MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 559/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 559         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 14 iulie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

167. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării

 

628. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 269 din 27 aprilie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

490. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Pasailă Ciprian Constantin

 

491. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dâmboviţa de către doamna Mureşan Florina-Ramona

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

541. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Marilena Ion a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

542. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 

543. - Decizie pentru numirea domnului Dănuţ Sebastian Neculăescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

995. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind completarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 450/2016

 

LEGI ŞI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 28 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„LEGE

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale

2. La articolul 3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Ministerul Apărării Naţionale are personalitate juridică şi reprezintă în justiţie, prin Direcţia generală juridică, structurile armatei care nu au personalitate juridică. Structurile ministerului care au personalitate juridică, potrivit legii, pot fi reprezentate în justiţie de Direcţia generală juridică a Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.

(2) Ministerul Apărării Naţionale are sediul în municipiul Bucureşti, str. Izvor nr. 110, sectorul 5.”

3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Apărării Naţionale colaborează interinstituţional şi cooperează, cu prezervarea obiectivelor şi politicilor sale în domeniul apărării, cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi cu alte instituţii şi autorităţi publice, cu structurile politico-militare şi de conducere militară ale altor state, precum şi ale organizaţiilor internaţionale la care România este parte, cu operatori economici, cu asociaţiile cadrelor militare în rezervă şi în retragere, cu asociaţiile veteranilor şi cu alte asociaţii profesionale sau organizaţii neguvernamentale, în condiţiile legii.”

4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Ministerul Apărării Naţionale are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

1. realizarea şi menţinerea capacităţii operaţionale a armatei, pentru îndeplinirea misiunilor specifice ce revin acesteia;

2. Înfiinţarea, desfiinţarea, transformarea, resubordonarea, reorganizarea, consolidarea, integrarea în alte structuri şi redislocarea structurilor militare ale armatei, pe timp de pace, pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare sau de război, conform legii;

3. elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul său de competenţă;

4. apărarea drepturilor şi intereselor legitime în raporturile cu autorităţile şi instituţiile publice, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, prin structuri proprii;

5. Întreprinderea demersurilor necesare pentru încheierea tratatelor la nivel departamental şi a înţelegerilor tehnice în domeniul apărării;

6. coordonarea elaborării şi implementării politicii de apărare, promovarea intereselor naţionale la nivelul organizaţiilor internaţionale la care România este parte şi creşterea gradului de integrare a structurilor proprii şi a profilului acestora în cadrul acestor organizaţii, promovarea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare politico-militară şi asigurarea reprezentării armatei în raporturile cu ministerele de resort ale altor state şi cu organizaţii internaţionale la care România este parte;

7. realizarea planificării integrate a apărării;

8. realizarea mecanismului de cooperare interinstituţională în domeniul apărării;

9. instruirea comandamentelor şi forţelor;

10. organizarea şi conducerea educaţiei şi formării profesionale în instituţiile proprii;

11. managementul logisticii proprii;

12. constituirea stocurilor şi menţinerea stării de operativitate a tehnicii;

13. organizarea şi conducerea mobilizării armatei, rechiziţionarea de bunuri şi chemarea persoanelor fizice la prestări de servicii în interes public;

14. managementul domeniului informaţii pentru apărare, managementul activităţii oficiale de cifru şi a sistemelor criptografice din armată, realizarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate naţionale. NATO, UE şi a informaţiilor clasificate care fac obiectul tratatelor, înţelegerilor şi acordurilor bilaterale sau multilaterale în domeniul apărării la care România este parte, precum şi cooperarea cu structurile similare naţionale şi ale altor state sau ale organizaţiilor internaţionale la care România este parte;

15. participarea la dezvoltarea şi optimizarea capabilităţilor de apărare cibernetică ale României, în colaborare cu celelalte instituţii şi autorităţi naţionale stabilite prin lege;

16. managementul activităţii financiar-contabile;

17. gestionarea sistemului pensiilor militare de stat;

18. managementul resurselor de comunicaţii şi tehnologia informaţiei în armată;

19. managementul spectrului radio utilizat în scopul apărării, precum şi a resurselor de comunicaţii, tehnologia informaţiei şi apărare cibernetică ale Armatei României;

20. elaborarea şi integrarea/aplicarea politicilor proprii/reglementărilor specifice în domeniile referitoare la protecţia mediului, securitate şi sănătate în muncă, apărarea împotriva incendiilor, metrologie specifică echipamentelor militare care nu intră în sfera metrologiei legale şi funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil;

21. conducerea activităţilor de comunicare strategică la nivelul ministerului;

22. organizarea şi conducerea activităţii de informare şi relaţii publice la nivelul ministerului;

23. creşterea calităţii vieţii personalului, asigurarea protecţiei sociale şi a asistenţei religioase, medicale, psihologice şi juridice a personalului militar şi civil, a răniţilor, invalizilor şi urmaşilor celor decedaţi în acţiuni militare, în conformitate cu prevederile legale;

24. Înzestrarea cu armament, tehnică de luptă, echipamente şi materiale specifice armatei, asigurarea relaţiei cu industria naţională de apărare şi cooperările internaţionale în domeniu;

25. coordonarea activităţii de comerţ exterior privind importul şi exportul de produse cu destinaţie militară, în condiţiile legii;

26. aplicarea regimului de control în domeniul exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare şi cu dublă utilizare, potrivit legii şi normelor emise pentru aplicarea acestora, aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale, precum şi coordonarea activităţilor privind aprobarea suspendării drepturilor vamale la anumite categorii de armamente şi echipamente militare, potrivit legii;

27. organizarea şi conducerea programelor de investiţii publice şi de reparaţii curente şi de întreţinere în domeniul imobiliar, exercitarea controlului statului în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii, conducerea activităţii de apărare împotriva incendiilor şi de administrare a imobilelor Ministerului Apărării Naţionale;

28. editarea de publicaţii în domeniile proprii de activitate;

29. cercetarea-dezvoltarea, utilizarea rezultatelor cercetării-dezvoltării şi participarea la proiecte de cercetare-dezvoltare naţionale şi internaţionale în domeniul apărării, precum şi protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, potrivit legii şi normelor emise pentru aplicarea acestora, aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale;

30. reglementarea şi desfăşurarea activităţilor de testare şi evaluare, analiză, audituri tehnice şi acceptanţe aferente sistemelor de armamente şi echipamente pentru apărare;

31. reglementarea şi desfăşurarea activităţii de supraveghere a managementului calităţii la furnizorii de produse militare şi prestatorii de servicii în domeniul apărării şi de aplicare a cerinţelor NATO şi UE de asigurare a calităţii în domeniul apărării, prin evaluarea, certificarea şi supravegherea furnizorilor şi prestatorilor în legătură cu îndeplinirea acestor cerinţe;

32. elaborarea documentelor strategice pentru pregătirea şi întrebuinţarea în luptă a forţelor armate;

33. Încheierea de contracte pentru achiziţia de produse şi servicii specifice, în condiţiile legii, direct cu structurile specializate ale NATO şi UE, în scopul asigurării interoperabilităţii;

34. asigurarea cu informaţii geospaţiale, geografice, hidrografice şi hidrometeorologice pentru nevoi proprii, precum şi a celor necesare instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, NATO şi UE şi altor instituţii beneficiare;

35. organizarea şi conducerea serviciului medical militar de urgenţă prespitalicească şi spitalicească;

36. organizarea şi conducerea activităţilor de poliţie militară în ţară şi pe timpul participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român;

37. elaborarea normelor pentru înzestrare, întreţinere şi reparaţii, cu respectarea prevederilor legale;

38. coordonarea problematicii cadrelor militare în rezervă şi în retragere, a veteranilor de război, invalizilor şi văduvelor de război;

39. organizarea şi conducerea activităţilor de tradiţii militare, cultură militară, de educaţie civică şi ceremonii militare;

40. organizarea şi conducerea activităţilor de standardizare şi interoperabilitate în domeniul apărării;

41. cooperarea, cu alte structuri din afara Ministerului Apărării Naţionale, la situaţii de urgenţă, precum şi pentru prevenirea şi combaterea terorismului, conform legii;

42. administrarea, supravegherea şi protecţia fondului arhivistic propriu, în condiţiile legii;

43. asigurarea siguranţei aeriene, navale şi terestre, în condiţiile legii.”

5. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Ministerul Apărării Naţionale, prin structurile desemnate, este:

a) autoritate navală militară naţională;

b) autoritate naţională în domeniul pregătirii, brevetării şi perfecţionării pregătirii scafandrilor, precum şi în domeniul autorizării şi inspectării activităţilor subacvatice;

c) autoritate naţională în domeniul proiectării, realizării şi asigurării informaţiilor geospaţiale pentru apărare;

d) autoritate naţională în domeniul activităţii oficiale de criptologie, pentru componentele specifice.

(2) în exercitarea competenţei prevăzute la alin. (1) lit. a), structura desemnată asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional al activităţilor militare în domeniul naval, pentru stabilirea limitelor zonelor de siguranţă ale navelor militare, a perimetrelor şi regimului porturilor militare, precum şi a modului de investigare a evenimentelor de navigaţie în care sunt implicate nave militare şi guvernamentale.

(3) în exercitarea competenţei prevăzute la alin. (1) lit. b), structura desemnată asigură:

a) pregătirea, antrenarea, perfecţionarea pregătirii şi brevetarea scafandrilor, formarea şi atestarea personalului tehnic de asigurare a scufundărilor şi lucrărilor în imersiune;

b) autorizarea şi inspectarea unităţilor care execută activităţi subacvatice cu scafandri;

c) cercetarea ştiinţifică, de inginerie tehnologică şi medicală pentru realizarea mijloacelor tehnice şi perfecţionarea procedeelor de scufundare şi de lucru sub apă;

d) verificarea periodică a scafandrilor brevetaţi în vederea reconfirmării aptitudinilor, deprinderilor şi cunoştinţelor;

e) formarea şi atestarea personalului medical de specialitate, potrivit legii.

(4) Metodologiile, procedurile şi structura de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor Ministerului Apărării Naţionale în domeniile prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordine ale ministrului apărării naţionale.”

6. La articolul 6, alineatele (1)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, sunt:

a) Statul Major al Apărării;

b) Departamentul pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale;

c) Departamentul pentru armamente;

d) Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului;

e) Direcţia generală de informaţii a apărării;

f) Secretariatul general;

g) Direcţia generală management resurse umane;

h) Corpul de control şi inspecţie;

i) Direcţia generală financiar-contabilă;

j) Direcţia generală juridică;

k) Direcţia audit intern;

l) Direcţia medicală;

m) Direcţia domenii şi infrastructuri;

n) Direcţia informare şi relaţii publice;

o) Direcţia de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor.

(2) în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale se mai regăsesc: Grupul consilierilor, Cabinetul ministrului, Direcţia instanţelor militare, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central «Dr. Carol Davila», Purtătorul de cuvânt, precum şi alte structuri stabilite prin lege.

(3) Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, Secţia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie sunt asimilate structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, personalul acestor structuri fiind subordonat ministrului apărării naţionale numai în ceea ce priveşte aspectele de natură administrativă, stabilite prin ordin comun al ministrului apărării naţionale, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

(4) Casa de pensii sectorială şi Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale, sunt organizate potrivit reglementărilor specifice, iar nivelul de salarizare a personalului acestora este asimilat celui prevăzut pentru structuri centrale ale ministerului.”

7. La articolul 6, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (61) şi (62), cu următorul cuprins:

„(61) În realizarea atribuţiilor ce le revin, şefii structurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt ajutaţi de locţiitori/directori/directori adjuncţi/secretar general adjunct, după caz.

(62) în compunerea Ministerului Apărării Naţionale mai sunt organizate şi funcţionează în subordinea ministrului apărării naţionale următoarele structuri: Universitatea Naţională de Apărare «Carol I», Academia Tehnică Militară, Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială «General doctor aviator Victor Anastasiu» şi Clubul Sportiv al Armatei «Steaua».”

8. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Structurile prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi cele care fac parte din acestea pot avea în compunere sau în subordine, după caz, direcţii, centre, oficii, agenţii, servicii, secţii, birouri, compartimente, instituţii şi unităţi de învăţământ, unităţi de cercetare-dezvoltare şi alte structuri, constituite potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.”

9. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Departamentul pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale coordonează procesele de elaborare, implementare şi evaluare a politicii de apărare, inclusiv afaceri europene, asigură planificarea integrată a apărării, conform legii, coordonează cooperarea internaţională în domeniul apărării, activităţile de cercetare ştiinţifică în domeniile politicii de apărare şi istoriei militare şi asigură legătura cu forţele armate străine.

(2) în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin, (1), Departamentul pentru politica de apărare, planificare şi reiaţii internaţionale proiectează politicile instituţionale, monitorizează şi evaluează îndeplinirea obligaţiilor internaţionale, asigură întreprinderea măsurilor necesare încheierii tratatelor internaţionale în domeniul apărării şi cadrul pentru cooperarea interinstituţională, coordonează cooperarea politico-militară internaţională, monitorizează şi coordonează legătura forţelor armate străine prezente pe teritoriul României cu autorităţile publice responsabile, precum şi activităţile de cercetare ştiinţifică în domeniile politicii de apărare şi istoriei militare.

(3) Departamentul pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale asigură reprezentarea Ministerului Apărării Naţionale în cadrul organizaţiilor internaţionale conform domeniilor de responsabilitate.

(4) La nivelul Ministerului Apărării Naţionale, Departamentul pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale evaluează, elaborează şi implementează sistemul de politici publice şi întocmeşte rapoarte periodice de monitorizare a acestora.”

10. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului asigură şi coordonează activitatea legislativă şi cea specifică în relaţia cu Parlamentul şi elaborează, promovează şi implementează politici şi programe în domeniul calităţii vieţii personalului în activitate, în rezervă şi retragere.

(2) Prin structura de specialitate, Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului este autoritatea învestită cu responsabilitatea coordonării, la nivel naţional, a problematicii veteranilor, invalizilor, văduvelor de război şi văduvelor de veterani de război.

(3) Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului desfăşoară strategii şi programe sociale pentru veterani, răniţi, personalul cu grad de invaliditate şi pentru urmaşii celor decedaţi în acţiuni militare.

(4) Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului coordonează relaţia ministerului cu asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile care funcţionează sub autoritatea Ministerului Apărării Naţionale, conduce activitatea de dialog social şi pentru soluţionarea problemelor sociale ale personalului.”

11. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Departamentul pentru armamente elaborează şi coordonează implementarea politicilor de achiziţii în cadrul ministerului, fundamentează sub aspect tehnic politicile de înzestrare, elaborează, coordonează şi pune în practică strategiile de achiziţii pentru sistemele de armamente şi echipamentele majore, inclusiv prin programele specifice asistenţei de securitate acordate României de către guvernele străine şi organizaţiile internaţionale, în calitate de structură de reglementare în domeniul achiziţiilor publice la nivelul ministerului, asigură managementul programelor de achiziţie cu sisteme de armamente şi echipamente majore şi al contractelor aferente, asigură managementul activităţilor de testare şi evaluare de dezvoltare, analize, audituri tehnice şi acceptanţe aferente sistemelor de armamente şi echipamentelor majore, încheie înţelegeri tehnice, planifică şi desfăşoară activitatea de cooperare internaţională în domeniul armamentelor, gestionează relaţia cu industria naţională de apărare.

(2) Departamentul pentru armamente coordonează activitatea de cercetare-dezvoltare de protecţie a drepturilor de proprietate industrială asupra rezultatelor cercetării în domeniul apărării, precum şi participarea structurilor specializate din cadrul ministerului la proiectele şi programele de cercetare-dezvoltare iniţiate la nivelul NATO şi UE.

(3) Departamentul pentru armamente reprezintă autoritatea naţională în domeniul activităţii de supraveghere a managementului calităţii la furnizorii de produse militare şi prestatorii de servicii în domeniul apărării şi de aplicare a cerinţelor NATO şi UE de asigurare a calităţii în domeniul apărării, prin evaluarea, certificarea şi supravegherea furnizorilor şi prestatorilor în legătură cu îndeplinirea acestor cerinţe.

(4) Departamentul pentru armamente elaborează reglementările specifice şi coordonează activitatea de standardizare tehnică, de metrologie şi de funcţionare în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, realizează controlul specific domeniului de competenţă pentru exporturile, importurile şi alte operaţiuni cu produse militare şi cu dublă utilizare şi coordonează activităţile privind aprobarea suspendării drepturilor vamale la anumite armamente şi echipamente militare, în condiţiile legii.

(5) Departamentul pentru armamente coordonează activitatea de formare, specializare şi perfecţionare a ofiţerilor în domeniul tehnico-ingineresc, precum şi a altor specialişti necesari armatei, prin intermediul instituţiilor de învăţământ din subordine sau coordonare.”

12. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Statul Majorai Apărării asigură, conform legii:

a) planificarea, organizarea, conducerea şi operaţionalizarea forţelor armatei, ridicarea graduală a capacităţii de luptă şi mobilizarea armatei, planificarea şi conducerea operaţiilor la nivel strategic, inclusiv a celor din spaţiul cibernetic, coordonarea activităţilor privind rezilienţa activităţilor în situaţii de criză în domeniul apărării şi planificarea, organizarea şi conducerea structurilor de rezistenţă armată pe teritoriul naţional, planificarea şi managementul sistemului de comandă, control, comunicaţii, computere, informaţii, supraveghere şi cercetare a sistemului logistic, planificarea armamentelor şi implementarea mecanismului de implementare interinstituţională în domeniul apărării;

b) instruirea comandamentelor şi forţelor, standardizarea în domeniul militar, managementul carierei individuale a personalului militar, recrutarea, selecţia şi planificarea asigurării cu resurse umane, realizarea suportului administrativ al instituţiilor din reţeaua de învăţământ a Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile legii, avizarea programelor de studii şi documentelor curriculare ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ militar, stabilirea necesarului de formare a personalului pentru nevoile proprii şi profilul absolventului, managementul formării personalului militar în rezervă, în sistemul militar propriu şi a activităţii de educaţie fizică şi sport în armată, asistenţa psihologică, realizarea sprijinului medical operaţional în Armata României, asistenţa religioasă şi promovarea valorilor specifice tradiţiilor militare, culturii militare şi educaţiei civice;

c) cooperarea militară internaţională, încheierea înţelegerilor tehnice cu forţele armate ale altor state şi coordonarea asistenţei juridice în domeniul operaţional;

d) analizarea, evaluarea şi coordonarea unitară, în structura de forţe, a măsurilor şi activităţilor de planificare, constituire, înzestrare, dezvoltare şi optimizare a capabilităţilor naţionale şi a celor dezvoltate în comun cu state membre NATO şi UE sau în alte formate de cooperare, realizarea şi con du ce rea asigurării cu informaţii geospaţiale, asigurarea informaţiilor geografice, hidrografice şi hidrometeorologice.”

13. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 121, cu următorul cuprins:

„Art. 121. - (1) Şeful Statului Major al Apărării conduce Statul Major al Apărării şi exercită comanda deplină a structurii de forţe a Armatei României.

(2) Şeful Statului Major al Apărării exercită comanda şi controlul prin şefii Statelor Majore ale Forţelor Terestre, Aeriene şi Navale şi prin comandanţii Comandamentului Forţelor întrunite, Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale, Comandamentului Logistic întrunit, Comandamentului Comunicaţiilor şi Informaticii şi Comandamentului Apărării Cibernetice, în conformitate cu Constituţia României, legile, ordinele şi instrucţiunile ministrului apărării naţionale.

(3) Şeful Statului Major al Apărării are, ca atribuţii principale, coordonarea elaborării strategiei militare, planificarea şi conducerea operaţiilor la nivel strategic, stabilirea cerinţelor de înzestrare a forţelor armatei, planificarea strategică şi de contingenţă, elaborarea doctrinelor, instruirea forţelor şi educaţia militară.

(4) Şeful Statului Major al Apărării răspunde de organizarea şi stabilirea misiunilor marilor unităţi şi unităţilor din structurile de forţe ale armatei

(5) Şeful Statului Major al Apărării reprezintă Armata României în cadrul reuniunilor NATO/UE în formatul şefilor statelor majore ale apărării şi susţine, la acest nivel, poziţia şi obiectivele naţionale pe problematica apărării colective/comune, în baza mandatului aprobat de autorităţile competente.

(6) Şeful Statului Major al Apărării solicită şi primeşte informaţiile necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor proprii şi este sprijinit de şefii structurilor centrale.

(7) Şeful Statului Major al Apărării îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege.”

14. La articolul 13, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Direcţia generală de informaţii a apărării asigură obţinerea, prelucrarea, verificarea, stocarea şi valorificarea informaţiilor şi datelor referitoare la factorii de risc şi ameninţările interne şi externe, militare şi nonmilitare, care pot afecta securitatea naţională în domeniul militar, acţionează pentru prevenirea, descurajarea şi contracararea oricăror riscuri sau ameninţări care pot afecta securitatea naţională a României în domeniul militar, coordonează aplicarea măsurilor contrainformative şi cooperarea atât cu serviciile/structurile departamentale naţionale şi de informaţii, cât şi cu cele ale statelor membre ale alianţelor, coaliţiilor şi organizaţiilor internaţionale la care România este parte şi elaborează politicile, coordonează şi controlează, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, potrivit legii, activităţile referitoare la protecţia informaţiilor clasificate naţionale, NATO, UE şi a informaţiilor clasificate care fac obiectul tratatelor, înţelegerilor şi acordurilor bilaterale sau multilaterale în domeniul apărării la care România este parte.

...................................................................................................................................

(3) Direcţia generală de informaţii a apărării este condusă de un director general, cadru militar în activitate. Directorul general este numit de către ministrul apărării naţionale, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Funcţia de director general al Direcţiei generale de informaţii a apărării este asimilată funcţiei de secretar de stat.”

15. La articolul 13, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (6)-(9), cu următorul cuprins:

,(6) Activitatea specifică a Direcţiei generale de informaţii a apărării are caracter secret de stat.

(7) Direcţia generală de informaţii a apărării desfăşoară acţiuni specifice în spaţiul cibernetic în scopul cunoaşterii, monitorizării şi contracarării agresiunilor cibernetice care vizează infrastructurile cibernetice critice ale Ministerului Apărării Naţionale.

(8) Direcţia generală de informaţii a apărării elaborează strategiile, politicile şi reglementările specifice domeniului de responsabilitate, precum şi politici şi reglementări proprii în domeniul managementului resurselor umane şi educaţiei militare şi coordonează activitatea de formare, specializare şi perfecţionare a personalului militar din armată în domeniul de responsabilitate.

(9) Direcţia generală de informaţii a apărării desfăşoară misiuni de protecţie şi pază a principalelor categorii de factori umani şi materiali din responsabilitatea Ministerului Apărării Naţionale, intervenţia antiteroristă şi participă, potrivit legii, la organizarea şi executarea intervenţiei contrateroriste, prin structura specializată proprie. Regulile de angajare în misiuni şi operaţii ale structurii specializate se autorizează la nivelul Direcţiei generale de informaţii a apărării, în calitate de autoritate militară competentă.”

16. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Secretariatul general asigură realizarea şi coordonarea lucrărilor de secretariat, gestionează circulaţia documentelor la nivelul structurilor centrale, între minister şi autorităţile şi instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale, persoanele juridice şi fizice, monitorizează elaborarea şi transmiterea principalelor raportări periodice prevăzute de reglementările în vigoare.

(2) Secretariatul general asigură şi coordonează ansamblul relaţiilor la nivelul structurilor centrale, precum şi cel al relaţiilor între Ministerul Apărării Naţionale şi Secretariatul General al Guvernului, Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, structurile similare din cadrul celorlalte ministere ori autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate, autorităţile administraţiei publice teritoriale şi locale.

(3) Secretariatul general asigură implementarea, monitorizarea şi evaluarea, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, a prevederilor cuprinse în strategiile şi programele de reformă ale administraţiei publice, elaborate pe baza Programului de guvernare, precum şi monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial.

(4) Secretariatul generai asigură gestionarea şi diseminarea documentelor clasificate în domeniul apărării, emise de NATO, Uniunea Europeană, statele membre ale acestora şi alte state, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale.

(5) Secretariatul general coordonează şi monitorizează structurile Ministerului Apărării Naţionale în vederea accesării de finanţare externă nerambursabilă pentru îndeplinirea obiectivelor şi priorităţilor rezultate din documentele sectoriale.

(6) Secretariatul general coordonează ansamblul relaţiilor privind elaborarea, avizarea şi promovarea proiectelor de acte normative iniţiate/avizate de Ministerul Apărării Naţionale în vederea aprobării/adoptării de către Guvern.

(7) Secretariatul general este condus de un secretar general care îndeplineşte, în condiţiile prevăzute de lege, atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare.”

17. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Direcţia generală management resurse umane elaborează strategiile, politicile şi reglementările în domeniul managementului resurselor umane şi al carierei individuale şi monitorizează implementarea acestora.

(2) Direcţia generală management resurse umane elaborează strategiile, politicile şi reglementările în domeniul educaţiei militare, asigură coordonarea şi monitorizarea implementării acestora.

(3) Direcţia generală management resurse umane asigură cooperarea internaţională în domeniul educaţiei militare.

(4) Direcţia generală management resurse umane asigură evidenţa unitară a personalului, organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de inspecţie a muncii în privinţa raporturilor de muncă şi de serviciu la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, cu excepţia efectivelor Direcţiei generale de informaţii a apărării, precum şi executarea lucrărilor specifice necesare exercitării competenţelor ministrului apărării naţionale în domeniul resurselor umane.

(5) Direcţia generală management resurse umane elaborează politicile şi reglementările privind asistenţa psihologică în Ministerul Apărării Naţionale, cu excepţia Direcţiei generale de informaţii a apărării, asigură evaluarea psihologică a personalului din structurile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale şi realizează investigaţiile sociologice.

(6) Direcţia generală management resurse umane realizează evaluarea competenţelor lingvistice ale personalului armatei.”

18. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Corpul de control şi inspecţie elaborează cadrul general de reglementare a activităţilor de inspecţie şi control în Ministerul Apărării Naţionale, conduce şi execută operativ evaluarea sistemică a organismului militar prin inspecţii, asigură managementul planificării şi monitorizării activităţilor de inspecţie şi control în armată şi exercită atribuţii specifice de control în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.

(2) Corpul de control şi inspecţie investighează/verifică, la ordin, problematici necesare informării conducerii ministerului pentru fundamentarea deciziilor, aspecte referitoare la respectarea codurilor de conduită etică de către personalul Ministerului Apărării Naţionale, precum şi petiţii/memorii/ rapoarte adresate ministerului sau ministrului apărării naţionale.

(3) Corpul de control şi inspecţie elaborează politici şi reglementări specifice Ministerului Apărării Naţionale în domeniul protecţiei mediului şi celui al securităţii şi sănătăţii în muncă, coordonează, monitorizează şi controlează integrarea/aplicarea acestora în armată.”

19. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Direcţia generală financiar-contabilă realizează managementul activităţii financiar-contabile, elaborează concepţia privind organizarea sistemului de ordonatori de credite în cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi asigură îndeplinirea sarcinilor financiar-contabile ce revin ministrului apărării naţionale în calitate de ordonator principal de credite, precum şi execuţia bugetului propriu al acestuia.

(2) Direcţia generală financiar-contabilă asigură coordonarea controlului financiar preventiv propriu, îndrumarea metodologică, verificarea şi monitorizarea modului de aplicare în structurile Ministerului Apărării Naţionale a actelor normative privind controlul financiar preventiv propriu.”

20. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

„Art. 171. - (1) Direcţia generală juridică asigură asistenţă juridică ministrului apărării naţionale şi, după caz, structurilor centrale, apără interesele Ministerului Apărării Naţionale în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor jurisdicţii aflate pe teritoriul statului român şi contribuie la apărarea intereselor ministerului în raporturile  cu alte autorităţi publice şi organizaţii neguvemamentale.

(2) La nivelul Ministerului Apărării Naţionale, Direcţia generală juridică elaborează, în limitele de competenţă legală, proiecte de acte normative şi asigură suport de specialitate celorlalte structuri în procesul de elaborare/avizare juridică şi asigură conformitatea actelor normative cu reglementările Uniunii Europene şi NATO, precum şi asistenţa juridică pentru încheierea înţelegerilor tehnice în vederea cooperării cu forţele armate străine.

(3) Organizarea şi desfăşurarea procedurilor interne ale ministerului aferente procesului legislativ, activităţilor de reprezentare şi asistenţă juridică se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.”

21. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Direcţia audit intern asigură, conform legii, organizarea auditului public intern şi execută auditarea tuturor activităţilor desfăşurate în structurile centrale, structurile şi forţele subordonate acestora din Ministerul Apărării Naţionale, precum şi în structurile aflate în coordonarea sau sub autoritatea acestuia, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, inclusiv evaluarea sistemului de control intern managerial.”

22. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - Direcţia medicală coordonează asistenţa medicală a personalului armatei şi a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, asigurarea sanitar-veterinară, implementează politica naţională de sănătate la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, organizează învăţământul medico-militar, prin Institutul Medico-Militar şi structuri de specialitate, şi elaborează concepţia privind funcţionarea serviciilor medicale şi sanitar-veterinare.”

23. După articolul 20 se introduc trei noi articole, articolele 201-203, cu următorul cuprins:

„Art. 201. - (1) Direcţia domenii şi infrastructuri asigură administrarea patrimoniului imobiliar, elaborarea şi aprobarea, în limita competenţei sale, a programelor de investiţii şi a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, urmăreşte şi coordonează executarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii, în toate fazele de implementare a acestora.

(2) Direcţia domenii şi infrastructuri exercită controlul statului în toate etapele şi componentele sistemului calităţii în construcţii şi coordonează activitatea de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale.

Art. 202. - Direcţia informare şi relaţii publice este structura Ministerului Apărării Naţionale specializată în conducerea, organizarea şi gestionarea domeniului informării şi relaţiilor publice, pe timp de pace, în caz de agresiune armată, la instituirea stării de asediu, declararea stării de mobilizare sau în stare de război.

Art. 203. - Direcţia de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor asigură managementul activităţilor de prevenire, identificare şi investigare a corupţiei şi fraudelor în rândul personalului încadrat în funcţii în structurile Ministerului Apărării Naţionale şi în structurile aflate în subordinea sau, după caz, în coordonarea acestuia, execută cercetarea administrativă pentru recuperarea prejudiciilor cu implicaţii deosebite şi a celor produse prin fapte de corupţie sau fraude, desfăşoară activităţi de prevenire şi investigare şi reprezintă Ministerul Apărării Naţionale în domeniile de competenţă.”

24. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Ministrul apărării naţionale numeşte şi împuterniceşte, în condiţiile legii, şefii/directorii structurilor centrale, după caz, directorul de cabinet, consilierii şi personalul din cadrul cabinetului ministrului, şefii/directorii structurilor din subordinea şi compunerea celor prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (2), până la nivel de oficiu inclusiv, precum şi persoanele care sunt încadrate în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade de general sau echivalent al acestora, dacă prin lege nu se prevede altfel.”

25. La articolul 21, alineatul (2) se abrogă.

26. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Structura de forţe ale armatei este formată din state majore, comandamente, mari unităţi şi unităţi, formaţiuni şi alte structuri stabilite potrivit legii, cuprinse, după caz, în:

a) forţe terestre, forţe aeriene, forţe navale, denumite în continuare categorii de forţe;

b) forţe pentru sprijin de luptă;

c) forţe pentru sprijin logistic;

d) forţe pentru operaţii speciale;

e) forţe pentru apărare cibernetică;

f) alte forţe.

(2) Dimensiunea structurii de forţe ale armatei se stabileşte prin documentele de planificare a apărării, potrivit legii.

(3) Cerinţele de constituire a structurilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordine ale ministrului apărării naţionale.”

27. După articolul 22 se Introduc cinci noi articole, articolele 221-225, cu următorul cuprins:

„Art. 221. - Categoriile de forţe au în compunere statele majore ale forţelor terestre, aeriene, navale, comandamente, mari unităţi şi unităţi de manevră, de sprijin de luptă, logistice, unităţi de instrucţie, instituţii militare de învăţământ şi alte structuri stabilite potrivit legii.

Art. 222. - Sprijinul acţiunilor militare la nivel strategic se realizează prin comandamente de sprijin, care au în subordine mari unităţi şi unităţi, unităţi de instrucţie, unităţi de învăţământ militar preuniversitar şi alte structuri stabilite potrivit legii.

Art. 223. - (1) Forţele pentru sprijin logistic sunt reprezentate de Comandamentul Logistic întrunit, care are în subordine mari unităţi şi unităţi logistice, structuri de sprijin de luptă şi structuri de educaţie şi instrucţie.

(2) în calitate de structură de sprijin logistic, Comandamentul Logistic întru nit poate avea în subordine grădiniţe, creşe, structuri de cultură şi mass-media, structuri de refacere a capacităţii de muncă, complexuri militare de instruire, reprezentare şi tranzit, amenajări sportive şi recreative, lăcaşuri de cult, cimitire şi capele, precum şi alte entităţi organizate conform legii.

Art. 224. - Forţele pentru operaţii speciale au în compunere Comandamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale, structuri luptătoare, structuri de sprijin de luptă, structuri de sprijin logistic, structuri de educaţie şi instrucţie şi alte structuri stabilite potrivit legii.

Art. 225. - Forţele pentru apărare cibernetică au în compunere Comandamentul Apărării Cibernetice, mari unităţi, unităţi şi alte structuri stabilite potrivit legii.”

28. Articolele 23-25 se abrogă.

29. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Misiunile şi responsabilităţile structurii de forţe ale armatei se stabilesc prin ordine ale ministrului apărării naţionale sau ale şefului Statului Major al Apărării, atunci când acesta este împuternicit de ministru.”

30. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - Potrivit nivelului capacităţii de luptă, forţele armatei sunt organizate în:

a) forţe gata de acţiune permanent;

b) forţe cu nivel ridicat al capacităţii de luptă;

c) forţe cu nivel redus al capacităţii de luptă, gata de acţiune după ridicarea capacităţii de luptă prin completare/mobilizare;

d) structuri care se constituie la mobilizare, destinate generării/regenerării forţelor, precum şi pentru realizarea sistemului de rezistenţă armată pe teritoriul naţional.”

31. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul cuprins:

„Art. 271. - (1) Structurile de poliţie militară sunt destinate să asigure respectarea şi menţinerea ordinii interioare şi a disciplinei militare în obiectivele militare şi zonele militare restricţionate, sprijinul manevrei şi mobilităţii, controlul şi îndrumarea circulaţiei autovehiculelor şi a coloanelor militare, protecţia personalului armatei, securitatea obiectivelor militare, să contribuie la misiuni de supraveghere, escortare, pază şi escortarea prizonierilor de război, îndrumarea şi evacuarea persoanelor dislocate pe timpul desfăşurării acţiunilor militare.

(2) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea poliţiei militare se stabilesc prin lege specială.”

32. Articolele 28-30 se abrogă.

33. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Forţele pentru operaţii speciale constituie componenta specializată, de reacţie rapidă, de nivel strategic, cu structuri terestre, navale şi aeriene dedicate, instruită şi dotată pentru executarea misiunilor de cercetare specială, acţiuni directe, de asistenţă militară şi neconvenţionale, precum şi misiuni complementarea cestora,  pe teritoriul statului român sau în afara acestuia, în condiţiile legii, independent sau împreună cu forţele speciale ale coaliţiilor şi alianţelor din care România este parte.

(2) Conducerea forţelor pentru operaţii speciale, cu excepţia celor prevăzute la art. 13 alin. (5), se exercită de şeful Statului Major al Apărării, prin Comandamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale, iar în situaţia participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, potrivit înţelegerilor tehnice încheiate cu partenerii străini, în baza tratatelor la care România este parte.”

34. La articolul 32, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(8) în Ministerul Apărării Naţionale se constituie Colegiul Ministerului Apărării Naţionale şi Comitetul pentru Suport Managerial, cu rol consultativ, precum şi Consiliul de Planificare a Apărării, Consiliul de Supraveghere â Cerinţelor, Consiliul de Achiziţii, Consiliul de Standardizare şi Interoperabilitate şi Consiliul Tehnico-Economic, ale căror hotărâri/decizii/avize sunt obligatorii. Organizarea şi funcţionarea acestora se stabilesc prin ordine ale ministrului apărării naţionale.”

35. La articolul 38, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - (1) în necesarul de efective ale Ministerului Apărării Naţionale nu se includ:

a) personalul militar şi civil care îşi desfăşoară activitatea în afara Ministerului Apărării Naţionale, potrivit reglementărilor în vigoare Finanţarea lui se asigură în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) personalul militar şi civil din structurile care se finanţează integral din venituri proprii;

c) militarii în termen şi cu termen redus, soldaţii şi gradaţii profesionişti, aflaţi în perioada instrucţiei de bază, elevii şi studenţii instituţiilor militare de învăţământ. Finanţarea lor se face din bugetul Ministerului Apărării Naţionale;

d) efectivele din unităţile sanitare proprii, aflate în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate. Finanţarea lor se asigură în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

36. La articolul 39, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:

,,(2) Personalul încadrat în funcţii de consilier juridic în cadrul Ministerului Apărării Naţionale beneficiază de decontarea taxelor necesare pentru înscrierea în colegii sau asociaţii profesionale şi a cotizaţiilor periodice.

(3) Personalul Ministerului Apărării Naţionale care are calitatea de arhitect, evaluator atestat şi expert judiciar şi care desfăşoară activităţi de arhitectură, de evaluare şi expertiză în folosul ministerului beneficiază de decontarea taxelor necesare pentru înscrierea în colegii sau asociaţii profesionale şi a cotizaţiilor periodice.

(4) De prevederile alin. (3) beneficiază în mod corespunzător şi alte categorii profesionale care îşi desfăşoară activitatea în specialităţi care presupun înscrierea în colegii şi asociaţii profesionale.”

37. La articolul 41, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Cadrele militare în activitate şi în rezervă, cele în retragere, personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale, precum şi familiile acestora beneficiază, ca măsură de protecţie socială, de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale în folosirea complexurilor, sanatoriilor, cabanelor militare, căminelor militare de garnizoană şi unitate, cluburilor militare şi altor facilităţi recreative şi sportive.”

38. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - (1) Pentru construirea de locuinţe proprietate personală, din fondurile personalului propriu, ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti în rezervă, personalului civil, se pot desfăşura programe de locuinţe, pe terenuri disponibile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea ministerului, puse la dispoziţie pe bază de contract de comodat, conform dispoziţiilor Codului civil, beneficiarilor, pe durata existenţei construcţiilor, inclusiv în cazul proiectelor şi contractelor aflate în derulare.

(2) Beneficiar al programelor prevăzute la alin. (1) poate fi şi personalul încadrat în celelalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, atunci când rămân unităţi locative necontractate.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) pot beneficia o singură dată de programele pentru construirea de locuinţe proprietate personală. Prioritatea de înscriere în program se stabileşte pe baza criteriilor aprobate de ministrul apărării naţionale.

(4) în situaţia în care planul de urbanism prevede existenţa unor spaţii sociale şi comerciale, care să deservească ansamblul de locuinţe, acestea se construiesc din fondurile operatorului economic şi rămân în proprietatea acestuia, iar pentru terenul aferent construcţiilor Ministerul Apărării Naţionale acordă un drept de folosinţă, cu titlu oneros, valoarea fiind stabilită prin expertiză/evaluare de specialitate.”

39. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 44. - În cadrul Ministerului Apărării Naţionale se pot constitui colegii, consilii, comitete sau comisii profesionale. Organizarea şi funcţionarea acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale sau dispoziţie a şefului Statului Majorai Apărării, pentru cele care se constituie la categoriile de forţe şi comandamente.”

40. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - Ministerul Apărării Naţionale are propriul sistem de educaţie şi formare profesională a resursei umane, precum şi propriul sistem de cercetare-dezvoltare, integrate în sistemele naţionale, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare referitoare la educaţie şi cercetare.”

41. La articolul 47, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 47. - (1) Ministerul Apărării Naţionale are reţea sanitară proprie, cămine militare, agenţii, cercuri militare, formaţii cultural-artistice, cluburi şi asociaţii sportive, amenajări sportive şi recreative, sanatorii, centre de instrucţie, locuinţe de serviciu şi de intervenţie, biserici, capele şi cimitire militare, grădiniţe şi creşe, structuri şi redacţii de mass-media militare, precum şi alte entităţi înfiinţate conform legii. Organizarea şi funcţionarea acestor entităţi se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.

(2) Ministerul Apărării Naţionale poate avea în subordine sau în coordonare regii autonome şi companii naţionale.”

42. După articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 471, cu următorul cuprins:

„Art. 471. - Managementul, asigurarea materială şi finanţarea sistemelor şi entităţilor prevăzute la art. 46 şi 47 se realizează potrivit prevederilor actelor normative care reglementează domeniul de activitate al acestora.”

43. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - Ministerul Apărării Naţionale stabileşte, prin ordin al ministrului, propriul sistem de distincţii şi însemne militare, precum şi organizarea şi desfăşurarea de onoruri şi ceremonii militare.”

44. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - Ministerul Apărării Naţionale poate asigura personalul propriu şi tehnica din dotare împotriva riscurilor specifice, în condiţiile prevăzute prin ordin al ministrului apărării naţionale, potrivit legii.”

45. La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 50. - (1) Ministerul Apărării Naţionale poate valorifica activele corporale şi necorporale excedentare din patrimoniul său, tehnica, armamentul, muniţiile şi bunurile atipice sau excedentare scoase din înzestrare, în condiţiile concurenţiale prevăzute de lege, prin Compania Naţională «Romtehnica» - S.A., aflată în coordonarea acestui minister, şi potrivit regulamentului aprobat prin hotărâre a Guvernului.”

46. La articolul 50, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în limitele stabilite prin atribuţiile şi responsabilităţile sale, Ministerul Apărării Naţionale poate participa la programe şi parteneriate naţionale şi multinaţionale de punere la dispoziţie a produselor sau prestării de servicii în domeniul apărării, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.”

47. După articolul 50 se introduc trei noi articole, articolele 501-503, cu următorul cuprins:

„Art. 501. - (1) Ministrul apărării naţionale stabileşte, prin ordin, structurile din compunerea ministerului care au competenţe de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor, în condiţiile prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor publice.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi structurilor care îşi desfăşoară activitatea, permanent sau temporar, în afara teritoriului statului român.

Art. 502. - (1) Structurile Ministerului Apărării Naţionale care au competenţe de achiziţie, cu excepţia celor care îşi desfăşoară activitatea sau participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, achiziţionează produsele, serviciile şi lucrările din afara teritoriului vamal al României prin Compania Naţională «Romtehnica» - S.A., structură de specialitate în domeniul comerţului exterior, aflată în coordonarea ministerului.

(2) Stabilirea responsabilităţilor pentru efectuarea achiziţiilor prevăzute la alin. (1) se realizează pe baza unui contract încheiat, în condiţiile legii, între Compania Naţională «Romtehnica» - S.A. şi structurile din compunerea ministerului care au competenţe de achiziţie.

Art. 503. - (1) Ministerul Apărării Naţionale este împuternicit să reprezinte Guvernul României pentru negocierea, semnarea şi derularea acordurilor sau contractelor privind asistenţa de securitate acordată de către guverne străine şi/sau organizaţii internaţionale.

(2) Achiziţiile de produse, servicii şi/sau lucrări în cadrul acordurilor sau contractelor prevăzute la alin. (1) se desfăşoară în conformitate cu procedurile specifice stabilite de guvernele străine şi/sau organizaţiile internaţionale care acordă asistenţa de securitate

(3) Produsele, serviciile şi/sau lucrările furnizate/ prestate/executate în cadrul acestor acorduri sau contracte sunt exceptate de la aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare.”

48. La articolul 52, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 52. - (1) Ministerul Apărării Naţionale dispune de bunurile proprietate privată ale acestuia şi administrează bunurile din domeniul public sau privat al statului, aflate în patrimoniul său, în funcţie de regimul lor juridic, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

...................................................................................................................................

 (3) Ministerul Apărării Naţionale poate pune la dispoziţie sau, după caz, poate asigura asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică cu reprezentare la nivel naţional, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naţionale, potrivit unor criterii stabilite prin ordin al ministrului:

a) fonduri repartizate de la bugetul de stat pentru plata cheltuielilor curente şi de capital, necesare desfăşurării activităţilor acestora, a celor determinate de relaţiile cu organizaţiile naţionale şi internaţionale de profil, precum şi pentru plata cotizaţiilor internaţionale anuale în valută către organismele internaţionale la care asociaţiile şi fundaţiile în cauză sunt afiliate;

b) spaţii necesare pentru consfătuiri şi activităţi de promovare a imaginii, tradiţiilor şi valorilor istorice ale Armatei României, cu titlu gratuit;

c) suportarea costurilor pentru utilităţile aferente imobilelor proprietate publică puse la dispoziţie în conformitate cu art. 41 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

d) mijloace de transport auto în ţâră.”

49. La articolul 52, după alineatul (3) se introduc şapte noi alineate, alineatele (4)-(10), cu următorul cuprins:

„(4) Publicaţiile elaborate, editate şi tipărite în domeniile proprii de activitate ale Ministerului Apărării Naţionale, cu finanţare din fonduri de la bugetul de stat sau din alte fonduri constituite conform legii, destinate nevoilor proprii sau altor beneficiari externi, pot fi difuzate, contra cost sau gratuit, persoanelor juridice de drept public sau privat, precum şi persoanelor fizice, din ţară şi din străinătate, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului apărării naţionale.

(5) Bazele sportive şi amenajările recreative, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, sunt folosite, cu prioritate, de către personalul armatei, cadrele militare în rezervă şi în retragere, precum şi de membrii de familie ai acestora, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale. Persoanele fizice sau juridice din afara Ministerului Apărării Naţionale pot beneficia de aceste baze şi amenajări, pe bază de tarife, în condiţiile legii. Sumele rezultate constituie venituri ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale bazelor sportive şi amenajărilor recreative.

(6) Pentru activităţi de informare publică şi mass-media militară organizate în interesul instituţiei cu aprobarea ministrului apărării naţionale, ministerul poate organiza, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie, activităţi de pregătire a unor persoane din afara instituţiei, în facilităţile aflate la dispoziţie.

(7) La solicitarea unor instituţii publice, Ministerul Apărării Naţionale poate da în comodat, conform dispoziţiilor Codului civil, imobile necesare desfăşurării unor activităţi proprii ale acestora, pe termen limitat, care nu poate depăşi 6 luni, cu posibilitatea de prelungire cu aceeaşi perioadă, cu obligaţia plăţii contravalorii utilităţilor.

(8) în scopul întreţinerii poligoanelor, Ministerul Apărării Naţionale poate să acorde un drept de uz gratuit conform Codului civil, pentru păşunat şi desfăşurarea de activităţi agricole pe terenurile aferente poligoanelor militare aflate în administrarea sa atunci când nu se desfăşoară activităţi militare, încheind, în acest sens, protocoale cu autorităţile publice locale, pe perioadă determinată.

(9) Lucrările de investiţii, modernizare şi extindere a obiectivelor cu caracter militar din domeniul apărării naţionale sunt de utilitate publică de interes naţional prin efectul prezentei legi, Ministerul Apărării Naţionale având calitatea de expropriator în condiţiile prevăzute de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioara.

(10) Terenurile aflate în domeniul public sau privat al statului, necesare realizării de lucrări la obiectivele menţionate la alin. (9), care se scot din circuitul agricol sau din fondul forestier naţional, sunt scutite de plata tuturor taxelor prevăzute de legislaţia în vigoare şi de plata contravalorii sau compensării acestora.”

50. După articolul 52 se Introduce un nou articol, articolul 521, cu următorul cuprins:

„Art. 521. - (1) Sumele obţinute de Ministerul Apărării Naţionale potrivit dispoziţiilor art. 50 alin. (1) prin valorificarea activelor fixe corporale de natura terenurilor, amenajărilor de terenuri şi clădiri se utilizează exclusiv pentru realizarea programelor de înzestrare.

(2) Sumele obţinute de Ministerul Apărării Naţionale din valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se virează la o poziţie distinctă de venituri ale bugetului de stat.

(3) După virarea sumelor conform alin. (2) se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea Ministerului Apărării Naţionale, să majoreze veniturile bugetului de stat la o poziţie distinctă, precum şi cheltuielile bugetului de stat şi cheltuielile curente şi de capital prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naţionale

(4) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar, determinate ca diferenţă între veniturile încasate potrivit alin. (2) şi plăţile efectuate, se virează de către unitatea Trezoreriei Statului, la solicitarea Ministerului Apărării Naţionale, din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele Ministerului Apărării Naţionale la Trezoreria Statului.

(5) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (4) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către Ministerul Apărării Naţionale în contul de venituri ale bugetului de stat, urmând procedura de la alin. (3), şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.”

51. La articolul 53, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Structurile Ministerului Apărării Naţionale prestează servicii cu caracter obligatoriu prevăzute de lege. Tarifele aferente acestor servicii, inclusiv cele în regim de urgenţă, se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.”

52. La articolul 53, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Ministerul Apărării Naţionale poate organiza şi executa, prin unităţile sale, cursuri de pregătire, calificare şi perfecţionare a pregătirii, în domeniile prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. b).

(4) Sumele rezultate în urma executării activităţilor prevăzute la alin. (1)-(3) constituie venituri proprii ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă Ministerul Apărării Naţionale, şi se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital.”

53. După articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 541, cu următorul cuprins:

„Art. 541. - (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea instituţiilor publice, în alte situaţii decât cele prevăzute de această ordonanţă de urgenţă, ministrul apărării naţionale poate ordona executarea unor misiuni care presupun măsuri şi acţiuni urgente, fără a afecta capacitatea operaţională a armatei. Misiunile includ misiuni de căutare-salvare, evacuare, transport aerian, naval şi terestru şi alte activităţi de acest gen.

(2) Executarea misiunilor prevăzute la alin. (1) se finanţează din fondurile alocate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Apărării Naţionale.

(3) Normele metodologice privind executarea misiunilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.”

54. La articolul 55, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Pentru asigurarea execuţiei bugetare, în Ministerul Apărării Naţionale:

a) prin derogare de la art. 20 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii de credite secundari şi terţiari sunt desemnaţi prin ordin al ministrului apărării naţionale;

b) prin derogare de la art. 20 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, directorul Statului Major al Apărării este ordonator secundar de credite şi asigură finanţarea structurilor subordonate nemijlocit, ai căror comandanţi/şefi au calitatea de ordonator terţiar de credite.”

55. După articolul 56 se introduce un nou articol, articolul 561, cu următorul cuprins:

„Art. 561.- Se abilitează ministrul apărării naţionale să emită ordine şi instrucţiuni privind: ordinea interioară în unitate, serviciul interior, instrucţia de front, onorurile şi ceremoniile militare, serviciul la bordul navelor militare, tragerile cu armament de infanterie, muzicile militare, disciplina militară, garnizoanele militare, educaţia fizică militară, zborul aviaţiei militare.”

56. La articolul 57, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul de posturi ale Ministerului Apărării Naţionale, finanţate de la bugetul de stat, se stabileşte prin documentele de planificare a apărării, aprobate potrivit legii, cu încadrarea în fondurile prevăzute în buget, la titlul cheltuieli de personal.”

Art. II. - Articolul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz, precum şi pentru aprobarea unor măsuri în domeniul financiar-bugetar, aprobată prin Legea nr. 239/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 25 iunie 2013, se abrogă.

Art. III. - În cuprinsul alineatului (2) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2000 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu”, aprobată prin Legea nr. 279/2001, sintagma „sub autoritatea Ministerului Apărării Naţionale” se înlocuieşte cu sintagma „în compunerea Ministerului Apărării Naţionale”.

Art. IV. - Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. V. - În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc după cum urmează:

a) „Statul Major General”, cu denumirea „Statul Major al Apărării”;

b) „Direcţia management resurse umane”, cu denumirea „Direcţia generală management resurse umane”;

c) „Direcţia financiar-contabilă”, cu denumirea „Direcţia generală financiar-contabilă”;

d) „Departamentul pentru politica de apărare şi planificare”, cu denumirea „Departamentul pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale”;

e) „Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică”, cu denumirea „Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului”.

Art. VI. - Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 28 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republică, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

PETRU-GABRIEL VLASE

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 12 iulie 2017.

Nr. 167.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 11 iulie 2017.

Nr. 628.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 269

din 27 aprilie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Varga Attila - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, excepţie ridicată de Florin Stoian în Dosarul nr. 1.516/114/2015 al Tribunalului Buzău - Secţia a-II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.116D/2016.

2. La apelul nominal se prezintă, personal, autorul excepţiei de neconstituţionalitate, fiind asistat de avocatul Alin Nicolae Covaşă, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar. Lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului autorului excepţiei, care solicită admiterea acesteia şi reiterează, în esenţă, cele reţinute în cuprinsul notelor scrise prin care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate. În susţinerea criticilor formulate, depune la dosar o serie de înscrisuri.

4. Reprezentantul Ministerului Public pune, în principal, concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere critica autorului potrivit căreia nu există o lege care să reglementeze specializarea agentului constatator de a opera cu aparatul tehnic omologat şi verificat metrologic, împrejurare care este de natură a-l pune pe judecătorul cauzei în imposibilitatea de a verifica calificarea agentului constatator. În subsidiar, pe fondul cauzei, apreciază excepţia de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, concretizată, spre exemplu, prin Decizia nr. 606 din 6 mai 2010.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

5. Prin încheierea din 26 aprilie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.516/114/2015, astfel cum a fost rectificată prin încheierea din 26 mai 2016, Tribunalul Buzău - Secţia a-II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Florin Stoian cu ocazia soluţionării unei cauze având ca obiect plângere contravenţională (anularea unui proces-verbal de contravenţie).

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că nu există niciun text de lege care să reglementeze specializarea agenţilor constatatori de a opera cu aparatele tehnice omologate şi verificate metrologic. Susţine că, anterior, exista o astfel de reglementare în cuprinsul Ordinului directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005, care a fost, însă, abrogat prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 187 din 14 iulie 2009 privind modificarea şi completarea Normei de metrologie legală NML 021-05 Aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor (cinemometre)”, aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 301/2005. Această împrejurare, în opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, „creează prezumţia rezonabilă că judecătorul este pus în imposibilitatea de a verifica calificarea agentului constatator şi specializarea sa în acest domeniu, de a lucra cu aparate calibrate ce necesită condiţii speciale de amplasare în strictă legătură cu măsurătorile de viteză”. Aşa fiind, consideră că „se impune reglementarea publică a unor norme de natură să califice ori să controleze activitatea agenţilor constatatori cu mijloace tehnice omologate”.

7. Tribunalul Buzău - Secţia a-II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal nu şi-a exprimat opinia cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă. Arată că, deşi autorul excepţiei critică prevederile art. 109 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, acesta nu arată în ce anume constă contrarietatea acestei norme legale cu dispoziţiile constituţionale invocate, ceea ce contravine art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, excepţia fiind, astfel, nemotivată.

10. Avocatul Poporului învederează faptul că textul criticat a mai făcut obiectul controlului de constituţionalitate. Reiterează, astfel, punctul de vedere transmis anterior şi reţinut în deciziile Curţii Constituţionale nr. 94 din 4 februarie 2010 sau nr. 1.029 din 9 iulie 2009, în sensul constituţionalităţii prevederilor art. 109 alin, (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile reprezentantului autorului excepţiei de neconstituţionalitate, notele scrise depuse la dosar, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 109 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, potrivit cărora „Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei”.

14. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate aceste prevederi contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 privind statul român, art. 16 privind egalitatea în drepturi şi celor ale art. 20 referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul excepţiei nu formulează veritabile critici de neconstituţionalitate, ci este nemulţumit de faptul că nu există „niciun text de lege care să reglementeze specializarea agenţilor constatatori de a opera cu aparatele tehnice omologate şi verificate metrologic”, astfel încât, din perspectiva criticii astfel formulate, Curtea apreciază că aceasta are în vedere, de fapt, o omisiune legislativă. Or, omisiunea de reglementare sau caracterul incomplet al unui text de lege nu intră în atribuţiile Curţii Constituţionale, iar o astfel de critică, prin care se tinde la completarea prevederilor legale ce fac obiectul excepţiei, excedează competenţei instanţei de contencios constituţional care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, se pronunţă numai asupra constituţionalităţii prevederilor legale, fără a le putea modifica sau completa.

16. Curtea observă, totodată, că autorul excepţiei de neconstituţionalitate nu indică în ce anume constă contrarietatea normei legale criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu dispoziţiile constituţionale invocate, excepţia fiind, astfel, nemotivată din perspectiva prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Sesizările trebuie făcute în formă scrisă şi motivate

17. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, excepţie ridicată de Florin Stoian în Dosarul nr. 1.516/114/2015 al Tribunalului Buzău - Secţia a-II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Buzău - Secţia a-II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 27 aprilie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Pasailă Ciprian Constantin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Pasailă Ciprian Constantin.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 13 iulie 2017.

Nr. 490.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Dâmboviţa de către doamna Mureşan Florina-Ramona

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Mureşan Florina-Ramona exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Dâmboviţa.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 13 iulie 2017.

Nr. 491.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Marilena Ion a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

 

Având în vedere Adresa Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat nr. 2.126/HIL din 6 iulie 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/12.263/M.B. din 6 iulie 2017, precum şi Avizul favorabil nr. 40.297/2017 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat de către doamna Marilena Ion,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Marilena Ion exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 13 iulie 2017.

Nr. 541.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Punctul 5 din anexa „Componenţa Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 30 mai 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„5. Radu-Ionel Puchiu - secretar de stat, Secretariatul General al Guvernului”.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 13 iulie 2017.

Nr. 542.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Dănuţ Sebastian Neculăescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Externe nr. A/8,030 din 7 iulie 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.732 din 10 iulie 2017,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 august 2017, domnul Dănuţ Sebastian Neculăescu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 13 iulie 2017.

Nr. 543.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind completarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 450/2016

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 450/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 12 aprilie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La punctul 4, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) întocmirea şi transmiterea electronică de situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale folosind date eronate, determinate inclusiv de procesele de extragere şi prezentare a informaţiilor din bazele de date.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 12 iulie 2017.

Nr. 995.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.