MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 599/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 599         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 26 iulie 2017

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

185. - Lege privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate

 

757. - Decret pentru promulgarea Legii privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 356 din 11 mai 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 104 şi art. 106 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, precum şi a celor ale art. 219 alin. (3)-(5) şi art. 221 alin. (1) din Regulamentul din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

845. - Ordin al ministrului sănătăţii privind completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

3.644. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială CEPROCIM - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

1.054. - Decizie pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.423/2016 privind desemnarea Societăţii Comerciale GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. în vederea operării sistemului de distribuţie a gazelor naturale în localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE PENSII PUBLICE şi ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

953/783. - Ordin pentru aprobarea Procedurii privind prelungirea concediului medical peste 183 de zile pentru cel mult 90 de zile, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează managementul calităţii serviciilor de sănătate acordate în cadrul sistemului de sănătate la nivel naţional.

(2) Asigurarea calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului este responsabilitatea unităţilor sanitare, conform politicii şi strategiei de sănătate promovate de către Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, denumită în continuare ANMCS.

(3) Standardizarea şi evaluarea serviciilor de sănătate se realizează de către ANMCS.

(4) Actele normative adoptate de ANMCS sunt obligatorii pentru toate unităţile sanitare care doresc să se acrediteze, în condicile legii.

Art. 2. - În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) servicii de sănătate - totalitatea activităţilor medicale şi nemedicale, necesare stabilirii riscului de boală, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor medicale şi monitorizării stării de sănătate;

b) act medical - acţiunea personalului medical exercitată în relaţie directă cu pacientul în vederea prevenirii îmbolnăvirilor, diagnosticării, tratării, acordării de îngrijiri medicale, reabilitării, precum şi monitorizării stării de sănătate a acestuia;

c) unităţi sanitare - entităţi cu sau fără personalitate juridică al căror obiect de activitate îl constituie acordarea asistenţei medicale, la orice nivel al acesteia, indiferent de forma de proprietate;

d) unităţi sanitare din ambulatoriu - entităţi cu sau fără personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate, care acordă servicii de sănătate în regim ambulatoriu;

e) acreditarea unităţilor sanitare - procesul de validare a conformităţii caracteristicilor serviciilor de sănătate efectuate de Către unităţile sanitare, cu standardele de acreditare adoptate de către ANMCS şi aprobate în condiţiile prezentei legi, în urma căruia unităţile sanitare sunt clasificate pe categorii de acreditare pentru a conferi încredere în competenţa tehnico-profesională şi organizatorică a acestora;

f) evaluarea unităţilor sanitare - activitatea de analizare a nivelului de conformitate a unităţilor sanitare cu standardele de acreditare, desfăşurată de către evaluatori externi de servicii de sănătate, independenţi faţă de părţile interesate, la solicitarea de către unităţile sanitare a intrării în procedura de acreditare;

g) ciclu de acreditare - intervalul de 5 ani de utilizare a unei ediţii a standardelor de acreditare;

h) perioadă de acreditare - perioada de 5 ani de valabilitate a certificatului de acreditare al unei unităţi sanitare;

i) reevaluarea unităţilor sanitare - procesul desfăşurat de către evaluatori de servicii de sănătate, prin care, în perioada de valabilitate a acreditării, ANMCS verifică, din proprie iniţiativă, la cererea unităţilor sanitare sau la solicitarea organismelor abilitate, nivelul de conformare a unităţii sanitare la cerinţele pe baza cărora s-a acordat acreditarea. Condiţiile în care se efectuează reevaluarea şi modalităţile de finalizare a reevaluării se stabilesc prin hotărârea Colegiului director;

j) reacreditarea unităţilor sanitare - reluarea procesului de evaluare şi acreditare la solicitarea unităţilor sanitare sau în condiţiile în care acestea nu mai îndeplinesc indicatorii pe baza cărora s-a acordat acreditarea şi, în urma procesului de reevaluare, a fost dispusă retragerea acreditării;

k) monitorizarea unităţilor sanitare - urmărirea conformităţii respectării cerinţelor standardelor de acreditare, în baza procedurilor aprobate prin ordin al preşedintelui ANMCS;

l) evaluator de servicii de sănătate - persoana fizică, specializată în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, care a obţinut, în condiţiile legii, certificatul de absolvire a programului de formare şi perfecţionare pentru evaluatori de servicii de sănătate sau evaluatori de spitale, după caz;

m) registrele evaluatorilor ANMCS - modalitatea de evidenţă a evaluatorilor de servicii de sănătate, specializaţi pe categorii de activităţi şi recunoscuţi de către ANMCS conform condiţiilor şi criteriilor stabilite prin ordin al preşedintelui ANMCS.

 

CAPITOLUL II

Forma de organizare, scopul şi atribuţiile ANMCS

 

Art. 3. - ANMCS este instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul managementului calităţii în sănătate, funcţionează în subordinea Guvernului şi coordonarea prim-ministrului şi are sediul în municipiul Bucureşti.

Art. 4. - (1) ANMCS este autoritatea de standardizare şi evaluare imparţială a serviciilor de sănătate, de acreditare şi monitorizare a unităţilor sanitare, independentă faţă de părţile interesate.

(2) Organigrama ANMCS se aprobă prin hotărâre a Colegiului director.

(3) ANMCS este finanţată din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat.

(4) Veniturile încasate pentru activitatea de acreditare sunt definite ca venituri proprii ale ANMCS, în condiţiile art. 8 alin. (6), coroborat cu art. 17.

Art. 5. - (1) Scopul ANMCS constă în asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului, prin standardizarea şi evaluarea serviciilor de sănătate şi acreditarea unităţilor sanitare.

(2) Obiectivele ANMCS sunt următoarele:

a) să evalueze toate categoriile de unităţi sanitare din punctul de vedere al calităţii serviciilor de sănătate şi al siguranţei pacientului;

b) să elaboreze o metodologie de identificare, raportare şi monitorizare a efectelor adverse asociate asistenţei medicale, fără caracter acuzator;

c) să informeze personalul cu atribuţii în procesul de management al calităţii cu privire la asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului;

d) să formeze personalul cu atribuţii în procesul de management al calităţii;

e) să informeze pacienţii cu privire la calitatea serviciilor de sănătate oferite de unităţile sanitare, pentru creşterea încrederii populaţiei în calitatea serviciilor de sănătate;

f) să pună la dispoziţia autorităţilor centrale decidente informaţii privind calitatea serviciilor de sănătate şi siguranţa pacientului;

g) să promoveze conceptul de management al calităţii în sănătate şi siguranţei pacientului prin editarea de publicaţii, elaborarea de materiale promoţionale, organizarea de manifestări ştiinţifice.

Art. 6. - În vederea realizării obiectivelor sale, ANMCS are următoarele atribuţii principale:

a) participă, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, la elaborarea Strategiei naţionale pentru asigurarea calităţii în sistemul de sănătate;

b) propune Ministerului Sănătăţii şi Guvernului proiecte de acte normative în vederea corelării legislaţiei naţionale privind asigurarea calităţii serviciilor de sănătate în sistemul de sănătate cu reglementările internaţionale în domeniu;

c) elaborează standardele şi metodologia de acreditare a unităţilor sanitare, cu consultarea Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor care au reprezentanţi în Colegiul director al ANMCS, şi îndeplineşte formalităţile necesare recunoaşterii internaţionale a acestora;

d) recunoaşte, conform metodologiei aprobate prin ordin al preşedintelui ANMCS, furnizorii de servicii de consultanţă în domeniul calităţii serviciilor de sănătate, precum şi pe cei de formarea personalului specializat în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate;

e) evaluează, reevaluează, acreditează, reacreditează unităţile sanitare şi monitorizează asigurarea calităţii serviciilor de sănătate la nivelul acestora;

f) emite şi retrage certificatul de acreditare a unităţilor sanitare, în condiţiile aprobate prin hotărârea Colegiului director;

g) iniţiază, promovează şi desfăşoară activităţi de cercetare în domeniul calităţii serviciilor de sănătate şi elaborează recomandări către autorităţile centrale pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului;

h) informează populaţia cu privire la nivelul de conformitate cu standardele de acreditare a serviciilor furnizate de către unităţile sanitare, pentru asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii şi siguranţei pacienţilor;

i) pune la dispoziţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a altor terţi plătitori, în condiţiile legii, la cererea acestora, informaţiile privind nivelul calităţii serviciilor de sănătate prestate de către unităţile sanitare acreditate, care doresc să contracteze servicii cu acestea;

j) poate propune, cu avizul conform al Colegiului director, înfiinţarea de oficii teritoriale ale ANMCS, pentru creşterea eficacităţii şi eficienţei procesului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului, în funcţie de numărul unităţilor sanitare care intră în procesul de acreditare. Înfiinţarea oficiilor se face prin hotărâre a Guvernului;

k) poate propune, prin hotărârea Colegiului director, înfiinţarea de structuri consultative cu părţile interesate în asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului;

l) poate coopera cu organisme similare din alte ţări, precum şi cu alte organisme internaţionale de specialitate în domeniul său de activitate.

Art. 7. - (1) Unităţile sanitare se înscriu în procesul de acreditare prin depunerea unei documentaţii la ANMCS însoţite de dovada achitării taxei de acreditare, în condiţiile stabilite prin hotărârea Colegiului director al ANMCS.

(2) Metodologia, termenele şi condiţiile de înscriere a unităţilor sanitare în procesul de acreditare şi de planificare a acestora în procesul de evaluare în vederea acreditării se aprobă prin hotărâre a Colegiului director al ANMCS.

(3) Indiferent de data înscrierii în procesul de acreditare, evaluarea unităţilor sanitare se face în baza standardelor în vigoare la data evaluării.

(4) Procedura de acreditare nu se poate extinde pe o perioadă mai mare de 5 ani.

(5) Acreditarea este o condiţie obligatorie pentru unităţile sanitare care prestează servicii în relaţie cu sistemul public de asigurări de sănătate.

Art. 8. - (1) Pentru obţinerea acreditării, unităţile sanitare achită o taxă de acreditare, valabilă pentru un ciclu de acreditare.

(2) Taxa de acreditare se stabileşte în funcţie de dimensiunea, specificul şi complexitatea structurii stabilite prin documentele care reglementează organizarea şi funcţionarea unităţii sanitare, valabile la momentul înscrierii în procesul de acreditare. În situaţia modificării dimensiunii, specificului şi complexităţii structurii unităţii sanitare, anterior efectuării vizitei de evaluare, taxa de acreditare se actualizează.

(3) Pentru solicitările de reevaluare şi reacreditare, după caz, se achită taxele corespunzătoare, stabilite conform alin. (2), şi care sunt plătite de către solicitant.

(4) Taxa de acreditare, taxa de reevaluare şi cea de reacreditare se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui ANMCS, la propunerea fundamentată a ANMCS, şi sunt suportate de către solicitant.

(5) Modalitatea de achitare a taxelor prevăzute la alin. (4) se aprobă prin hotărâre a Colegiului director al ANMCS.

(6) Taxele prevăzute la alin. (4), încasate în exerciţiul financiar curent, pentru activităţile ce vor fi efectuate în exerciţii financiare viitoare, reprezintă venituri în avans şi se constituie în venituri proprii după momentul efectuării serviciilor contractate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. La regularizarea, potrivit legii, a subvenţiilor primite de la bugetul de stat nu sunt luate în considerare veniturile în avans, ci numai veniturile proprii.

Art. 9. - (1) Categoriile de acreditare a unităţilor sanitare se aprobă de către Colegiul director al ANMCS, după obţinerea avizului conform al Ministerului Sănătăţii.

(2) Lista cu unităţile sanitare acreditate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin al preşedintelui ANMCS.

(3) Certificatul de acreditare este valabil pentru o perioadă de 5 ani.

(4) Valabilitatea certificatului de acreditare obţinut în urma parcurgerii procesului de reacreditare nu poate depăşi perioada de valabilitate a certificatului de acreditare iniţial.

 

CAPITOLUL III

Organizare şi conducere

 

Art. 10. - Organele de conducere ale ANMCS sunt:

a) Colegiul director;

b) Biroul permanent al Colegiului director;

c) preşedintele ANMCS;

d) directorul general.

Art. 11. - (1) Colegiul director al ANMCS, organ colectiv de conducere al Autorităţii, este format din 25 de persoane, reprezentanţi ai următoarelor autorităţi, instituţii şi organizaţii, astfel:

a) un reprezentant al Administraţiei Prezidenţiale;

b) un reprezentant al Guvernului României;

c) un reprezentant al Ministerului Sănătăţii;

d) un reprezentant al Academiei Române;

e) un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Medicale;

f) un reprezentant al Asociaţiei Naţionale a Universităţilor de Medicină şi Farmacie din România;

g) un reprezentant al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

h) un reprezentant al Colegiului Medicilor din România;

i) un reprezentant al Colegiului Farmaciştilor din România;

j) un reprezentant al Colegiului Medicilor Dentişti din România;

k) un reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

l) un reprezentant al Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;

m) un reprezentant al Asociaţiei Spitalelor din România;

n) un reprezentant al Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private;

o) un reprezentant al Asociaţiei Naţionale a Farmaciştilor de Spital din România;

p) un reprezentant al Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti;

q) un reprezentant al Societăţii Naţionale de Medicină a Familiei;

r) 3 reprezentanţi desemnaţi de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector sanitar;

s) 4 reprezentanţi desemnaţi de asociaţiile reprezentative ale pacienţilor la nivel naţional;

t) preşedintele ANMCS.

(2) Membrii Colegiului director prevăzuţi la alin. (1) sunt desemnaţi de autorităţile, instituţiile sau organizaţiile pe care le reprezintă, pentru o perioadă de 5 ani.

(3) Numirea membrilor Colegiului director prevăzuţi la alin. (1) încetează înainte de termen în următoarele situaţii:

a) demisie;

b) ca urmare a constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a atribuţiilor aferente calităţii de membru, la sesizarea preşedintelui sau a membrilor Colegiului director, adresată autorităţii, instituţiei publice sau organizaţiei care l-a desemnat;

c) retragerea nominalizării de către autoritatea, instituţia publică sau organizaţia care l-a desemnat în această calitate;

d) alte situaţii prevăzute de lege.

(4) în cazurile prevăzute la alin. (3), autoritatea, instituţia publică sau organizaţia prevăzută de lege desemnează un nou reprezentant, numit potrivit alin. (2), până la sfârşitul perioadei de 5 ani.

(5) Membrii Colegiului director sunt obligaţi să respecte secretul profesional, sens în care semnează declaraţii de confidenţialitate.

(6) Modul de organizare şi funcţionare a Colegiului director se stabileşte prin regulamentul propriu, adoptat conform prevederilor alin. (10) lit. a).

(7) în realizarea atribuţiilor ce îi revin, Colegiul director emite hotărâri.

(8) Colegiul director se întruneşte semestrial, în şedinţe ordinare.

(9) La şedinţele Colegiului director pot participa, fiară drept de vot, şi alte persoane în calitate de invitaţi, la solicitarea preşedintelui Colegiului director.

(10) Principalele atribuţii ale Colegiului director sunt:

a) adoptă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;

b) aprobă organigrama ANMCS;

c) aprobă, la propunerea preşedintelui ANMCS, structura comisiilor de evaluare în vederea acreditării unităţilor sanitare, în baza metodologiei de constituire a comisiilor de evaluare elaborate de către structurile de specialitate ale ANMCS;

d) aprobă categoriile de acreditare a unităţilor sanitare, la propunerea preşedintelui ANMCS, avizate conform de către Ministerul Sănătăţii;

e) adoptă, prin consens, standardele şi metodologia de acreditare a unităţilor sanitare, care se aprobă prin ordin comun al preşedintelui ANMCS şi al ministrului sănătăţii;

f) aprobă condiţiile de evaluare, reevaluare, acreditare, reacreditare, precum şi monitorizarea unităţilor sanitare;

g) aprobă metodologia în vederea recunoaşterii organismelor de formare a personalului specializat în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate;

h) aprobă metodologia în vederea recunoaşterii furnizorilor de servicii de consultanţă în domeniul calităţii serviciilor de sănătate;

i) aprobă metodologia, termenele şi condiţiile de înscriere a unităţilor sanitare în procesul de acreditare şi de planificare a acestora în procesul de evaluare în vederea acreditării;

j) aprobă modalitatea de achitare a taxelor de acreditare, de reevaluare şi de reacreditare;

k) aprobă planul multianual de acreditare a unităţilor sanitare, la propunerea preşedintelui ANMCS;

l) aprobă rapoartele de acreditare a unităţilor sanitare, elaborate de către structurile de specialitate ale ANMCS;

m) avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al ANMCS, la propunerea preşedintelui ANMCS;

n) avizează raportul semestrial şi raportul anual de activitate a ANMCS, la propunerea preşedintelui ANMCS.

(11) Colegiul director poate fi convocat, între şedinţele ordinare, în şedinţe extraordinare, de către Biroul Colegiului director sau de o treime dintre membrii Colegiului director.

(12) Indemnizaţia de şedinţă a membrilor Colegiului director, cu excepţia preşedintelui, este de 20% din indemnizaţia preşedintelui pentru şedinţele în plen, ordinare şi extraordinare, şi de 10% din indemnizaţia preşedintelui, pentru şedinţele lunare ale biroului.

(13) Membrii Colegiului director beneficiază de decontarea costurilor cu cazarea şi transportul la şi de la şedinţele colegiului, în limitele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele care îndeplinesc funcţii de demnitate publică sau funcţii de conducere asimilate acestora.

(14) Membrii Colegiului director, precum şi rudele sau afinii acestora până la gradul al II-lea inclusiv sunt incompatibili cu calitatea de angajat al ANMCS, cu cea de membru în organele de conducere sau de asociat al unităţilor sanitare, al societăţilor cu profil de asigurări, farmaceutic, de aparatură medicală, precum şi al organismelor de consultanţă în domeniul calităţii serviciilor de sănătate.

Art. 12. - (1) Biroul permanent al Colegiului director este format din 7 membri, după cum urmează:

a) preşedintele ANMCS, care este membru permanenţi

b) 6 membri, aleşi prin rotaţie de către Colegiul director din rândul membrilor acestuia, pentru o perioadă de 6 luni.

(2) Biroul permanent al Colegiului director se întruneşte lunar, în perioada dintre şedinţele ordinare ale Colegiului director.

(3) Colegiul director stabileşte, prin hotărâre adoptată în şedinţă ordinară, atribuţiile şi limitele de exercitare a acestora de către Biroul permanent.

Art. 13. - (1) Preşedintele ANMCS are rang de secretar de stat şi este numit pentru un mandat de 5 ani, prin decizie a prim-ministrului.

(2) Preşedintele ANMCS este ordonator principal de credite.

(3) Preşedintele ANMCS este preşedintele Colegiului director.

(4) Mandatul preşedintelui încetează înainte de termen în următoarele situaţii;

a) prin demisie;

b) ca urmare a unei condamnări stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

c) imposibilitatea exercitării atribuţiilor legale pe o perioadă de minimum 90 de zile;

d) deces;

e) alte situaţii prevăzute de lege.

(5) Preşedintele ANMCS are următoarele atribuţii principale:

a) dispune ducerea la îndeplinire a hotărârilor Colegiului director al ANMCS;

b) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al ANMCS;

c) emite ordine pentru acreditarea unităţilor sanitare, pe baza rapoartelor de acreditare aprobate de către Colegiul director al ANMCS;

d) aprobă conţinutul şt modelul certificatului de acreditare a unităţilor sanitare;

e) semnează certificatele de acreditare, în temeiul ordinelor pentru acreditarea unităţilor sanitare;

f) dispune măsurile prevăzute la art. 2 lit. i), în baza rapoartelor de evaluare întocmite de către evaluatorii de servicii de sănătate;

g) aprobă componenţa nominală a comisiilor de evaluare în vederea acreditării unităţilor sanitare ce urmează a fi evaluate;

h) aprobă normele privind modul de desfăşurare a activităţii Comisiei de evaluare în vederea acreditării;

i) urmăreşte modul de aplicare a procedurilor de evaluare a unităţilor sanitare în vederea acreditării acestora, în conformitate cu standardele şi metodologia în vigoare;

j) supune aprobării Colegiului director al ANMCS planul multianual de acreditare a unităţilor sanitare;

k) aprobă, prin ordin, statul de funcţii şi de personal;

l) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul ANMCS, în condiţiile legii;

m) aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu încadrarea în prevederile bugetare anuale;

n) reprezintă ANMCS în raporturile cu ministerele şi cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice sau juridice, atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional;

o) asigură elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al instituţiei şi îl supune avizării Colegiului director şi răspunde de executarea bugetului aprobat pe parcursul exerciţiului bugetar, potrivit dispoziţiilor legale;

p) aprobă situaţiile financiare trimestriale şi anuale asupra execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli potrivit reglementărilor în vigoare şi le prezintă Ministerului Finanţelor Publice;

q) asigură respectarea disciplinei financiar-bugetare;

r) aprobă, prin ordin, recunoaşterea organismelor de formare a personalului specializat în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, conform metodologiei aprobate de către Colegiul director al ANMCS;

s) aprobă, prin ordin, recunoaşterea furnizorilor de servicii de consultanţă în domeniul calităţii serviciilor de sănătate, conform metodologiei aprobate de către Colegiul director al ANMCS;

t) aprobă condiţiile de recunoaştere de către ANMCS a persoanelor care au obţinut, în condiţiile legii, certificatul de absolvire a programului de formare şi perfecţionare pentru evaluatori de servicii de sănătate sau evaluatori de spitale, după caz;

u) emite ordinul pentru stabilirea unei metodologii transparente şi folosind criterii de competenţă şi competitivitate pentru selecţia experţilor;

v) aprobă, prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui ANMCS, standardele, metodologia şi procedurile de acreditare, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la adoptarea acestora.

(6) în exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele ANMCS emite ordine şi instrucţiuni. Ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ emise de preşedintele ANMCS se publică În Monitorul Oficial al României, Partea I.

(7) în subordinea preşedintelui ANMCS este organizat şi funcţionează cabinetul demnitarului.

Art. 14. - (1) Conducerea executivă este asigurată de către un director general, numit de către preşedintele ANMCS, pe bază de concurs.

(2) Condiţiile de ocupare a funcţiei de director general sunt:

a) studii superioare de lungă durată în domeniul medical, juridic sau economic:

b) masterat în managementul sănătăţii şi/sau specializare în managementul calităţii serviciilor de sănătate;

c) respectarea prevederilor legale cu privire la conflictul de interese şi incompatibilităţi.

(3) Atribuţiile directorului general, în exercitarea conducerii executive a ANMCS, se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ANMCS.

Art. 15. - (1) în componenţa ANMCS funcţionează Direcţia generală de standardizare şi acreditare, subordonată direct preşedintelui ANMCS şi condusă de un director general adjunct.

(2) Direcţia generală de standardizare şi acreditare coordonează următoarele structuri de specialitate, organizate la nivel de direcţie:

a) Unitatea de Standarde pentru Serviciile de Sănătate - având ca atribuţii cercetarea în domeniul managementului calităţii în sănătate, acreditării, precum şi elaborarea şi actualizarea standardelor, criteriilor şi metodologiei de acreditare, reacreditare şi monitorizare, adaptate categoriilor de unităţi sanitare, pe baza metodelor ştiinţifice dovedite şi în colaborare cu experţi în domeniul de activitate al ANMCS;

b) Unitatea de Evaluare şi Acreditare a Spitalelor-având ca atribuţii coordonarea evaluării serviciilor medicale spitaliceşti şi elaborarea raportului de acreditare, prevăzut la art. 11 alin. (10) lit. I);

c) Unitatea de Evaluare şi Acreditare a Unităţilor Sanitare din Ambulatoriu - având ca atribuţii coordonarea evaluării serviciilor medicale ale unităţilor sanitare din ambulatoriu şi elaborarea raportului de acreditare, care se aprobă conform prevederilor art. 11 alin. (10) lit. I).

(3) Atribuţiile structurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al ANMCS.

Art. 16. - (1) Pentru îndeplinirea misiunii sale, ANMCS foloseşte, pe bază de contracte civile încheiate potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, evaluatori de servicii de sănătate.

(2) Comisiile de evaluare în vederea acreditării sunt structuri constituite din evaluatori de servicii de sănătate pentru fiecare unitate sanitară, în funcţie de dimensiunea, specificul şi complexitatea acesteia, în baza metodologiei de constituire a comisiilor de evaluare elaborate de către structurile de specialitate ale ANMCS şi aprobate conform prevederilor art. 11 alin. (10) lit. c).

(3) Comisiile de evaluare în vederea acreditării se numesc prin ordin al preşedintelui ANMCS.

(4) Comisia de evaluare în vederea acreditării are următoarele atribuţii principale:

a) analizează modul în care activitatea unităţii sanitare este conformă cu cerinţele standardelor de acreditare;

b) transmite conducerii unităţii sanitare proiectul raportului de evaluare sau de reevaluare, după caz, în vederea clarificării unor eventuale neconcordanţe;

c) întocmeşte raportul de evaluare sau de reevaluare, după caz;

d) pune la dispoziţia ANMCS datele necesare procedurii de acreditare colectate pe parcursul procesului de evaluare sau reevaluare, după caz, în formatul şi pe suportul stabilite prin metodologia de evaluare;

e) transmite raportul de evaluare structurii de specialitate din cadrul ANMCS, în vederea elaborării raportului de acreditare.

(5) Pentru activităţi sau proiecte stabilite prin ordin al preşedintelui ANMCS instituţia foloseşte, în condiţiile legii, pe bază de contracte civile încheiate potrivit Codului civil, experţi selectaţi pe bază de criterii profesionale, conform normelor aprobate prin ordin al preşedintelui ANMCS.

Art. 17. - (1) Modul de colaborare cu unităţile sanitare care solicită acreditarea se stabileşte pe bază de contracte încheiate între ANMCS şi acestea, pentru desfăşurarea activităţilor de evaluare, acreditare şi monitorizare, pentru o perioadă de 5 ani, urmărind respectarea, în principal, a următoarelor criterii:

a) evaluarea în vederea acreditării se solicită de către unităţile sanitare numai atunci când acestea îndeplinesc toate condiţiile cerute de lege, inclusiv obligaţia ca în structura unităţilor sanitare cu paturi şi a serviciilor de ambulanţă să existe o structură de management al calităţii serviciilor medicale, iar pentru unităţile sanitare din ambulatoriu atribuţiile structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate să fie îndeplinite de către reprezentantul legal sau persoanele desemnate de către acesta, care au absolvit un curs de management al calităţii în sănătate recunoscut de către ANMCS;

b) activitatea de evaluare se desfăşoară conform prevederilor art. 2 lit. f), sens în care unităţile sanitare au obligaţia să pună la dispoziţia membrilor comisiilor de evaluare documentele necesare validării informaţiilor care confirmă îndeplinirea cerinţelor din standardele de acreditare;

c) unităţile sanitare evaluate au obligaţia să pună la dispoziţia reprezentanţilor desemnaţi prin ordin al preşedintelui ANMCS documentaţia solicitată de către aceştia, necesară pentru verificarea activităţii evaluatorilor de servicii de sănătate şi a corectitudinii datelor care au stat la baza elaborării raportului de evaluare, atunci când există suspiciuni cu privire la activitatea membrilor comisiei de evaluare;

d) preşedintele ANMCS dispune prin ordin reluarea procesului de acreditare, în situaţia în care concluziile verificării, efectuate în cazul prevăzut la lit. c), conduc la încadrarea unităţii sanitare evaluate într-o altă categorie de acreditare decât cea rezultată ca urmare a analizei de către structurile de specialitate ale ANMCS a raportului de evaluare.

(2) în vederea asigurării şi îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale şi a siguranţei pacientului, ANMCS colaborează cu unităţile sanitare evaluate, prin monitorizarea activităţii acestora conform prevederilor art. 2 lit. k) şi prin îndrumare privind asigurarea calităţii, sens în care unităţile sanitare au următoarele îndatoriri:

a) să transmită, în formatul solicitat de către ANMCS, indicatorii necesari monitorizării managementului calităţii serviciilor medicale;

b) să asigure, pe durata unui ciclu de acreditare, desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor impuse de procesul de monitorizare a gradului de conformare la standarde.

(3) Documentele rezultate din prelucrarea de către ANMCS a informaţiilor în cadrul procesului de evaluare, acreditare şi monitorizare a unităţilor sanitare, inclusiv proiectul raportului de evaluare, raportul de evaluare şi raportul de acreditare, sunt proprietatea exclusivă a respectivelor unităţi sanitare.

(4) Lista cu unităţile sanitare pentru care a fost finalizat procesul de acreditare, punctajul obţinut şi categoria acreditării constituie informaţii publice.

Art. 18, - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigură din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat.

(2) Veniturile proprii sunt constituite din:

a) taxa de acreditare şi cea de reacreditare, plătită de unităţile sanitare;

b) taxa de reevaluare a unei unităţi sanitare, plătită de solicitantul reevaluării;

c) taxa pentru recunoaşterea furnizorilor de servicii de consultanţă în domeniul calităţii serviciilor de sănătate şi a celor de formare a personalului specializat în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate;

d) fonduri externe nerambursabile şi fonduri acordate de către instituţiile financiare internaţionale, în condiţiile legii;

e) editarea şi vânzarea de cărţi, broşuri, publicaţii, lucrări, studii şi alte materiale de specialitate;

f) alte venituri încasate conform legii.

(3) Veniturile proprii prevăzute la alin. (2) şi neutilizate până la finele anului se reportează şi se utilizează în anul următor, după regularizarea cu bugetul de stat în limita sumelor primite de la acesta, în condiţiile legii.

(4) Taxa de acreditare/reacreditare achitată de unităţile sanitare este valabilă pentru un ciclu de acreditare şi se poate restitui la sfârşitul respectivului ciclu de acreditare, numai dacă nu s-a realizat evaluarea în vederea acreditării/reacreditării.

Art. 19. - (1) Personalul ANMCS este constituit din personal contractual, iar numărul de posturi se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

(2) Statul de funcţii, condiţiile de încadrare pe posturi, de promovare în grad şi de stimulare, salarizarea, precum şi atribuţiile fiecărui post se stabilesc prin ordin al preşedintelui ANMCS. Salarizarea personalului ANMCS se stabileşte la nivelul de salarizare maxim aflat în plată aferent funcţiilor din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 20. - (1) Pentru unităţile sanitare din ambulatoriu, standardele şi metodologia de acreditare, valabile pentru primul ciclu de acreditare, se elaborează, se adoptă prin consens de către Colegiul director şi se aprobă până cel mai târziu la data de 15 decembrie 2017

(2) Pentru a furniza servicii de sănătate în relaţie contractuală cu sistemul public de asigurări de sănătate, unităţile sanitare din ambulatoriu se înscriu în procesul de acreditare după cum urmează:

a) până la data de 31 decembrie 2017 pentru unităţile care au împlinit minimum 5 ani de la înfiinţare;

b) până la data de 31 decembrie a anului anterior încheierii contractului de furnizare de servicii în sistemul public de asigurări de sănătate pentru unităţile sanitare care urmează să împlinească 5 ani în anul calendaristic în care se încheie contractul.

Art. 21. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă dispoziţiile art. 173 alin. (2)-(10), art. 174 şi art. 175 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 629/2015 privind componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 14 august 2015, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Art. 22. - Preşedintele În exerciţiu al ANMCS întreprinde toate măsurile necesare conformării structurii Colegiului director şi înfiinţării Biroului Colegiului director, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 24 iulie 2017.

Nr. 185.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 iulie 2017.

Nr. 757.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 356

din 11 mai 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 104 şi art. 106 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, precum şi a celor ale art. 219 alin. (3)-(5) şi art. 221 alin. (1) din Regulamentul din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu,

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 104 şi art. 106 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, precum şi ale art. 219 alin. (3)-(5) şi art. 221 alin. (1) din Regulamentul din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, excepţie ridicată de Johannes Bax în Dosarul nr. 1.281/250/2015 al Tribunalului Arad - Secţia contencios administrativ şi fiscal. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.195D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin Decizia civilă nr. 681A din 8 iunie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.281/250/2015, Tribunalul Arad - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 104 şi art. 106 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, precum şi ale art. 219 alin. (3)-(5) şi art. 221 alin. (1) din Regulamentul din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002. Excepţia a fost invocată de Johannes Bax într-o cauză având ca obiect anularea unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că prevederile criticate nu întrunesc exigenţele de claritate, precizie şi previzibilitate, fiind astfel incompatibile cu principiul fundamental privind respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, prevăzut de art. 1 alin. (5), afectând în acest mod şi demnitatea umană, valoare supremă consacrată la art. 1 alin. (3) din Constituţie. Apreciază că formularea unui act normativ trebuie să permită persoanei interesate să prevadă în mod rezonabil conduita pe care trebuie să o adopte, iar prevederile art. 104 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, precum şi cele ale art. 221 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 fac referire la „titularul permisului de conducere” fără a face distincţie între titularul permisului de conducere eliberat de autoritatea română şi titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină. Pe de altă parte, dispoziţii speciale cu privire la titularul de permis de conducere eliberat de o autoritate străină se regăsesc la art. 212 alin. (1) şi (2) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, însă la capitolul „suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie”, şi nicidecum în secţiunea privind „reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce”.

6. Autorul excepţiei susţine, totodată, că din compararea prevederilor art. 104 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 cu cele ale art. 219 alin. (3) din Regulament, sintagma „care îl are în evidenţă” este confuză, nefiind clar la ce se referă legiuitorul prin această formulare, şi anume, dacă se referă la serviciul poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită fapta sau la serviciul rutier corespunzător locului în care a fost eliberat permisul de conducere auto de către autoritatea română competentă. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, încălcarea dreptului titularului permisului de conducere eliberat de autoritatea străină (în speţă un stat membru al Uniunii Europene) de a beneficia de reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce reprezintă un tratament discriminatoriu, în condiţiile în care există reguli instituite în acest sens, dar care, aparent, se aplică doar titularilor permiselor de conducere eliberate de autorităţile române. Aceasta în condiţiile în care legislaţia statului membru al Uniunii Europene, emitent al permisului de conducere, nu sancţionează cu interzicerea dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 de zile fapta similară săvârşită pe teritoriul său, prin urmare nu prevede şi, în consecinţă, nu poate acorda această facilitate. Totodată, apreciază că textele criticate încalcă şi liberul acces la justiţie, consacrat atât prin art. 21 din Constituţie, cât şi prin art. 10 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 14 pct. 1 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, precum şi prin art. 6 paragraful 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

7. Tribunalul Arad - Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 104 şi art. 106 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, precum şi a prevederilor art. 219 alin. (3)-(5) şi art. 221 alin. (1) din Regulamentul din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 este neîntemeiată.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 104 şi art. 106 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, este neîntemeiată, şi arată că, de fapt, criticile formulate nu evidenţiază în niciun fel vicii de neconstituţionalitate ale textelor legale criticate şi nu identifică contrarietatea între dispoziţiile constituţionale invocate şi textele legale criticate. De asemenea, în ceea ce priveşte prevederile criticate din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, învederează faptul că, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, acestea nu pot face obiect al controlului de constituţionalitate.

10. Avocatul Poporului apreciază că prevederile art. 104 şi art. 106 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, sunt constituţionale şi nu contravin normelor invocate din Legea fundamentală. Cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 219 alin. (3)-(5) şi art. 221 alin. (1) din Regulamentul din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, apreciază că aceasta este inadmisibilă.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, art. 3, art. 10 şi art. 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 104 şi art. 106 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, precum şi cele ale art. 219 alin. (3)-(5) şi art. 221 alin. (1) din Regulamentul din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006. Prevederile criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, au următorul cuprins:

- Art. 104: „La cererea titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia a fost săvârşită fapta ori de către şeful poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române, dar nu mai puţin de 30 de zile, în condiţiile prevăzute în regulament”;

- Art. 106 alin. (1): „Până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier şi tramvai trebuie să se prezinte la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă, pentru verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie, după cum urmează:

14. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, aceste prevederi contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) şi (5) privind condiţiile de claritate, precizie şi previzibilitate a legii, art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, art. 18 alin. (1) care prevăd că „cetăţenii străini şi apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecţia generală a persoanelor şi a averilor, garantată de Constituţie şi de alte legi”, precum şi art. 21 privind accesul liber la justiţie.

15. Examinând susţinerile autorului excepţiei, în ceea ce priveşte criticile vizând pretinsa neconstituţionalitate a prevederilor art. 219 alin. (3)-(5) şi art. 221 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate cu un astfel de obiect este inadmisibilă. O atare soluţie este justificată de împrejurarea că, potrivit art. 146 lit. d) teza întâi din Constituţie, instanţa de contencios constituţional „hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele, ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial”. De asemenea, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, Curtea „(...) decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe oh a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă astfel încât excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor altor categorii de acte normative decât cele prevăzute expres şi limitativ de norma constituţională, preluată în legea organică a Curţii, este inadmisibilă.

16. În ceea ce priveşte art. 104 şi art. 106 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, Curtea constată că autorul excepţiei deduce pretinsa neconstituţionalitate a acestor norme legale prin raportare la prevederile art. 219 alin. (3)-(5) şi art. 221 alin. (1) din Regulamentul din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, considerând că există neconcordanţe în ceea ce priveşte conţinutul normativ al acestora.

17. Referitor la critici de neconstituţionalitate similare, Curtea Constituţională a statuat, în jurisprudenţa sa, că acestea urmează să fie respinse ca inadmisibile, întrucât examinarea constituţionalităţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acelui text cu dispoziţiile constituţionale pretins încălcate, iar nu compararea mai multor prevederi legale între ele şi raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparaţie la dispoziţii ori principii ale Constituţiei (a se vedea Decizia nr. 362 din 24 septembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 18 noiembrie 2013, şi Decizia nr. 823 din 3 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 15 februarie 2016).

18. Având în vedere aceste argumente, Curtea constată că şi excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 104 şi art. 106 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, este inadmisibilă.

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art.1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 104 şi art. 106 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, precum şi cele ale art. 219 alin. (3)-(5) şi art. 221 alin. (1) din Regulamentul din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, excepţie ridicată de Johannes Bax în Dosarul nr. 1.281/250/2015 al Tribunalului Arad - Secţia contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Arad - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 11 mai 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 7.211 din 24.07.2017 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 şi 179 bis din 13 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, după poziţia nr. 5702 se introduc 4 noi poziţii, poziţiile nr. 5703-5706, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod_cim

obs.

Denumire produs

formă

Concentraţie

Firmă/ţară

DCI

Ambalaj

grupa ATC

statut_frm

statut_anm

Preţ

producător

(lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA

(lei)

Preţ

amănuntul maximal cu TVA (LEI)

stare

Observaţii

Valabilitate

preţ

„5703

W63065001

 

BLEOMICINA ACCORD

15000 UI

pulb. pt. sol.

inj./perf

15000 UI

ACCORD HELTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

BLEOMYCINUM SULFAS

Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră cu capacitatea de 6 ml cu pulb. pt. sol. inj./perf. (2 ani)

L01DC01

MG

generic

38.62

44.03

57.59

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5704

W57716002

 

GRANORED

1 mg

compr.  film.

1 mg

DR. REDDY’S LABORATORIES ROMANIA – S.R.L. - ROMÂNIA

GRANISETRONUM

Cutie x blistere PVC - PVDC/Al x 10

comprimate filmate (2 ani)

A04AA02

MG

generic

104.98

115.48

140.98

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5705

W63164001

 

ICLUSIG

15 mg

compr. film.

15 mg

INCYTE BIOSCIENCES UK LTD - MAREA BRITANIE

PONATINIBUM

Flac. din PEID cu dop cu filet x 60 compr. film.

L01XE24

MO

orfan

23734.87

23764.84

25941.86

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.

5706

W63165001

 

ICLUSIG

45 mg

compr. film

45 mg

INCYTE BIOSCIENCES UK LTD - MAREA BRITANIE

PONATINIBUM

Flac. din PEID cu dop cu filet x 30 compr. film.

L01XE24

MO

orfan

23734.87

23764.84

25941.86

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1 ianuarie 2018.”

 

2. În anexa nr. 2 în lista B, după poziţia nr. 1327 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 1328, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Cod_cim

obs.

Denumire produs

forma

Concentraţie

Firma/ţara

DCI

Ambalaj

grupa ATC

Statut_frm

statut_anm

stare

Preţ producător

(lei)

Preţ Referinţă

Generic

(PRG)

Preţ Referinţă Generic (PRG)

=Actualizare 2017=

„1328

W63065001

 

BLEOMICINA ACCORD

15000 UI

pulb. pt. sol.

inj./perf.

15000 UI

ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE

BLEOMYCINUM

SULFAS

Cutie x 1 flac. din sticlă incoloră cu capacitatea de 6 ml cu pulb. pt. sol. inj./perf

(2 ani)

L01DC01

MG

generic

 

38.62

-

38.62”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Rareş Trişcă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 iulie 2017.

Nr. 845.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială CEPROCIM - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 13 din 20.06.2017 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială CEPROCIM - S A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii;

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, utilizarea preconizată, sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi funcţia organismului, precum şi specificaţiile tehnice armonizate pentru care organismul a fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR - şi evaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 342/2016 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii - Societatea Comercială CEPROCIM - S.A. - CIM - OCP în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 30 martie 2016, se abrogă.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

 

Bucureşti, 13 iulie 2017.

Nr. 3.644.

 

ANEXĂ

 

Denumirea organismului:

Societatea Comercială CEPROCIM - S.A.

NB 1830

Adresa:

Bd. Preciziei nr. 6, sectorul 6, Bucureşti, tel.: +40(21)318.88.93, fax: +40(21)318.88.94,

e-mail: res@ceprocim.ro, website: http://www.ceprocim.ro

Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul SR EN ISO/CEI 17065:2013 Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).

Domeniile de competenţă:

 

Nr. deciziei CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistem evaluare şi verificare

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului

97/555/CE

TIPURI DE CIMENT, VAR DE CONSTRUCŢIE ŞI ALŢI LIANŢI HIDRAULICI (1/1):

Tipuri comune de ciment (cimenturi uzuale), care includ:

- ciment Portland

- ciment Portland combinate ciment Portland de zgură

- ciment Portland autoclavizat (ciment Portland cu silice ultrafină)

- ciment Portland cu puzzolana (ciment Portland cu puzzolana)

- ciment Portland cu cenuşă zburătoare ciment Portland cu mamă arsă (ciment Portland cu şist calcinat) ciment Portland cu piatră de var (ciment Portland cu calcar)

- ciment Portland combinat (ciment Portland compozit)

- ciment de furnal

- ciment puzzolanic (ciment puzzolanic)

- ciment combinat (ciment compozit)

(Prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi altor amestecuri pentru construcţii şi la fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 1+

EN 197-1:2011

CP

97/555/CE

TIPURI DE CIMENT, VAR DE CONSTRUCŢIE ŞI ALŢI LIANŢI HIDRAULICI (1/1):

Tipuri speciale de ciment, care includ:

- ciment cu căldură de hidratare redusă

- ciment rezistent la sulfaţi

- ciment alb

- ciment rezistent la apă de mare

- ciment cu alcalinitate redusă (ciment cu conţinut redus de alcalii)

(Prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi altor amestecuri pentru construcţii şi la fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 1+

EN 14216:2015

CP

97/555/CE

TIPURI DE CIMENT. VAR DE CONSTRUCŢIE ŞI ALŢI LIANŢI HIDRAULICI (1/1):

- Ciment de zidărie

(Prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi altor amestecuri pentru construcţii şi la fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 1+

EN 413-1:2011

CP

97/555/CE

TIPURI DE CIMENT, VAR DE CONSTRUCŢIE ŞI ALŢI LIANŢI HIDRAULICI (1/1):

- Ciment de aluminat de calciu

(Prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi altor amestecuri pentru construcţii şi la fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 1 +

EN 14647:2006

EN 14647:2006/AC:2007

CP

99/469/CE

PRODUSE PENTRU BETON, MORTAR ŞI PASTĂ DE CIMENT (1/2): - Adaosuri de tip II

(Pentru beton, mortar şi pastă de ciment)

Sistem 1 +

EN 450-1:2012

CP

99/469/CE

PRODUSE PENTRU BETON, MORTAR ŞI PASTĂ DE CIMENT (2/2):

- Produse de protecţie şi de reparare a betonului (Utilizări care se supun unei reglementări în materie de reacţie la foc)

Sistem 1

EN 1504-2:2005

CP

97/555/CE

CIMENT, VAR DE CONSTRUCŢIE ŞI ALŢI LIANŢI HIDRAULICI (1/1): Varuri pentru construcţii

- varuri calcice;

- varuri dolomitice;

- varuri hidraulice;

- varuri hidraulice naturale;

- varuri formulate.

(Pentru prepararea betonului, mortarului, pastei de ciment şi a altor amestecuri pentru construcţii şi pentru fabricarea produselor pentru construcţii)

Sistem 2+

EN 459-1:2011

CPF

99/469/CE

PRODUSE PENTRU BETON, MORTAR şi PASTĂ DE CIMENT (1/2): Produse de protecţie şi de reparare a betonului (Pentru alte utilizări în clădiri şi lucrări de inginerie civilă)

Sistem 2+

EN 1504-2:2005

CPF

 

NOTĂ:

CP = funcţia specifică de certificare a produselor pentru construcţii

CPF = funcţia specifică de certificare a controlului producţiei în fabrică.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

DECIZIE

pentru abrogarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.423/2016 privind desemnarea Societăţii Comerciale GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. în vederea operării sistemului de distribuţie a gazelor naturale în localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman

 

Având în vedere:

- hotărârile Adunării generale extraordinare a acţionarilor Societăţii Grup Dezvoltare Reţele - S.A. şi ai Societăţii Gaz Sud - S.A. din data de 1.09.2016 prin care s-a aprobat fuziunea prin absorbţie a Societăţii Grup Dezvoltare Reţele - S.A. (în calitate de societate absorbită) de către Societatea Gaz Sud - S.A. (în calitate de societate absorbantă), pregătirea, întocmirea şi semnarea în comun a termenilor şi condiţiilor Proiectului de fuziune, având ca dată efectivă 31.12.2016, precum şi depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov;

- hotărârile Adunării generale extraordinare a acţionarilor Societăţii Grup Dezvoltare Reţele - SA. şi Societăţii Gaz Sud - S.A. din data de 24.10.2016 prin care s-a aprobat ca la data efectivă a fuziunii întregul patrimoniu (toate drepturile şi Obligaţiile, inclusiv cele fiscale) al societăţii absorbite Grup Dezvoltare Reţele - S.A. să fie transferat către Societatea Gaz Sud - S.A., de la aceeaşi dată societatea absorbantă Gaz Sud - S.A. urmând să continue activităţile aflate în desfăşurare ale societăţii absorbite Grup Dezvoltare Reţele - SA;

- Sentinţa nr. 1.153 din 25.04.2017 a Tribunalului Ilfov - Secţia civilă, pronunţată în Dosarul nr. 3.463/93/2016, prin care s-a dispus:

- înregistrarea în registrul comerţului a actului constitutiv actualizat al Societăţii Gaz Sud - S.A. din data de 24.10,2016, precum şi publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala Gaz Sud - S.A.;

- publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acţionarilor din data de 1.09.2016, emisă de Gaz Sud - S.A., precum şi a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acţionarilor din data de 1.09.2016, emisă de Grup Dezvoltare Reţele - S.A.;

- Certificatul de grefă emis în data de 10.05.2017 de Tribunalul Ilfov - Secţia civilă în Dosarul nr. 3.463/93/2016, care consemnează minuta sentinţei, prin care se constată legalitatea proiectului de fuziune şi se dispune:

- radierea din registrul comerţului, fără a intra în lichidare, a societăţii absorbite Grup Dezvoltare Reţele - S.A., precum şi înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privitoare la fuziunea prin absorbţie dintre societatea Gaz Sud - SA, în calitate de societate absorbantă, şi Societatea Grup Dezvoltare Reţele - SA, în calitate de societate absorbită:

- înregistrarea în registrul comerţului a actului constitutiv actualizat al Societăţii Gaz Sud - S.A. din data de 24.10.2016, precum şi publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala Societăţii Gaz Sud - S.A.;

- publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acţionarilor din data de 1.09.2016 adoptată de Societatea Gaz Sud - SA, precum şi a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acţionarilor din data de 1.09.2016 adoptată de Societatea Grup Dezvoltare Reţele - S.A.,

- prevederile art. 235 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 25115 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) Ut. a) şi art. 10 alin. (1) lit. a) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se abrogă Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.423/2016 privind desemnarea Societăţii Comerciale GRUP DEZVOLTARE REŢELE - S.A. în vederea operării sistemului de distribuţie a gazelor naturale în localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 30 august 2016.

Art. 2. - Operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman, începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii şi până la data de 29.09.2018 se asigură de Societatea GAZ SUD - SA, ca efect al fuziunii prin absorbţie a Societăţii Grup Dezvoltare Reţele - SA

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2017.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Emil Calotă

 

Bucureşti, 19 iulie 2017.

Nr. 1.054.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE PENSII PUBLICE ŞI ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 953 din 14 iulie 2017

Nr. 783 din 10 iulie 2017

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind prelungirea concediului medical peste 183 de zile pentru cel mult 90 de zile, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare

 

Văzând Referatul de aprobare nr. C265/TM din 14.07.2017 al secretarului general al Casei Naţionale de Pensii Publice şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 1.178 din 10.07.2017,

având în vedere dispoziţiile art. 14 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (4) şi (5) din Statutul Casei Naţionale de Pensii Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2012, cu modificările ulterioare, şi al art. 17 alin, (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin;

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind prelungirea concediului medical peste 183 de zile pentru cel mult 90 de zile, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice,

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Robert Iulian Stănescu

Marian Burcea

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind prelungirea concediului medical peste 183 de zile pentru cel mult 90 de zile, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare

 

Art. 1. - În situaţii temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale, medicul curant (specialist sau primar) care monitorizează afecţiunea ce a determinat incapacitatea temporară de muncă poate să formuleze în atenţia medicului expert al asigurărilor sociale o propunere de prelungire a concediului medical peste durata de 183 de zile, în scopul evitării pensionării de invaliditate.

Art. 2. - Prelungirea concediului medical peste durata de 183 de zile se poate acorda în condiţiile reglementate de prezenta procedură pentru o durată de cel mult 90 de zile, în raport cu evoluţia afecţiunilor prezentate şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare, în scopul evitării pensionării pe motiv de invaliditate şi menţinerii în activitate a asiguratului.

Art. 3. - (1) Documentaţia medicală care fundamentează solicitarea de prelungire a concediului medical peste durata de 183 de zile se depune la cabinetul teritorial de expertiză medicală a capacităţii de muncă din subordinea casei teritoriale de pensii, în funcţie de domiciliul asiguratului.

(2) în situaţia în care pacientul este internat într-o unitate medicală, documentaţia medicală care fundamentează solicitarea de prelungire a concediului medical peste durata de 183 de zile se depune la cabinetul teritorial de expertiză medicală a capacităţii de muncă din raza teritorială a unităţii medicale respective.

(3) Documentaţia medicală prevăzută la alin. (1) şi (2) va conţine, în copie, în mod obligatoriu, următoarele documente: biletul/biletele de ieşire din spital, rezultatele analizelor de laborator, investigaţiilor funcţionale şi imagistice care susţin diagnosticul clinic, evoluţia şi prognosticul de recuperare şi tratamentele efectuate, referatul medical întocmit de medicul curant potrivit metodologiei de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, adeverinţă cuprinzând numărul zilelor de concediu medical acumulate în ultimele 12/24 de luni, iar, în original, referatul de prezentare completat de medicul expert al asigurărilor sociale,

(4) Medicul curant menţionat la art. 1 va înainta propunerea de prelungire a concediului medical peste 183 de zile la cabinetul teritorial de expertiză medicală a capacităţii de muncă cu cel puţin 20 de zile înaintea expirării duratei maxime de concediu medical.

Art. 4. - Medicul expert al asigurărilor sociale va transmite către Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, denumit în continuare INEMRCM, documentaţia medicală care fundamentează solicitarea de prelungire a concediului medical peste durata de 183 de zile, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării propunerii de prelungire a concediului medical.

Art. 5. - (1) Documentaţia medicală transmisă către INEMRCM de medicul expert al asigurărilor sociale în vederea prelungirii concediului medical peste durata de 183 de zile va fi analizată la nivelul Comisiei superioare de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul INEMRCM, avându-se în vedere diagnosticul clinic, evoluţia cazului, măsurile terapeutice aplicate, rezultatele acestora şi prognosticul de recuperabilitate.

(2) Avizul favorabil sau, după caz, nefavorabil al Comisiei superioare de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul INEMRCM, având ca obiect prelungirea concediului medical peste durata de 183 de zile, va fi motivat în fapt pe documentaţia medicală analizată la nivelul acestei structuri şi fundamentat în drept pe dispoziţiile cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prezenta procedură.

(3) Avizul favorabil al Comisiei superioare de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul INEMRCM de prelungire a concediului medical peste durata de 183 de zile va cuprinde numărul zilelor de concediu medical avizate, perioada avizată, precum şi eventuale observaţii. Avizul nefavorabil al Comisiei superioare de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul INEMRCM va cuprinde succint motivele care au condus la neaprobarea prelungirii concediului medical peste durata de 183 de zile.

(4) Avizul favorabil sau, după caz, nefavorabil emis de Comisia superioară de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul INEMRCM cu privire la prelungirea concediului medical peste durata de 183 de zile va fi transmis către medicul expert al asigurărilor sociale care l-a solicitat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la INEMRCM a solicitării de avizare, în aplicarea dispoziţiilor prezentei proceduri.

Art. 6. - În termen de cel mult 3 zile lucrătoare, medicul expert al asigurărilor sociale va comunica, printr-un aviz, medicului curant care a solicitat prelungirea concediului medical peste durata de 183 de zile concluziile Comisiei superioare de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul INEMRCM în vederea eliberării certificatului/certificatelor de concediu medical.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.