MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 531/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 531         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 7 iulie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 215 din 4 aprilie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (5) din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

455. - Hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional, „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614 - Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada-Simeria” pentru unităţile administrativ-teritoriale: Petriş, Săvârşin, Vărădia de Mureş, Bata, Bârzava, Conop, Lipova, Păuliş, Ghioroc - judeţul Arad

 

462. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi a pct. X din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2014 pentru aprobarea Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 215

din 4 aprilie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (5) din Codul de procedură civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (5) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Mihai Marchidann în Dosarul nr. 7.217/3/2015/a1 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 419D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care formulează concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere practica Curţii în această materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 10 februarie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 7.217/3/2015/a1, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (5) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Mihai Marchidann într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de reexaminare formulată împotriva încheierii de anulare a cererii de intervenţie şi a cererii de chemare în judecată.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că prin dispoziţiile legale criticate se încalcă accesul justiţiabililor la cele două grade de jurisdicţie.

6. Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale apreciază că textele legale criticate sunt constituţionale.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

9. Avocatul Poporului precizează că îşi menţine punctul de vedere anterior exprimat, în sensul constituţionalităţii textului legal criticat, reţinut în Decizia Curţii Constituţionale nr. 708 din 27 noiembrie 2014.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 200 alin. (5) din Codul de procedură civilă, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, text de lege care are următorul cuprins: (5) împotriva încheierii de anulare, reclamantul va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând motivat să se revină asupra măsurii anulării.”

13. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că procedura specială vizată de dispoziţiile art. 200 din Codul de procedură civilă nu se referă la fondul cauzelor, respectiv la drepturile civile, cum cere art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ci numai la aspectele de ordin pur legal, a căror examinare nu face cu nimic necesară o dezbatere cu citarea părţilor (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 479 din 21 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 23 ianuarie 2014).

15. De asemenea, Curtea a reţinut, prin Decizia nr. 31 din 21 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 14 februarie 2014, că încheierea de anulare a cererii astfel pronunţate este supusă căii de atac a reexaminării, cererea de reexaminare putând fi făcută de reclamant în 15 zile de la data comunicării. Soluţionarea cererii de reexaminare se face de către un alt complet decât cel căruia i s-a repartizat cauza, prin încheiere definitivă dată în camera de consiliu, cu citarea reclamantului. Acest complet poate reveni asupra încheierii de anulare dacă măsura a fost dispusă în mod eronat sau dacă neregularităţile au fost înlăturate în termenul acordat, caz în care cauza va fi retrimisă completului iniţial învestit.

16. Prin cererea de reexaminare se analizează inclusiv legalitatea măsurii prin prisma îndeplinirii condiţiilor de formă. Faptul că împotriva încheierii de anulare reclamantul poate face numai cerere de reexaminare, aceasta soluţionându-se de către un alt complet decât cel căruia i s-a repartizat cauza, prin încheiere definitivă, nu poate constitui o încălcare a vreunei prevederi constituţionale, întrucât instanţa nu soluţionează fondul litigiului şi există, astfel, posibilitatea de a reveni asupra măsurii anulării, reexaminarea apărând ca o cale specifică de retractare,

17. De altfel, Curtea constată că recursul este conceput ca o cale extraordinară de atac, altfel spus, ca un ultim nivel de jurisdicţie în care părţile în litigiu îşi pot apăra drepturile lor subiective, înlăturând efectele hotărârilor pronunţate în fond pentru motivele de nelegalitate prevăzute de Codul de procedură civilă. În măsura în care cererea de reexaminare a fost respinsă, reclamantul are posibilitatea formulării unei noi cereri de chemare în judecată cu respectarea dispoziţiilor legale.

18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Mihai Marchidann în Dosarul nr. 7.217/3/2015/a1 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi constată că dispoziţiile art. 200 alin. (5) din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 4 aprilie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional, „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră – Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada-Simeria” pentru unităţile administrativ-teritoriale: Petriş, Săvârşin, Vărădia de Mureş, Bata, Bârzava, Conop, Lipova, Păuliş, Ghioroc - judeţul Arad

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 272/2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră–Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h; Tronsonul 2: km 614-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada-Simeria”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional, „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră – Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2; km 614-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada-Simeria”, potrivit planurilor de amplasament prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică, de interes naţional, „Reabilitarea liniei C.F. Frontieră–Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan-European pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, Tronsonul 2: km 614-Gurasada şi Tronsonul 3: Gurasada-Simeria”, situate pe raza localităţilor Petriş, Săvârşin, Vărădia de Mureş, Bata, Bârzava, Conop, Lipova, Păuliş, Ghioroc - judeţul Arad, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Petriş, Săvârşin, Vărădia de Mureş, Bata, Bârzava, Conop, Lipova, Păuliş, Ghioroc - judeţul Arad, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2**).

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării prevăzute la art. 1, situate pe raza localităţilor Petriş, Săvârşin, Vărădia de Mureş, Bata, Bârzava, Conop, Lipova, Păuliş, Ghioroc - judeţul Arad, sunt în cuantum total de 4.763.968,391 lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform prevederilor bugetare anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, la cap. 84.01 „Transporturi”, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe ne rambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune”.

Art. 4. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, intr-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică, de interes naţional, prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 5. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică prevăzute la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6. - Planurile cu amplasamentul lucrării se aduc la cunoştinţa publică prin afişare la sediul consiliilor locale şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 30 iunie 2017.

Nr. 455.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

**) Anexa nr. 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi a pct. X din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2014 pentru aprobarea Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 şi 834 bis din 17 noiembrie 2014, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Punctul X din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2014 pentru aprobarea Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 din 17 decembrie 2014, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Lucian Şova

Ministrul consultării publice şi dialogului social,

Gabriel Petrea

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 30 iunie 2017.

Nr. 462.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 909/2014)

 

PLAN DE ACŢIUNI

pentru implementarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020

 

Denumire

Rezultate

Responsabili

Termen de finalizare

Buget (mii lei)

0

1

2

3

4

OG I. Adaptarea structurii şi mandatului administraţiei publice la nevoile cetăţenilor şi la posibilităţile reale de finanţare

174.052

OS 1.1. Creşterea gradului de predictibilitate în privinţa organizării şi funcţionării instituţiilor de la nivelul administraţiei publice centrale şi a politicilor pe care acestea le gestionează

32.252

I.1.1. Definirea clară a mandatelor instituţiilor administraţiei publice de la nivel central

- Implementarea măsurilor rezultate ca urmare a recomandărilor proiectului privind consolidarea planificării strategice şi a proiectului privind implementarea unui cadru instituţional şi de reglementare stabil, cuprinzător şi coerent, care va permite implementarea în administraţia publica a unor politici publice de resurse umane predictibile şi sustenabile şi care va limita abordarea discreţionară a proceselor decizionale

Secretariatul General al Guvernului

Decembrie 2019

 

I.1.2. Adoptarea de măsuri concrete de asigurare a stabilităţii pe termen lung a structurii instituţiilor publice

- Implementarea măsurilor rezultate ca urmare a recomandărilor proiectului privind consolidarea planificării strategice şi a proiectului privind implementarea unui cadru instituţional şi de reglementare stabil, cuprinzător şi coerent, care va permite implementarea în administraţia publică a unor politici publice de resurse umane predictibile şi sustenabile şi care va limita abordarea discreţionară a proceselor decizionale

Secretariatul General al Guvernului

Decembrie 2019

 

OS 1.2. Asigurarea cadrului optim pentru repartizarea competenţelor între administraţia publică centrală şi administraţia publică locală şi exercitarea lor sustenabilă

74.300

I.2.1. Întărirea capacităţii structurilor instituţionale implicate în transferul competenţelor între diferitele paliere administrative

- Capacitate administrativă şi instituţională consolidată a structurilor tehnice constituite potrivit Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Ministerul Finanţelor Publice

Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale

Autorităţi şi instituţii publice competente

Permanent

9.000

I.2.2. Dezvoltarea de mecanisme/ instrumente de coordonare metodologică de la nivel central cu privire la modul de exercitare a competenţelor descentralizate

- Mecanisme/instrumente de coordonare metodologică elaborate

- Mecanisme/instrumente privind managementul bunurilor din domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale elaborate

Ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale competente Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Ministerul Finanţelor Publice

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

Decembrie 2017 Semestrul II2017

11.000

I.2.3. Fundamentarea soluţiilor referitoare la repartizarea optimă a competenţelor între diferitele paliere administrative

- Analize/Studii referitoare la modul de repartizare a competenţelor pentru asigurarea cadrului optim de furnizare a serviciilor publice între diferitele paliere administrative elaborate

- Strategii de descentralizare sau strategii de îmbunătăţire a exercitării competenţelor descentralizate

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Ministerul Finanţelor Publice

Ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale competente Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale

Martie 2017 Decembrie 2017

13.500

I.2.4. Dezvoltarea politicii de descentralizare financiară şi fiscală

- Datele statistice necesare fundamentării şi estimării impactului politicilor de descentralizare colectate şi gestionate

- Studii/Analize referitoare la asigurarea resurselor financiare sustenabile ale bugetului de stat consolidat care să finanţeze competenţele descentralizate ale diferitelor paliere administrative elaborate

- Strategia de descentralizare financiară elaborată

- Măsuri legislative adoptate (modificarea cadrului legislativ în domeniul finanţelor publice/finanţelor publice locale)

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Ministerul Finanţelor Publice

Comitetul pentru Finanţe Publice Locale

Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale

Alte autorităţi şi instituţii publice competente

Decembrie 2017

13.500

I.2.5. Dezvoltarea de mecanisme de monitorizare şi evaluare a modului de exercitare de către autorităţile administraţiei publice locale a competenţelor descentralizate

- Analize privind evaluarea capacităţii administrative a unităţilor administrativ-teritoriale elaborate

- Analize/Studii de evaluare a efectelor strategiilor sectoriale de descentralizare elaborate şi a impactului asupra administraţiei publice locale

- Mecanism de monitorizare şi evaluare a competenţelor descentralizate operaţional

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Ministerul Finanţelor Publice

Ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale competente Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale

Septembrie 2018 Decembrie 2018

Iunie 2019

27.300

 

OS 1.3. Reorganizarea administrativ-teritorială

67.500

1.3.1. Dezvoltarea unei metodologii de calcul al indicelui de dezvoltare locală şi instituţionalizarea monitorizării periodice a acestuia la nivel naţional

- Formulă de calcul al indicelui de dezvoltare locală elaborată

- Cadru instituţional şi metodologie de colectare a datelor create şi instituţionalizate

- Valoare de bază a indicelui de dezvoltare locală calculată

- Monitorizare periodică realizată

CNCISCAP - coordonator Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale Alte autorităţi şi instituţii publice competente

Decembrie 2016 Decembrie 2016 Decembrie 2017 Decembrie 2020

22.500

I.3.2. Revizuirea cadrului legal şi instituţional necesar pentru reorganizarea administrativ-teritorială a României

- Analize/Studii privind reorganizarea administrativ-teritorială a României, cu accent pe regionalizare, elaborate

- Măsuri legislative privind constituirea şi operaţionalizarea regiunilor elaborate

- Măsuri legislative privind revizuirea cadrului normativ referitor la statutul, organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale elaborate

- Masuri legislative privind revizuirea cadrului de organizare şi funcţionare a instituţiei prefectului elaborate

CNCISCAP - coordonator Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Ministerul Afacerilor Interne

Autorităţi şi instituţii publice competente

Septembrie 2016 Realizat prin proiectul RAT

Decembrie 2017 Decembrie 2018

Decembrie 2018

22.500

I.3.3. Întărirea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice regionale, precum şi a aparatelor acestora de specialitate

- Autorităţi regionale operaţionale şi capabile să exercite competenţele atribuite acestora prin lege

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Autorităţi şi instituţii publice competente

Decembrie 2020

22.500

 

OG II. Implementarea unui management performant în administraţia publică

2.147.265

OS II.1. Creşterea coerenţei, eficienţei, predictibilităţii şi transparenţei procesului decizional în administraţia publică

501.078

II.1.1. Operaţionalizarea unui sistem de implementare a priorităţilor - Delivery Unit

 

 

 

94.500

- Dezvoltarea capacităţii instituţionale de monitorizare şi comunicare cu factorii implicaţi relevanţi cu privire la progresele înregistrate

- Stabilirea unui sistem de monitorizare şi a unor indicatori pentru urmărirea progreselor cu privire la implementarea priorităţilor selectate şi monitorizarea pro-activă ulterioară a implementării recomandărilor specifice de ţară

- Proceduri operaţionale pentru activitatea desfăşurată de Delivery Unit cu ministerele de linie stabilite

- Planuri detaliate pregătite

- Strategia de comunicare şi diseminare elaborată şi

implementată

Secretariatul General al Guvernului

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

Ministerul Dezvoltării Regionale,

Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ministerul Finanţelor Publice

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Energiei

Noiembrie 2014 Octombrie 2014

Noiembrie 2014

 

- Stabilirea cadrului instituţional pentru îmbunătăţirea implementării politicilor şi a punerii în aplicare a priorităţilor Guvernului

- Sistem de implementare operaţional

Secretariatul General al Guvernului

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

MDRAPFE

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ministerul Finanţelor Publice

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Ministerul Afacerilor Externe Ministerul Energiei

Ianuarie 2016

 

- Dezvoltarea şi monitorizarea periodică a mecanismului de implementare a priorităţilor prim-ministrului

- Evaluări şi analize cu privire la implementarea sistemului Delivery Unit

- Propuneri de recomandări pentru îmbunătăţirea sistemului

- Implementarea unui nou set de priorităţi începând cu 2017

Secretariatul General al Guvernului

2016-2020

 

II.1.2. Operaţionalizarea, la Centrul Guvernului, a unei structuri Strategy Unit

 

 

 

 

- Coordonarea sistemului de management strategic 2016- 2013

- Sistem de coordonare a implementării strategiilor operaţional

- Transfer de know-how către personalul Secretariatului General al Guvernului cu atribuţii în domeniul coordonării sistemului de planificare şi elaborare a documentelor programatice (strategii), al monitorizării şi evaluării implementării acestor documente

Secretariatul General al Guvernului

2018

 

- Dezvoltarea şi monitorizarea periodică a mecanismului de coordonare a

- Analiza cu privire la implementarea mecanismului de coordonare a implementării documentelor programatice

Secretariatul General al Guvernului

2020

 

implementării documentelor strategice

- Propuneri de recomandări pentru îmbunătăţirea sistemului Strategy Unit

- Implementarea şi monitorizarea periodică a planurilor de acţiune aferente strategiilor guvernamentale

 

 

 

II.1.3. Consolidarea planificării strategice şi introducerea bugetării pe programe la nivel central

 

 

 

26.000

- Actualizarea şi unificarea celor două metodologii de planificare strategică şi programare bugetară cu normele de programare bugetară dezvoltate de Ministerul Finanţelor Publice

- Normele privind bugetarea pe programe finalizate

- Metodologiile existente de planificare strategică actualizate şi unificate şi armonizate cu normele privind bugetarea pe programe elaborate de MFP

Ministerul Finanţelor Publice

Secretariatul General al Guvernului

Septembrie 2017 August 2017

 

- Coordonarea şi monitorizarea anuală a procesului de elaborare şi actualizare a planurilor strategice instituţionale (PSI) în corelare cu Strategia fiscal-bugetară (SFB)

- Proces coordonat de elaborare şi actualizare a PSI ale ministerelor de resort, în corelare cu plafoanele bugetare

aprobate prin SFB

Secretariatul General al Guvernului

Ministerul Finanţelor Publice

Permanent

 

- Monitorizarea implementării planurilor strategice instituţionale (PSI) şi a Planului anual de lucru al Guvernului (PALG)

- PSI şi PALG monitorizate

Secretariatul General al Guvernului

Permanent

- Dezvoltarea capacităţii instituţionale pentru implementarea bugetarii pe programe

- Pregătirea personalului şi formarea competenţelor necesare fundamentării şi aplicării bugetării pe programe

- Adaptarea procedurilor şi sistemelor interne în vederea implementării bugetării pe programe

Ministerul Finanţelor Publice

Secretariatul General al Guvernului Faza I (pilotare):

Ministerul Educaţiei Naţionale

Ministerul Sănătăţii Faza II (extindere):

Alte ministere, în special ministerele prioritare prevăzute în AP

Faza I

Decembrie 2018 (inclusiv pe parcursul primului exerciţiu de bugetare pe programe) Faza II

Decembrie 2019 (inclusiv pe parcursul primului exerciţiu de bugetare pe programe)

- Pilotarea bugetării pe programe

- Două ministere-pilot (educaţie şi sănătate) pentru bugetul pe 2018

Ministerul Finanţelor Publice

Secretariatul General al Guvernului

Ministerul Educaţiei Naţionale

Ministerul Sănătăţii

Decembrie 2017 (elaborare buget) Decembrie 2018 (finalizare execuţie bugetară)

- Extinderea bugetării pe programe

- Bugete pe programe elaborate de ordonatori principali de credite, cu accent pe cele 8 ministere prioritare selectate în Acordul de parteneriat

Ministerul Finanţelor Publice

Secretariatul General al Guvernului

Ordonatorii principali de credite, în special ministerele prioritare

Decembrie 2018 (elaborare buget) Decembrie 2019 (finalizare execuţie bugetară)

II.1.4. Îmbunătăţirea procesului de evaluare a impactului reglementărilor, a procesului de consultare publică, concomitent cu sistematizarea şi simplificarea legislaţiei

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2014 pentru aprobarea Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020

Secretariatul General al Guvernului

Alte autorităţi şi instituţii publice prevăzute în Strategia privind mai buna reglementare 2014 - 2020, cu accent pe ministerele prioritare

Conform Strategiei privind mai buna reglementare 2014- 2020

56.578

II.1.5. Creşterea calităţii procesului decizional la nivelul administraţiei publice locale, pentru a răspunde în mod fundamentat şi coerent nevoilor comunităţilor locale

 

 

 

67.500

- Creşterea calităţii procesului de fundamentare a deciziei la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale

- 100 de unităţi administrativ-teritoriale la nivelul cărora sunt implementate instrumente de fundamentare a deciziei

- Ghid privind evaluarea ex-ante a deciziilor şi politicilor publice de la nivel local elaborat şi diseminat

- Cadru legislativ aplicabil actelor administrative de la nivel local revizuit

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Structurile asociative ale autorităţilor locale

Decembrie 2018

Iunie 2019 Decembrie 2019

 

- Îmbunătăţirea corelării componentei bugetare cu componenta strategică în cadrul procesului decizional la nivel local şi dezvoltarea sistemului de planificare bugetară multianual

- 100 de unităţi administrativ-teritoriale la nivelul cărora sunt elaborate planuri strategice pe un orizont de 10 ani

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Structurile asociative ale autorităţilor locale

Iunie 2019

II.1.6. Consolidarea transparenţei procesului decizional

 

 

 

157.500

- Consolidarea cadrului legal şi instituţional incident procedurilor de transparenţă decizională

- Cadrul legal aplicabil procedurii de transparenţă decizională

completat cu prevederi de ordin sancţionator

- Cadrul legal aplicabil procedurii de transparenţă decizională extins şi la punctele de vedere ale Guvernului la iniţiativele deputaţilor cu impact major asupra administraţiei publice

- Rapoarte anuale privind transparenţa decizională de la nivelul administraţiei publice centrale prezentate Guvernului

Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social

Decembrie 2018

 

- Întărirea capacităţii administraţiei publice locale de a implementa principiul transparenţei decizionale

- Procedura de adoptare/emitere a actelor administrative de la nivel local revizuită, cu accentuarea regulilor de transparenţă decizională

- Aplicaţii de date deschise (aplicaţii informatice de tip SMART prin care se furnizează cetăţenilor informaţii utile din respectiva comunitate) realizate

- Portaluri referitoare la activitatea autorităţilor locale realizate

- Secţiuni dedicate unităţilor administrativ-teritoriale care nu au resursele informatice necesare pentru desfăşurarea unui proces de transparenţă decizională pe site-urile consiliilor judeţene

Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social

Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale

Autorităţile administraţiei publice locale

Decembrie 2018

Decembrie 2020

Decembrie 2020

Iunie 2018

 

II.1.7. Dezvoltarea capacităţii societăţii civile, mediului academic şi a altor parteneri sociali relevanţi (sindicate, patronate etc.) de a susţine şi promova reforma administraţiei publice

 

 

 

45.000

- Analiza şi îmbunătăţirea cadrului legislativ necesar pentru funcţionarea ONG-urilor şi eficientizarea comunicării dintre acestea şi administraţia publică

- Analize privind cadrul legislativ realizate - Propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ formulate şi înaintate autorităţilor competente

Societatea civilă Mediul academic

Decembrie 2016

Decembrie 2017

 

- Dezvoltarea de reţele şi parteneriate între societatea civilă, medul academic şi alţi factori interesaţi în vederea derulării de activităţi de advocacy

- Reţele şi parteneriate operaţionale la nivel naţional, regional şi local

- Număr crescut de membrii ai reţelelor

- Campanii de advocacy organizate

Societatea civilă Mediul academic

Parteneri sociali relevanţi (sindicate, patronate etc.)

Permanent

 

- Dezvoltarea de acţiuni de formulare şi promovare de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern

- Alternative de politici publice propuse de societatea civilă şi mediul academic

- Dezbateri publice şi campanii organizate cu privire la alternativele de politici publice propuse

Societatea civilă

Mediul academic

Parteneri sociali relevanţi (sindicate, patronate etc.)

Permanent

 

 

 

- Dezvoltarea de instrumente şi mecanisme de monitorizare şi evaluare a progresului şi impactului politicilor publice şi altor demersuri de reformă ale autorităţilor publice

- Studii/Analize independente realizate cu privire la impactul acţiunilor/politicilor implementate de autorităţile publice

- Standarde/Metodologii de cercetare elaborate

Societatea civilă

Mediul academic

Parteneri sociali relevanţi (sindicate, patronate etc.)

Permanent

 

II.1.8. Consolidarea capacităţii structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale

 

 

 

54.000

- Dezvoltarea de competenţe specifice la nivelul personalului de specialitate din cadrul structurilor asociative

- Plan de recrutare şi formare a angajaţilor din cadrul structurilor asociative elaborat şi monitorizat periodic

- Capacitate îmbunătăţită a aparatelor tehnice ale structurilor asociative pentru elaborarea de analize, documente de poziţie, documente strategice şi pentru implementarea de proiecte, programe relevante

CNCISCAP - coordonator Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (din perspectiva certificării anumitor programe de formare)

Octombrie 2017

Decembrie 2017

 

- Întărirea cooperării structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale cu administraţia publică centrală

- Mecanism de comunicare între structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi administraţia publică

centrală elaborat şi operaţional

- Măsuri legislative privind consultarea structurilor asociative în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative şi documentelor de politică publică în sensul consolidării rolului structurilor asociative în procesul decizional aprobate/adoptate

CNCISCAP – coordonator

Structurile asociative ale autorităţilor

administraţiei publice locale

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Decembrie 2019

 

- Stimularea dezvoltării unor canale de comunicare eficiente în cadrul structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale

- Platformă de comunicare operaţională

CNCISCAP – coordonator

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale

Decembrie 2018

- Prestarea de servicii/Acordarea de consultanţă pentru membrii structurilor asociative care nu au capacitatea administrativă necesară

- Birouri specializate înfiinţate la nivelul structurilor asociative

- Activităţi de consultanţă demarate pentru unităţile administrativ/teritoriale membre ale structurilor asociative

CNCISCAP – coordonator

Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Decembrie 2018

 

OS 11.2. Adaptarea politicilor şi sistemului de resurse umane la obiectivele şi exigenţele unei administraţii moderne

545.664

II.2.1. Clarificarea rolurilor şi mandatelor instituţionale în managementul resurselor umane, concomitent cu consolidarea capacităţii administrative pentru o abordare strategică, unitară şi integrată a politicilor de personal

 

 

 

331.650

- Consolidarea rolului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Analiza înfiinţării unei instituţii cu atribuţii în gestiunea personalului contractual din administraţia publică

- Buget anual şi Plan strategic instituţional aprobate pentru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor asociate managementului resurselor umane din administraţie;

- Sistem naţional de evidenţă a ocupării în administraţia publică;

CNCISCAP – coordonator Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Secretariatul General al Guvernului

Semestrul II 2017

Semestrul II 2018

(semestrul I 2019 cf. proiect ANFP + SGG)

Decembrie 2020

- Bugetul - În luna martie a fiecărui an, de la data finalizării reorganizării

- Planul - mai 2018, mai 2020

 

- Înfiinţarea unui organism colectiv de specialişti în resurse umane (board)

- Structură funcţională, cu membrii desemnaţi, activităţi planificate şi resurse alocate - ca parte a CNCISCAP

- Metodologii şi regulamente de lucru aprobate şi aplicabile

- Propuneri fundamentate de optimizare a cadrului instituţional în domeniul resurselor umane

- Structură specializată transformată în organism permanent, la finalizarea perioadei de implementare a Strategiei

CNCISCAP - coordonator Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Secretariatul General al Guvernului

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ministerul Finanţelor Publice

Semestrul II 2019

Decembrie 2020

- Clarificarea rolurilor şi responsabilităţilor asociate fiecărei categorii de personal care îşi desfăşoară activitatea în autorităţi şi instituţii publice

- Mai bună delimitare de roluri şi competenţe, pe categorii de funcţii

- Acte normative corespondente şi sectoriale, modificate şi completate

CNCISCAP - coordonator Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici

Secretariatul General al Guvernului

Semestrul II 2017 (proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, înaintat Parlamentului spre adoptare)

Semestrul 12018

 

 

- Structuri organizaţionale şi de organizare şi desfăşurare a activităţilor, adaptate

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ministerul Finanţelor Publice

Semestrul II 2018 (proceduri administrative şi de reorganizare finalizate)

 

- Iniţierea unui program destinat adecvării reglementărilor în domeniul resurselor umane din administraţie

- Inventar al tuturor regulilor aplicabile categoriilor de resurse umane realizat

- Plan de acţiuni pentru intervenţiile asupra cadrului legal identificat, aprobat şi asumat de către toate instituţiile cu competenţă de reglementare a domeniilor vizate

- Cadru normativ în domeniul resurselor umane adecvat nevoilor şi contextului administrativ (mai simplu, mai suplu şi mai uşor accesibil) - finalizarea implementării planului

- Raport privind implementarea planului elaborat

CNCISCAP - coordonator Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Secretariatul General al Guvernului

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ministerul Finanţelor Publice

Semestrul 12018

Semestrul 12018

August 2020

Decembrie 2020

 

- Facilitarea implementării, la nivelul instituţiilor administraţiei centrale, a diferitelor tipuri de organizare şi desfăşurare a activităţii specifice unui management flexibil, orientat spre atingerea obiectivelor strategice şi bazat pe utilizarea de structuri organizatorice adaptabile

- Management flexibil, orientat spre atingerea obiectivelor strategice

CNCISCAP - coordonator Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Secretariatul General al Guvernului

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ministerul Finanţelor Publice

Semestrul II 2017 (proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, înaintat Parlamentului spre adoptare) Semestrul II 2017 (acte normative corespondente, modificate şi completate)

Semestrul II 2017 (proceduri administrative şi de reorganizare finalizate)

 

 

- O mai bună planificare a activităţilor individuale

- O mai bună şi completă reflectare a rezultatelor activităţilor profesionale în evaluări

 

II.2.2. Creşterea gradului de profesionalizare şi a stabilităţii în funcţia publică ca urmare a adaptării procedurilor de recrutare, selecţie şi evaluare la cerinţele managementului performanţei

 

 

 

29.203

- Stabilirea şi implementarea unui sistem de standardizare a competenţelor pe domenii strategice de desfăşurare a

activităţilor în administraţie (de exemplu, politici publice, elaborarea reglementărilor, resurse umane, management financiar şi audit intern, management de proiect, reprezentare instituţională în cadrul activităţii de relaţii internaţionale etc.), pentru diferitele categorii de funcţii şi pe domenii specifice, unde este cazul (de exemplu, funcţii specifice din cadrul unor ministere etc.)

- Domenii strategice şi specifice definite/identificate

- Cadre de competenţă pe domenii strategice şi specifice definite şi implementate

- Standarde ocupaţionale relevante actualizate (INA)

- Suport pentru aplicarea noilor proceduri

CNCISCAP - coordonator Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Institutul Naţional de Administraţie

Agenţia Naţională pentru Calificări

Secretariatul General al Guvernului

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ministerul Finanţelor Publice

Ministerele de linie

Semestrul II 2019

Ianuarie 2020

Semestrul II 2019

Permanent, până în decembrie 2020

 

- Evaluarea actualelor sisteme de recrutare în vederea introducerii de modificări care să faciliteze existenţa unui mai mare grad de corelare între nevoile de personal ale sistemului şi ale instituţiilor şi abilităţile, cunoştinţele şi competenţele persoanelor interesate de dezvoltarea unei cariere în administraţie, concomitent cu punerea în aplicare a unui sistem de evaluare a personalului bazat pe criterii care urmăresc competenţa, randamentul şi conduita

- Analiza situaţiei curente din punctul de vedere al aplicării normelor în vigoare

- Legislaţie actualizată, cu aspecte pozitive şi exemple de bună practică integrate (proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, înaintat Parlamentului spre adoptare)

- Bune practici identificate ca urmare a implementării programelor YPS şi BSGR şi sistemului analitic pilot de dezvoltare a carierei în funcţia publică (norme, ghiduri, manuale, proceduri, instrucţiuni)

- Suport pentru aplicarea noilor proceduri asigurat

CNCISCAP - coordonator Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Secretariatul General al Guvernului

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ministerul Finanţelor Publice

Iunie 2015

Semestrul II 2017

Semestrul II 2017

Permanent, până în decembrie 2020

 

- Creşterea gradului de transparenţă cu privire la recrutare, promovare şi exercitarea funcţiilor

- Grad de transparenţă crescut cu privire la recrutare, promovare şi exercitarea funcţiilor

CNCISCAP - coordonator Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Toate instituţiile şi autorităţile publice

Semestrul II 2017 (proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, înaintat Parlamentului spre adoptare)

semestrul I 2018 (norme, ghiduri, manuale, proceduri, instrucţiuni)

Permanent, până în decembrie 2020 (suport pentru aplicarea noilor proceduri)

 

II.2.3. Revizuirea politicilor motivaţionale în domeniul resurselor umane din administraţia publică, inclusiv din perspectiva oportunităţilor de carieră şi a salarizării orientate către performanţă

 

 

 

11.250

- Facilitarea implementării Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

- Legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015 elaborată (în vederea continuării procesului de implementare etapizată a Legii-cadru nr. 284/2010)

- Etapele sistemului de salarizare unitară implementate

- Diferenţe salariale generatoare de demotivare, diminuate

CNCISCAP - coordonator Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ministerul Finanţelor Publice

Secretariatul General al Guvernului

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Semestrul II 2017

Decembrie 2020

Decembrie 2020

 

- Stabilirea unui sistem coerent de recrutare şi dezvoltarea metodologiei de evaluare â performanţelor personalului din sistemul de gestiune a fondurilor structurale şi de investiţii, pe baza criteriilor de performanţă prevăzute de legislaţia naţională

- Sistem de salarizare unitar, unic şi stimulator pentru personalul structurilor implicate în managementul fondurilor UE stabilit

- Cerinţe specifice pentru recrutarea, prin concurs, a personalului care gestionează fonduri comunitare stabilite

- Mecanism de evaluare periodică a performanţei Individuale pe bază de indicatori de performanţă la nivelul fiecărei funcţii şi acordarea stimulării financiare a personalului pe baza performanţei individuale dezvoltat

- Sistem de recrutare şi metodologie de evaluare a performanţelor personalului din sistemul de gestiune a fondurilor structurale şi de investiţii aplicat/implementat

Ministerul Fondurilor Europene

Decembrie 2014

Decembrie 2014

Decembrie 2014

Permanent, începând cu ianuarie 2015

 

- Evaluarea implementării programelor tip Young Professional Scheme (Programul tinerilor profesionişti din administraţia publică) şi Bursa Specială Guvernul României - BSGR şi integrarea aspectelor/rezultatelor pozitive printr-o nouă abordare a dezvoltării carierei în administraţia publică

- Evaluarea implementării programelor tip Young Professional Scheme (Programul tinerilor profesionişti din administraţia publică) şi BSGR;

- Legislaţie actualizată, cu aspecte pozitive şi exemple de bună practică integrate.

CNCISCAP - coordonator Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Secretariatul General al Guvernului

Semestrul I 2017

Semestrul II 2017 - decizii

(proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, înaintat Parlamentului spre adoptare)

Iunie 2017, proiect de modificare OUG nr. 92/2008

Semestrul II 2017 (norme, ghiduri, manuale, proceduri, instrucţiuni)

Permanent, până în decembrie 2020 (suport pentru aplicarea noilor proceduri)

 

- Dezvoltarea unui sistem de pensii ocupaţionale pentru personalul din administraţia publică

- Sistem de pensii ocupaţionale pentru personalul din administraţia publică dezvoltat

CNCISCAP - coordonator Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ministerul Finanţelor Publice

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Decembrie 2018

 

II.2.4. Abordarea integrată a dezvoltării de competenţe pentru administraţia publică

 

 

 

173.561

- Redefinirea sistemului de formare profesională (cadru strategic, normativ, metodologic şi instituţional) şi dezvoltare de competenţe pentru administraţia publică

- Politică publică privind formarea profesională şi dezvoltarea de competenţe pentru administraţia publică, elaborată şi în implementare

- Cadru normativ şi instituţional, funcţional şi sustenabil

- Analiza înfiinţării unei entităţi cu atribuţii în domeniul formării profesionale a personalului din administraţia publică

- Sistem de asigurare a calităţii proceselor de formare, implementat

- Suport pentru aplicarea noilor proceduri asigurat

CNCISCAP - coordonator Agenţia Naţională a Funcţionarilor

Publici

Secretariatul General al Guvernului Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale Ministerul Finanţelor Publice Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Decembrie 2015

Decembrie 2016

Decembrie 2014

Ianuarie 2015-Decembrie 2020

Semestrul 12019

Permanent, până în decembrie 2020

 

- Stabilirea şi implementarea principiilor pentru asigurarea calităţii în domeniul formării profesionale pentru administraţia publică

- Politică publică privind formarea profesională şi dezvoltare de competenţe pentru administraţia publică, elaborată şi în implementare

- Cadru normativ şi instituţional, funcţional şi sustenabil

- Sistem de asigurare a calităţii proceselor de formare, implementat

- Mecanisme permanente de colaborare între instituţii ca parte a noului cadru normativ şi instituţional

- O nouă prezentare a posibilităţilor privind formarea în administraţia publică

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Ministerul Finanţelor Publice

Ministerul Educaţiei Naţionale

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Decembrie 2015

Decembrie 2016

Semestrul 12018

Permanent,

până în decembrie 2020

- Formarea personalului din administraţia publică corelativ cu cadrele de competenţă dezvoltate şi cu nevoile instituţionale

- Programe de formare a personalului elaborate pe domenii strategice şi/sau specifice cu expertiză deficitară

- Programe de formare implementate

- Strategii interne de dezvoltare a competenţelor personalului

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Autoritatea Naţionala pentru Calificări

Ministerele de linie

Autorităţile administraţiei publice

locale

Permanent

Permanent

Permanent

- Profesionalizarea activităţilor de consiliere din cadrul cabinetelor demnitarilor

- Servicii de consiliere a factorilor decizionali politici calitativ superioare

- Cadru de competenţe şi standard de pregătire comune pentru funcţiile destinate consilierii funcţiilor politice

- Activităţi de instruire specifice, corelate cu nivelul funcţiilor şi rolul persoanelor vizate

CNCISCAP - coordonator Agenţia Naţională a Funcţionarilor

Publici

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Secretariatul General al Guvernului

Ministerele de linie

Semestrul II 2019 (proiect ANFP+SGG) (cadre de competenţe)

Semestrul II 2018

(standarde de pregătire) Permanent, până în decembrie 2020 (suport pentru aplicarea noilor proceduri)

 

OS II.3. Promovarea eticii şi integrităţii în administraţia publică şi continuarea măsurilor privind reducerea şi prevenirea corupţiei şi sprijinirea implementării recomandărilor aferente formulate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV)

147.564

II.3.1. Promovarea eticii şi integrităţii în administraţia publică

 

 

 

94.464

- Continuarea dezvoltării şi a implementării planurilor de acţiune sectoriale de la nivelul tuturor autorităţilor publice, bazate pe evaluarea riscurilor şi o implementare eficientă a măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare prevăzuţi în anexa II la SNA

- Planuri de integritate aprobate şi implementate

Ministerul Justiţiei

Autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale

Conform termenelor prevăzute în SNA până în decembrie 2020

 

- Sprijinirea autorităţilor administraţiei publice locale în vederea implementării măsurilor de prevenire a corupţiei prin dezvoltarea, promovarea şi utilizarea de instrumente specifice (ghiduri, metodologii, proceduri, instruiri)

- Tipuri de documente elaborate

- Sesiuni de instruire organizate

- Funcţionari instruiţi

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Permanent

- Dezvoltarea şi utilizarea de mecanisme instituţionale şi interinstituţionale, în parteneriat cu societatea civilă si/sau autorităţile administraţiei publice focale, care vizează implementarea şi monitorizarea măsurilor cuprinse în documentele programatice în domeniul prevenirii corupţiei

- Procese de consultare publică îmbunătăţite

- Reţele de promovare a integrităţii/bunelor practici în domeniu dezvoltate

- Mecanisme instituţionale şi interinstituţionale dezvoltate în vederea implementării şi monitorizării măsurilor de prevenire a corupţiei

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale

Permanent

- Implementarea măsurilor de prevenire a corupţiei la nivelul administraţiei publice locale, prin: organizarea de campanii de informare/conştientizare a cetăţenilor şi a funcţionarilor publici; organizarea de consultări/dezbateri publice periodice în plan local pentru promovarea bunelor practici anticorupţie la nivelul administraţiei publice locale şi creşterea încrederii cetăţenilor; elaborarea de studii privind fenomenul corupţiei în administraţia publică locală; dezvoltarea reţelelor de elaborare şi evaluare a politicilor publice anticorupţie de la nivel teritorial/local după modelul grupurilor de acţiune anticorupţie

- Campanii de informare/conştientizare organizate la nivel local

- Consultări/Dezbateri publice organizate la nivel local

- Studii elaborate

- Reţele de elaborare şi evaluare a politicilor publice anticorupţie de la nivel teritorial/local operaţionale

Ministerul Justiţiei

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Autorităţi ale administraţiei publice locale

Permanent

Conform termenelor din SNA până în decembrie 2020

- Creşterea capacităţii Secretariatului tehnic al Strategiei Naţionale Anticorupţie asigurat de Ministerul Justiţiei de a asigura o implementare coordonată a planurilor sectoriale, a măsurilor preventive şi de a derula programe de formare profesională anticorupţie pentru angajaţi (module de e-learning, e-SNA, e-monitorizare)

- Capacitate consolidată a Secretariatului tehnic al Strategiei Naţionale Anticorupţie asigurat de Ministerul Justiţiei

Ministerul Justiţiei

semestrul II 2017 - semestrul II 2019 (propunere MJ conf. proiect POCA)

- Întărirea capacităţii operaţionale pentru prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie a instituţiilor de aplicare a legii din cadrul puterii executive, în condiţiile legii

- Capacitate operaţională a instituţiilor de aplicare a legii pentru prevenirea şi combaterea faptelor de corupţie întărită

Ministerul Afacerilor Interne

Permanent

 

- Actualizarea cadrului generai de stabilire şi monitorizare a respectării normelor de conduită, precum şi a mecanismelor instituţionale actuale de implementare a prevederilor legale privind conduita personalului din administraţia publică

- Cadrul normativ general aplicabil în domeniul conduitei personalului din administraţia publică modificat şi completat

CNCISCAP - coordonator Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

conform termenelor prevăzute în SNA până în decembrie 2020

- Formarea şi informarea consilierilor de etică din autorităţi şi instituţii publice

- Program de formare standardizat destinat consilierilor de etică

- Consilieri de etică formaţi

Conform termenelor prevăzute în SNA până în decembrie 2020 Permanent

- Introducerea de măsuri specifice, necesare dezvoltării unei culturi organizaţionale caracterizate prin etică şi integritate în ceea ce priveşte definirea şi aplicarea de politici/strategii de resurse umane la nivel sectorial/instituţional

- Măsuri legislative şi procedurale dezvoltate

- Acţiuni de promovare la nivelul instituţiilor publice organizate

Conform termenelor prevăzute în SNA până în decembrie 2020 Decembrie 2020

II.3.2. Măsuri privind reducerea şi prevenirea corupţiei şi sprijinirea implementării recomandărilor aferente formulate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV)

 

 

 

53.100

- Sprijinirea implementării măsurilor cuprinse în Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020

- Măsuri implementate

Ministerul Justiţiei

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Conform termenelor prevăzute în SNA până în decembrie 2020 (propunere MJ)

 

 

OS II.4. Soluţii IT pentru eficientizarea administraţiei publice

663.382

- Analiza privind identificarea problemelor curente ridicate de cetăţeni/mediu de afaceri (evenimente de viaţă)

- Lista actualizată a evenimentelor de viaţă

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Secretariatul General al Guvernului - CIO

Aprilie 2019 (propunere proiect MCSI)0

 

- Stabilirea procedurilor unitare de tratare a evenimentelor în cauză, cu luarea în considerare a tuturor situaţiilor în care legea prevede acordarea unor avize din partea unor terţe instituţii

- Proceduri unitare de tratare a evenimentelor de viaţă

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Secretariatul General al Guvernului - CIO

Martie 2019 (propunere proiect MCSI)0

 

- Stabilirea cerinţelor operaţionale care derivă din procedurile de tratare a evenimentelor de viaţă, de natură să conducă la identificarea unor limite de timp admisibile, precum şi la un nivel de performanţă tehnică din domeniul ITC

- Seturi de cerinţe operaţionale pentru fiecare procedură

Secretariatul General al Guvernului - CIO

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Instituţii avizatoare după caz

Semestrul I 2018

 

- Identificarea şi implementarea soluţiilor ITC avizate de Instituţiile abilitate potrivit legii, de natură să îndeplinească cerinţele operaţionale identificate

- Soluţii ITC implementate pentru tratarea cererilor incidente la evenimentele de viaţă

Secretariatul General al Guvernului - CIO

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Instituţii avizatoare după caz

2020

 

 

OS II.5. Îmbunătăţirea proceselor interne la nivelul instituţiilor publice

72.625

11.5.1. Creşterea gradului de utilizare a sistemului de control intern/managerial (standardelor de management) în administraţia publică

 

 

 

48.000

- Elaborarea unei analize cu privire la stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la nivelul entităţilor publice centrale şi locale şi a nevoilor de training pentru personalul-cheie implicat în implementarea SCI/M

- Analiză elaborată la nivelul entităţilor publice centrale şi locale, cu privire la stadiul implementării sistemului de control Intern/managerial şi a nevoilor de training pentru personalul-cheie implicat în implementarea SCI/M

Secretariatul General al Guvernului Ministerul Finanţelor Publice Instituţiile publice de la nivel central şi local

Decembrie 2018

 

- Reevaluarea şi regruparea standardelor de management

- Standarde de management reevaluate şi regrupate

- Dinamizarea procesului de implementare a SCI/M

- Proces de implementare a SCI/M dinamizat

II.5.2. Întărirea capacităţii auditului intern la nivelul structurilor din administraţia publică centrală şi locală

 

 

 

24.625

- Realizarea de metodologii privind creşterea calităţii şi eficienţei activităţii de audit intern şi implementarea acestor metodologii în managementul structurilor de audit intern din instituţiile publice

- Circuit informaţional fluidizat şi timpi reduşi pe anumite activităţi ca urmare a recomandărilor privind îmbunătăţirea sistemului de absorbţie a fondurilor europene

- Misiuni de consiliere/îndrumare la nivelul structurilor de audit public intern de la nivelul administraţiei publice centrale şi locale

- Capacitate profesională a auditorilor interni îmbunătăţită

- Termene reduse de luare a anumitor decizii în instituţiile publice centrale şi locale ca urmare a unor misiuni de audit de sistem/performanţă/regularitate soldate cu recomandări pertinente şi constructive

- Bune practici referitoare la implementarea funcţiei de audit public intern promovate

- Cadru legislativ îmbunătăţit

Ministerul Finanţelor Publice UCAAPI

Structurile de audit intern din cadrul autorităţilor publice

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Autorităţile de management

Decembrie 2020

 

- Dezvoltarea de sisteme şi instrumente moderne de management pentru creşterea performanţei auditorilor interni din instituţiile publice implicate în implementarea programelor şi proiectelor finanţate din fonduri europene

- Consilierea/îndrumarea structurilor de audit public intern cu privire la organizarea şi funcţionarea în vederea consolidării funcţiei de audit public intern la nivelul administraţiei publice centrale şi locale

- Dezvoltarea pe baze moderne ale managementului riscurilor în cadrul misiunilor de audit intern

- Armonizarea legislaţiei privind gestionarea fondurilor europene în raport cu importanţa activităţilor realizate efectiv de personalul implicat în activităţi de audit intern şi directivele Uniunii Europene şi cu standardele internaţionale

- Identificarea şi promovarea bunelor practici pentru consolidarea funcţiei de audit public intern

 

 

 

 

 

OS II.6. Calitate, cercetare şi inovare în administraţia publică

207.882

II.6.1. Promovarea bunelor practici şi a inovării în administraţia publică şi încurajarea schimbului de experienţă şi a networking-ului între instituţiile şi autorităţile publice

 

 

 

133.561

- Instituirea de mecanisme de benchmarking, bench. doing şi bench-leaming în administraţia publica

- Arii prioritare pentru aplicarea unor mecanisme de bench-learning, benchmarking şi bench. doing identificate

- Ghiduri, metodologii şi manuale vizând atât modalităţile de implementare, precum şi prezentarea unor experienţe practice realizate şi promovate grupului-ţintă

- Mecanisme de bench-learning, benchmarking şi bench. doing utilizate de către grupul-ţintă (de exemplu, în ceea ce priveşte serviciile din domeniul sănătăţii, ocupării, achiziţii publice etc.)

CNCISCAP - coordonator Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Agenţia Naţională a Funcţionarilor

Publici

Autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale Structurile asociative ale autorităţilor locale

Decembrie 2017

Decembrie 2018 iulie 2019

(Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Ministerul Fondurilor Europene)

Decembrie 2020 (alte ministere şi autorităţi publice)

 

- Colaborarea cu mediul academic şi de cercetare pentru identificarea şi implementarea de concepte şi metode inovative în domeniul administraţiei publice

- Arii prioritare de interes identificate

- Partenerii strategici din mediul academic de profil identificaţi

- Proiecte în colaborare, între mediul academic şi de cercetare şi administraţia publică, realizate

CNCISCAP - COORDONATOR Autorităţi şi instituţii publice competente interesate

Decembrie 2017

Decembrie 2017

Decembrie 2020

 

- Realizarea de ghiduri, manuale, metodologii pentru promovarea inovării şi bunelor practici în administraţia publică

- Ghiduri, manuale, metodologii pentru promovarea inovării şi bunelor practici în administraţia publică realizate şi diseminate către autorităţi şi instituţii publice

CNCISCAP - coordonator Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici

Autorităţi şi instituţii publice competente interesate

Decembrie 2018

Decembrie 2020

 

- Organizarea de acţiuni de promovare şi diseminare a bunelor practici, inovării şi networkingului în administraţia publică

- Bunele practici din administraţia publică şi conceptul de inovare promovate

- Reţele destinate schimbului de informaţii şi de bune practici între instituţiile şi autorităţile publice constituite

- Acţiuni de promovare şi diseminare a bunelor practici, a inovării şi a networkingului realizate atât la nivel naţional, cât şi internaţional

CNCISCAP - coordonator Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Autorităţi şi instituţii publice

Decembrie 2020

Decembrie 2019

Decembrie 2020

II.6.2. Creşterea gradului de utilizare a sistemelor şi instrumentelor de management al calităţii în administraţia publică

 

 

 

74.321

- Realizarea unei analize a situaţiei actuale în ceea ce priveşte evaluarea nevoilor părţilor interesate şi utilizarea sistemelor şi instrumentelor de management al calităţii în autorităţile şi instituţiile publice din România

- Chestionar aplicat

- Analiză elaborată cu accent pe nevoile şi obiectivele de dezvoltare în domeniul utilizării managementului calităţii

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Autorităţi şi instituţii publice competente

Februarie 2015

 

- Identificarea şi asumarea priorităţilor în vederea implementării managementului calităţii la nivelul administraţiei publice centrale şi locale, într-o manieră coerentă, coordonată şi etapizată

- Obiective stabilite pentru perioada 2015-2020 privind utilizarea managementului calităţii

- Plan de acţiune pentru implementarea managementului calităţii elaborat

- Acţiuni implementate în ceea ce priveşte consolidarea cadrului legislativ pentru implementarea managementului calităţii la nivelul administraţiei publice

CNCISCAP - coordonator Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Secretariatul General al Guvernului

Autorităţi şi instituţii publice competente

Aprilie 2015

Aprilie 2015

Decembrie 2017

- Implementarea şi monitorizarea Planului de acţiune etapizat pentru implementarea managementului calităţii (cu accent pe instrumente precum ISO şi CAF)

- Sisteme şi instrumente de management implementate în autorităţi şi instituţii publice

- Mecanism de monitorizare a Planului de acţiune pentru implementarea managementului calităţii elaborat

- Rapoarte periodice de monitorizare a Planului de acţiune pentru implementarea managementului calităţii realizate

CNCISCAP - coordonator Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Autorităţi şi instituţii publice competente menţionate în Planul de acţiune pentru implementarea managementului calităţii

Aprilie 2015-Decembrie 2020

Septembrie 2015

Decembrie 2015- Decembrie 2020

- Derularea de acţiuni de informare, promovare şi formare privind sistemele şi instrumentele de management al calităţi

- Materiale de informare/promovare transmise către instituţii şi autorităţi publice

- Seminare/Ateliere de lucru de informare/formare privind managementul calităţii şi bunele practici în domeniu organizate

- Reprezentanţi ai autorităţilor şi Instituţiilor publice informaţi şi/sau formaţi în ceea ce priveşte managementul calităţii

CNCISCAP - coordonator Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Autorităţi şi instituţii publice competente menţionate în Planul de acţiune pentru implementarea managementului calităţii

Ianuarie 2015-Decembrie 2020

- Realizarea şi implementarea unui mecanism de monitorizare a utilizării sistemelor şi instrumentelor de management al calităţii în administraţia publică

- Mecanism de monitorizare elaborat

- Rapoarte de monitorizare periodică elaborate

- Date referitoare la utilizarea sistemelor şi instrumentelor de management al calităţii în administraţia publică obţinute

CNCISCAP - coordonator Ministerul Dezvoltării Regionale,

Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Autorităţi şi instituţii publice competente menţionate în Planul de acţiune pentru implementarea managementului calităţii

Decembrie 2015 Periodic, până în decembrie 2020

 

- Evaluarea impactului implementării sistemelor şi instrumentelor de management ăl calităţii în administraţia publică

- Metodologie de evaluare a impactului elaborată

- Rapoarte de evaluare a impactului implementării sistemelor şi instrumentelor de management al calităţii elaborate

CNCISCAP - coordonator Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Secretariatul General al Guvernului

Iunie 2018

(proiect POCA DGAP)

Martie 2019 (proiect POCA DGAP (primul raport de evaluare)

Decembrie 2020 (al doilea raport de evaluare)

 

OS II.7. Îmbunătăţirea managementului resurselor materiale la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivel central

9.070

- Realizarea de analize în ceea ce priveşte nevoile de modernizare a imobilelor, cu accent pe necesitatea organizării ergonomice a spaţiilor de lucru (birouri, săli de reuniuni), precum şt a dotării corespunzătoare cu echipamente necesare desfăşurării activităţii

- Analize ale nevoilor de modernizare a imobilelor şi dotare cu echipamente realizate

CNCISCAP – coordonator

Autorităţi şi instituţii publice de la nivel central

Decembrie 2015

 

- Realizarea de planuri multianuale de investiţii pentru modernizarea imobilelor, a mobilierului şi a echipamentelor

- Planuri multianuale de investiţii pentru modernizarea imobilelor, a mobilierului şi a echipamentelor realizate

CNCISCAP – coordonator

Autorităţi şi instituţii publice de la nivel central

Iunie 2016 (primele planuri)

- Monitorizarea planurilor multianuale de investiţii pentru modernizarea spaţiilor de lucru (imobile), a mobilierului şi a echipamentelor

- Planuri multianuale de investiţii pentru modernizarea spaţiilor de lucru (imobile), a mobilierului şi a echipamentelor monitorizate

CNCISCAP – coordonator

Autorităţi şi instituţii publice de la nivel central

Permanent, începând cu ianuarie 2017

- Consolidarea capacităţii de a derula acţiuni de colectare şi valorificare a materialelor reciclabile (hârtie şi alte produse consumabile) rezultate din activitatea administraţiei publice

- Acţiuni de colectare şi valorificare a materialelor reciclabile (hârtie şi alte produse consumabile) realizate

CNCISCAP – coordonator

Autorităţi şi instituţii publice de la nivel central

Permanent

- Consolidarea capacităţii de a asigura servicii de întreţinere şi reparaţii ale echipamentelor după expirarea perioadelor de garanţie

- Servicii contractate de întreţinere şi reparaţii ale echipamentelor după expirarea perioadelor de garanţie

CNCISCAP – coordonator

Autorităţi şi instituţii publice de la nivel central

Permanent

 

OG III. Debirocratizare şi simplificare pentru cetăţeni, mediul de afaceri şi administraţie

1.193.709

OS 111.1. Reducerea birocraţiei pentru cetăţeni

120.391

III. 1.1. Analizarea nevoilor şi obiectivelor în termeni de simplificare şi raţionalizare a procedurilor administrative pentru cetăţeni

- Nevoile şi obiectivele de simplificare şi raţionalizare a

procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor identificate şi analizate

CNCISCAP - coordonator

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Secretariatul General al Guvernului Autorităţi şi instituţii publice competente*

Martie 2015

 

III.1.2. Realizarea unui plan integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor

- Ţinte/Obiective de simplificare identificate pentru fiecare domeniu de activitate

- Sesiuni de consultare publică organizate

- Plan integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor realizat

- Registru/Nomenclator/Inventar al procedurilor administrative cu impact major asupra cetăţenilor elaborat

CNCISCAP - coordonator Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Secretariatul General al Guvernului Autorităţi şi instituţii publice competente*

Iulie 2015

 

III.1.3. Implementarea şi monitorizarea Planului integrat de simplificare a procedurilor aplicabile cetăţenilor

- Proceduri administrative aplicabile cetăţenilor simplificate

- Mecanism de monitorizare a Planului integrat de simplificare a procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor elaborat

- Rapoarte periodice de monitorizare a Planului integrat de simplificare a procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor realizate

CNCISCAP - coordonator Autorităţi şi instituţii publice* competente menţionate în planul integrat de simplificare

Decembrie 2020

Aprilie 2018 (dezvoltarea mecanismului de simplificare - proiect POCA DGAP)

Până în decembrie 2020

 

III.1.4. Evaluarea periodică a impactului măsurilor de simplificare a procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor

- Mecanism pentru evaluarea impactului măsurilor de simplificare elaborat

- Rapoarte periodice de evaluare a impactului măsurilor de simplificare elaborate

CNCISCAP - coordonator Autorităţi şi instituţii publice competente menţionate în planul integrat de simplificare

Noiembrie 2018

Iulie 2019 (primul raport de evaluare pe baza mecanismului elaborat) - proiect POCA DGAP Periodic, conform metodologiei

 

* În etapa de elaborare a Strategiei şi-au asumat implicarea în îndeplinirea acestui obiectiv pentru domeniile de competenţă următoarele ministere: Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

 

OS III.2. Reducerea birocraţiei pentru mediul de afaceri

127.860

III.2.1. Finalizarea procesului de măsurare a costurilor administrative şi iniţierea procesului de reducere a sarcinilor administrative pe baza unei metodologii comune - formularea şi implementarea planurilor de simplificare la nivelul ministerelor

Conform Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020

Secretariatul General al Guvernului

Alte autorităţi şi instituţii publice prevăzute în Strategia privind mai buna reglementare 2014-2020

Conform Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020

 

III.2.2. Dezvoltarea unui proiect de tip „burdens hunting” în coordonarea Centrului Guvernului în colaborare cu partenerii instituţionali din cadrul Strategiei Smart Regulation

 

 

 

 

III.2.3. Măsurarea şi reducerea costurilor de conformare ale operatorilor economici

 

 

 

 

III.2.4. Implementarea unor soluţii IT pentru simplificarea unor proceduri orizontale, transsectoriale pentru mediul de afaceri (pe modelul ghişeului unic)

III.2.5. Fixarea unor ţinte de atins pentru următoarea perioadă în ceea ce priveşte simplificarea procedurilor pentru companii

 

OS III.3. Reducerea birocraţiei inter- şi intrainstituţionale

945.458

- Elaborarea unei analize cu privire la procedurile care îngreunează inutil activitatea instituţiilor publice şi comunicarea între acestea

- Analiza cu privire la dimensiunea şi conţinutul procedurilor elaborată

CNCISCAP - coordonator Secretariatul General al Guvernului

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Ministerele de linie, cu accent pe cele prioritare*

Decembrie 2019

 

- Elaborarea şi implementarea unor propuneri de simplificare a procedurilor de comunicare şi colaborare inter- şi intrainstituţionale

- Propuneri de simplificare identificate şi planuri de acţiuni de simplificare

- Planuri de acţiuni de simplificare implementate

CNCISCAP - coordonator Secretariatul General al Guvernului

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Ministerele de linie, cu accent pe cele prioritare*

Iunie 2018

Decembrie 2020

- Extinderea utilizării instrumentelor IT&C în comunicarea inter-şi intrainstituţională

- Circuit electronic al documentelor implementat la nivelul administraţiei publice centrale

- Semnătură electronică operaţionalizată şi utilizată la nivelul a cât mai multor autorităţi ale administraţiei publice centrale

CNCISCAP - coordonator Secretariatul General al Guvernului

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Ministerele de linie, cu accent pe cele prioritare*

Decembrie 2020

- Identificarea, împreună cu ANAP, a modalităţilor de reducere a birocraţiei în domeniul achiziţiilor publice

- Plan de simplificare a procedurilor referitoare la achiziţiile publice

Secretariatul General al Guvernului Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP)

Decembrie 2018

- Identificarea, împreună cu Ministerul Fondurilor Europene, a modalităţilor de reducere a complexităţii procedurilor corespunzătoare iniţierii, derulării (raportare), controlului şi verificării implementării proiectelor finanţate din fonduri structurale

- Plan de simplificare a procedurilor referitoare la implementarea proiectelor finanţate din fonduri structurale

Secretariatul General al Guvernului Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Decembrie 2018

* În etapa de elaborare a strategiei şi-au asumat implicarea în îndeplinirea acestui obiectiv pentru domeniile de competenţă următoarele ministere: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministerul Economiei, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

OG IV. Consolidarea capacităţii administraţiei publice de a asigura calitatea şi accesul la serviciile publice

 

493.910

OS IV.1. Creşterea calităţii şi accesului la serviciile publice prin eficientizarea costurilor şi reducerea timpilor de furnizare a serviciilor publice

 

309.410

IV. 1.1. Stabilirea standardelor de calitate şi de cost

 

 

 

202.500

- Stabilirea standardelor de calitate şi de cost pentru serviciile publice

- Standarde de calitate şi de cost elaborate pentru serviciile publice

CNCISCAP - coordonator Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

(monitorizare şi avizare)

Ministerul Finanţelor Publice

Autorităţi de reglementare competente

Autorităţi ale administraţiei publice locale

Etapizat până în 2020:

Faza 1 - noiembrie 2017:

Ministerul Educaţiei Naţionale Ministerul Sănătăţii

Faza II - septembrie 2018:

Ministerul Muncii Familiei şi Justiţiei Sociale Ministerul Mediului, MDRAPFE

MAI

ANRSC

Ministerul Culturii Ministerul Tineretului şi Sportului

Faza III - decembrie 2020:

Alte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale

 

- Elaborarea pachetului minim de servicii publice, necesar şi obligatoriu a fi prestate la fiecare nivel administrativ-teritorial

- Pachet minim de servicii publice, necesar şi obligatoriu a fi prestate la fiecare nivel administrativ-teritorial identificat

CNCISCAP - coordonator Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Autorităţi ale administraţiei publice locale

Semestrul 12018

 

- Elaborarea pachetului opţional de servicii publice la fiecare nivel administrativ-teritorial

- Pachet opţional de servicii publice la fiecare nivel administrativ-teritorial identificat

CNCISCAP - coordonator Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Autorităţi ale administraţiei publice locale

Semestrul 12018

 

- Elaborarea cadrului legislativ pentru asigurarea implementării standardelor de calitate şi de cost la nivel local şi corelării acestora cu alocările financiare de la bugetul de stat

- Cadru legislativ pentru asigurarea implementării standardelor de calitate şi de cost la nivel local şi corelării respectării acestora cu alocările financiare de la bugetul de stat elaborat

CNCISCAP - coordonator Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Ministerul Finanţelor Publice

Autorităţi ale administraţiei publice locale

Decembrie 2017

 

- Întărirea capacităţii autorităţilor administraţiei publice locale pentru furnizarea serviciilor publice la standardele de calitate şi de cost stabilite

- Analize, studii, metodologii, proceduri elaborate

- Personal format

Autorităţi ale administraţiei publice locale

Asociaţii de dezvoltare intercomunitară

Permanent

 

IV. 1.2. Încurajarea asocierii unităţilor administrativ-teritoriale, în vederea furnizării de servicii publice mai eficiente

 

 

 

13.500

- Identificarea unei liste a serviciilor publice care pot li fumizate cel mai bine în colaborare între mai multe unităţi administrativ-teritoriale

- Lista serviciilor publice care pot fi furnizate cel mai bine în colaborare între mai multe unităţi administrativ-teritoriale elaborată

CNCISCAP - coordonator Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Ministerul Finanţelor Publice

Iunie 2015

 

- Dezvoltarea mecanismelor de prestare a serviciilor publice în sistem asociativ/partenerial între unităţile administrativ-teritoriale

- Manuale de bune practici, ghiduri cu privire la prestarea serviciilor publice în sistem asociativ/partenerial elaborate

Decembrie 2015

- Elaborarea unui sistem de încurajare/stimulare a unităţilor administrativ-teritoriale în scopul prestării în comun a unor servicii

- Sistem de încurajare/stimulare a unităţilor administrativ-teritoriale în scopul unificării şi prestării în comun a unor servicii elaborat şi integrat în legislaţia naţională

Decembrie 2016

- Instituirea unui program naţional de sprijinire a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară

- Program naţional de sprijinire a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară instituit

Decembrie 2019

IV.1.3. Dezvoltarea culturii manageriale în instituţiile şi autorităţile care furnizează servicii publice

 

 

 

26.110

- Organizarea de acţiuni coordonate de formare în domeniul managementului serviciilor publice pentru decidenţii din instituţiile şi autorităţile care furnizează servicii publice şi schimburi de experienţă

- Persoane formate în domeniul managementului serviciilor publice

CNCISCAP - coordonator Autorităţi şi instituţii publice competente cu atribuţii în domeniul prestării şi/sau reglementării serviciilor publice

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru aspectele vizând activităţile de formare

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Decembrie 2017

 

- Adoptarea de măsuri legislative şi procedurale care să conducă la respectarea obiectivelor instituţionale sau a angajamentelor asumate prin contractele de management

- Măsuri legislative şi procedurale care să conducă la respectarea obiectivelor instituţionale sau a angajamentelor asumate prin contractele de management implementate

- Percepţie a beneficiarilor finali cu privire la prestarea serviciilor publice îmbunătăţită

Decembrie 2016 Decembrie 2020

 

- Promovarea funcţiei de administrator public la nivelul autorităţilor locale

- Număr crescut de autorităţi locale la nivelul cărora sunt angajaţi administratori publici

Decembrie 2020

 

IV.1.4. Îmbunătăţirea accesului beneficiarilor la serviciile publice

 

 

 

67.300

- Stabilirea listei serviciilor publice şi prezentarea acestora sub o interfaţă accesibilă

- Lista serviciilor publice elaborată şi publicată pe pagină web

CNCISCAP - coordonator Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Autorităţi şi instituţii publice competente cu atribuţii în domeniul prestării şi/sau reglementării serviciilor publice

Semestrul 12017

 

- Eficientizarea activităţilor de relaţii cu publicul şi apropierea de cetăţean

- Instrumente de eficientizare a activităţii de relaţii cu publicul implementate

- Programe de formare/instruire a personalului cu atribuţii în domeniul relaţii cu publicul dezvoltate şi implementate

 

Decembrie 2020

Decembrie 2020

 

- Dezvoltarea de instrumente în vederea creşterii asumării responsabilităţii la nivelul instituţiilor publice care furnizează serviciile publice

- Manuale, ghiduri, carte ale serviciilor publice elaborate şi diseminate

 

Decembrie 2020

 

 

OS IV.2. Consolidarea capacităţii financiare a autorităţilor administraţiei publice locale

 

 

108.000

IV.2.1. Crearea cadrului şi mecanismelor necesare asigurării stabilităţii şi predictibilităţii surselor de venit pentru unităţile administrativ-teritoriale

- Măsuri legislative adoptate (modificarea cadru legislativ în domeniul finanţelor publice locale; mecanisme de alocare şi proceduri de alocare a resurselor de la bugetul de stat către bugetele locale, pe criterii de performanţă)

- Strategii de dezvoltare locală elaborate pe baza indicatorilor de calitate şi cost pentru serviciile prestate către cetăţean sau către alte instituţii

Comitetul pentru Finanţe Publice Locale

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Ministerul Finanţelor Publice

Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale

Alte autorităţi şi instituţii publice competente

Septembrie 2017

Decembrie 2020 (depinde de adoptarea standardelor de calitate şi de cost)

13.500

IV.2.2. Întărirea rolului Comitetului pentru Finanţe Publice Locale

- Modificări legislative adoptate

CNCISCAP - coordonator Ministerul Finanţelor Publice

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale

Semestrul II 2017

0

IV.2.3. Elaborarea unor analize cu privire la inventarierea, prioritizarea şi corelarea necesarului de investiţii locale

- Analize privind finanţarea investiţiilor locale prin programe naţionale derulate de către ministere elaborate

- Analize şi studii privind; identificarea programelor naţionale gestionate prin autorităţile administraţiei publice centrale (ministere) ale căror beneficiari sunt autorităţile administraţiei publice locale şi corelarea acestor programe în vederea sprijinirii dezvoltării locale durabile

- Analize privind necesarul de investiţii ale autorităţilor administraţiei publice locale elaborate

- Studii şi analize privind nevoite de finanţare pentru investiţiile locale şi vor fi corelate cu disponibilităţile financiare de la bugetul de stat pentru finanţarea şi finalizarea investiţilor locale

- Analize în vederea definirii unor criterii clare de prioritizare a investiţiilor locale

- Analize privind armonizarea, corelarea şi prioritizarea acestor investiţii la nivel local, în vederea acoperirii necesarului şi din programe naţionale elaborate

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Ministerul Finanţelor Publice

Alte ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale competente

Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale

Autorităţile administraţiei publice locale

Decembrie 2015

9.000

IV.2.4. Elaborarea unor mecanisme pentru asigurarea predictibilităţii alocării sumelor de la bugetul de stat în vederea finalizării investiţiilor locale

- Mecanisme transparente şi obiective privind alocarea sumelor de la bugetul de stat create

- Măsuri legislative şi/sau instituţionale pentru implementarea şi operaţionalizarea mecanismelor adoptate

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor

Europene

Ministerul Finanţelor Publice

Alte ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale competente

Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale

Autorităţile administraţiei publice locale

Decembrie 2017

Decembrie 2018

9.000

IV.2.5. Promovarea unor măsuri de natură să stimuleze unităţile administrativ-teritoriale pentru identificarea şi exploatarea de surse alternative generatoare de venituri proprii sau modalităţi alternative de diminuare a cheltuielilor bugetare

- Studii şi analize privind surse alternative generatoare de venituri proprii elaborate

- Mecanisme de colaborare/parteneriat dezvoltate

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Ministerul Finanţelor Publice Alte ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale competente

Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale

Autorităţile administraţiei publice locale

Semestrul I 2018

Decembrie 2018

13.500

IV.2.6. Asigurarea de asistenţă tehnică pentru elaborarea planurilor de redresare financiară

- Măsuri care să asigure prestarea serviciilor publice esenţiale de către autorităţile administraţiei publice locale pe durata aplicării planului de redresare financiară adoptate

- Măsuri de îmbunătăţire a managementului financiar şi a mecanismelor de control necesare pentru eficientizarea furnizării serviciilor publice esenţiale adoptate

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Ministerul Finanţelor Publice

Alte ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale competente Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale

Autorităţile administraţiei publice locale

Decembrie 2019

18.000

IV.2.7. Promovarea de măsuri care să conducă la creşterea veniturilor proprii ale unităţilor administrativ-teritoria1e

- Măsuri legislative privind impozitele şi taxele locale şi stimularea mediului economic adoptate

- Mecanisme de stimulare a personalului aparatului de lucru al autorităţilor administraţiei publice locale aplicate

- Măsuri de creştere a gradului de colectare a veniturilor proprii, precum şi de generare de venituri suplimentare şi măsuri pentru reducerea cheltuielilor adoptate

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Ministerul Finanţelor Publice

Alte ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale competente

Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale Autorităţile administraţiei publice locale

Decembrie 2019

40.500

IV.2.8. Dezvoltarea unor mecanisme eficiente de gestiune a execuţiei bugetare

- Analize privind calitatea şi eficienţa cheltuielilor publice elaborate

- Management financiar la nivelul instituţiilor publice eficientizat

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

Ministerul Finanţelor Publice

Alte ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale competente Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale

Autorităţile administraţiei publice locale

Decembrie 2020

4.500

 

OS IV.3. Dezvoltarea de mecanisme de monitorizare şi evaluare a serviciilor publice

 

 

76.500

IV.3.1. Elaborarea metodologiei-cadru pentru monitorizarea şi evaluarea integrată a performanţei în furnizarea serviciilor publice

- Structură înfiinţată în subordinea prim-ministrului cu atribuţii privind monitorizarea şi evaluarea performanţei în furnizarea serviciilor publice

- Metodologie-cadru cuprinzând indicatori agregaţi şi mecanismul de colectare, raportare şi interpretare a datelor elaborată

CNCISCAP - coordonator

Structura nou-creată în subordinea

prim-ministrului

Ministerele de linie

Structurile asociative ale autorităţilor

administraţiei publice locale

Decembrie 2015

Iunie 2016

9.000

IV.3.2. Elaborarea de metodologii sectoriale pentru detalierea şi adaptarea metodologiei-cadru pentru fiecare sector

- Metodologii sectoriale cuprinzând indicatori relevanţi/sector şi mecanismul de colectare, raportare şi interpretare adatelor elaborate

Ministerele de linie Structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale Structura nou-creată în subordinea prim-ministrului

Decembrie 2016

54.000

IV.3.3. Elaborarea de analize integrate a performanţei autorităţilor administraţiei publice cu privire la furnizarea serviciilor publice

- Prima analiză integrată elaborată

- Analize elaborate periodic

CNCISCAP - coordonator

Structura nou-creată în subordinea

prim-ministrului

Ministerele de linie

Structurile asociative ale autorităţilor

administraţiei publice locale

Decembrie 2017 Conform metodologiei (la fiecare 3-5 ani)

13.500

 

TOTAL

 

 

4.008.936

 

NOTĂ:

În urma evaluării îndeplinirii condiţionalităţii ex-ante şi evaluării intermediare a Strategiei, bugetul şi termenele de finalizare pot fi revizuite în funcţie de concluziile acestora.

 

ANEXA Nr. 2

(Pct. X din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2014)

 

X. Plan de acţiuni

 

Activităţi

Conţinut

Indicatori (de rezultat/de impact)

Instituţie responsabilă

Termene

I. Simplificarea fondului activ al legislaţiei

I.1. Sistematizarea şi unificarea legislaţiei

Etapa I: Inventarierea şi analiza stocului legislativ existent

Etapa II: Propunerea celor mai potrivite metode de simplificare a legislaţiei, pe baza criteriilor de prioritizare stabilite

- Număr de coduri realizate (număr de acte normative analizate, număr de acte normative sistematizate/unificate)

- Planuri de acţiuni cu termene de

realizare/măsuri de asanare implementate

Etapa 1 şi Etapa a II-a:

Grup de experţi format din reprezentanţi (departamentele juridice) ai SGG, Secretariatului General al Camerei Deputaţilor, Secretariatului General al Senatului, CL şi, în funcţie de domeniu, reprezentanţi ai ministerelor de resort

Etapa I - decembrie 2015

Etapa II - decembrie 2016

Etapa III - decembrie 2019

Etapa a III-a: Implementarea

efectivă a măsurilor de simplificare a legislaţiei

Etapa I: Nr. acte normative

inventariate

Etapa a II-a: Nr. acte normative asupra cărora urmează a se interveni

Etapa a III-a: SGG, ministerele de profil,

cu asistenţa de specialitate a CL

 

 

Etapa a III-a:

- Nr. acte normative republicate

- Nr. acte abrogate/concentrate în reglementări unice

- Nr. coduri/codex-uri adoptate şi publicate în Monitorul Oficial

- Nr. reglementări (în formă consolidată şi actualizată permanent) prin publicarea acestora pe pagina web a instituţiilor

 

 

 

Includerea propunerilor de sistematizare şi unificare a legislaţiei în Planul anual de lucru al Guvernului (PALG)

Propuneri de

sistematizare/unificare a legislaţiei propuse în PALG/simplificare realizată - propuneri adoptate

CG

Decembrie 2019

 

Elaborarea unui Ghid practic de aplicare a normelor de tehnică legislativă, util şi pentru standardizarea formulărilor utilizate de instituţiile care emit avize sau care prelucrează textele finale strict din punct de vedere al normelor de tehnică legislativă

- Ghid elaborat

SGG, Secretariatul General al Camerei Deputaţilor, Secretariatul General al Senatului, MJ, CL

Decembrie 2019

I.2. Reducerea birocraţiei pentru mediul de afaceri

Continuarea procesului de reducere a sarcinilor administrative prin simplificarea legislaţiei aferente ultimelor domenii a căror măsurare s-a finalizat în 2014 prin utilizarea SCM: muncă (forţă de muncă, legislaţia muncii, pensii şi asigurări sociale, securitate şi sănătate în muncă), sănătate (farma, autorizare şi inspecţie sanitară), educaţie, mediu (schimbări climatice, silvicultură) şi justiţie (registrul comerţului, profesii liberale);

Planuri de reducere propuse în PALG şi adoptate

Ministere/CG/CNP

Etapa I - decembrie 2015

Etapa II - decembrie 2020

Realizarea planurilor anuale de simplificare

 

Ministere/CG/CNP

 

Dezvoltare metodologie „burden hunting” („identificarea poverilor administrative”) (pilotare şi identificare proceduri de reducere a

sarcinilor administrative pornind de la constatări);

Planuri de reducere propuse în PALG şi adoptate

Ministere/CG/CNP

Etapa I - decembrie 2018

Etapa II - decembrie 2020

Aplicarea în regim-pilot a unor instrumente alternative de simplificare a legislaţiei (ghilotina™ reglementărilor).

Număr de proceduri simplificate

Ministere-pilot/CG

Decembrie 2018

Măsurarea şi reducerea costurilor de conformare

Cantitative: valorile costurilor de conformare identificate/domenii Calitative: recomandări de simplificare şi planuri de reducere propuse în PALG şi adoptate

Ministere/CG/CNP

Etapa I - decembrie 2018

Etapa II - decembrie 2020

Implementarea unor soluţii IT pentru simplificarea unor proceduri orizontale, transsectoriale pentru mediul de afaceri (pe modelul ghişeului unic)

Mecanism funcţional - Soluţii IT identificate şi implementate (proiect demarat şi finalizat)

Ministere/CG/CNP

Etapa I - decembrie 2018

Etapa II - decembrie 2020

Continuarea măsurătorilor prin utilizarea SCM şi actualizarea măsurătorii globale (uptaded baseline measurement)

Cantitative: valorile sarcinilor administrative identificate/dome n ii Calitative: recomandări de simplificare şi planuri de reducere propuse în PALG şi adoptate

Ministere/CG/CNP

Etapa I - decembrie 2017

Etapa II - decembrie 2020

Eliminarea punctuală a unor proceduri administrative de tipul celor cuantificate de către Banca Mondială (raportul Doing Business), OECD şi alte instituţii similare

Număr de proceduri eliminate/reducerea zilelor pentru parcurgerea procedurilor: relaţionarea cu autorizaţiile de construcţii, racordul la electricitate, plata taxelor, înregistrarea proprietăţii, demararea unei afaceri, punerea m aplicare a contractelor etc.

Ministere / CG

Etapa I - decembrie 2018

Etapa II - decembrie 2020

 

II. Creşterea calităţii fluxului reglementărilor

II.1. Fundamentarea actelor normative

Dezvoltarea studiilor de impact extinse (full RIA) - adoptarea metodologiilor pentru analiza de impact economică şi de mediu

Metodologie adoptată

CG

Decembrie 2015

Introducerea obligativităţii evaluărilor de impact extinse (full RIA)

Număr de analize/studii de impact realizate

Ministere vizate/CG

Decembrie 2017

II.2. Transparenţă şi calitatea procesului de consultare

Elaborarea şi publicarea unui buletin guvernamental periodic cu cele mai importante propuneri anunţate în şedinţele pregătitoare

Număr de buletine editate

CG

Permanent (lunar/săptămânal)

Publicarea studiilor de impact pentru reglementări înainte de adoptare

Număr de studii de impact publicate înainte de adoptare/număr de observaţii formulate de beneficiari

CG

Permanent

Dezvoltarea unei baze de date cu

părţile interesate (societate civilă - ONG-uri etc.) relevante pentru diferite domenii de intervenţie ale guvernului

Bază de date realizată

CG

Decembrie 2015

Monitorizarea implicării părţilor interesate în stadiile incipiente de elaborare a analizelor de impact pentru actele normative cu impact major

Număr de consultări realizate pe parcursul elaborării analizelor de impact

CG

Permanent

Dezvoltarea instrumentelor ICT pentru procesul de consultare, asigurarea transparenţei, baza de date pentru studiile de impact

Bază de date realizată/număr de studii de impact cuprinse în baza de date

CG

Permanent

II.3. Implementarea legislaţiei europene

Continuarea perfecţionării mecanismului de transpunere a directivelor europene prin aplicarea programului pentru transpunerea şi notificarea directivelor, monitorizarea permanentă a procesului de transpunere (proceduri lansate de Comisie pentru netranspunere, toate directivele pentru care termenele de transpunere au expirat deja, directivele cu o transpunere cu termen în următoarele şase luni şi, dacă este cazul, directivele care nu au fost încă atribuite la o instituţie) şi creşterea gradului de conştientizare în rândul instituţiilor responsabile, în scopul menţinerii deficitului de transpunere a directivelor între 0,5% şi 1%

Menţinerea deficitului între 05% si 1%

MAE

Permanent

Asigurarea aplicării directe a regulamentelor europene, însoţită de activităţi de informare şi comunicare publică privind aceste reglementări, dezvoltarea unui mecanism de consultare şi de diseminare a lor către cetăţeni şi companii

- Mecanism de comunicare publică implementat

- Activităţi de informare realizate

MAE

Permanent

Continuarea activităţilor de prevenire şi soluţionare a problemelor legate de aplicarea dreptului european şi îmbunătăţirea mecanismelor de coordonare inter- instituţională, de monitorizare şi evaluare

Dezvoltarea Centrului SOLVIT România din perspectiva noului rol conferit de CE, acela de instrument

 

MAE

Permanent

de orientare a politicilor la nivelul UE în domeniul Pieţei Unice şi la nivelul statelor membre, dezvoltarea Reţelei naţionale a

punctelor de contact pentru gestionarea cazurilor SOLVIT şi asigurarea serviciilor de asistenţă pentru cetăţeni şi companii pe baza unei colaborări constante cu autorităţile naţionale de resort

 

MAE

Permanent

 

III. Dezvoltarea capacităţii administrative pentru implementarea politicilor privind mai buna reglementare

 

III.1. Cadru instituţional

Adoptarea Hotărârii de Guvern privind documentele de politici publice şi evaluarea impactului proiectelor de acte normative - sinteza reglementărilor în domeniul formulării politicilor publice şi a reglementărilor de la nivelul Guvernului;

HG adoptat/(indicatori de rezultat stabiliţi pentru implementarea HG)

CG

Decembrie 2015

Faza 1 - pilot (CG as fast-tracker)

- Derularea procesului de elaborare a studiilor de impact

- Identificarea şi adoptarea etapelor de realizare a studiilor de impact pentru reglementări sau alte documente de politici publice

- Dezvoltarea unui cadru de comunicare de tip policy alert (transparenţă)

- Organizarea de sesiuni de pregătire „on the job” („la locul de muncă”) cu membrii UPP-urilor, precum şi în departamentele de specialitate din cadrul ministerelor de linie

- Număr de studii de impact realizate conform propunerilor formulate de SGG

- Stabilirea secvenţialităţii elaborării documentelor de politici publice respectiv a actelor normative (finalizarea şi adoptarea hotărârii de Guvern care sistematizează reglementările din zona formulării politicilor publice

- Număr de sesiuni „on the job” („la locul de muncă”) iniţiate şi finalizate

- Număr de specialişti în domenii de politici publice pregătiţi la nivelul Centrului Guvernului

CG

Decembrie 2016

Faza 2-extindere (CG as gatekeeper) - Extinderea prin dezvoltarea şi verificarea funcţionării unui sistem de realizare (ministere) şi verificare (CG) a studiilor de impact pentru reglementări sau alte documente de politici publice

- Număr de iniţiative de politici publice sau propuneri de acte normative care au fost retrimise spre analiză la nivelul ministerelor în urma unei analize de conţinut;

- Număr de iniţiative care au fost trimise către Şedinţa de Guvern cu analiza de impact realizată

CG

Decembrie 2017

Adoptarea formatului standard pentru studiile de impact extinse

Format standard adoptat

CG

Decembrie 2017

III.2. Specializarea resurselor umane în elaborarea studiilor de impact

Specializarea pe domenii de politici publice la nivelul DCPP/Secretariatului General al Guvernului - cursuri specializate pe domenii de intervenţie guvernamentală

- Număr de persoane specializate pe domenii de politici publice la nivelul CPM

CG

Permanent

 

Elaborarea şi susţinerea de pachete de cursuri pentru analize de impact pe domenii specifice cu participarea membrilor UPP din ministere, precum şi persoanele specializate din cadrul CG

- Număr de cursuri „on the job”(„la locul de muncă”) desfăşurate în ministere la nivelul direcţiilor de specialitate şi a UPP-urilor

- Număr de persoane pregătite

CG

Permanent

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.