MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 554/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 554         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 13 iulie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

166. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

 

627. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 216 din 4 aprilie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4041 alin. 1 şi art. 4042 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

482. - Hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

659. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.139/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Prahova, Sibiu şi Tulcea

 

660. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.225/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Cătunele din judeţul Gorj, nr. 367/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 1, 2, 11, 17, 18, 28 şi 43 din unitatea administrativ-teritorială Samarineşti, judeţul Gorj, şi nr. 368/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 13, 14, 15, 16, 79 şi 81 din unitatea administrativ-teritorială Borăscu, judeţul Gorj

 

1.548/C. - Ordin al ministrului justiţiei privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68 din 12 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 18 octombrie 2016, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc două noi puncte, cu următorul cuprins:

„- La articolul 2, litera f) a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«f) materiile fecale, în cazul în care acestea nu intră sub incidenţa alin. (2) lit. b), palele şi alte materii vegetale nepericuloase folosite pentru producerea de energie din biomasă prin procese ori metode care nu dăunează mediului şi nu pun în pericol sănătatea populaţiei.»

- La articolul 2, litera b) a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«b) subprodusele de origine animală, inclusiv produse transformate care intră sub incidenţa Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală), cu excepţia produselor care urmează să fie incinerate, depozitate sau utilizate într-o instalaţie de tratare sau de producere a biogazului ori a compostului;

2. La articolul I punctul 2, alineatul (5) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) În lipsa criteriilor stabilite la nivelul Uniunii Europene prevăzute la alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate decide, luând în considerare jurisprudenţa aplicabilă, pe baza unor studii de evaluare a impactului social/economic şi a efectelor asupra mediului realizate conform prevederilor legale în vigoare, cu respectarea prevederilor alin. (1)-(4), pentru fiecare caz în parte, dacă un anumit deşeu încetează să fie considerat ca atare.”

3. La articolul I punctul 5, alineatul (1) al articolului 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă.”

4. La articolul I punctul 6, alineatul (11) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(11) în vederea stimulării colectării separate a deşeurilor de la populaţie, autorităţile publice locale aplică, ca instrument economic, «plăteşte pentru cât arunci».”

5. La articolul 1 punctul 9, alineatul (2) al articolului 22 sa modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Operatorii economici care efectuează operaţii de colectare şi transport de deşeuri au obligaţia să livreze şi să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de sortare, tratare, reciclare şi depozitare, cu respectarea prevederilor art. 20.”

6. La articolul I, după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 131, cu următorul cuprins:

„131. La articolul 31, litera a) a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«a) să colecteze separat biodeşeurile, în vederea valorificării acestora;»“.

7. La articolul I punctul 15, alineatul (2) al articolului 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Toate autorizaţiile/autorizaţiile integrate de mediu pentru operaţiuni de incinerare sau coincinerare cu recuperare de energie a deşeurilor se emit cu condiţia ca valorificarea să se realizeze cu eficienţă energetică ridicată.”

8. La articolul I punctul 23, alineatul (1) al articolului 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - (1) Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 32, producătorii de deşeuri periculoase, operatorii economici care sunt autorizaţi pentru colectarea şi transportul deşeurilor periculoase sau care acţionează în calitate de comercianţi de deşeuri ori brokeri sunt obligaţi să asigure evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, precum şi a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare, respectiv operaţiunii de valorificare sau eliminare a deşeurilor, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, şi să opună la dispoziţia autorităţilor competente de control, la cererea acestora.”

9. La articolul I, după punctul 23 se introduc două noi puncte, punctele 231 şi 232, cu următorul cuprins:

231. La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 50. - (1) Autoritatea competentă de decizie şi control în domeniul gestionării deşeurilor este Ministerul Mediului.»

232. La articolul 51, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 51. - Ministerul Mediului are următoarele atribuţii;»“.

10. La articolul I, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 241, cu următorul cuprins:

241. La articolul 56, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 56. - Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale are următoarele atribuţii:»“.

11. La articolul I, după punctul 27 se introduc trei noi puncte, punctele 271-273, Cu următorul cuprins:

„271. La articolul 61, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se realizează, după caz, de comisari şi persoane împuternicite din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, Gărzilor forestiere, structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene, conform atribuţiilor stabilite prin lege.»

272. La articolul 61, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

«(21) Constatarea corectitudinii datelor transmise Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului potrivit dispoziţiilor art. 49 alin. (1) se realizează de către comisari din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.»

273. La articolul 63, partea Introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 63. - (1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 ani la 5 ani sau cu amendă următoarele fapte:»“.

12. La articolul I, după punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 281, cu următorul cuprins:

„281. La anexa nr. 1, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«7. colectare separată - colectarea în cadrul căreia un flux de deşeuri este păstrat separat în funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita valorificarea sau tratarea specifică a acestora;»“.

13. La articolul I, după punctul 30 se introduce un nou punct, punctul 301, cu următorul cuprins:

„301. La anexa nr. 3, poziţia R3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«R3 - reciclarea/valorificarea substanţelor organice care nu sunt utilizate ca solvenţi (inclusiv compostarea şi alte procese de transformare biologică sau termochimică). Aceasta include şi gazeificarea şi piroliza care folosesc componentele ca produse chimice;»“.

14. La articolul III se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, activitatea de gestionare a uleiurilor uzate se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 12 iulie 2017.

Nr. 166.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 11 iulie 2017.

Nr. 627.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 216

din 4 aprilie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4041 alin. 1 şi art. 4042 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4041 alin. 1 şi art. 4042 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865, excepţie ridicată de Societatea Termorom - SA. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 3.289/211/2016 al Judecătoriei Cluj-Napoca - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 525D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, procedura de citare fiind legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosarul cauzei, partea Biroul Executorului Judecătoresc Stolnean Romeo Marius a transmis, în copie, dosarul execuţional.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care formulează concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, arată că motivele invocate de autoarea excepţiei de neconstituţionalitate nu sunt veritabile critici de neconstituţionalitate, ci reprezintă aspecte ce ţin de aplicarea textelor legale criticate. Astfel, autoarea excepţiei face o analiză comparativă a celor două dispoziţii legale şi, apoi, dezvoltă o serie de situaţii ipotetice în care textele legale nu ar putea fi aplicate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 6 aprilie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 3.289/211/2016, Judecătoria Cluj-Napoca - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4041 alin. 1 şi art. 4042 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865, excepţie ridicată de Societatea Termorom - S.A. din Cluj-Napoca într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri de întoarcere a executării silite prin restabilirea situaţiei anterioare executării.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că textele legale criticate încalcă principiul clarităţii şi previzibilităţii normei juridice, întrucât nu sunt corelate, în acest sens se arată că art. 4041 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865 face referire la desfiinţarea a însăşi executării silite, iar art. 4042 alin. 1 din Cod face referire la desfiinţarea actelor de executare. Aşadar, sintagma „însăşi executarea silită” din cuprinsul art. 4041 alin. (1) din Codul de procedură civilă din 1865 este neclară şi imprevizibilă, justiţiabilul neştiind cum să interpreteze această sintagmă, în sensul că se referă la toate actele de executare sau doar la actul de executare principal. Prin urmare, instanţele trebuie să interpreteze sensul acestei sintagme şi să coreleze dispoziţiile legale criticate în care se face trimitere la anularea actelor de executare,

7. Se mai arată că textele legale criticate încalcă accesul liber la justiţie prin aceea că există situaţii în care accesul debitorului la instituţia întoarcerii executării apare ca fiind singura cale de a recupera un prejudiciu suferit ca urmare a unor acte de executare efectuate nelegal. Restrângerea aplicabilităţii normelor legale criticate doar la situaţiile în care este desfiinţat titlul executoriu sau întreaga executare silită aduc o ingerinţă gravă în dreptul persoanei de a obţine repunerea în situaţia anterioară.

8. Totodată, se mai susţine că este încălcat şi dreptul de proprietate privată, întrucât dispoziţiile legale criticate exceptează cererile privitoare la întoarcerea parţială a executării ca urmare a anulării unui singur act de executare. Or, o dispoziţie legală care apără dreptul de proprietate al unor persoane, fără a asigura o protecţie asemănătoare altor persoane în situaţii similare, contravine principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii.

9. În final, se solicită să se constate că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale doar în măsura în care permit admiterea unei cereri de întoarcere a executării silite şi în situaţia în care a fost anulat un singur act de executare, act de executare principal.

10 Judecătoria Cluj-Napoca - Secţia civilă apreciază că textele legale criticate sunt constituţionale.

11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şt Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

12. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate ca fiind inadmisibilă, întrucât motivul de neconstituţionalitate invocat nu priveşte prevederile legale criticate, ci aplicarea acestora la cauza dedusă judecăţii.

13. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, înscrisurile depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

14. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

15. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 4041 alin. 1 şi art. 4042 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865, care au următorul cuprins:

- Art. 4041 alin. 1: „în toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau însăşi executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia.”;

- Art. 4042 alin, 1: „în cazul în care instanţa judecătorească a desfiinţat titlul executoriu sau actele de executare, la cererea celui interesat, va dispune, prin aceeaşi hotărâre, şi asupra restabilirii situaţiei anterioare executării. “

16. Curtea observă că dispoziţiile legale criticate au fost abrogate prin art. 83 lit. a) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012. Însă, ţinând seama că dispoziţiile legale criticate continuă să producă efecte în cauza de faţă, conform Deciziei Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmează să analizeze dispoziţiile legale criticate.

17. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (5) în componenta sa referitoare la claritatea, precizia şi previzibilitatea normei juridice, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 44 privind dreptul de proprietate privată şi art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.

18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că autoarea acesteia nu realizează o veritabilă critică de neconstituţionalitate, problema pe care o ridică implicând modul de aplicare şi interpretare a dispoziţiilor legale criticate de către instanţele de judecată în sensul că, pentru a se uza de procedura întoarcerii executării silite, este suficientă anularea unui singur act de executare sau este necesară anularea întregii executări silite, aspect care, potrivit art. 2 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, excedează competenţei instanţei constituţionale.

19. Potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 „Sunt neconstituţionale prevederile actelor[...] care încalcă dispoziţiile sau principiile Constituţiei1 , alin. (3) al aceluiaşi articol stabilind că instanţa constituţională „se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată

20. Curtea Constituţională a statuat, în mai multe rânduri, că nu intră în atribuţiile sale cenzurarea aplicării legii de către instanţe, controlul judecătoresc realizându-se exclusiv în cadrul sistemului căilor de atac prevăzut de lege. În acest sens, potrivit art. 126 alin. (1) din Constituţie, „Justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege”  (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 442 din 15 aprilie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 6 mai 2008).

21. În consecinţă, prevederile de lege criticate nu pot forma obiect al controlului de constituţionalitate, sub aspectul invocat, excepţia fiind inadmisibilă.

22. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4041 alin. 1 şi art. 4042 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865, excepţie ridicată de Societatea Termorom - S.A. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 3.289/211/2016 al Judecătoriei Cluj-Napoca - Secţia civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Cluj-Napoca - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 4 aprilie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. .- Anexa nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Public, prin unităţile de parchet subordonate, conform anexei nr. 1. după cum urmează:

a) la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Direcţia Naţională Anticorupţie, se actualizează valoarea de inventar la nr. MF 153287 şi nr. MF 106810, conform anexei nr. 1.1;

b) la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, se actualizează valoarea de inventar la nr. MF 39872, conform anexei nr. 1.2;

c) la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, se actualizează valoarea de inventaria nr. MF 106846, conform anexei nr. 1.3;

d) la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, se actualizează valoarea de inventar la nr. MF 38921, datele de identificare şi valoarea de inventar la nr. MF 161103, datele de identificare şi valoarea de inventar la nr. MF 161104, datele de identificare şi valoarea de inventar la nr. MF 161105, imobilul cu nr. MF 38920 se comasează la nr. MF 38921 şi îşi actualizează datele de identificare, precum şi valoarea de inventar, conform anexei nr. 1.4;

e) la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar la nr. MF 37659 şi nr. MF 37660 şi valoarea de inventar la nr. MF 37662, conform anexei nr. 1.5;

f) la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, se actualizează datele de identificare şi valoarea de inventar la nr. MF 37212, conform anexei nr. 1.6;

g) la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, se actualizează valoarea de inventar la nr. MF 161096, conform anexei nr. 1.7.

2. Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor înscrise în domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Public, prin unităţile de parchet subordonate, a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2:

a) nr. MF 27660 - imobilul denumit Parchetul de pe lângă Judecătoria Dragomireşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.1;

b) nr. MF 27661 - imobilul denumit Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuş, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.1;

c) nr. MF 26787 - imobilul denumit Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.2;

d) nr. MF 26789 - imobilul denumit Parchetul de pe lângă Judecătoria Lieşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.2;

e) nr. MF 38171 - imobilul denumit Parchetul de pe lângă Judecătoria Beclean, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.3;

f) nr. MF 160728 - parţial - imobilul denumit Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.4.

3. Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Public, prin unităţile de parchet subordonate, a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3. după cum urmează;

a) la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, clădire şi teren - sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Scorniceşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.1;

b) la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, prin Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea, clădire - sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 3.2.

Art. II. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul justiţiei,

Solia Mariana Moţ,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 6 iulie 2017.

Nr. 482.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

privind actualizarea imobilelor şi terenurilor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la care s-au modificat valorile, suprafeţele etc. ca urmare a executării lucrărilor de consolidare, reevaluare, modernizare sau reparaţii capitale, finanţate din fonduri alocate de la bugetul de stat

 

DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE

 

ANEXA Nr. 1.1

 

1. Ordonator principal de credite

4364748

MINISTERUL PUBLIC

2. Ordonatorul secundar de credite

14838148

DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE

3. Ordonatorul terţiar de credite

 

 

 

Nr. MF

Cod

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii) darii în folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizai al bunurilor din domeniul public al stalului (lei)

Valoarea de inventar actualizată (lei)

Situaţia juridică

lip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

153287

8.29.08

Clădire DNA Constanţa

Construcţie: clădire + anexă garaj; Sc = 176,64 mp,

Sd = 355,30 mp,

Su = 302 mp, regim înălţime: P + 1E, CF 273

N - str. Ion Corvin

E - proprietate privată

S - proprietate privată

V - proprietate privată

România,

judeţul Constanţa,

Constanţa,

str. Ion Corvin nr. 7

2006

587.964,20

691.916,00

HG 773/2007

În administrare

Imobil

S teren = 302,40 mp

417.618,20

330.652,00

TOTAL

1.005.582,40

1.022.568,00

 

106810

8.29.08

Clădire DNA Bucureşti

Corp C1 - DS + P + 2 + terasă,

Sc = 3.040 mp,

Sd = 15 039 mp,

Corp C2 - clădire pază - parter,

Sc = Sd = 54 mp,

Corp C3 - post gaze - Sc = Sd = l8 mp.

Corp C4 - post trafo - Sc = Sd = 9 mp, supraf. teren 7.027 mp,

CF 241377,

nr. cadastral 241377

N - str. Ştirbei Vodă

E - str. General Cristescu

S - grădiniţă - M. Apărării - proprietate M. Apărării

Ţara: România,

municipiul Bucureşti,

str. Ştirbei Vodă nr. 79-81,

 sectorul 1

2015

30.086.960,59

20.205.916,00

HG 84/10.02.2015,

HG 311/2007

În administrare

Imobil

S teren = 7.027 mp

12.143.246,90

22.572.766,00

TOTAL

42.230.207,49

42.778.682,00

 

TOTAL GENERAL ANEXA 1.1

43.801.250,00

 

 

ANEXA Nr. 1.2

 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CONSTANŢA

 

1. Ordonator principal de credite

4364748

MINISTERUL PUBLIC

2. Ordonatorul secundar de credite

16688039

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CONSTANŢA

3. Ordonatorul terţiar de credite

4804636

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANŢA

 

Nr. MF

Cod

clasificare

Denumire

Dale de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei)

Valoarea da inventar actualizată (lei)

Situaţia juridică

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

39872

8.29.10

Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa

Clădire;

Sc = 2.195 mp, P + 2E + M,

CF 50357

N - CJ Pensii

E - bd. Tomis

S - CMJ Constanţa

V - Alei. teatru

România,

judeţul Constanţa,

MRJ Constanţa,

str. Mircea cel Bătrân nr. 108

1961

1.241.857,00

10.419.749,11

Decizia nr. 880/03.08.1961, PVRK 382/12.01.2016

În administrare

Imobil

TOTAL

1,241.857,00

10.419.749,11

 

TOTAL GENERAL ANEXA 1.2

10.419.749,11

 

 

ANEXA Nr. 1.3

 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI

 

1. Ordonator principal de credite

4364748

MINISTERUL PUBLIC

2. Ordonatorul secundar de credite

16734054

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI

3. Ordonatorul terţiar de credite

 

 

 

Nr. MF

Cod

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii./ dării în folosinţa

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

(lei)

Valoarea da inventar actualizată (lei)

Situaţia juridică

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

106846

8.28.08

Imobil (garaj + teren) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi

Construcţie = Garaj;

Str. Sărăriei,

str. Mărăşti,

S - Sărăriei – SRTVR - TVR Iaşi

România,

judeţul Iaşi,

localitatea Iaşi,

Str. Sărăriei nr. 200

2014

1.200,00

12.082,00

HG 693/2014,

HG 156/2016,

CF 143659, nr. cad. 17263/2

În administrare

Imobil

S teren =4,058 mp

13.893,77

1.324.142,00

TOTAL

15.093,77

1.336.224,00

 

TOTAL GENERAL ANEXA 1.3

1.336.224,00

 

 

ANEXA Nr. 1.4

 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL IAŞI

 

1. Ordonator principal de credite

4364748

MINISTERUL PUBLIC

2. Ordonatorul secundar de credite

16734054

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI

3. Ordonatorul terţiar de credite

45414572

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL IAŞI

 

Nr. MF

Cod

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii; dării în folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

(lei)

Valoarea de inventar actualizată (lei)

Situaţia juridică

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

38921

8.29.10

Parchetul de pe lângă Tribunalul şi Judecătoria Iaşi

Clădire S+P+3

C.A. Iaşi, prop. primărie,

str. V. Conta, prop. particulară

Ţara: România;

judeţul Iaşi:

MRJ Iaşi;

str. Vasile Conta nr. 28

1995

3.253.022,00

4.591.314,00

PV 24/176/1960, PV5.208/X/1995,

Decizia civilă nr. 416/2011,

Sentinţa civilă nr. 4.886/2010

În administrare

imobil

S teren = 1.016,18 mp

1.035.384,00

1.980.289,00

TOTAL

4.288.406,00

6.571.603,00

 

Nr. MF 38920 se comasează cu nr. MF 38921

8.29.10

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi

Clădire S+P+2

Prop. primărie, clădire parchet, prop. particulară

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

MRJ Iaşi:

str. Vasile Conta nr. 28

1960

6.500.102,00

7.339.430,00

HCM 906/1956

În administrare

 

38921

8.29.10

Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi

Imobil sediu rezultat în urma comasării nr. MF 38920 cu 338921: C1 = Clădire Sc = 516,57 mp,

Sd = 1.369,09 mp,

Su = 1,244,63 mp,

Regim înălţime: = S+P+2E,

C2 = Clădire Sc = 162,43 mp,

Sd = 724.18 mp,

Su = 658,35 mp,

Regim înălţime: S+P+3E, CF152998

C.A. Iaşi, prop. primărie,

str. V. Conta, prop. particulară

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

MRJ Iaşi;

str. Vasile Conta nr. 28

1995

9.753.124,00

11.930.744,00

HCM 906/1956,

PV 24/176/1960, PV5208/X/1995

Decizia civilă nr. 416/2011,

Sentinţa civilă nr. 4.886/2010, HG 156/10.03.2016

În administrare

imobil

Steren = 1.016,18 mp

 

 

 

1.035.384,00

1.980.289,00

 

 

 

TOTAL

10.788.508,00

13.911.033,00

 

161103

8.29.10

Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani

Construcţie Sc = 332,00 mp,

Sd = 918,44 mp,

Su = 834 mp,

Regim înălţime: S+P+1 CF 61747-C1

Proprietăţi primărie

România,

judeţul Iaşi,

localitatea Paşcani,

str. Ştefan cel Mare nr. 13

2012

2.461.694,00

1.518.297,00

PV 152/X/7/2012,

HG 156/10.03.2016

În administrare

Imobil

161104

8.29.10

Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău

Construcţie Sc = 205,00 mp,

Sd = 39074 mp,

Su = 355,22 mp,

Regim înălţime: P+1+M CF 60449-C1

Proprietăţi primărie

România,

judeţul Iaşi,

localitatea Hârlău,

str. Gh. Doja nr. 2A

2011

1.701.445,00

1.275.377,00

PV1/2011,

HG156/10.03.2016

În administrare

Imobil

161105

8.29.10

Locuinţe de serviciu

Apartament 2 camere 46,76 mp,

CAD 1.525/1774/24

Imobile

România,

judeţul Iaşi,

localitatea Iaşi.

bd. Carol I nr. 40, bl. B2, et. 4, ap. 24

2000

128.328,00

157.487,00

Contract de vânzare cumpărare nr. 26900/2000,

HG 156/10.03.2016

În administrare

Imobil

TOTAL GENERAL ANEXA 1.4

15.079.975,00

16.862.194,00

 

 

ANEXA Nr. 1.5

 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VASLUI

 

1. Ordonator principal de credite

4364748

MINISTERUL PUBLIC

2. Ordonatorul secundar de credite

16734054

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI

3. Ordonatorul terţiar de credite

4359610

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VASLUI

 

Nr. MF

Cod

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizai al bunurilor din domeniul public al statului

(lei)

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Situaţia Juridică

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

37659

8.29.10

Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui

Construcţie din cărămidă;

Sc = 543 mp,

Sd = 1.293 mp,

Su = 1.034,09 mp,

Regim înălţime: S+P+1

N - proprietate privată

E – str. M. Kogălniceanu

S - Consiliul Judeţean Vaslui, Centrul de Informare Europeană

V - proprietate privată

România,

judeţul Vaslui,

str. Mihail Kogălniceanu nr. 31

1971

3.557.787,00

3.533.238,00

Ordin nr. 37/1971 al Consiliului Securităţii Statului

În administrare

Imobil

şi teren

S teren = 3.577 mp

292.693,00

290.673,00

TOTAL

3.850,480,00

3.823.911,00

 

37660

8.29.10

Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi

Construcţie din cărămidă;

Sc = 341 mp,

Sd = 341 mp,

Su = 144,13 mp,

Regim înălţime: P CF 72598

N - Teatrul de vară

E - proprietate privată

S - Str. Teilor

V - parc

România,

judeţul Vaslui,

municipiul Huşi,

str. Alexandru Giugaru nr. 1

1996

832.440,00

826.696,00

HG 366/1996

În administrare

Imobil

şi teren

S teren = 1.356 mp

39.639,00

39.366,00

TOTAL

872.079,00

866.062,00

 

37662

8.29.10

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad

Construcţie din cărămidă;

Su = 557 mp,

Regim înălţime: S+P+2

N - bloc de locuinţe

E - drum naţional

S - bloc de locuinţe V-piaţa agroailmentara

România,

judeţul Vaslui,

municipiul Bârlad,

Bd. Republicii nr. 277

2000

827.267,00

821.559,00

Ordin nr. 5.718/2000

În administrare

Imobil

TOTAL GENERAL ANEXA 1.5

5.549.826,00

5.511.532,00

 

 

ANEXA Nr. 1.6

 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CRAIOVA - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL DOLJ

 

Nr. MF

Cod

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar a bunului imobil înscris în inventarul centralizai al bunurilor din domeniul public al statului

(lei)

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Situaţia Juridică

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

37212

8.29.10

Parchetul de pe lângă Judecătoria Băileşti

Construcţie:

Sc = 76 mp,

Sd = 594 mp,

Su = 430,70 mp,

Regim înălţime: D+P+2E,

CF 3Q855-C1-U 2/2015

N - persoană fizică

E - Str. Victoriei nr. 46

S - persoană fizică

V - persoană fizică

România,

judeţul Dolj,

localitatea Băileşti,

Str. Victoriei nr. 46

1983

566.239,17

559.000,00

Decizia nr. 42 21.02.1977,

H.G. 388/27.05.2016

În administrare

Imobil

S teren = 658,22 mp

108.943.18

30.500,00

TOTAL

675.182,35

589.500,00

 

TOTAL GENERAL ANEXA 1.6

589.500,00

 

 

ANEXA Nr. 1.7

 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

 

1. Ordonator principal de credite

4364748

MINISTERUL PUBLIC

2. Ordonatorul secundar de credite

16656886

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ

3. Ordonatorul terţiar de credite

4426778

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

 

Nr. MF

Cod

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventară bunului imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

(lei)

Valoarea da inventar actualizata

(lei)

Situaţia juridică

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

161096

8.29.10

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud

Clădire din beton şi cărămidă, finisaj exterior cu sistem temnoizolant, placat cu panouri de tip alucobond, terasă necirculabilă, hidroizolantă SD 2.037,6 mp,

SC - 493,3 mp

N - Agenţia de Mediu, parc municipal,

S - str. I. Raţiu,

E - Hotel Metropolis,

V - proprietăţi

Bistriţa,

str. I. Raţiu nr. 7

2013

5.358.297,00

5.250.796,00

Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1 din 6.02.2013 şi Hot. Cons. Local al Municipiului Bistriţa nr. 224/2007 pentru teren CF nr. 52431 Top: 2496/1,2496/4, 2496/3,

HG 156/2016

În administrare

Imobil

S teren = 813 mp

365.850.00

364.907,00

TOTAL

5.724.147,00

5.615.147,00

 

TOTAL GENERAL ANEXA 1.7

5.615.147,00

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor/terenurilor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin hotărâre a Guvernului

 

ANEXA Nr. 2.1

 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MARAMUREŞ

 

 

1. Ordonator principal de credite

4364748

MINISTERUL PUBLIC

2. Ordonatorul secundar de credite

16656886

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ

3. Ordonatorul terţiar de credite

3695018

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MARAMUREŞ

 

Nr. MF

Cod

clasificare

Denumire

Date ele identificare

Anul

Dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(în lei)

Situaţia juridică

Situaţia Juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

27660

8.29.08

Parchetul de pe lângă Judecătoria Dragomireşti

Clădire la etajul I cu 7 camere, 2 holuri, din cărămidă

 

Ţara: România;

judeţul Maramureş;

oraşul Dragomireşti, nr. 933

1992

0

Transferat de la Consiliul Popular Dragomireşti

 

 

imobil

27661

8.29.08

Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuş

Clădire la et. I cu 3 apartamente,

din cărămidă

 

Ţara: România;

judeţul Maramureş;

oraşul Târgu Lăpuş;

Piaţa Eroilor nr. 27

1993

0

Hot. nr. 20/1993 a Consiliului Popular Târgu Lăpuş

 

 

imobil

 

ANEXA Nr. 2.2

 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL GALAŢI - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GALAŢI

 

1. Ordonator principal de credite

4364748

MINISTERUL PUBLIC

2. Ordonatorul secundar de credite

16760720

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL GALAŢI

3. Ordonatorul terţiar de credite

3127468

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL GALAŢI

 

Nr. MF

Cod

clasificaţie

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(în lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26787

8.29.10

Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci

Clădire cu fundaţie, monument istoric Sc = 271 mp

Proprietăţi particulare

România,

judeţul Galaţi,

municipiul Galaţi,

str. Ioan Pelrovici nr. 2

Tecuci

1996

785.342,00

Hot. nr. 5 a Consiliului Local Tecuci 28.02.1996

În administrare

În folosinţă

imobil

26789

8.29.10

Parchetul de pe lângă Judecătoria Lieşti

Clădire în supr. 300 mp + magazie 60 mp,

S totală teren 1.960 mp

Biserica baptistă, grădiniţă

România

Judeţul Galaţi,

comuna Lieşti

1998

42.597,73

HG nr. 225/1998 ieşire

HCL 1/2009

În administrare

În folosinţă

imobil

 

ANEXA Nr. 2.3

 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

 

1. Ordonator principal de credite

4364748

MINISTERUL PUBLIC

2. Ordonatorul secundar de credite

16656886

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ

3. Ordonatorul terţiar de credite

4426778

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

 

Nr. MF

Cod

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

Dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(în lei)

Situaţia Juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

în administrară/ concesiune

Concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

38171

8.29.08

Parchetul de pe lângă Judecătoria Beclean

Clădire din piatră

Primăria

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 92,

oraşul Beclean,

judeţul Bistriţa-Năsăud

1993

0

HCL13/1993,

HCL 2/26.01.1993 al Consiliului Local Beclean

În administrare

În folosinţă gratuită

imobil

 

ANEXA Nr. 2.4

 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ

 

1. Ordonator principal de credite

4364748

MINISTERUL PUBLIC

2. Ordonatorul secundar de credite

16656886

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CLUJ

3. Ordonatorul terţiar de credite

4722439

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ

 

Nr. MF

Cod

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

Dobândirii/ dării în folosinţa

Valoarea de inventar

(în lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

160728

8.29.10

Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj

Ieşire parţială -. Alte active fixe

 

România;

judeţul: Cluj;

Cluj-Napoca;

str. Piaţa Ştefan cel Mare nr. 1-3

2015

173,00

HG 497 din 01/07/2015

În administrare

 

imobil

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor/terenurilor care se Introduc în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin hotărâre a Guvernului

 

ANEXA Nr. 3.1

 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CRAIOVA - PARCHETUL DE LÂNGĂ TRIBUNALUL OLT

 

1. Ordonator principal de credite

4364748

MINISTERUL PUBLIC

2. Ordonatorul secundar de credite

16739531

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CRAIOVA

3. Ordonatorul terţiar de credite

5102257

PARCHETUL DE LÂNGĂ TRIBUNALUL OLT

 

Nr. MF

Cod

clasificară

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(în lei)

Situaţia juridică

Situaţia Juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz. pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

8.29.10

Parchetul de pe lângă Judecătoria Scorniceşti

Clădire cărămidă S + P + 2E şi BA învelit cu ţiglă ceramică + Teren 950 mp

Propr. particulare

Judeţul Olt,

localitatea Scorniceşti,

Bd. Muncii nr. 78

2006

1.963.144,32

Decizie 35/1996, Consiliul Judeţean Olt

PV 440/X/6 din 26.01.2009

În administrare

În comun cu nr. MF 37897 Ministerul Justiţiei

imobil

 

ANEXA Nr. 3.2

 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL GALAŢI - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VRANCEA

 

1. Ordonator principal de credite

4364748

MINISTERUL PUBLIC

2. Ordonatorul secundar de credite

16760720

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL GALAŢI

3. Ordonatorul terţiar de credite

4447169

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VRANCEA

 

Nr. MF

Cod

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(în lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz. pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

8.29.10

Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea

Clădire sediu birouri, regim de înălţime demisol + parter + 2 etaje + mansardă = 663,35 mp (desf.); ds + p + 2e +

% m = 1.257,5 mp (desf.)

total suprafaţă desfăşurată = 3.098,97 mp,

Sc = 706 mp,

CF 51110-C1

N - Colegiul Naţional „Cuza”,

E - teren domeniul public Primăria Focşani,

S - teren şi clădire aparţinând Primăriei Focşani,

V - proprietăţi private

România,

judeţul Vrancea, municipiul Focşani,

str. Cuza Vodă nr. 43 A

2015

9.296.448,00

Autorizaţie construcţie nr. 499/03.10.2011,

Proces-verbal - recepţie la terminarea lucrărilor nr. 134 din 8.12.2015

În administrare

În administrare

imobil

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.139/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din

judeţele Prahova, Sibiu şi Tulcea

 

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliara emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă numerele curente 3, 4 şi 5 din anexa nr. 1, precum şi anexele nr. 4, 5 şi 6 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1 139/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Prahova, Sibiu şi Tulcea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 756 din 28 septembrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 30 iunie 2017.

Nr. 659.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru abrogarea ordinelor directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.225/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Cătunele din judeţul Gorj, nr. 367/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 1, 2,11,17,18, 28 şi 43 din unitatea administrativ-teritorială Samarineşti, judeţul Gorj şi nr. 368/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 13,14,15,16, 79 şi 81 din unitatea administrativ-teritorială Borăscu, judeţul Gorj

 

În temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul generai al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.225/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Cătunele din judeţul Gorj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 11 octombrie 2016;

b) Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 367/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 1, 2, 11, 17, 18, 28 şi 43 din unitatea administrativ-teritorială Samarineşti, judeţul Gorj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 24 aprilie 2017;

c) Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 368/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din sectoarele cadastrale 13, 14, 15, 16, 79 şi 81 din unitatea administrativ-teritorială Borăscu, judeţul Gorj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 24 aprilie 2017.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 30 iunie 2017.

Nr. 660.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

 

În temeiul art. 11 alin. (7) şi (12) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 991/2013 privind aprobarea şcolarizării anuale a 20 de persoane din Republica Moldova în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,

în conformitate cu art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

 

Bucureşti, 7 iunie 2017.

Nr. 1.548/C.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.