MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 555/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 555         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 13 iulie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 318 din 9 mai 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură penală şi art. 411 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 320 din 9 mai 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură penală şi art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

727. - Ordin al ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa IV la MARPOL (Zona specială Marea Baltică şi modelul Certificatului ISPP), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.274(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

18. - Normă privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea societăţilor de asigurare şi reasigurare şi brokerilor de asigurare

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 318

din 9 mai 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură penală şi art. 411 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură penală şi art. 411 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Faur Nistor Isai în Dosarul nr. 10.232/55/2015 al Tribunalului Arad - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 575D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, nefiind încălcate dispoziţiile constituţionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 20 aprilie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 10.232/55/2015, Tribunalul Arad - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură penală şi art. 411 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Faur Nistor Isai într-o cauză având ca obiect soluţionarea unui apel formulat împotriva sentinţei civile nr. 5.977 din 5 noiembrie 2015 a Judecătoriei Arad având ca obiect soluţionarea contestaţiei la executare formulată în contradictoriu cu Biroul Executorului Judecătoresc Dacian Hadrian Gagea şi Penitenciarul Arad.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, deoarece obligaţia impusă în penitenciar de a se tunde şi bărbieri regulat îi pune viaţa în pericol prin boli transmisibile de la maşina de tuns, folosită pentru toţi deţinuţii. De asemenea se mai arată că aceste dispoziţii nu îi permit să îşi apere drepturile în faţa unei instanţe independente.

6. Tribunalul Arad - Secţia I civilă opinează că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 411 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă este întemeiată, deoarece, în litigiul pendinte, prezentarea deţinutului în faţa instanţei civile nu ţine exclusiv de voinţa acestuia, ci de îndeplinirea sarcinilor de serviciu a persoanelor învestite cu atribuţia de a-l aduce în faţa instanţei. Or, în situaţia în care deţinutul, deşi nu a solicitat judecarea în lipsă, nu este adus în instanţă de către organele abilitate, atunci i se neagă acestuia orice cale de a-şi susţine cererile în faţa unui judecător, absenţa sa fiind determinată de refuzul organelor de a-l prezenta şi nicidecum de propria culpă.

7. Cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură penală, instanţa apreciază că este neîntemeiată.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

9. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Astfel, dispoziţiile art. 411 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă referitoare la suspendarea voluntară a cauzei au caracter imperativ şi sunt menite să sancţioneze culpa procesuală a părţilor care nu mai stăruie în judecarea cauzei, având ca efect oprirea cursului procesului şi, în egală măsură, respectarea principiilor disponibilităţii şi contradictorialităţii. De asemenea, dispoziţia care permite instanţei să judece cauza în lipsa părţilor, în situaţia în care cel puţin una dintre acestea solicită acest lucru, dă expresie dreptului la un proces echitabil, fiind menită să asigure soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil.

10. În ipoteza în care persoana încarcerată nu se poate prezenta în faţa instanţei dintr-o împrejurare mai presus de voinţa acesteia - neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu ale angajaţilor locului de deţinere -, partea care nu este prezentă în faţa instanţei la termenul la care se judecă procesul nu se află în culpă. În acest caz sunt aplicabile prevederile art. 186 din Codul de procedură civilă referitoare la repunerea în termen şi care reprezintă o garanţie a respectării drepturilor constituţionale. În acest sens, partea trebuie să dovedească, pe de o parte, existenţa unei împrejurări obstacol care exclude culpa sa şi, pe de altă parte, survenirea acestei împrejurări în interiorul termenului legal.

11. Totodată, în Codul de procedură civilă sunt instituite o serie de alte dispoziţii aplicabile deţinuţilor-cum sunt cele ale art. 155 alin. (1) pct. 11 care stabilesc faptul că aceştia sunt întotdeauna citaţi la locul de deţinere, cele ale art. 161 alin. (6) în conformitate cu care înmânarea citaţiilor şi a celorlalte acte de procedură destinate deţinuţilor se face la administraţia închisorii sau cele ale art. 229 alin. (4) care statuează că deţinuţii sunt citaţi la fiecare termen, toate acestea constituindu-se în veritabile garanţii pentru respectarea drepturilor constituţionale şi procesuale ale persoanelor private de libertate.

12. În sfârşit, Guvernul mai arată că legea sancţionează, în diferite forme, conduita persoanelor care nu îşi îndeplinesc ori îşi îndeplinesc în mod defectuos atribuţiile de serviciu, cum este cazul ipotezei descrise de autorul excepţiei de neconstituţionalitate.

13. Cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură penală, Guvernul susţine că, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie, competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt stabilite prin lege. Executarea dispoziţiilor din hotărârea penală privitoare la despăgubirile civile şi la cheltuielile judiciare se face potrivit legii civile întrucât, cu excepţia izvorului acestor despăgubiri care, în cazul art. 581 din Codul de procedură penală, este o hotărâre penală, nu există nicio diferenţă majoră de regim juridic între despăgubirile stabilite printr-o hotărâre penală şi cele stabilite printr-o hotărâre a unei instanţe civile, care ar putea justifica existenţa unei proceduri de executare diferite faţă de cea reglementată de legea civilă - dreptul comun în materia executării.

14. Modalitatea unitară de reglementare a procedurii de executare a despăgubirilor civile şi a cheltuielilor judiciare cuvenite părţilor, inclusiv sub aspectul competenţelor executorului judecătoresc, nu încalcă niciuna dintre dispoziţiile constituţionale invocate de către autorul excepţiei, motiv pentru care se apreciază că susţinerile acestuia sunt neîntemeiate.

15. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

16. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

17. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 581 din Codul de procedură penală cu denumirea marginală Despăgubirile civile şi cheltuielile judiciare şi ale art. 411 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă cu denumirea marginală Suspendarea voluntară, care au următorul conţinut:

- Art. 581 din Codul de procedură penală: „Dispoziţiile din hotărârea penală privitoare la despăgubirile civile şi la cheltuielile judiciare cuvenite părţilor se execută potrivit legii civile.”;

- Art. 411 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă: „(1) Judecătorul va suspenda judecata: [...]

2. când niciuna dintre părţi, legal citate, nu se înfăţişează la strigarea cauzei. Cu toate acestea, cauza se judecă dacă reclamantul sau pârâtul a cerut în scris judecarea în lipsă.”

18. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 - Statul român, art. 11 - Dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 20 - Tratatele internaţionale privind drepturile omului şi art. 21- Accesul liber la justiţie şi art. 25 - Libera circulaţie, precum şi prevederile art. 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitoare la Dreptul la un recurs efectiv.

19. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prin contestaţia la executare înregistrată la data de 14 august 2015 pe rolul Judecătoriei Arad - Secţia civilă, petentul Faur Nistor Isai a solicitat în contradictoriu cu intimaţii Biroul Executorului Judecătoresc Gagea Hadrian Dacian şi Penitenciarul Arad obligarea acestora de a pune în executare titlul executoriu constând în Sentinţa penală nr. 1.107 din 22 aprilie 2008 pronunţată de Judecătoria Arad.

20. Prin această sentinţă penală pronunţată de Judecătoria Arad în Dosarul nr. 415/55/2008 s-a admis plângerea formulată de petent în temeiul Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2006 şi s-a dispus obligarea intimatei Administraţia Penitenciarului Arad să permită petentului Faur Nistor Isai să poarte păr şi barbă condiţionat de păstrarea acestora în condiţii igienice.

21. Prin Sentinţa civilă nr. 5.977 din 5 noiembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 10.232/55/2015 de Judecătoria Arad, a fost respinsă contestaţia la executare formulată împotriva sentinţei penale nr. 1.107 din 22 aprilie 2008 de Faur Nistor Isai în contradictoriu cu intimaţii Biroul Executorului Judecătoresc Gagea Hadrian Dacian şi Penitenciarul Arad, reţinându-se că „În speţă este vorba despre o hotărâre judecătorească penală, dată în procedura privind executarea pedepselor privative de libertate dispuse în procesele penale, Or, hotărârile penale nu se pun în executare potrivit legii civile, de către executorii judecătoreşti. Potrivit art. 581 din Codul de procedură penală (art. 446 din vechiul Cod de procedură penală), doar dispoziţiile privitoare la despăgubirile civile şi cheltuielile judiciare din hotărârile penale se execută potrivit legii civile, or, în speţă, nu este vorba despre despăgubiri civile sau cheltuieli judiciare.”

22. Faur Nistor Isai a formulat apel împotriva acestei sentinţe, cadru procesual în care a invocat prezenta excepţie de neconstituţionalitate. Curtea constată că prin Decizia civilă nr. 533 din 31 mai 2016, pronunţată în Dosarul nr. 10.232/55/2015 (8.566/2015) de Tribunalul Arad - Secţia I civilă a fost respins apelul formulat.

23. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile contestate dispun cu privire la executarea potrivit legii civile a dispoziţiilor dintr-o hotărâre penală privitoare la despăgubiri civile şi cheltuieli judiciare şi la posibilitatea suspendării voluntare a unei cauze civile când niciuna dintre părţi, legal citate, nu se înfăţişează la strigarea cauzei, iar pârâtul sau reclamantul nu a cerut în scris judecarea în lipsă.

24. Autorul excepţiei a criticat aceste prevederi, întrucât, dată fiind situaţia sa particulară, respectiv în executarea unei pedepse privative de libertate, din cauza angajaţilor penitenciarului, nu se poate prezenta la termenul stabilit pentru a-şi apăra drepturile civile în faţa unei instanţei de judecată.

25. Cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură penală, Curtea constată că o excepţie de neconstituţionalitate ridicată într-o acţiune ab initio inadmisibilă este, de asemenea, inadmisibilă în condiţiile în care nu sunt contestate chiar dispoziţiile legale care determina o atare soluţie în privinţa cauzei în care a fost ridicată excepţia. Aceasta deoarece, indiferent de soluţia pronunţată de Curtea Constituţională referitor la excepţia de neconstituţionalitate ridicată într-o cauză ab initio inadmisibilă, decizia sa nu va produce niciun efect cu privire la o astfel de cauză (a se vedea Decizia nr. 171 din 8 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 7 aprilie 2011, Decizia nr. 203 din 6 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 14 mai 2012, şi Decizia nr. 94 din 27 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 16 aprilie 2014). Or, speţa dedusă judecăţii vizează o hotărâre judecătorească penală care se execută potrivit normelor penale. Astfel, potrivit art. 555 din Codul de procedură penală, pedeapsa închisorii se pune în executare prin emiterea mandatului de executare de către judecătorul delegat cu executarea, iar potrivit art. 9 coroborat cu art. 57 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, respectarea drepturilor persoanelor condamnate este asigurată de judecătorul de supraveghere a privării de libertate care supraveghează şi controlează asigurarea legalităţii în executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate, prin exercitarea atribuţiilor stabilite de lege. În acest sens, Curtea constată că faza de executare a unei pedepse privative de libertate nu este supusă regulilor de procedură care guvernează procesul penal şi nici celor care guvernează procesul civil, deoarece prin Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal a fost reglementată o procedură specială. Astfel, potrivit art. 56 din această lege, exercitarea drepturilor persoanelor condamnate nu poate fi îngrădită decât în limitele şi în condiţiile prevăzute de Constituţie şi lege, iar împotriva măsurilor privitoare la exercitarea acestora, luate de către administraţia penitenciarului, pot face plângere la judecătorul de supraveghere a privării de libertate. Totodată, împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate persoana condamnată poate formula contestaţie la judecătoria în a cărei circumscripţie se află penitenciarul.

26. Aşa fiind, legiuitorul a reglementat astfel o activitate ulterioară fazei de judecată în care s-a stabilit existenţa vinovăţiei în materie penală, astfel încât Curtea Constituţională a reţinut că aceasta nu este supusă regulilor de procedură care guvernează faza de judecată a procesului penal (a se vedea Decizia nr. 535 din 14 iulie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 13 august 2015, paragrafele 19-23). Prin urmare, întrucât dispoziţiile art. 581 din Codul de procedură penală nu au legătură cu soluţionarea cauzei, este cu atât mai evident că nici prevederile art. 411 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă, criticate în cauză, nu întrunesc cerinţele art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 (a se vedea Decizia nr. 433 din 21 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 31 august 2016, paragrafele 19-23).

27. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură penală şi art. 411 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Faur Nistor Isai în Dosarul nr. 10.232/55/2015 al Tribunalului Arad - Secţia I civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Arad - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 9 mai 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 320

din 9 mai 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură penală şi art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură penală şi art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Faur Nistor Isai în Dosarul nr. 7.195/55/2015 al Tribunalului Arad - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 717D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecata, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Decizia civilă nr. 423 din 26 aprilie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 7.195/55/2015, Tribunalul Arad - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură penală şi art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Faur Nistor Isai într-o cauză având ca obiect soluţionarea unui apel formulat împotriva Sentinţei civile nr. 6.589 din 25 noiembrie 2015 a Judecătoriei Arad având ca Obiect soluţionarea unei plângeri formulate împotriva executorului judecătoresc.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că prevederile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât nu permit exercitarea efectivă a dreptului procesual la plângere şi nu permit obţinerea unei reparaţii echitabile.

6. Tribunalul Arad - Secţia I civilă opinează că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă este neîntemeiată, deoarece acest text nu face decât să consacre un vechi principiu de drept roman, şi anume res judicata pro veritate habetur (lucrul judecat este considerat ca exprimând adevărul), folosit pentru a denumi prezumţia de adevăr a unei hotărâri definitive.

7. Cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură penală, instanţa apreciază că este neîntemeiată, întrucât prevederile criticate, stabilind executarea potrivit legii civile a dispoziţiilor privitoare la despăgubirile civile şi la cheltuielile judiciare cuprinse în hotărârile judecătoreşti penale, nu sunt contrare dreptului la un recurs efectiv.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

9. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

10. Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 581 din Codul de procedură penală cu denumirea marginală Despăgubiri civile şi cheltuieli judiciare şi art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă cu denumirea marginală Efectele lucrului judecat, care au următorul conţinut:

- Art. 581 din Codul de procedură penală: „Dispoziţiile din hotărârea penală privitoare la despăgubirile civile şi la cheltuielile judiciare cuvenite părţilor se execută potrivit legii civile.

- Art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă: „(2) Oricare dintre părţi poate opune lucrul anterior judecat intr-un alt litigiu, dacă are legătură cu soluţionarea acestuia din urmă. “

14. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 - Statul român, art. 3 - Teritoriul, art. 11 - Dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 20 - Tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 - Accesul liber la justiţie şi art. 24 - Dreptul la apărare, precum şi prevederile art. 1, aii. 6, art. 8, art. 13, art. 14, art. 41 şi art. 46 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi art. 3 din Primul Protocol adiţional la Convenţie.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prin sentinţa penală nr. 745 din 12 aprilie 2005 pronunţată în Dosarul nr. 11.521/2004, Judecătoria Arad a obligat Penitenciarul Arad sa asigure respectarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, iar patentul Faur Nistor Isai să fie cazat într-un spaţiu separat de deţinuţii fumători. Ulterior pronunţării acestei hotărâri, petentul-deţinut Faur Nistor Isai a solicitat Judecătoriei Arad obligarea Biroului Executorului Judecătoresc Dănilă Ovidiu să pună în executare titlul executoriu mai sus menţionat. În cadrul dosarului execuţional nr. 16/EX/3025 al BEJ, executorul judecătoresc Dănilă Adrian Ovidiu a efectuat două deplasări la Penitenciarul

Arad, ocazii cu care a întocmit procesele-verbale din 4 aprilie 2015 şi, respectiv, 4 mai 2015. Prin Procesul-verbal din 4 mai 2015, executorul judecătoresc a constatat că deţinutul Faur Nistor Isai a fost cazat singur, separat de deţinuţii fumători, uşa celulei fiind închisă etanş şi că pe holuri există semnul cu înscrisul „Fumatul interzis”.

16. Faur Nistor Isai a apreciat că executarea silită trebuie să se realizeze 24 ore/zi, adică să fie însoţit de executor în toate locurile în care este dus, escortat de către angajaţii penitenciarului, în aşa fel încât oriunde se află să nu fie pus în situaţia de a fuma pasiv, motiv pentru care a formulat contestaţie la executare, care a constituit obiectul Dosarului nr. 5.627/55/2015 al Judecătoriei Arad.

17. Prin încheierea civilă nr. 3.476 din 18 iunie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 5.627/55/2015, Judecătoria Arad - Secţia civilă a respins contestaţia la executare formulată de Faur Nistor Isai, deţinut în Penitenciarul Arad, arătând că în speţă este vorba de o hotărâre judecătorească penală, dată în procedura privind executarea pedepselor privative de libertate dispuse în procesele penale, hotărâre care nu se poate pune în executare potrivit legii civile.

18. Împotriva acestei încheieri Faur Nistor Isai a formulat apel, cadru procesual în care a invocat excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură penală (care a constituit obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.661D/2015), arătând că acestea au fost aplicate greşit, deoarece câtă vreme sentinţa penală nr. 745 din 12 aprilie 2005 instituie o obligaţie de a face care este, în opinia sa, o obligaţie civilă ce trebuie pusă în executare potrivit legii civile, atunci trebuie să beneficieze de dreptul la un recurs efectiv.

19. Prin Decizia civilă nr. 1.267 din 9 noiembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 5.627/55/2015, Tribunalul Arad - Secţia I civilă a respins apelul formulat de Faur Nistor Isai în contradictoriu cu intimatul Biroului Executorului Judecătoresc Dănilă Ovidiu Adrian, împotriva încheierii civile nr. 3.476 din 18 iunie 2015 pronunţate de Judecătoria Arad.

20. De asemenea, prin Decizia nr. 433 din 21 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 31 august 2016, Curtea Constituţională a respins, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură penală.

21. Totodată, acelaşi petent-deţinut Faur Nistor Isai a formulat o plângere şi împotriva procesului-verbal întocmit de executorul judecătoresc Dănilă Adrian Ovidiu la data de 4 mai 2015, plângere care a constituit obiectului Dosarului nr. 7.195/55/2015 al Judecătoriei Arad şi prin care a susţinut că executorul judecătoresc nu a finalizat executarea silită, căci nu s-a efectuat la toate încăperile, holurile, birourile din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din aresturile instanţelor de judecată unde este transportat.

22. În ce priveşte plângerea formulată împotriva procesului-verbal întocmit de executorul judecătoresc Dănilă Adrian Ovidiu la data de 4 mai 2015, Curtea constată că Judecătoria Arad, deşi a respins excepţia autorităţii de lucru judecat, dat fiind că cele două cauze nu au avut un obiect identic (în această a două cauză petentul atacând în mod expres actul executorului judecătoresc din 4 mai 2015), a constatat ca aplicabil efectul pozitiv al puterii lucrului judecat reglementat de art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă, care dă intimatului dreptul de a opune petentului constatările anterioare ale tribunalului. Aşa fiind, s-a apreciat că se pune în discuţie exact aceeaşi problemă, şi anume dacă titlul executoriu de care se prevalează petentul este susceptibil de a fi pus în executare conform dispoziţiilor legii civile. Prin urmare, reţinând că prin Decizia civilă nr. 1.267 din 9 noiembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 5.627/55/2015, Tribunalul Arad - Secţia I civilă a tranşat definitiv faptul că titlul nu poate fi executat prin executorul judecătoresc, Judecătoria Arad, prin Sentinţa civilă nr. 6.589 din

25 noiembrie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 7.195/55/2015, a respins plângerea formulată.

23. Împotriva acestei sentinţe Faur Nistor Isai a formulat apel, cadru procesual în care a invocat prezenta excepţie de neconstituţionalitate, iar prin Decizia civilă nr. 423 din 26 aprilie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 7.195/55/2015, Tribunalul Arad - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură penală şi art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi a respins apelul formulat.

24. Examinând excepţia de neconstituţionalitate Curtea constată că prevederile contestate dispun cu privire la executarea potrivit legii civile a dispoziţiilor dintr-o hotărâre penală privitoare la despăgubiri civile şi cheltuieli judiciare şi la efectele lucrului judecat în materie civilă.

25. Autorul excepţiei a criticat prevederile art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi art. 581 din Codul de procedură penală, întrucât nu permit exercitarea efectivă a dreptului procesual la plângere şi nici obţinerea unei reparaţii echitabile.

26. Cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură penală, Curtea constată că o excepţie de neconstituţionalitate ridicată într-o acţiune ab initio inadmisibilă este, de asemenea, inadmisibilă în condiţiile în care nu sunt contestate chiar dispoziţiile legale care determină o atare soluţie în privinţa cauzei în care a fost ridicată excepţia. Aceasta deoarece, indiferent de soluţia pronunţată de Curtea Constituţională referitoare la excepţia de neconstituţionalitate ridicată într-o cauză ab initio inadmisibilă, decizia sa nu va produce niciun efect cu privire la o astfel de cauză (a se vedea Decizia nr. 171 din 8 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 7 aprilie 2011, Decizia nr. 203 din 6 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 14 mai 2012, şi Decizia nr. 94 din 27 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 16 aprilie 2014). Or, speţa dedusă judecăţii vizează o hotărâre judecătorească penală care se execută potrivit normelor penale. Astfel, potrivit art. 555 din Codul de procedură penală, pedeapsa închisorii se pune în executare prin emiterea mandatului de executare de către judecătorul delegat cu executarea, iar potrivit art. 9 coroborat cu art. 57 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, respectarea drepturilor persoanelor condamnate este asigurată de judecătorul de supraveghere a privării de libertate care supraveghează şi controlează asigurarea legalităţii în executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate, prin exercitarea atribuţiilor stabilite de lege. În acest sens, Curtea constată că faza de executare a unei pedepse privative de libertate nu este supusă regulilor de procedură care guvernează procesul penal şi nici celor care guvernează procesul civil, deoarece prin Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal a fost reglementată o procedură specială. Astfel, potrivit art. 56 din această lege, exercitarea drepturilor persoanelor condamnate nu poate fi îngrădită decât în limitele şi în condiţiile prevăzute de Constituţie şi lege, iar împotriva măsurilor privitoare la exercitarea acestora, luate de către administraţia penitenciarului, pot face plângere la judecătorul de supraveghere a privării de libertate. Totodată, împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate persoana condamnată poate formula contestaţie la judecătoria în a cărei circumscripţie se află penitenciarul.

27. Aşa fiind, legiuitorul a reglementat astfel o activitate ulterioară fazei de judecată în care s-a stabilit existenţa vinovăţiei în materie penală, astfel încât Curtea Constituţională a reţinut că aceasta nu este supusă regulilor de procedură care guvernează faza de judecată a procesului penal (a se vedea Decizia nr. 535 din 14 iulie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 13 august 2015, paragrafele 19-23). Prin urmare, întrucât dispoziţiile art. 581 din Codul de procedură penală nu au legătură cu soluţionarea cauzei, este cu atât mai evident că nici prevederile art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă, criticate în cauză, nu întrunesc cerinţele art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 (a se vedea Decizia nr. 433 din 21 iunie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 31 august 2016, paragrafele 19-23).

28. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură penală şi art. 431 alin. (2) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Faur Nistor Isai în Dosarul nr. 7.195/55/2015 al Tribunalului Arad - Secţia I civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Arad - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 9 mai 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa IV la MARPOL (Zona specială Marea Baltică şi modelul Certificatului ISPP), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.274(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016

 

Având în vedere prevederile art. 16(2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căite navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la anexa la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa IV la MARPOL (Zona specială Marea Baltică şi modelul Certificatului ISPP), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.274(69) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 22 aprilie 2016, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 septembrie 2017.

 

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

 

Bucureşti, 5 iulie 2017.

Nr. 727.

 

ANEXĂ

 

REZOLUŢIA MEPC.274(69)

(adoptată la 22 aprilie 2016)

 

Amendamente la anexa la Convenţia Internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta

 

Amendamente la anexa IV la MARPOL

 

(Zona specială Marea Baltică şi modelul Certificatului ISPP)

 

Comitetul pentru protecţia mediului marin,

amintind articolul 38(a) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de la nave,

luând notă de articolul 16 al Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL), care specifică procedura de amendare şi conferă organismului corespunzător al Organizaţiei funcţia de examinare şi adoptare a amendamentelor la aceasta,

luând în considerare la cea de-a şaizeci şi noua sa sesiune amendamentele propuse la regulile 1 şi 11 din anexa IV la MARPOL şi la apendicele la aceasta,

1. adoptă, în conformitate cu articolul 16(2)(d) al MARPOL, amendamentele la regulile 1 şi 11 din anexa IV la MARPOL referitoare la Zona specială Marea Baltică şi la apendicele la anexa IV la MARPOL referitoare la modelul Certificatului internaţional pentru prevenirea poluării cu ape uzate, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;

2. stabileşte, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al MARPOL. că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 martie 2017, în afara cazului în care, înainte de această dată, cel puţin o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi comunicat Organizaţiei obiecţiunile lor la aceste amendamente;

3. invită părţile să ia notă că, în conformitate cu articolul 16(2)(g)(ii) al MARPOL, amendamentele menţionate vor intra în vigoare la 1 septembrie 2017, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu articolul 16(2)(e) al MARPOL, să transmită tuturor părţilor la MARPOL copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la MARPOL copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale.

 

ANEXA

la Rezoluţia MEPC.274(69)

 

AMENDAMENTE LA ANEXA IV LA MARPOL

Reguli pentru prevenirea poluării cu ape uzate de la nave

 

CAPITOLUL 1

Generalităţi

 

Regula 1

Definiţii

1. Paragraful 10 este înlocuit de următorul:

„10 O navă de pasageri înseamnă o navă care transportă mai mult de doisprezece pasageri. Pentru punerea în aplicare a regulii 11.3, o navă de pasageri nouă este o navă de pasageri:

.1 pentru care contractul de construcţie este semnat sau, în absenţa unui contract de construcţie, a cărei chilă este pusă sau care este într-un stadiu similar de construcţie la 1 iunie 2019 sau după această dată; sau

.2 a cărei livrare este la 1 iunie 2021 sau după această dată.

O navă de pasageri existentă este o navă de pasageri care nu este o navă de pasageri nouă.”

 

CAPITOLUL 3

Echipament şi controlul descărcării

 

Regula 11

Descărcarea apelor uzate

2. Paragraful 3 este înlocuit cu următorul:

„B Descărcarea apelor uzate din nave de pasageri în cadrul unei zone speciale

3 Sub rezerva prevederilor din regula 3 din prezenta anexă, descărcarea apelor uzate dintr-o navă de pasageri aflată în cadrul unei zone speciale1 este interzisă:

.1 pentru nave de pasageri noi, la o dată stabilită de Organizaţie în conformitate cu prevederile din regula 13.2 din prezenta anexă, dar în niciun caz anterioară datei de 1 iunie 2019; şi

.2 pentru nave de pasageri existente, la o dată stabilită de către Organizaţie în conformitate cu regula 13.2 din prezenta anexă, dar în niciun caz anterioară datei de 1 iunie 2021,

cu excepţia cazului în care sunt îndeplinite următoarele condiţii: nava are în exploatare o instalaţie de tratare a apelor uzate aprobată care a fost certificată de către Administraţie ca fiind conformă cu cerinţele de exploatare prevăzute în regula 9.2.1 din prezenta anexă şi efluentul nu trebuie să lase materii solide plutitoare vizibile pe apa din jur şi nici să producă decolorarea acesteia.

 

1 Se face referire la Stabilirea datei de la care regula 11.3 din anexa IV la MARPOL referitoare la Zona specială Marea Baltică va avea efect, adoptată prin Rezoluţia MEPC.275(69).”

 

Apendice

 

Modelul Certificatului internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate

 

Certificat internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate

3. Paragraful final din secţiunea 1.1 este înlocuit de următorul: „Instalaţia de tratare a apelor uzate este certificată de Administraţie ca îndeplinind standardele referitoare la efluent cuprinse în Liniile directoare pentru punerea în aplicare a standardelor efluentului şi încercarea de performanţă pentru instalaţiile de tratare a apelor uzate, adoptate prin Rezoluţia MEPC.227(64), aşa cum a fost amendată, incluzând/excluzând* standardele din secţiunea 4.2 din acestea.”, cu următoarea notă de subsol:

 

„*Se şterge, după caz.”

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea societăţilor de asigurare şi reasigurare şi brokerilor de asigurare

 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 411 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 107 alin. (2) şi ale art. 173 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 3 iulie 2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

 

ARTICOLUL 1

Dispoziţii comune

 

(1) Prezenta normă reglementează modul de soluţionare a petiţiilor privind activitatea societăţilor de asigurare şi reasigurare autorizate în baza Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare, denumită În continuare Legea nr. 237/2015, şi brokerilor de asigurare autorizaţi în baza Legii nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 32/2000.

(2) Prevederile prezentei norme sunt aplicabile societăţilor definite conform Legii nr. 237/2015, denumite în continuare societăţi, brokerilor de asigurare, denumiţi în continuare brokeri, şi Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.

 

ARTICOLUL 2

Definiţii

 

În înţelesul prezentei norme, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. petent - persoană fizică sau juridică care are calitatea de asigurat, contractant, beneficiar, persoană prejudiciată sau reprezentanţi ai acestora, aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare;

2. petiţie - cererea, reclamaţia, sesizarea, formulată în scris ori prin poştă electronică, prin intermediul căreia un petent îşi exprimă nemulţumirea cu privire la activitatea societăţilor şi brokerilor.

 

ARTICOLUL 3

Responsabilităţile reprezentanţilor petenţilor

 

Pentru comunicarea informaţiilor, reprezentanţii petenţilor prezintă copia actului de identitate, în cazul persoanelor fizice, şi actul de reprezentare acordat, în original, în formă certificată ori legalizată, sau copii ale acestora, semnate pentru conformitate cu originalul, astfel încât să poată fi verificate identitatea părţilor, precum şi calitatea persoanelor semnatare ale actului juridic.

 

ARTICOLUL 4

Dispoziţii aplicabile A.S.F.

 

(1) în vederea soluţionării corespunzătoare şi în termenul legal a petiţiilor referitoare la activitatea societăţilor şi brokerilor, adresate în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (12) din Legea nr. 237/2015 şi ale art. 5 lit. o) din Legea nr. 32/2000, A.S.F. procedează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, coroborate cu dispoziţiile legislaţiei specifice domeniului asigurărilor şi ale prezentei norme,

(2) în activitatea de instrumentare şi soluţionare a petiţiilor, A.S.F. urmăreşte respectarea legislaţiei din domeniul asigurărilor, precum şi a condiţiilor contractuale de către societăţi şi brokeri, potrivit atribuţiilor sale de punere în executare, supraveghere şi control.

(3) A.S.F. nu îşi exprimă opinia asupra aspectelor reclamate de petent: în cazul în care rezolvarea acestora este determinată de modul de administrare a unor probe de natură tehnică şi juridică a căror calitate, admitere şi administrare nu ţine îi mod exclusiv de aplicarea legislaţiei din domeniul asigurărilor; în toate aceste cazuri, persoanele fizice sunt îndrumate pentru soluţionarea litigiului prin intermediul entităţii de soluţionare alternativă a litigiilor în domeniul nonbancar, iar cele juridice prin mediere sau arbitraj, fără a fi restrâns dreptul acestora de a acţiona pe cafea instanţei de judecată.

(4) A.S.F. soluţionează petiţiile pe baza documentaţiei puse la dispoziţie atât de către petent, cât şi de către societatea reclamată; A.S.F. nu este răspunzătoare de soluţiile comunicate petenţilor în cazul în care nu îi sunt transmise toate documentele sau în cazul în care îi sunt puse la dispoziţie informaţii incorecte sau incomplete.

(5) Adresele de răspuns formulate de A.S.F. la petiţii nu reprezintă acte administrative în sensul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România, A.S.F. verifică modul de aplicare şi respectare a prevederilor legale şi contractuale incidente speţelor prezentate în petiţii, precum şi ale prezentei norme de către societăţi şi brokeri.

(7) în cazul în care din analiza notei de fundamentare întocmită de către colectivul de analiză şi soluţionare a petiţiilor, transmisă A.S.F., rezultă indicii că prin soluţia adoptată nu sunt respectate drepturile asiguraţilor, contractanţilor, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau se constată întârzierea nejustificată a transmiterii documentaţiei solicitate, fapt care poate conduce la nesoluţionarea în termenul legal a petiţiilor, A.S.F. adoptă, individual sau cumulativ, următoarele măsuri:

a) comunică societăţilor şi/sau brokerilor în cauză punctul de vedere privind soluţionarea aspectelor semnalate în petiţii şi solicită reanalizarea, în regim de urgenţă, a soluţiei comunicate A.S.F. sau petentului;

b) aplică măsuri sancţionatoare în cazul în care, din analiza documentaţiei puse la dispoziţie de societate, se pot constata încălcări ale prevederilor legale fără a mai fi necesară efectuarea unui control inopinat;

c) efectuează un control inopinat la societăţi şi/sau la brokerii asupra modului de rezolvare a aspectelor semnalate în petiţii de către societatea şi/sau brokerul în cauză şi aplică măsurile sancţionatoare dacă se constată încălcarea prevederilor legale.

(8) Petiţiile depuse de către asiguraţi, contractanţi, beneficiari, persoane prejudiciate sau reprezentanţi ai acestora, persoane juridice sau fizice române, împotriva societăţilor care desfăşoară activitate de asigurare pe teritoriul României în baza libertăţii de a presta servicii sau dreptului de stabilire, sunt administrate de către organismul care se ocupă cu soluţionarea petiţiilor din statul a cărei legislaţie este aplicabilă contractului de asigurare

(9) Dacă este posibil, A.S.F. informează petentul cu privire la modul în care va fi soluţionată petiţia.

(10) în situaţia în care A.S.F. primeşte o petiţie ce vizează o societate care practică activitate de asigurare pe teritoriul României în baza libertăţii de a presta servicii sau dreptului de stabilire, iar contractul este încheiat în baza legislaţiei din România, aceasta aplică următoarea procedură:

a) în cazul societăţilor care practică activitate de asigurare în baza dreptului de stabilire, A.S.F. transmite petiţia sucursalei din România în vederea soluţionării acesteia, iar sucursala transmite ulterior A.S.F. o notă de fundamentare privind soluţia adoptată, însoţită de documentele justificative aferente cazului;

b) în cazul societăţilor care practică activitate de asigurare în baza libertăţii de a presta servicii, A.S.F. transmite petiţia reprezentantului de daune din România sau societăţii sau autorităţii din statul care a acordat autorizaţia de funcţionare societăţii, în vederea soluţionării acesteia, cu informarea A.S.F.;

c) A.S.F. informează autoritatea competentă din statul membru de origine cu privire la petiţia primită.

 

ARTICOLUL 5

Dispoziţii aplicabile societăţilor

 

(1) în vederea soluţionării corespunzătoare şi în termenul legal a petiţiilor care le sunt adresate, în conformitate cu prevederile art. 107 din Legea nr. 237/2015, societăţile deţin proceduri scrise de primire şi soluţionare a petiţiilor atât la sediul central, cât şi la sediile teritoriale.

(2) Procedurile de soluţionare a petiţiilor sunt aprobate de către conducerea executivă a societăţii.

(3) Modificările procedurilor de soluţionare a petiţiilor se transmit A.S.F., însoţite de decizia de aprobare, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora.

(4) Procedurile de soluţionare a petiţiilor, informaţiile despre modalităţile de rezolvare pe cale amiabilă a acestora, inclusiv prin intermediul entităţii de soluţionare alternativă a litigiilor, mediere sau arbitraj, precum şi informaţiile referitoare la adresa de e-mail şi numărul de telefon la care se pot solicita informaţii despre stadiul rezolvării petiţiilor sunt accesibile publicului la sediul şi pe site-ul societăţilor.

(5) Societăţile întocmesc şi menţin un registru unic de petiţii în format electronic securizat, pe an calendaristic, în conformitate cu anexa nr. 1, asigurându-se de următoarele:

a) reînceperea numerotării de la 1 la fiecare început de an, în care să înregistreze cronologic, în ordinea primirii, fără ca numerele de înregistrare atribuite să se repete, toate petiţiile, inclusiv pe cele primite la sediile teritoriale, indiferent de modalitatea de primire a acestora prin registratură, prin poştă electronică, prin sistemul on-line existent pe site-ul oficial al societăţilor;

b) securizarea acestuia prin implementarea unui mecanism care să garanteze nerepudierea înscrierilor.

(6) Societăţile deţin şi asigură mentenanţa sistemului on-line de primire a petiţiilor.

(7) Societăţile stabilesc un colectiv de analiză şi soluţionare a petiţiilor, format din personal de specialitate şi cu experienţă în domeniul asigurărilor, calificat pe clasele de asigurări pentru care societatea este autorizată, care să analizeze toate aspectele sesizate de petenţi, cu respectarea dispoziţiilor legale şi contractuale aplicabile fiecărui caz, organizat astfel:

a) colectivul de analiză şi soluţionare a petiţiilor este administrat de către un coordonator;

b) decizia de desemnare a coordonatorului colectivului de analiză şi soluţionare a petiţiilor şi a înlocuitorului acestuia se transmite A.S.F. spre informare în termen de 10 zile de la aprobarea acesteia;

c) coordonatorul desemnat sau, după caz, înlocuitorul acestuia este răspunzător de activitatea colectivului şi de legalitatea soluţiei finale adoptate în fiecare caz analizat.

(8) Societăţile răspund petiţiilor primite direct de la petenţi, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.

(9) Societăţile transmit în format electronic, pentru fiecare solicitare primită de la A.S.F, în termen de maximum 10 zile sau în termenul precizat în mod expres în aceasta, următoarele documente:

a) nota de fundamentare întocmită de colectivul de analiză şi soluţionare a petiţiilor, în care soluţia adoptată să fie justificată temeinic, cu respectarea şi precizarea, în mod obligatoriu, a dispoziţiilor legale şi contractuale avute în vedere la adoptarea deciziei comunicate;

b) dosarul de daună integral, în copie, însoţit de:

(i) opisul aferent acestuia, în copie;

(ii) procesul-verbal de constatare sau procesul-verbal suplimentar de constatare, după caz, însoţite de solicitările de efectuare a acestora, în copie;

(iii) nota sau referatul şi documentele care au stat la baza respingerii dreptului la despăgubire, în copie;

(iv) raportul de investigaţii proprii sau expertiză tehnică, în situaţia în care dosarul de daună a făcut obiectul unor cercetări suplimentare, în copie;

(v) fotografiile existente la dosar;

(vi) contractul RCA sau poliţa de asigurare facultativă, condiţiile de asigurare aplicabile în speţă şi inspecţia de risc efectuată la încheierea poliţei, dacă este cazul, în copie;

c) fişa dosarelor de daună deschise în baza contractelor RCA, întocmită conform precizărilor pe care le va transmite structura organizatorică care solicită documentaţia;

d) dovada informării detaliate a asiguraţilor, contractanţilor, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanţilor acestora asupra modului de stabilire a despăgubirilor, cu justificarea eventualelor diferenţe faţă de sumele solicitate în cererea de despăgubire;

e) dovada transmiterii către petent a informării asupra soluţiilor adoptate pentru rezolvarea tuturor aspectelor prezentate în petiţia adresată de către acesta A.S.F., cu precizarea temeiurilor legale şi contractuale, însoţită de documentele care au stat la baza adoptării soluţiilor, la solicitarea ASF sau a petentului;

f) opisul documentelor transmise;

g) alte documente justificative solicitate.

(10) Nota de fundamentare sau orice altă corespondenţă este semnată de unul dintre membrii conducerii executive a societăţii şi de coordonatorul colectivului de analiză şi soluţionare a petiţiilor, iar în lipsa acestuia, de înlocuitorul desemnat, putând fi folosită şi semnătura electronică extinsă; nota de fundamentare este transmisă şi în format letric în cazul în care nu este semnată cu semnătură electronică extinsă.

(11) Societăţile transmit trimestrial către A.S.F. următoarele raportări:

a) „Situaţia petiţiilor”, care conţine cronologic petiţiile înregistrate în perioada de raportare în registrul unic de petiţii, în conformitate cu anexa nr. 2;

b) „Informaţii privind principalele probleme identificate în activitatea de soluţionare şi gestionare a petiţiilor”, în conformitate cu anexa nr. 3;

c) „Situaţia privind dosarele de daună deschise în baza contractelor RCA (aferente activităţii din România)”, care conţine dosarele de daună avizate în baza contractelor RCA în perioada de raportare, se transmite numai de către societăţile de asigurare autorizate să practice RCA şi se întocmeşte conform precizărilor primite din partea structurii organizatorice care centralizează datele;

d) „Numărul daunelor avizate”, în conformitate cu anexa nr. 4, cane conţine toate dosarele de daună avizate în perioada de raportare, structurate pe clasele de asigurare pe care societatea este autorizată să le practice.

(12) Raportările menţionate la alin. (11) se transmit către A.S.F. În format electronic, în termen de 45 de zile de la încheierea trimestrului pentru care se întocmeşte raportarea, prin încărcarea datelor în aplicaţia de raportări electronice

(13) în scopul certificării corectitudinii şi completitudinii datelor cuprinse în raportările menţionate la alin. (11), precum şi a datei la care acestea au fost transmise şi încărcate electronic, societăţile transmit către A.S.F. o adresă scrisă, semnată olograf sau cu semnătură electronică extinsă de către unul dintre membrii conducerii executive, cu respectarea termenului de raportare aferent.

(14) Pentru asigurarea transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, societăţile publică pe site-ul propriu următoarele informaţii:

a) numărul total de petiţii înregistrate unic per petent şi per caz;

b) numărul total de petiţii soluţionate favorabil înregistrate unic per petent şi per caz;

c) numărul de petiţii soluţionate favorabil referitoare la dosare de daună;

d) numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate;

e) numărul total de petiţii finalizate nefavorabil înregistrate unic per petent şi per caz;

f) numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor;

g) numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor soluţionate efectiv;

h) numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor soluţionate favorabil asiguraţilor, contractanţilor, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanţilor acestora.

(15) Societăţile publică lunar pe site-ul propriu şi actualizează informaţiile prevăzute la alin. (14) în primele 15 zile ale fiecărei luni.

(16) Informaţiile sunt prezentate pentru toate petiţiile şi solicitările de soluţionare alternativă a litigiilor înregistrate la societăţi, indiferent de provenienţa acestora, după cum urmează:

a) pentru anul calendaristic anterior;

b) de la începutul anului până la luna curentă;

c) pentru ultimele 3 luni calendaristice anterioare lunii curente.

(17) Informaţiile menţionate la alin. (14) sunt publicate pe site-ul propriu al societăţilor, respectând cumulativ următoarele:

a) afişarea textului introductiv: „în vederea asigurării transparenţei modului de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi â solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor, de către Societatea ................................... S.A., vă punem la dispoziţie următoarele informaţii:”;

b) prezentarea informaţiilor sub formă de tabel, distinct pentru petiţii şi pentru solicitările de soluţionare alternativă a litigiilor, amplasat în interiorul unei pagini dedicate, accesibilă atât prin intermediul unei ferestre care se deschide în momentul accesării paginii principale a site-ului, cât şi prin existenţa unui link permanent în pagina principală.

(18) Structura tabelelor menţionate la alin, (17) lit. b) şi caracteristicile formatului textului afişat sunt prevăzute în anexa nr. 6.

 

ARTICOLUL 6

Dispoziţii aplicabile brokerilor

 

(1) în vederea rezolvării corespunzătoare şi în termenul legal a petiţiilor care le sunt adresate, brokerii deţin proceduri scrise de primire şi soluţionare a petiţiilor atât Sa sediul central, cât şi la sediile teritoriale.

(2) Procedurile de soluţionare a petiţiilor sunt aprobate de către conducerea executivă a brokerilor.

(3) Modificările procedurilor existente se transmit către A.S.F,, însoţite de decizia de aprobare, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora.

(4) Procedurile de soluţionare a petiţiilor, informaţiile despre modalităţile de rezolvare pe cale amiabilă a acestora, inclusiv prin intermediul entităţii de soluţionare alternativă a litigiilor, mediere sau arbitraj, precum şi informaţiile referitoare la adresa de e-mail şi numărul de telefon la care se pot solicita informaţii despre stadiul rezolvării petiţiilor sunt accesibile publicului la sediul şi pe site-ul brokerului.

(5) Brokerii întocmesc şi menţin un registru unic de petiţii în format electronic securizat, pe an calendaristic, în conformitate cu anexa nr. 1, asigurându-se de următoarele:

a) reînceperea numerotării de la 01 la fiecare început de an, în care să înregistreze cronologic, în ordinea primirii, fără ca numerele de înregistrare atribuite să se repete, toate petiţiile, inclusiv pe cele primite la sediile teritoriale, indiferent de modalitatea de primire a acestora prin registratură, prin poştă electronică, prin sistemul on-line existent pe site-ul oficial al brokerilor;

b) securizarea acestuia prin implementarea unui mecanism care să garanteze nerepudierea înscrierilor.

(6) Brokerii răspund petiţiilor primite direct de la petenţi, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.

(7) Brokerii transmit, în format electronic, pentru fiecare solicitare primită de la A.S.F., în termen de maximum 10 zile sau în termenul precizat în mod expres în aceasta, o notă de fundamentare, precum şi toate informaţiile, documentele şi situaţiile solicitate; nota de fundamentare sau orice altă corespondenţă este semnată de una dintre persoanele semnificative, conform art. 35 alin. (15) din Legea nr. 32/2000, şi este transmisă către A.S.F. şi în format letric.

(8) Brokerii acordă asistenţă asiguratului existent în propriul portofoliu, în ceea ce priveşte derularea contractului de asigurare cu respectarea condiţiilor de asigurare, precum şi a prevederilor legale pe toată perioada valabilităţii acestuia, inclusiv pentru soluţionarea pe cale amiabilă a eventualelor litigii.

(9) Brokerii transmit semestrial către A.S.F. raportările „Situaţia petiţiilor” şi „Informaţii privind principalele probleme identificate în activitatea de soluţionare şi gestionare a petiţiilor”, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului pentru care se întocmeşte raportarea, în conformitate cu anexa nr. 5, respectiv anexa nr. 2; raportarea „Situaţia petiţiilor” conţine cronologic petiţiile înregistrate în perioada de raportare în registrul unic de petiţii.

(10) Raportările se transmit către A.S.F. În format electronic, prin încărcarea datelor în aplicaţia de raportări electronice, iar prin adresă scrisă se certifică corectitudinea şi completitudinea datelor cuprinse în fiecare raportare, inclusiv data la care au fost transmise şi încărcate electronic.

(11) Adresa menţionată la alin. (10) se semnează olograf sau cu semnătură electronică extinsă de către una dintre persoanele semnificative prevăzute la art. 35 alin. (15) din Legea nr. 32/2000 şi se transmite către A.S.F. În termenul precizat pentru fiecare raportare.

 

ARTICOLUL 7

Dispoziţii aplicabile societăţilor şi brokerilor

 

(1) Pentru soluţionarea legală a petiţiilor care le sunt adresate, conducerea executivă a societăţilor şi brokerilor dispune măsuri de cercetare, analiză detaliată şi rezolvare rapidă şi temeinică a tuturor aspectelor sesizate de petenţi, cu respectarea strictă a prevederilor legale şi contractuale în vigoare.

(2) în situaţia în care aspectele sesizate prin petiţia depusă la A.S.F. necesită o cercetare mai amănunţită, conducerea executivă a societăţilor şi/sau coordonatorul colectivului de analiză şi soluţionare a petiţiilor, iar în lipsa acestuia, înlocuitorul desemnat, precum şi conducerea executivă a brokerilor solicită A.S.F. prelungirea termenelor prevăzute la art. 5 alin. (10) şi art. 6 alin. (7) cu cel mult 5 zile.

(3) în vederea soluţionării pe cale amiabilă a disputelor dintre societăţi, brokeri şi asiguraţi, contractanţi, beneficiari, persoane prejudiciate sau reprezentanţii acestora, la solicitarea uneia dintre părţi, se utilizează metodele alternative de soluţionare a litigiilor, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, respectiv în cazul persoanelor fizice entitatea de soluţionare alternativă a litigiilor SAL-FIN, iar în cazul persoanelor juridice medierea sau arbitrajul; soluţionarea amiabilă sau prin intermediul metodelor de soluţionare alternativă a litigiilor nu limitează dreptul părţilor de a se adresa instanţelor de judecată abilitate.

(4) Conducerea executivă a societăţilor şi brokerilor şi coordonatorul colectivului de analiză şi soluţionare a petiţiilor se asigură de:

a) buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, evidenţierea şi rezolvarea petiţiilor ce le sunt adresate;

b) legalitatea soluţiilor adoptate;

c) comunicarea soluţiilor adoptate, însoţite de documentaţiile complete aferente cazurilor, în termenul legal către A.S.F. sau către petenţi, după caz;

d) asigurarea participării la procedurile de soluţionare alternativă a litigiilor, precum conciliere prin intermediul SAL - FIN, mediere sau arbitraj, după caz, atunci când se solicită de către consumator.

 

ARTICOLUL 8

Prevederi finale

 

(1) Nerespectarea dispoziţiilor prezentei norme se sancţionează de către A.S.F. În condiţiile şi potrivit prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015 sau ale art. 8 şi 39 din Legea nr. 32/2000.

(2) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta normă.

 

ARTICOLUL 9

Intrarea în vigoare

 

Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2017.

 

ARTICOLUL 10

Abrogare

 

La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2014 privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi brokerilor de asigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 12 noiembrie 2014.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 6 iulie 2017.

Nr. 18.

 

ANEXA Nr. 1

 

SOCIETĂŢI/BROKERI

 

Registru unic de petiţii

 

Numărul petiţiei

Data petiţiei

Numele petentului

Adresă/ telefon/e-mail

Numărul dosarului

Numărul poliţei

Obiectul petiţiei

Provenienţa petiţiei

Observaţii

Solicitant 1

Nr. şi dată 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Se va menţiona provenienţa petiţiei: direct din partea potentului, prin Autoritatea de Supraveghere Financiară sau prin intermediul/din partea altei entităţi.

2 Se completează cu numărul şi data înregistrării petiţiei la instituţia/entitatea de la care provine.

 

ANEXA Nr. 2

 

SOCIETĂŢI

 

Societatea ....................................................

 

Situaţia petiţiilor

în trimestrul .......... anul .......................

 

Nr.

crt.

Nr. de intrare şi data petiţiei

Nume

petent

Nr. dosar de daună

Nr. poliţă

Tip

asigurare

Clasa de asigurare

Obiectul

petiţiei

Stadiul

petiţiei

Data soluţionării

petiţiei

Modalitatea de finalizare a petiţiei

Motivul pentru care petiţia nu a fost soluţionată favorabil petentului

Observaţii

Provenienţa petiţiei

Nr.

Data

Ţara

FOS/FOE

Solicitant

Nr.

Data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

SOCIETĂŢI/BROKERI

 

Societatea ....................................................

 

Informaţii privind principalele probleme identificate în activitatea de soluţionare şi gestionare a petiţiilor

în .......................................... anul .......................

 

1. Care sunt principalele cauze de creştere a numărului de petiţii?

 

 

 

Clasa de asigurare

Cum aţi ajuns la această concluzie?

Care sunt motivele care au generat apariţia acestei cauze?

Au fost întreprinse măsuri de tratare a acestei cauze? DA/NU

Consideraţi că măsurile de tratare întreprinse sunt eficiente? DA/NU

Cum aţi ajuns la această concluzie?

Cauza 1

 

 

 

 

 

 

 

Cauza 2

 

 

 

 

 

 

 

Cauza 3

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Care sunt principalele cauze de scădere a numărului de petiţii?

 

 

 

 

Cum aţi ajuns la această concluzie?

Care sunt motivele care au generat apariţia acestei cauze?

Au fost întreprinse măsuri de tratare a acestei cauze? DA/NU

Consideraţi că măsurile de tratare întreprinse sunt eficiente? DA/NU

Cum aţi ajuns la această concluzie?

Cauza 1

 

 

 

 

 

 

 

Cauza 2

 

 

 

 

 

 

 

Cauza 3

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Care sunt principalele produse de asigurări de viaţă pentru care s-a înregistrat o creştere a numărului de petiţii?

 

 

 

 

Cum aţi ajuns la această concluzie?

Care sunt motivele care au generat apariţia acestei creşteri?

Au fost întreprinse măsuri de tratare a acestei cauze?

DA/NU

Consideraţi că măsurile de tratare întreprinse sunt eficiente? DA/NU

Cum aţi ajuns la aceasta concluzie?

Produs 1

 

 

 

 

 

 

 

Produs 2

 

 

 

 

 

 

 

Produs 3

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Care sunt principalele produse de asigurări de viaţă pentru care s-a înregistrat o scădere a numărului de petiţii?

 

 

 

 

Cum aţi ajuns la această concluzie?

Care sunt motivele care au generat apariţia acestei scăderi?

Au fost întreprinse măsuri de tratare a acestei cauze? DA/NU

Consideraţi că măsurile de tratare întreprinse sunt eficiente? DA/NU

Cum aţi ajuns la aceasta concluzie?

Produs 1

 

 

 

 

 

 

 

Produs 2

 

 

 

 

 

 

 

Produs 3

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Care sunt principalele produse de asigurare nonviaţă pentru care s-a înregistrat o creştere a numărului de petiţii?

 

 

 

 

Cum aţi ajuns la această concluzie?

Care sunt motivele care au generat apariţia acestei creşteri?

Au fost întreprinse măsuri de tratare a acestei cauze? DA/NU

Consideraţi că măsurile de tratare întreprinse sunt eficiente? DA/NU

Cum aţi ajuns la această concluzie?

Produs 1

 

 

 

 

 

 

 

Produs 2

 

 

 

 

 

 

 

Produs 3

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Care sunt principalele produse de asigurare nonviaţă pentru care s-a înregistrat o scădere a numărului de petiţii?

 

 

 

 

Cum aţi ajuns la aceasta concluzie?

Care sunt motivele care au generat apariţia acestei scăderi?

Au fost întreprinse măsuri de tratare a acestei cauze? DA/NU

Consideraţi că măsurile de tratare întreprinse sunt eficiente? DA/NU

Cum aţi ajuns la această concluzie?

Produs 1

 

 

 

 

 

 

 

Produs 2

 

 

 

 

 

 

 

Produs 3

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE:

Vor fi avute în vedere problemele constatate ca fiind recurente sau sistemice, precum şi măsurile întreprinse pentru corectarea acestora.

Se transmite trimestrial de către societăţile de asigurare şi semestrial de către brokerii de asigurare.

 

ANEXA Nr. 4

 

SOCIETĂŢI

 

Societatea ....................................................

 

Numărul de daune avizate pentru activitatea de asigurări de viaţă în trimestrul .......... anul .......................

 

Nr.

crt.

Indicatori

C11

C21

C31

C41

C51

C61

C71

A12

A22

Total

1.

Număr de daune avizate la sfârşitul perioadei de raportare - buc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Număr de daune avizate în perioada de raportare - buc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Clasele de asigurare sunt prevăzute în anexa nr. 1 secţiunea C din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare.

2 Clasele de asigurare prevăzute în anexa nr. 1 secţiunea A din Legea nr. 237/2015.

 

Societatea ....................................................

 

Numărul de daune avizate pentru activitatea de asigurări generale în trimestrul .......... anul .......................

 

Nr. crt.

Indicatori

A11

A21

A31

A41

A51

A61

A71

A81

A91

A101

A111

A121

A131

A141

A151

A161

A171

A181*

Total

1.

Număr de daune avizate la sfârşitul perioadei de raportare - buc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Număr de daune avizate în perioada de raportare - buc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Clasele de asigurare sunt prevăzute în anexa nr. 1 secţiunea A din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările ulterioare.

* Conform particularităţilor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 5

 

BROKERI

 

Societatea ....................................................

 

SITUAŢIA PETIŢIILOR

în semestrul .......... anul .......................

 

Nr.

crt.

Nr. de intrare şi data petiţiei

Nume petent

Societatea de asigurare emitentă a poliţei de asigurare

Numărul

poliţei

de asigurare

Tip asigurare

Clasa de asigurare

Obiectul

petiţiei

Stadiul

petiţiei

Data soluţionării

petiţiei

Modalitatea de finalizare a petiţiei

Motivul pentru care petiţia nu a fost soluţionată favorabil petentului

Observaţii

Provenienţa petiţiei

Nr.

Data

Solicitant

Nr.

Data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 6

 

SOCIETĂŢI

 

Petiţii

 

 

Anul precedent

Perioada de raportare: 1 ianuarie - luna curentă (cumulat)

Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Numărul total de petiţii înregistrate unic per petent şi per caz

 

 

 

 

 

Numărul total de petiţii soluţionate favorabil, înregistrate unic per petent şi per caz

 

 

 

 

 

Numărul de petiţii soluţionate favorabil referitoare la dosare de daună

 

 

 

 

 

Numărul total de petiţii pentru care dosarele de daună au fost achitate

 

 

 

 

 

Numărul total de petiţii finalizate nefavorabil, înregistrate unic per petent şi per caz

 

 

 

 

 

 

Solicitări de soluţionare alternativă a litigiilor

 

 

Anul precedent

Perioada de raportare: 1 ianuarie - luna curentă (cumulat)

Ultimele 3 luni ale perioadei de raportare

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor

 

 

 

 

 

Numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor soluţionate efectiv

 

 

 

 

 

Numărul total al solicitărilor de soluţionare alternativă a litigiilor soluţionate favorabil asiguraţilor, contractanţilor, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentanţilor acestora

 

 

 

 

 

 

Fontul şi dimensiunea elementelor grafice vor fi similare cu cele utilizate în cadrul site-ului web al organizaţiei, în pagină nu vor mai fi publicate alte informaţii sau mesaje cu caracter publicitar.

Fereastra ce va conţine legătura către pagina de prezentare va include şi următorul text: „Petiţiile/Reclamaţiile, precum şi solicitările de soluţionare alternativă a litigiilor, înregistrate în ultimele 3 luni, sunt în număr de , respectiv de

Structura acestora poate fi consultată aici, accesând pagina dedicată”.

Fereastra va rămâne activă timp de 5 secunde şi nu va putea fi închisă de către utilizator.

Fereastra va acoperi o suprafaţă de o treime din suprafaţa ecranului, iar textul va fi dimensionat corespunzător în raport cu spaţiul ferestrei.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.