MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 534/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 534         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 7 iulie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

460. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Strategia privind dezvoltarea funcţiei publice 2016- 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 525/2016, şi a anexei nr. 4 la Strategia privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2016

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 2 la Strategia privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 525/2016, şi a anexei nr. 4 la Strategia privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 2 la Strategia privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 525/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 şi 700 bis din 8 septembrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Anexa nr. 4 la Strategia privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 şi 777 bis din 4 octombrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Rovana Plumb

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Cristian Bitea

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 30 iunie 2017.

Nr. 460.

 

ANEXA Nr. 1

 (Anexa nr. 2 la strategie)

 

Planul de acţiuni propus pentru Strategia privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020

 

Acţiuni

Rezultate anticipate

Responsabili

Termen de realizare

Buget

Obiectiv specific 1. Cel mai târziu până la sfârşitul anului 2017 va fi implementat un cadru instituţional şi de reglementare stabil, cuprinzător şi coerent, care va permite implementarea în administraţia publică a unor politici publice de resurse umane predictibile şi sustenabile şi careva limita abordarea discreţionară a proceselor decizionale (corespunzător obiectivului II.2.1. SCAP Clarificarea rolurilor şi mandatelor instituţionale în managementul resurselor umane, concomitent cu consolidarea capacităţii administrative pentru o abordare strategică, unitară şi integrată a politicilor de personal).

Indicatori şi ţinte propuse:

I1.1. Cadru instituţional şi de reglementare în vigoare. Ţintă: până cel târziu la finalul anului 2017

I1.2. Numărul intervenţiilor legislative de fond iniţiate de Guvern, la nivel de legislaţie primară (legi şi ordonanţe ale Guvernului), asupra cadrului instituţional şi de reglementare în domeniul resurselor umane din administraţie. Ţintă: în perioada 2017-2020 nu va mai exista nicio altă intervenţie legislativă, cu excepţia celor menţionate în planul de acţiuni.

I1.3. Numărul intervenţiilor legislative de fond la nivel de legislaţie subsecventă/norme de aplicare, asupra cadrului instituţional şi de reglementare în domeniul resurselor umane din administraţie. Ţintă: în perioadă 2017-2020 vor exista cel mult alte 3 intervenţii legislative.

I1.4. Numărul de avize de modificare a structurii de funcţii publice sau de reorganizare a activităţii în instituţii şi autorităţi publice pe parcursul unui an. Ţintă: va fi cu cel puţin 50% mai mic decât numărul mediu anual de astfel de avize, calculat pentru ultimii 5 ani.

I1.5. Sistem electronic naţional de evidenţă a ocupării în administraţia publică funcţional şi populat cu înregistrări. Ţintă: cel mai târziu până la sfârşitul anului 2017 înregistrările vor acoperi minimum 80% din totalul funcţiilor vizate de iniţiativă1.

331.650 mii lei

A1.1. Clarificarea rolului şi mandatului ANFP şi consolidarea capacităţii safe administrative, astfel încât să furnizeze un management de calitate al funcţiei publice în concordanţă cu nevoile administraţiei

Pachet integrat de soluţii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea implementării măsurilor de reformă prevăzute în această strategie şi în Strategia privind formarea profesională 2016-2020 - finalizat (conform Notei 20/8199/SSC/12.05.2016, aprobată de prim-ministru la propunerea MDRAP)

CNCISCAP - coordonator, SGG, MDRAPFE, ANFP, MMJS, MFP, MJ, ANI, cel puţin 3 reprezentanţi relevanţi ai mediului academic, cel puţin 3 reprezentanţi ai sindicatelor reprezentative ale funcţionarilor publici/personalului din administraţia publică, structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, alte instituţii interesate

Semestrul II 2017

 

Model organizaţional, buget şi acte normative pentru extinderea şi consolidarea competenţelor ANFP - elaborate: * Inventariere şi analiza necesităţilor de modificare/ completare a legislaţiei curente în materie de atribuţii ANFP şi elaborare propuneri - realizată

MDRAPFE, ANFP

Semestrul II 2017

- Pachet operaţionalizare instituţie (model organizaţional, cadru normativ, buget, plan de măsuri administrative) - finalizat

MDRAPFE, ANFP

Semestrul II 2017

O componentă a sistemului informatic integrat pentru managementul funcţiei publice, destinată monitorizării în timp real a reorganizărilor instituţionale, la nivel de sistem şi pe instituţii - creată şi implementată:

 

 

- Documentaţie tehnică - finalizată

 

Semestrul II 2017

- Componenta sistemului informatic - în fază de testare

 

Semestrul I 2018

- Componenta sistemului informatic - finalizată

 

Semestrul II 2018

- Raport de evaluare pe parcurs a implementării - realizat

 

Semestrul II 2018

Actualizări de sistem (daca se dovedeşte necesar) - realizate

 

Semestrul II 2018

 

1 Această ţintă depinde de îndeplinirea măsurilor privind reorganizarea ANFP şi implementarea acţiunilor privind sistemul IT, prevăzute la A1.1. şi A1.6.

 

Acţiuni

Rezultate anticipate

Responsabili

Termen de realizare

Buget

AI.2. Crearea unei structuri de guvernanţă de tip „consiliu”, ca o structură independentă cu următoarele funcţii principale în ceea ce priveşte politicile publice şi propunerile legislative din domeniul funcţiei publice şi resurselor umane din administraţia publică:

a) evaluarea îndeplinirii obiectivelor şi ţintelor asumate în domeniu şi avizarea politicilor publice şi a propunerilor legislative cu impact asupra acestuia;

b) avizarea strategiilor privind funcţia publică şi resursele umane din administraţia publică, respectiv a strategiilor de formare a personalului care lucrează în administraţia publică;

c) elaborarea şi prezentare anuală de rapoarte pe teme legate de principalele evoluţii ale domeniului şi incidenţa acestora, constatată sau estimată, asupra evoluţiilor socioeconomice la nivel naţional;

d) implementarea unui mecanism de avertizare timpurie cu privire la impactul unor iniţiative legislative sau administrative asupra dezideratului privind o funcţie publică profesionistă, neutră din punct de vedere politic şi care acţionează în condiţii de stabilitate, transparenţa şi predictibilitate.

Proiect de act normativ cuprinzând modul de organizare şi funcţionare a Consiliului, criteriile de desemnare a membrilor săi, precum şi modalităţile concrete de relaţionare cu autorităţile de reglementare relevante - elaborat şi adoptat (de Guvern):

CNCISCAP - coordonator, SGG

Semestrul II 2019

 

- Variantă iniţială realizată

 

 

- Evaluarea impactului reglementărilor propuse, cu estimarea necesarului de resurse pentru primul an de funcţionare - realizată

 

 

- Pachet operaţionalizare instituţie (model organizaţional, cadru normativ, buget, plan de măsuri administrative) - finalizat şi aprobat

 

 

Consiliul pentru Funcţia Publică - funcţional:

- Procedurile administrative de aplicare a actului normativ privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului - iniţiate

 

Semestrul I 2020

AI.3. Clarificarea rolurilor/ mandatelor diferitelor categorii de resurse umane ce lucrează în administraţia publică şi integrarea lor într-un sistem instituţional şi de management coerent

Redefinirea prerogativei de putere publică, a funcţiei publice şi a rolului diferitelor sale componente - parte integrantă din Pachetul integrat de soluţii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea implementării măsurilor de reformă prevăzute în această strategie şi în Strategia privind formarea profesională 2016-2020

CNCISCAP - coordonator, SGG, MDRAPFE, ANFP, MAI, MAE, alte instituţii relevante

Semestrul II 2017

Cadru procedural şi instituţional pentru implementarea dispoziţiilor noului Statut al funcţionarilor publici - finalizat şi adoptat de Guvern

Semestrul I 2018

Proiecte de acte normative pentru armonizarea statutelor speciale şi actualizarea dispoziţiilor privind funcţiile publice specifice, conform noului Statut al funcţionarilor publici - elaborate şi supuse aprobării, conform regimurilor juridice

proprii:

CNCISCAP - coordonator, autorităţile de reglementare direct  responsabile, cu asistenţa ANFP (la cerere)

 

 

- Analize privind necesarul de intervenţie legislativă, procedurală şi instituţională, pentru armonizare cu prevederile noului Statut al funcţionarilor publici - finalizate şi publicate

Semestrul I 2018

- Proiecte de acte normative pentru actualizarea dispoziţiilor din statutele speciale/privind funcţiile specifice - finalizate şi aprobate

Semestrul I 2018

- Cadru procedural şi instituţional pentru implementarea noilor dispoziţii din statutele speciale/privind funcţiile specifice - finalizat şi adoptat de Guvern

Semestrul II 2018

AI.4. Managementul strategic al resurselor umane şi consolidarea compartimentelor de resurse umane din ministere

Management al resurselor umane din administraţia publică bazat pe analize periodice/date reale/dovezi:

- Raport anual privind managementul resurselor umane din administraţia publică bazat pe date concrete

- Rapoarte anuale privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici

CNCISCAP - coordonator, SGG, MDRAPFE, ANFP, alte instituţii relevante

Anual, în luna mai pentru anul precedent

Instruire pentru personalul din compartimentele de resurse umane

Autorităţile de reglementare, pentru funcţiile în competenţa proprie, în colaborare cu furnizori de formare

Permanent, după dezvoltarea programelor specifice de către INA

AI.5. Coordonarea metodologică de către ANFP a elaborării şi implementării politicilor sectoriale de recrutare

Suport metodologic din partea ANFP pe parcursul procesului de reglementare sau modificare şi completare a unor reglementări (Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 340/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 832/2007, cu modificările şi completările ulterioare etc.) - oferit

CNCISCAP - coordonator, SGG, MDRAPFE, ANFP, MAI, alte instituţii relevante

Permanent până în semestrul II2020

AI.6. Implementarea unui suport tehnic adecvat (sistem IT&C) pentru evidenţa tuturor resurselor umane din administraţia publică şi a managementului strategic al funcţiei publice

Sistem naţional electronic de evidenţă a ocupării pentru personalul încadrat pe funcţii publice generale, funcţii publice specifice sau care beneficiază de statute speciale, funcţii politice şi personal contractual - elaborat şi funcţional

CNCISCAP - coordonator, SGG, MDRAPFE, ANFP

Semestrul II 2018

Elaborarea unei structuri unitare care va ghida popularea sistemului cu informaţii referitoare la toate categoriile de personal vizate

 

Semestrul II 2017

Sistem electronic naţional de evidenţă a ocupării în administraţia publică funcţional şi populat cu înregistrări (Ţintă: până la sfârşitul anului 2018 sistemul va include 80% din totalul funcţiilor vizate)

 

Semestrul II 2018

Statistici privind personalul din administraţia publică - elaborate; Statistici privind domeniul funcţiei publice - în Rapoarte anuale privind managementul funcţiei publice - elaborate

 

Anual până în 2020

 

Acţiuni

Rezultate anticipate

Responsabili

Termen de realizare

Buget

Obiectiv specific 2. Până la sfârşitul anului 2019 va fi implementat un sistem de recrutare, promovare şi evaluare semnificativ îmbunătăţit, structurat pe baza unor standarde de calitate cu privire la competentele generale şi specifice necesare, a experienţei relevante şi a rezultatelor obţinute, care să conducă la creşterea nivelului profesional în concordanţă cu nevoile administraţiei publice, să ofere stabilitate în funcţia publică, în special în funcţiile de conducere, şi perspectiva clară a carierei în funcţia publică (corespunzător obiectivului II.2.2 SCAP Creşterea gradului de profesionalizare şi a stabilităţii în funcţia publică ca urmare a adaptării procedurilor de recrutare, selecţie şi evaluare la cerinţele managementului performanţei).

Indicatori şi ţinte:

I2.1. Cadru instituţional şi de reglementare în vigoare; Ţintă: până cel târziu în luna martie 2019

I2.2. Număr de concursuri naţionale pentru care etapele stabilite a avea loc centralizat vor fi desfăşurate prin implicarea ANFP; Ţintă: până la finalul anului 2020 vor fi organizate şi desfăşurate cel puţin 3 concursuri de acest tip.

I2.3. Rapoartele anuale vor permite monitorizarea succesivă, pentru perioade de 5-10 ani consecutivi, şi a unor informaţii precum:

- numărul persoanelor din cadrul sistemului care au ocupat funcţiile vacante (defalcat pe fiecare dintre modalităţile posibile - promovare, exercitare cu caracter temporar, transfer, detaşare etc.) şi al persoanelor din afara sistemului (prin recrutare externă);

- numărul persoanelor cu funcţii manageriale care au părăsit funcţiile deţinute, defalcat pe fiecare dintre situaţiile prevăzute de lege ca motiv pentru suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu/de muncă;

- numărul persoanelor din corpul de rezervă care au fost redistribuite pe funcţiile publice de conducere şi funcţii publice din categoria înalţilor funcţionari publici devenite vacante sau temporar vacante;

- ponderea posturilor de funcţii publice generale ocupate de funcţionari publici cu regim/statut special, pe categorii de instituţii publice;

- ponderea proceselor de recrutare finalizate cu succes în total procese de recrutare organizate;

- principalele motive de amânare/suspendare/anulare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice:

- lista instituţiilor care, în urma controalelor, au înregistrat în mod repetat deficienţe sau nereguli la aplicarea legii;

- indicatorii specifici din SCAP; Ţintă: începând cu anul 2018.

29.203 mii lei

A2.1. Stabilirea unui cadru de competenţe generale şi specifice pentru ocuparea  funcţiilor publice (de execuţie şi de conducere, inclusiv în cazul înalţilor funcţionari publici - IFP) în acord cu nevoile unui management public orientat spre rezultate şi cu mandatele şi funcţiile instituţiilor publice. Vor fi stabilite standarde de calitate atât pentru profilul de competenţe generale şi specifice (PCGS), cât şi pentru alte cerinţe specifice funcţiei publice, inclusiv ceea ce înseamnă experienţa relevantă necesară ocupării unui anumit post

Cadrele de competenţe/standarde ocupaţionale ca bază unică de ocupare a funcţiilor - soluţie integrată în Pachetul integrat de soluţii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea implementării măsurilor de reformă prevăzute în această strategie şi în Strategia privind formarea profesională 2016-2020

CNCISCAP - coordonator

Semestrul II 2017

 

Contract de asistenţă tehnică pentru elaborarea cadrelor de competenţă/standardelor ocupaţionale pe domeniul funcţiei publice - semnat şi în implementare

SGG, MMJS, ANFP

Semestrul I 2018

Implementarea contractului de asistenţă tehnică şi elaborarea cadrelor de competenţă generale/standardelor ocupaţionale

Semestrul II 2019

Consolidarea capacităţii ANFP de acordare a asistenţei metodologice autorităţilor şi instituţiilor publice, pentru crearea cadrelor de competenţă specifice/standardelor ocupaţionale

Semestrul II 2019

Metodologie/ghid privind implementarea cadrelor de competenţe/standarde ocupaţionale - elaborat(ă)

SGG, MDRAPFE, ANFP, ANC, MMJS, alte instituţii relevante

Semestrul II 2019

Cadre de competenţe/standarde ocupaţionale pe domenii specifice - elaborate şi implementate

 

Semestrul II 2019

A2.2. Definirea şi punerea în aplicare a unui sistem mixt pilot (concurs naţional combinat cu recrutare specifică pe post) transparent de recrutare şi selecţie a candidaţilor la funcţiile publice de execuţie, pe baza unui plan anual de recrutare, ale cărui fundamentare şi implementare vor fi coordonate de ANFP

Identificarea funcţiilor publice pentru care va fi pilotat noul sistem de recrutare propus în strategie

Cadru procedural şi instituţional pentru organizarea şi desfăşurarea proiectului pilot - finalizat şi adoptat de Guvern

Sesiuni de instruire pentru personalul direct implicat, privind procesul de recrutare - desfăşurate

Derulare pilot 1

Derulare pilot 2

Derulare pilot 3

Analiza sistemului de recrutare derulat ca pilot

CNCISCAP - coordonator, SGG, MDRAPFE, ANFP Autorităţi şi instituţii publice

Semestrul II 2017

Semestrul I 2018

Semestrul I 2018

Semestrul I 2019

Semestrul II 2019 Semestrul I 2020

Semestrul II 2020

A2.3. Definirea şi punerea în aplicare a unui sistem transparent de recrutare, selecţie şi exercitare a funcţiilor manageriale - de conducere şi din categoria înalţilor funcţionari publici

Cadru procedural şi instituţional pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de recrutare şi selecţie a candidaţilor la funcţiile manageriale - elaborat şi aprobat Instruire pentru personalul direct implicat

Implementarea noului sistem

 

Semestrul I 2018

Permanent, începând cu intrarea în vigoare a noilor reguli

Semestrul II 2018

 

A2.4. Implementarea unui sistem transparent şi predictibil de gestiune şi evoluţie în carieră, care să includă şi elemente de mobilitate voluntară pentru funcţiile de execuţie şi de mobilitate obligatorie pentru toate funcţiile definite sensibile şi pentru înalţi funcţionari publici

Cadru procedural şi instituţional pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de gestiune şi evoluţie în carieră - elaborat şi aprobat

Implementarea noului sistem, inclusiv cu consiliere specializată privind cariera

Semestrul I 2018

Semestrul II 2018- Semestrul II2020

A2.5. Analiza continuării programelor de tipul Young Professional Scheme (YPS), Bursa Specială „Guvernul României” (BSGR) şi a programului prin care au fost înfiinţaţi consilierii pentru afaceri europene

Analiză a programelor de tip YPS, BSGR şi a programului prin care au fost înfiinţaţi consilierii pentru afaceri europene realizată

Decizie privind derularea unor astfel de programe luată

Semestrul 12017

Semestrul II 2017

A2.6. Implementarea unui sistem de management eficace al performantei individuale şi organizaţionale, inclusiv un model coerent şi obiectiv de evaluare a performanţelor funcţionarilor publici, pe baza rezultatelor obţinute de instituţia publică respectivă

Analiză privind metode alternative de evaluare şi motivare - elaborată

Cadru procedural şi instituţional pentru asigurarea managementului performanţei la nivel de sistem - elaborat şi aprobat

Asistenţă metodologica acordată instituţiilor pentru crearea propriilor cadre procedurale de management al performanţei

Semestrul I 2018

Semestrul I 2019

Permanent, începând cu semestrul I 2019

 

Obiectiv specific 3. Până la sfârşitul anului 2020 va exista un sistem de salarizare şi motivare a funcţiei publice transparent, coerent, unitar, care să stimuleze performanţa individuală* inclusiv pentru funcţiile de conducere, şi care să reprezinte un factor atractiv pentru intrarea şi

rămânerea în funcţia publică (corelat cu obiectivul 11.2.3 din SCAP).

Indicatori şi ţinte:

13.1. Raportul dintre nivelul salarial al funcţionarilor publici şi salariul mediu din sectorul privat pentru complexităţi similare - pe anumite categorii de funcţii dintr-un eşantion reprezentativ

13.2. Diferenţa procentuală între salarii în plată pentru funcţii similare (din cadrul aceleiaşi instituţii/aceluiaşi sector, respectiv din instituţii diferite) - pe anumite categorii de funcţii dintr-un eşantion reprezentativ; Ţintă: până la nivelul anului 2020 diferenţa se va limita la maximum 30%.

6.600 mii lei

A3.1. Identificarea şi implementarea unor forme de motivare transparentă, echilibrată şi coerentă care să stimuleze şi să răsplătească performanţa - stabilirea clară a unei relaţii directe între venit şi performanţa individuală şi cea organizaţională

Modificări legislative şi politici salariate pentru recompensarea performanţei profesionale (de exemplu, salariu compus dintr-o parte fixă şi o parte variabilă acordată pe baza unor criterii clare şi a unor evaluări periodice ale performanţei profesionale) - elaborate şi adoptate;

- Criterii de performanţă pentru funcţionarii publici revizuite astfel încât să includă rezultatul obţinut la cursurile/programele de formare/perfecţionare urmate

- Un mecanism de calculare a recompensării performanţei profesionale pornind de la criteriile de performanţă pentru funcţionarii publici revizuite - elaborat

- Modificări legislative necesare pentru recompensarea performanţei profesionale

CNCISCAP - coordonator, SGG. MDRAPFE, ANFP, MMJS

Semestrul I 2019

Semestrul I 2019

Semestrul I 2019

 

Acţiuni

Rezultate anticipate

Responsabili

Termen de realizare

Buget

A3.2. Crearea unui sistem coerent şi unitar de salarizare a funcţionarilor publici - eliminarea sistemelor specifice unor sectoare anume

Cadru metodologic privind transparenţa, monitorizarea şi controlul salarizării, sporurilor şi altor drepturi salariale, îh

domeniul funcţiei publice, corelate cu revizuirea Legii-cadru

nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare - elaborat şi implementat:

- Un raport de analiză la nivel naţional a modului de acordare a salarizării, sporurilor şi altor drepturi salariale, în domeniul funcţiei publice, care să evidenţieze atât discrepanţele, cât şi bunele practici din sistem - realizat

- Modificări legislative, inclusiv un cadru metodologic, necesare, privind transparenţa, monitorizarea şi controlul salarizării, sporurilor şi altor drepturi salariale, în domeniul funcţiei publice - finalizate şi aprobate

- Un raport de analiză la nivel naţional a modului de acordare a salarizării, sporurilor şi altor drepturi salariale, în domeniul funcţiei publice, care să evidenţieze schimbările observabile la nivel de sistem la un an după aprobarea modificărilor legislative - realizat

 

Semestrul II 2017 Semestrul II 2017 Semestrul I 2020

 

 

Obiectiv specific 4. Până la finalul anului 2018, sistemul de formare şi perfecţionare profesională a funcţionarilor din administraţia publică va fi restructurat astfel încât să fie adaptat cerinţelor actuale ale administraţiei publice (corespunzător obiectivului II.2.4. SCAP Abordarea integrată a dezvoltării de competenţe pentru administraţia publică)

Indicatori şi ţinte:

14.1. Cadru instituţional şi de reglementare în vigoare; Ţintă: până cel târziu la finalul anului 2017

14.2. Gradul de conformare la cerinţele de raportare în domeniul dezvoltării de competenţe pentru administraţie; Ţintă: până în 2020 acesta va atinge, prin creşteri succesive, minimum 80%, informaţiile cuprinse vizând cel puţin următoarele aspecte:

- buget estimat şi sume efectiv cheltuite cu formarea angajaţilor (în valori absolute şi/sau în procent din buget, pe baza bugetului aprobat, a eventualelor rectificări pe parcursul unui exerciţiu financiar, respectiv a execuţiei bugetare);

- procent din sumele efectiv cheltuite constituind finanţări integrale ale participării personalului la instruiri şi finanţări în copiată;

- competenţe, domenii de formare şi categorii de instruiri finanţate integral din bani publici;

- lista instituţiilor care nu s-au conformat obligaţiilor de raportare.

14.3. Percepţia publică referitoare la profesionalismul funcţionarilor publici; Ţintă: o îmbunătăţire a acesteia reflectată în scăderea anuală a cel puţin 3 indici de tip „motivul pentru care administraţia nu merge bine”, „motivul pentru care calitatea serviciilor publice nu corespunde aşteptărilor”, „motivul pentru care încă există corupţie” etc.

173.561 mii lei

A4.1. Consolidarea unui sistem instituţional eficient în domeniul formării şi perfecţionării profesionale prin reînfiinţarea Institutului Naţional pentru Administraţie (INA) şi instituirea de măsuri destinate creşterii responsabilităţii şi responsabilizării în domeniu

Reînfiinţarea Institutului Naţional pentru Administraţie şi clarificarea responsabilităţilor privind formarea: -

- Act normativ privind reînfiinţarea Institutului Naţional pentru Administraţie - elaborat şi adoptat

- Modificări legislative necesare privind clarificarea responsabilităţilor şi a modului de organizare şi susţinere financiară a procesului de formare în domeniul funcţiei publice - finalizate şi aprobate

- Institutul Naţional pentru Administraţie - structură funcţională

CNCISCAP - coordonator, SGG, MDRAPFE, ANFP, ANC, alte instituţii relevante

August 2016

Noiembrie 2016

Semestrul 12017

 

A4.2. Dezvoltarea de proceduri, standarde şi criterii pentru controlul, monitorizarea şi evaluarea procesului de formare - atât în ceea ce priveşte definirea minimală a conţinutului care să asigure dobândirea anumitor competenţe/calificări, cât şi a profilului de competenţe şi experienţă a formatorului

Proceduri, standarde şi criterii pentru controlul, monitorizarea şi evaluarea procesului de formare - elaborate şi aplicate:

- Un set de criterii şi standarde pentru evaluarea calităţii formării pentru funcţionarii publici - elaborat

- Modificări legislative necesare pentru introducerea de proceduri, criterii şi standarde pentru controlul, monitorizarea şi evaluarea procesului de formare, corelate cu principiile învăţării pe tot parcursul vieţii şi cu prevederile cadrului normativ existent la nivel naţional privind formarea profesională continuă - finalizate şi aprobate

- Un raport de evaluare la nivel naţional a impactului formării pentru funcţionarii publici - realizat

 

Semestrul II 2018 Semestrul I 2019

Semestrul II 2019

 

Obiectiv specific 5. Administraţia publică va promova valori precum cinste, probitate, onestitate, în special prin creşterea transparenţei şi printr-o cultură a responsabilităţii (prin corelare şi cu obiectivul OS 11.3 din SCAP).

Indicatori şi ţinte:

Constituind parte integrantă a măsurilor de prevenţie în cadrul Strategiei Naţionale Anticorupţie, pentru evitarea suprapunerilor, indicatorii vor fi cei monitorizaţi pe respectiva iniţiativă.

Ţinte:

- Până cel târziu la finalul anului 2020, numărul total al incidentelor de integritate înregistrate şi raportate va scădea cu cel puţin 30%;

- O îmbunătăţire constantă a cel puţin 3 indicatori consacraţi, recunoscuţi ca relevanţi în domeniul evaluărilor privind corupţia în state membre, reflectată în scăderi anuale succesive a diferenţelor tip „media UE-România .

11.043 mii lei

A5.1. Susţinerea responsabilităţii şi responsabilizării în funcţia publica prin publicarea generalizată de informaţie în mod automat (din principiu), mai ales în zonele sensibile: achiziţiile publice, investiţiile publice, rezultatele detaliate (plăţi) ale execuţiilor bugetare, evaluările preliminare şi analizele detaliate ale impactului politicilor publice, rapoartele de monitorizare şi evaluare ex-post a politicilor publice

Publicarea generalizată de informaţie în mod automat de către instituţiile publice - realizată

CNCISCAP - coordonator, SGG, MDRAPFE, ANFP Alte instituţii şi autorităţi publice MJ

Permanent până în semestrul II 2020

 

A5.2. Consolidarea statutului şi întărirea rolului consilierului de etică, concomitent cu dezvoltarea capacităţilor instituţionale de implementare a mecanismelor în legătură cu subiectul consilierii pe probleme de etică

Analiza nevoilor de reglementare - elaborată

Proiect de acte normativ - elaborat şi adoptat

Standard de pregătire - elaborat şi aprobat

Materiale de formare specifice - elaborate

Programe de formare specifice - organizate şi implementate

Consilieri de etică - selectaţi, numiţi, instruiţi

3 luni de la publicarea în MO a proiectului de HG pentru aprobarea noii SNA Conform termenelor prevăzute în SNA până în semestrul II 2020

 

A5.3. Actualizarea regulilor privind conduita actualizate, pentru toate categoriile de funcţii din administraţie, unificarea ulterioară a acestora cu regulile generale plivind etica şi integritatea, în forma lor reglementată de către instituţiile în drept, într-un singur document-cadru, şi publicarea informaţiei în secţiuni distincte pe portaluri şi/sau site-uri ale administraţiei publice centrale şi locale

Analize şi recomandări - elaborate

Materiale de formare/informare specifice - elaborate

Programe de formare/informare specifice - organizate şi implementate

Proiecte de acte normative - elaborate şi adoptate

Document-cadru conţinând reguli privind conduita şi reguli generale privind etica şi integritatea - elaborat şi publicat

Semestrul II 2020

 

A5.4. Definirea, în baza unor criterii şi proceduri clare, a aşa-numitelor „funcţii sensibile” său, acolo unde este cazul, a aşa-numitelor„posturi sensibile (funcţii comune în exercitarea cărora doar anumite activităţi/atribuţii pot fi considerate drept „sensibile”) şi stabilirea unui sistem coerent de evidenţă şi management centralizat al acestora

Funcţii/posturi sensibile - definite clar

Sistem coerent de evidenţă şi management centralizat al funcţiilor/posturilor sensibile - elaborat şi aplicat

Semestrul II 2018

 

Total estimat (bugetul estimat depinde şi poate varia în funcţie de priorităţile guvernamentale şi accesarea fondurilor europene)

554310,6 mii lei

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. A la strategie)

 

Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020

 

Acţiuni

Rezultate anticipate (outputs)

Responsabili

Termen de realizare

Obiectiv specific 1: Cel mai târziu până la sfârşitul anului 2018 va fi implementat un cadru instituţional şi de reglementare adecvat cerinţelor privind caracterul unitar, coerent, transparent, integrat şi orientat spre performanţă al managementului formării pentru administraţie.

Indicatori de rezultat (indicatori de outcome):

11.1. Cadru instituţional şi de reglementare în vigoare; Ţintă: până cel târziu la finalul anului 2016

11.2. Gradul de conformare la cerinţele de raportare în domeniul dezvoltării de competenţe pentru administraţie; Ţintă: până în 2020 acesta va atinge, prin creşteri succesive, minimum 80%, informaţiile cuprinse vizând cel puţin următoarele aspecte:

- buget estimat şi sume efectiv cheltuite cu formarea angajaţilor (în valori absolute şi/sau în procent din buget, pe baza bugetului aprobat, a eventualelor rectificări pe parcursul unui exerciţiu financiar, respectiv a execuţiei bugetare);

- procent din sumele efectiv cheltuite constituind finanţări integrale ale participării personalului la instruiri şi finanţări în copiată;

- competenţe, domenii de formare şi categorii de instruiri finanţate integral din bani publici;

- lista instituţiilor care nu s-au conformat obligaţiilor de raportare.

11.3. Sistemul informatic dedicat inventarierii informaţiilor relevante despre educaţia şi formarea pentru administraţie şi populat cu înregistrări: Ţintă: cel mai târziu până la sfârşitul anului 2018 înregistrările vor acoperi minimum 80% din totalul funcţiilor vizate de iniţiativă.

1.1. Clarificarea rolurilor şi mandatelor diferitelor instituţii/entităţi responsabile în prezent de definirea şi implementarea politicilor şi regulilor privind formarea diferitelor categorii de persoane care-şi desfăşoară activitatea în administraţia publică şi integrarea lor într-un sistem instituţional şi de management coerent, dedicat exclusiv dezvoltării de competenţe în administraţia publică

Studiu privind piaţa de formare pentru administraţia publică - realizat

MDRAPFE

SGG

ANFP, MMJS, MEN, ANC, ARACIS, INA, ministerele de linie şi alte autorităţi de reglementare, ANFP, MMJS, MEN, ANC, ARACIS, INA, ministerele de linie şi alte autorităţi de reglementare

Semestrul II 2017

Cadrul normativ modificat, din perspectiva clarificării rolurilor şi mandatelor instituţiilor implicate în procesul de formare profesională pentru administraţia publică şi a definirii unui sistem instituţional şi de management coerent cu privire la asigurarea formării pentru administraţie

Noiembrie 2016

Noi proceduri şi metodologii adaptate noului cadru instituţional şi de management - elaborate şi promovate

Semestrul II 2018

Rapoarte anuale de management al formării în administraţia publică, care să includă date cu privire la ansamblul formărilor organizate pentru administraţie şi cu privire la evaluarea impactului formării din perspectiva contribuţiei sistemului de formare pentru administraţia publică la profesionalizarea resurselor umane din cadrul acesteia şi a corelării cu nevoile instituţionale şi priorităţile strategice în domeniul formării - elaborate şi publicate

Anual, începând cu 2018

Cadrul normativ modificat pentru asigurarea conexiunii dintre formare şi dezvoltarea carierei funcţionarilor (modificarea şi completarea Statului funcţionarului public)

Semestrul II 2017

1.2. Înfiinţarea şi operaţionalizarea Institutului Naţional de Administraţie (INA), ca şcoală de formare aplicată pentru administraţie şi actor implicat activ în implementarea politicilor de formare pentru administraţie

Elaborarea şi adoptarea proiectului de act normativ privind înfiinţarea INA, având la bază orientările strategice stabilite prin prezenta strategie

CNCISCAP, MDRAPFE, ANFP, alte instituţii relevante, SGG

August 2016

INA - funcţional pentru a desfăşura în condiţii optime programe de formare

Semestrul I 2017

Acţiuni

Rezultate anticipate (outputs)

Responsabili

Termen de realizare

1.3. Definirea unui sistem integrat de analiză a nevoilor de formare, stabilire a priorităţilor şi finanţare a dezvoltării de competenţe, precum şi evaluare periodică (ex-post) a impactului formării, cu asigurarea transparenţei şi participării publice în cadrul fiecăreia dintre etapele corespunzătoare formării cererii de servicii de formare

Cadru normativ privind instituirea obligaţiei de a întocmi şi comunica la fiecare doi ani ANFP planul de perfecţionare profesională, precum şi fondurile aferente, prevăzute în bugetul propriu - extinsă la toate categoriile de personal şi toate instituţiile

ANFP, MMJS, MEN, ANC, ARACIS, SGG, INA, ministerele de linie şi alte autorităţi de reglementare

Semestrul II 2017

Metodologie pentru elaborarea planurilor de perfecţionare profesională de către instituţii - pe baza cadrelor de competenţe, a analizelor de nevoi realizate în prealabil (individuale şi instituţionale), a realizării conexiunii cu evaluarea performanţelor profesionale şi pe baza evaluării impactului formărilor anterioare

ANFP, MMJS, MEN, ministerele de linie şi alte autorităţi de reglementare

Semestrul II 2019

Planuri de perfecţionare profesională elaborate la 2 ani de instituţiile publice şi centralizate de ANFP

Autorităţi şi instituţii publice - elaborare ANFP - centralizare

La 2 ani, începând cu 2018

Rolul responsabilului de formare - consolidat şi având competenţe extinse, dublat de măsuri administrative şi de reglementare suplimentare

Beneficiarii de formare (autorităţi şi instituţii publice)

Semestrul II 2018,

Analiză a posibilelor soluţii viabile privind finanţarea formării, inclusiv din perspectiva corelării alocării fondurilor cu necesitatea instruirii - realizată

MDRAPFE, ANFP, MFP

Semestrul I 2018

Cadrul normativ pentru finanţarea formării - modificat ca urmare a rezultatelor analizei

MDRAPFE, ANFP, MFP, MMJS, MEN

Semestrul II 2018

Soluţii şi mecanisme viabile privind finanţarea formării şi corelarea alocării fondurilor cu necesitatea instruirii - promovate

MDRAPFE, ANFP

Semestrul II 2018

Obligativitatea consultării şi publicării din oficiu a tuturor informaţiilor relevante în legătură cu alocarea de fonduri pentru formare şi cheltuirea acestora - instituită prin modificări ale cadrului normativ/normelor administrative

MDRAPFE, ANFP, autorităţi şi instituţii publice

Începând cu semestrul II 2018

Instrument online de consultare publică/colectare a opiniilor cetăţenilor cu privire la ce competenţe ar trebui dezvoltate cu prioritate la personalul din administraţie pentru ca munca acestuia să răspundă într-o mai mare măsură aşteptărilor privind calitatea serviciilor publice şi a actului de guvernare - creat şi operaţionalizat

ANFP şi SGG

Începând cu semestrul II 2018

Rolul comisiilor paritare - redefinit, prin modificarea cadrului normativ în vigoare

ANFP

Semestrul II 2018

1.4. Crearea unui sistem informatic dedicat inventarierii informaţiilor relevante despre educaţia şi formarea pentru administraţie, conectat/ conectabil la mecanismul de monitorizare a învăţării pe tot parcursul vieţii în România şi care să permită generarea automată, la cererea persoanelor interesate, a aşa-numitului „portofoliu de formare şi dezvoltare profesională” al persoanei care îşi desfăşoară activitatea profesională în sectorul public

Sistem informatic realizat şi operaţional Instrumente de control şi metodologii/rapoarte cu format prestabilit pentru derularea procesului de monitorizare - dezvoltate

Cadru adecvat de raportare anuală şi colectare a datelor aferente în vederea monitorizării procesului de formare prin intermediul sistemului informatic (proceduri/ instrumente/ criterii unitare) - elaborat

ANFP, ANC, MEN, furnizorii de formare

Semestrul II 2018

 

Acţiuni

Rezultate anticipate (outputs)

Responsabili

Termen de realizare

Obiectiv specific 2: Până la finalul anului 2020, o corelare a standardizării competenţelor cu reformarea sistemelor de recrutare, promovare şi evaluare, un sistem de management al calităţii în formarea pentru administraţie şi stimularea participării la diferite forme de învăţare pe tot parcursul vieţii vor asigura relevanţa rezultatelor formării atât pentru comunitate, cât şi pentru administraţie, instituţii şi indivizi.

Indicatori de rezultat (indicatori de outcome):

I2.1. Cadru instituţional şi de reglementare în vigoare; Ţintă: până cel târziu la finalul anului 2019

I2.2. Cel puţin 1.500 de mentori formaţi, cu competenţe testate şi validate, membri ai reţelei de mentori gestionate de INA; Ţintă: până cel târziu la finalul anului 2020

I2.3. Cel puţin 1.000 de instituţii/autorităţi sau asocieri de instituţii/autorităţi evaluate ca eligibile pentru a beneficia de aplicarea mecanismelor cu potenţial de stimulare a investiţiilor în formare; Ţintă: anual, în perioada 2018-2020

I2.4. Clasificarea Ocupaţiilor din România, relevantă şi pentru domeniul administraţiei publice; Ţintă: până cel târziu la finalul semestrului 12019

2.1. Crearea unui cadru formal unic pentru organizarea şi desfăşurarea de stagii şi activităţi de pregătire practică, în autorităţi şi instituţii publice, pentru elevi, studenţi, absolvenţi şi alte categorii similare de persoane potenţial interesate de o carieră în administraţia publică

Mecanisme destinate constituirii instituţiilor publice în parteneri ai unităţilor de învăţământ în cadrul cărora se organizează şi se desfăşoară învăţământul dual - dezvoltate

SGG, MDRAPFE, ANFP, MMJS, MEN, INA, beneficiarii de formare (autorităţi şi instituţii publice), furnizorii de formare (instituţiile de învăţământ)

Semestrul 1.2018

Contract-cadru pentru parteneriate cu instituţiile de învăţământ superior - elaborat

SGG, MEN, MDRAPFE, INA, furnizorii de formare (instituţiile de învăţământ)

Semestrul II 2018

Mecanisme destinate parteneriatelor dintre instituţiile publice şi INA - dezvoltate în vederea asigurării formării iniţiale pentru ocuparea diferitelor categorii de funcţii din administraţie

MDRAPFE, INA

Semestrul 1I 2018

Reţea de mentori - creată şi operaţionalizată, cel puţin 1.500 persoane beneficiari ai formării şi evaluării Cadru de competenţe şi standard de pregătire asociat, aplicabile mentorilor - elaborat Program de mentorat, în sistem pilot - desfăşurat

INA, beneficiarii de formare (autorităţi şi instituţii publice), furnizorii de formare

Începând cu semestrul II 2019

Cadru legal - modificat astfel încât experienţa profesională dobândită în urma participării la astfel de activităţi să fie cuantificată cu titlu de experienţă profesională relevantă (solicitată în cadrul proceselor de recrutare)

SGG

MDRAPFE,

ANFP

Semestrul I 2019

2.2. Crearea unui mecanism de cuplare a participării la diferite forme de dezvoltare a competenţelor profesionale cu dezvoltarea unei cariere în administraţie

Analiză privind crearea unui sistem de credite transferabile specific formării continue a persoanelor care activează în cadrul administraţiei publice - realizată

SGG, MMJS, MEN, MDRAPFE, ANFP, alte instituţii relevante

Semestrul I 2018

Sistem de credite transferabile specific formării continue a persoanelor care activează în cadrul administraţiei publice - creat şi implementat

SGG, MDRAPFE, ANFP, MMJS, MEN, alte instituţii relevante

Semestrul II 2018

Obligaţia de cumulare anuală a unui număr de credite - instituită, prin modificări ale cadrului normativ, în acelaşi timp cu realizarea legăturii acesteia cu evaluarea performanţelor profesionale individuale, mobilitatea voluntară, mobilitatea obligatorie, exercitarea cu caracter temporar a unor funcţii superioare celei deţinute, modificarea fişei postului prin diversificarea activităţilor sau creşterea complexităţii acestora ca urmare a promovării în grad profesional pe funcţiile de execuţie

Semestrul II 2018

Sistemul de credite integrat în sistemul informatic privind formarea

ANFP

Semestrul II 2018

2.3 Extinderea şi consolidarea rolului responsabilului de formare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, concomitent cu generarea capacităţii persoanelor vizate de a-şi exercita noul rol

Măsuri administrative şi de reglementare privind extinderea rolului responsabilului de formare - adoptate şi implementate

ANFP, MMJS, beneficiarii de formare (autorităţi şi instituţii publice)

Semestrul II 2018

Mecanisme de identificare şi selecţie a celor mai potrivite persoane pentru îndeplinirea rolului de responsabili de formare - definite

ANFP

Semestrul II 2018

2.4. Integrarea standardelor privind calitatea programelor finalizate cu recunoaştere naţională a competenţelor dobândite în sistemul de management al calităţii formării pentru administraţie

Parteneriate cu INA pentru formarea iniţială oferită de mediul academic - încheiate

CNCISCAP, MDRAPFE, ANFP, SGG, ANC, beneficiarii de formare (autorităţi şi instituţii publice)

Permanent, începând cu 2017

Protocol de colaborare între MDRAPFE şi ANC - încheiat

Semestrul II 2017

Reprezentarea MDRAPFE, ANFP, INA în Comitetul Sectorial Administraţie şi Servicii Publice pentru formarea continuă - realizată

Permanent, începând cu 2017

Participarea specialiştilor în domeniul administraţiei şi funcţiei publice în comisiile de autorizare a căror activitate este coordonată de ANC - asigurată

Permanent, începând cu 2017

Extinderea aplicării principiilor şi sistemelor pentru asigurarea calităţii în formarea profesională a adulţilor la programele de formare pentru administraţia publică - realizată (prin cadrul normativ prevăzut la acţiunea 1.1.)

Permanent, începând cu 2017

Efectuarea controalelor în comun (cu reprezentanţi ANC şi MDRAP) la faţa locului a furnizorilor de

formare pentru verificarea programelor de formare - asigurată

Permanent, începând cu 2017

Rapoarte anuale privind numărul de programe de formare pentru administraţie autorizate, numărul de controale efectuate şi rezultatele acestora

MDRAPFE, ANC

Permanent, începând cu semestrul I 2018

Inventarierea funcţiilor din administraţie care se regăsesc încadrate în Clasificarea Ocupaţiilor din România - realizată

ANFP, MMJS,

Semestrul II 2017

Actualizarea Clasificării Ocupaţiilor din România ca urmare a rezultatelor inventarierii corelativ cu standardele ocupaţionale elaborate/modificate - realizată

ANFP, MMJS, INA

Semestrul II 2018

2.5. Crearea unor mecanisme de stimulare a investiţiilor inteligente în formarea şi dezvoltarea de competenţe, la nivel de sistem, instituţii şi indivizi

Analiză privind modalităţile de stimulare a investiţiilor inteligente - realizată

SGG, ANFP, alte instituţii relevante

Semestrul I 2019

Mecanisme de stimulare a investiţiilor inteligente în formarea şi dezvoltarea de competenţe - create, pe baza rezultatelor analizei

SGG, ANFP, MFP, alte instituţii relevante

Semestrul II 2019

Mecanisme de stimulare implementate - Cel puţin 1.000 de instituţii/autorităţi sau asocieri de instituţii/autorităţi beneficiare ale mecanismelor

beneficiarii de formare (autorităţi şi instituţii publice) FE

Semestrul II 2020

 

Obiectiv specific 3: Până la finalul anului 2020, sistemul de management al formării pentru administraţia publică va asigura: (1) dezvoltarea unui „portofoliu educaţional” pentru fiecare persoană care îşi desfăşoară activitatea în administraţie (pe baza căruia va putea dovedi deţinerea competenţelor generale şi specifice corespunzătoare funcţiei ocupate); (2) instrumente inovative care să sprijine activităţile de formare (între care o Reţea Naţională de Expertiză pentru Administraţie şi o bibliotecă virtuală); (3) formarea pentru grupurile-ţintă strategice şi pentru domeniile de interes strategic, luând în considerare priorităţile individuale, locale, instituţionale şi naţionale.

Indicatori de rezultat (indicatori de outcome):

13.1. „Portofoliu de formare şi dezvoltare profesională” cu competenţe relevante, pentru fiecare persoană care îşi desfăşoară activitatea în administraţia publică; Ţintă: începând cu 2019

13.2. Cel puţin 5.000 de formatori şi persoane-resursă implicate în formarea pentru administraţie, membri ai Reţelei Naţionale de Expertiză pentru Administraţie; Ţintă: până cel târziu la finalul anului 2020

13.3. Cel puţin 300.000 de persoane formate anual prin sistemul de formare pentru administraţia publică; Ţintă: 2020

13.4. Acces public la cel puţin 5.000 de lucrări ştiinţifice actuale, pe teme specifice sectorului administraţie şi servicii publice. Ţintă: 2020

3.1. Introducerea şi dezvoltarea sistemului privind „portofoliul de formare şi dezvoltare profesională” pentru persoanele din administraţie

Portofoliu de formare şi dezvoltare profesională disponibil pentru toate persoanele din administraţie

ANFP, autorităţi şi instituţii publice

Semestrul I 2019

3.2. Organizarea şi desfăşurarea de programe de formare pe domeniile de activitate considerate prioritare pentru orizontul de timp 2014-2020

Reţeaua Naţională de Expertiză pentru Administraţie - formată şi operaţională, disponibilă public pe pagina web a INA

INA

Semestrul II 2018

Acţiuni

Rezultate anticipate (outputs)

Responsabili

Termen de realizare

 

Cel puţin 5.000 de formatori şi persoane-resursă implicate în Reţeaua Naţională de Expertiză pentru Administraţie

 

Semestrul II2020

Parteneriate cu şcolile sau institutele de formare de drept public din subordinea sau coordonarea fiecărui minister de linie, cu universităţi acreditate şi alţi furnizori de formare cu prestigiu naţional şi internaţional - încheiate

Permanent, începând cu semestrul II 2017

Programe de formare pe domeniile de activitate considerate prioritare pentru orizontul de timp 2014- 2020 şi care îndeplinesc cele 4 criterii detaliate în strategie: aplicabilitate, finalitate demonstrată şi demonstrabilă în ceea ce priveşte competenţele, centrare pe nevoile şi capacitatea individului, sustenabilitate - desfăşurate

Permanent, începând cu semestrul II 2017

3.3. Organizarea şi desfăşurarea de programe de formare specializată pentru înalţii funcţionari publici

Cel puţin un program de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pe an -

desfăşurat

INA, MDRAPFE

Permanent, începând cu semestrul II 2017

3.4 Organizarea şi desfăşurarea de programe de leadership pentru factorii decizionali - demnitari şi aleşi locali - şi conducerea executivă â autorităţilor, instituţiilor şi serviciilor publice

Cel puţin un program de leadership pe an pentru fiecare categorie vizată - organizat

INA

Periodic, începând cu semestrul II 2017

3.5. Organizarea şi desfăşurarea de programe de formare specializată pentru persoanele cu potenţial, din sistem sau din afara sistemului, pe modelele deja consacrate

Cel puţin un program de formare specializată pe an - organizat

MDRAPFE, ANFP, INA

Periodic, începând cu semestrul I 2018

3.6. Organizarea şi desfăşurarea de programe de formare pentru asigurarea integrităţii în funcţia publică, în general, şi pentru consilierii de etică, ca programe de formare distincte

Cel puţin un program de formare pe an pentru consilierii de etică - organizat

Formare pentru asigurarea integrităţii

ANFP, INA

Conform SNA şi strategie funcţia publica

Periodic, începând cu semestrul I 2018 Conform SNA şi strategie funcţia publică

3.7. Organizarea şi desfăşurarea de programe de formare şi alte categorii de activităţi de învăţare, prioritate având în perioada imediat următoare: ...

Cel puţin un program anual pentru potenţialii candidaţi la concursurile pentru ocuparea de funcţii publice - organizat

Instruiri specifice orientate spre „acomodarea” persoanelor nou-intrate în sistem - organizate Cel puţin un program deformare anual pentru staff-ul tehnic al Parlamentului, implicat în fundamentarea iniţiativelor legislative - organizat Formări anuale pentru introducerea, în sistem pilot, a abordării de politici publice în procesul decizional de la nivelul administraţiei publice locale - organizate Cel puţin un program de formare anual pentru membrii aparatelor tehnice din cadrul structurilor asociative - organizat

Formare anuală pentru etică şi integritate, ca parte componentă a implementării strategiilor naţionale - organizată

Cel puţin un program de formare anual pentru responsabilii de resurse umane din instituţii Formarea personalului direct responsabil de implementarea măsurilor ce implică modificări ample, de fond, ale cadrului normativ, instituţional şi procedural actual, pe baza unui plan de formare - organizată Formarea personalului direct responsabil de activităţile asociate exercitării de către România a preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, pe baza unui plan de formare - organizată Cel puţin un program de formare a personalului de la cabinetele demnitarilor pe an - organizat

ANFP, INA, SGG, MJ, MDRAPFE.

beneficiari de formare, alte instituţii relevante

Permanent, începând cu semestrul I 2018

3.8. Sprijinirea învăţării inteligente prin dezvoltarea de activităţi de cercetare şi inovare în domeniul administraţiei publice

Atribuţii INA privind organizarea, coordonarea şi/sau participarea la activităţi de cercetare-inovare în domeniul administraţiei publice - incluse în actul normativ privind înfiinţarea INA

MDRAPFE, ANFP, SGG, INA, alte instituţii relevante

August 2016

Parteneriate de tip public-privat pentru crearea şi operaţionalizarea de centre de competenţă, infrastructură de transfer şi incubatoare de inovare pentru administraţie şi servicii publice - realizate

Începând cu semestrul I 2018

Analiză cu privire la posibile măsuri pentru stimularea cererii autorităţilor, instituţiilor şi altor categorii de entităţi publice pentru inovarea de procese şi produse asociate exercitării atribuţiilor proprii, precum şi pentru soluţii inovatoare interdisciplinare - realizată

Începând cu semestrul I 2020

Măsuri pentru stimularea cererii autorităţilor, instituţiilor şi altor categorii de entităţi publice pentru inovarea de procese şi produse asociate exercitării

atribuţiilor proprii, precum şi pentru soluţii inovatoare interdisciplinare - implementate

Începând cu semestrul II 2020

Participarea activă a României în cadrul reţelelor, parteneriatelor şi/sau iniţiativelor europene şi internaţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare în/pentru administraţia publică - asigurată; informaţiile privind participarea - publicate pe paginile de internet ale instituţiilor responsabile

Începând cu 2017

Accesul la literatura ştiinţifică internaţională, la studii şi cercetări aplicate în domeniul administraţiei publice şi subdomeniile conexe, precum şi la resurse pentru valorificarea şi susţinerea specializării inteligente - asigurat; cel puţin 5.000 de lucrări ştiinţifice actuale, pe teme specifice sectorului administraţie şi servicii publice disponibile în format electronic (de exemplu, într-o platformă de tip bibliotecă virtuală)

2017-2020

 

Obiectiv specific 4: Până la finalul anului 2020, pentru fiecare măsură nou-implementată vor exista acţiuni de informare şi conştientizare, comunicare, branding/rebranding şi marketing adaptate publicului-ţintă astfel încât mesajul unitar transmis şi recepţionat să fie acela că „pentru administraţia publică, profesionalismul contează”,

Indicatori de rezultat (indicatori de outcome):

14.1. Percepţia publică referitoare la profesionalismul personalului din administraţia publică; Ţintă: o îmbunătăţire a acesteia reflectată în scăderea anuală a cel puţin trei indici de tipul „motivul pentru care administraţia nu merge bine”, „motivul pentru care calitatea serviciilor publice nu corespunde aşteptărilor”, „motivul pentru care încă există corupţie” etc.

14.2. Pentru programele de formare iniţială organizate şi desfăşurate în aplicarea prezentei strategii, creşterea succesivă a numărului de candidaţi pe loc astfel încât la finalul perioadei de implementare numărul de candidaţi pe loc să fie de minimum 10

14.3. Reţeaua Naţională a Furnizorilor de Formare pentru Administraţia Publică - creată, funcţională şi cu o strategie multianuală definită pentru următorii 5 ani

4.1. Organizarea şi desfăşurarea de dezbateri periodice cu părţile interesate relevante

Dezbateri periodice - desfăşurate (cu o frecvenţă cel puţin anuală)

Rapoarte anuale comparative cu privire la percepţia publică referitoare la profesionalismul personalului din administraţia publică şi măsuri propuse pentru îmbunătăţirea situaţiei

MDRAPFE.

ANFP,SGG, INA, alte instituţii şi autorităţi relevante

Permanent, începând cu semestrul I 2017

4.2. Organizarea şi desfăşurarea anuală de evenimente de tipul Forumul administraţiei

Evenimente anuale de informare şi formare a personalului direct responsabil cu aplicarea reglementărilor - organizate

ANFP, SGG, INA

Permanent, începând cu semestrul 12017

4.3. Stabilirea unei identităţi vizuale şi a unui brand propriu pentru nou-înfiinţatul INA şi promovarea programelor şi activităţii instituţiei

Identitate vizuală şi brand INA - elaborate Plan de promovare a programelor şi activităţii instituţiei, la nivel naţional, european şi internaţional - elaborat şi implementat Plan de promovare pentru programele de formare „de elită” ale INA (de exemplu, programul de formare iniţială pentru înalţi funcţionari publici) - elaborat şi implementat

MDRAPFE, INA

Semestrul II 2018

4.4. Facilitarea creării unei reţele naţionale a furnizorilor de formare pentru administraţia publică

Reţea Naţională a Furnizorilor de Formare pentru Administraţia Publică - creată şi operaţională

INA

Semestrul II 2018

 

Strategia multianuală a reţelei - elaborată şi adoptată

Membrii reţelei

Semestrul I 2019

 

4.5. Introducerea în cadrul Competiţiilor anuale privind calitatea şi inovarea în administraţie, organizate de ANFP, a unui pilon special dedicat promovării şi premierii investiţiilor inteligente în dezvoltarea resurselor umane

Pilon dedicat promovării şi premierii investiţiilor inteligente în dezvoltarea resurselor umane - inclus în Competiţia celor mai bune practici din administraţia publică din România

ANFP, SGG, INA, alte instituţii relevante

Semestrul I 2018

 

4.6. Susţinerea cu personal specializat şi participare activă a iniţiativelor Ministerului Educaţiei. unităţilor de învăţământ preuniversitar, instituţiilor de învăţământ superior, asociaţiilor elevilor şi studenţilor şi altor categorii de entităţi interesate similare, care vizează abordarea în cadrul proceselor educaţionale pentru copii şi tineri a unor aspecte specifice privind administraţia

Participare activă la cel puţin 2 iniţiative educaţionale pe an - realizată

CNCISCAP, ANFP, SGG, INA, alte instituţii relevante

Semestrul I 2018

 

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.