MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 604/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 604         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 26 iulie 2017

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 324 din 9 mai 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 296 alin. (1) din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

513. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 iunie 2017 şi la Paris la 23 iunie 2017 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007

 

516. - Hotărâre privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeş-Turda”, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014

 

517. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

743. - Ordin al ministrului economiei privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaş-Smârdan”

 

744. - Ordin al ministrului economiei privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 220 kV dublu circuit (d.c.) Ostrovu Mare-RET”

 

745. - Ordin al ministrului economiei pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.444/ 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei”

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 324

din 9 mai 2017

referitoare la excepţia da neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 296 alin. (1) din Codul de procedură penală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 296 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Elefteria-Niculina-Lia Sanderius în Dosarul nr. 1.012/204/2016 al Judecătoriei Câmpina - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.021D/2016.

2. La apelul nominal se prezintă pentru partea Emil Marian Ofileanu, doamna avocat Mariana Bunca din cadrul Baroului Prahova, cu delegaţie la dosar, şi se constată lipsa celorlalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului părţii prezente, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, deoarece dispoziţiile criticate sunt suficient de clare, previzibile şi neechivoce fiind normal şi firesc ca legiuitorul să instituie un astfel de termen în interiorul căruia se poate introduce o plângere prealabilă.

4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate şi face trimitere la similaritatea soluţiei legislative criticate cu cea anterioară existentă în art. 284 din Codul de procedură penală din 1968.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin încheierea din 24 mai 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.012/204/2016, Judecătoria Câmpina - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 296 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Elefteria-Niculina-Lia Sanderius într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei plângeri formulate împotriva soluţiei de clasare (art. 340 din Codul de procedură penală).

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că prevederile legale menţionate sunt neconstituţionale, deoarece, în unele situaţii şi împrejurări, termenul de 3 luni de formulare a plângerii prealabile este insuficient şi, în opinia autorului excepţiei, acest termen nu trebuie să existe, întrucât persoana vătămată trebuie să aibă posibilitatea să depună plângere până la împlinirea termenului de prescripţie a răspunderii penale.

7. Se mai arată că se creează o discriminare între cetăţeni, ca victime ale unor fapte penale, în funcţie de împrejurarea că, pentru anumite infracţiuni, este necesară formularea unei plângeri prealabile, iar pentru altele operează principiul oficialităţii.

8. Totodată, se susţine că sunt afectate normele generale privind claritatea, precizia şi previzibilitatea actelor normative.

9. Judecătoria Câmpina - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât stabilirea de către legiuitor a unui termen în care poate fi introdusă plângerea prealabilă, nu aduce atingere în niciun fel dreptului părţilor la un proces echitabil. Dimpotrivă, instituirea unui asemenea termen este menită să asigure soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, să prevină eventualele abuzuri şi să limiteze efectele perturbatoare asupra securităţii şi stabilităţii raporturilor juridice, De altfel, referindu-se la problematica termenelor în justiţie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit, în jurisprudenţa sa, că statele contractante se bucură de o marjă de apreciere atunci când trebuie să reglementeze dreptul de acces la justiţie.

10. Instanţa mai menţionează că noua reglementare procesual penală a instituţiei analizate pune la dispoziţia persoanei vătămate un termen mai lung pentru a formula plângere prealabilă, acesta fiind de trei luni şi nu de două luni, ca în vechea reglementare.

11. Potrivit prevederilor art. 30 alin, (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

12. Guvernul apreciază că dispoziţiile legale criticate nu încalcă prevederile constituţionale menţionate.

13. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale, arătând că dispoziţiile legale referitoare la procedura plângerii prealabile au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate în redactarea anterioară din Codul de procedură penală din 1968, ocazii cu care s-a statuat că aceste prevederi exprimă principii de politică penală democratice şi umaniste în legătură cu soluţionarea conflictelor de drept penal, fie că este vorba de infracţiunile pentru care este instituită procedura plângerii prealabile, condiţiile şi termenul în care poate fi introdusă plângerea, fie de consecinţele pe planul dreptului substanţial şi pe planul dreptului procesual. În acest sens sunt Decizia nr. 344 din 6 decembrie 2001, Decizia nr. 381 din 14 octombrie 2003 şi Decizia nr. 777 din 7 noiembrie 2006.

14. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile avocatului, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

15. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

16. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispoziţiile art. 296 din Codul de procedură penală cu denumirea marginală Termenul de introducere a plângerii prealabile. Analizând motivele invocate de autor, Curtea constată că acesta este nemulţumit numai de alin. (1) al art. 296 din Codul de procedură penală care stabileşte termenul de 3 luni. Aşa fiind, Curtea urmează să restrângă obiectul excepţiei la acest alineat, care are următorul conţinut: „(1) Plângerea prealabilă trebuie să fie introdusă în termen de 3 luni din ziua în care persoana vătămată a aflat despre săvârşirea faptei.”

17. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (5) referitor la obligativitatea respectării legilor, art. 11 - Dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 20 - Tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 - Accesul liber la justiţie şi art. 53 - Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, precum şi prevederile art. 5 paragraful 2 referitor la dreptul oricărui acuzat de a fi informat, art. 6 - Dreptul la un proces echitabil şi art. 14 - Interzicerea discriminării din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

18. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile art. 296 alin. (1) din Codul de procedură penală instituie un termen de 3 luni, în interiorul căruia persoana vătămată trebuie să introducă plângerea prealabilă.

19. Autorul excepţiei susţine că, prin aceasta, se creează o discriminare între persoanele vătămate prin infracţiuni, după cum punerea în mişcare a acţiunii penale se face din oficiu sau la plângerea prealabilă. Totodată, se mai susţine că este afectat dreptul de acces la justiţie, a cărui exercitare nu poate fi îngrădită de nicio lege, şi că textul criticat nu este clar şi previzibil.

20. Analizând aceste critici, Curtea constată că o soluţie legislativă similară se regăsea în art. 284 din Codul de procedură penală din 1968, potrivit căruia „în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede că este necesară o plângere prealabilă, aceasta trebuie să fie introdusă în termen de 2 luni din ziua în care persoana vătămată a ştiut cine este făptuitorul. “

21. Prin Decizia nr. 230 din 3 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 10 iulie 2003, examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 279 şi art. 284 din Codul de procedură penală din 1968, Curtea a constatat că aceasta este neîntemeiată, deoarece, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie, competenţa şi procedura de judecată, deci şi procedura plângerii prealabile, sunt stabilite de lege. Pe de altă parte, instituirea acestei proceduri este determinată de raţiuni de politică penală. Ea se instituie pentru acele infracţiuni la care persoana vătămată nu doreşte, de cele mai multe ori, aducerea în faţa justiţiei a conflictului de drept creat prin săvârşirea infracţiunii, motiv pentru care legea a prevăzut că acţiunea penală, pentru aceste infracţiuni, să nu fie pusă în mişcare şi exercitată decât în urma manifestării explicite de voinţă, în acest sens, din partea persoanei vătămate. În absenţa acestei manifestări de voinţă, conflictul de drept penal se stinge fără a fi adus în justiţie, soluţie deopotrivă convenabilă persoanei vătămate şi societăţii, interesată în soluţionarea temeinică, reală şi definitivă a conflictelor interumane. Procedura plângerii prealabile nu poate fi contrară drepturilor persoanei vătămate, pe care, dimpotrivă, le serveşte pe deplin. De asemenea, reglementarea plângerii prealabile prin dispoziţiile art. 279 şi 284 din Codul de procedură penală din 1968 nu aduce atingere niciunuia dintre principiile sau dispoziţiile constituţionale invocate de autorul excepţiei referitoare la România ca stat de drept, la unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni, la dreptul internaţional şi dreptul intern, la egalitatea în drepturi, la tratatele internaţionale privind drepturile omului, la accesul liber la justiţie şi la respectarea Constituţiei şi a legilor.

22. Totodată, prin Decizia nr. 381 din 14 octombrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 25 noiembrie 2003, Curtea Constituţională a mai statuat că dispoziţiile legale referitoare la procedura plângerii prealabile exprimă principii de politică penală democratice şi umaniste în legătură cu soluţionarea conflictelor de drept penal, fie că este vorba de infracţiunile pentru care este instituită procedura plângerii prealabile, condiţiile şi termenul în care poate fi introdusă plângerea, fie de consecinţele pe planul dreptului substanţial şi pe planul dreptului procesual.

23. Curtea a mai reţinut că stabilirea de către legiuitor a unui termen în care poate fi introdusă plângerea prealabilă nu aduce atingere în vreun fel dreptului părţilor la un proces echitabil, respectiv la un recurs efectiv în faţa unei instanţe naţionale. Dimpotrivă, instituirea unui asemenea termen este menită să asigure soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, să prevină eventualele abuzuri şi să limiteze efectele perturbatoare asupra stabilităţii şi securităţii raporturilor juridice (a se vedea Decizia nr. 777 din 7 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 977 din 6 decembrie 2006). De altfel, referindu-se la problematica termenelor în justiţie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, în jurisprudenţa sa, că dreptul de acces la o instanţă, prin natura sa, necesită o reglementare din partea statului, sens în care statele contractante dispun de o anumită marjă de apreciere (a se vedea Hotărârea din 22 octombrie 1996, pronunţată în Cauza Stubbings împotriva Marii Britanii, paragraful 50).

24. Distinct de aceste argumente, care îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă, Curtea mai constată că textul legal criticat conţine elemente de noutate în ceea ce priveşte termenul în care trebuie introdusă plângerea prealabilă, precum şi data de la care acesta curge. Spre deosebire de legea veche, termenul este de 3 luni şi curge din ziua în care persoana vătămată sau persoana îndreptăţită a reclama a aflat despre săvârşirea faptei. Această reglementare reflectă noua viziune în materia începerii urmăririi penale care, într-o primă fază, se dispune în mod obligatoriu în rem, motiv pentru care termenul de introducere a plângerii prealabile nu mai curge în nicio împrejurare de la data la care persoana vătămata sau persoana îndreptăţită a reclama a ştiut cine este făptuitorul [a se vedea art. 305 alin. (1) din Codul de procedură penală]. În ceea ce priveşte durata termenului, precum şi posibilitatea de a introduce plângerea fără indicarea obligatorie a făptuitorului, legea nouă asigură o mai bună protecţie intereselor persoanei vătămate. Termenul pentru introducerea plângerii prealabile are o natură juridică mixtă, având atât caracterul unui termen substanţial, lipsa plângerii sau introducerea ei tardivă constituind o cauză de înlăturare a răspunderii penale, cât şi caracterul unui termen procedural, calcularea lui făcându-se potrivit dispoziţiilor procesual penale.

25. Aşa fiind, referitor la prevederile cuprinse în art. 1 alin. (5) şi art. 21 din Constituţie, şi anume cele care privesc principiul clarităţii şi previzibilităţii legii şi dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, Curtea constată că textul legal criticat de autorul excepţiei nu opreşte părţile interesate de a apela la instanţele judecătoreşti, de a fi apărate şi de a se prevala de toate garanţiile procesuale care condiţionează un proces echitabil. În acest sens, legiuitorul a utilizat un limbaj clar, accesibil şi previzibil, în aşa fel încât orice persoană interesată să uzeze de dispoziţiile legale criticate. De altfel, în concordanţă cu prevederile art. 1 alin. (5) din Constituţie în componenta privind calitatea legilor, dispoziţiile legale criticate sunt clare şi neechivoce, întrucât destinatarul normei procedural penale are posibilitatea să prevadă consecinţele ce decurg din nerespectarea ei, sens în care îşi poate adapta conduita în mod corespunzător. În acest sens, Curtea Constituţională a statuat în jurisprudenţa sa (de exemplu, Decizia nr. 1 din 11 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2012) că, de principiu, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiţii calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de precis şi clar pentru a putea fi aplicat; astfel, formularea cu o precizie suficientă a actului normativ permite persoanelor interesate - care pot apela, la nevoie, la sfatul unui specialist - să prevadă într-o măsură rezonabilă, în circumstanţele speţei, consecinţele care pot rezulta dintr-un act determinat.

26. Condiţionarea punerii în mişcare a acţiunii penale de introducerea plângerii prealabile a persoanei vătămate într-un termen de 3 luni reprezintă o excepţie de la principiul general al oficialităţii procesului penal şi se aplică doar în cazul infracţiunilor având o gravitate şi o intensitate a lezării valorilor sociale ocrotite de legea penală mai reduse Deşi, legiuitorul român a optat pentru regula generală de urmărire, judecare şi sancţionare din oficiu a infracţiunilor, ca fapte antisociale, aceasta nu înseamnă că nu are dreptul constituţional de a stabili şi anumite excepţii de la această regulă generală. Astfel, s-a prevăzut ca, în anumite cazuri, datorită caracterului şi conţinutului concret al faptelor, statutului special al autorului faptei ori al persoanei vătămate sau relaţiilor speciale dintre făptuitor şi persoana lezată, punerea în mişcare a acţiunii penale să fie condiţionată de existenţa plângerii prealabile a persoanei vătămate. Prin punerea în mişcare a acţiunii penale la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, legiuitorul a avut în vedere şi posibilitatea ca inculpatul să fie iertat de persoana vătămată şi astfel să înceteze procesul penal. Aceasta nu înseamnă că este afectat principiul egalităţii în faţa legii, deoarece violarea acestui principiu există atunci când se aplică tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă şi rezonabilă, sau dacă există o disproporţie între scopul urmărit prin tratamentul inegal şi mijloacele folosite (Decizia Curţii Constituţionale nr. 107 din 1 noiembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 26 aprilie 1996). Or, prevederile art. 296 din Codul de procedură penală se aplică în mod egal tuturor persoanelor aflate în ipoteza juridică a normei. În legătură cu această problemă este de reţinut că principiul egalităţii nu înseamnă uniformitate, aşa încât, dacă la situaţii egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situaţii diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. În alţi termeni, principiul egalităţii nu interzice reguli specifice, în cazul unei diferenţe de situaţii. În acelaşi sens s-a pronunţat şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care, în aplicarea principiului nediscriminării prevăzut la art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, a stabilit că orice diferenţă de tratament făcută de stat între persoane aflate în situaţii similare trebuie să îşi găsească o justificare obiectivă şi rezonabilă (de exemplu, Hotărârea din 13 iunie 1979, pronunţată în Cauza Marckx împotriva Belgiei, paragraful 33). În cazul de faţă, victimele infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a acestora, se află în aceeaşi situaţie juridică şi nu poate fi pus semnul egalităţii între acestea şi victimele infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu, întrucât tocmai gravitatea acestor din urma fapte justifică în mod obiectiv şi rezonabil tratamentul juridic diferit. În caz contrar, s-ar putea admite chiar ideea stabilirii unor pedepse unice, indiferent de fapta comisă, fapt care înfrânge ideea de echitate socială, componentă a dreptăţii ca valoare supremă într-un stat de drept. Aşa fiind, situaţia juridică avută în vedere de legiuitor nu este identică în cele două cazuri puse în antiteză de autorul excepţiei.

27. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Elefteria-Niculina-Lia Sanderius în Dosarul nr. 1.012/204/2016 al Judecătoriei Câmpina - Secţia penală şi constată că dispoziţiile art. 296 alin. (1) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Câmpina - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 9 mai 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 iunie 2017 şi la Paris la 23 iunie 2017 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 13 iunie 2017 şi la Paris la 23 iunie 2017 între Guvernul României prin Ministerul Finanţelor Publice şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 928/2007, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Teiu Păunescu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 20 iulie 2017.

Nr. 513.


*) Traducere.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

Către: Domnul Dr. Thierry Poirel, director general

Direcţia Generală pentru împrumuturi şi Dezvoltare Socială

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

Fax: 331 47 55 37 52

 

13 iunie 2017

 

Subiect: FP1566 (2006) - Servicii comunitare pentru prevenirea separării copiilor de familie

 

Stimate domnule Poirel,

În cadrul proiectului de mai sus au fost depuse pentru finanţare 187 de potenţiale subproiecte, dintre care 105 au fost excluse de la finanţare din diferite motive (respingerea subproiectelor datorită lipsei capacităţii administrative sau evaluării din teren sau deciziei Comitetului de Selecţie, renunţarea de către beneficiari la implementarea subproiectelor, anularea contractelor de finanţare).

În prezent, 82 subproiecte sunt finanţate din împrumutul mai sus menţionat, 60 dintre acestea fiind finalizate şi 22 fiind în curs de execuţie.

Pentru a finaliza formalităţile interne şi a efectua plăţile aferente acestor 22 de proiecte este nevoie de o perioadă suplimentară de timp. În consecinţă, va fi necesar să se extindă graficul lucrărilor cu 3 luni, adică de la 30 iunie 2017 la 30 septembrie 2017 şi, de asemenea, să se aducă unele modificări defalcărilor de costuri pe elemente bugetare, specificate în anexa nr. 1.

Având în vedere ultimele cifre privind contribuţia autorităţilor locale, paşii făcuţi pentru recuperarea sumelor plătite de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale (MMJS) către unităţile administrativ-teritoriale care au renunţat recent la subproiecte şi coroborat cu scăderea numărului subproiectelor, se estimează că din sumele împrumutului vor trebui anulate 1,7 milioane euro.

Pe baza celor de mai sus, la solicitarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, în baza informaţiilor furnizate de către acesta, vă rugăm să fiţi de acord cu amendarea Acordului-cadru de împrumut menţionat mai sus, prin diminuarea sumei împrumutului, prevăzută la articolul 1 şi 3, de la 6,7 milioane de euro la 5 milioane de euro, precum şi prin modificarea unor paragrafe din anexa nr. 1 la acordul-cadru, care vor avea următorul conţinut, restul anexei nr. 1 rămânând neschimbată:

„Anexa nr. 1. Descrierea Proiectului

...................................................................................................................................................

II. Domenii de Intervenţii. Lucrările planificate

Proiectul va sprijini procesul de descentralizare în România, prin care anumite funcţiuni de protecţie socială, incluzând serviciile de protecţie socială a copilului, vor fi transferate de la nivel de judeţ la nivel orăşenesc .................................................................

Proiectul va susţine înfiinţarea a aproximativ 85 de centre de dimensiuni mici (ce pot asista 8-15 copii fiecare) destinate unui număr de aproximativ 1.275 de copii cu risc de abandon. Sumele împrumutului vor fi utilizate pentru: (i) achiziţionarea de terenuri pentru subproiecte (unde este cazul); (ii) ridicarea nivelului de informare al publicului, întocmirea de studii de fezabilitate; (iii) construcţii şi lucrări civile; (iv) achiziţionarea de bunuri şi servicii.

...................................................................................................................................................

 

Costul total al proiectului

8.680.000 euro

Defalcarea orientativă a costurilor:

euro

Finalizarea lucrărilor civile şi achiziţionarea de bunuri

5.550.750

Administrarea proiectului pe parcursul implementării

330.000

Furnizarea de clădiri şi terenuri

2.400.000

Proiecte tehnice, autorizaţii şi specificaţii

148.000

întocmirea de studii de fezabilitate

168.000

Pregătirea şi elaborarea de subproiecte

84.000

Total

8.680.000

 

...................................................................................................................................................

 

Plan de finanţare

5.000,000 euro

BDCE

57,60%

1.060.000 euro

Guvernul României

12,21%

2.620.000 euro

Autorităţi locale şi alţi donatori

30,18%

 

...................................................................................................................................................

 

Graficul lucrărilor 2007 - 30 septembrie 2017

...................................................................................................................................................

 

IV. Efecte sociale (pe domenii de intervenţie)

...................................................................................................................................................

Numărul total de beneficiari finali ai programului va fi de aproximativ 1,275 de copii cu risc ridicat de a fi abandonaţi de către familiile lor sau care sunt deja separaţi de familie.

În speranţa că solicitarea noastră se va bucura de înţelegerea şi sprijinul dumneavoastră, aşteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră prompt.

 

Cu stimă,

Attila György,

secretar de stat

 

(semnătură indescifrabilă)

 

 

BDCE, BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

Direcţia Generală pentru împrumuturi şi Dezvoltare Socială

 

Domnului György Attila,

secretar de stat Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17 Bucureşti, sectorul 5

România

 

Paris, 23 iunie 2017

 

Subiect: F/P1566 (2006) - Servicii comunitare pentru prevenirea separării copiilor de familie

Amendarea Acordului-cadru de împrumut datat 9 februarie 2007

 

Suma aprobată a împrumutului: 10.000.000 euro

 

Stimate domnule György,

Ca urmare a solicitării dumneavoastră primită în data de 13 iunie 2017 de reducere a obiectivelor proiectului şi de amendare a anexei nr. 1 la Acordul-cadru de împrumut mai sus menţionat, BDCE nu are nicio obiecţie privind modificările propuse şi ia act de faptul că:

- Lucrările planificate:

Proiectul va susţine înfiinţarea a aproximativ 85 de centre de dimensiuni mici destinate unui număr de aproximativ 1,275 de copii cu risc de abandon. Sumele împrumutului vor fi utilizate pentru:

(i) achiziţionarea de terenuri pentru subproiecte (unde este cazul); (ii) ridicarea nivelului de informare al publicului, întocmirea de studii de fezabilitate; (iii) construcţii şi lucrări civile; (iv) achiziţionarea de bunuri şi servicii.

- Costul total al proiectului este în valoare de 8.680.000 euro.

- Defalcarea orientativă a costurilor este actualizată după cum urmează (în euro):

 

Finalizarea lucrărilor civile şi achiziţionarea de bunuri

5.550.750

Administrarea proiectului pe parcursul implementării

330.000

Furnizarea de clădiri şi terenuri

2.400.000

Proiecte tehnice, autorizaţii şi specificaţii

148.000

întocmirea de studii de fezabilitate

168.000

Pregătirea şi elaborarea de subproiecte

84.000

Total

8.680.000

 

- Planul de finanţare al Proiectului se actualizează după cum urmează:

 

 

Euro

%

BDCE

5.000.000

57,6

Guvernul României

1.060.000

12,21

Autorităţi locale şi alţi donatori

2.620.000

30,18

 

- Graficul lucrărilor este extins până la data de 30 septembrie 2017.

- Efectele sociale ale proiectului sunt modificate în funcţie de beneficiarii estimaţi: numărul total de beneficiari finali ai programului va fi de aproximativ 1.275 de copii cu risc ridicat de a fi abandonaţi de către familiile lor sau care sunt deja separaţi de familie

 

Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că, în urma solicitării dumneavoastră de anulare a sumei de 1.700.000 euro din împrumutul aprobat de BDCE, valoarea reziduală a împrumutului F/P 1566 aferentă Proiectului a fost anulată cu data 23 iunie 2017.

Conform articolului 4.2.2 la Acordul-cadru de împrumut, aşteptăm cu interes primirea Raportului de finalizare a Proiectului.

 

Cu stimă,

 

(semnătură indescifrabilă)

(semnătură indescifrabilă)

Director de departament,

Director general,

Melanie Wieschollek-Lacroix

Thierry Poirel

 

În copie: doamnei Carmen Ghiţă, Ministerul Finanţelor Publice

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeş-Turda”, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 5 alin. (1), al art. 8 alin. (3) şi al art. 11 alin. (7) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată care constituie condorul de expropriere al lucrării de utilitate publică/obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeş-Turda”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 , cu suma de 397 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, la capitolul 84,01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport rutier”, titlul 58 - „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, art. 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune (FC)”.

(2) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilului proprietate privată - respectiv construcţie - situat pe terenul supus exproprierii prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2014, aflat la poziţia nr. 1271 din anexa nr. 2, cu corespondent la nr. crt. 64 din anexa la prezenta hotărâre, iar anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 se completează în mod corespunzător.

(3) Suma prevăzută la alin. (1), în care se include şi suma necesară justei despăgubiri pentru imobilul care face obiectul exproprierii potrivit alin. (2), este aferentă despăgubirii, în condiţiile legii, a unor imobile cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014, respectiv nr. crt. 37, 38, 40, 42, 44-47, 50, 53-55, 85. 86, 125, 142-145, 174, 175, 179, 239-241, 245, 251, 255, 264, 267-269, 270-273, 275-281, 283, 285-289, 292-299, 302-307,1271, 1612, 1614-1619, 1621, 1622, 1672, 1676, 1694, 1702, 1746, 3800, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeş-Turda”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 2 iunie 2014, se modifică în sensul majorării sumelor individuale aferente despăgubirilor pentru imobilele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3), cu suma suplimentată conform art. 1 alin. (1), în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Sumele individuale prevăzute la art. 1 alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acesteia, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată, în vederea despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 4. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - SA., răspunde de realitatea datelor din anexă, de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, precum şi de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Dragoş Titea,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 iulie 2017.

Nr. 516.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeş-Turda” pe raza localităţilor Sebeş, Alba Iulia, Ciugud, Sântimbru, Galda de Jos, Teiuş, Aiud, Rădeşti, Mirăslău, Unirea din judeţul Alba, respectiv Moldoveneşti, Mihai Viteazu şi Călăraşi din judeţul Cluj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr.

crt.

Nr. crt. conform Hotărârii Guvernului nr. 399/2014

Judeţul

U.A.T.

Numele proprietarului

Tarlaua

Parcela

Categoria de

folosinţă

Nr. cad./topo

CF

Suprafaţă

acte

[mp]

Suprafaţă de

expropriat

[mp]

Suprafaţă construcţie amprenta la sol [mp]

Intravilan/

extravilan

Valoarea despăgubirii, conform Legii nr. 255/2010

1

37

Alba

Sebeş

Gavrila Elena

 

A1624/1/6

arabii

 

 

200

199,97

 

extravilan

1.149,86

2

38

Alba

Sebeş

Tecau Florin

 

A1624/1/7

arabil

 

 

800

799,63

 

extravilan

4.597,88

3

40

Alba

Sebeş

Valer Ana, Limbean Delia Melania

 

A1624/1/9

arabil

 

 

200

200,00

 

extravilan

1.150,02

4

42

Alba

Sebeş

Racean Petru, Bratu Maria

 

A1624/1/11

arabil

 

 

200

199,97

 

extravilan

1.149,83

5

44

Alba

Sebeş

Besoiu Nicolae

 

A1624/1/13

arabii

 

 

300

196,00

 

extravilan

1.127,02

6

45

Alba

Sebeş

Voina Maria, Arsu Rafila, Topircean Petru

 

A1624/1/14

arabil

 

 

300

126,01

 

extravilan

724,56

7

46

Alba

Sebeş

Stricatu Ioan

 

A1624/1/15

arabii

 

 

200

45,58

 

extravilan

261,51

8

47

Alba

Sebeş

Todor Maria

 

A1624/1/16

arabil

 

 

200

15,14

 

extravilan

87,06

9

50

Alba

Sebeş

Vlad Silvia

 

A1617/2

arabii

 

 

5800

3.063,08

 

extravilan

17.612,70

10

53

Alba

Sebeş

Oprita Nicolae, Oprita Avram, Oprita Gheorghe

 

A1616/16

arabii

 

 

7300

7.291,20

 

extravilan

41.924,42

11

54

Alba

Sebeş

Ordean Ioan

 

A1616/15

arabii

 

 

4400

2.832,34

 

extravilan

16.285,93

12

55

Alba

Sebeş

Oltean Maria

 

A1616/14

arabii

 

 

 

239,91

 

extravilan

1.379,46

13

85

Alba

Sebeş

Stricatu Simion, Lazar Gheorghita, Oltean Elisabeta

 

A1605/3

arabii

 

 

23500

17.616,88

 

extravilan

101.297,07

14

86

Alba

Sebeş

Dicu Nicolae, Suciu Ana, Dicu Ioan

 

A1605/4

arabil

 

 

5600

5.599,74

 

extravilan

32.198,51

15

125

Alba

Sebeş

Ordean Simion

60

A373/1/24

arabii

 

 

4700

31,45

 

extravilan

180,83

16

142

Alba

Sebeş

Boca Nicolae, Boca Ioan, Bardas Elisabeta

67

A430/2/35

arabil

 

 

14900

3.867,87

 

extravilan

22.240,25

17

143

Alba

Sebeş

Guta Nicolae, Guta Corneliu, Tecau Rafila

67

A430/2/34

arabil

 

 

11300

6.608,77

 

extravilan

38.000,41

18

144

Alba

Sebeş

Marta Florin, Marta Nicolae, Marta Ioan, Marta Petru, Marta Gheorghe, Marta Remus, Pirlea Maria

67

A430/1/26

arabil

 

 

8000

4.036,09

 

extravilan

23.207,52

19

145

Alba

Sebeş

Burta Petru

67

A430/1/27

arabil

 

 

5000

1.357,67

 

extravilan

7.806,62

20

174

Alba

Sebeş

Stricatu Ana, Topircean Petru, Moga Mircea, Topircean Ioan

60

A373/1/15

arabil

 

 

4900

4.899,99

 

extravilan

28.174,94

21

175

Alba

Sebeş

Stricatu Ana, Topircean Petru, Moga Mircea, Topircean Ioan

60

A373/1/14

arabil

 

 

4900

4.899,99

 

extravilan

28.174,94

22

179

Alba

Sebeş

Rasinaru Avram, Rasinariu Nicolae, Rasinariu Petru, Muntean Ana, Rasinariu Ioan

60

A373/1/11

arabii

 

 

5300

2.801,39

 

extravilan

16.107,99

23

239

Alba

Sebeş

Farcas Vasile Dorn

25

A96/74/2/1

arabil

76341

76341

3900

134,03

 

extravilan

770,67

24

240

Alba

Sebeş

Avram Maria, Ordean Ioan, Ordean Vasile

25

A96/74/1

arabil

76006

76006

1500

148,84

 

extravilan

855,81

25

241

Alba

Sebeş

Si bisa n Ioan

25

A96/72/14

arabii

75995

75995

1800

267,72

 

extravilan

1.539,41

26

245

Alba

Sebeş

Muntean Ilie

25

A96/72/11

arabii

76018

76018

2900

1.989,30

 

extravilan

11.438,48

27

251

Alba

Sebeş

Cazan Viorica

25

A96/72/4

arabil

 

 

5900

1.253,66

 

extravilan

7.208,57

28

255

Alba

Sebeş

Todor Toma, Lulu Lucinius, Todor Virgil Teodor

25

A96/71

arabii

 

 

18700

1.024,33

 

extravilan

5.889,90

29

264

Alba

Sebeş

Avram Leonica, Oprean Maria

25

A96/78/1

arabii

 

 

2600

2.010,80

 

extravilan

11.562,10

30

267

Alba

Sebeş

Baldea Ioan

25

A96/81

arabil

 

 

10000

6.180,58

 

extravilan

35.538,31

31

268

Alba

Sebeş

Albu Maria

25

A96/82

arabil

 

 

2700

1.544,10

 

extravilan

8.878,58

32

269

Alba

Sebeş

Moldovan Anuta

25

A96/83

arabil

 

 

5400

2.938,67

 

extravilan

16.897,34

33

270

Alba

Sebeş

Despot Cornel

25

A 96/84

arabil

 

 

4300

2.201,59

 

extravilan

12.659,13

34

271

Alba

Sebeş

Cindea Maria

25

A 96/85

arabil

 

 

9800

4.608,67

 

extravilan

26.499,85

35

272

Alba

Sebeş

Avram Maria, Ordean Ioan, Ordean Vasile

25

A96/86

arabil

 

 

4400

1.894,09

 

extravilan

10.891,03

36

273

Alba

Sebeş

Cojan Elena, Todor Doina, Tautu Maria, Devian Cornelia, Breazu Virginia

25

A 96/87

arabil

 

 

2200

906,41

 

extravilan

5.211,84

37

275

Alba

Sebeş

Sîrbu Ana

25

A96/89

arabil

 

 

6600

2.467,72

 

extravilan

14.189,41

38

276

Alba

Sebeş

David Ana

25

A96/90

arabil

 

 

4600

1.606,51

 

extravilan

9.237,42

 

39

277

Alba

Sebeş

Albu Traian, Bolot Maria

25

A 96/91

arabil

 

 

4100

1.371,07

 

extravilan

7.883,67

40

278

Alba

Sebeş

Albu Traian, 8olot Maria

25

A96/92

arabil

 

 

3800

1.235,98

 

extravilan

7.106,89

41

279

Alba

Sebeş

Stanciu Nicolae

25

A96/93

arabil

 

 

5600

1.760,67

 

extravilan

10.123,85

42

280

Alba

Sebeş

Kovacs Viorica, Ordean Emil, Hategan Elisabeta

25

A 96/94

arabii

 

 

3800

1.153,49

 

extravilan

6.632,57

43

281

Alba

Sebeş

Schuller Genoveva

25

A96/95

arabil

 

 

1700

505,25

 

extravilan

2.905,21

44

283

Alba

Sebeş

Siara Saveta

25

A 96/97

arabii

 

 

3000

862,90

 

extravilan

4.961,70

45

285

Alba

Sebeş

Bogdan Camelia, Bogdan Gheorghe

25

A96/99

arabil

 

 

5600

1.524,23

 

extravilan

8.764,34

46

286

Alba

Sebeş

Savu Leontina

25

A96/100

arabil

 

 

3700

967,60

 

extravilan

5.563,72

47

287

Alba

Sebeş

Vintila Raveca

25

A96/101

arabil

 

 

3700

936,20

 

extravilan

5.383,12

48

288

Alba

Sebeş

Sirbu Ioan

25

A96/102

arabil

 

 

3700

903,39

 

extravilan

5.194,52

49

289

Alba

Sebeş

Savu Leontina

25

A96/103

arabil

 

 

2600

614,22

 

extravilan

3.531,77

50

292

Alba

Sebeş

Coman Valeria

25

A96/1Q8

arabil

 

 

5400

1.010,16

 

extravilan

5.808,40

51

293

Alba

Sebeş

Lancrajan Ioan, Lancrajan Emil, Lancrajan Petru, Lancrajan Traian, Lancrajan Cornel, Lancrajan Simion

25

A96/109

arabii

 

 

1800

319,89

 

extravilan

1.839,38

52

294

Alba

Sebeş

Fulea Ana

25

A96/110

arabil

 

 

4000

680,78

 

extravilan

3.914,46

53

295

Alba

Sebeş

Albu Dionisie, Albu Pavel, Albu Petru, Albu Simion

25

A96/111

arabil

 

 

8300

1.337,97

 

extravilan

7.693,34

54

296

Alba

Sebeş

Coman Ana, Bain Livia, Lazoni Viorica, Hoza Rafila

25

A96/112

arabil

 

 

11300

1.719,81

 

extravilan

9.888,90

55

297

Alba

Sebeş

Fatol Ana, Lominar Nicolae

25

A96/113

arabii

 

 

2700

393,57

 

extravilan

2.263,02

56

298

Alba

Sebeş

Moga Ana

25

A96/114

arabil

 

 

2700

386,88

 

extravilan

2.224,55

57

299

Alba

Sebeş

Ursa Virginia Viorica

25

A96/115

arabil

 

 

5500

767,41

 

extravilan

4.412,61

58

302

Alba

Sebeş

Cindea Rafila

25

A96/118

arabil

 

 

5000

639,06

 

extravilan

3.674,62

59

303

Alba

Sebeş

Irimie Elisabeta, Lancranjan Hortensia

25

A96/119

arabil

 

 

4000

495,60

 

extravilan

2.849,69

60

304

Alba

Sebeş

Lancrajan Ioan, Lancrajan Emil, Lancrajan Petru, Lancrajan Traian, Lancrajan Cornel, Lancrajan Simion

25

A96/120

arabil

 

 

4000

482,55

 

extravilan

2.774,69

61

305

Alba

Sebeş

David Simion

25

A96/121

arabil

 

 

7800

903,57

 

extravilan

5.195,53

62

306

Alba

Sebeş

Stanciu Ioan

25

A96/122

arabil

 

 

5800

639,82

 

extravilan

3.678,96

63

307

Alba

Sebeş

David Simion

25

A96/123

arabil

 

 

6300

664,01

 

extravilan

3.818,06

64

1271

Alba

Ciugud

Toma Nicolae, Toma Maria

144

A1746/30

arabil

 

 

3200

3.199,98

 

extravilan

5.519,97

C1 construcţii

anexa

curţi

construcţii

147

Construcţie

C1

31.556,56

65

1612

Alba

Gâlda de Jos

Parohia Ortodoxă Oiejdea

 

A2352/27

arabil

 

 

2770,65

2.223,33

 

extravilan

2.556,82

66

1614

Alba

Gâlda de Jos

Vaiajdi Margareta, Kadar Margareta

 

A2352/26/1

arabil

 

 

700

240,06

 

extravilan

276,07

67

1615

Alba

Gâlda de Jos

S.C. Auto Service Flory

 

A2352/25

arabil

 

 

2900

810,95

 

extravilan

932,59

68

1616

Alba

Gâlda de Jos

S.C. Auto Service Flory

 

A2352/24

arabii

 

 

2900

581,53

 

extravilan

668,76

69

1617

Alba

Gâlda de Jos

Eles Elisabeta, Eles Francisc

 

A2352/23

arabii

 

 

5800

707,10

 

extravilan

813,16

70

1618

Alba

Gâlda de Jos

Truta Traian, Pacurar Iuliu

 

A2352/22

arabil

 

 

2900

171,98

 

extravilan

197,78

71

1619

Alba

Gâlda de Jos

Kadar Alexandru

 

A2352/21

arabil

 

 

5800

209,50

 

extravilan

240,93

72

1621

Alba

Gâlda de Jos

Fleser Mircea

 

A2352/19

arabil

 

 

3200

76,21

 

extravilan

87,64

73

1622

Alba

Gâlda de Jos

Crisan Lazar

 

A2352/18

arabii

 

 

8500

34,45

 

extravilan

39,61

74

1672

Alba

Gâlda de Jos

Senesan Andrei Alexandru

163

A2337/30/2

arabil

70995

 

1500

1.021,27

 

extravilan

1.174,46

75

1676

Alba

Gâlda de Jos

Giugiu Maria, Biborcea Maria, Suciu Aurora, Breaz Mirela, Senesan Elena, Udrea Nicolae

163

A2337/28/1

arabil

71014

 

2900

2.448,00

 

extravilan

2.815,20

76

1694

Alba

Gâlda de Jos

Senesan Vasile, Senesan Elena

163

A2337/10

arabil

70983

 

3600

1.317,85

 

extravilan

1.515,52

77

1702

Alba

Gâlda de Jos

Gliga Aurel Traian, Gliga Gligor Ciprian

163

A2337/2

arabil

70997

 

10000

548,62

 

extravilan

630,91

78

1746

Alba

Gâlda de Jos

Cirnat Lucia

148

A2227/1/14/1

arabii

 

 

5800

2.283,21

 

extravilan

2.625,69

79

3800

Alba

Unirea

Leyer Fabrica de bolţari

 

Cc1516/1/2.1 517/2/2/1/2

curţi construcţii

70921

70921

79388

21.890,26

 

intravilan

226.564,19

TOTAL

158.146,08

 

 

970.410,61

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 9 martie 2011, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Finanţarea programului prevăzut la alin. (1) lit. a) se acordă exclusiv beneficiarului Ministerul Mediului, iar finanţarea proiectelor şi programelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se acordă Ministerului Mediului şi Ministerului Apelor şi Pădurilor.”

2. La articolul 2, alineatele (1)-(3) şi (7) vor avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Categoriile de proiecte şi programe care se finanţează conform prevederilor prezentei hotărâri şi prevederilor art. 13 alin. (1) lit. m) şi v) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2C06, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi sumele destinate finanţării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului.

(2) Ministerul Mediului şi Ministerul Apelor şi Pădurilor încasează suma alocată în baza cererii şi a contractului de finanţare încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu.

(3) Suma alocată din Fondul pentru mediu în vederea realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului, prevăzute la art. 1 alin. (1), se decontează de către Ministerul Mediului şi Ministerul Apelor şi Pădurilor, în mod eşalonat, pe baza cererilor de tragere, pe măsura realizării activităţilor.

(7) Fondurile provenite din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anii 2017-2020 al Fondului pentru mediu se regăsesc în bugetele Ministerului Mediului, în anexa nr. 3/23/13, şi Ministerului Apelor şi Pădurilor, în anexa nr. 3/62/13 «Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017-2020 (sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii).»“

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Eugen Constantin Uricec,

secretar de stat

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana-Doina Pană

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 iulie 2017.

Nr. 517.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaş-Smârdan”

 

Luând în considerare:

- Referatul nr. 251.832 din 4.07.2017, aprobat de conducerea Ministerului Economiei;

- Decizia nr. 734 din 23.08.2016 a Directoratului Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S A. de aprobare a documentaţiei tehnico-economice şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii LEA400 kV d.c. Gutinaş-Smârdan;

 - Decizia nr. 416 din 28.03.2017 a Directoratului Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S A. de aprobare a actualizării devizului general reactualizat în data de 13.03.2017 şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „LEA 400 kV d.c. Gutinaş-Smârdan”;

- Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.251 din 27.07.2016 de aprobare a Planului de dezvoltare a reţelei electrice de transport pentru perioada 2016-2025, elaborat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., în care este prevăzut şi proiectul „LEA 400 kV d.c. Gutinaş-Smârdan”,

în temeiul art. 49 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 4 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaş-Smârdan”, prevăzuţi în anexă.

Art. 2. - Anexa cuprinzând indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se duce la îndeplinire de către Direcţia buget financiar contabilitate, Direcţia politici industriale, competitivitate şi transport energie, Direcţia investiţii, achiziţii publice şi servicii interne din cadrul Ministerului Economiei.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Mihai-Viorel Fifor

 

Bucureşti, 11 iulie 2017.

Nr. 743.

 

ANEXĂ

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaş-Smârdan”

 

Titular: statul român prin Ministerul Economiei

Beneficiar: Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica - S.A.

Amplasament: 26 de unităţi administrativ-teritoriale ale judeţelor Bacău, Vrancea şi Galaţi

Indicatori tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiţiei:

fără TVA

cu TVA

 

272.284,025 mii lei

323.958,050 mii lei

(în preţuri valabile la data de 13 martie 2017, din care:

1 euro = 4,5505 lei),

 

- construcţii-montaj:

fără TVA

cu TVA

 

152.110,00 mii lei

181.010,90 mii lei

 

Valoarea aferentă despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere: 32.447,09 lei

Eşalonarea investiţiei (INV/C + M):

 

 

fără TVA

cu TVA

Anul 1

108.913,61 mii lei/60.844,00 mii lei

129.583,22 mii lei/72.404,36 mii lei

Anul 2

163.370,415 mii lei/91.266,00 mii lei

194.374,83 mii lei/108.606,54 mii lei

Capacităţi:

 

 

lungime linie electrică:

140 km

 

din care:

138 km linie electrică aeriană (LEA)

 

 

2 km linie electrică în cablu (LES)

 

- tensiune linie electrică:

400 kV

 

- tip linie electrică:

dublu circuit

 

- număr stâlpi linie electrică aeriană:

445 buc.

 

- durata de realizare a investiţiei:

24 luni

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează conform dispoziţiilor art. 4 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, din surse proprii ale Companiei Naţionale de Transportai Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., precum şi din alte surse legal constituite, iar de la bugetul de stat se alocă, prin bugetul Ministerului Economiei, sumele aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere a obiectivului de investiţii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice.

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 220 kV dublu circuit (d.c.) Ostrovu Mare-RET”

 

Luând în considerare:

- Referatul nr. 251.833 din 4.07.2017, aprobat de conducerea Ministerului Economiei;

- Decizia nr. 108 din 13.01.2017 a Directoratului Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. de aprobare a actualizării documentaţiei tehnico-economice (Studiul de fezabilitate), a devizului general reactualizat şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „LEA 220 kV d.c. Ostrovu Mare-RET”;

- Decizia nr. 282 din 24.02.2017 a Directoratului Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. de actualizare a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „LEA 220 kV d.c. Ostrovu Mare-RET,

în temeiul art. 49 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 4 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 220 kV dublu circuit (d.c.) Ostrovu Mare-RET” prevăzuţi în anexă.

Art. 2. - Anexa cuprinzând indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se duce la îndeplinire de către Direcţia buget financiar contabilitate, Direcţia politici industriale, competitivitate şi transport energie, Direcţia investiţii, achiziţii publice şi servicii interne din cadrul Ministerului Economiei.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Mihai-Viorel Fifor

 

Bucureşti, 11 iulie 2017.

Nr. 744.

 

ANEXA

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 220 kV dublu circuit (d.c.) Ostrovu Mare-RET”

 

Titular: statul român prin Ministerul Economiei

Beneficiar: Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

Amplasament: unităţile administrativ-teritoriale de pe teritoriul judeţului Mehedinţi

Indicatori tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiţiei:

fără TVA

cu TVA

 

80.904,650 mii lei

96.050,433 mii lei

(în preţuri valabile la data de 4 iunie 2017, 1 euro = 4,5452 lei),

 

 

din care:

 

 

- construcţii-montaj:

fără TVA

cu TVA

 

72.421,880 mii lei

86.182,037 mii lei

 

 

 

- Eşalonarea investiţiei (INV/C+M), inclusiv TVA:

 

 

Anul 1

38.420,173 mii lei/34.472,815 mii lei

 

Anul 2

28.815,130 mii lei/25.854,611 mii lei

 

Anul 3

28.815,130 mii lei/25.854,611 mii lei

 

 

 

 

- Capacităţi:

 

 

Se va realiza un tronson de LEA 220 kV cu dublu circuit, şi anume Ostrovu Mare-RET.

 

 

Lungime LEA 220 kV:

31,62 km

 

Număr stâlpi LEA 220 kV:

105

 

Tensiune LEA:

220 kV

 

- Durata de realizare a investiţiei (luni):

36 luni

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din surse proprii ale Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., precum şi din alte surse legal constituite şi în completare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, pentru suma de 384,70 lei (suma aferentă exproprierii suprafeţelor pentru fundaţiile stâlpilor liniei electrice aeriene).

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.444/ 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei”

 

Luând în considerare:

- Referatul nr. 251.834 din 4.07.2017, aprobat de conducerea Ministerului Economiei;

- Decizia Consiliului de administraţie nr. 7 din 6.03.2012 al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „LEA 400 kV Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei”;

- Decizia nr. 325/05.04.2016 a Directoratului Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. de aprobare a actualizării documentaţiei tehnico-economice (Studiul de fezabilitate), a devizului general reactualizat în data de 16 martie 2016 şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „LEA400 kV d.c. Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei”;

- Decizia nr. 659/29.05.2017 a Directoratului Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. de aprobare a modificării anexei 1 a Deciziei nr. 325 din 5.04.2016 prin actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici la data de 8 mai 2017, precum şi a actualizării sumei de despăgubire pentru imobilele supuse exproprierii;

- Decizia Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.529 din 1.07.2014*) de aprobare a „Planului de dezvoltare a reţelei electrice de transport pentru perioada 2014-2023”, elaborat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., în care este prevăzut şi proiectul „LEA400 kV dublu circuit Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei”,

în temeiul art. 49 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 4 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. 1. - De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.444/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.032 din 21 decembrie 2016, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se duce la îndeplinire de către Direcţia buget financiar contabilitate, Direcţia politici industriale, competitivitate şi transport energie, Direcţia investiţii, achiziţii publice şi servicii interne din cadrul Ministerului Economiei.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Mihai-Viorel Fifor

 

Bucureşti, 11 iulie 2017.

Nr. 745.


*) Decizia Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.529/2014 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 1.444/2016)

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Linia Electrică Aeriană 400 kV dublu circuit (d.c.) Cernavodă-Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei”

 

Titular: statul român prin Ministerul Economiei

Beneficiar: Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.

Amplasament: 22 de unităţi administrativ-teritoriale ale judeţelor Constanţa, Ialomiţa şi Buzău

Indicatori tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiţiei:

fără TVA

cu TVA

 

391.569,30 mii lei

463.917,08 mii lei

(în preţuri valabile la data 8 mai 2017, 1 euro = 4,5467 lei),

 

 

din care:

 

 

- construcţii-montaj:

fără TVA

cu TVA

 

210.487,60 mii lei

250.480,25 mii lei

 

 

 

 

- valoarea aferentă despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere: 74,781 mii lei

 

- Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

 

 

 

fără TVA

cu TVA

Anul 1

195.784,65 mii lei/105.243,80 mii lei

231.958,54 mii lei/125.240,12 mii lei

Anul 2

195.784,65 mii lei/105.243,80 mii lei

231.958,54 mii lei/125.240,13 mii lei

 

 

 

- Capacităţi:

 

 

Se vor realiza două tronsoane de LEA400 kV cu dublu circuit, şi anume:

 

 

- tronsonul I 400 kV dublu circuit Cernavodă-Gura Ialomiţei;

 

 

- tronsonul II 400 kV Gura Ialomiţei-Stâlpu, completat cu panouri de linie 400 kV cu simplu circuit, care permit realizarea legăturilor la staţia Gura Ialomiţei.

 

Lungime LEA400 kV tronsonul I:

55,1 km

 

Lungime LEA400 kV tronsonul II:

101,46 km linie dublu circuit + 2,56 km linie simplu circuit

 

Lungime totală de LEA:

159,12 km (156,56 km linie cu dublu circuit + 2,56 linie cu simplu circuit)

 

Tensiune LEA:

400 kV

 

Durata de realizare a investiţiei (luni):

24 luni

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din surse proprii ale Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., precum şi din alte surse legal constituite, iar de la bugetul Ministerului Economiei se alocă sumele aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere a obiectivului de investiţii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.