MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 576/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 576         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 19 iulie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

171. - Lege pentru completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor

 

636. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor

 

172. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 

637. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 270 din 27 aprilie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

716. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

4.366. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea anexei la Ordinul  ministrului educaţiei naţionale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 30 aprilie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 17, după primul alineat se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

„(2) Se interzice folosirea animalelor aparţinând subîncrengăturii vertebrate indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane şi trupe de artişti ambulanţi, precum şi în orice alte tipuri de spectacole similare.

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) caii, câinii, unele specii de păsări exotice granivore şi animalele folosite în delfinarii, acvarii Caii, câinii şi animalele de rentă pot participa la concursuri, târguri, competiţii şi expoziţii de profil organizate şi autorizate conform legii.”

2. La articolul 25 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

„g) folosirea animalelor aparţinând subîncrengăturii vertebrate, indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane şi trupe de artişti ambulanţi, precum şi în orice alte tipuri de spectacole similare.”

Art. II. - (1) Animalele aparţinând subîncrengăturii vertebrate, indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, aflate în responsabilitatea unor instituţii publice sau private, vor fi relocate prin grija acestora, în rezervaţii, sanctuare sau grădini zoologice, în termen de cei mult 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, respectând prevederile art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu completările aduse prin prezenta lege.

(2) Planul de măsuri privind relocarea prevăzută la alin. (1) se prezintă Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în termen de 12 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale ari. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 14 iulie 2017.

Nr. 171.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 14 iulie 2017.

Nr. 636.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60 din 28 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 4 octombrie 2016 , cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 1, punctul IV4 al articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„IV4. tânăr NEET - persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani, care nu are Ioc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională;”.

2. La articolul I punctul 6, după alineatul (2) al articolului 751 se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

„(21) Prima de încadrare se acordă persoanelor prevăzute la art. 74 alin. (1) care au domiciliul sau reşedinţa în una dintre zonele prevăzute în Plănui naţional de mobilitate, indiferent dacă localitatea unde se încadrează în muncă este situată sau nu în zonele prevăzute în Pianul naţional de mobilitate.

(22) Prima de instalare se acordă persoanelor prevăzute la art. 75 care;

a) au domiciliul sau reşedinţa în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate şi îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate;

b) au domiciliul sau reşedinţa în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate şi îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în altă zonă decât zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate;

c) au domiciliul sau reşedinţa în altă zonă decât zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate şi îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate.”

3. La articolul I punctul 6, litera c) a alineatului (4) al articolului 751 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) persoanele care se încadrează la angajatori unde calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat şi la alţi angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;.

4. La articolul I punctul 6, după litera f) a alineatului (4) al articolului 751 se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) persoanele al/a căror soţ/soţie a beneficiat de prima de relocare prevăzută la art. 762 în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate.”

5. La articolul I punctul 8, articolul 761 se modifică şi va avea următorul cuprins;

„Art. 761. - (1) Prima de instalare se acordă şi persoanelor de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 de luni, în cuantumurile stabilite la art. 75 alin. (2)-(4) şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 751 şi 76.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică persoanelor în situaţia întoarcerii la domiciliul de pe teritoriul României sau la noul domiciliu ori reşedinţă pe care îl/o stabilesc pe teritoriul României şi se încadrează în muncă în localitatea de domiciliu/reşedinţă sau în localităţile învecinate acesteia, iar localitatea respectivă se află în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate, potrivit art. 751 alin. (2).”

6. La articolul I punctul 9, litera b) a alineatului (3) al articolului 80 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) angajatorii care în ultimii 2 ani au fost în raporturi de muncă cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ, cu excepţia situaţiei în care pentru persoanele respective au beneficiat de stimulent financiar în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României. republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 14 iulie 2017.

Nr. 172.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 14 iulie 2017.

Nr. 637.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 270

din 27 aprilie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Varga Attila - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, excepţie ridicată de Victoria-Iuliana Scarlat în Dosarul nr. 15.101/3/2016 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a-II-a contencios administrativ şi fiscal.

Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1,141 D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în dosarele Curţii Constituţionale nr. 1.178D/2016 şi nr. 1.359D/2016, având un obiect identic al excepţiei de neconstituţionalitate. Excepţia a fost ridicată de Mihai Cristian Vasilescu în Dosarul nr. 7.102/2/2015 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a-VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi, respectiv, de către Georgeta Păunescu în Dosarul nr. 12.914/3/2016 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a-II-a contencios administrativ şi fiscal.

4. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Curtea, având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 1.141 D/2016, nr. 1.178D/2016 şi nr. 1.359D/2016, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi

funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.178D/2016 şi nr. 1.359D/2016 la Dosarul nr. 1.141D/2016, care este primul înregistrat.

6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul pe fond reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. în acest sens, invoca jurisprudenţa Curţii Constituţionale, concretizată prin Decizia nr. 396 din 14 iunie 2016.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

7. Prin încheierile din 6, respectiv 7 iunie 2016, pronunţate în dosarele nr. 15.101/3/2016 şi nr. 12.914/3/2016 ale Tribunalului Bucureşti - Secţia a-II-a contencios administrativ şi fiscal, precum şi prin încheierea din 1 aprilie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 7.102/2/2015 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VII l-a contencios administrativ şi fiscal, Curtea Constituţională a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din Industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Scarlat Victoria-Iuliana, Mihai Cristian Vasilescu şi Păunescu Georgeta, cu ocazia soluţionării unor acţiuni în contencios administrativ având ca obiect „anulare act administrativ”, şi, respectiv, litigiu privind funcţionarii publici.

8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că, la data de 29 octombrie 2015, a intrat în vigoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015, care prevedea la art. 63 alin. (1) că „începând cu drepturile salariate aferente lunii noiembrie 2015, funcţionarii publici şi personalul contractual din Ministerul Finanţelor Publice - aparat propriu, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - aparat propriu, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice şi Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili beneficiază de 25 de clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută/ Arată că, ulterior, la data de 4 noiembrie 2015, a intrat în vigoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015, care prevede la art. 10, criticat în speţă, că dispoziţiile art. 63 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 se abrogă, iar prin această abrogare, drepturile salariale au suferit o diminuare faţă de nivelul prevăzut prin art. 63 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015, autorii excepţiei apreciind că, prin dispoziţiile criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015, a fost suprimat un drept salariai. Aşa fiind, autorii excepţiei susţin că se încalcă prevederile internaţionale şi cele constituţionale referitoare la protecţia dreptului de proprietate, întrucât, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, drepturile salariale reprezintă concepte asimilate bunurilor mobile, astfel încât privarea de dreptul de a mai primi vreodată sumele de bani aferente unui drept câştigat reprezintă o încălcare a dreptului de proprietate. De asemenea, apreciază că se încalcă şi art. 41 din Constituţie, dreptul la remunerarea muncii reprezentând un aspect al dreptului la muncă. Totodată, arată Că prin reglementarea criticată sunt încălcate dispoziţiile constituţionale referitoare la condiţiile privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi, art. 53 din Constituţie permiţând o diminuare rezonabilă a gradului de protecţie oferită unor drepturi care poate fi tolerată în anumite situaţii/momente, dar fără ca, prin aceasta, să fie afectată însăşi substanţa lor.

9. Autorii excepţiei susţin că dispoziţiile legale supuse analizei de constituţionalitate sunt contrare şi art. 115 alin. (6) din Constituţie, întrucât ordonanţele de urgenţă emise de Guvern nu pot afecta drepturi fundamentale, aşa cum este dreptul de proprietate sau dreptul la salariu. De asemenea apreciază că este încălcat şi art. 115 alin. (4) din Constituţie, deoarece nu a existat o situaţie extraordinară care să justifice intervenţia legislativă a Guvernului printr-o ordonanţă de urgenţă, motivele invocate de acesta privind oportunitatea, utilitatea şi urgenţa reglementării. În sfârşit, arată că textul de lege criticat contravine art. 148 alin. (2) din Constituţie prin raportare la art. 6 din Tratatul Uniunii Europene şi art. 17 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

10. În final, autorii excepţiei consideră că, prin maniera de reglementare a drepturilor salariale ce li se cuvin, s-a înfrânt principiul securităţii juridice şi al stabilităţii raporturilor juridice, acest principiu corelându-se cu un alt principiu dezvoltat în dreptul Uniunii Europene, şi anume cel al încrederii legitime, care impune ca legislaţia să fie clară şi predictibilă, unitară şi coerentă. De asemenea impune limitarea posibilităţilor de modificare a normelor juridice, în sensul stabilităţii regulilor instituite prin acestea.

11. În dosarele Curţii Constituţionale nr. 1.141D/2016 şi nr. 1.178D/2016, opinia Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal, respectiv, a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, este în sensul caracterului întemeiat al excepţiei de neconstituţionalitate. Se arată, astfel, că, în preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015, se menţionează că, având în vedere riscul intrării în procedură de deficit excesiv prin crearea unui tratament unitar pentru toate categoriile de personal din sectorul bugetar, similar celui instituit prin art. 63 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, se impune abrogarea acestei reglementări. Adoptarea acestei măsuri prin ordonanţă de urgenţă s-a făcut în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată.

În acest context, instanţa de judecată arată că riscul neasigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii nu a fost pe deplin motivat. Eventuala eroare de calcul a resurselor bugetare, la data adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015, deşi nu se menţionează acest lucru în preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015, nu este un motiv de abrogare a unor drepturi salariale, acordate justificat. Aşa fiind, apreciază că Guvernul României a adus atingere, nejustificat, substanţei dreptului salariai acordat, menţinând o situaţie discriminatorie, pe care a eliminat-o tocmai prin dispoziţia abrogată.

12. În Dosarul Curţii Constituţionale nr. 1.359D/2016, opinia Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal este în sensul constituţionalităţii prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015.

13. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

14. În punctul de vedere exprimat, Guvernul apreciază că revine Curţii Constituţionale să decidă asupra afectării principiilor constituţionale pretins încălcate prin prevederile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015.

15. Avocatul Poporului consideră că prevederile criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 sunt constituţionale, astfel încât nu pot fi reţinute criticile privind încălcarea dispoziţiilor constituţionale şi internaţionale invocate în susţinerea excepţiei. De asemenea apreciază că nu poate fi reţinută nici încălcarea principiului securităţii juridice, sub aspectul caracterului previzibil al normei criticate, aceasta fiind lipsită de echivoc sub aspectul persoanelor cărora li se aplică şi efectele pe care le produce.

16. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

17. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

18. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 4 noiembrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 79/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 6 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit textului criticat, „Articolul 63 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 29 octombrie 2015, se abrogă.*

19. În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justiţie, art. 24 privind dreptul la apărare, raportat la art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art. 124 privind instanţele judecătoreşti şi celor ale art. 127 referitoare la caracterul public al dezbaterilor.

20. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile criticate au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, din perspectiva unor critici similare şi prin raportare la aceleaşi norme constituţionale şi internaţionale, în acest sens fiind Decizia nr. 396 din 14 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 26 august 2016, prin care Curtea a constatat că prevederile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

21. Prin această decizie, Curtea a reţinut că prevederile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 au avut ca efect abrogarea art. 63 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 29 octombrie 2015, abrogare prin care se înlătură, în fapt, măsurile legale care prevedeau o majorare salariată pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din Ministerul Finanţelor Publice - aparat propriu, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - aparat propriu, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice şi Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, rezultând o scădere a drepturilor salariale ale acestora faţă de nivelul stabilit prin textul de lege abrogat.

22. În jurisprudenţa sa în materie, exemplu fiind Decizia nr. 169 din 19 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 18 mai 2015, paragraful 15, Curtea a arătat că dreptul la salariu se bucură, în egală măsură, de protecţia acordată dreptului la muncă, fiind o componentă a acestuia, dar şi de protecţia acordată dreptului de proprietate, întrucât reprezintă un „bun”\n sensul art. 1 din Primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. În egală măsură, Curtea a reţinut că, deşi drepturile salariale nu sunt drepturi reale, cum este dreptul de proprietate, ci drepturi de creanţă, în privinţa apărării lor, în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, acestea sunt asimilate cu bunuri, statuându-se că noţiunile de „bun” şi „proprietate” au un sens care nu este limitat la dreptul de proprietate asupra bunurilor corporale, ci cuprinde şi alte drepturi şi interese patrimoniale (Cauza Beyeler împotriva Italiei, 2000).

23. În contextul criticilor extrinseci formulate, Curtea a analizat dacă prevederile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015, având ca efect o reducere a drepturilor salariale faţă de nivelul prevăzut de art. 63 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015, aprobată prin Legea nr. 133/2016, îndeplinesc cerinţele de constituţionalitate referitoare la condiţiile emiterii ordonanţelor de urgenţă, respectiv cele care privesc existenţa unei situaţii extraordinare şi interdicţia afectării pe calea ordonanţelor de urgenţă a unor drepturi fundamentale. Astfel, din nota de fundamentare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015, Curtea a constatat că, în ceea ce priveşte art. 63 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015, reţinem că Guvernul a invocat că „având în vedere riscul intrării în procedură de deficit excesiv prin crearea unui tratament unitar pentru toate categoriile de personal din sectorul bugetar, similar celui instituit prin art. 63 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, se impune abrogarea acestei reglementări

24. Totodată, prin expunerea de motive a Legii nr. 79/2016, care a aprobat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015, fundamentarea expusă de Guvern a fost explicată într-un mod mai detaliat, arătându-se că adoptarea art. 63 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 „a avut în vedere activităţile complexe desfăşurate de acest personal, precum şi necesitatea asigurării unei stabilităţi a personalului specializat, evitării riscului migrării personalului din cadrul acestora către instituţii cu un nivel de salarizare superior, precum şi evitării săvârşirii unor posibile fapte de corupţie.” Pe de altă parte, s-a arătat că „această măsură a condus la solicitări similare din partea Sindicatelor reprezentative ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul celorlalte instituţii publice. De menţionat că acordarea a 25 de clase de salarizare suplimentare pentru întreg personalul bugetar determină în anul 2016 un impact financiar considerabil şi nesustenabil care va genera un deficit bugetar de peste 3% din PIB. În consecinţă, în vederea unui tratament unitar pentru toate categoriile de personal din sectorul bugetar se impune abrogarea art. 63 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015.”

25. Analizând aceste motive, Curtea a reţinut că adoptarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 apare ca fiind justificată, în esenţă, de două aspecte principale: unul dintre aspecte se referă la un eventual deficit bugetar, pe care aplicarea art. 63 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 l-ar genera, iar cel de-al doilea are în vedere necesitatea asigurării unui tratament juridic unitar pentru categoriile de personal din sectorul bugetar. Curtea a apreciat că aspectele invocate apar ca fiind justificate nu doar prin prisma oportunităţii şi utilităţii lor, dar şi sub aspectul caracterului obiectiv şi urgent al motivelor care au impus abrogarea art. 63 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015, fiind conforme cu art. 115 alin. (4) din Constituţie.

26. Astfel, Curtea a observat că majorarea salariată prevăzută de acest din urmă text de lege a avut în vedere o categorie relativ restrânsă de funcţionari publici şi personal, respectiv numai funcţionarii publici şi personalul contractual din Ministerul Finanţelor Publice - aparat propriu, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - aparat propriu, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice şi Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, creându-se un tratament juridic favorizant pentru aceştia, într-un context economic şi social marcat profund de multiple revendicări salariale, dar şi de o incapacitate a statului de a răspunde acestor solicitări, fără a crea diferenţe de tratament juridic cu caracter discriminator între diferitele categorii sociale. Aşa fiind, Curtea a apreciat că, în realitate, majorarea salarială prevăzută de art. 63 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 a fost o măsură care a creat o discriminare între diferitele categorii de funcţionari publici şi personal bugetar, efectele concrete ale acestei măsuri neîntârziind să apară sub forma unor justificate solicitări de creşteri salariale din partea sindicatelor reprezentative ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul altor instituţii publice. Prin urmare, îndepărtarea efectelor discriminatorii, precum şi a consecinţelor financiare pe care le-a atras aplicarea art. 63 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 a impus, în mod obiectiv şi justificat, intervenţia promptă a Guvernului.

27. Aşa fiind, Curtea a apreciat că, în măsura în care atingerea adusă unui drept fundamental, aşa cum este dreptul la salariu, s-a realizat pentru a combate, în fapt, afectarea, prin discriminare, a drepturilor fundamentale ale unui număr mult mai semnificativ de persoane, condiţia impusă de art. 115 alin. (6) din Constituţie, referitoare la interdicţia afectării prin dispoziţiile unei ordonanţe de urgenţă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, este respectată.

28. De asemenea, Curtea a considerat că nu poate fi reţinută nici încălcarea dispoziţiilor art. 41, art. 44 şi art. 53 din Constituţie, restrângerea adusă drepturilor ocrotite de aceste texte constituţionale fiind rezonabilă, proporţională cu obiectivul urmărit şi netransformând dreptul la salariu ori dreptul de proprietate în unul iluzoriu/teoretic, în sensul precizat prin Decizia nr. 266 din 21 mai 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 19 iulie 2013, şi Decizia nr. 462 din 17 septembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 24 octombrie 2014, paragraful 30.

29. Curtea a reţinut, totodată, că reglementarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 este impusă de necesitatea apărării drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, în sensul prevenirii unor discriminări marcate între diferite categorii de persoane, sub aspectul remunerării muncii, iar măsura abrogării dispoziţiilor art. 63 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 este o măsură capabilă, în mod obiectiv, să ducă la îndeplinirea scopului avut în vedere de legiuitor şi necesară realizării acestui scop. Totodată, având în vedere raportul dintre persoanele la care se referă art. 63 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2015 şi cele care ar fi fost discriminate prin aplicarea acestei măsuri, apreciază că măsura are un caracter proporţional cu situaţia care a determinat-o.

30. În sfârşit, examinând critica de neconstituţionalitate vizând respectarea principiului securităţii juridice sub aspectul caracterului previzibil al normei, Curtea a reţinut că orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiţii calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de precis şi clar pentru a putea fi aplicat (a se vedea, în acest sens, spre exemplu, Decizia nr. 26 din 18 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 15 februarie 2012). Analizând art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2015, Curtea a apreciat că acest text de lege este lipsit de echivoc sub aspectul persoanelor cărora li se aplică şi efectelor pe care le produce, subliniind faptul că cerinţa care impune ca norma juridică să fie previzibilă nu poate fi interpretată în sensul că împiedică legiuitorul să intervină prompt, pentru a combate efectele neconstituţionale şi negative din punct de vedere financiar ale unei reglementări anterioare.

31. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Victoria-Iuliana Scarlat în Dosarul nr. 15.101/3/2016 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a-II-a contencios administrativ şi fiscal şi Georgeta Păunescu în Dosarul nr. 12.914/3/2016 al aceleiaşi instanţe, precum şi de către Mihai Cristian Vasilescu în Dosarul nr. 7.102/2/2015 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, şi constată că prevederile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 27 aprilie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de către Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 11 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 5 zile de la publicare.

 

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

 

Bucureşti, 3 iulie 2017.

Nr. 716.

 

ANEXĂ

(Anexă la Ordinul nr. 1.151/2006)

 

Tarifele pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 

Nr.

crt.

Denumirea cursului

Cod

Durata

[ore)

Tariful cu discount

de 10% (lei/cursant)

Tariful cu discount de 8% (tei/cursant)

Tariful cu discount de 6% (lei/cursant)

Tariful cu discount

de 4% (lei/cursant)

Tariful cu discount de 2% (lei/cursant)

Tariful

cursului

(lei/cursant)

 

Tranşe nr. cursanţi pentru care se va aplica marja de reducere

 

 

peste 1001

501-1000

101-500

21-100

0-20

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. TARIFE CURSURI OBLIGATORII PENTRU PERSONALUL DIN TRANSPORTURILE NAVALE

 

 

 

 

 

 

 

CURSURI OBLIGATORII ÎN MATERIE DE SIGURANŢA MARITIMĂ NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE COMPETENTĂ SI ATESTATELOR PENTRU PERSONALUL NAVIGANT MARITIM SAU CERTIFICĂRII PERSONALULUI NAVIGANT MARITIM - PORTUAR CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI STCW

 

 

 

 

 

 

CURSURI INIŢIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Cursuri iniţiale - brevete compartiment punte

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA (Radar navigation, radar plotting and use of ARPA) - Nivel operaţional - Iniţial

RNPO-I

40

812

822

839

857

875

893

2

Limba engleză maritimă (Maritime English) –punte - iniţial

ME-D-I

32

536

542

554

566

577

589

3

Certificat general de operator GMDSS (GMDSS-GOC) - iniţial

GMDSS-GOC I

144

2.664

2.696

2.754

2.813

2.872

2.930

4

Certificat restrâns de operator GMDSS (GMDSS-ROC)

GMDSS-ROC

40

738

747

763

779

795

812

B. Cursuri iniţiale - brevete compartiment maşină

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Limba engleză maritimă (Maritime English) – maşină - iniţial

ME-E-I

32

536

542

554

566

577

589

C. Cursuri iniţiale - comune compartimente punte şi maşină

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase - iniţial

TRMP-I

24

375

384

392

400

409

417

2

Prevenirea poluării mediului marin - iniţial

PPME-I

16

243

248

254

259

265

270

3

Tehnici individuale de supravieţuire pe mare (Proficiency in personal survival techniques) - iniţial

PST-I

16

266

269

275

281

286

292

4

Competenţa în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats) - iniţial

PSCRB-I

32

549

556

568

580

592

604

5

Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul

navei (Personal safety and social responsibilities on board ships) - iniţial

PSSRBS-I

32

515

521

532

544

555

566

6

Prevenirea şi lupta contra incendiilor. Nivel avansat (Advanced fire fighting) - iniţial

AFF-I

56

982

994

1.015

1.037

1.058

1.080

7

Prim ajutor medical (Medical first aid) - iniţial

MFA-I

32

514

520

531

543

554

565

8

Asistenţa medicală (Medical care) - iniţial

MC-I

48

761

770

787

803

820

837

9

Evaluarea competenţelor pe simulator - personal brevetat compartiment punte

ECSP

16

666

674

689

703

718

733

10

Evaluarea competenţelor pe simulator - personal brevetat compartiment maşină

ECSM

16

787

796

814

831

848

866

11

Pregătire maritimă de bază, brevetaţi - iniţial

BT. B-I

80

1.395

1.426

1.457

1.488

1.519

1.550

D. Cursuri iniţiale - certificate de capacitate şi certificate GMDSS

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Curs de promovare pentru obţinerea certificatului de capacitate de ajutor ofiţer mecanic

CPAOM

120

2.142

2.190

2.237

2.285

2.332

2.380

2

Specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de şef timonier maritim

CSSTM

80

1.399

1.430

1.461

1.492

1.523

1.554

3

Curs de adaptare pentru obţinerea certificatului de timonier maritim

CACTM

56

1,268

1,284

1.311

1.339

1.367

1.395

4

Calificare pentru obţinerea Certificatului de capacitate de timonier maritim (inclusiv cursurile obligatorii IMO)

CCTM

960

3,188

3,259

3.329

3.400

3.471

3.542

5

Calificare pentru obţinerea Certificatului de capacitate de motorist (inclusiv cursurile obligatorii IMO)

CCMOT

760

3.485

3.562

3.640

3.717

3.795

3.872

6

Curs de adaptare pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist

CAMOT

40

1.109

1.130

1.151

1.173

1.196

1.220

7

Pregătire maritimă de bază, certificaţi

BT, C

80

1.395

1.426

1.457

1.488

1.519

1.550

8

Familiarizare de siguranţă pentru personal nebrevetat

FSTRC

32

468

474

484

494

504

515

 

Modul 1. Prevenirea şi combaterea poluării marine cauzate de nave

FSTRC-MPSPR

16

229

232

237

242

247

252

 

Modul 2. Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase

FSTRC-THDHHC

16

239

242

247

252

257

263

9

Competenţa în utilizarea mijloacelor supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats)

PSCRB-N

16

264

267

273

278

284

290

10

Limba engleză maritimă. Vocabular frazeologic punte

MELTD

32

480

486

497

507

518

528

11

Limba engleză maritimă. Vocabular frazeologic maşină

MELTE

32

496

502

513

524

535

546

12

Limba engleză maritimă - Vocabular frazeologic (Personal auxiliar, alte categorii de personal interesate de însuşirea limbajului standardizat, aprobat de IMO)

ME- A

40

585

598

611

624

637

650

E. Cursuri iniţiale pentru personalul cu atribuţii specifice la bordul navei

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Competenţă în utilizarea bărcilor rapide de salvare

PFRB

32

702

711

726

742

757

773

2

Ofiţer cu securitatea navei

SSO-I

24

425

430

440

449

458

468

3

Familiarizare privind securitatea navei

SSA

8

179

181

185

189

193

197

4

Sarcini specifice de securitate la bordul navei

SSD

16

375

380

388

396

404

413

F. Cursuri iniţiale pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pregătire de bază pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul produselor petroliere şi chimice - iniţial

BTOCT-I

32

774

788

803

819

835

851

2

Pregătire de bază pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul de gaze lichefiate - iniţial

BTLG-I

32

764

778

792

808

824

840

3

Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul produselor chimice - iniţial

STCT-I

56

1.179

1,205

1.231

1.258

1.284

1.310

4

Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul de gaze lichefiate - iniţial

STLGT-I

60

1.242

1.270

1.297

1.325

1.352

1.380

5

Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul produselor petroliere - iniţial

STOT-I

80

1.607

1.642

1.678

1.714

1.749

1.785

6

Nave de pasageri

CBP

32

487

493

503

514

525

535

7

Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă, auxiliari

BST- A

80

1.395

1.426

1.457

1.488

1.519

1.550

 

CURSURI DE ACTUALIZARE

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Cursuri de actualizare - brevete compartiment punte

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Radar ARPA, activitatea echipei de cart în comandă, căutare şi salvare - nivel managerial (Radar ARPA, bridge teamwork, search. and rescue - Managerial level)

RBTSRM- A

24

465

470

481

491

501

511

2

Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA - nivel operaţional (Radar navigation, radar plotting and use of ARPA - Operational level)

RNPO- A

24

502

508

519

530

542

553

3

Limba engleză maritimă - punte (Maritime English)

ME-D- A

16

278

282

288

294

300

306

4

Certificat de operator general GMDSS (GMDSS-GOC)

R GMDSS GOC

40

754

763

779

796

812

829

5

Actualizare brevet ofiţer punte - nivel operaţional

CAOP-O

24

540

552

564

576

588

600

6

Actualizare brevet ofiţer punte - nivel managerial

CAOP-M

16

378

386

395

403

412

420

H. Cursuri de actualizare - brevete compartiment maşină

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Limba engleză maritimă - maşină (Maritime English)

ME-E- A

16

278

282

288

294

300

306

I. Cursuri de actualizare - comune compartimente punte şi maşină

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase, maşină-actualizare

TRMP. M- A

24

375

384

392

400

409

417

2

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase (Transport and handling of dangerous, hazardous and harmful cargoes)

THDHHC- A

16

257

261

266

272

278

283

3

Prevenirea poluării mediului marin, Marpol 73/78 (Prevention of pollution of the marine environment - Marpol 73/78)

PPME- A

16

253

256

262

267

273

279

4

Tehnici individuale de supravieţuire pe mare (Proficiency in personal survival techniques)

PST- A

8

146

148

151

154

157

160

5

Competenţa în utilizarea mijloacelor supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (Proficiency in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats)

PSCRB- A

16

282

286

292

298

304

311

6

Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei (Personal safety and social responsibilities on board ships)

PSSRBS- A

16

257

261

266

272

278

283

7

Prevenirea şi lupta contra incendiilor. Nivel avansat (Advanced fire fighting)

AFF- A

24

419

424

433

442

452

461

8

Prim ajutor medical (Medical first aid)

MFA- A

16

254

257

263

269

274

280

9

Asistenţă medicală (Medical care)

MC- A

24

392

397

405

414

422

431

10

Actualizare brevet ofiţer mecanic-nivel operaţional

CAOM-O

24

509

520

531

542

554

565

11

Actualizare brevet ofiţer mecanic - nivel managerial

CAOM-M

24

477

488

498

509

519

530

12

Actualizare brevet ofiţer electrician maritim

CAOE

24

515

526

538

549

561

572

13

Actualizare certificat de capacitate electrician maritim

CAEB

24

491

502

513

524

535

546

14

Pregătire maritimă de bază, brevetaţi - actualizare

BT. B- A

64

1.157

1.182

1.208

1.234

1.259

1.285

J. Cursuri de actualizare pentru personalul îmbarcat la bordul navelor cu caracteristici speciale

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Pregătire de bază pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave. pentru transportul produselor petroliere şi chimice - actualizare

BTOCT- A

16

371

378

385

393

401

409

2

Pregătire de bază pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul de gaze lichefiate - actualizare

BTLG- A

16

371

378

385

393

401

409

3

Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul produselor chimice - actualizare

STCT- A

16

515

526

538

549

561

572

4

Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul de gaze lichefiate - actualizare

STLGT- A

16

515

526

538

549

561

572

5

Pregătire avansată pentru operaţiunile legate de marfă, pe nave, pentru transportul produselor petroliere - actualizare

STOT- A

16

515

526

538

549

561

572

K. Cursuri de actualizare pentru personalul cu atribuţii specifica la bordul navei

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ofiţer cu securitatea navei

SSO- A

8

129

131

134

136

139

142

 

CURSURI DE RECONFIRMARE

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Cursuri de reconfirmare - brevete compartiment punte

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Reconfirmare brevet ofiţer punte - nivel managerial

CRMNG

40

1.454

1.471

1.503

1.535

1.567

1.599

2

Reconfirmare brevet ofiţer punte - nivel operaţional

CROP

40

1.390

1.407

1.438

1.468

1.499

1.529

M. Cursuri de reconfirmare - brevete compartiment maşină

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Reconfirmare brevet ofiţer mecanic-nivel managerial

RBOMNM

80

2,549

2,580

2.636

2.692

2.748

2.804

2

Reconfirmare brevet ofiţer mecanic - nivel operaţional

ROM-NOP

80

2.649

2.580

2.636

2.692

2.746

2.804

3

Curs reconfirmare brevet ofiţer electrician maritim

CROE

40

938

959

979

1.000

1.021

1.042

N. Cursuri de reconfirmare - certificate de capacitate

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Curs de reconfirmare a certificatului de timonier maritim

CRCTM

24

807

816

834

852

870

887

2

Curs de reconfirmare a certificatului de capacitate de motorist

CRCCM

24

876

887

906

926

945

964

3

Curs de reconfirmare a certificatului de capacitate de electrician

CRE

24

443

453

462

472

482

492

CURSURI DE PROMOVARE BREVETE NIVEL MANAGERIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Program de pregătire ofiţer mecanic nivel managerial pentru nave al căror motor principal dezvoltă o putere de propulsie de 3.000 kW şi mai mare

MANAG-E

1386

8.597

8.756

8.922

9.093

9.271

9.457

2

Program de pregătire ofiţer mecanic nivel managerial pentru nave al căror motor principal dezvoltă o putere de propulsie de 3.000 kW şi mai mare

MANAG-E

1296

8.271

8.424

8.583

8.748

8.920

9.098

3

Program de pregătire ofiţer punte nivel managerial pentru nave de 500 GRI şi mai mari

MANAG-P

702

6.310

6.427

6.548

6.674

6.805

6.941

CURSURI DE PROMOVARE BREVETE NIVEL OPERAŢIONAL ŞI MANAGERIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Navigaţie folosind dispozitive de afişare a hărţilor electronice - ECDIS pentru asigurarea siguranţei navigaţiei - curs iniţial, nivelele managerial şi operaţional

ECDIS-I

40

1.177

1.199

1.222

1.245

1.270

1.295

2

Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă în compartimentul punte, nivel operaţional

HELM-PO

40

1.161

1.182

1.205

1.228

1.252

1.277

3

Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă în compartimentul punte, nivel managerial

HELM-PM

40

1.161

1.182

1.205

1.228

1.252

1.277

4

Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă în compartimentul maşini, nivel operaţional

HELM-MO

40

1.161

1.182

1.205

1.228

1.252

1.277

5

Managementul resurselor umane şi aplicarea principiilor de conducere şi muncă în echipă în compartimentul maşini, nivel managerial

HELM-MM

40

1.161

1.182

1.205

1.228

1.252

1.277

 

EVALUARE CURSANŢI TERŢI PENTRU CURSURI ORGANIZATE PE BAZĂ DE PROTOCOL PENTRU STUDENŢI/ELEVI AL FORMELOR DE PREGĂTIRE APROBATE ÎN CONFORMITATE CU ORDINUL MINISTRULUI TRANSPORTURILOR NR. 1.252/2014 PENTRU APROBAREA CRITERIILOR MINIME DE PREGĂTIRE SI PERFECŢIONARE A PERSONALULUI NAVIGANT MARITIM ROMÂN SI A SISTEMULUI DE RECUNOAŞTERE A BREVETELOR ŞI A CERTIFICATELOR DE CAPACITATE, CU COMPLETĂRILE ULTERIOARE

1

Navigaţie radar, radar plotting şi folosirea ARPA - nivel operaţional - iniţial

RNPO-I

9

168

170

173

177

181

185

2

Limba engleză maritimă - punte - iniţial

ME-D-I

5

90

91

93

95

97

99

3

Limba engleză maritimă - maşină - iniţial

ME-E-I

2

34

35

36

36

37

38

4

Certificat general de operator GMDSS - iniţial

GMDSS-GOC-I

16

308

312

319

326

333

339

5

Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase - iniţial

THDHHC-I

5

72

73

74

76

78

79

6

Prevenirea poluării mediului marin MARPOL 73/78-iniţial

PPME-I

5

71

72

73

75

76

78

7

Tehnici individuale de supravieţuire pe mare - iniţial

PST-I

2

57

58

59

61

62

63

8

Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare - iniţial

PSCRB-I

3

56

57

58

59

61

62

9

Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei - iniţial

PSSRBS-I

5

72

73

74

76

78

79

10

Prevenirea şi lupta contra incendiilor - nivel avansat - iniţial

AFF-I

4

123

124

127

130

133

135

11

Prim ajutor medical - iniţial

MFA-I

3

43

43

44

45

46

47

12

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei

BST-PSSRBS

4

50

51

52

53

54

55

13

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Prevenirea şi lupta contra incendiilor - bază

BST-BFF

5

97

98

100

102

104

107

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Tehnici individuale de supravieţuire pe mare

BST-PST

5

79

80

82

84

85

87

15

Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă - Prim ajutor medical elementar

BST-EFA

4

50

51

52

53

54

55

16

Sarcini specifice de securitate la bordul navei

SSDs

2

27

28

28

29

29

30

17

Pregătire de bază pentru siguranţa maritimă-evaluare (pentru studenţi/elevi ai formelor de pregătire aprobate conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi â sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate, cu completările ulterioare)

BST-s

12

315

322

329

336

343

350

 

II. CURSURI OBLIGATORII NECESARE EMITERII CERTIFICATELOR DE COMPETENŢĂ SI ATESTATELOR PENTRU PERSONALUL NAVIGANT MARITIM, MARITIM-PORTUAR ŞI PERSONALUL NAVIGANT PENTRU NAVELE DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ CARE INTRĂ SUB INCIDENŢA CONVENŢIEI STCW

A. Cursuri obligatorii pentru personalul din compartimentul maşină

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în compartimentul maşini - iniţial

ETRM-I

40

1.396

1.412

1.443

1.474

1.504

1.535

2

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în compartimentul maşini - actualizare

ETRM- A

24

826

836

855

873

891

909

B. Cursuri obligatorii pentru personalul din compartimentul electric

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Curs de promovare de la nivel operaţional la nivel managerial pentru obţinerea brevetului de şef electrician maritim

CPSELM

120

2.314

2.341

2.392

2.443

2.494

2.545

2

Curs de specializare - adaptare pentru obţinerea certificatului de capacitate de electrician de bord

CSAEB

120

2.341

2.369

2.420

2.472

2.523

2.575

C. Cursuri obligatorii pentru personalul nebrevetat maritim şi maritim-portuar

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Curs de specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de fitter

CSFT

144

2.427

2.456

2.510

2.563

2.617

2.670

2

Curs de specializare pompagiu

CSP

56

844

854

873

891

910

929

3

Curs de specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de conducător de şalupă maritimă

CPCSM

80

1.575

1.594

1.628

1.663

1.698

1.732

4

Calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de marinar (inclusiv cursurile obligatorii IMO)

CCMAR

584

2,784

2,846

2.907

2.969

3.031

3.093

D. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de căpitan maritim-portuar

CSCMP

64

1.022

1.035

1.057

1.080

1,102

1.125

2

Cure de specializare pentru obţinerea brevetului de şef mecanic maritim-portuar

CSSMMP

120

2.110

2.136

2.182

2.229

2.275

2.322

3

Curs de specializare pentru obţinerea brevetului de ofiţer electrician maritim-portuar

CSOEMP

120

2.521

2.551

2.607

2.662

2.718

2.773

E. Cursuri obligatorii pentru personalul maritim-portuar cu atribuţii specifice

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ofiţer desemnat cu securitatea companiei

CSO

40

889

900

919

939

958

978

2

Curs de actualizare - Ofiţer pentru securitatea companiei

UC-CSO

16

371

380

388

396

404

413

3

Ofiţer desemnat cu securitatea facilităţii portuare

PFSO

40

889

900

919

939

958

978

4

Cure de actualizare - Ofiţer desemnat cu securitatea facilităţii portuare

UC-PFSO

16

380

388

397

405

414

422

F. Cursuri obligatorii pentru piloţii maritimi, alţii decât piloţii de mare largă

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Curs de specializare pilot maritim aspirant

CSPMA

80

2.133

2.159

2.206

2.253

2.300

2.347

2

Reconfirmare brevete piloţi maritimi I/II pentru porturile maritime Constanţa, Mangalia, Midia

RBPM-CMM

24

589

596

609

622

635

648

3

Curs de specializare pilot maritim aspirant pentru Canalul Dunăre-Marea Neagră

CSPMA-CDMN

40

1.041

1.054

1.077

1.099

1.122

1.145

4

Reconfirmare brevete piloţi maritimi I/II pentru Canalul Dunăre-Marea Neagră

RBPM-CDMN

24

585

592

605

617

630

643

5

Program de specializare pilot maritim aspirant pentru sectorul rada Sulina - km 175

PSPMA

48

1.374

1.390

1.420

1.451

1.481

1.511

6

Program de reconfirmare brevete pilot maritim I/II pentru sectorul rada Sulina - km 175

PPM-R

32

802

812

830

847

865

883

7

Efectuarea manevrei navei cu ajutorul simulatorului (Ship Handling and Maneuvering Simulation)

SHMS

40

1.487

1.505

1.538

1.571

1.603

1.636

8

Efectuarea manevrei navei cu ajutorul simulatorului - reconfirmare

SHMS-R

24

995

1.007

1.029

1.051

1.073

1.095

9

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în comandă (Bridge team and resource management course) - iniţial

BTRM-I

40

1.383

1.400

1.430

1.460

1.491

1.521

10

Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în comandă (Bridge team and resource management course) - actualizare

BTRM- A

24

833

843

861

879

898

916

11

Evaluarea competenţelor pe simulator-personal piloţi maritimi, alţii decât piloţii de mare largă

ECSPPM

16

657

671

686

700

715

730

G. Cursuri obligatorii pentru conducătorii de ambarcaţiuni de agrement

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Program de specializare pentru obţinerea certificatului de conducător ambarcaţiune de agrement clasa B

PSCAA

40

1.919

1.942

1.984

2.026

2,068

2.111

2

Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa A

CPCCAA- A

32

1.732

1.753

1.791

1.829

1.867

1.905

3

Curs de pregătire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B

CPCCAA-B

24

1.527

1.545

1.579

1.612

1.646

1.680

4

Curs de specializare Manevra ambarcaţiunilor cu vele (Sail Craft Maneuvre)

SCM

32

2.108

2.134

2.180

2.226

2.273

2.319

5

Pregătire pentru obţinerea certificatului internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa „A” (Training for obtaining Pleasure Boat Driver Certificate class „A”)

PCIAAA

40

793

811

828

846

863

881

6

Pregătire pentru obţinerea certificatului internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa „B” (Training for obtaining Pleasure Boat Driver Certificate class „B”)

PCIAAB

32

672

687

702

717

732

747

7

Pregătire pentru obţinerea certificatului internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa „C” (Training for obtaining Pleasure Boat Driver Certificate class „C”)

PCIAAC

24

530

542

554

565

577

589

8

Pregătire pentru obţinerea certificatului internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa „D” (Training for obtaining Pleasure Boat Driver Certificate class „D”)

PCIAAD

24

530

542

554

565

577

589

 

III. CURSURI PENTRU PERSONALUL NAVIGANT PENTRU NAVELE DE NAVIGAŢIE INTERIOARĂ

 

Cursuri obligatorii personal navigant fluvial - conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competiţiei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român, cu modificările şi completările ulterioare

CURSURI INIŢIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Program de specializare „Utilizator radar pe căile navigabile interioare”

PSIUR-I

80

1.210

1.225

1.251

1.278

1.304

1.331

2

Program da specializare „Operator radiotelefon i st în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile”

PSORAD-I

80

1.349

1.365

1.394

1.424

1.454

1.483

3

Program de specializare „Prevenirea şi combaterea poluării apelor interioare navigabile”

PSPPAI-I

40

696

705

720

735

750

766

4

Program de specializare „Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase pe ape interioare”

PSIMTMP-I

56

920

931

952

972

992

1.012

5

Curs de pregătire special pentru transport de pasageri

CPSTP

40

607

614

627

641

654

667

6

Program de formare „Expert în navigaţia cu pasageri”

PFENP-I

40

659

667

681

696

710

725

7

Program de specializare „Acordarea primului ajutor medical”

PSPAM-I

24

474

480

490

501

511

522

8

Program de specializare „Utilizare aparat de respirat”

PSUAR-I

32

601

609

622

635

648

661

9

Program de calificare pentru obţinerea brevetului de mecanic fluvial

PCMF

560

2.304

2.332

2.383

2.433

2.484

2.535

10

Program de formare profesională a operatorilor de transport

PFPOT

120

1975

1 999

2.042

2,086

2129

2.172

11

Program de specializare „Consilier de siguranţă pentru transportul pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase”:

PSCS-I

136

2.695

2.727

2.787

2.846

2.904

2.965

 

Modul 1. Clasa 1 - Materii şi obiecte explozive

 

24

475

481

491

502

512

523

 

Modul 2. Clasa 2 - Gaze

 

24

475

481

491

502

512

523

 

Modul 3. Clasa 7 - Materii radioactive

 

32

635

642

656

670

684

698

 

Modul 4. Clasele 3,4,5.6,8 şi 9 de mărfuri periculoase

 

32

635

642

656

670

684

698

 

Modul 5. Numerele ONU 1202, 1203 şi 1223 atribuite mărfurilor periculoase

 

24

475

481

491

502

512

523

12

Program calificare marinar fluvial

PGM

920

2,631

2.689

2.748

2.806

2.865

2.923

CURSURI DE ACTUALIZARE

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Program de specializare „Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile”

PSORAD- A

40

884

894

914

933

953

972

2

Program de specializare „Prevenirea şi combaterea poluării apelor interioare navigabile”

PSPPAI- A

32

621

629

642

656

670

683

3

Program de specializare „Manipularea şi transportul măririlor periculoase pe ape interioare”

PSIMTMP- A

24

445

450

460

470

480

490

4

Program de formare „Expert în navigaţia cu pasageri”

PFENP- A

16

305

309

316

322

329

336

5

Program de specializare „Acordarea primului ajutor medical”

PSPAM- A

8

192

194

198

203

207

211

6

Program de specializare „Utilizare aparat de respirat”

PSUAR- A

16

369

373

381

390

398

406

7

Program de specializare „Consilier de siguranţă pentru transportul pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase”:

PSCS- A

70

1.385

1.405

1.435

1.465

1.495

1.525

 

Modul 1. Clasa 1 - Materii şi obiecte explozive

 

14

277

281

287

293

299

305

 

Modul 2. Clasa 2 - Gaze

 

14

277

281

287

293

299

305

 

Modul 3. Clasa 7 - Materii radioactive

 

14

277

281

287

293

299

305

 

Modul 4. Clasele 3,4,5,8,8 şi 9 de mărfuri periculoase

 

14

277

281

287

293

299

305

 

Modul 5. Numerele ONU 1202,1203 şi 1223 atribuite mărfurilor periculoase

 

14

277

281

287

293

299

305

8

Specializare „Stabilitatea navelor de transport mărfuri periculoase pe ape interioare”

PSSNTMP

16

549

559

570

581

592

604

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecventă

 

Având în vedere prevederile art. 12, art. 142 alin. (7), art. 204,205, 223 şi 238 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 137/2017,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.392/2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 2 martie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(2) Studenţilor înmatriculaţi în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licenţă sau de maşter care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului ciclu li se va/vor acorda acelaşi tip de bursă/burse până la susţinerea examenului de finalizare a studiilor.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 13 iulie 2017.

Nr. 4.366.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.