MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 547/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 547         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 11 iulie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 136 din 14 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a două din Codul de procedură penală cu privire la soluţia legislativă potrivit căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată, precum şi ale art. 342-348 din acelaşi cod

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

234. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea şi completarea Procedurii privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 125/2017

 

707. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la anexa II la MARPOL (Procedura GESAMP revizuită pentru evaluarea pericolului), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.270(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016

 

3.873. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.156/2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

801. - Decizie privind sancţionarea cu amendă şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii VSC INSURANCE BROKER DE ASIGURĂRI REASIGURARE - S.R.L.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 136

din 14 martie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a două din Codul de procedură penală cu privire la soluţia legislativă potrivit căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată,

precum şi ale art. 342-348 din acelaşi cod

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia-Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor „art. 3 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură penală şi ale titlului II - Partea specială, intitulat «Camera preliminară», din Codul de procedură penală”, excepţie ridicată, din oficiu, de judecătorul de cameră preliminară în Dosarul nr. 1.262/33/2014 al Curţii de Apel Cluj - Secţia penală şi de minori şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 24D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând, în acest sens, jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea penală nr. 5/HI din 11 februarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 1.262/33/2014, Curtea de Apel Cluj - Secţia penală şi de minori a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor „art. 3 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură penală şi ale titlului II - Partea specială, intitulat «Camera preliminară»$ din Codul de procedură penală”. Excepţia a fost ridicată, din oficiu, de judecător în cadrul procedurii de cameră preliminară.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, judecătorul de cameră preliminară, autor al acesteia, susţine, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate - care reglementează, pe de o parte, compatibilitatea exercitării funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată cu exercitarea funcţiei de judecată, iar, pe de altă parte, procedura camerei preliminare – încalcă dreptul la un proces echitabil şi prezumţia de nevinovăţie. Consideră că textele de lege criticate au un impact negativ cu privire la procesul echitabil, termenul de soluţionare a cauzei, probaţiune (sub aspectul verificării legalităţii probelor), măsurile preventive, prezumţia de nevinovăţie şi funcţia judiciară exercitată de judecătorul de cameră preliminară, întrucât acesta din urmă îndeplineşte şi funcţia de judecată în aceeaşi cauză, deşi ar trebui să fie incompatibil să judece fondul. Criticile de neconstituţionalitate vizează şi lipsa de publicitate a şedinţei de judecată, încălcarea principiului egalităţii armelor şi faptul Că termenele prevăzute în procedura camerei preliminare sunt de recomandare, astfel că duc la o prelungire nejustificată a procesului penal. În ceea ce priveşte măsurile preventive, arată că, potrivit art. 348 din Codul de procedură penală, judecătorul de cameră preliminară este obligat, la cerere sau din oficiu, să verifice măsurile preventive, or, în procedura camerei preliminare, temeiurile arestării preventive sunt greu de verificat. De asemenea, menţionează că, în cazul în care judecătorul de cameră preliminară constată neregularităţi ale actului de sesizare sau exclude anumite probe administrate, încheierea se comunică parchetului care a emis rechizitoriul, răspunsul procurorului fiind supus unui termen de 5 zile, care, în practică, nu este respectat. Astfel, susţine că, inclusiv sub aspectul soluţiilor ce pot fi pronunţate în camera preliminară, această instituţie este deficitară.

6. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

7. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, deoarece este motivată de o manieră generală, iar nu în mod concret. În subsidiar, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a două din Codul de procedură penală, potrivit cu care exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii netrimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată, precum şi excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (4), art. 345 alin. (1), art. 346 alin. (1) şi ale art. 347 alin. (3) din Codul de procedură penală au devenit inadmisibile. De asemenea, consideră că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza întâi şi teza a două cu privire la soluţia legislativă potrivit căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată, precum şi excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342, art. 343, art. 344 alin. (1)-(3), art. 345 alin. (2) şi (3), art. 346 alin. (2)-(7), art. 347 alin. (1) şi (2) şi ale

art. 348 din Codul de procedură penală sunt neîntemeiate. Invocă, în acest sens, Decizia Curţii Constituţionale nr. 552 din 16 iulie 2015.

8. Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale. În acest sens, invocă faptul că, în numeroase rânduri, Curtea Constituţională a constatat, în raport cu critici similare, că textele de lege în discuţie nu încalcă prevederile constituţionale invocate în cauză.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, dispoziţiile „art. 3 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură penală şi ale titlului li - Partea specială, intitulat «Camera preliminară», din Codul de procedură penală”. Din motivarea criticii reiese că, în realitate, aceasta vizează dispoziţiile art. 3 alin. (3) teza a două din Codul de procedură penală cu privire la soluţia legislativă potrivit căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată, precum şi dispoziţiile art. 342-348 din acelaşi cod, toate textele criticate fiind modificate prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013. Ulterior sesizării Curţii, dispoziţiile art. 3 alin. (3) din Codul de procedură penală au fost modificate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 23 mai 2016, dar modificarea nu priveşte soluţia legislativă potrivit căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată. Tot ulterior sesizării Curţii, dispoziţiile art. 344-348 din Codul de procedură penală au fost modificate prin Legea nr. 75/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 29 aprilie 2016. Având în vedere însă că, în cauză, normele de procedură criticate au produs efecte în forma în vigoare la data sesizării Curţii, aceasta se va pronunţa asupra respectivelor dispoziţii de lege în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 şi prin Legea nr. 75/2016. Dispoziţiile de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 3 alin. (3) teza a două cu privire la soluţia legislativă potrivit căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată: „în desfăşurarea aceluiaşi proces penai, exercitarea unei funcţii judiciare este incompatibilă cu exercitarea unei alte funcţii judiciare, cu excepţia celei prevăzute la alin. (1) lit. c). care este compatibilă cu funcţia de judecată. [Art. 3 alin. (1) lit. c) prevede că: „În procesul penal se exercită următoarele funcţii judiciare: [...] c) funcţia de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în judecată;];

- Art. 342: „Obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.”;

- Art. 343: „Durata procedurii în camera preliminară este de cel mult 60 de zile de la data înregistrării cauzei la instanţă.”;

- Art. 344: „(1) După sesizarea instanţei prin rechizitoriu, dosarul se repartizează aleatoriu judecătorului de cameră preliminară.

(2) Copia certificată a rechizitoriului şi, după caz, traducerea autorizată a acestuia se comunică inculpatului la locul de deţinere ori, după caz, la adresa unde locuieşte sau la adresa la care a solicitat comunicarea actelor de procedură, aducându-i-se totodată la cunoştinţă obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător şi termenul în care, de la data comunicării poate formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Termenul este stabilit de către judecătorul de cameră preliminară, în funcţie de complexitatea şi particularităţile cauzei, dar nu poate fi mai scurt de 20 de zile.

(3) în cazurile prevăzute de art. 90, judecătorul de cameră preliminară ia măsuri pentru desemnarea unui apărător din oficiu şi stabileşte, în funcţie de complexitatea şi particularităţile cauzei, termenul în care acesta poate formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, care nu poate fi mai scurt de 20 de zile.

(4) La expirarea termenelor prevăzute la alin. (2) şi (3), judecătorul de cameră preliminară comunică cererile şi excepţiile formulate de către inculpat ori excepţiile ridicate din oficiu parchetului, care poate răspunde în scris, în termen de 10 zile de la comunicare.

- Art. 345: „(1) Dacă s-au formulat cereri şi excepţii ori a ridicat din oficiu excepţii, judecătorul de cameră preliminară se pronunţă asupra acestora, prin încheiere motivată, în camera de consiliu, fără participarea procurorului şi a inculpatului, la expirarea termenului prevăzut la art. 344 alin. (4).

(2) în cazul în care judecătorul de cameră preliminară constată neregularităţi ale actului de sesizare, în cazul în care sancţionează potrivit art. 280-282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii ori dacă exclude una sau mai multe probe administrate, încheierea se comunică de îndată parchetului care a emis rechizitoriul.

(3) în termen de 5 zile de la comunicare, procurorul remediază neregularităţile actului de sesizare şi comunică judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.”;

- Art. 346: „(1) Judecătorul de cameră preliminară hotărăşte prin încheiere motivată, în camera de consiliu, fără participarea procurorului şi a inculpatului. Încheierea se comunică de îndată procurorului şi inculpatului.

(2) Dacă nu s-au formulat cereri şi excepţii ori nu a ridicat din oficiu excepţii, la expirarea termenelor prevăzute la art. 344 alin. (2) sau (3), judecătorul de cameră preliminară constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii.

(3) Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă:

a) rechizitoriul este neregulamentar întocmit; iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror în termenul prevăzut la art. 345 alin. (3), dacă neregularitatea atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii;

b) a exclus toate probele administrate în cursul urmăririi penale;

c) procurorul solicită restituirea cauzei, în condiţiile art. 345 alin. (3), ori nu răspunde în termenul prevăzut de aceleaşi dispoziţii.

(4) în toate celelalte cazuri în care a constatat neregularităţi ale actului de sesizare, a exclus una sau mai multe probe administrate ori a sancţionat potrivit art. 280-282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii. judecătorul de cameră preliminară dispune începerea judecăţii.

(5) Probele excluse nu pot fi avute în vedere la judecata în fond a cauzei.

(6) Dacă apreciază că instanţa sesizată nu este competentă, judecătorul de cameră preliminară procedează potrivit art. 50 şi 51, care se aplică în mod corespunzător.

(7) Judecătorul de cameră preliminară care a dispus începerea judecăţii exercită funcţia de judecată în cauză.

- Art. 347: (1) în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii prevăzute la art. 346 alin. (1), procurorul şi inculpatul pot face contestaţie cu privire la modul de soluţionare a cererilor şi a excepţiilor, precum şi împotriva soluţiilor prevăzute la art. 346 alin. (3)~(5).

(2) Contestaţia se judecă de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate. Când instanţa sesizată este Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, contestaţia se judecă de către completul competent, potrivit legii.

(3) Dispoziţiile art. 343-346 se aplică în mod corespunzător.

- Art. 348: „(1) Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă, la cerere sau din oficiu, cu privire la luarea, menţinerea, înlocuirea, revocarea sau încetarea de drept a măsurilor preventive.

(2) în cauzele în care faţă de inculpat s-a dispus o măsură preventivă, judecătorul de cameră preliminară verifică legalitatea şi temeinicia măsurii preventive, procedând potrivit dispoziţiilor art. 207.”

12. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii de lege, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, ale art. 21 alin. (3) cu privire la dreptul la un proces echitabil şi ale art. 23 alin. (11) referitor la prezumţia de nevinovăţie.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile art. 3 alin. (3) teza a două din Codul de procedură penală cu privire la soluţia legislativă potrivit căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată, precum şi dispoziţiile art. 342-348 din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului de constituţionalitate prin raportare la prevederile constituţionale invocate şi în prezenta cauză şi faţă de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 296 din 11 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 7 octombrie 2016, Curtea a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a două din Codul de procedură penală, în privinţa soluţiei legislative conform căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată, precum şi a dispoziţiilor cuprinse în titlul II -„Camera preliminară” al Părţii speciale din Codul de procedură penală. Curtea a reţinut că este în interesul înfăptuirii actului de justiţie ca acelaşi judecător care a verificat atât competenţa şi legalitatea sesizării, cât şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală să se pronunţe şi pe fondul cauzei. S-a reţinut, totodată, că o soluţie contrară ar fi fost de natură să afecteze deplina realizare a funcţiei de judecată, prin aceea că judecătorul fondului ar fi privat de posibilitatea - esenţială în buna administrare a cauzei - de a aprecia el însuşi asupra legalităţii urmăririi penale şi a administrării probelor şi de a decide asupra întregului material probator pe care îşi va întemeia soluţia. Aşa fiind, Curtea a arătat că simplul fapt pentru judecător de a fi luat o decizie înaintea procesului nu poate fi considerat întotdeauna că ar justifica, în sine, o bănuială de parţialitate în privinţa sa Ceea ce trebuie avut în vedere este întinderea şi importanţa acestei decizii. Aprecierea preliminară a datelor din dosar nu poate semnifica faptul că ar fi de natură să influenţeze aprecierea finală, ceea ce interesează fiind ca această apreciere să se facă la momentul luării hotărârii şi să se bazeze pe elementele dosarului şi pe dezbaterile din şedinţa de judecată. În acest sens, este invocată şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, şi anume Hotărârea din 6 iunie 2000, pronunţată în Cauza Morel împotriva Franţei, paragraful 45 (paragraful 16 din Decizia nr. 296 din 11 mai 2016).

14. Cu aceiaşi prilej, Curtea a reţinut că obiectul procedurii camerei preliminare îi constituie verificarea, după trimiterea în judecată, a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Prin urmare, acesta se circumscrie unor aspecte referitoare la competenţă şi la legalitatea fie a sesizării, fie a administrării probelor care fundamentează acuzaţia în materie penală. De altfel, potrivit prevederilor art. 345 alin. (2) din Codul de procedură penală, judecătorul de cameră preliminară va comunica de îndată parchetului, în vederea remedierii, încheierea pronunţată în cazul în care fie constată neregularităţi ale actului de sesizare, fie sancţionează, potrivit art. 280-282 din Codul de procedură penală, actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii ori exclude una sau mai multe probe administrate în timpul urmăririi penale. Cu privire la legalitatea probaţiunii, în camera preliminară pot fi supuse controlului judecătorului aspectele referitoare la nulitatea absolută sau relativă ori la excluderea unor probe, care, potrivit art. 102 din Codul de procedură penală, vizează numai probele nelegale, probele obţinute prin tortură şi cele derivate din acestea. Aşa fiind, judecătorul de cameră preliminară nu se poate pronunţa asupra aspectelor legate de temeinicia acuzaţiei, aceasta fiind atributul exclusiv al instanţei competente să judece fondul cauzei. Nu în ultimul rând, Curtea a constatat că obiectivul acestei proceduri este de a stabili dacă urmărirea penală şi rechizitoriul sunt apte să declanşeze faza de judecată ori trebuie refăcute, iar, în ipoteza începerii judecăţii, de a stabili care sunt actele asupra cărora aceasta va purta şi pe care părţile şi ceilalţi participanţi îşi vor putea întemeia susţinerile ori pe care trebuie să le combată (paragraful 20 din Decizia nr. 296 din 11 mai 2016).

15. Aşa fiind, Curtea a constatat că legiuitorul a limitat la o fază distinctă de parcurs a procesului penal posibilitatea invocării excepţiilor referitoare la competenţa instanţei, legalitatea sesizării, legalitatea administrării probelor sau legalitatea actelor efectuate de organul de urmărire penală, fază în care nu se stabileşte vinovăţia sau nevinovăţia inculpatului. Consecinţa acestei limitări temporale este faptul că, după începerea judecăţii, nu mai este posibilă restituirea cauzei la procuror, scopul reglementării fiind acela al asigurării soluţionării cu celeritate a cauzelor penale. Împrejurarea că instanţa competentă să judece cauza pe fond nu poate ea însăşi să se pronunţe cu privire la cererile şi excepţiile care au fost ridicate în procedura de cameră preliminară şi care au fost soluţionate în această procedură (atât pe fond, cât şi/sau în contestaţie) nu afectează dreptul părţilor la un proces echitabil, deoarece au făcut deja obiect al controlului unui judecător. Instanţa competentă să se pronunţe asupra judecăţii pe fond a cauzei are plenitudinea de jurisdicţie să statueze cu privire la temeinicia acuzaţiei în materie penală, deoarece, potrivit art. 374 alin. (7)-(9) din Codul de procedură penală, probele administrate în cursul urmăririi penale şi necontestate de părţi, deşi nu se readministrează, sunt puse în dezbaterea contradictorie a părţilor sau pot fi administrate din oficiu de către instanţă dacă apreciază că este necesar pentru aflarea adevărului şi pentru justa soluţionare a cauzei. Per a contrario, o probă contestată va fi readministrată, iar, în cazul în care readministrarea nu mai este posibilă, devin aplicabile dispoziţiile art. 383 alin. (4) din acelaşi cod, care obligă instanţa să o pună în discuţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, dacă imposibilitatea de administrare se referă la o probă administrată în faza de urmărire penală şi încuviinţată de instanţă. Faptul că instanţa de judecată va ţine seama la judecarea cauzei de o astfel de probă implică filtrarea ei în raport cu exigenţele procedural penale referitoare la aprecierea probelor care, potrivit art. 103 din Codul de procedură penală, nu au o valoare dinainte stabilită şi sunt supuse liberei aprecieri a organelor judiciare în urma evaluării tuturor probelor administrate în cauză, condamnarea putând fi dispusă numai atunci când instanţa are convingerea că acuzaţia a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă (paragrafele 21 şi 22 din Decizia nr. 296 din 11 mai 2016).

16. În fine, Curtea a mai observat că, în urma pronunţării Deciziei nr. 641 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 5 decembrie 2014, procedura în cadrul camerei preliminare se desfăşoară în cadrul unor dezbateri orale şi contradictorii. Aceasta presupune că în procedura de cameră preliminară se pot administra probe pentru a se face dovada că anumite probe din rechizitoriu sunt obţinute nelegal sau neloial. Dacă s-ar aprecia în mod contrar, s-ar ajunge la situaţia în care dreptul la o procedură orală şi contradictorie ar fi un drept formal a cărui exercitare nu s-ar bucura de efectivitate (paragraful 24 din Decizia nr. 296 din 11 mai 2016).

17. În acelaşi sens este şi Decizia nr. 778 din 15 decembrie 2016, nepublicată*) în Monitorul Oficial al României la data pronunţării prezentei decizii. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, soluţia de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate pronunţată de Curte prin deciziile mai sus menţionate, precum şi considerentele care au fundamentat-o îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

18. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată, din oficiu, de judecătorul de cameră preliminară în Dosarul nr. 1.262/33/2014 al Curţii de Apel Cluj - Secţia penală şi de minori şi constată că dispoziţiile art. 3 alin. (3) teza a două din Codul de procedură penală cu privire la soluţia legislativă potrivit căreia exercitarea funcţiei de verificare a legalităţii trimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcţiei de judecată, precum şi ale art. 342-348 din acelaşi cod sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Cluj - Secţia penală şi de minori şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 14 martie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 


*) Decizia Curţii Constituţionale nr. 778 din 15 decembrie 2016 a fost publicată ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 3 mai 2017.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Procedurii privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 125/2017

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar nr. 288.754 din 26.06.2017, în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr.30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Procedura privind recepţia studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 125/2017, publicat în Monitorul Oficial ăl României, Partea I, nr. 333 din 8 mai 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Cheltuielile cu deplasarea şi cazarea specialistului ICPA Bucureşti se suportă de către OSPA, pe bază de decont şi contract încheiat cu ICPA Bucureşti.”

2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. -- (1) în situaţia în care, în cadrul Sistemului naţional de monitorizare soi-teren pentru agricultură, pe o suprafaţă de pajişte permanentă au fost realizate studii pedologice şi sunt în vigoare, acestea se pun la dispoziţia DAJ fără plată.

(2) Studiile pedologice şi agrochimice necesare întocmirii amenajamentelor pastorale se realizează pe suprafeţele de pajişte permanentă, conform metodologiei în vigoare.

(3) Studiile pedologice şi agrochimice necesare întocmirii amenajamentelor pastorale realizate pentru suprafeţele de pajişti permanente situate în zone eligibile pentru plăţi de agromediu şi climă vor fi elaborate fără a fi incluse recomandări referitoare la utilizarea fertilizanţilor, a substanţelor de protecţie a plantelor, precum şi la păşunat.”

3. Anexa nr. 2 „Deviz estimativ la încheierea contractului” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.

4. Anexa nr. 3 „Situaţia de plată pentru decontarea studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin,

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 10 iulie 2017.

Nr. 234.

 

anexa Nr. 1

(Anexa nr. 2 la procedură)

 

- Model –

 

Deviz estimativ la încheierea contractului

 

Executant ............................................

Beneficiar ............................................

Denumirea lucrării: Studiu pedologie şi agrochimie care stă la baza întocmirii pianului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente Teritoriul administrativ:

Suprafaţa ha:

Scara:

Complexitatea ............................................ ha ............................................ ha ............................................

Contract nr. ............................................

Valoarea devizului estimativ (mii lei):

Teren ............................................

Birou ............................................

Total ............................................

 

Nr. crt.

Specificare

Cod

U/M

Cantitatea

(nr.)

Preţ unitar

Valoarea

(mii lei)

1

Manoperă specialist

teren

1

O.M.C.

 

 

 

birou

2

O.M.C.

 

 

 

2

Manoperă tehnician

teren

3

O.M.C.

 

 

 

birou

4

O.M.C.

 

 

 

3

Manoperă

muncitor

5

O.F.M.

 

 

 

cartograf

6

O.F.C.

 

 

 

4

Deplasare OSPA-T.C. (*)

7

O.M.C.

 

 

 

5

Control tehnic (*)

8

O.M.C.

 

 

 

6

Total manoperă

teren

9

-

-

-

 

birou

10

-

-

-

 

7

Cote cheltuieli indirecte

teren 60% x cod 9

11

-

-

-

 

birou 50% x cod 10

12

-

-

-

 

8

Transport teren

64% x cod 1

13

-

-

-

 

9

Total

fază teren

14

-

-

-

 

fază birou

15

-

-

-

 

10

Laborator

16

probe

 

 

 

11

Total teren

17

-

-

-

 

12

Total birou

18

-

-

-

 

13

TOTAL STUDIU

19

 

 

 

 

14

Cheltuieli cu deplasarea şi cazarea

20

-

-

-

 

15

TVA

21

 

 

 

 

16

TOTAL GENERAL

 

 

Directorul

Contabil

Oficiului de Studii Pedologice al Judeţului

Oficiul de Studii Pedologice al Judeţului

............................................................................,

............................................................................,

............................................................................

............................................................................

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3 la procedură)

 

- Model –

 

SITUAŢIA DE PLATĂ

pentru decontarea studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente

 

Beneficiar: Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ............................................

Lucrarea: Studiu pedologie şi agrochimie elaborat în vederea întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare realizării amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente

Teritoriul administrativ: ............................................ judeţul ............................................

Faza ............................................

Scara ............................................

Categoria de complexitate ............................................

Suprafaţa ............................................

 

Nr. crt.

Operaţiunea/Denumirea

Simbol

U.M.

Cantitatea

Preţ unitar

(lei)

Valoare

(lei)

A.

FAZA TEREN

-

-

-

-

-

1

Manoperă specialist la faza teren

Tab. 5

O.M.C.

 

 

 

Sporuri şi reduceri (15% astupat profile)

1.2.2.1.1.

O.M.C.

 

 

 

2

Manoperă tehnician (recoltat probe agrochimie» maximum o probă la 10 ha - la parcelele dispersate sub 10 ha o probă pe parcelă necesară întocmirii planului de fertilizare)

-

0,25 OMC/probă

 

 

 

3

TOTAL MANOPERĂ SPECIALIST

-

 

 

 

 

4

Deplasare OSPA-T.C. (*)

1.2.2.1.1.d

O.M.C.

 

 

 

5

Control tehnic (*)

12.2.1.1.6

O.M.C.

 

 

 

6

Alte sporuri şi reduceri

1.2.2.11.

O.M.C.

 

 

 

7

TOTAL SPECIALIST

-

O.M.C.

 

 

 

8

Manoperă muncitor faza teren

Tab. 3 bis

O.F.M.

 

 

 

Astupat profile sol (spor 15%)

1.2.2.1.1.f

O.F.M.

 

 

 

9

TOTAL MUNCITOR

-

O.F.M.

 

 

 

10

TOTAL MANOPERA TEREN

-

 

 

 

 

11

Cheltuieli transport (64% din manoperă specialist - rândul 1)

12.2.1

-

-

-

 

12

Cheltuieli indirecte (60% din total manoperă teren - rândul 10)

2.6.1.f

-

-

-

 

13

TOTAL CHELTUIELI (rândurile 11 +12)

-

-

-

-

 

TOTAL TEREN

(rândurile 10 + 13)

-

-

-

-

 

B.

FAZA BIROU

 

 

 

 

 

14

Manoperă specialist pedologie

Tab. 10, 11

-

-

-

-

punctele 1; 3

12.2.2.1.a

O.M.C.

 

 

 

punctele 2; 4 (coeficient de reducere)

12.2.2.1b

O.M.C.

 

 

 

15

Alte sporuri şi reduceri

12.2.2.1. etc.

O.M.C.

 

 

 

16

Manoperă specialist bonitare (1/2 din suprafaţă)

Tab. 10, 11; pct. 3, 4

O.M.C.

 

 

 

17

Manoperă tehnician

2.2.3.4

O.M.C.

 

 

 

18

TOTAL MANOPERĂ SPECIALIST

-

O.M.C.

 

 

 

19

Manoperă cartografie studiu pedologie

Tab. 13

O.F.C.

 

 

 

20

Manoperă cartografie bonitare

Tab. 13

O.F.C.

 

 

 

21

TOTAL MANOPERĂ CARTOGRAFIE

-

O.F.C.

 

 

 

22

TOTAL MANOPERĂ FAZA BIROU

(rândurile 18 + 21)

-

-

-

-

 

23

Cheltuieli indirecte (50% din valoarea manoperei) (rândul 22)

2.6.1.f

-

-

-

 

TOTAL BIROU (rândurile 22 + 23)

-

-

-

-

 

Nr. crt.

Analize laborator

SCS II A. B

U.M.

Nr. probe

Lei/probă

Valoare

- lei -

1

Pregătit probe

-

probe

 

 

 

2

pH în apă distilată (pH)

II-18

probe

 

 

 

3

Săruri solubile electroconductanţă (EC)

II-2

probe

 

 

 

4

Reziduu fix

II-2

probe

 

 

 

5

Sodiu schimbabil

II-11

probe

 

 

 

6

Suma bazelor (SB)

II-13

probe

 

 

 

7

Aciditate hidrolitică (Ah)

II-15

probe

 

 

 

8

Aciditate totală (SH)

II-17

probe

 

 

 

9

Carbonaţi (CaC03)

II-20

probe

 

 

 

10

Carbonaţi (CaC03) activ

 

probe

 

 

 

11

Humus (H)

II-21

probe

 

 

 

12

Azot total (N)

II-22

probe

 

 

 

13

Materie organică

II-23

probe

 

 

 

14

Fosfor solubil în AL (P)

II-27

probe

 

 

 

15

Potasiu mobil în AL (K)

II-29

probe

 

 

 

16

Aluminiu mobil (Al)

II-31

probe

 

 

 

17

Analiză granulometrică (5 fracţiuni)

II-36

probe

 

 

 

18

Determinare fracţie suplimentară schelet prin cernere

II-37

probe

 

 

 

19

Umiditate la 105”C

II-39

probe

 

 

 

20

Coeficient de higroscopicitate (CH)

II-40

probe

 

 

 

21

Greutate volumetrică (Da)

II-41

probe

 

 

 

22

Greutate specifică (D)

II-42

probe

 

 

 

23

Echivalentul umidităţii (EU)

II-43

probe

 

 

 

24

Conductivitate hidraulică (K)

II-44

probe

 

 

 

25

Rezistenţă la penetrare (RP)

II-45

probe

 

 

 

26

Mineralizare

II-32

probe

 

 

 

27

Calciu (Ca)

II-3

probe

 

 

 

28

Magneziu (Mg)

II-3

probe

 

 

 

29

Sodiu (Na)

II-3

probe

 

 

 

30

Potasiu (K)

II-3

probe

 

 

 

31

Cloruri

II-3

probe

 

 

 

32

Sulfaţi

II-3

probe

 

 

 

33

Bicarbonaţi

II-3

probe

 

 

 

34

Alte analize

 

probe

 

 

 

35

Calcule buletine şi indici

-

probe

 

 

 

 

TOTAL LABORATOR

-

analize

 

 

 

A.

FAZA TEREN

 

 

 

 

 

B.

FAZA BIROU

 

 

 

 

 

 

TOTAL LUCRARE (A + B)

 

 

 

 

 

C.

Cheltuieli cu deplasarea şi cazarea

 

 

 

 

 

 

T.V.A.

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL (A + B + C + analiza laborator)

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la anexa II la MARPOL (Procedura GESAMP revizuită pentru evaluarea pericolului), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.270(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016

 

Având în vedere prevederile art. 16(2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la data de 17 februarie 1978, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la anexa II la MARPOL (Procedura GESAMP revizuită pentru evaluarea pericolului), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.270(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 septembrie 2017.

 

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

 

Bucureşti, 28 iunie 2017.

Nr. 707.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MEPC.270(69)

(adoptată la 22 aprilie 2016)

 

Amendamente la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - amendamente la anexa II la MARPOL

(Procedura GESAMP revizuită pentru evaluarea pericolului)

 

Comitetul pentru protecţia mediului marin,

amintind articolul 38(a) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de la nave,

luând notă de articolul 16 al Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL), care specifică procedura de amendare şi conferă organismului corespunzător al Organizaţiei funcţia de a examina şi adopta amendamente la aceasta,

luând în considerare, la cea de-a şaizeci şi noua sa sesiune, amendamentele propuse la apendicele I al anexei II la MARPOL referitoare la legenda abrevierilor din Procedura GESAMP revizuită pentru evaluarea pericolului:

1. adoptă, în conformitate cu articolul 16(2)(d) al MARPOL, amendamentele la apendicele I al anexei II la MARPOL, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;

2. stabileşte, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al MARPOL, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 martie 2017, în afara cazului în care, înainte de această dată, cel puţin o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi comunicat Organizaţiei obiecţiile lor la aceste amendamente;

3. invită părţile să ia notă că, în conformitate cu articolul 16(2)(g)(ii) al MARPOL, amendamentele menţionate vor intra în vigoare la 1 septembrie 2017, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu articolul 16(2)(e) al MARPOL, să transmită tuturor părţilor la MARPOL copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la MARPOL copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale.

 

ANEXĂ

la Rezoluţia MEPC. 270(69)

 

Amendamente la anexa II la MARPOL

(Procedura GESAMP revizuită pentru evaluarea pericolului)

 

ANEXA II

REGULI PENTRU CONTROLUL POLUĂRII CU SUBSTANŢE LICHIDE NOCIVE ÎN VRAC

 

Apendice I

 

Linii directoare pentru clasificarea în categorii a substanţelor lichide nocive

Tabelele de sub titlul „Legenda abrevierilor din Procedura GESAMP revizuită pentru evaluarea pericolului” sunt înlocuite cu următoarele:

 

Procedura GESAMP revizuită pentru evaluarea pericolului

 

Coloanele A şi B                                  Mediu acvatic

 

A

Bioacumulare şi biodegradare

B

Toxicitate acvatică

Evaluare

numerică

A 1

Bioacumulare

A 2

Biodegradare

B t

Toxicitate acută LC/EC/1C50

B 2

Toxicitate cronică NOEC

 

log Pow

BCF

 

(mg/1)

(mg/1)

0

< 1 sau > ca.7

nu este măsurabil

R: biodegradabil imediat

> 1000

> 1

1

≥ 1 - <2

≥ 1 - < 10

 

> 100 - ≤ 1000

> 0,l - ≤ 1

2

≥ 2 - < 3

≥ 10 - < 100

NR: Nu este biodegradabil imediat

> 10 - ≤ 100

> 0,01 - ≤ 0,1

3

≥ 3 - >4

≥ 100 - < 500

 

> 1 - ≤ 10

> 0,001- ≤ 0,01

4

≥ 4 - < 5

≥ 500 - < 4000

 

> 0,1 - ≤ 1

≤ 0,001

5

≥ 5 - < ca.7

> 4000

 

> 0,01 - ≤ 0,1

 

6

 

≤ 0,01

 

 

 

Coloanele C şi D Sănătatea omului                                  (Efecte toxice pentru mamifere)

 

C

Toxicitate acută la mamifere

D

Iritare, coroziune şi efecte pe termen lung asupra sănătăţii

Evaluare

numerică

C1

 

Toxicitate pe cale orală

LD50/ATE

(mg/kg)

C2

 

Toxicitate pe cale cutanată

LD50/ATE

(mg/kg)

C3

 

Toxicitate la inhalare

LC50/ATE

(mg/1)

Dl

 

Iritarea şi coroziunea pielii

D2

 

Iritarea şi coroziunea ochilor

D3

 

Efecte pe termen lung asupra sănătăţii

0

> 2000

> 2000

> 20

fără iritare

fără iritare

C - Cancerigen

1

> 300 - ≤ 2000

> 1000 - ≤ 2000

> 10 - ≤ 20

uşor iritant

uşor iritant

M - Mutagen

2

> 50 - ≤ 300

>200 - ≤ 1000

> 2 - ≤ 10

iritant

iritant

R - Toxicitate pentru reproducere

3

> 5 - ≤ 50

> 50 - ≤ 200

> 0,5 - ≤ 2

puternic iritant sau coroziv

 

3 A Corr. ( ≤ 4 h )

3B Corr. ( ≤ 1 h)

3C Corr. ( ≤ 3 min)

Puternic iritant

Ss - Sensibilizare pentru piele

Sr - Sensibilizant pentru sistemul respirator

A - Pericol de aspiraţie

T - Toxicitate sistemică pentru anumite organe-ţintă N – Neurotoxic

I - Imunotoxic

4

≤ 5

≤ 50

≤ 0,5

 

 

 

 

 

Coloana E                                  Interferenţe cu alte utilizări ale mării

E1

Alterare

E2

Efecte fizice asupra florei şi faunei şi asupra habitatelor bentonice

E3

Evaluare

numerică

Interferenţa cu pitorescul locurilor costiere

NT: Fără alterare

(negativ la testare)

T: Alterare

(pozitiv la testare)

Fp: Substanţe persistente care plutesc

0

tară interferenţă

fără avertizare

F : Substanţe care plutesc

1

jenare uşoară

avertizare fără închiderea locului

 

S : Substanţe care se scufundă

2

jenare moderata

posibilă închidere a locului

 

 

3

jenare extremă

închiderea locului

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6/156/2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini

 

În conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018 şi cu Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.236/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate,

având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în bâza prevederilor art. 3 şi ale art. 192 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii în educaţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 34/1999 privind înfiinţarea Institutului Limbii Române, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 lit. c) şi j) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.156/2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 1- - Începând cu anul universitar 2018-2019, anul pregătitor de limba română pentru candidaţii care doresc să se înscrie la programe de studii în limba română în învăţământul universitar sau postuniversitar se organizează şi funcţionează în instituţiile de învăţământ superior acreditate, în urma evaluării în vederea acreditării anului pregătitor de limba română, realizate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior (ARACIS), în baza metodologiei-cadru proprii.”

2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Instituţiile de învăţământ superior organizatoare, în anul universitar 2017-2018, a anului pregătitor de limba română, sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Instituţiile de învăţământ superior care nu figurează în anexă şi doresc să organizeze an pregătitor de limba română vor putea derula acest program numai după acreditarea acestora de către ARACIS.”

3. După articolul 8 se introduce anexa având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase

 

Bucureşti, 5 mai 2017.

Nr. 3.873.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 6.156/2016)

 

LISTA

instituţiilor de învăţământ superior care organizează anul pregătitor de limbă română

 

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE STAT

 

1.

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti

2.

Universitatea din Bucureşti

3.

Academia de Studii Economice din Bucureşti

4.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

5.

Universitatea din Bacău

6.

Universitatea „Transilvania” din Braşov

7.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

8.

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

9.

Universitatea „Ovidius” din Constanţa

10.

Universitatea din Craiova

11.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

12.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

13.

Universitatea din Oradea

14.

Universitatea din Piteşti

15.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

16.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

17.

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

18.

Universitatea „Valahia” din Târgovişte

19.

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

20.

Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş

21.

Universitatea de Vest din Timişoara

 

INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULAR

 

24.

Universitatea Româno-Americană din Bucureşti

25.

Universitatea „Spiru Haret din Bucureşti

22.

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti

23.

Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti

 

NOTĂ:

Pentru învăţământul preuniversitar, şcolile în care se organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române vor fi nominalizate de inspectoratele şcolare judeţene/ISMB.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea cu amendă şi retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii VSC INSURANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 26.04.2017, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului periodic efectuat la Societatea VSC INSURANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Ploieşti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 188, 1C, etaj 2, apartament 7, judeţul Prahova, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J29/234/2014, cod unic de înregistrare 32810900/2014 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare cu numărul RBK 769, reprezentată de către doamna Rozalia Mucerniuc, având funcţia de director executiv şi de doamna Oana-Christianna Atofani, având funcţia de administrator al societăţii,

şi a constatat următoarele:

a) Societatea VSC INSURANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. a prestat servicii în relaţia cu societatea LIG INSURANCE - S.A., care nu sunt în concordanţă cu prevederile art. 2 lit. C pct. 57 şi pct. 63 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare la data săvârşirii faptei, brokerul de asigurare oferind servicii asigurătorului în vederea participării la licitaţiile publice.

Au fost încălcate astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. d) şi ale art. 13 alin. (5) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, precum şi condiţiile de menţinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi h) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

b) Societatea VSC INSURANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., în perioada verificată, nu a respectat conţinutul şi funcţiunea contului 401 „Decontări cu asigurătorii şi re asigurătorii privind primele intermediate” prevăzut de anexa la Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi de anexa la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Au fost încălcate astfel prevederile cap. III pct. 2 „Planul de conturi pentru brokerii de asigurare” şi ale cap. VIII „Norme metodologice de utilizare a conturilor contabile pentru brokerii de asigurare” din Reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice asigurărilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile cap. 4 pct. 4,5.3, art. 245 alin. (1) din Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) şi f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

c) Societatea VSC INSURANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. a transmis, cu întârziere, la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.) numele, funcţia şi responsabilităţile stabilite pentru persoana desemnată cu prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor, precum şi „Procedura internă privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combaterea a finanţării actelor de terorism, precum şi a aplicării sancţiunilor internaţionale în temeiul dispoziţiilor, legilor şi normelor în vigoare”.

Persoana responsabilă cu aplicarea şi respectarea prevederilor legale în vigoare privind combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism nu deţine un document care să ateste pregătirea specializată în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism.

Au fost încălcate astfel prevederile art. 5 alin. (10), ale art. 6 alin. (1), (2) şi (4) din Normele privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008 coroborate cu prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

d) Societatea VSC INSURANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. a transmis cu întârziere la A.S.F. numele, funcţia persoanei care să aibă responsabilităţi în aplicarea şi respectarea sancţiunilor internaţionale.

Au fost încălcate astfel prevederile art. 9 alin. (2) din Normele privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sancţiunilor internaţionale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2009 coroborate cu prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

e) Societatea VSC INSURANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L. nu a întocmit Nomenclatorul arhivistic al societăţii, aprobat de către Arhivele Naţionale, şi nu deţine Registrul de evidenţă a intrărilor/ieşirilor unităţilor arhivistice.

Au fost încălcate astfel prevederile art. 7 şi ale art. 9 alin. (1) şi (2) din Norma Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind organizarea activităţii de arhivă la asigurători/reasigurători şi intermediari în asigurări şi/sau în reasigurări, coroborate cu prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - (1) în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. d)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiara, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu amendă în sumă de 10.000 lei (zece mii iei) Societatea VSC INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - REASIGURARE -

S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în Ploieşti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 188, 1C, etaj 2, apartament 7, judeţul Prahova, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J29/234/2014, cod unic de înregistrare 32810900/2014 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare cu numărul RBK 769, reprezentată de către doamna Rozalia Mucerniuc, având funcţia de director executiv, şi de doamna Oana-Christianna Atofani, având funcţia de administrator al societăţii.

(2) Amenda se face venit la bugetul de stat în cota de 50% şi se achită în contul IBAN nr. R033TREZ5212035010102XXX, deschis l8 Trezoreria Ploieşti, iar diferenţa de 50% se face venit la bugetul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi se achită în termen de 15 zile de la primirea deciziei, în contul IBAN nr. R074TREZ70020F350102XXXX, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.

(3) Dovada de plată a amenzii va fi prezentată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea acesteia.

(4) în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta decizie constituie titlu de creanţă. La data scadenţei, titlul de creanţă devine titlu executoriu, în baza căruia Autoritatea de Supraveghere Financiară va declanşa procedura silită de recuperare a creanţelor sale.

Art. 2. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea VSC INSURANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în social în Ploieşti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 188, 1C, etaj 2, apartament 7, judeţul Prahova, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J29/234/2014, cod unic de înregistrare 32810900/2014 şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare cu numărul RBK 769, reprezentată de către doamna Rozalia Mucerniuc, având funcţia de director executiv, şi de doamna Oana-Christianna Atofani, având funcţia de administrator al societăţii, şi radierea acesteia din secţiunea Aşi trecerea în secţiunea B din Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare, conform dispoziţiilor art. 3 şi art. 4 alin. (4) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 29/2015 privind Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor şi Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 3. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Gheorghe-Cornel Coca Constantinescu

 

Bucureşti, 16 iunie 2017.

Nr. 801.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.