derogare, în conformitate cu art. 15 alin. (2) din Convenţia europeană;

b) funcţionarea principiilor democratice, a pluralismului politic şi a alegerilor libere, precum şi existenţa unor instituţii democratice funcţionale care să asigure garantarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale omului;

c) existenţa unor mecanisme eficiente de sesizare a încălcării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

d) respectarea principiului nereturnării, în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Geneva;

e) existenţa unor factori de stabilitate.

(2) în procesul de determinare a ţării sigure de origine, Inspectoratul General pentru Imigrări ia în considerare informaţii furnizate de alte state membre, de BESA, de înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR), de Consiliul Europei sau de alte organizaţii internaţionale relevante.

(3) Inspectoratul General pentru Imigrări reexaminează periodic situaţia din ţările terţe desemnate ca ţări de origine sigure, iar pe baza informaţiilor rezultate, actualizează lista menţionată la alin. (1).

(4) Cererea de azil a străinului care provine dintr-o ţară de origine sigură este respinsă ca evident nefondată, cu excepţia cazului în care situaţia de fapt sau dovezile prezentate de solicitant arată existenţa unei temeri bine întemeiate de persecuţie în sensul art. 23 sau expunerii la un risc serios în sensul art. 26. În acest caz solicitantul primeşte accesul la procedura ordinară. “

- Art. 78: „Procedura accelerată poate fi declanşată în cursul procedurii ordinare la data la care funcţionarul anume desemnat constată existenţa uneia dintre situaţiile prevăzute la art. 75.”

15. În opinia autorului excepţiei, textele de lege criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 1 alin. (3) privind trăsăturile statului român, art. 18 alin. (2) privind dreptul la azil, art. 20 alin. (2) potrivit căruia ,,dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile”.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile art. 13 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 122/2006 instituie reguli referitoare la luarea hotărârii privind soluţionarea cererii de azil, art. 23 din lege reglementează recunoaşterea statutului de refugiat, în timp ce art. 75 şi art. 78 din lege stabilesc cererile de azil care fac obiectul procedurii accelerate şi cazurile în care procedura accelerată, procedură având ca rezultat respingerea cererii de azil, poate fi declanşată în cursul procedurii ordinare. De asemenea, prevederile art. 77 din Legea nr. 122/2006 reglementează înţelesul noţiunii de „ţară sigură”, avut în vedere la soluţionarea cererii de azil.

17. În acest context, Curtea urmează a avea în vedere înţelesul unor termeni sau expresii din cuprinsul Legii nr. 122/2006, cu relevanţă în soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate. Astfel, prin „solicitant de azil” se înţelege cetăţeanul străin sau apatridul care şi-a manifestat voinţa de a obţine protecţie internaţională în România, atât timp cât procedura de azil cu privire la cererea sa nu s-a finalizat [art. 2 lit. b) din Legea nr. 122/2006]; „cererea pentru acordarea protecţiei internaţionale sau cerere de azil” reprezintă solicitarea făcută de un cetăţean străin sau de un apatrid în scopul obţinerii protecţiei internaţionale din partea statului român, atât timp cât nu solicită în mod explicit un alt tip de protecţie care poate face obiectul unei cereri separate; [art. 2 lit. d)], iar noţiunea de „ţară de origine” semnifică ţara al cărei cetăţean este, în cazul cetăţeanului străin, sau, dacă acesta deţine mai multe cetăţenii, fiecare ţară al cărei cetăţean este, iar în cazul apatrizilor, ţara sau ţările în care aceştia îşi au reşedinţa obişnuită, [art. 2 lit. e)].

18. Sub acest aspect, Curtea reţine că, în logica reglementării dreptului fundamental la azil, este raţional ca analiza cererii de azil să se facă în raport cu informaţiile din ţara de origine, necesare pentru evaluarea situaţiei personale a solicitantului de azil, având în vedere că azilul este un drept aparţinând exclusiv străinilor şi apatrizilor. Dreptul fundamental de azil, prevăzut de art. 18 din Constituţie, prin conţinutul său juridic, presupune, găzduirea şi protecţia pe care statul român le acordă străinilor şi apatrizilor, deoarece în ţara lor de origine sunt urmărite sau persecutate pentru activităţi desfăşurate în favoarea umanităţii, progresului sau păcii.

19. De asemenea, Curtea constată că prevederile de lege supuse controlului de constituţionalitate sunt în deplin acord cu dispoziţiile art. 1 - Definiţia termenului „refugiat” din Convenţia privind statutul refugiaţilor, la care România a aderat prin Legea nr. 46/1991 pentru aderarea României la Convenţia privind statutul refugiaţilor, precum şi la Protocolul privind statutul refugiaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 17 iulie 1991. Astfel, termenul de „refugiat”se aplică oricărei persoane care, în urma unor evenimente survenite înainte de 1 ianuarie 1951 şi unor temeri justificate de a fi persecutată datorită rasei, religiei, naţionalităţii, apartenenţei la un anumit grup social sau opiniilor sale politice, se află în afara ţării a cărei cetăţenie o are şi care nu poate sau, datorită acestei temeri, nu doreşte protecţia acestei ţări; sau care, neavând nicio cetăţenie şi găsindu-se în afara ţării în care avea reşedinţa obişnuită ca urmare a unor astfel de evenimente, nu poate sau, datorită respectivei temeri, nu doreşte să se reîntoarcă.

20. Totodată, astfel cum rezultă din Menţiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene existentă în cuprinsul

Legii nr. 122/2006, prevederile legale criticate reprezintă o transpunere în dreptul intern a unor norme cuprinse în Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie internaţională, la un statut uniform pentru refugiaţi sau pentru persoanele eligibile pentru obţinerea de protecţie subsidiară şi la conţinutul protecţiei acordate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 337 din 20 decembrie 2011, cu excepţia art. 7 şi art. 9 alin. (3); şi Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare şi retragere a protecţiei internaţionale (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180 din 29 iunie 2013, cu excepţia art. 49.

21. În aceste condiţii, Curtea constată că prevederile legale supuse controlului de constituţionalitate nu fac altceva decât să dea expresie dispoziţiilor constituţionale prevăzute de art. 18 alin. (2) din Constituţie, potrivit cărora „Dreptul de azil se acordă şi se retrage în condiţiile legii, cu respectarea tratatelor şi a convenţiilor internaţionale la care România este parte”,

22. De asemenea, astfel cum sunt formulate, prevederile legale supuse controlului de constituţionalitate nu pun sub niciun aspect în discuţie încălcarea drepturilor fundamentale la viaţă, integritate fizică şi psihică, libertate şi siguranţă, proces echitabil, iar dispoziţiile art. 19 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene referitoare la protecţia în caz de strămutare, expulzare sau extrădare nu au nicio relevanţă pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât se referă la alte instituţii juridice decât azilul.

23. În final, referitor la invocarea Hotărârii din 23 februarie 2012, pronunţată în Cauza Hirsi Jamaa şi alţii împotriva Italiei, prin care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a examinat, în raport cu prevederile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, condiţiile referitoare la extrădarea, expulzare sau orice alte măsuri de îndepărtare a unui străin, Curtea constată că aceasta nu are relevanţă în cauză.

24. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Dupuis Patrick Yves Maurice în Dosarul nr. 5.494/325/2016 al Judecătoriei Timişoara - Secţia I civilă şi constată că prevederile art. 13 alin. (1) lit. b), art. 23, 78, 75 şi art. 77 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Timişoara - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 6 aprilie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Simina Popescu-Marin

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

Nr. 393 din 13 martie 2017

Nr. 630 din 6 iunie 2017

Nr. 4.236 din 27 iunie 2017

 

ORDIN

pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei

 

Având în vedere prevederile:

- art. 28 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Strategiei naţionale privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 şi ale Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015;

- Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 şi ale Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2014;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară;

- Programului de guvernare 2017-2020, capitolele: Politici publice în domeniul muncii şi justiţiei sociale, Politici în domeniul educaţiei şi Politici în domeniul sănătăţii,

în temeiul:

- art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale;

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul muncii şi justiţiei sociale, ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei naţionale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Protocolul de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate (SCI) necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În vederea implementării serviciilor comunitare integrate în domeniile considerate relevante în procesul de combatere a excluziunii sociale şi a sărăciei, respectiv serviciile sociale, sănătatea, educaţia, ocuparea, locuirea şi obţinerea documentelor de identitate, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, în baza protocolului de colaborare prevăzut la art. 1 şi a strategiilor locale de dezvoltare a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, se semnează protocoale de colaborare între serviciul public de asistenţă socială/primărie, inspectoratul şcolar judeţean, direcţia judeţeană de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială etc.

Art. 3. - Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Ministrul Educaţiei Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Ministru] sănătăţii,

Ministrul educaţiei naţionale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Florian-Dorel Bodog

Pavel Năstase

 

ANEXĂ

 

PROTOCOL

de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate (SCI) necesare prevenirii excluziunii sociale şi combaterii sărăciei

 

Art. 1. - (1) Serviciul comunitar integrat este fundamentat pe o abordare integrată a evaluării nevoilor şi a intervenţiei pentru eliminarea cauzelor care generează sărăcie şi excluziune socială.

(2) Furnizarea integrată a serviciilor comunitare este legată de abordarea sistemică a nevoilor şi de corelarea eficientă a acestora cu pachetele de servicii din domenii diferite pentru reducerea suprapunerilor, armonizarea resurselor şi creare unui proces sustenabil de ieşire din starea de sărăcie şi integrare socială şi economică şi vizează următoarele arii: asistenţa socială, sănătatea, educaţia, ocuparea, locuirea şi accesul la documente de identitate.

(3) Abordarea integrată a furnizării serviciilor comunitare va fi inclusă în strategia de dezvoltare locală a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.

Art. 2. - (1) Ariile considerate relevante în procesul de combatere a excluziunii sociale şi a sărăciei sunt: participarea socială şi accesul la drepturi şi resurse, sănătatea, educaţia, ocuparea, locuirea şi obţinerea documentelor de identitate.

(2) Dintre indicatorii ce vor fi urmăriţi prin intermediul serviciului comunitar integrat menţionăm:

a) din aria asistenţei sociale: accesul la resurse, planificarea resurselor şi corelarea acestora cu rezolvarea problemelor, participarea la viaţa socială şi activarea suportului social şi al vecinătăţii, dezvoltarea strategiilor de dezvoltare pe termen lung, modelele sociale de rezolvare a problemelor etc.;

b) din aria educaţiei: nivel scăzut de educaţie, abandonul şcolar şi participare şcolară scăzută, performanţe şcolare scăzute, accesul la programe de educaţie informală, accesul la servicii de consiliere şcolară şi orientare în carieră etc.;

c) din aria sănătăţii: supravegherea stării de sănătate a copilului şi gravidei, determinanţii comportamentali ai stării de sănătate, sănătatea reproducerii, planificarea familială, nutriţie, mişcare, furnizarea de servicii de profilaxie primară şi secundară, precum şi de asistenţă medicală curativă şi de recuperare, monitorizarea accesului la servicii de sănătate;

d) din aria ocupării: nivelul educaţiei şi al competenţelor relevante pentru creşterea gradului de angajabilitate, sursa principală de venit, inclusiv dacă îşi câştigă existenţa din sectorul informai, experienţa de muncă şi pregătirea pentru accesarea pieţei muncii etc.;

e) din aria locuirii: infrastructura şi baza de utilităţi, spaţiile disponibile pentru locuire şi gradul de aglomerare, calitatea spaţiului de locuire şi capacitatea acestuia de a acoperi nevoile esenţiale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igienă, respectiv: spaţii pentru pregătirea temelor, spaţii pentru bucătărie şi bale, spaţii pentru îmbrăcăminte, grup sanitar şi acces la energia electrică şi apa potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate şi a reziduurilor etc.

Art. 3. - (1) Echipa comunitară integrată care asigură paleta de servicii ce sunt furnizate prin intermediul serviciului comunitar integrat este compusă din: asistent social, asistent medical comunitar, respectiv mediator sanitar pentru comunităţile de romi şi consilier şcolar/mediator şcolar.

(2) Persoanele care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială şi economică beneficiază de suport prin intermediul serviciilor comunitare integrate care răspund adecvat nevoilor şi problemelor reale care le menţin şi le perpetuează starea de sărăcie, prin următorii specialişti: asistentul social, asistentul medical comunitar, mediatorul sanitar, consilierul şcolar şi mediatorul şcolar, potrivit atribuţiilor pe care aceştia le au, conform prevederilor legale.

(3) Asistentul social are în principal următoarele atribuţii:

a) realizează evaluarea riscurilor de excluziune socială, în primul rând a celor care necesită intervenţie de urgenţă;

b) realizează evaluarea iniţială şi elaborează planul iniţial de intervenţie;

c) contactează asistentul medical comunitar/mediatorul sanitar, consilierul/mediatorul şcolar pentru evaluarea nevoilor specifice şi pentru coordonarea suportului oferit de fiecare în parte;

d) identifică şi accesează bănci de resurse pentru nevoile materiale ale unei familii (îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite etc.) sau bănci de alimente;

e) planifică şi monitorizează implementarea activităţilor din diferite arii de intervenţie, dar şi armonizarea acestor intervenţii şi impactul sau schimbările care apar în urma intervenţiilor;

f) solicită/participă la realizarea evaluării complexe;

g) revizuieşte planul iniţial de intervenţie, în urma rezultatelor evaluării complexe;

h) elaborează, în colaborare cu membri ai echipei comunitare integrate, planurile individualizate de servicii comunitare integrate;

i) implementează/participă la implementarea planurilor individualizate, monitorizează implementarea acestora şi le revizuieşte, în calitate de responsabil de caz;

j) comunică rezultatele implementării planului de către toţi specialiştii din domeniul furnizării serviciilor comunitare integrate, publice şi private, din ariile de suport menţionate în planul de intervenţie;

k) pregăteşte şi susţine persoanele care trăiesc în sărăcie pentru a contacta serviciile de ocupare şi a identifica şi accesa resursele necesare pentru transport şi participare la activităţile de pregătire organizate de către consilierii în ocupare din cadrul agenţiilor judeţene de ocupare a forţei de muncă;

l) corelează resursele şi suportul necesar legat de planificarea activităţilor de familie şi corelarea acestora cj viaţa profesională, resursele materiale, suportul din partea reţelelor comunitare, dezvoltarea competenţelor sociale şi relaţionarea cu grupurile de suport în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de locuit, eliberării documentelor de identitate, accesului la mijloace de transport etc.;

m) alte tipuri de intervenţii care sunt în relaţie cu aria asistenţei sociale sau care ţin de responsabilităţile asistentului social pentru eliminarea cauzelor care generează şi menţin starea de sărăcie şi excluziune socială.

(4) Atribuţiile asistentului medical comunitar sunt:

a) identifică în cadrul comunităţii persoanele şi grupurile vulnerabile din punct de vedere medical, social sau economic şi realizează catagrafia acestora;

b) identifică factorii de risc pentru sănătatea comunităţii, a persoanelor şi grupurilor vulnerabile şi evaluează nevoile de servicii de sănătate ale acestora;

c) desfăşoară programe şi acţiuni destinate protejării sănătăţii, promovării sănătăţii şi în directă legătură cu determinanţi ai stării de sănătate, respectiv stil de viaţă, condiţii de mediu fizic şi social, acces la servicii de sănătate şi efectuarea de activităţi de educaţie pentru sănătate în vederea adoptării unui stil de viaţă sănătos;

d) furnizează servicii de profilaxie primară şi secundară către membrii comunităţii, în special către persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau economic;

e) participă la desfăşurarea diferitelor acţiuni colective de pe teritoriul comunităţii: vaccinări, programe de screening populaţional şi implementarea programelor naţionale de sănătate şi mobilizează populaţia pentru participarea la programele de vaccinări şi controalele medicale profilactice;

f) semnalează medicului de familie cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activităţilor în teren şi participarea la aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a eventualelor focare de infecţii;

g) identifică persoanele neînscrise pe listele medicilor de familie, cu precădere copiii şi gravidele, şi facilitează accesul la medicul de familie în scopul obţinerii calităţii de asigurat de sănătate şi al asigurării accesului acestora la servicii medicale;

h) supraveghează în mod activ starea de sănătate a sugarului şi a copilului mic şi promovează alăptarea şi practicile corecte de nutriţie; efectuarea de vizite la domiciliul sugarilor cu risc medico-social şi urmărirea aplicării măsurilor terapeutice recomandate de medic;

i) efectuează vizite la domiciliul sugarilor cu risc medico-social şi urmăreşte aplicarea măsurilor terapeutice recomandate de medic;

j) identifică şi asigură urmărirea şi supravegherea medicală a gravidelor cu risc medico-social în colaborare cu medicul de familie şi cu asistenta medicală a acestuia, prin efectuarea de vizite periodice la domiciliul gravidelor şi lăuzelor;

k) identifică şi informează femeile de vârstă fertilă vulnerabile din punct de vedere medical, economic sau social despre serviciile de planificare familială şi contracepţie şi le facilitează accesul la aceste servicii;

l) monitorizează şi supraveghează în mod activ bolnavii din evidenţa specială, respectiv tuberculoză, HIV/SIDA, prematuri, anemici, persoane cu tulburări mintale şi de comportament, consumatori de substanţe psihotrope, alte categorii de persoane supuse riscului sau cu afecţiuni medicale înscrise în registre şi/sau evidenţe speciale;

m) efectuează vizite la domiciliu pentru asistenţa medicală a pacientului cronic sau în stare de dependenţă şi a vârstnicului, în special a vârstnicului singur, complementar asistenţei medicale primare, secundare şi terţiare;

n) asigură consilierea medicală şi socială, în limita competenţelor profesionale legale;

o) furnizează servicii de asistenţă medicală de urgenţă în limita competenţelor profesionale legale;

p) direcţionează persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile către unităţile care furnizează serviciile medicale, sociale sau educaţionale, facilitând accesul acestora la astfel de servicii, şi monitorizează accesul acestora;

q) derulează acţiuni în comun cu serviciile sociale din primărie şi personal din alte structuri de la nivel local sau judeţean, acţiunile necesare pentru rezolvarea problemelor sociale care pot afecta starea de sănătate sau accesul la servicii medicale al persoanei vulnerabile;

r) identifică şi notifică autorităţile competente despre cazurile de violenţă domestică, dizabilitate, abuz, precum şi alte situaţii care necesită intervenţia altor servicii decât cele care sunt de competenţa asistenţei medicale comunitare;

s) desfăşoară alte tipuri de intervenţii care sunt în relaţie cu aria asistenţei medicale comunitare sau care ţin de responsabilităţile asistentului medical comunitar pentru menţinerea stării de sănătate şi facilitarea accesului la serviciile medicale pentru persoanele care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială şi economică.

(5) Atribuţiile mediatorului sanitar sunt:

a) efectuează catagrafierea populaţiei de etnie romă, beneficiară de servicii de mediere sanitară;

b) informează, consiliază, însoţeşte gravidele şi lăuzele la medicul de familie sau medicul specialist pentru efectuarea controalelor medicale periodice prenatale şi post-partum;

c) facilitează şi urmăreşte înscrierea şi dispensarizarea nou-născutului/mamei la medicul de familie din comunitate;

d) informează şi explică avantajele includerii persoanelor beneficiare de servicii de mediere sanitară în sistemul asigurărilor de sănătate, precum şi etapele pentru obţinerea calităţii de asigurat;

e) informează şi explică în familiile cu copii noţiunile de bază privind alimentaţia sănătoasă, precum şi avantajele alăptării la sân;

f) explică femeilor de vârstă fertilă noţiunile de bază şi avantajele planificării familiale, metodelor contraceptive, ţinând cont de sistemul cultural tradiţional al comunităţii de romi;

g) mobilizează/anunţă şi însoţeşte membrii comunităţii la acţiunile de sănătate publică: campaniile de vaccinare, campaniile de informare, educare şi conştientizare din domeniul promovării sănătăţii, explică rolul şi scopul acestora;

h) informează imediat medicul de familie sau cadrele medicale din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti cu privire la suspiciunea cazurilor de TBC/hepatită; suspiciunea unui focar de boli transmisibile (hepatită, TBC), parazitoze, intoxicaţii acute etc.;

i) supraveghează administrarea medicamentelor, de exemplu: tratamentul strict supravegheat al pacientului cu tuberculoză;

j) anunţă imediat medicul de familie/serviciul judeţean de ambulanţă atunci când identifică în teren un beneficiar aflat într-o stare medicală de urgenţă;

k) informează şi explică în familiile de romi avantajele igienei personale, a igienei locuinţei şi spaţiilor comune; popularizează în comunitatea de romi măsurile de igienă dispuse de autorităţile competente;

l) însoţeşte cadrele medicale de specialitate în activităţile din teren legate de prevenirea sau controlul situaţiilor epidemice, facilitând accesul în comunitate şi implementarea măsurilor adecvate, explică membrilor comunităţii rolul şi scopul măsurilor de monitorizat;

m) participă în echipa comunitară integrată la identificarea şi monitorizarea cazurilor de abandon şcolar, violenţă în familie şi informează reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale (primarul) asupra acestor cazuri;

n) efectuează permanent activităţi de prevenţie (săptămânal-lunar) în colectivităţi şcolare/familii prin activităţi de educaţie pentru sănătate (I.E.C.) în vederea adoptării unui stil deviată sănătos;

o) desfăşoară activitatea în echipă cu asistentul medical comunitar;

p) colaborează cu alte instituţii şi organizaţii, inclusiv cu organizaţiile nonguvernamentale, pentru realizarea de programe, proiecte şi acţiuni care se adresează persoanelor de etnie din punct de vedere medical, economic sau social;

q) alte tipuri de intervenţii care sunt în relaţie cu aria asistenţei medicale comunitare sau care ţin de responsabilităţile mediatorului sanitar pentru eliminarea cauzelor care generează şi menţin starea de sărăcie şi excluziune socială.

(6) Consilierul şcolar are în principal următoarele atribuţii:

a) evaluează nevoile de consiliere în carieră ale elevilor;

b) identifică şi analizează problemele de carieră cu care se confruntă elevii: indecizie de carieră, anxietate generată de luarea unei decizii de carieră, conflicte între opţiunile elevilor şi cele ale părinţilor etc.;

c) stabileşte resursele necesare soluţionării problemelor identificate şi adoptă decizia de intervenţie;

d) evaluează interesele, abilităţile şi valorile elevilor;

e) întocmeşte profilul vocaţional al elevilor;

f) prezintă şi explică profesorilor, părinţilor şi elevilor rezultatele evaluării psihologice; consiliază elevii în luarea deciziilor legate de carieră şi oferă suport în elaborarea şi implementarea planurilor individualizate de carieră;

g) asistă părinţii în orientarea în carieră a copiilor lor;

h) asistă profesorii în parcurgerea etapelor procesului de orientare în carieră a copiilor;

i) alte tipuri de intervenţii care sunt în relaţie cu aria consilierii şcolare care ţin de consilierul şcolar pentru eliminarea cauzelor care generează şi menţin starea de sărăcie şi excluziune socială.

(7) Mediatorul şcolar are în principal următoarele atribuţii;

a) facilitează dialogul şcoală-familie-comunitate;

b) contribuie la menţinerea şi dezvoltarea încrederii şi a respectului faţă de şcoală în comunitate şi a respectului şcolii faţă de comunitate;

c) monitorizează copiii de vârstă preşcolară din comunitate care nu sunt înscrişi la grădiniţă şi sprijină familia/susţinătorii legali ai copilului în demersurile necesare pentru înscrierea acestora în învăţământul preşcolar;

d) monitorizează copiii de vârstă şcolară din circumscripţia şcolară care nu au fost înscrişi niciodată la şcoală, propunând conducerii şcolii soluţii optime pentru recuperarea lor şi facilitând accesul acestora la programele alternative de învăţământ (înscrierea în învăţământul de masă la cursuri de zi sau la cursuri cu frecvenţă redusă, includerea în Programul „A două şansă” etc.);

e) alte tipuri de intervenţii care sunt în relaţie cu aria consilierii şcolare care ţin de mediatorul şcolar pentru eliminarea cauzelor care generează şi menţin starea de sărăcie şi excluziune socială.

(8) Pe lângă intervenţia specialiştilor menţionaţi, asistentul social care asigură managementul de caz contactează, în funcţie de nevoile identificate, personal din domeniile: evidenţei populaţiei, ocupării, evaluării persoanelor cu dizabilităţi, protecţiei copilului, asistenţei victimelor violenţei domestice etc.

Art. 4. - (1) Metoda de lucru în cadrul serviciilor comunitare integrate este managementul de caz.

(2) Managementul de caz este o metodă de lucru ce include un mecanism de coordonare a specialiştilor din diferite domenii pentru realizarea integrată a evaluării nevoilor şi a resurselor, a planificării şi intervenţiei, a monitorizării şi evaluării impactului.

(3) Prin intermediul managementului de caz creşte accesul persoanei la servicii, creşte impactul serviciilor furnizate, creşte gradul de valorificare a resurselor persoanei/familiei/comunităţii şi sustenabilitatea intervenţiei.

(4) în cadrul managementului de caz, asistentul social are următoarele atribuţii:

a) elaborarea planului iniţial de intervenţie pe baza evaluării iniţiale exhaustive/complete a nevoilor (locuire, ocupare, educaţie, sănătate etc.), a riscurilor de excluziune socială;

b) coordonarea şi integrarea tuturor activităţilor destinate grupurilor vulnerabile, de organizare şi gestionare a măsurilor de asistenţă socială specifice, realizate de către asistenţii sociali şi/sau diferiţi specialişti, în acord cu obiectivele stabilite în planurile de intervenţie;

c) solicitarea realizării/participarea la realizarea evaluării complexe;

d) contactarea asistentului medical comunitar/mediatorului sanitar, consilierului/mediatorului şcolar, dar şi a altor specialişti din domeniul furnizării serviciilor publice şi private din ariile de suport pentru evaluarea nevoilor în domeniile: ocupare, sănătate, educaţie, locuire, eliberarea documentelor de identitate;

e) stabilirea strategiei de intervenţie în echipa comunitară integrată şi pregătirea planului de intervenţie pentru priorităţile selectate;

f) revizuirea planului de intervenţie;

g) evaluarea impactului intervenţiei şi stabilirea următoarelor priorităţi asupra cărora să se intervină;

h) contactarea serviciilor şi a instituţiilor cu responsabilităţi în furnizarea serviciilor specializate;

i) evaluarea impactului intervenţiei şi stabilirea următoarelor priorităţi asupra cărora să se intervină pentru eliminarea totală a cauzelor care menţin starea de sărăcie şi asigurarea sustenabilităţii intervenţiei.

(5) Membrii echipei de management de caz beneficiază de instruire pentru dezvoltarea competenţelor necesare, în completarea competenţelor profesionale de bază.

Art. 5. - (1) Pentru implementarea abordării integrate a serviciilor comunitare şi accesarea eficientă a resurselor, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale elaborează harta serviciilor comunitare care va include furnizorii de servicii sociale, educaţionale, medicale şi de ocupare.

(2) Harta serviciilor comunitare este accesibilă în format online, cu un sistem dinamic de actualizare a datelor.

(3) Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale participă la crearea interoperabilităţii datelor şi actualizarea permanentă a hărţii serviciilor comunitare.

Art. 6. - (1) Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale vor dezvolta aplicaţii online care să deservească nevoile echipei comunitare integrate, care vor permite integrarea bazelor de date pentru identificarea indicatorilor sociali, medicali, educaţionali etc. monitorizaţi.

(2) Aplicaţia online SCI este un instrument de lucru mobil ce sprijină echipa comunitară integrată şi facilitează procesul de colectare a datelor, identificare, evaluare, informare şi monitorizarea online a fiecărui caz.

(3) Aplicaţia va permite monitorizarea cazurilor în timp real, la diferite niveluri de acces - local, judeţean, central -, ajutând astfel la facilitarea legăturii dintre diferitele niveluri, coordonare, oferirea suportului şi raportarea nevoilor locale. De asemenea ajută la realizarea managementului serviciilor oferite în ariile: asistenţă socială, sănătate, educaţie, ocupare, locuire şi pregătirea şi eliberarea documentelor de identitate.

(4) Aplicaţia online SCI va cuprinde o listă complexă şi unitară a vulnerabilităţilor legate de sărăcie şi excluziune socială, ca instrument de lucru în managementul de caz.

(5) Aplicaţia online SCI va cuprinde toate grupurile vulnerabile din comunităţile selectate şi va permite completarea în timp real a vulnerabilităţilor, nevoilor şi planului de intervenţie pentru fiecare beneficiar. Aplicaţia va fi concepută în aşa fel încât să poată extrage din problemele cu care se confruntă membrii comunităţii pentru a crea o hartă a problemelor la nivel comunitar.

(6) Ministerul Sănătăţii va asigura accesul la datele furnizate de aplicaţia online funcţională, cu numele de subdomeniu AMCMSR.gov.ro, înscrisă în REGISTRU GOV. RO cu asigurarea protecţiei datelor medicale.

Art. 7. - Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale are ca responsabilităţi:

a) crearea unor modele sustenabile pentru furnizarea, dezvoltarea şi funcţionarea serviciilor comunitare integrate;

b) îmbunătăţirea sistemelor de evaluare a nevoilor şi de management al informaţiilor, precum şi corelarea acestora cu politicile şi practicile locale de luare a deciziilor, prin dezvoltarea unui program de formare profesională continuă şi a unor mecanisme de suport şi monitorizare pentru asistenţii sociali;

c) participarea la elaborarea mecanismului de colaborare interinstituţională pentru furnizarea de servicii comunitare integrate;

d) nominalizarea experţilor şi a personalului relevant pentru grupul de lucru pentru elaborarea procedurilor privind furnizarea serviciilor comunitare integrate la nivelul comunităţii;

e) participarea la elaborarea procedurilor pentru furnizarea serviciilor comunitare integrate la nivelul comunităţii şi a managementului de caz;

f) iniţierea actelor normative pentru îmbunătăţirea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţii asistenţilor sociali în cadrul echipelor comunitare integrate şi a managementului de caz;

g) participarea la analiza de impact a abordării integrate a evaluării şi intervenţiei pentru reducerea gradului de sărăcie şi excluziune socială;

h) asigurarea sprijinului pentru angajarea asistenţilor sociali în cadrul serviciilor publice de asistenţă socială, prin iniţierea unor programe de interes naţional;

i) asigurarea coordonării metodologice a activităţii asistenţilor sociali care furnizează servicii comunitare integrate în cadrul activităţii de îndrumare metodologică a serviciilor publice de asistenţă socială şi colaborarea cu autorităţile administraţiei publice locale;

j) asigurarea directă şi prin serviciile deconcentrate a monitorizării, evaluării şi controlului serviciilor oferite de către asistenţii sociali;

k) stabilirea indicatorilor de performanţă pentru serviciile sociale în cadrul serviciilor comunitare integrate;

l) colectarea şi analiza periodică a datelor privind activitatea asistenţilor sociali în vederea îmbunătăţirii continue a calităţii acestor servicii furnizare în cadrul serviciilor comunitare integrate.

Art. 8. - Ministerul Sănătăţii are ca responsabilităţi:

a) participarea la elaborarea mecanismului de colaborare interinstituţională pentru furnizarea de servicii comunitare integrate;

b) nominalizarea experţilor şi a personalului relevant pentru grupul de lucru pentru elaborarea procedurilor privind furnizarea serviciilor comunitare integrate la nivelul comunităţii;

c) participarea la elaborarea procedurilor pentru furnizarea serviciilor comunitare integrate la nivelul comunităţii;

d) iniţierea actelor normative pentru îmbunătăţirea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţii asistenţilor medicali comunitari/mediatorilor sanitari în cadrul echipelor comunitare integrate;

e) participarea la elaborarea analizei impactului abordării integrate în sensul îmbunătăţirii indicatorilor stării de sănătate a populaţiei aparţinând grupurilor vulnerabile;

f) asigurarea sprijinului pentru angajarea asistentului medical comunitar/mediatorului sanitar;

g) coordonarea directă şi prin structurile sale deconcentrate din teritoriu, respectiv direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în cadrul mecanismului de colaborare interinstituţională a serviciilor de asistenţă medicală comunitară;

h) identificarea, prin structurile sale deconcentrate din teritoriu, respectiv direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, a nevoilor de tip medical şi de sănătate publică de la nivelul comunităţilor;

i) asigurarea directă şi prin structurile sale deconcentrate din teritoriu, respectiv direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, a monitorizării, evaluării şi controlului serviciilor de asistenţă medicală comunitară;

j) stabilirea indicatorilor de performanţă pentru serviciile de asistenţă medicală comunitară în cadrul serviciilor comunitare integrate;

k) asigurarea funcţionării aplicaţiei AMCMSR.gov.ro şi analiza periodică a datelor activităţii asistentului medical comunitar/mediatorului sanitar în vederea îmbunătăţirii continue

a calităţii acestor servicii furnizate în cadrul serviciilor comunitare integrate;

l) evaluarea periodică a competenţelor personalului din asistenţa medicală comunitară şi a nevoilor de formare ale acestora;

m) coordonarea procesului de educaţie continuă a asistenţilor medicali comunitari.

Art. 9. - Ministerul Educaţiei Naţionale are ca responsabilităţi:

a) participarea la elaborarea mecanismului de colaborare interinstituţională pentru furnizarea de servicii comunitare integrate;

b) nominalizarea experţilor şi a personalului relevant pentru grupul de lucru pentru elaborarea procedurilor pentru furnizarea serviciilor comunitare integrate la nivelul comunităţii;

c) participarea la elaborarea procedurilor pentru furnizarea serviciilor comunitare integrate la nivelul comunităţii;

d) iniţierea actelor normative pentru îmbunătăţirea cadrului legal pentru desfăşurarea activităţii consilierilor şcolari şi a mediatorilor şcolari în cadrul echipelor comunitare integrate;

e) participarea la analiza impactului abordării integrate din perspectiva activităţii consilierilor şcolari şi a mediatorilor şcolari;

f) asigurarea, prin inspectoratele şcolare judeţene/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, a sprijinului pentru angajarea consilierilor şcolari şi a mediatorilor şcolari, în limita posturilor aprobate;

g) asigurarea coordonării metodologice a activităţii consilierilor şcolari şi a mediatorilor şcolari;

h) asigurarea, prin instituţiile deconcentrate, a monitorizării, evaluării şi controlului serviciilor oferite de către consilierii şcolari şi mediatorii şcolari;

i) stabileşte indicatorii de performanţă pentru serviciile de consiliere şi mediere şcolară în cadrul serviciilor comunitare integrate;

j) colectează şi analizează periodic datele activităţii consilierului şcolar şi a mediatorului şcolar în vederea îmbunătăţirii continue a calităţii acestor servicii furnizate în cadrul serviciilor comunitare integrate;

k) evaluează periodic, prin inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, competenţele consilierilor şcolari şi ale mediatorilor şcolari, precum şi nevoile de formare.

Art. 10. - Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.203/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita

 

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă poziţiile nr. 1,2,5 şi 7 din anexa nr. 1, precum şi anexele nr. 2,3,6 şi 8 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.203/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 10 octombrie 2016.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 15 iunie 2017.

Nr. 602.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 737 din 4 iulie 2017

Nr. 491 din 28 iunie 2017

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 6.254/2017 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.085/28.06.2017 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere:

- art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) şi art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţia 161 se abrogă.

2. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţiile 359-363 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„359

W61519003

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

SANDOZ S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU BLIST. OPA- AL- PVC/ALX60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

9,514500

360

W62786001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

VALGANCICLOVIR ZENTIVA 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

ZENTIVA, K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

13,723000

361

W61515001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED

MALTA

CUTIE CU BLIST. PA-AL- PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

30,500000

33,880833

0,000000

362

W61605001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

ALVANOCYT 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

ALVOGEN IPCO S.AR.L.

LUXEMBURG

CUTIE CU BLIST. OPA- AL-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

13,723000

363

W60756001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

VALGANCICLOVIR TEVA 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

TEVA

PHARMACEUTICALS

S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU BLIST. PVC- ACLAR-PVC/.ALX60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

13,723000”

 

3. La secţiunea Pi „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, după poziţia 448 se introduce o nouă poziţie, poziţia 449, cu următorul cuprins:

 

„449

W54015001

P01BC02

MEFLOQUINUM 4)

ELOQUINE 250 mg

COMPR.

250 mg

CN UNIFARM

ROMÂNIA

CUTIE X10 BLIST. X 10 COMPR.

PR

100

1,473500

1,798800

0,000000”

 

4. La secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie”, poziţiile 25, 52, 96, 99,114,116, 318, 368, 369, 415 şi 416 se abrogă.

5. La secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever”, la subprogramul P6.1 „Hemofilie şi talasemie”, după poziţia 47 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 48-50, cu următorul cuprins:

 

 

„46

W62092003

B02BD06

FACTOR VIII DE COAGULARE ŞI FACTOR VON WILLEBRAND**

OPTIVATE 100 Ul/ml

PULB + SOLV. PT. SOL. INJ.

100 Ul/ml

BIO PRODUCTS LABORATORY LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. OPTIVATE 1000 UI,

1 DISPOZITIV DE TRANSFER MIX2VIAL™ SI 1 FLAC. CU 10 ML SOLV.

PR

1

3.345,000000

3.684,200000

0,000000

49

W62092002

B02BD06

FACTOR VIII DE COAGULARE ŞI FACTOR VON WILLEBRAND**

OPTIVATE 100 Ul/ml

PULB+ SOLV. PT. SOL. INJ.

100 Ul/ml

BIO PRODUCTS LABORATORY LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. OPTIVATE 500 UI,

1 DISPOZITIV DE TRANSFER MIX2VIAL™ ŞI 1 FLAC. CU 5 ML SOLV.

PR

1

1.687,500000

1.877,530000

0,000000

50

W62092001

B02BD06

FACTOR VIII DE COAGULARE ŞI FACTOR VON WILLEBRAND**

OPTIVATE 100 Ul/ml

PULB+ SOLV. PT. SOL. INJ.

100 Ul/ml

BIO PRODUCTS LABORATORY LIMITED

MAREA

BRITANIE

CUTIE CU 1 FLAC. OPTIVATE 250 UI,

1 DISPOZITIV DE TRANSFER MIX2VIAL™ ŞI 1 FLAC. CU 2,5 ML SOLV.

PR

1

858,750000

974,190000

0,000000”

 

6. La secţiunea P7 „Programul naţional de boli endocrine” subprogramul „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne”, poziţiile 21 şi 22 se abrogă.

7. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” la subprogramul P9.1 „Transplant medular”, poziţiile 164,267 şi 268 se abrogă.

8. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” la subprogramul P9.1 „Transplant medular” , poziţiile 129-133 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„129

W61519003

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

SANDOZ S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU BUST. OPA-AL- PVC/ALX 60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

9,514500

130

W62786001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

VALGANCICLOVIR ZENTIVA450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

ZENTIVA, K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

13,723000

131

W61515001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED

MALTA

CUTIE CU BLIST. PA-AL- PVC/AL X 60 COMPR. FILM,

PRF

60

30,500000

33,880833

0,000000

132

W61605001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

ALVANOCYT 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

ALVOGEN IPCO S.AR.L

LUXEMBURG

CUTIE CU BLIST. OPA-AL- PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

13,723000

133

W60756001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

VALGANCICLOVIR TEVA45G mg

COMPR.

FILM.

450 mg

TEVA

PHARMACEUTICALS

S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU BLIST. PVC- ACLAR-PVC/ALX60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

13,723000”

 

9. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” la subprogramul P9.2 „Transplant de cord”, poziţiile 88-92 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„88

W61519003

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg

COMPR.

FILM,

450 mg

SANDOZ S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU BLIST. OPA-AL- PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

9,514500

89

W62786001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

VALGANCICLOVIR ZENTIVA 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

ZENTIVA, K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

13,723000

90

W61515001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED

MALTA

CUTIE CU BLIST. PA- AL- PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

30,500000

33,880833

0,000000

91

W61605001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

ALVANOCYT 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

ALVOGEN IPCO S.AR.L

LUXEMBURG

CUTIE CU BLIST OPA-AL- PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

13,723000

92

W60756001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

VALGANCICLOVIR TEVA450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

TEVA

PHARMACEUTICALS

S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU BLIST. PVC- ACLAR-PVC/ALX 60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

13,723000”

 

10. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” la subprogramul P9.3 „Transplant hepatic”, poziţiile 62-66 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„62

W61519003

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

VALGANCICLOVIR

SAND02 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

SANDOZ S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU BUST. OPA- AL- PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

9,514500

63

W62786001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

VALGANCICLOVIR ZENTIVA450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

ZENTIVA, K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

13,723000

64

W61515001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED

MALTA

CUTIE CU BLIST. PA-AL- PVC/ALX60 COMPR. FILM.

PRF

60

30,500000

33,880833

0,000000

65

W61605001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

ALVANOCYT 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

ALVOGEN IPCO S.AR.L.

LUXEMBURG

CUTIE CU BLIST. OPA- AL- PVC/ALX60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

13,723000

66

W60756001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

VALGANCICLOVIR TEVA450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

TEVA

PHARMACEUT1CALS

S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU BLIST. PVC- ACLAR-PVC/ALX 60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

13,723000”

 

11. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” la subprogramul P9.3 „Transplant hepatic”, după poziţia 104 se introduce o nouă poziţie, poziţia 105, cu următorul cuprins:

 

„105

W41749001

J06BB04

IMUNOGLOBULINA ANTI-HEPATITICA B**

IVHEBEX 5000 UI/100 ml

PULB. +

SOLV.

SOL.

PERF.

50 Ul/ml

LFB -

BIOMEDICAMENTS

FRANŢA

CUTIE CU 1 FLAC. CU PULB. PT. SOL. PERF.+

1 FLAC. SOLV. + 1 SIST.

DE TRANSFER PREVĂZUT CU FILTRU STERILIZANT (15MCM) + 1 SET DE ADM. CU FILTRU

S

1

4.883,150000

5.360,790000

0,000000”

 

12. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” , la subprogramul P9.4 „Transplant renal combinat rinichi şi pancreas”, poziţiile 122-126 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„122

W61519003

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM **

VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

SANDOZ S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU BLIST. QPA- AL- PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

9,514500

123

W62786001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM **

VALGANCICLOVIR ZENTIVA 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

ZENTIVA, K.S,

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

13,723000

124

W61515001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM **

VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED

MALTA

CUTIE CU BLIST. PA- AL- PVC/AL X 60 COMPR. FILM,

PRF

60

30,500000

33,880833

0,000000

125

W61605001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM **

ALVANOCYT 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

ALVOGEN IPCO S.AR.L.

LUXEMBURG

CUTIE CU BLIST. OPA- AL- PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

13,723000

126

W60756001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

VALGANCICLOVIR TEVA 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

TEVA

PHARMACEUTICALS

S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU BLIST. PVC- ACLAR-PVC/ALX 60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

13,723000”

 

13. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, la subprogramul P9.5 „Transplant celule pancreatice”, poziţiile 26-30 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„26

W61519003

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM **

VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

SANDOZ S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU BUST. OPA- AL- PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

9,514500

27

W62786001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM  **

VALGANCICLOVIR ZENT1VA 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

ZENTIVA, K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

13,723000

28

W61515001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED

MALTA

CUTIE CU BLIST. PA-AL- PVC/ALX60 COMPR. FILM.

PRF

60

30,500000

33,880833

0,000000

29

W61605001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

ALVANOCYT 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

ALVOGENIPCO S.AR.L

LUXEMBURG

CUTIE CU BUST. OPA-AL- PVC/ALX 60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

13,723000

30

W60756001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM **

VALGANCICLOVIR TEVA 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

TEVA

PHARMACEUTICALS

S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU BLIST. PVC- ACLAR-PVC/ALX60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

13,723000”

 

14. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, la subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar”, poziţiile 143 şi 144 se abrogă.

15. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, la subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar”, poziţiile 95-99 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„95

W61519003

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

SANDOZ S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU BLIST. OPA-AL- PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

9,514500

96

W62786001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

VALGANCICLOVIR ZENTIVA 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

ZENTIVA, K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

13,723000

97

W61515001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED

MALTA

CUTIE CU BLIST. PA-AL- PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

30,500000

33,880833

0,000000

98

W61605001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

ALVANOCYT 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

ALVOGEN IPCO S.AR.L.

LUXEMBURG

CUTIE CU BLIST. OPA-AL- PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

13,723000

99

W60756001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

VALGANCICLOVIR TEVA450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

TEVA

PHARMACEUTICALS

S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU BLIST. PVC- ACLAR-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

13,723000”

 

16. La secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, la subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor transplantaţi”, poziţiile 91-95 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„91

W61519003

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

VALGANCICLOVIR SANDOZ 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

SANDOZ S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU BUST. OPA-AL- PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

9,514500

92

W62786001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

VALGANCICLOVIR ZENTIVA 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

ZENTIVA, K.S.

REPUBLICA

CEHĂ

CUTIE CU 1 FLAC. PEID X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

13,723000

93

W61515001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

VALGANCICLOVIR AUROBINDO 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

AUROBINDO PHARMA (MALTA) LIMITED

MALTA

CUTIE CU BLIST. PA- AL- PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

30,500000

33,880833

0,000000

94

W61605001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM **

ALVANOCYT 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

ALVOGENIPCO S.AR.L.

LUXEMBURG

CUTIE CU BLIST. OPA- AL- PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

13,723000

95

W60756001

J05AB14

VALGANCICLOVIRUM**

VALGANCICLOVIR TEVA 450 mg

COMPR.

FILM.

450 mg

TEVA

PHARMACEUTICALS

S.R.L.

ROMÂNIA

CUTIE CU BLIST. PVC- ACLAR-PVC/AL X 60 COMPR. FILM.

PRF

60

36,600000

40,657000

13,723000”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna iulie 2017.

 

Ministrul sănătăţii,

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Florian-Dorel Bodog

Marian Burcea

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.