MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 594/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 594         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 25 iulie 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

768. - Decret pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra la 7 iulie 1995

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

488. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii

 

511. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

243. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru stabilirea unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe

 

796. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra la 7 iulie 1995

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) şi ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 90 din 6 iulie 2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre adoptare Parlamentului aderarea României la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit, adoptată la Londra la 7 iulie 1995, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin, (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 21 iulie 2017.

Nr. 768.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III alin. (1) din Legea nr. 51/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Instituţiile publice care funcţionează în subordinea Inspecţiei Muncii, respectiv activitatea care funcţionează pe lângă Inspecţia Muncii sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) în termenul prevăzut la alin. (1), Inspecţia Muncii va elabora Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al Inspecţiei Muncii şi regulamentul de organizare şi funcţionare al inspectoratului teritorial de muncă, care se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Lucian Şova

Ministrul consultării publice şi dialogului social,

Gabriel Petrea

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 13 iulie 2017.

Nr. 488.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Inspecţia Muncii este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

(2) Inspecţia Muncii îndeplineşte funcţia de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei produselor din domeniul de competenţă.

(3) Activitatea Inspecţiei Muncii şi a inspectoratelor teritoriale de muncă este finanţată integral de la bugetul de stat.

(4) Inspecţia Muncii are sediul în municipiul Bucureşti, str. Matei Voievod nr. 14, sectorul 2.

Art. 2. - (1) în subordinea Inspecţiei Muncii funcţionează:

a) inspectorate teritoriale de muncă, instituţii publice cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti;

b) Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional - instituţie publică cu personalitate juridică;

c) Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii - instituţie publică cu personalitate juridică.

(2) Finanţarea Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional şi a Centrului de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii se asigură integral din venituri proprii provenite din tarifele percepute pentru plata serviciilor prestate de acestea în domeniile lor de activitate.

Art. 3. - (1) Inspecţia Muncii are rol de coordonare şi exercitare a activităţii de control în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei produselor din domeniul de competenţă, în vederea aplicării unitare a dispoziţiilor legale în unităţile din sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori.

(2) Pe teritoriul judeţelor şi al municipiului Bucureşti, activitatea de control în domeniul de competenţă se realizează prin inspectoratele teritoriale de muncă, ale căror atribuţii sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al inspectoratului teritorial de muncă, aprobat prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.

(3) Inspectorii de muncă din aparatul propriu al Inspecţiei Muncii îndrumă, coordonează şi controlează activitatea inspectoratelor teritoriale de muncă şi pot exercita activităţi de control pe teritoriul judeţelor şi al municipiului Bucureşti, pe baza deciziei emise de inspectorul general de stat.

Art. 4. - (1) Pe lângă Inspecţia Muncii este organizată şi funcţionează activitatea „Revista Obiectiv”.

(2) Activitatea „Revista Obiectiv” constă în:

a) editarea şi vânzarea „Revistei Obiectiv”;

b) editarea şi vânzarea de imprimate, tipizate şi materiale având ca scop instruirea şi perfecţionarea profesională în domeniile de competenţă ale Inspecţiei Muncii, precum şi în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor;

c) editarea şi vânzarea de materiale în domeniul tehnicii economice, afişe, pliante;

d) editarea şi vânzarea altor publicaţii, materiale şi tipărituri tematice cu impact în domeniile de competenţă ale Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

(3) Activitatea „Revista Obiectiv” este finanţată integral din venituri proprii.

(4) Veniturile realizate de activitatea „Revista Obiectiv”, provenite din încasările obţinute ca urmare a activităţii desfăşurate de revistă, constituie venituri proprii ale acesteia.

(5) Cheltuielile curente şi de capital necesare pentru realizarea activităţii „Revista Obiectiv” se finanţează din veniturile proprii.

(6) Bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii „Revista Obiectiv” şi statul de funcţii al acesteia se aprobă odată cu cele ale Inspecţiei Muncii, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Excedentul anual realizat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor.

(8) în relaţiile contractuale activitatea „Revista Obiectiv” este reprezentată de persoanele autorizate ale Inspecţiei Muncii sau de persoanele din cadrul Inspecţiei Muncii cărora inspectorul general de stat le-a delegat aceste competenţe.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Muncii

 

Art. 5. - (1) Inspecţia Muncii se organizează şi funcţionează cu un număr de 2.526 de posturi, funcţionari publici şi personal contractual.

(2) Repartizarea numărului maxim de posturi, structura organizatorică şi statele de funcţii pentru aparatul propriu al Inspecţiei Muncii şi pentru inspectoratele teritoriale de muncă se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.

(3) Structurile de funcţii pe compartimente pentru aparatul propriu al Inspecţiei Muncii se aprobă prin decizie a inspectorului general de stat, iar structurile de funcţii pe compartimente pentru inspectoratele teritoriale de muncă se aprobă prin decizie a inspectorului-şef, în condiţiile legii.

Art. 6. - (1) Inspecţia Muncii, inspectoratele teritoriale de muncă şi activitatea „Revista Obiectiv” pot deţine un număr de maximum 322 de autoturisme pentru realizarea acţiunilor de control şi a celorlalte activităţi, 3 şalupe, precum şi două ambarcaţiuni cu motor, pentru intervenţii urgente la accidente de muncă şi pentru acţiuni complexe de control.

(2) Din numărul de autoturisme prevăzut la alin. (1) inspectorul general de stat şi inspectorii generali de stat adjuncţi pot utiliza orice autoturism din parcul auto al Inspecţiei Muncii, iar inspectorul general de stat are la dispoziţie un autoturism, în calitate de conducător al Inspecţiei Muncii.

Art. 7. - (1) în cadrul Inspecţiei Muncii şi al inspectoratelor teritoriale de muncă funcţionează compartimente specializate, potrivit structurii organizatorice.

(2) Atribuţiile compartimentelor din cadrul Inspecţiei Muncii şi al inspectoratelor teritoriale de muncă se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al Inspecţiei Muncii, respectiv prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al inspectoratelor teritoriale de muncă, aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.

(3) Inspectorii de muncă din cadrul unui inspectorat teritorial de muncă îşi pot desfăşura activitatea de control pe raza teritorială a altor inspectorate decât cel în care îşi desfăşoară activitatea în mod curent, pe baza deciziei emise de inspectorul general de stat.

(4) Atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile personalului Inspecţiei Muncii şi al inspectoratelor teritoriale de muncă se stabilesc prin fişa postului.

(5) în funcţie de domeniile în care îşi desfăşoară activitatea inspectorii de muncă, prin fişele posturilor se pot stabili condiţiile de studii necesare pentru exercitarea funcţiei publice, în concordanţă cu sarcinile, responsabilităţile şi atribuţiile stabilite potrivit legislaţiei în vigoare şi procedurilor specifice aplicabile la nivelul instituţiei.

(6) Perioada în care persoanele care ocupă funcţia de inspector de muncă îşi desfăşoară activitatea în Inspecţia Muncii sau în inspectoratele teritoriale de muncă este considerată vechime în specialitatea studiilor absolvite, cu condiţia ca în fişa postului să existe ca atribuţii desfăşurarea unor activităţi din domeniul în care au absolvit.

(7) Regulamentul intern se aprobă prin decizie a inspectorului general de stat pentru aparatul propriu al Inspecţiei Muncii, respectiv prin decizie a inspectorului-şef pentru inspectoratul teritorial de muncă.

Art. 8. - (1) în cadrul Inspecţiei Muncii se organizează şi funcţionează Colegiul Inspecţiei Muncii, organ consultativ în domeniul de activitate, format din funcţionari publici de conducere sau, după caz, de execuţie din cadrul Inspecţiei Muncii, stabiliţi prin decizie a inspectorului general de stat.

(2) Colegiul Inspecţiei Muncii se întruneşte periodic sub conducerea inspectorului general de stat pentru stabilirea strategiei şi dezbaterea problemelor deosebite, curente sau rezultate din activităţile desfăşurate

Art. 9. - În cadrul Inspecţiei Muncii funcţionează Corpul de control al calităţii inspecţiei în subordinea inspectorului general de stat, cu rol în cercetarea faptelor care constituie obiect al sesizărilor privind încălcarea de către inspectorii de muncă a prevederilor legale, a metodologiilor, procedurilor ori a altor norme interne de lucru şi ale cărui atribuţii se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al Inspecţiei Muncii.

Art. 10. - La nivelul Inspecţiei Muncii şi al inspectoratelor teritoriale de muncă se constituie Consiliul consultativ tripartit, cu rol de dialog social, format din reprezentanţii desemnaţi ai instituţiei, ai confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional.

Art. 11. - (1) La nivelul Inspecţiei Muncii funcţionează o structură specializată în sensul prevăzut la art. 3 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Inspecţia Muncii preia centralizat apelurile comunicate de Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă şi organizează sistemul de direcţionare a acestora către inspectoratele teritoriale de muncă.

 

CAPITOLUL III

Atribuţiile Inspecţiei Muncii

 

Art. 12. - (1) inspecţia Muncii are în principal următoarele atribuţii:

A. Atribuţii generale:

a) controlează aplicarea corectă şi unitară a prevederilor legale generale şi speciale care reglementează relaţiile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă, supravegherea pieţei produselor din domeniul de competenţă, conform legii;

b) elaborează şi pune în aplicare programe anuale de acţiuni pentru implementarea politicii Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale în domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii;

c) coordonează, îndrumă metodologic şi controlează activitatea inspectoratelor teritoriale de muncă şi a celorlalte instituţii aflate în subordine;

d) reprezintă Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, ca organ de specialitate, în relaţiile de cooperare internaţională în domeniul de competenţă, în limita mandatului acordat de ministrul muncii şi justiţiei sociale;

e) asigură reprezentarea, în numele statului român şi al Guvernului României, pe plan intern şi extern, în relaţiile de cooperare cu instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale pentru domeniile sale de competenţă, în limita mandatului acordat de ministrul muncii şi justiţiei sociale;

f) elaborează metodologii şi proceduri unitare de control în domeniul propriu de competenţă;

g) controlează respectarea criteriilor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite şi modul de realizare de către angajatori a măsurilor pentru normalizarea condiţiilor de muncă;

h) îndeplineşte atribuţiile, conform reglementărilor legale în vigoare, cu privire la activitatea de pregătire şi perfecţionare a pregătirii personalului propriu;

i) cooperează, pe plan intern şi internaţional, în domeniile de competenţă, cu instituţii similare, inspecţii din alte domenii, instituţii publice sau private, organizaţii ale partenerilor sociali şi cu orice alte organizaţii care sunt constituite şi funcţionează potrivit legii;

j) realizează venituri din prestări de servicii, calculate pe bază de tarife aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, precum şi alte venituri obţinute conform prevederilor legale, care se fac venit la bugetul de stat, în condiţiile art. 7 din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, cu modificările ulterioare;

k) soluţionează, în limita competenţelor legale, petiţiile adresate de persoane fizice sau juridice;

l) asigură schimbul de informaţii cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în condiţiile legii;

m) administrează fondurile bugetare pe care le are la dispoziţie, precum şi bunurile din domeniul public sau privat al statului aflate în administrare şi/sau în folosinţă;

n) elaborează proiectul anual de buget, pe care îl supune aprobării ministrului muncii şi justiţiei sociale, şi asigură exerciţiul financiar-contabil al instituţiei, în condiţiile legii;

o) organizează sistemul informatic necesar activităţii proprii şi gestionează registrele electronice din domeniul de competenţă;

p) îndeplineşte rolul de unitate de achiziţii centralizate, în conformitate cu prevederile cap. I secţiunea a 8-a paragraful 1 - „Activităţi de achiziţie centralizată” din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru inspectoratele teritoriale de muncă, în vederea achiziţionării centralizate, prin aparatul propriu, de autoturisme, cu excepţia autoturismelor care sunt achiziţionate conform prevederilor Ordinului ministrului mediului nr. 661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019;

q) iniţiază propuneri pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ din domeniile de activitate, pe care le înaintează Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

B. Atribuţii specifice în domeniul relaţiilor de muncă:

a) controlează, coordonează şi îndrumă metodologic aplicarea prevederilor legale referitoare la relaţiile de muncă, ce decurg din legislaţia naţională, europeană şi din convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii;

b) controlează folosirea de angajatori a forţei de muncă, în scopul identificării cazurilor de muncă nedeclarată, şi sesizează, după caz, conform prevederilor legale, organele de urmărire penală. În scopul combaterii cazurilor de muncă nedeclarată, controlul se efectuează la locul de muncă unde sunt identificate persoanele care prestează activitatea, pe baza fişelor de identificare, datelor existente în registrul general de evidenţă al salariaţilor transmis la inspectoratul teritorial de muncă, precum şi a oricăror altor documente solicitate de inspectorul de muncă;

c) impune cu ocazia controalelor completarea fişei de identificare prin care se consemnează declaraţiile persoanelor care prestează activitate. Modelul fişei de identificare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament;

d) constată dacă activitatea prestată în baza unui alt tip de contract decât cel de muncă se desfăşoară în condiţiile unui raport de muncă;

e) dispune încheierea contractelor individuale de muncă şi transmiterea acestora în registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru lucrătorii identificaţi că prestează activitate fără contract individual de muncă;

f) controlează acordarea drepturilor cuvenite salariaţilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;

g) controlează respectarea prevederilor legale care reglementează registrul general de evidenţă a salariaţilor;

h) controlează respectarea prevederilor legale privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, astfel cum prevede Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale;

i) controlează încadrarea în muncă a cetăţenilor străini în România;

j) controlează activitatea desfăşurată de agenţii de ocupare a forţei de muncă, precum şi respectarea de către aceştia a condiţiilor prevăzute de legea specială;

k) controlează activitatea desfăşurată de agenţii de muncă temporară, precum şi respectarea de către aceştia a condiţiilor prevăzute de legea specială;

l) controlează aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

m) comunică înştiinţări prin care reprezentantul angajatorului controlat este invitat să prezinte documentele necesare controlului la sediul societăţii/al inspectoratului teritorial de muncă, cu precizarea datei, orei şi a documentelor solicitate, atunci când controlul nu poate fi finalizat la data iniţierii lui;

n) solicită reprezentanţilor entităţii controlate, precum şi lucrătorilor, singuri sau în prezenţa martorilor, copii de pe documentele care au legătură cu obiectul controlului efectuat, precum şi note scrise de la persoanele care pot da relaţii cu privire la aspectele verificate şi, după caz, realizează fotografii şi înregistrări audiovideo;

o) participă la realizarea planurilor de control comune privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, stabilite în baza protocoalelor încheiate cu alte instituţii ale statului;

p) îndeplineşte atribuţiile de birou de legătură şi efectuează schimbul de informaţii cu inspecţiile muncii sau autorităţile similare din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană în scopul punerii în aplicare a prevederilor legale privind detaşarea în cadrul prestării de servicii transnaţionale;

q) coordonează, după caz, şi participă la derularea programelor internaţionale în domeniul relaţiilor de muncă;

r) sesizează organele de urmărire penală cu privire la cazurile sau la situaţiile de încălcare a dispoziţiilor legale în domeniul de competenţă, când există indicii de săvârşire a unei infracţiuni;

s) furnizează informaţii de specialitate, participă la elaborarea de studii şi analize în domeniul relaţiilor de muncă;

ş) asigură la nivel naţional evidenţa muncii prestate în baza contractelor individuale de muncă, prin registrul general de evidenţă a salariaţilor, precum şi evidenţa zilierilor şi a beneficiarilor prestaţiilor acestora;

t) gestionează baza de date organizată la nivel naţional care conţine registrele generale de evidenţă a salariaţilor în format electronic, iar prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

ţ) asigură, pe baza protocoalelor încheiate la nivel naţional cu alte instituţii ale statului, schimbul de date extrase din registrul general de evidenţă a salariaţilor privind activitatea desfăşurată în baza contractelor individuale de muncă, în condiţiile legii;

u) organizează înregistrarea şi evidenţa, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a contractelor colective de muncă încheiate la nivel de unitate. Inspectoratele teritoriale de muncă procedează la înregistrarea contractelor colective de muncă după verificarea îndeplinirii condiţiilor procedurale prevăzute de lege;

v) conciliază conflictele de muncă declanşate la nivelul unităţilor, în condiţiile prevăzute de lege şi procedurii aprobate de inspectorul general de stat.

C. Atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţii:

a) controlează respectarea reglementărilor privind organizarea locurilor de muncă şi impune luarea de măsuri de prevenire şi protecţie în vederea normalizării condiţiilor de muncă;

b) controlează modul de aplicare a măsurilor tehnice, organizatorice, igienico-sanitare şi de altă natură luate de angajatori în vederea prevenirii prezenţei peste limitele maxime admise a agenţilor chimici, fizici sau biologici la locurile de muncă;

c) controlează respectarea de către angajatori a prevederilor legale privind examenul medical la angajare, adaptabilitatea în muncă şi controlul medical periodic;

d) controlează modul în care angajatorii au organizat activitatea de acordare a primului ajutor în caz de accidentare, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţii şi mărimii întreprinderii;

e) verifică modul de organizare şi funcţionare a comitetelor de securitate şi sănătate în muncă;

f) cercetează evenimentele conform competenţelor legale şi pot preleva probe, dispune măsurători, determinări şi expertize, pot lua declaraţii şi note de relaţii scrise, singuri sau în prezenţa martorilor, lucrătorilor, angajatorilor şi/sau, după caz, a reprezentanţilor legali ai acestora, precum şi altor persoane care pot da informaţii cu privire la evenimentul cercetat;

g) analizează şi avizează dosarele de cercetare a evenimentelor şi poate dispune motivat completarea dosarului şi întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare, precum şi retragerea avizului şi refacerea cercetării de către angajator, în condiţiile legii, în cazurile în care se constată că cercetarea a fost efectuată necorespunzător;

h) sesizează organele de urmărire penală cu privire la cazurile sau la situaţiile de încălcare a dispoziţiilor legale în domeniul de competenţă, când există indicii de săvârşire a unei infracţiuni;

i) analizează şi soluţionează, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, contestaţiile, sesizările şi reclamaţiile referitoare la cercetarea evenimentelor şi poate dispune motivat, în condiţiile legii, retragerea avizului şi refacerea cercetării;

j) controlează respectarea de către angajatori a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi pot preleva probe, dispune măsurători şi determinări, pot lua note de relaţii scrise, singuri sau în prezenţa martorilor, lucrătorilor, angajatorilor şi/sau, după caz, a reprezentanţilor legali ai acestora, precum şi altor persoane care pot da informaţii cu privire la obiectul controlului efectuat;

k) solicită de la reprezentatul legal al unităţii controlate copii certificate de pe documentele care au legătură cu obiectul controlului efectuat sau cu cercetarea evenimentului;

l) pot lăsa înştiinţări prin care reprezentantul angajatorului controlat este invitat să prezinte documentele la sediul societăţii/al inspectoratului teritorial de muncă, cu precizarea datei, orei şi a documentelor solicitate;

m) analizează şi soluţionează, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, contestaţiile, sesizările şi reclamaţiile referitoare la controalele efectuate, la modalitatea de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite şi speciale, precum şi alte aspecte legate de securitatea şi sănătatea lucrătorilor;

n) participă la abilitarea serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

o) analizează activitatea serviciilor externe de prevenire şi protecţie în special pe baza rapoartelor de activitate transmise de acestea potrivit legii, verifică prin controale la angajatorii beneficiari datele şt informaţiile referitoare la activităţile de prevenire şi protecţie prestate şi propune, după caz, retragerea abilitării în condiţiile legii;

p) controlează producătorii, reprezentanţii autorizaţi, importatorii şi distribuitorii cu privire la respectarea prevederilor legale referitoare ia introducerea pe piaţă a produselor din domeniul de competenţă;

q) elaborează, pune în aplicare şi actualizează periodic programe sectoriale specifice, referitoare la categoriile de produse pentru care desfăşoară acţiuni de supraveghere a pieţei;

r) identifică produsele din domeniul de competenţă care prezintă suspiciuni de neconformitate, prelevă probe şi efectuează încercări, în limitele bugetului aprobat pentru finanţarea acestei activităţi;

s) atenţionează utilizatorii cu privire la riscurile de accidentare identificate la produsele din domeniul de competenţă şi cooperează cu aceştia pentru prevenirea sau reducerea acestora;

ş) analizează şi soluţionează, în conformitate cu reglementările în vigoare, contestaţiile, sesizările şi reclamaţiile referitoare la securitatea produselor introduse pe piaţă.

(2) Prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal se realizează de către Inspecţia Muncii în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Inspecţia Muncii îndeplineşte toate atribuţiile şi are toate competenţele conferite prin legi sau prin alte acte normative.

(4) Inspectorii de muncă încheie procese-verbale de control şi procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, de regulă la sediul angajatorului sau la orice alt loc de muncă organizat de acesta şi, prin excepţie, la sediile inspectoratelor teritoriale de muncă.

(5) înştiinţările menţionate la alin. (1) pct. B lit. m) şi pct. C lit. I) se înmânează/comunică angajatorului/reprezentantului legal al acestuia/persoanei fizice aflate la locul de muncă controlat. În cazul în care la locul de muncă controlat nu se află nicio persoană căreia să i se comunice înştiinţarea sau, deşi este prezentă, refuză să primească înştiinţarea, comunicarea acesteia se realizează prin poştă, cu confirmare de primire, iar în cazul în care comunicarea nu este realizată se va proceda la afişare la sediul/domiciliul angajatorului/reprezentantului legal al acestuia/persoanei fizice, care a fost controlat(ă).

(6) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) pot fi detaliate prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al Inspecţiei Muncii, respectiv prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al inspectoratului teritorial de muncă, aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.

(7) Modelul de legitimaţie şi insignă utilizate de inspectorii de muncă în exercitarea atribuţiilor stabilite prin lege se aprobă prin decizie a inspectorului general de stat.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea Inspecţiei Muncii

 

Art. 13. - (1) Inspecţia Muncii este condusă de un inspector general de stat, care în exercitarea atribuţiilor de conducere are în subordine doi inspectori generali de stat adjuncţi. Inspectorul general de stat şi inspectorii generali de stat adjuncţi sunt numiţi prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, în condiţiile legii.

(2) Inspectorul general de stat reprezintă Inspecţia Muncii în raporturile cu autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, persoane fizice şi juridice, organizaţii neguvernamentale, partenerii sociali, mass-media, precum şi cu organismele europene şi internaţionale.

(3) Inspectorul general de stat poate delega atribuţii, în condiţiile legii, inspectorilor generali de stat adjuncţi şi personalului de conducere din directa subordine. Prin actul de delegare se precizează limitele şi condiţiile delegării.

Art. 14. - (1) Inspectorul general de stat are, în principal, următoarele atribuţii:

a) organizează, coordonează, îndrumă şi controlează activitatea Inspecţiei Muncii şi a instituţiilor subordonate;

b) răspunde de administrarea patrimoniului aparatului propriu al Inspecţiei Muncii, cu respectarea prevederilor legale;

c) exercită atribuţiile delegate de ministrul muncii şi justiţiei sociale;

d) urmăreşte realizarea funcţiilor şi atribuţiilor generale ale Inspecţiei Muncii la nivel naţional şi teritorial;

e) numeşte prin decizie membrii comisiilor de cercetare a evenimentelor cercetate de Inspecţia Muncii în cazul accidentelor colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile;

f) aprobă programul-cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii;

g) aprobă programele proprii de acţiuni propuse de fiecare inspectorat teritorial de muncă;

h) analizează periodic şi/sau ori de câte ori este nevoie cu inspectorii-şefi/inspectorii-şefi adjuncţi activitatea inspectoratelor teritoriale de muncă;

i) stabileşte măsurile necesare pentru realizarea funcţiilor şi atribuţiilor instituţiei şi pentru aplicarea ordinelor ministrului muncii şi justiţiei sociale;

j) organizează acţiuni de importanţă naţională în domeniu;

k) aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pentru inspectoratele teritoriale de muncă şi celelalte unităţi subordonate;

l) aprobă deplasările în străinătate, conform prevederilor legale în vigoare;

m) aprobă metodologiile şi procedurile specifice domeniilor de activitate;

n) desemnează reprezentanţii Inspecţiei Muncii în cadrul Consiliului consultativ tripartit, organizat conform legii, al cărui preşedinte este;

o) desemnează, la propunerea inspectorului-şef, reprezentanţii inspectoratului teritorial de muncă în cadrul fiecărui consiliu consultativ tripartit, organizat conform legii la nivel teritorial, al cărui preşedinte este inspectorul-şef al inspectoratului teritorial de muncă;

p) aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea punctelor de lucru ale inspectoratelor teritoriale de muncă;

q) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative.

(2) Pentru organizarea activităţii specifice din domeniile de competenţă, inspectorul general de stat emite decizii şi aprobă metodologii, proceduri şi instrucţiuni. Deciziile se pot publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) în perioadele în care inspectorul general de stat se afla în concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate temporară de muncă, delegaţie sau lipseşte din alte motive, în condiţiile legii, înlocuitorul poate fi inspectorul general de stat adjunct în domeniul relaţiilor de muncă sau inspectorul general de stat adjunct în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, desemnat prin decizie a inspectorului general de stat.

(4) în perioadele în care inspectorul general de stat şi inspectorii generali de stat adjuncţi se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (3) sau funcţiile de inspector general de stat adjunct sunt vacante, înlocuitorul inspectorului general de stat va fi un funcţionar public de conducere din cadrul Inspecţiei Muncii, desemnat prin decizie a inspectorului general de stat.

(5) Prin actul de delegare prevăzut la alin. (3) sau, după caz, la alin. (4) se precizează limitele şi condiţiile delegării.

Art. 15. - Inspectorii generali de stat adjuncţi au următoarele atribuţii:

a) coordonează, îndrumă, controlează şi răspund de activitatea desfăşurată în domeniul specific;

b) propun spre aprobare inspectorului general de stat colective de lucru pentru realizarea de proiecte, programe, studii în domeniul de activitate specific:

c) organizează şi coordonează elaborarea metodologiilor de aplicare unitară a legislaţiei specifice domeniului de activitate pe care îl conduc şi le supun spre aprobare inspectorului general de stat;

d) avizează proiectul programului-cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii şi programele proprii de acţiuni elaborate de fiecare inspectorat teritorial de muncă;

e) propun spre aprobare inspectorului general de stat programe de formare profesională pentru personalul din structurile coordonate:

f) stabilesc, potrivit atribuţiilor legale, măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor şi aplicarea dispoziţiilor legale în domeniul pe care îl coordonează;

g) propun inspectorului general de stat completări sau modificări ale actelor normative în domeniul specific;

h) stabilesc măsuri pentru buna organizare a activităţii în compartimentele subordonate;

i) propun inspectorului general de stat îmbunătăţirea metodelor de lucru şi de control specifice;

j) analizează periodic şi ori de câte ori este nevoie, cu inspectorul general de stat, activitatea compartimentelor din subordine şi a inspectoratelor teritoriale de muncă;

k) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de inspectorul general de stat în domeniul de competenţă;

1) avizează în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă dosarele de cercetare a evenimentelor cercetate de inspectoratele teritoriale de muncă.

 

CAPITOLUL V

Conducerea inspectoratului teritorial de muncă

 

Art. 16. - (1) Inspectoratul teritorial de muncă este condus de un inspector-şef, care în exercitarea atribuţiilor de conducere are în subordine doi inspectori-şefi adjuncţi.

(2) Inspectoratul teritorial de muncă este instituţie publică prin care se exercită atribuţii de autoritate de stat în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti.

(3) Inspectorul-şef reprezintă inspectoratul teritorial de muncă în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, persoanele fizice şi juridice, cu alte inspecţii de specialitate ale statului, cu organizaţii neguvernamentale, cu partenerii sociali şi cu mass-media.

(4) în cazul în care în cadrul inspectoratului teritorial de muncă funcţia publică de conducere de inspector-şef şi/sau de inspector-şef adjunct este vacantă sau temporar vacantă, până la ocuparea temporară sau definitivă, în condiţiile legii, inspectorul general de stat poate delega atribuţiile, în condiţiile legii.

(5) Inspectorul-şef este subordonat ierarhic inspectorului general de stat, iar inspectorii-şefi adjuncţi sunt subordonaţi ierarhic inspectorului-şef.

(6) în perioadele în care inspectorul-şef se află în concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate temporară de muncă, delegaţie sau lipseşte din alte motive, în condiţiile legii, înlocuitorul poate fi inspectorul-şef adjunct în domeniul relaţiilor de muncă sau inspectorul-şef adjunct în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, desemnat prin decizie a inspectorului-şef.

(7) în perioadele în care inspectorul-şef şi inspectorii-şefi adjuncţi se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (6), atribuţiile inspectorului-şef se deleagă unui funcţionar public din cadrul inspectoratului teritorial de muncă, desemnat prin decizie a inspectorului-şef.

Art. 17. - (1) Atribuţiile inspectorului general de stat şi ale inspectorilor generali de stat adjuncţi pot fi detaliate în Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspecţiei Muncii, aprobat prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale. Atribuţiile compartimentelor din subordinea acestora se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspecţiei Muncii.

(2) Atribuţiile inspectorului-şef şi ale inspectorilor-şefi adjuncţi, precum şi ale compartimentelor din subordinea acestora se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al inspectoratului teritorial de muncă, aprobat prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi sunt prevăzute în fişa postului.

 

CAPITOLUL VI

Evaluarea activităţii profesionale

 

Art. 18. - Evaluarea activităţii profesionale individuale pentru personalul din cadrul Inspecţiei Muncii şi al inspectoratelor teritoriale de muncă se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare specifice funcţionarilor publici, respectiv personalului contractual.

 

ANEXĂ

la regulament

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

INSPECŢIA MUNCII

Inspectoratul Teritorial de Muncă ................................................

Adresa ..............................................................................................

Tel./fax: e-mail: .................................................................................

Operator de date cu caracter personal nr. ...................................

 

FIŞĂ DE IDENTIFICARE

 

 

Inspector de muncă ..................................

 

Legitimaţie nr. ............................................

 

Semnătura ..................................................

 

Completată în ziua de ............, ora ............, la locul de muncă al ...................................................., situat în str. .................................................... nr. ...., sectorul ...., judeţul ....................................................

Subsemnatul(a) ...................................................., fiul/fiica lui .................................................... şi al ...................................................., născut(ă) în anul ............, luna ............, ziua ............, domiciliat(ă) în localitatea .................................................... str. .................................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ...................................................., legitimat cu Bl (CI)/paşaport seria ............ nr. ...................................................., eliberat(ă) de .................................................... la data de ...................................................., cod numeric personal ....................................................

Declar pe propria răspundere următoarele:

Prestez activitate în funcţia/meseria ...................................................., de la data de...................................................., la ...................................................., cu sediul în ...................................................., str. .................................................... nr. ...., sectorul/judeţul ....................................................

I. Forma în baza căreia prestez activitatea* ....................................................

II. Timpul de muncă şi timpul de odihnă

1. Norma de muncă:

- normă întreagă ............ ore/zi;

- fracţiune de normă de ............ ore/zi, de la ora ............ până la ora ............ .

2. Repartizarea programului de lucru:

- în ture:           - tura I de la ora ............, până la ora ............;

                        - tura II de la ora ............, până la ora ............;

- prestez muncă suplimentară ............ ore/zi;

- prestez muncă de noapte ............ ore/noapte;

- prestez muncă în repaus săptămânal : ............:

- număr de ore lucrate ............ sâmbăta; număr de zile de sâmbătă lucrate/luna ............;

- număr de ore lucrate ............, duminica; număr de zile de duminică lucrate/luna ............;

- prestez munca în zilele de sărbători legale ............ număr de ore lucrate ............ /zi.

III. Drepturi salariale

Primesc un salariu lunar de ............ lei net (în mână) şi ............ lei brut pe statul de plată, pentru care am semnat/nu am semnat stat de plată.

Menţionez că lucrez împreună cu următoarele persoane: ......................................................................................................................

Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau, o susţin şi o semnez, cele de mai sus fiind adevărate, nefiind silit(ă) sau intimidat(ă).

 

Data ....................................................

Semnătura ....................................................

 

* După caz, se va înscrie:.- contract de muncă încheiat în forma scrisă, durată nedeterminată/determinată/perioadă de probă; - fără contract de muncă/perioadă de probă; altă formă în baza căreia prestează activitate”.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

A. Instituţii publice care funcţionează în subordinea Inspecţiei Muncii:

- Inspectoratele teritoriale de muncă - finanţate integral de la bugetul de stat

- Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional - finanţat din venituri proprii

- Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii - finanţat din venituri proprii.

B. Pe lângă Inspecţia Muncii funcţionează:

- activitatea „Revista Obiectiv” - finanţată din venituri proprii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Dragoş Titea,

secretar de stat

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Teiu Păunescu,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 iulie 2017.

Nr. 511.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”

Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 38-40, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: RO 5205651

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent (2017)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

58.866,50

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

58.366,50

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

500,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

57.339,87

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

56.871,01

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

11.002,91

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

149,61

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

41.706,67

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

32.010,57

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

28.126,94

 

 

 

C2

bonusuri

14

3.883,63

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

880,94

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

1.078,85

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

7.736,31

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

4.011,82

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

468,86

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.526,63

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

436,84

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1.089,79

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

1.089,79

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

121,09

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

605,44

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

605,44

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

484,35

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

730,98

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

730,96

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

197,24

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

533,72

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

7.608,87

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

7.608,87

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

238

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

230

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

11.423.81

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

10.190,93

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

253,77

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

974,07

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

355,00

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru stabilirea unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 259.195 din 7.07.2017 al Direcţiei generale politici agricole,

în baza Regulamentului nr. 1.165/2017 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar pentru producătorii de anumite fructe,

având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 891 din 13 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sancţiunile care trebuie aplicate în sectoarele menţionate şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei, precum şi ale Regulamentului nr. 892 din 13 martie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prezentul ordin statuează cadrul legal necesar punerii în aplicare a prevederilor Regulamentului nr. 1.165/2017 de stabilire a unor măsuri de sprijin excepţionale cu caracter temporar pentru producătorii de anumite fructe.

(2) Sprijinul financiar excepţional se acordă organizaţiilor de producători din sectorul fructelor, recunoscute în conformitate cu art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, precum şi producătorilor care nu sunt membri ai acestor organizaţii.

(3) Măsura pentru care se acordă sprijin financiar este retragerea de pe piaţă în vederea distribuirii gratuite, pentru o cantitate totală de 2.000 tone.

(4) Prevederile prezentului ordin se aplică pentru următoarele produse destinate consumului în stare proaspătă:

a) merele clasificate la codul NC 080810;

b) perele clasificate la codul NC 0808 30;

c) prunele clasificate la codul NC 0809 40 05;

d) piersicile şi nectarinele încadrate la codul NC 0809 30;

e) cireşele clasificate la codul NC 0809 29 00.

(5) Beneficiarii produselor sunt persoanele cărora li se asigură asistenţă specializată de către destinatarii prevăzuţi la art. 411 alin. (3) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările şi completările ulterioare, şi care beneficiază de aceste cantităţi suplimentar faţă de cantităţile din aceste produse pe care destinatarii le achiziţionează în mod obişnuit.

(6) Cantitatea eligibilă pentru sprijinul financiar menţionat la alin. (2) este de maximum 500 g/săptămână/persoană. Distribuirea produselor către destinatarii prevăzuţi la art. 411 alin. (3) lit. b) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se va face cel puţin o dată pe săptămână.

(7) Destinatarii măsurii prevăzute la alin. (3) trebuie:

a) să respecte normele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, precum şi pe cele emise în temeiul acestuia;

b) să ţină o contabilitate a stocurilor separată în cazul operaţiunilor respective;

c) să se supună controalelor prevăzute de dreptul Uniunii Europene; şi

d) să prezinte documentele justificative privind destinaţia finală a fiecărui produs în cauză, sub forma unui certificat de recepţie sau a unui document echivalent care să ateste faptul că produsele retrase au fost preluate de o parte terţă în vederea distribuirii lor gratuite, după caz.

Art. 2. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură, prin structurile sale cu atribuţii în inspecţii tehnice, eliberarea certificatelor de conformitate, conform atribuţiilor prevăzute în legislaţia naţională şi comunitară, pentru produsele retrase de pe piaţă cu destinaţie gratuită.

(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură asigură:

a) primirea, înregistrarea şi gestionarea notificărilor depuse de producători şi a cererilor de plată;

b) notificarea către Comisia Europeană a informaţiilor în conformitate cu art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1.165/2017;

c) elaborarea procedurilor pentru realizarea controalelor la faţa locului şi gestionarea cererilor de plată, după caz;

d) realizarea controalelor la organizaţii de producători/ producători/destinatari ai produselor retrase;

e) plata sprijinului financiar către organizaţiile de producători şi producătorii individuali.

Art. 3. - (1) Pentru măsura de retragere de pe piaţă, notificările efectuate conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 se depun la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură monitorizează zilnic cantităţile de produse care fac obiectul măsurii de la art. 1 alin. (3) şi decide oprirea aplicării acesteia în vederea încadrării în cantitatea stabilită la art. 1 alin. (3).

(3) Cererile de plată se depun Sa centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după finalizarea operaţiunilor de către fiecare solicitant, dar nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la stoparea măsurii, potrivit prevederilor alin. (2), conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(4) Cererea de piaţă trebuie să fie însoţită de documentul privind identitatea financiară emis de instituţia bancară la care a fost deschis contul în care se solicită efectuarea plăţii.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 17 iulie 2017.

Nr. 243.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERERE DE PLATĂ

 

1. Nr. Unic de identificare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Înregistrare A.P.I.A. .....................................................

 

2. Denumire solicitant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICIT OBŢINEREA UNEI PLĂŢI ÎN VALOARE DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

L

E

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nume/prenume reprezentant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nr. Ordine (Registrul Comerţului)

J

/

 

 

/

 

 

 

 

/

 

 

 

 

5. Cod numeric personal (CNP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. C.U.I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Adresa sediu social:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Cod poştal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Judeţ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Fax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. E-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Adresa de corespondenţă:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Numărul contului bancar format IBAN, numele băncii la care este deschis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Declaraţia beneficiarului:

- Declar pe proprie răspundere că am citit prevederile Regulamentului (UE) nr. 1165/2017 al Comisiei (UE) şi mă angajez să le respect.

- îmi dau acordul pentru procesarea datelor mele personale în scop administrativ.

- Declar că sunt persoană juridică faţă de care nu sunt în curs proceduri de faliment, de dizolvare sau de lichidare judiciară.

- Declar ca sunt de acord să răspund conform legii pentru declaraţiile neadevărate sau pentru ascunderea adevărului în tot ceea ce am declarat.

- Declar pe proprie răspundere că nu am primit dublă finanţare din partea Uniunii sau a autorităţilor naţionale, nici compensaţii în cadrul unei poliţe de asigurare în ceea ce priveşte operaţiunile eligibile pentru ajutor din partea Uniunii în temeiul Regulamentului Comisiei (UE) nr. 1165/2017.

 

Nume şi prenume beneficiar/reprezentant beneficiar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Centralizatorul produselor retrase

 

Produs

Suprafaţa cultivată

Cantitate recoltată

Cantitate comercializată

Cantitate retrasă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: .....................................................

Semnătură/ştampilă beneficiar .....................................................

 

B. Centralizator privind destinaţia produselor retrase

 

Produs

Data retrageri

Cantitate retrasă

Destinaţia produsului retras

Distanţa până la destinatarul produsului*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* În cazul în care cu un transport au fost efectuate mai multe livrări se va indica distanţa parcursă de la punctul de plecare până la destinatarul fiecărei partiţii din cantitatea totală.

 

Data: .....................................................

Semnătură/ştampilă beneficiar .....................................................

 

ANEXA Nr. 2

 

NOTIFICARE

privind cantităţile ce urmează a fi retrase ca urmare a pierderilor cauzate de embargoul Federaţiei Ruse produselor agroalimentare ale Uniunii Europene

 

Denumire

Organizaţie de producători/producător individual

Date de contact

 

Nr. crt.

Produsul

Cantitatea

Locul de desfăşurare a acţiunii

Perioada

Destinaţia prevăzută (denumirea destinatarului)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declar că produsele care urmează să fie retrase respectă standardele de comercializare aplicabile sau cerinţele minime menţionate la art. 15 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/892.

 

Semnătura/Ştampila

.....................................................

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

 

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 6.881 din 13 iulie 2017 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adresele Agenţiei Naţionale de Transplant nr. 3.401 din 12 decembrie 2016, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 76.627 din 14 decembrie 2016, nr. 3.490 din 16 decembrie 2016, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 78.448 din 21 decembrie 2016, nr. 1.516 din 19 mai 2017, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 31.162 din 24 mai 2016, şi nr. 2.021 din 6 iulie 2017, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 39.587 din 7 iulie 2017,

având în vedere prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 14 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) RNT este compus din registre naţionale specifice, după cum urmează:

a) Registrul naţional specific pentru transplant cardiac;

b) Registrul naţional specific pentru transplant hepatic;

c) Registrul naţional specific pentru transplant renal;

d) Registrul naţional specific pentru transplant pulmonar;

e) Registrul naţional specific pentru transplant pancreas;

0 Registrul naţional specific pentru transplant piele;

g) Registrul naţional specific pentru transplant os şi tendon;

h) Registrul naţional specific pentru transplant cornee;

i) Registrul naţional specific pentru fertilizare în vitro\

j) Registrul naţional specific pentru transplant celule stern hematopoietice.”

2. La anexa nr. 1, punctele 24, 26, 38, 41, 42, 44 şi 49 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„24. Spitalul Clinic de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Galaţi: - dna Tudor Carmen.

26. Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi: - dna Dana Mihai.

38. Euromaterna - S.A. Constanţa: - dna Andreea Raduica.

41. Clinica Medicală Gynera - S.R.L. Bucureşti: - dna Frâncu Claudia.

42. Gynatal - S.R.L. Timişoara: - dr. Dorneanu Virginia Liliana.

44. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca: - conf. univ. dr. Dan Ona.

49. New Life - BM - S.R.L. Iaşi: - dna Andreea Luca.”

3. La anexa nr. 1, după punctul 55 se introduc două noi puncte, punctele 56 şi 57, cu următorul cuprins:

„56. Laser Vision Med - S.R.L. Bucureşti: - dna Adriana Mădălina Firescu.

57. Institutul Regional de Oncologie Iaşi: - dna Florina Adriana Farca.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 13 iulie 2017.

Nr. 796.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.