MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 535/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 535         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 7 iulie 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

618. - Decret privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 113 din 9 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

472. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Vrancea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

120/944/878. - Ordin al ministrului energiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Minprest Serv - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

731. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea art. 19 şi 20 din anexa nr. 1 „Norme privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto” la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

49. - Ordin privind modificarea Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2016

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,

în semn de înaltă apreciere pentru contribuţia sa determinantă la consolidarea relaţiilor româno-germane pe multiple planuri, impunând o abordare constructivă faţă de respectarea şi păstrarea identităţii culturale şi lingvistice a minorităţilor germane din România,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Ofiţer, domnului Hartmut Koschyk, membru al Bundestagului, însărcinat al Guvernului federal pentru imigranţi şi minorităţi naţionale şi copreşedinte al Comisiei mixte guvernamentale româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 6 iulie 2017.

Nr. 618.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 113

din 9 martie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, excepţie ridicată de Societatea Small Finance IFN - S.A. din Bucureşti lin Dosarul nr. 13.637/3/2015 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 26D/2016.

2. La apelul nominal se prezintă pentru autoarea excepţiei, domnul avocat Andrei-Tudor Dumitrescu din Baroul Bucureşti, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar, iar pentru administratorul concordatar al autoarei excepţiei, Societatea Z.R.P. Insolvency S.P.R.L. din Bucureşti, domnul avocat Cătălin Guriţă-Manole din Baroul Bucureşti, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului autorului  excepţiei de neconstituţionalitate, care solicită admiterea acesteia. Se apreciază că legea este perfectibilă, intenţia legiuitorului fiind aceea de a-i proteja pe creditorii care nu se află în relaţii speciale cu debitorul. În forma actuală, prevederile legale criticate încalcă accesul liber la justiţie. Reprezentantul administratorului concordatar arată că, prin soluţia legislativă criticată, procedura concordatului îşi pierde eficienţa. Domnul preşedinte pune în vedere părţii prezente că domnul judecător Petre Lăzăroiu doreşte să le adreseze o întrebare.

4. Domnul judecător Petre Lăzăroiu adresează următoarea întrebare părţii prezente: care este interesul său în ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere că, potrivit propriilor susţineri, în cazul semnării concordatului ar fi primit mai mult decât în cazul unui faliment

5. Reprezentantul autoarei excepţiei de neconstituţionalitate arată că interesul său este acela de a se redresa prin procedura concordatului şi să nu intre în faliment. Creditorii săi invocă aspectul formai al art. 27 alin. (6) din lege, respectiv faptul că nu pot vota şi, atunci, singura cale disponibilă este deschiderea falimentului. Se consideră, probabil, că nimeni nu s-a gândit la această situaţie atipică.

6. În continuare, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea excepţiei solicitând, de fapt, modificarea şi completarea legii, în subsidiar, acesta solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

7. Prin încheierea din 7 octombrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 13.637/3/2015, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, excepţie ridicată de Societatea Small Finance IFN - S A. din Bucureşti, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de concordat preventiv.

8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia arată, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt contrare prevederilor constituţionale, întrucât încalcă accesul liber la justiţie, respectiv dreptul de a beneficia de protecţia procedurii concordatului preventiv şi pentru că se creează un tratament discriminatoriu pentru debitori aflaţi în procedura concordatului preventiv care înregistrează doar creanţe subordonate, deţinute de creditori care, direct sau indirect, controlează, sunt controlaţi ori se află sub control comun cu debitorul.

9. Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a civilă opinează că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată. Instanţa apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale în situaţia în care creditorii debitorului, care au solicitat aprobarea ofertei de concordat preventiv, sunt doar creditori subordonaţi, respectiv creditori care, direct sau indirect, controlează, sunt controlaţi ori se află sub control comun cu debitorul. În această ipoteză, dacă aceşti creditori s-ar abţine de la vot, invocând dispoziţiile art. 27 alin. (6) din Legea nr. 85/2014, debitorul ar fi, practic, lipsit de posibilitatea de a beneficia de procedura concordatului preventiv, fiindu-i afectat, astfel, dreptul de acces la justiţie garantat de dispoziţiile art. 21 din Constituţie.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

11. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă. Astfel, se arată că, pe calea excepţiei de neconstituţionalitate, se urmăreşte completarea legii prin stabilirea unor dispoziţii cu privire la situaţiile excepţionale în care toţi sau majoritatea creditorilor debitorului se încadrează în categoria celor care, direct sau indirect, controlează, sunt controlaţi ori se află sub control comun cu debitorul.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părţii prezente şi ale administratorului concordatar, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 27 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, dispoziţii care au următorul cuprins: „Creditorii care, direct sau indirect, controlează, sunt controlaţi ori se află sub control comun cu debitorul pot participa la şedinţă, dar pot vota cu privire la concordat doar în cazul în care acesta le acordă mai puţin decât ar primi în cazul falimentului

15. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale cuprinse în art. 16 privind egalitatea în drepturi şi în art. 21 alin. (1) şi (2) privind accesul liber la justiţie.

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, în analiza excepţiei de neconstituţionalitate, trebuie menţionate unele texte legale care configurează procedura concordatului preventiv, pentru a se putea determina conţinutul acesteia. Astfel, art. 5 alin. (1) pct. 17 din Legea nr. 85/2014 prevede definiţia concordatului preventiv; „concordat preventiv este un contract încheiat între debitorul în dificultate financiară, pe de o parte, şi creditorii care deţin cel puţin 75% din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate, pe de altă parte, omologat de judecătorul sindic, contract prin care debitorul propune un plan de redresare şi de realizare a creanţelor acestor creditori, iar creditorii acceptă să sprijine eforturile debitorului de depăşire a dificultăţii în care se află,”.

17. De asemenea, art. 27 din Legea nr. 85/2014 mai prevede, la alin. (1)-(5) că, asupra ofertei de concordat preventiv, cu eventualele amendamente rezultate în urma negocierilor, creditorii votează, în principiu, prin corespondenţă. Votul creditorilor se trimite prin mijloace de comunicare rapidă pe adresa debitorului, în termen de maximum 60 de zile calendaristice, calculate de la data primirii ofertei de concordat preventiv. Votul favorabil necondiţionat asupra concordatului preventiv are valoare de acceptare a concordatului. Orice condiţionare a votului este considerată vot negativ. În cazuri excepţionale, administratorul concordatar poate convoca o adunare a tuturor creditorilor.

18. Dacă, în termenul prevăzut la alin. (2), unul sau mai mulţi creditori deţinând cel puţin 10% din valoarea totală a creanţelor solicită convocarea adunării tuturor creditorilor, administratorul concordatar este obligat să o convoace în termen de maximum 5 zile de la data primirii cererii. Convocarea este transmisă creditorilor prin mijloace de comunicare rapidă şi care asigură confirmarea primirii acesteia. Concordatul preventiv se consideră aprobat de creditori dacă sunt întrunite voturile creditorilor care reprezintă cel puţin 75% din valoarea creanţelor acceptate şi necontestate.

19. Curtea reţine că, în cadrul procedurii concordatului, situaţia tipică descrisă de art. 27 din Legea nr. 85/2014 are în vedere buna credinţă a debitorului care recurge la această procedură în respectarea scopului Legii nr. 85/2014, ceea ce conduce la viabilitatea procedurii. Această situaţie vizează protecţia creditorilor care nu se află în relaţii speciale cu debitorul în faţa creditorilor ce se află în acest gen de relaţii. În aceste condiţii, soluţia legislativă adoptată de legiuitor apare ca fiind justificată, de natură să împace interesele în prezenţă şi să înlăture suspiciunile ce s-ar putea ivi în cazul în care ar apărea situaţia descrisă de ipoteza normei juridice criticate. Cu alte cuvinte, legiuitorul a încercat să evite înţelegerile dintre creditori şi debitor în dauna altor creditori.

20. Aşadar, debitorii aflaţi în procedura concordatului preventiv care înregistrează creanţe subordonate, deţinute de creditori care, direct sau indirect, controlează, sunt controlaţi ori se află sub control comun cu debitorul nu sunt discriminaţi, ei aflându-se într-o situaţie deosebită de a celorlalţi. Debitorii sunt angajaţi în raporturi juridice speciale cu aceşti creditori, ceea ce a determinat legiuitorul să îi trateze în mod diferit. De altfel, creditorii pot vota cu privire la concordat, în cazul în care acesta le acordă mai puţin decât ar primi în cazul falimentului.

21. În jurisprudenţa sa, instanţa de contencios constituţional a reţinut că încălcarea principiului egalităţii şi nediscriminării există atunci când se aplică un tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă şi rezonabilă sau dacă există O disproporţie între scopul urmărit prin tratamentul inegal şi mijloacele folosite (a se vedea Decizia nr. 82 din 7 februarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 13 aprilie 2012).

22. Soluţia legislativă înscrisă în art. 27 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 reprezintă expresia voinţei legiuitorului care a înţeles să acorde o protecţie deosebită creditorilor în faţa debitorilor aflaţi în relaţii speciale cu unii creditori. Aceşti debitori se află într-o situaţie deosebită faţă de ceilalţi debitori care nu au astfel de relaţii, astfel încât opţiunea legiuitorului apare ca fiind justificată. Criteriul folosit de legiuitor în edictarea dispoziţiilor legale criticate este, astfel, obiectiv şi rezonabil, el fiind destinat să ocrotească drepturile titularilor de creanţe.

23. În cauza de faţă, însă, autoarea excepţiei susţine că, în procedura în care a fost implicată, existau numai creditori aflaţi în astfel de relaţii speciale cu ea. Cu alte cuvinte, aflându-se într-o situaţie atipică, nu ar exista necesitatea protecţiei intereselor altor categorii de creditori, ea aflându-se în imposibilitate a practică de a apela la procedura concordatului preventiv. Procedura concordatului preventiv este o procedură de prevenire a insolvenţei, în cadrul căreia se încearcă redresarea debitorului. Cu alte cuvinte, debitorul se află în dificultate din punct de vedere economic. Legiuitorul a permis creditorilor care, direct sau indirect, controlează, sunt controlaţi ori se află sub control comun cu debitorul să voteze în situaţia în care, cu ocazia pronunţării falimentului, ar primi mai puţin din sumele cuvenite, dar această ipoteză intervine când în concurs vin atât creditori aflaţi în relaţii speciale, cât şi creditori care nu se află în relaţii speciale. Dacă în procedura concordatului sunt implicaţi doar creditori aflaţi în relaţii speciale, prevederile art. 27 alin. (6) nu le sunt aplicabile, neexistând un interes de apărat al creditorilor care nu sunt în relaţii speciale, întrucât ei nici măcar nu există.

24. Aşadar, Curtea constată că prevederile legale criticate nu au legătură cu soluţionarea cauzei, ele nefiind aplicabile acelor creditori aflaţi în relaţii speciale cu debitorul. Or, potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia.” în aceste condiţii, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 urmează să fie respinsă ca fiind inadmisibilă.

25. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A,d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, excepţie ridicată de Societatea Small Finance IFN - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 13/637/3/2015 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a civilă.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a VII-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 9 martie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Vrancea

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 cu suma de 19.361 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, şi alocarea acesteia judeţului Vrancea, în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentului „Centenarul Primului Război Mondial - Vrancea eroică - Anul Mărăşti. Mărăşeşti, Oituz”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acţiunile şi programul evenimentului „Centenarul Primului Război Mondial - Vrancea eroică - Anul Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz” se vor realiza de autorităţile şi instituţiile publice locale sub coordonarea Consiliului Judeţean Vrancea.

Art. 3. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 4. - Eventualele sume rămase neutilizate după organizarea evenimentului se restituie la bugetul de stat,

Art. 5. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 2017.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul apărării naţionale,

Adrian Ţuţuianu

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

Lucian Romaşcanu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 6 iulie 2017.

Nr. 472.

 

 

ANEXĂ

 

A. Manifestări şi acţiuni comemorative, evocatoare, ştiinţifice şi cultural-artistice

 

Nr. crt.

Manifestări şi acţiuni

Suma

- mii lei -

1

Vernisaj expoziţie de fotografie „Armata română în Marele Război”

31

2

Gala filmului românesc dedicat „Centenarului Primului Război Mondial - Vrancea eroică - Anul Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz”

20

3

Eveniment comemorativ în localitatea Mărăşti pentru marcarea împlinirii a 100 de ani de la marea bătălie de la Mărăşti

35

4

Sesiunea ştiinţifică naţional㠄100 de ani de la luptele de la Mărăşti şi Mărăşeşti”

30

5

Lansare lucrare „Divizia a VI-a. Jurnal de operaţiuni”

50

6

Organizare momente evocatoare şi spectacole artistice la Focşani, Mărăşeşti, Mărăşti şi Soveja

3.000

7

Concurs de arte vizuale şi creaţie literar㠄Mărăşeştiul în inima mea”

30

8

Expoziţie de carte itinerant㠄Cărţile eroilor şi ale războiului”

10

9

Postere, pliante, broşuri, flyere, bannere, afişe de promovare, creare website eveniment, mediatizare în mass media scrisă şi audiovideo locală şi naţională a evenimentelor din cadrul „Centenarului Primului Război Mondial Vrancea eroică - Anul Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz”

150

10

Materiale de promovare în scop turistic a judeţului şi a localităţilor unde au avut loc bătăliile din Primul Război Mondial

100

11

Emisiune filatelică dedicat㠄Centenarul Primului Război Mondial - Vrancea eroică - Anul Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz”

175

12

Miting aviatic

10

13

Medalie şi plachet㠄Centenarul Primului Război Mondial - Vrancea eroică - Anul Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz”

100

14

Conferinţe de presă şi briefinguri de promovare a programului, manifestărilor şi acţiunilor desfăşurate

20

15

Total manifestări, acţiuni comemorative, evocatoare, ştiinţifice şi cultural-artistice

3.761

 

B. Acţiuni de restaurare, reabilitare şi conservare a monumentelor

 

Nr. crt.

Manifestări şi acţiuni

Suma

- mii lei -

1

Lucrări de reabilitare a ansamblului Statuia Victoriei de la Tişiţa - Mărăşeşti

700

2

Reabilitare şi amenajare Parc Joffre Mărăşeşti

600

3

Refacerea marcajelor bătăliilor de pe teritoriul judeţului Vrancea realizate după Primul Război Mondial „Intru slava eroilor neamului”

500

4

Total acţiuni de restaurare, reabilitare şi conservare a monumentelor

1.800

 

C. Lucrări de interes public

 

Nr. crt.

Manifestări şi acţiuni

Suma

- mii lei -

1

Lucrări de realizare pod din beton armat peste pârâul Alba pe DJ 205 K, satul Răcoasa, comuna Răcoasa

4.800

2

Lucrări de întreţinere - aşternere covoare asfaltice pe DJ 205 I - km 5+850 - km 9+350,1 = 3,5 km

2.000

3

Lucrări de realizare pod peste pârâul Dragomira pe DN 2 L Soveja la km 59+950

4.000

4

Realizare Parc al Memoriei Naţionale „Stejarii României -100 de ani de istorie şi demnitate” prin înfiinţarea unui parc în care vor fi plantaţi 335.000 de puieţi de stejar care să se constituie într-un memorial viu dedicat fiecărui militar al Armatei Române care şi-a jertfit viaţa pentru înfăptuirea Marii Uniri de la 1918

3.000

5

Total lucrări de interes public

13.800

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

 

MINISTERUL ENERGIEI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 120 din 7 iunie 2017

Nr. 944 din 29 iunie 2017

Nr. 878 din 15 iunie 2017

 

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Minprest Serv - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin, (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul energiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Minprest Serv - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul energiei,

Ministrul finanţelor publice,

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Toma-Florin Petcu

Viorel Ştefan

Adrian Marius Rîndunică,

 

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

MINISTERUL ENERGIEI

Societatea Minprest Serv - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

25666

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

25665

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

1

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

25562

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

25556

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

1630

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

200

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

23076

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

18299

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

18186

 

 

 

C2

bonusuri

14

113

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

262

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

256

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

4259

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

650

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

6

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

104

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

93

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

11

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

11

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

6

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

6

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

5

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

219

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

219

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1002

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

995

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

1523

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1523

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

26

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

996

 

8

 

Plăţi restante

55

0

 

9

 

Creanţe restante

56

2240

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea art. 19 şi 20 din anexa nr. 1 „Norme privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto” la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere

 

Având în vedere repunerea în vigoare a Ordinului ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, prin efectul hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate în dosarele având ca obiect anularea acestui ordin,

în temeiul art. 62 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Articolele 19 şi 20 din anexa nr. 1 „Norme privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto” la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 şi 267 bis din 13 mai 2013, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 19 - Instructorii auto autorizaţi conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră, a Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de şcolarizare şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 şi 684 bis din 12 octombrie 2009, se vor autoriza în condiţiile respectării prevederilor prezentelor norme până la data de 1 septembrie 2017.

Art. 20. - Condiţiile privind îndeplinirea procentului minim de promovabilitate şi a menţinerii condiţiilor anuale de autorizare, prevăzute la art. 9 alin. (3) din prezentele norme, precum şi privind dotarea cu sistemul tehnic prevăzut la art. 5 alin. (3) pct. iiiii), respectiv la art. 6 alin. (3) pct. iiiii) intră în vigoare la data de 1 septembrie 2017.”

Art. II. - Instructorii auto autorizaţi conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 12 februarie 2014, cu modificările ulterioare, se vor autoriza în condiţiile respectării normelor prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, până la data de 1 septembrie 2017.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

 

Bucureşti, 6 iulie 2017.

Nr. 731.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea Standardului de performantă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2016

 

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (2) şi ale art. 45 alin. (1) lit. a) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 18 aprilie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Prevederile standardului nu se aplică în situaţii de funcţionare anormală a RED determinate de către OTS, în condiţiile în care OD a luat toate măsurile pentru limitarea efectelor cauzei care determină funcţionarea anormală.”

2. La articolul 6, alineatul (2), litera i) se abrogă.

3. La articolul 6 alineatul (2), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„k) incident deosebit - eveniment care duce la apariţia unei întreruperi lungi a căii de alimentare/evacuare a energiei electrice, ce afectează un număr mai mare de 5.000 de utilizatori.”

4. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) în situaţia producerii unui incident deosebit în RED, OD concesionar este obligat să informeze ANRE cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare, precizând: zona RED afectată, numărul locurilor de consum şi/sau de producere afectate, precum şi, dacă sunt disponibile, informaţii privind durata întreruperii şi cauza care a determinat apariţia incidentului.”

5. La articolul 16 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) pentru mediul urban sau rural, în condiţii meteorologice deosebite care generează avarii în elemente ale RED aflate în zona intravilană, în maximum 48 de ore;”.

6. La articolul 16 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) pentru mediul urban sau rural, în condiţii meteorologice deosebite care generează avarii în elemente ale RED aflate în zona extravilană, în maximum 72 de ore.”

7. La articolul 16 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) pentru mediul urban sau rural, în condiţii meteorologice deosebite, în termenul prevăzut la alin. (1) lit. c) sau d), după caz.”

8. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) în cadrul întreruperilor lungi neplanificate prevăzute la alin. (1) nu sunt incluse întreruperile accidentale provocate de utilizatorii RED sau de către terţi. Aceste întreruperi se monitorizează şi se raportează distinct de către OD, în cadrul raportului prevăzut la art. 44.”

9. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu următorul cuprins:

„Art. 261. - Parametrii de calitate prevăzuţi la art. 23, 24,25 şi 26 reprezintă indicatori de performanţă pentru calitatea curbei de tensiune.”

10. La articolul 27, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

„(9) în situaţia în care, drept urmare a analizei efectuate de OD, reclamaţia utilizatorului referitoare la calitatea curbei de tensiune se dovedeşte întemeiată, OD plăteşte utilizatorului compensaţia corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 4.”

11. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) OD este obligat să răspundă, în termen de 30 de zile calendaristice, la toate cererile/sesizările/reclamaţiile/ solicitările primite cu privire la serviciul de distribuţie, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare.”

12. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(2) Termenele şi condiţiile necesare pentru emiterea avizului tehnic de racordare, pentru transmiterea ofertei de contract de racordare, pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare aferente unui loc de consum şi/sau de producere, precum şi termenul total pentru proiectarea unui branşament, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului sunt prevăzute în regulamentul de racordare.”

13. La articolul 29, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), în situaţia în care termenul maxim prevăzut în regulamentul de racordare pentru proiectarea unui branşament, obţinerea autorizaţiei de construire pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului nu este respectat de către OD ca urmare a unei cereri exprese din partea utilizatorului de amânare a realizării branşamentului, OD nu acordă compensaţia corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 4.”

14. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) OD are obligaţia montării contorului pentru fiecare loc de consum şi/sau de producere nou, în termenul prevăzut în contractul de racordare.

(2) OD are obligaţia înlocuirii/reprogramării contorului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii de către furnizor/utilizatorul care are contract de distribuţie încheiat direct cu OD a cererii scrise, motivate de opţiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situaţia în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent.

(3) La sesizarea utilizatorului, adresată direct sau prin intermediul furnizorului, referitoare la grupul de măsurare care este dispărut, defect sau suspect de înregistrări eronate, ori ca urmare a constatării de către OD a unor probleme privind grupul de măsurare, OD este obligat să monteze sau să înlocuiască grupul de măsurare ori elemente ale acestuia, cu anunţarea prealabilă a utilizatorului, în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul-cadru pentru serviciul de distribuţie.”

15. La articolul 34, alineatele (4), (5) şi (6) se abrogă.

16. La articolul 41, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) OD concesionar este obligat să monitorizeze şi să transmită ANRE, în cadrul raportului anual prevăzut la art. 44, informaţiile privind compensaţiile acordate utilizatorilor RED conform anexei nr. 7.”

17. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul conţinut:

„Art. 46. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul standard.”

18. La anexa nr. 2 „Indicatori de continuitate”, sintagma „întreruperi neplanificate cauzate de forţa major㔠se înlocuieşte cu sintagma „întreruperi neplanificate cauzate de condiţii meteorologice deosebite”, iar sintagma „întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori*” se înlocuieşte cu sintagma „întreruperi neplanificate cauzate de utilizatori* sau terţi”.

19. La anexa nr. 4 „Compensaţii acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de calitate tehnică a energiei electrice şi a indicatorilor de calitate comercială a serviciului de distribuţie”, punctele nr. 9,12, 13 şi 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Serviciul

Termenul maxim stabilit în standard/reglementările specifice în vigoare pentru realizarea serviciului*

Compensaţii acordate în cazul nerespectării termenelor/indicatorilor de calitate tehnică a energiei electrice

Persoane juridice

Persoane fizice

„9

Răspuns la cererile/sesizările/reclamaţiile sau solicitările primite cu privire la serviciul de distribuţie, altele decât cele pentru care este prevăzut explicit un termen de răspuns în reglementările în vigoare

30 de zile calendaristice

90 RON la 110 kV;

70 RON la JT şi MT

90 RON la 110 kV;

40 RON la JT şi MT

............................................................................................................

12

Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect sau suspect de înregistrări eronate, în cazul unui loc de consum şi/sau de producere cu puterea aprobată mai mare de 100 kW

5 zile lucrătoare

130 RON

-

13

Montarea/înlocuirea grupului de măsurare/elemente ale grupului de măsurare dispărut, defect sau suspect de înregistrări eronate, în cazul unui loc de consum şi/sau de producere cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 100 kW sau în cazul unui client final casnic

10 zile lucrătoare

130 RON

130 RON

14

Înlocuirea/reprogramarea contorului la cererea scrisă a furnizorului/utilizatorului care are contract de distribuţie încheiat direct cu OD, motivată de opţiunea utilizatorului client final de schimbare a tarifului de furnizare, în situaţia în care aplicarea noului tarif necesită un alt tip de contor sau reprogramarea celui existent

10 zile calendaristice

130 RON

130 RON”

 

20. La anexa nr. 4 „Compensaţii acordate de OD utilizatorilor pentru nerespectarea indicatorilor de calitate tehnică a energiei electrice şi a indicatorilor de calitate comercială a serviciului de distribuţie”, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Serviciul

Termenul maxim stabilit în standard/reglementările specifice în vigoare pentru realizarea serviciului*

Compensaţii acordate în cazul nerespectării termenelor/indicatorilor de calitate tehnica a energiei electrice

Persoane juridice

Persoane fizice

„15

Respectarea indicatorilor de performanţă privind calitatea curbei de tensiune

-

270 RON la 110 kV;

130 RON la JT şi MT

270 RON la 110 kV;

70 RON la JT şi MT”

 

21. Anexa nr. 5 „Indicatori de calitate comercial㔠se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

22. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 22 iunie 2017.

Nr. 49.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 5 la standard)

 

Indicatori de calitate comercială

 

Nr.

Indicator

Tip utilizator*

Nivelul de tensiune

Trim. 1

Trim. 2

Trim. 3

Trim. 4

Total an

1

Numărul de cereri de racordare la reţea

toţi

toate

 

 

 

 

 

2

Timpul mediu** de emitere a avizelor tehnice de racordare, pentru cazul în care soluţia de racordare a fost stabilită prin studiu de soluţie (zile)

toţi

toate

 

 

 

 

 

3

Timpul mediu** de emitere a avizelor tehnice de racordare, pentru cazul în care soluţia de racordare a fost stabilită prin fişă de soluţie (zile)

toţi

toate

 

 

 

 

 

4

Timpul mediu** de emitere a certificatelor de racordare

toţi

toate

 

 

 

 

 

5

Numărul de cereri de racordare nesoluţionate prin emiterea unui aviz tehnic de racordare (ATR)

toţi

toate

 

 

 

 

 

6

Numărul de cereri de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin regulamentul de racordare

toţi

toate

 

 

 

 

 

7

Numărul de cereri de contracte de racordare

toţi

JT

 

 

 

 

 

8

Numărul de cereri de contracte de racordare

toţi

MT

 

 

 

 

 

9

Numărul de cereri de contracte de racordare

toţi

IT

 

 

 

 

 

10

Numărul de cereri de contracte de racordare

clienţi casnici

toate

 

 

 

 

 

11

Numărul de contracte de racordare încheiate

toţi

JT

 

 

 

 

 

12

Numărul de contracte de racordare încheiate

toţi

MT

 

 

 

 

 

13

Numărul de contracte de racordare încheiate

toţi

IT

 

 

 

 

 

14

Timpul mediu** de încheiere a contractelor de racordare (zile)

toţi

toate

 

 

 

 

 

15

Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/nesoluţionate

toţi

JT

 

 

 

 

 

16

Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/nesoluţionate

toţi

MT

 

 

 

 

 

17

Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate/nesoluţionate

toţi

IT

 

 

 

 

 

18

Numărul de cereri de contracte de racordare la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin Regulamentul de racordare

toţi

toate

 

 

 

 

 

19

Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentaţiei complete, fără studiu de soluţie, până la punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare (zile)

toţi

JT

 

 

 

 

 

20

Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentaţiei complete, fără studiu de soluţie, până la punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare (zile)

toţi

MT

 

 

 

 

 

21

Durata medie** a procesului de racordare, de la depunerea documentaţiei complete, fără studiu de soluţie, până la punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare (zile)

toţi

IT

 

 

 

 

 

22

Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR + cost studiu de soluţie + tarif de racordare) (lei)

toţi

JT

 

 

 

 

 

23

Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR + cost studiu de soluţie + tarif de racordare) (lei)

toţi

MT

 

 

 

 

 

24

Costul mediu** total pentru racordare (tarif pentru emitere ATR + cost studiu de soluţie + tarif de racordare) (lei)

toţi

IT

 

 

 

 

 

25

Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie***

toţi

JT

 

 

 

 

 

26

Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie***

toţi

MT

 

 

 

 

 

27

Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie***

toţi

IT

 

 

 

 

 

28

Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuţie*** (zile)

toţi

JT

 

 

 

 

 

29

Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuţie*** (zile)

toţi

MT

 

 

 

 

 

30

Timpul mediu** de încheiere a contractelor pentru serviciul de distribuţie*** (zile)

toţi

IT

 

 

 

 

 

31

Numărul de cereri de contracte pentru serviciul de distribuţie*** la care nu s-a răspuns în termenul stabilit în prezentul standard

toţi

toate

 

 

 

 

 

32

Numărul de reclamaţii referitoare la racordare/ contestaţii ATR

toţi

JT

 

 

 

 

 

33

Numărul de reclamaţii referitoare la racordare/ contestaţii ATR

toţi

MT

 

 

 

 

 

34

Numărul de reclamaţii referitoare la racordare/ contestaţii ATR

toţi

IT

 

 

 

 

 

35

Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la racordare/contestaţii ATR (zile)

toţi

JT

 

 

 

 

 

36

Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la racordare/contestaţii ATR (zile)

toţi

MT

 

 

 

 

 

37

Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la racordare/contestaţii ATR (zile)

toţi

IT

 

 

 

 

 

38

Numărul de reclamaţii referitoare la racordare/ contestaţii ATR la care nu s-a răspuns în termenul stabilit prin reglementările în vigoare

toţi

toate

 

 

 

 

 

39

Numărul de reclamaţii primite referitoare la calitatea curbei de tensiune

toţi

JT

 

 

 

 

 

40

Numărul de reclamaţii primite referitoare la calitatea curbei de tensiune

toţi

MT

 

 

 

 

 

41

Numărul de reclamaţii primite referitoare la calitatea curbei de tensiune

toţi

IT

 

 

 

 

 

42

Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile)

toţi

JT

 

 

 

 

 

43

Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile)

toţi

MT

 

 

 

 

 

44

Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la calitatea curbei de tensiune (zile)

toţi

IT

 

 

 

 

 

45

Numărul de reclamaţii referitoare la calitatea curbei de tensiune la care nu s-a răspuns în termenul prevăzut în prezentul standard

toţi

toate

 

 

 

 

 

46

Numărul de reclamaţii referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva

toţi

JT

 

 

 

 

 

47

Numărul de reclamaţii referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva

toţi

MT

 

 

 

 

 

48

Numărul de reclamaţii referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva

toţi

IT

 

 

 

 

 

49

Numărul de utilizatori deconectaţi pentru neplată

toţi

JT

 

 

 

 

 

50

Numărul de utilizatori deconectaţi pentru neplată

toţi

MT

 

 

 

 

 

51

Numărul de utilizatori deconectaţi pentru neplată

toţi

IT

 

 

 

 

 

52

Timpul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul anunţării OD de către utilizator/ furnizor de efectuarea plăţii (zile)

toţi

JT

 

 

 

 

 

53

Timpul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul anunţării OD de către utilizator/ furnizor de efectuarea plăţii (zile)

toţi

MT

 

 

 

 

 

54

Timpul mediu** de reconectare a locului de consum din momentul anunţării OD de către utilizator/ furnizor de efectuarea plăţii (zile)

toţi

IT

 

 

 

 

 

55

Numărul de cereri/sesizări/reclamaţii sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard

toţi

JT

 

 

 

 

 

56

Numărul de cereri/sesizări/reclamaţii sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard

toţi

MT

 

 

 

 

 

57

Numărul de cereri/sesizări/reclamaţii sau solicitări scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard

toţi

IT

 

 

 

 

 

58

Timpul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/ reclamaţiile sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile)

toţi

JT

 

 

 

 

 

59

Timpul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/ reclamaţiile sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile)

toţi

MT

 

 

 

 

 

60

Timpul mediu** de răspuns la cererile/sesizările/ reclamaţiile sau solicitările scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard (zile)

toţi

IT

 

 

 

 

 

61

Numărul reclamaţiilor scrise pe alte teme decât cele la care se referă explicit prezentul standard care nu s-au putut rezolva

toţi

toate

 

 

 

 

 

62

Numărul de reclamaţii referitoare la datele măsurate

toţi

JT

 

 

 

 

 

63

Numărul de reclamaţii referitoare la datele măsurate

toţi

MT

 

 

 

 

 

64

Numărul de reclamaţii referitoare la datele măsurate

toţi

IT

 

 

 

 

 

65

Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile)

toţi

JT

 

 

 

 

 

66

Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile)

toţi

MT

 

 

 

 

 

67

Timpul mediu** de răspuns la reclamaţiile referitoare la datele măsurate/consumul de energie electrică recalculat (zile)

toţi

IT

 

 

 

 

 

68

Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit o dată la 6 luni

toţi

JT

 

 

 

 

 

69

Numărul de utilizatori al căror contor nu este citit lunar

toţi

MT

 

 

 

 

 

70

Numărul de utilizatori ai căror contor nu este citit lunar

mari consumatori

IT

 

 

 

 

 

71

Număr total de apeluri telefonice

toţi

toate

 

 

 

 

 

72

Număr total de apeluri telefonice nepreluate

toţi

toate

 

 

 

 

 

73

Numărul de apeluri telefonice la care nu s-a răspuns în 60 de secunde

toţi

toate

 

 

 

 

 

74

Timpul mediu** de răspuns la apelurile telefonice (secunde)

toţi

toate

 

 

 

 

 

75

Numărul solicitărilor/sesizărilor/reclamaţiilor scrise la care nu s-a răspuns în termenul prevăzut în standard

toţi

toate

 

 

 

 

 


* În noţiunea de „lip utilizator se includ locurile de consum şi/sau de producere, precum şi OD racordaţi.

** Valoarea medie reprezintă media aritmetică.

*** Contracte noi, schimbarea soluţiei de racordare, schimbarea furnizorului etc.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 7 la standard)

 

Monitorizarea compensaţiilor acordate utilizatorilor

 

Data acordării compensaţiei

[zzllaa]

Valoarea compensaţiei acordate

[lei]

Tip utilizatori (1)

(se va preciza şi nivelul de tensiune al RED la care este/ urmează să fie racordat utilizatorul)

Zonă de consum

(urban/rural)

U/R

Motivul acordării compensaţiei: indicatorul de performanţă/ serviciul neîndeplinit

Categoria indicatorilor de performanţă neîndepliniţi (2)

continuitatea alimentării cu energie electrică a utilizatorilor

calitatea tehnică a energiei electrice distribuite

calitatea comercială a serviciului de distribuţie a energiei electrice

................................

 

 

 

 

 

 

 

Numărul total de compensaţii plătite (3)

 

 

 

 

Valoarea totală a compensaţiilor acordate (4) [lei]

 

 

 

 


(1) Pentru „tip utilizator” se completează: loc de consum (LC), loc de producere (LP) sau loc de consum şi de producere (LCP) ori OD. Se precizează şi nivelul de tensiune la care este racordat locul de consum şi/sau de producere ori OD. Exemplu: LCJT, LCMT/LCIT, LPJT etc.

(2) Se va bifa una dintre cele trei categorii.

(3) Se precizează atât numărul total de compensaţii acordate, cât şi defalcarea acestuia pe categorii aferente indicatorilor de performanţă.

(4) Se precizează atât valoarea totală a compensaţiilor acordate, cât şi defalcarea acesteia pe categorii aferente indicatorilor de performanţă.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.